Posta 2010 (Page 1)

Transkript

Posta 2010 (Page 1)
‹lk afl› Sa¤l›k ‹l Müdürüne
11 Domuz gribi hastas›n›n görüldü¤ü Batman'da Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan gönderilen
grip afl›s› Batman'da ilk olarak Sa¤l›k ‹l Müdürü Dr. Mehmet Bafl'a vuruldu.
A⁄LIK ocaklar›ndan bafllanan ve ilk etapta sa¤l›k çal›flanlar›na yap›lan ilk afl›y›
Sa¤l›k ‹l Müdürü Dr. Mehmet
Bafl'a yap›ld›. 10 nolu sa¤l›k
oca¤›nda gerçeklefltirilen törenle ilk afl› Sa¤l›k Müdürü,
hemflire, doktor ve hac›
adaylar›na yap›ld›. Batman'da domuz gribine karfl›
al›nan önlemler çerçevesinde yap›lmas› kararlaflt›r›lan afl› kampanyas›, 10 nolu sa¤l›k oca¤›nda bafllat›ld›.
Batman Sa¤l›k ‹l Müdürü Dr. Mehmet
Bafl, “Domuz gribine neden olan
A/H1N1 virüsü için haz›rlanan ve
Batman'a gönderilen bin 800 afl›n›n
bin 500 sa¤l›k çal›flanlar›na yap›laca¤›
ve kalan› 300 afl›n›n da hac› adaylar›na
yapaca¤› belirtildi. Batman'a bin 800 doz
S
domuz gribi afl›s›n›n
ulaflt›¤›n› ve bu afl›lar›n ilk bin 500'ünün
sa¤l›k çal›flanlar›na
ve 300 tanesinin de
hac› adaylar›na yap›laca¤›n› belirten sa¤l›k ‹l Müdürü Dr.
Mehmet Bafl, afl›lar›n devam›n›n gelmesi halinde ö¤renci, kamu kurum ve
kurulufllarda çal›flan
personellere yap›laca¤›n› söyledi. Sa¤l›k
‹l Müdürü Dr. Mehmet Bafl yapt›¤› aç›klamada ''Bu afl› hafif k›zar›kl›k yapabilir ancak, her afl› oran›nda yan etki profili bu
yan etki çok çok düflük oranda oldu¤u
için yan etki olarak görmüyoruz. Bizim
hedef kitlemiz hastal›k ve hastal›klar karfl›
karfl›ya kalan kesimdir.O aç›dan ilk etapta sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik olarak bin
500 kifliye hedeflemekteyiz. Di¤erleri ise
hac› adaylar›m›za afl› yapaca¤›z' dedi.
Ba ms z Siyasi Gazete
Batman Postas›
● YIL: 20 ● SAYI: 6077 ● PAZAR HAR
HER G N
● F YATI: 50 Y.Kr .
IKAR
● 03 KASIM 2009 SALI
www.batmanpostasigazetesi.com
fiiDDETL‹ YA⁄Ifi UYARISI!
BATMAN VAL‹L‹⁄‹’NDEN YA⁄Ifi UYARISI!
B
ATMAN Valili¤i Meteoroloji Genel Müdürlü¤ü’nden al›nan veriler
do¤rultusunda Batman ve
çevresinde fliddetli ya¤›fl›n
beklendi¤i ve vatandafllar›n
gerekli tedbiri almalar› istendi. Batman Valili¤i sitesinden yap›lan ya¤›fl uyar›s›nda, bugün ve yar›n Batman
ve çevresinde fliddetli ya¤›fllar›n beklendi¤i belirtildi.
Uyar› yaz›s›nda “1 Haftad›r
Batman'da devam eden ya¤›fllar bugün ve yar›n etkisini
ve fliddetini art›racak. Batman ve Diyarbak›r çevrele-
rinde çok kuvvetli, ya¤›fllara
neden olmas› beklenmektedir. Kuvvetli ya¤›fl, so¤uk
hava ve f›rt›na ile Özellikle
kuzey bölgelerimizin iç kesimlerinde karla kar›fl›k ya¤mur ve yükseklerinde kar
fleklinde görülecek ya¤›fllar›n
neden olabilece¤i olumsuz
flartlara karfl› (lokal su bask›n›, sel, taflk›n, heyelan çat›
uçmas›, a¤aç devrilmesi, kura ve deniz ulafl›m›nda aksamalar, gribal enfeksiyon riski vb) dikkatli ve tedbirli
olunmas› gerekmektedir”
fleklinde uyar›da bulunuldu.
Onursal Yarg›tay Baflkan›
Sami Selçuk Batman’a geliyor
● Prof.Dr. Sami Sel uk’u a rlaya-
cak. T rkiye’de Demokrasi adl
konferans’a konu mac olarak kat lacak olan Sel uk, 6 Kas m Cuma
g n saat 14:00’de niversitenin
Konferans salonunda T rkiye’yi ilgilendiren konularda bilgi sunacak.
■ GEN‹fi HABER‹ SAYFA 7’DE
HACI ADAYLARINA
DOMUZ GR B A ISI
ATMAN'DAN kutsal topraklara gidecek
Bolan hac› adaylar›na da afl›lar› vurulmaya
baflland›. Batman'a gelen ve ilk olarak Sa¤l›k
çal›flanlar›na vurulan Domuz gribi afl›s› Belde
Mahallesindeki E¤itim Sa¤l›k Oca¤›’nda hac›
adaylar›na afl›lar› vurulmaya baflland›. Batman
Sa¤l›k ‹l Müdürü Dr. Mehmet Bafl, hacca gidecek olan hac› adaylar› için Belde Mahallesinde
Müftülük binas› yan›ndaki E¤itim Sa¤l›k Oca¤›n› tahsis ettiklerini söyledi. Hac› adaylar›n›n
hacca gitmeden önce afl› kartlar›yla birlikte
müracaatlar› halinde afl› vurulaca¤›n› ifade eden
Dr. Bafl, 10 no'lu Sa¤l›k Oca¤›’nda afl› vuran
Hac› adaylar›n›n yan›nda bulunarak destek verdi.
BADER’in yeni
başkanı Korkmaz
● 6. Ola¤an Kongresini yapan ‹stanbul Batmanl›lar Derne¤i'nin (Bader) Baflkanl›¤›na
A.Celil Korkmaz seçildi. ‹stanbul'da faaliyet
gösteren k›sa ad› BADER olan; Batman ‹li, ‹lçeleri ve Köyleri E¤itim Kültür Yard›mlaflma
ve Dayan›flma Derne¤inin 6. Ola¤an Kongresi yap›ld›. Derne¤in baflkanl›¤›na A. Celil
Korkmaz getirildi. Dernek yönetimi 15 asil,
15 yedek ve denetleme kurulu 3 asil, 3 yedekten oluflmak üzere 36 kifliden oluflturuldu.
Kuyumcular Derne i nden sahte alt n uyar s
Jandarma, koyun
h›rs›zlar›n› yakalad›
Batman l Jandarma Komutanl ekipleri taraf ndan yap lan istihbarat
al malar sonucu yakalanan k kba hayvan h rs zlar tutukland .
OZLUK ilçesi, Yeniça¤lar köyü, Bucak
k›rk yedi adet küçükbafl
hayvan›n çal›nmas› olay›n›n takibine ‹l Jandarma Komutanl›¤› taraf›ndan bafllanm›flt›.
Yap›lan istihbarat çal›flmalar sonucunda,
Kmezras›ndan
çal›nt› hayvanlar›n fianl›urfa'n›n Viranflehir
ilçesinde oldu¤u tespit edilmifl. fianl›urfa ‹l
Jandarma Komutanl›¤› ile kurulan koordine
neticesinde Viranflehir-Ceylanp›nar karayolunun 7. kilometresinde gerçeklefltirilen
kontrolde, çal›nt› 35 adet küçükbafl hayvan
ile olayda kullan›lan bir kamyonet ele geçirilmifl ve olay›n flüphelisi durumunda olan
dört flah›s A.Y, S.T, C.Y, N.B yakalanm›flt›.Olayla ilgili olarak ele geçirilen hayvanlar
sahibine teslim edilirken, Küçükbafl hayvan
h›rs›zl›¤›ndan yakalanan dört flüpheli sevk
edildikleri adli makamlarca tutuklanarak
Batman M Tipi Kapal› Cezaevine konuldu.
Gram'› 50 TL'yi aflan Alt›n piyasan›n gözdesi olurken, Dolar
ve TL'den sonra flimdi de sahte alt›n piyasada dolafl›yor
ON 4-5 ayd›r Batman piyasas›nda dolaflan sahte alt›n nedeniyle 3 kifli hakk›nda yasal ifllem yap›ld›¤› belirtildi. Kuyumcu esnaf› taraf›ndan fark edilen sahte
alt›nlar› satmak isteyen Bayanlar polis'e teslim edildi. Batman Kuyumcular Derne¤i kuyumcu esnaf›n›n ma¤dur olmamas› için bir dizi önlem ald›. Batman
Kuyumcular Derne¤i Baflkan› Selman Suna taraf›ndan yap›lan aç›klamada “Son 4-5 ayd›r
Batman piyasas›nda kuyumcu esnaf›m›za sahte alt›n satmak isteyen 3 kifli adli mercilere
sevk edildi. Sahte alt›n satmak için genelde
bayanlar› kullan›yorlar. Kuyumcu esnaf›m›za sat›lmak istenen sahte alt›nlar gerçe¤ini adeta aratm›yor. Batman'da sahte alt›n satan flebekenin çökertilmesi
için polis'in büyük bir çabas› var.
Bizler Dernek olarak tüm kuyumcu esnaf›m›z› bu konuda uyard›k. Kuyumcular Derne¤i olarak bu yöndeki çal›flmalar›m›z›
aral›ks›z sürdürüyoruz” dedi.
S
Beflirili iflçiler
açl›k grevi bafllatt›
S.7 DE

Benzer belgeler