A LOT OF / ANY / A LİTTLE / SOME / A FEW / MUNCH / MANY

Yorumlar

Transkript

A LOT OF / ANY / A LİTTLE / SOME / A FEW / MUNCH / MANY
A LOT OF / ANY / A LİTTLE / SOME / A FEW / MUNCH / MANY
a lot of
lots of
a great deal of
plenty of
many
much
a little
little
a few
few
çok, bir çok
çok, bir çok
az, biraz
az, birkaç
1. A lot of; lots of; plenty of
a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty of hem sayılabilen isimlerle ve hem de
sayılamayan isimlerle kullanılırlar. Sayılabilen isimlerle kullanıldıkları zaman isimler daima
çoğul olur. Sayılamayan isimlerle kullanıldıkları zaman sayılamayan isimlerin çoğulu olmadığı
için tekilmiş gibi muamele görür.
Bunlar en yaygın şekliyle olumlu cüümlelerde kullanılırlar. Olumlu bir cevap umulduğu
durumlarda bunların soru cümlelerinde kullanıldıkları da görülmektedir.
A great deal of ; sadece sayılamayan isimlerle kullanılır.
There are a lot of pens in my bag. Çantanda birçok kalem var.
There is a lot of milk in the bucket. Kovada çok süt var.
She wants a lot of money but her husband doesn’t have any. O çok para istiyor fakat kocasında
hiç yok.
My mother bought a lot of apples at the market yesterday. Annem dün pazardan bir sürü elma
1/7
A LOT OF / ANY / A LİTTLE / SOME / A FEW / MUNCH / MANY
aldı.
Your bag is very large. Do you have a lof of books in it? Çantan çok büyük içinde çok kitabın mı
var?
Is there a lot of sugar in your glass? Bardağında çok şeker var mı?
2. Many
Many daima sayılabilen isimlerle kullanılır ve isimler daima çoğul olur. Many çoğunlukla soru
cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde kullanılır.
I haven’t written many letters today. Bugün çok mektup yazmadım.
Does she want many dresses? Çok elbise istiyor mu?
There aren’t many pnotos in my album. Albümümde çok fotoğraf yok.
Didn’t you need many workers while you were building this house? Bu evi inşa ederken çok
işçiye ihtiyacın olmadı mı?
Many, resmi İngilizcede ve cümle başlarında olumlu cümlelerde de kullanılabilir.
Many people agree with you, sir. Birçok insan sizinle aynı fikirde bayım.
The Minister of Tourism declared that many tourists visited the country this summer. Turizm
2/7
A LOT OF / ANY / A LİTTLE / SOME / A FEW / MUNCH / MANY
Bakanı geçen yıl ülkeyi birçok turistin gezdiğini bildirdi.
Günlük konuşmalarda ekseriyetle kendisinden önce too, so, a great, a good gibi kelimeler
kullanıldığı zaman many olumlu cümlelerde kullanılabilir.
There were too many people outside the building on the day of the murder. Cinayet gününde
evin dışında aşırı derecede çok insan vardı.
I bought my wife so many dresses thet she couldn’t decide which to wear first. Karıma o kadar
çok elbise aldım ki önce hangisini giyeceğine karar veremedi.
You need to read a great many books if you want to learn English. İngilizce öğrenmek istiyorsan
bayağı çok kitap okuman gerekir.
3. Much
Much, daima sayılamayan isimlerle kullanılır ve sayılamayan isimlerin çoğulu olmayacağı için
isimler daima tekil olurlar. Much çoğunlukla soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde kullanılır.
I haven’t written much information about this flower in my book. Kitabımda bu çiçek hakkında
çok bilgi yazmadım.
Does she want much money? Çok para istiyor mu?
Didn’t you need much cement while you were building this house? Bu binayı inşa ederken çok
çimentoya ihtiyacın olmadı mı?
3/7
A LOT OF / ANY / A LİTTLE / SOME / A FEW / MUNCH / MANY
Resmi İngilizcede özne şeklinde much, olumlu cümlelerde kullanılır.
Much money will be spent on food next century. Gelecek asırda yiyeceğe çok para harcanacak.
Much time has passed since the government abolished this law. Hükümet bu karara kaldıralı
beri çok zaman geçti.
Günlük konuşmalarda kendisinden önce too ve so kelimeleri geldiğinde olumlu cümlelerde
much kullanılabilir.
The man drank too much wine and died instantly. Adam çok fazla şarap içti ve anında öldü.
Camels drink so much water before a long travel that they con go for days without drinking any
water. Develer uzun bir yolculuğa çıkmadan o kadar çok su içerler ki, su içmeden günlerce yol
alabilirler.
4. A few, few, very few, quite a few
A few ve few daima sayılabilen isimlerle kullanılır ve isimler daima çoğul olur.
There are a few men at the bus-stop. Otobüs durağında birkaç ( az ) adam var.
I have seen few camels so far. Şimdiye kadar az deve gördüm.
Few ile a few arasında fark vardır.
4/7
A LOT OF / ANY / A LİTTLE / SOME / A FEW / MUNCH / MANY
a few ___________ cümleyi söyleyenin nazarında ( birkaç, az ) manasındadır.
few _____________ cümleyi söyleyenin nazarında ( yok denecek kadar az ) manasındadır.
I have a few books in my bookcase. Kitaplığımda birkaç kitap var.
Cümleyi söyleyene göre birkaç kitap vardır ve sayısı azdır.
I have few books in my book case. Kitaplığımda az kitap var.
Cümleyi söyleyene göre kitap vardır fakat yok gibidir. Yani var sayılmaz.
Very few ise ( çok az ) demektir ve sayılabilen isimlerle kullanılır.
They bought very few things. Çok az şey satın aldılar.
We saw very few people there. Orada çok az insan gördük.
Very few yerine only a few da kullanılabilir.
They bought only a few things. Çok az şey satın aldılar.
We saw only a few people there. Orada çok az insan gördük.
Quite a few ise ( oldukça çok, epey ) anlamına gelir ve yine sayılabilen isimlerle kullanılır.
5/7
A LOT OF / ANY / A LİTTLE / SOME / A FEW / MUNCH / MANY
There were quite a lot of people in front of the hotel. Otelin önünde epey insan vardı.
I bought quite a lot of books last month. Geçen ay oldukça çok kitap satın aldım.
5. A little, very little
A little ve little daima sayılamayan isimlerle kullanılır ve sayılamayan isimler çoğul olamayacağı
için daima tekil olur.
There is a little milk in the bottle. Şişede biraz süt var.
I have drunk little water this morning. Bu sabah az su içtim.
Little ile a little arasında fark vardır. A little cümleyi söyleyene göre ( biraz, az ) manasındadır.
Little cümleyi söyleyene göre ( yok denecek kadar az ) manasındadır.
I have a little money. Biraz param var.
Cümleyi söyleyene göre onun az miktarda parası vardır.
I have little money. Az param var.
Cümleyi söyleyene göre onun yok denecek kadar az parası vardır. Bu cümlede “var sayılmaz
ama, biraz var” manası anlaşılmalıdır.
6/7
A LOT OF / ANY / A LİTTLE / SOME / A FEW / MUNCH / MANY
Very little ( çok az ) anlamına gelir ve sayılamayan isimlerle kullanılır.
He drank very little milk. O çok az süt içti.
There is very little butter in the fridge. Buzdolabında çok az tereyağı var.
Very little yerine, only a little da kullanılabilir.
He drank only a little milk. O çok az süt içti.
There is only a little butter in the fridge. Buzdolabında çok az tereyağı var.
7/7

Benzer belgeler