TOPCOAT PU 26.6 poliüretan kaplama malzemesi

Transkript

TOPCOAT PU 26.6 poliüretan kaplama malzemesi
TOPCOAT PU 26.6
ç ve d yüzeylerde kullan lan alifatik poliüretan kaplama malzemesi
Kullan m
Malzeme beton ve çelik yüzeylerde kullan lmaktad r.Beton yüzeylerde ,duvarlarda,hafif araç veya
sadece yaya trafi inin oldu u at k su tesisi,ka t hamuru tesisleri,kimyasal ,petrokimyasal
tesisler,yiyecek,içecek tesisleri ve ilaç üretim tesislerinde kullan ma uygundur.
Sert,mat ve tebe irlenmeyen kaplama kimyasal reaksiyonla sertle mektedir.Sertle mesi atmosfer
ko ullar na ba l de ildir.Topcoat PU 26.6 tamamen sertle mi olan epoksi kaplamalar da dahil
olmak üzere daha önce boyanm yüzeyler üzerine de uygulanabilmektedir.
Özel Nitelikler
Sert,Dayan kl ,mat
Temizlenmesi kolay
Çe itli renkleri mevcut
yi kimyasal dayan kl l k
Yüksek kaz nma direnci
Tebe irlenmeme,UV ye dayan kl l k
Tan m
Topcoat PU 26.6 çok iyi kimyasal ve UV dayan kl l olan 2 komponentli alifatik
üretand r.Herbir komponent fabrikada tart lm ve kar ma haz r bir ekilde
paketlenmi tir.Tam olarak kar p kar mad n n anla labilmesi amac yla sertle tirici
effaf,reçine ise renkli olarak haz rlanm t r.
Fiziksel Özellikler
20 C de
Kap ömrü
lk sertlik
Di er kat uygulanma aral
Tamamen sertle me
Shore D sertli i
A nma
: 2 saat
: 60 dakika
: 12 saat
: 7 gün
: 72(ASTM D 2240)
: 76 (ASTM D 3389)
Kimyasal Özellikler
Topcoat PU 26.6 seyreltik asitlere,alkalilere, ve temizlik için kullan lan deterjanlara iyi
direnç göstermektedir.
Kullan m talimat ,haz rlama
Yeni beton enaz 7 günlük olmal d r.Beton yüzeydeki tüm gev ek maddeler temizlenmi
olmal d r.Beton yüzey çok hafif çimento erbeti içermesinin d nda sa lam ve düzgünse
asit ile y kad ktan sonra su ile tamamen temizlemek suretiyle yüzey haz rl
yap l r.Yüzey daha sonra tamamen kurumaya b rak l r.Zarar görmü veya çatlak beton
sa lam bir yüzey elde edene kadar kumlama veya kaz maya tabi tutulur. Daha sonra
Araldite Holefiller kullanarak yüzey düzgünle tirilir.Ya veya gres ile kirlenmi olan
yüzeyler alama ile yak larak veya iyi bir deterjanla y kanarak temizlenir ve kurumaya
b rak l r.
Kar m
Mümkünse mekanik kar t rma yap lmas tercih edilmektedir.Mamülde hava kabarc
olu umunu engellemek için 400 devir/dakika n n alt nda h z olan kar t r c lar
kullan lmas tavsiye edilmektedir.
Uygulama
Topcoat PU 26.6 önceden tart lm ikili paketlerde sat a sunulmaktad r.Ba ka bir
malzeme eklenmesine gerek yoktur.Heriki paket de kendi içinde iyice kar t r ld ktan
sonra sertle tirici reçine içine bo alt l r.Homojen bir renk elde edene kadar kar t r l r. lk
kat uygularken reçine kar m %10 Solvent PU ile seyreltilir ve f rça veya rulo ile
uygulan r. kinci kat, seyreltme yap lmadan di er kat uygulama aral kaç r lmadan
uygulan r.Islak film kal nl 100 mikronu geçmemelidir, yoksa malzemenin kurumas
zarar görür.
Kar m uygularken kap ömrü süresi kaç r lmamal d r.Bu süre kaç r ld taktirde
kar m n görüntüsünde pek bir de i iklik olmaz ama malzemenin yap mas ve
parlakl oldukça zarar görür.
Kuruma
Film kurumadan önce bütün solventin yüzeyden uçmas gereklidir.Uçmad taktirde
solvent kuru filmin içinde hapsolacakt r.Bu yüzden kaplama yaln zca 5 C nin üzerinde ve
uygun havaland rma ile kullan lmal d r.Kimyasallara maruz kalmadan önce kaplama 7
gün kurumaya b rak lmal d r.
Temizleme
Kullan lan aletler boya sertle meden Cleaning Fluid ile temizlenir.
Verim
Topcoat PU 26.6:
7.5 kg l k paketlerle yakla k 75 m lik yer tek katta 40 mikron kal nl k verecek ekilde
kaplanmaktad r.Pürüzlü veya çok absorbe eden yüzeyler için daha fazla malzeme gerekir.
Depolama
5-25 C de 12 ay depolanabilir.
Uyar
Kurumam malzemeyi a z n za götürmeyin,yiyecek ve içeceklerden uzak
tutun.Temizlenmi görünseler dahi,bo kaplar içine yiyecek koymay n. Kurumam üretan
maddesiyle temastayken daima eldiven ve koruyucu krem kullan n. Cildinize bula an
maddeyi s cak su ve sabunla hemen temizleyin.Buhar n teneffüs etmeyin.5 C nin alt nda
kullanmay n.
Not
Bu yay ndaki bilgiler iyi niyete dayanmaktad r; bildiklerimizin bugünkü durumunu
yans tmaktad r;ancak kullan ld ko ullar denetimimiz d nda bulundu undan önerilerin
hiçbiri teminat alt nda de ildir.Sat nal c lar ve kullan c lar ürünlerimizi kendi ko ullar ve
gereksinimleri çerçevesi içinde de erlendirmelidirler.

Benzer belgeler