EUREKA Programı

Yorumlar

Transkript

EUREKA Programı
TÜBøTAK
ITEA 3
Açılıú Etkinli÷i
Göksel ÇABUK
TÜBøTAK
EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi
22 Mayıs 2014, Ankara
EUREKA Nedir?
TÜBøTAK
hůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ
7ƔďŝƌůŝŒŝ
hůƵƐĂů
ĞƐƚĞŬůĞƌ
ƌͲ'Ğ
Ǣ
’ƒœƒ”‘†ƒŽÇǡ
Ç•ƒ•ò”‡†‡–‹…ƒ”‹Ž‡ç‡„‹Ž‡…‡
ò”ò˜‡•ò”‡­Ž‡”‹‰‡Ž‹ç–‹”‹Ž‡•‹‡
›Ú‡Ž‹’”‘Œ‡Ž‡”‹†‡•–‡Ž‡†‹º‹
—Ž—•Žƒ”ƒ”ƒ•Ç”Ǧ
‡ †‡•–‡
’”‘‰”ƒÇ†Ç”Ǥ
”‘‰”ƒ†ƒ—Ž—•Žƒ”ƒ”ƒ•Ç‹ç„‹”Ž‹Ž‡”‹
‘Ž—ç–—”—Ž—”‡ǡ’”‘Œ‡Ž‡”—Ž—•ƒŽ
ƒ›ƒŽƒ”Žƒȋ͙͘͝͡Ȍ
†‡•–‡Ž‡‡–‡†‹”Ǥ
2
”‘‰”ƒÇ
TÜBøTAK
1985’ten bu yana:
- 4000’den fazla Ar-Ge projesi
Her yıl:
- 300 civarında Ar-Ge projesi
- 29 Milyar Avro’nun üzerinde
Ar-Ge hacmi
- 1 Milyar Avro’nun
üzerinde Ar-Ge hacmi
3
‡‡Ž Yœ‡ŽŽ‹Ž‡”
TÜBøTAK
• Uluslararası iúbirli÷i ile oluúturulmalı
• Sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalı
• Ortaklar arasındaki iú bölümü dengeli olmalı
• Her ülkenin ulusal kuralı farklı oldu÷u için ilgili ülkelerin
ulusal kurallarına uygun olmalı
4
o›‡•‹oŽ‡Ž‡”
TÜBøTAK
GœŽƒ†ƒ
‘Ž‘›ƒ
ƒƒ†ƒȋ•‘•›‡oŽ‡Ȍ ‘”–‡‹œ
ƒ”ƒ†ƒº
‘ƒ›ƒ
‡–‘›ƒ
—•›ƒ
‹–˜ƒ›ƒ
ƒƒ”‹‘
ò•‡„—”‰
Ž‘˜ƒ›ƒ
ƒ…ƒ”‹•–ƒ
Ž‘˜‡›ƒ
ƒ‡†‘›ƒ
ǔ„‹•–ƒ
ƒŽ–ƒ
ò”‹›‡
‘ƒ‘
”ƒ›ƒ
‘”˜‡­
—ƒ‹•–ƒ
˜”—’ƒ‹”Ž‹º‹
ȗ›ƒ†ƒ•‘•›‡oŽ‡ǣƒò›‡†‡º‹Žǡò›‡Ž‹•ò”‡…‹†‡Ǥƒò›‡òŽ‡Ž‡”Ž‡„‹”Ž‹–‡’”‘Œ‡Ž‡”‡ƒ–ÇŽƒ„‹Ž‹”Ǥ
Žƒ›ƒ
”ƒ˜—–Ž— ȋȌȗ
˜—•–—”›ƒ
‡Ž­‹ƒ
‘•ƒ‡”•‡ ȋȌȗ
—Ž‰ƒ”‹•–ƒ
.‡—Š—”‹›‡–‹
ƒ‹ƒ”ƒ
•–‘›ƒ
”ƒ•ƒ
‹Žƒ†‹›ƒ
ǔ˜ƒ–‹•–ƒ
‘ŽŽƒ†ƒ
ǤDŽ”Ç•—Ú‡–‹‹
Ǥ ‘”‡ȋ•‘•›‡oŽ‡Ȍ
G‰‹Ž–‡”‡
G”Žƒ†ƒ
G•’ƒ›ƒ
G•”ƒ‹Ž
G•˜‡­
G•˜‹­”‡
G–ƒŽ›ƒ
5
‡ò””‘Œ‡Ž‡”‡•–‡Ž‡‹”ǫ
TÜBøTAK
DĂůŝLJĞƚĚƺƔƺƌƺĐƺǀĞƐƚĂŶĚĂƌƚ
LJƺŬƐĞůƚŝĐŝLJĞŶŝƚĞŬŶŝŬůĞƌŝŶ
ŐĞůŝƔƚŝƌŝůŵĞƐŝ
zĞŶŝƺƌƺŶŐĞůŝƔƚŝƌŝůŵĞƐŝ
mZmEzE7>7)7
mZmEzE7>7)7
ĞƐƚĞŬ
ŬĂƉƐĂŵŦ
mƌƺŶŬĂůŝƚĞƐŝǀĞLJĂƐƚĂŶĚĂƌĚŦŶŦŶ
LJƺŬƐĞůƚŝůŵĞƐŝ
^mZzE7>7)7
^mZzE7>7)7
zĞŶŝƺƌĞƚŝŵƚĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŝŶŝŶ
ŐĞůŝƔƚŝƌŝůŵĞƐŝ
6
ǯÇ˜ƒ–ƒŒŽƒ”Ç
TÜBøTAK
Ar-Ge projeleri için en yüksek oranda hibe deste÷i,
Pazara yakın Ar-Ge,
йϲϬ͕йϳϱ
ŬŦƐĂƐƺƌĞĚĞƚŝĐĂƌŝůĞƔĞĐĞŬƉƌŽũĞůĞƌ
Ulusal kurallarla uluslararası boyutta Ar-Ge yapma,
Yeni teknolojilere kolay ve hızlı eriúim
Alanında lider firmalarla çalıúma
Yeni pazarlara açılma
7
ŬŶŽǁͲŚŽǁƚƌĂŶƐĨĞƌŝ
ŬƺŵĞƉƌŽũĞůĞƌŝ
ƚŝĐĂƌŝůĞƔĞĐĞŬƺƌƺŶǀĞLJĂƐƺƌĞĕůĞƌ
ǯÇ‹Ž‡ç‡Ž‡”‹
TÜBøTAK
• Standart Baúvuru/økili øúbirlikleri: teknoloji alanı kısıtı
olmaksızın, EUREKA üyesi en az iki ülkenin bir araya gelerek
baúlattıkları pazar odaklı uluslararası ar-ge projeleridir
• Kümeler: Gözde teknoloji alanlarındaki firmaların bir araya
gelerek oluúturdukları yapılanmalar küme (cluster) olarak
adlandırılmaktadır.
• ùemsiyeler : EUREKA programlarında aktif rol alan EUREKA
üyesi ülke temsilcileri ve kümenin hedefledi÷i sektörü temsil
eden firmalar arasındaki iúbirli÷ini geliútirmek amacıyla
kurulmuú sektörel yapılanmalardır
• Eurostars: Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBø’lerin
projelerinin etkin ve hızlı bir úekilde desteklenmesini sa÷layan
bir programdır.
8
EUREKA Programı - Genel Çerçeve
TÜBøTAK
ǔ•ƒ–Žƒ”Ç
o
f
G
òƒŽƒŽƒ”
‡”œƒƒ
™™™Ǥ‡—”‡ƒ‡–™‘”Ǥ‘”‰
òƒŽƒŽƒ”
͚Ȁǎ
™™™Ǥ‡—”‘•–ƒ”•Ǧ‡—”‡ƒǤ‡—
ƒœÇŽÇ­ÚœòŽ‡”‹ǡ•‡”˜‹•›ƒœÇŽÇŽƒ”Çǡ
‰ÚòŽò›ƒœÇŽÇŽƒ”ǡ‡Ǧ•ƒºŽÇ
͙Ȁǎ
™™™Ǥ‹–‡ƒ͚Ǥ‘”‰
͚Ȁǎ
™™™Ǥ…‡Ž–‹…’Ž—•Ǥ‡—
͙Ȁǎ
™™™Ǥ…ƒ–”‡‡Ǥ‘”‰
͚
fG
G
GŽ‡–‹ç‹–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹ǡ‘„‹Ž‹Ž‡–‹ç‹ǡ
G–‡”‡–ƒŽ–›ƒ’ÇŽƒ”Ç
‹”‘˜‡ƒ‘‡Ž‡–”‘‹
ò–òŽ‡ç‹ƒÇŽŽÇ•‹•–‡Ž‡”
͚Ȁǎ
™™™Ǥ‡—”‹’‹†‡•Ǧ‡—”‡ƒǤ‡—
ή
—–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹
‡‹Ž‡‡„‹Ž‹”‡‡”Œ‹
͚Ȁǎ
͚Ȁǎ
™™™Ǥƒ…“—‡ƒ—Ǥ‡—
ƒ—ˆ—–—”‡ †—•–”›
o”‡–‹•‹–‡Ž‡”‹˜‡–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹
͙Ȁǎ
™™™Ǥƒ—ˆ—–—”‡Ǧ‹†—•–”›Ǥ‘”‰
Ǧ
o”‡–‹–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹ǡ‡•‡ò”‡–‹
•‹•–‡Ž‡”‹ǡ­‡˜”‡†‘•–—ò”òŽ‡”˜‡
ò”‡–‹–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹
‡”œƒƒ
™™™Ǥ’”‘ˆƒ…–‘”›Ǥ‡—
ƒ”Ǐ˜‡‰Ç†ƒ–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹
‡”œƒƒ
™™™Ǥ‡—”‘ƒ‰”‹ˆ‘‘†…Šƒ‹Ǥ‡—
—”‹œ•‡–Ú”ò†‡‹–‡‘Ž‘Œ‹
›‡‹Ž‹Ž‡”
‡”œƒƒ
™™™Ǥ‡—”‡ƒ–‘—”‹•Ǥ‡—
͚
ƒ’Ç•‡–Ú”ò‡›Ú‡Ž‹ò”òǡŠ‹œ‡–
˜‡—›‰—ŽƒƒŽÇ–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”
‡”œƒƒ
Š––’ǣȀȀ™™™Ǥ‡—”‡ƒ„—‹Ž†͚Ǥ‡—
ή
™™™Ǥ‡—”‘‰‹ƒǤ…‘
9
ò‡Ž‡”‹
TÜBøTAK
‹Ž‰‹˜‡GŽ‡–‹ç‹
‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹
‡Ž‡‘ò‹ƒ•›‘
‡”Œ‹
—
GƒŽƒ–
”‘Œ‡Ž‡”‹†‡ ”ò‹›‡ǯ‹ ƒ–ǎǏ ”ƒÇ
TÜBøTAK
ƒ–ǎǏ…Ç”‘ˆ‹Ž‹
‡‘Ž‘Œ‹ŽƒŽƒ”Ç
11
ò”ˆ‹”ƒŽƒ”Ç‹­‹Š‡†‡ˆ‹‹œǥ
TÜBøTAK
12
EUREKA Programı - Genel Çerçeve
TÜBøTAK
ǔ•ƒ–Žƒ”Ç
o
f
G
òƒŽƒŽƒ”
‡”œƒƒ
™™™Ǥ‡—”‡ƒ‡–™‘”Ǥ‘”‰
òƒŽƒŽƒ”
͚Ȁǎ
™™™Ǥ‡—”‘•–ƒ”•Ǧ‡—”‡ƒǤ‡—
ƒœÇŽÇ­ÚœòŽ‡”‹ǡ•‡”˜‹•›ƒœÇŽÇŽƒ”Çǡ
‰ÚòŽò›ƒœÇŽÇŽƒ”ǡ‡Ǧ•ƒºŽÇ
͙Ȁǎ
™™™Ǥ‹–‡ƒ͚Ǥ‘”‰
͚Ȁǎ
™™™Ǥ…‡Ž–‹…’Ž—•Ǥ‡—
͙Ȁǎ
™™™Ǥ…ƒ–”‡‡Ǥ‘”‰
͚
fG
G
GŽ‡–‹ç‹–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹ǡ‘„‹Ž‹Ž‡–‹ç‹ǡ
G–‡”‡–ƒŽ–›ƒ’ÇŽƒ”Ç
‹”‘˜‡ƒ‘‡Ž‡–”‘‹
ò–òŽ‡ç‹ƒÇŽŽÇ•‹•–‡Ž‡”
͚Ȁǎ
™™™Ǥ‡—”‹’‹†‡•Ǧ‡—”‡ƒǤ‡—
ή
—–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹
‡‹Ž‡‡„‹Ž‹”‡‡”Œ‹
͚Ȁǎ
͚Ȁǎ
™™™Ǥƒ…“—‡ƒ—Ǥ‡—
ƒ—ˆ—–—”‡ †—•–”›
o”‡–‹•‹–‡Ž‡”‹˜‡–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹
͙Ȁǎ
™™™Ǥƒ—ˆ—–—”‡Ǧ‹†—•–”›Ǥ‘”‰
Ǧ
o”‡–‹–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹ǡ‡•‡ò”‡–‹
•‹•–‡Ž‡”‹ǡ­‡˜”‡†‘•–—ò”òŽ‡”˜‡
ò”‡–‹–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹
‡”œƒƒ
™™™Ǥ’”‘ˆƒ…–‘”›Ǥ‡—
ƒ”Ǐ˜‡‰Ç†ƒ–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹
‡”œƒƒ
™™™Ǥ‡—”‘ƒ‰”‹ˆ‘‘†…Šƒ‹Ǥ‡—
—”‹œ•‡–Ú”ò†‡‹–‡‘Ž‘Œ‹
›‡‹Ž‹Ž‡”
‡”œƒƒ
™™™Ǥ‡—”‡ƒ–‘—”‹•Ǥ‡—
͚
ƒ’Ç•‡–Ú”ò‡›Ú‡Ž‹ò”òǡŠ‹œ‡–
˜‡—›‰—ŽƒƒŽÇ–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”
‡”œƒƒ
Š––’ǣȀȀ™™™Ǥ‡—”‡ƒ„—‹Ž†͚Ǥ‡—
ή
™™™Ǥ‡—”‘‰‹ƒǤ…‘
13
ò‡Ž‡”‹
TÜBøTAK
9 Sektöründe lider firmalar etrafında
oluúmuú yapılardır.
9 Her küme belirli bir teknolojik alanda
faaliyet gösterir.
9 Uzun vadeli stratejik birlikteliklerdir.
9 Ça÷rı sistemi mevcut olup, genelde
yılda bir kez ça÷rı açılır.
9 Uluslararası de÷erlendirmenin
ardından projeler ulusal kaynaklardan
fonlanır.
14
ò‡Ž‡”‹
TÜBøTAK
‹Ž‰‹˜‡GŽ‡–‹ç‹
‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹
‡Ž‡‘ò‹ƒ•›‘
‡”Œ‹
—
GƒŽƒ–
ò‡Ž‡”‹
TÜBøTAK
ò‡”‘Œ‡Ž‡”‹†‡‡”ŽƒÇ˜ƒ–ƒŒŽƒ”Ç
TÜBøTAK
9 Avrupa’nın lider firmalarıyla birlikte çalıúmak
9 Gelece÷in teknolojilerine úimdiden úekil veren ekipte
yer almak
9 Uzun vadedeki, stratejik projelerin içerisinde
bulunarak, rekabet öncesi ortak araútırmalara
katılmak, ilgili alanlardaki standartlardan ve teknik
düzenlemelerden önceden haberdar olmak
17
ò‡‹ƒ…Ç
TÜBøTAK
INFORMATION TECHNOLOGY FOR EUROPEAN ADVANCEMENT
Yazılım Yo÷un Sistem ve Servisler
• Avrupa’daki bir çok rekabetçi sektörün temeltaúı
• inovasyonun önemli bir tetikleyicisidir
AMAÇ:
- Yazılım yo÷un Sistem ve Servisler alanında Avrupa’nın lider
olmasını sa÷lamak
- Büyük sanayi kuruluúları, KOBø'ler, üniversiteler, araútırma enstitüleri
ve kullanıcı kuruluúların bir arada projeler gerçekleútirlili÷i bir iúbirli÷i
platformu oluúturmak
- ITEA kümesini destekleyen ülkeler tarafından ayrılan mevcut ulusal
fonların en iyi úekilde kullanılarak, mali yardım sa÷lanmasını
desteklemektedir
18
ITEA 3 Kümesi Yönetim Kurulu
TÜBøTAK
19
Türkiye’nin ITEA Performansı
TÜBøTAK
͚ ͠Ǥ­ƒº”Ç
”‘Œ‡ƒ›Ç•ÇǦ oŽ‡Ž‡”
TÜBøTAK
͚ ͠Ǥ­ƒº”Ç
†ƒÇŽǦ oŽ‡Ž‡”
TÜBøTAK
EUREKA’nın Ulusal Yönetimi
TÜBøTAK
Ž—•Žƒ”ƒ”ƒ•Ç ‘‘”†‹ƒ•›‘
ȁ
Ž—•ƒŽ ‘‘”†‹ƒ•›‘ ˆ‹•‹
Ž—•ƒŽ ‘Žƒƒ
ȁ
‡‘Ž‘Œ‹ Ƭ‡‹Ž‹ ‡•–‡
”‘‰”ƒŽƒ”Ç ƒçƒŽÇºÇ
ȋȌ
1509
ŶĚƺƐƚƌŝLJĞů
ƌĂƔƚŦƌŵĂ
&ŽŶůĂŵĂƐŦ
ƌΘ'Ğ
ŬĂĚĞŵŝŬ
ƌĂƔƚŦƌŵĂ
&ŽŶůĂŵĂ
&ŽŶůĂŵĂ
ŝůŝŵ ƵƌƐƵ
ǀĞ,ŝďĞůĞƌ
EUREKA UKO Görevleri
TÜBøTAK
™‹Ž‰‹Ž‡†‹”‡ˆƒƒŽ‹›‡–Ž‡”‹
™º‹–‹˜‡­ƒŽÇ疃›‘”‰ƒ‹œƒ•›‘Žƒ”Ç
™ƒŠƒœ‹›ƒ”‡–Ž‡”‹
™‹”ƒ‡çŽ‡ç–‹”‡­ƒŽÇ珃Žƒ”Ç
™”‘Œ‡ŠƒœÇ”Žƒƒ•ò”‡…‹†‡†ƒÇ珃ŽÇ
™ò‡Ž‡”‹†‡òŽ‡‹œ‹–‡•‹Ž‹
™ò”ò›‡’”‘Œ‡Ž‡”‹–ƒ‹„‹˜‡‘‘”†‹ƒ•›‘—
™oŽ‡Ž‡”ƒ”ƒ•Ç‹ç„‹”Ž‹Ž‡”‹‹‰‡Ž‹ç–‹”‹Ž‡•‹
24
™™™Ǥ‡—”‡ƒǤ‘”‰Ǥ–”
TÜBøTAK
25
™™™Ǥ‹–‡ƒ͛Ǥ‘”‰
TÜBøTAK
26
ITEA PO Days
TÜBøTAK
27
Küme Projelerine Baúvuru Süreci
TÜBøTAK
ϭ͘ĚŦŵ
Ϯ͘ĚŦŵ
ϯ͘ĚŦŵ
ϰ͘ĚŦŵ
ϱ͘ĚŦŵ
28
ͻ WƌŽũĞƂnjĞƚŝŶŝŶŝůŐŝůŝŬƺŵĞLJƂŶĞƚŝŵŝŶĞƐƵŶƵůŵĂƐŦ
ͻ WƌŽũĞƂnjĞƚŝŶŝŬƺŵĞƚĞŬŶŝŬŬŽŵŝƚĞƐŝŶŝŶĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞƐŝ
ͻ ^ŽŶƵĐƵŽůƵŵůƵŝƐĞƚĂŵƉƌŽũĞƚĞŬůŝĨŝŶŝŶŝůŐŝůŝŬƺŵĞLJƂŶĞƚŝŵŝŶĞƐƵŶƵůŵĂƐŦ
ͻ WƌŽũĞŶŝŶ/dϯĞƚŝŬĞƚŝĂůŵĂƐŦ
ͻ WƌŽũĞŶŝŶ͕dm7d<ƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶƵůƵƐĂůĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞLJĞƚĂďŝƚƵƚƵůŵĂƐŦ
TÜBøTAK
8OXVODUDUDV×6DQD\L$U*H3URMHOHUL'HVWHNOHPH
3URJUDP×
TÜBøTAK
3URJUDP×
8OXVODUDUDV×úüELUOLùL
)LUPDODUD1HOHU9DGHGL\RU"
Alanında lider
kuruluúlarla ortak
araútırma ve teknoloji
geliútirme olana÷ı
zĞŶŝƉĂnjĂƌůĂƌĂĂĕŦůŵĂŽůĂŶĂŒŦ
7ůĞƌŝƚĞŬŶŽůŽũŝLJĞĞƌŝƔŝŵŝůĞ
ĚĂŚĂLJĞŶŝůŝŬĕŝƺƌƺŶͬƐƺƌĞĕ
ŐĞůŝƔƚŝƌŵĞŬĂďŝůŝLJĞƚŝ
30
3URJUDP×
TÜBøTAK
8OXVODUDUDV×2UWDNO×3URMH
'HVWHùLúoLQ$GUHV
Uluslararası proje ça÷rılarına Türkiye’de yerleúik firmaların sundu÷u projeler,
TEYDEB tarafından 1509-TÜBøTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir.
31
ϯϮ
3URJUDP×
TÜBøTAK
8OXVODUDUDV×2UWDNO×3URMH
'HVWHùLúoLQ$GUHV
EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET kapsamında oluúturulan uluslararası
ortaklı projelerde her bir orta÷ın Ar-Ge faaliyetleri kendi ülkesindeki destek
sa÷layan kuruluúun iç iúleyiúine göre desteklenir ve izlenir.
32
3URJUDP×
TÜBøTAK
8OXVODUDUDV×3URJUDPODU
33
3URJUDP×
TÜBøTAK
8OXVODUDUDV×3URJUDPODU(85(.$
WĂnjĂƌŽĚĂŬůŦ͕ ŬŦƐĂƐƺƌĞĚĞƚŝĐĂƌŝůĞƔĞďŝůĞĐĞŬ
ƺƌƺŶǀĞƐƺƌĞĕůĞƌŝŶŐĞůŝƔƚŝƌŝůŵĞƐŝŶĞ LJƂŶĞůŝŬƉƌŽũĞůĞƌŝŶ
ĚĞƐƚĞŬůĞŶĚŝŒŝƵůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦƌͲ'ĞĚĞƐƚĞŬ ƉƌŽŐƌĂŵŦĚŦƌ͘
WƌŽŐƌĂŵĚĂƵůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦŝƔďŝƌůŝŬůĞƌŝŽůƵƔƚƵƌƵůƵƌŬĞŶ͕ƉƌŽũĞůĞƌƵůƵƐĂů
ŬĂLJŶĂŬůĂƌůĂĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
KƌƚĂŬWƌŽũĞ
ǁǁǁ͘ĞƵƌĞŬĂ͘ŽƌŐ͘ƚƌ
ǁǁǁ͘ĞƵƌĞŬĂŶĞƚǁŽƌŬ͘ŽƌŐ
34
TÜBøTAK
3URJUDP×
8OXVODUDUDV×3URJUDPODU (85267$56
<K7͛ůĞƌĞPnjĞůĞƐƚĞŬWƌŽŐƌĂŵŦ͗
hůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ͕ƵůƵƐĂůĨŽŶůĂŵĂ
ǁǁǁ͘ĞƵƌŽƐƚĂƌƐͲĞƵƌĞŬĂ͘ĞƵ
35
3URJUDP×
TÜBøTAK
%DüYXUX.RüXOODU×
Projede en az bir yabancı ortak ile çalıúıyor olmak
,ĞƌďŝƌŽƌƚĂŒŦŶ͕ŬĞŶĚŝƺůŬĞƐŝŶĚĞŬŝĨŽŶƐĂŒůĂLJŦĐŦƐŦŶĂďĂƔǀƵƌŵƵƔŽůŵĂƐŦ
;,ĞƌĨŝƌŵĂŬĞŶĚŝƵůƵƐĂůĨŽŶƐĂŒůĂLJŦĐŦƐŦŶĐĂĚĞƐƚĞŬůĞŶŝƌ͘Ϳ
36
3URJUDP×
TÜBøTAK
%DüYXUX.RüXOODU×
Tüm ortak firmaların, eú zamanlı, uluslararası
programlardan birine (EUREKA, EUROSTARS, ERANET) baúvurmuú olması
37
3URJUDP×
TÜBøTAK
3URJUDP×Q'HVWHN.DSVDP×
Proje Bütçesi
Proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır.
Destek Miktarı
Büyük firmalarda proje giderlerinin % 60’ı
KOBø’lerde proje giderlerinin % 75’i hibe olarak desteklenmektedir.
Destek Süresi
Proje süresinde kısıtlama yoktur.
!ølgili uluslararası programın ça÷rısında kısıtlanabilir.
38
TÜBøTAK
3URJUDP×
%DüYXUXYH'HùHUOHQGLUPH
Yaban
cı
Ortak
Yabancı
Fon
Sa÷layıcı
Proje
Önerisi
Proje
Önerisi
(AGY
103)
PRODøS üzerinden
Uzman Hakem
Firma
Destek Kararı
De÷erlendirm
e Raporu
Teknoloji Yürütme
Grubu Komitesi 39
3URJUDP×
TÜBøTAK
6XQGXùX.D]DQ×PODU
Yeni teknolojilere kolay ve hızlı eriúimin sa÷lanması
Know-how transferinin gerçekleúmesi
Uluslararası alanda lider firmalarla çalıúma olana÷ının sa÷lanması
Yeni pazarlara açılma yollarının oluúturulması
40
TÜBøTAK
3URJUDP×
1DV×O%DüYXUXOXU"
ĂƔǀƵƌƵůĂƌ͕WZK7^ƺnjĞƌŝŶĚĞŶLJĂƉŦůŦƌ͘
Dikkat
Uluslararası proje teklifinizi ça÷rı metninde
belirtilen son tarihten (deadline) önce hazırlayınız.
41
3URJUDP×
TÜBøTAK
gQHULOHU
Uluslararası program ve 1509 program
baúvurularını paralel yapınız.
EUREKA Küme (Cluster) organizasyonları içinde
olmaya çalıúınız.
Teknolojik yetene÷inize uygun ERA-NET Proje
ça÷rılarını izleyerek baúvuru yapmaya çalıúınız.
Proje orta÷ı bulmaya yönelik uluslararası proje
pazarı vb. etkinliklere katılım sa÷layınız.
Avrupa Birli÷i programları (EUROSTARS gibi) proje
de÷erlendiricili÷ine baúvuru yapınız.
42
3URJUDP×
TÜBøTAK
7h%ú7$.·×Q.×ODYX]OXùX
Yurt dıúındaki firmalardan hangisi
veya hangileri ile ortak olabilirim?
Hangi Uluslararası programa
baúvurmalıyım?
Ça÷rılı uluslararası programların
ça÷rılarını nasıl takip edebilirim?
;EŽƚ͗ƵŬŽŶƵůĂƌĚĂdm7d<hůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ7ƔďŝƌůŝŒŝĂŝƌĞĂƔŬĂŶůŦŒŦ;h7ͿǀĞ
dzZͲEdƉƌŽũĞƐŽƌƵŵůƵůĂƌŦLJĂƌĚŦŵĐŦŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘Ϳ
43
$\U×QW×O×%LOJL
ZZZWXELWDNJRYWU
#WXELWDNJRYWU
TÜBøTAK
‹„‹‹œǥ
TÜBøTAK
TEùEKKÜRLER
Soru ve görüúlerinizi için;
Tel: 0312 468 5300
Ezgi BENER
Göksel ÇABUK
Melike SEVøMLø
(dahili: 2580)
(dahili: 1452)
(dahili: 1976)
www.eureka.org.tr
[email protected]
45

Benzer belgeler

Avrupa Birliği Projeleri: Eureka, Eurostars, 7.ÇP EUREKA

Avrupa Birliği Projeleri: Eureka, Eurostars, 7.ÇP EUREKA Yeni pazarlara açılma yollarının oluúturulması

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB 1509 Sunumu

TÜBİTAK TEYDEB 1509 Sunumu programlardan birine (EUREKA, EUROSTARS, ERANET) baúvurmuú olması

Detaylı