Rabvac 3 - Hekimler Medikal

Transkript

Rabvac 3 - Hekimler Medikal
Rabvac 3
Kuduz
AJISI
FORMULASYONU
inaktif kuduz virusu i~eren a~1d1r.
ENDiKASYONLARI
Rabvac 3 kuduz virusune bagh hastahklann onlenmesi amac1yla
saghkh kopeklerin, kedilerin ve atlann a~1lanmasmda kullamlan
bir olu virus a~1s1d1r.
UYGULAMA ~EKLi VE DOZU
Kopek ve kediler: 3 ayhk veya daha buyuklere derialt1 yolla
veya uyluk bolgesinde bir noktaya kas i~i olarak 1 ml doz
enjekte edilir. ikinci a~1lama bir y1l sonra ve tekrar a~1lamalan
da 3 y1lda bir yap1hr. Atlar: 3 ayhk veya daha buyuk hayvanlara
kas i~i olarak 2 ml doz enjekte edilir.
NOT: 2 adet 1 ml'lik a~1 kullamlmas1 gereklidir. Bir y1l sonra ikinci
a~1lama yap1hr ve sonraki dozlar da y1lhk olarak uygulamr.
UYARILAR
Hedef turler i~in ozel uyan: A~1 uygulamasmdan sonra enjeksiyon
bolgesinde ge~ici lokal reaksiyonlar meydana gelebilir. Anaflaktik
reaksiyon ~ekillenirse epinefrin uygulaym1z. Atlan kesimden onceki
21 gun i~inde a~1lamaym1z.
Kullammda dikkat edilecek ozel durumlar: A~1 ~i~esi iyice ~alkalanmah
ve i~erik hemen enjekte edilmelidir.
Anaflaktik reaksiyon ~ekillenirse antidot olarak epinefrin uygulay1n1z.
2-7 °C'de karanhkta saklaym1z. Dondurmaym1z. iyice ~alkalaym1z.
AMBALAJ ~EKLi
1ve 10 dozluk cam veya plastik konteynerlerde sunulmaktad1r.
~etis

Benzer belgeler

Vanguard® Plus 5 L4

Vanguard® Plus 5 L4 Genel talimatlar: Sagllkll kopeklerin a~1lanmas1 onerilir. 1ml subcutan ya da intramuskuler olarak uygulamr. Primer a§llama: Sagllkll kopekler 3 hafta ara ile 2 doz almalld1rlar. Potansiyel materna...

Detaylı

Combiotic - Vidizayn

Combiotic - Vidizayn kopeklerde leptospiroz, akne ve gen~lik hastahgmda bagh sekonder enfeksiyonlarda endikedir. UYGULAMA ~EKLi VE DOZU

Detaylı

Vanguard® CV - Hekimler Medikal

Vanguard® CV - Hekimler Medikal Vanguard® CV Kopek Coronavirus A'•s• FORMULASYONU

Detaylı

SiccN asal® Burun Merhemi

SiccN asal® Burun Merhemi I g SiccNasal® Merhem I Omg deniz tuzu, makrogol400, prop it parahidroksibenzoat, metil parahidroksibenzoat i9ermektedir. SiccNasal@ Ozellikleri ve Kullamm Alanlan SiccNasal® Merhem, kuruyan burun ...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu Rowatinex®, renal ve idrar yollan ta~lannm <;:iiziinmesine ve allhmma yardtmct bir GrGndGr. Oriner sistemde gii<;:lii antispazmodik etkiye sahiptir. Rowatinex®'in etken maddeleri olan terpenler vii...

Detaylı

Kullanıma Kılavuzu

Kullanıma Kılavuzu muhafaza edilmi~ Urlin ic;:in gec;:erlidir. Dondurmaym1z. Orlin tek kullammhkur. Smnga, c;:ozelti tamamen uygulansm ya da uygulanmasm ac;:!ld1ktan hemen soma at!lmahd1r, tekrar kullamlmamahd1r. Tek...

Detaylı

sanoFi aventis

sanoFi aventis tesisinde uretilmi~ ve onayl1 Le Trait/Fransa tesisinde ambalajlanarak sehven ulkemize gonderilmi~ ve dag1t1m1 yap1lm1~t1 r.

Detaylı

sanoFi aventis - İstanbul Ecza Koop

sanoFi aventis - İstanbul Ecza Koop Bu mektup sizi Sanofi aventis ilac;lan Ltd . $ti'in , Sagllk Bakanl1g1 'nm bilgisi dahilinde kendi istegiyle Clexane 6000 anti-Xa IU/0.6 ml kullan1ma haz1r enjekti:ir 36901 no'lu serisini (SKT 05.2...

Detaylı