Mart - ted karabük koleji

Transkript

Mart - ted karabük koleji
TED Karabük Koleji Özel Lisesi
Mart Ayı Bülteni –2016
10/B Sınıfı Öğrencileri “TED’in Kuruluşu” Tiyatro Gösterisi Sergiledi.
TED Karabük Koleji;
Türk Eğitim Derneği’nin
bir okulu olarak, okul
öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalıĢmalarını Karabük’te, ülkemizde ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliĢtirme
çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen, Atatürk ilkeleri doğrultusunda çağdaĢ ve ilerici bir
vizyona sahiptir.
Öğrencilerimizin hazırladığı TED’li olmak ve aidiyet duygusunu
artırmak amacıyla düzenlenen
tiyatro etkinliği çok baĢarılı bir
Ģekilde yapılmıĢtır. Öğrencilerimiz
çok sürede içinde tiyatro konusunu sınıfça belirleyip özverili çalıĢmalarıyla herkes tarafından beğenilen bir tiyatro sergilediler.
Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran sınıf baĢkanımız Kuzey Melih TUNÇ çok kısa sürede zeybek
oyununu öğrenip tiyatro gösterisinde muhteĢem bir performans
gösterdi. Öğrencilerimiz tiyatroda
vals yaparak beğeni kazandılar.
Okul idaresi, veliler, öğretmenlerimiz ve okulumuzun tüm
sınıflarında öğrencilerimizin
yaptığı bu etkinlik övgü ile konuĢuldu. Tiyatro çalıĢması boyunca sınıfımızın kendilerine
güveni, baĢarıyı beraberinde
getirdi. Sınıfımız, tiyatro çalıĢmasıyla TED’li olmanın farkını
yaĢadı.
TED Karabük Koleji’nin sınıfımız öğrencilerine kazandırdığı
aidiyet duygusunun tiyatro ile
birlikte ne kadar önemli olduğunu görmüĢ olduk.
Tiyatro çalıĢmaları boyunca çok
güzel bir etkinlik olacağına sınıfın
inanması ve bu inançla çalıĢması
etkinliğin beğeni kazanmasını
sağladı. Öğrencilerimiz kendi aralarında yaptıkları görev belirlemelerinde çok iyi seçimler yaparak
yapılabilecek en iyi organizasyonu ve uyumu sağladılar.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı Düzenlendi.
18 Mart 1915 Çanakkale ġehitlerini Anma Programında
10/B sınıfı yaptıkları oratoryo ile
büyük alkıĢ aldı. Öğrencilerimizdeki büyük coĢku tüm seyircilere yansıdı. Programın sonunda
tüm öğrencilerin hep bir ağızdan
“Çanakkale Geçilmez” diye bağırması herkesi duygulandırdı.
Etkinlikte ayrıca Tarih Öğretmenimiz Kazım ELMACI'nın konuĢmasına, resim ve Ģiir yarıĢmaları sonuçlarının açıklanmasına ve Ortaokul Türk Halk Müziği Korosunun
türkülerine yer verildi.
YaĢanan çatıĢmada vurduğu düĢ-
“YetiĢecek çocuklarımıza ve
gençlerimize, görecekleri
öğrenimin sınırı ne olursa olsun,
ilk önce ve her Ģeyden önce
Türkiye'nin bağımsızlığına,
kendi benliğine, millî
geleneklerine düĢman olan
bütün unsurlarla mücadele
etmek gereği öğretilmelidir.
Dünyada milletlerarası duruma
göre böyle bir mücadelenin
gerektirdiği manevî unsurlara
sahip olmayan kiĢilere ve bu
man askerini sırtına alıp canı
pahasına düĢman siperine kadar
götürme yücelik ve cesaretini
gösteren Mehmetçik, düĢmanın
her bir rütbesindeki askerini kendisine hayran bırakacak kadar
asil bir davranıĢ sergileyerek
savaĢın sadece öldürmekten
ibaret olmadığını tüm dünyaya
bir defa daha anımsatmıĢtır.
250.000 Ģehit verdiğimiz Çanakkale’de her yaĢta insanımız gönüllü olarak savaĢmıĢ, kadınlar
cephedekiler için çorap örmüĢ,
kurĢun imalatında dahi çalıĢmıĢlardır. Kısaca vatanın her bir fer-
Sivil Savunma
Sunumu Yapıldı.
Sivil Savunma Haftası nedeniyle
sivil savunmanın önemiyle ilgili
öğrencilerimiz sunum yapmıĢlardır.
Sunumda sivil savunmanın önemi
vurgulanmıĢ, önleyici ve koruyucu
tedbirlerden bahsedilmiĢtir. Bu
sunum ile öğrenciler, bir deprem
ya da yangın anında nasıl davranmaları gerektiği ve ne yapıp ne
yapmayacaklarını kavramıĢ oldular.
di kendisine yönelen bu vahĢi
akına el birliğiyle “dur” demeyi
bilmiĢtir. Bu cephenin isimsiz
kahramanları, vatanın her bir
köĢesinden Çanakkale’ye koĢarken, hiç geri dönmeyi düĢünmemiĢler, Onlar, Çanakkale Zaferini kazanmakla, sadece bir zafer
değil, Türk milletinin Anadolu’daki varlığının devamını da sağlamıĢlardır.
TED Genel Merkezi
Bursluluk Birimi
Okulumuzu Ziyaret
Etti.
Genel Merkezimiz Bursluluk Biriminden PDR Uzmanı Zerrin
KOYUNPINAR ve Uzman Pedagog ġerife ERARSLAN tarafından
velilerimize Tam Eğitim Bursluluk
Sistemi hakkında bilgilendirme
toplantısı düzenlenmiĢtir. Toplantıya katılan tüm velilerimize teĢekkür ederiz.
nitelikte kiĢilerden oluĢan
toplumlara hayat ve bağımsızlık
yoktur.”
M. KEMAL ATATÜRK
TED’li olmak ayrıcalıktır.
Velilerimize Yönelik Pazar
Kahvaltısı Düzenlendi.
K12NET üzerinden yapılan ankete göre
katılım sağlayacağını belirten anasınıfı,
ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin
velilerinin katılımıyla kahvaltı etkinliğimiz
düzenlenmiĢtir.
Kahvaltıda öğrenci, öğretmen ve veli
iĢbirliği ile TED aidiyet duygusunu geliĢtirmek amaçlanmıĢtır.
Etkinliğimize katılan tüm velilerimize
teĢekkür ederiz.
T E D K AR AB Ü K K O L E J İ Ö Z E L L İ S E S İ M AR T 2 0 1 6
9/A Sınıf Etkinliklerimiz
Biyoloji
Biyoloji
Etkinlik
Dünya üzerinde 10.000.000
çeĢit canlı yaĢamaktadır.
Biyoloji dersimizde canlıların
sınıflandırılması konusunu
yaĢayarak, görerek iĢliyoruz.
Böylece tüm canlıların ortak
özelliklerini öğreniyor, dünya
üzerinde beraber yaĢadığımız bu varlıkları genel özelliklerinden yola çıkarak yakından tanıyoruz.
Derslerimizi iĢleme ve anlamada öğrencilerimiz etkin;
öğretmenlerimiz, yalnızca
rehberdir. Yani yaparak yaĢayarak öğrenme modelini
kullanmaktayız. Öğrencilerimiz derslere hazırlıklı geliyor
ve dersimizin teorik kısmını
iĢliyoruz. Sıra pratik kısma
geliyor ki bu, öğrencilerimizin
en keyif aldığı ve en etkin
oldukları kısmı.
9/A sınıfı olarak okul genelinde yapılan etkinliklere hep
beraber katılıyoruz. Daha ilk
senemiz olmasına karĢın
hepimiz kırk yıllık arkadaĢ
gibiyiz. Sınıf öğretmenimiz
Berna BAKKAL da bizimle...
Sınıfça yapılan tüm etkinlikler, gidilen tüm yerler daha
zevkli, daha eğlenceli... Birlik
olmaya, dost olamaya daha
çok ihtiyaç duyduğumuz bu
günlerde bu güzel kareler
içimizi ısıtıyor.
Derslerimizde yaĢadığımız
çevreyi daha iyi tanımanın
mutluluğunu yaĢıyoruz.
9/B Sınıf Etkinliklerimiz
Fizik
Biyoloji
Dil ve Anlatım
Öğrencilerimiz cumartesi
günü kurslarında hafta içi
derslerde öğrendiği kazanımları tekrar edip bu kazanımlarla ilgili test çözdüler ve
yazılılar öncesi ön hazırlık
yaptılar. Cumartesi günü
okulumuzda yapılan kurslar
sayesinde öğrencilerimiz
dershaneye gitmeden okulumuzda tam öğrenmeyi gerçekleĢtirmektedir.Bu kurslar
sayesinde eğitim öğretimde
okul kurs bütünlüğü sağlanmıĢtır.
Canlıların sınıflandırılması
ünitesinde öğrencilerimizle
okul bahçemizi gezdik. Okul
bahçesinde bulunan bitkileri
inceledik. En basit bitki karayosunu ve diğer geliĢmiĢ
bitki örneklerini gördük ve
inceledik. Öğrencilerimiz dersimizde canlıları tür, cins,
familya, takım, sınıf, Ģube ve
alem bakımından sınıflandırmasını yaptı ve ders ortamında sundu.
Derslerimizde öğrencilerimizin daha aktif olması için
farklı yöntem ve teknikleri
uyguluyoruz. BuluĢ yöntemini kullandığımız dil ve anlatım dersinde öğrencilerimiz
konu ile ilgili fikirlerini heyecanla paylaĢtılar. Öğrencilerimiz diğer arkadaĢlarının
fikirlerini dinlediler ve baĢka
fikirlere de saygı duymayı ve
eleĢtirel düĢünmeyi öğrendiler.
10/A Sınıf Etkinliklerimiz
Kimya
Rehberlik
Laboratuvar Dersleri
Öğrencilerimizde fen alanında yetenekleri yüksek ve
meraklı öğrencilerimiz var.
Bu yüzden kimya derslerimiz
de bu aralar hayatla iliĢkilendirilebilir konularımızı iĢliyoruz. Özellikle biyodizel üretiminde öğrencilerimiz çok
istekli. Öğrendiklerini çok
yakında hayata da geçirecekler. Biyogaz üretim tesisleri ile ilgili prosesleri de öğrendiler.
Rehber öğretmenimiz Fatih
MERTOĞLU ile birlikte rehberlik dersimizde öğrencilerimize kendini tanıma ve ifade
etmeye yönelik yaratıcı drama etkinliklerinden “kendini
keĢfetme” çalıĢması yapılmıĢtır.
Öğrencilerimizi araĢtırmaya
yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik geliĢmelere ilgi duyabilecekleri koĢulları ve yeni
buluĢları yapabilecekleri
laboratuvar ortamlarını hazırlamayı, yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiĢtirmeyi
amaçlamaktayız.
Öğrenciler etkinliklerde kiĢisel geliĢim çalıĢmaları yapmıĢ ve keyifli bir süre geçirmiĢlerdir.
10/B Sınıf Etkinliklerimiz
Fizik
Fizik
Fizik
10/B sınıfı öğrencilerimizden
Arda UlaĢ YURTTAġ performans konusu olarak sıvı basıncı konusunu arkadaĢlarına akıllı tahtayı kullanarak
sundu. Görsellikten yararlanması konu içinde videolara
yer vermesi konunun öğrenciler tarafından dikkatle dinlenmesini sağladı. Animasyonlardan yararlanması konu
içinde deneysel olarak yarar
sağladı.
Küresel aynalar ile ilgili yapılan grup çalıĢması, konunun
kavranması açısından yararlı
oldu. Öğrencilerimizden Berk
GÜRLEYĠK, Utku Andaç
ALINCAK ve Berkay
AKOĞLU’nun hazırladığı
küresel aynalar konusu ile
ilgili pano çalıĢmasını arkadaĢlarına anlattılar. Öğrencilerimiz ekip çalıĢması yaparak konuyu hem görsel olarak hem de birbirlerine anlatarak konunun akıllarında
kalmalarını sağladılar.
Mercekler konusu ile ilgili
yapılan grup çalıĢması etkinliğini 10/B sınıfı öğrencilerimizden Sara ALASGARLI,
Esra HARAS ve Beste ÖZKAN hazırladı. Fizik
laboratuvarında yaptıkları
çalıĢma sınıf tarafından beğenildi.
Öğrencilerimizin birlikte yaptıkları çalıĢmalar onların hem
yardımlaĢması hem de konuyu daha iyi anlamalarını sağlamaktadır.
TED’li Olmak Ayrıcalıktır!
S a yf a 2
T E D K AR AB Ü K K O L E J İ Ö Z E L L İ S E S İ M AR T 2 0 1 6
S a yf a 3
11/A Sınıf Etkinliklerimiz
Yardımlaşma Konulu Pano
Çalışmamız
Kimya
YGS Dayanışması
Öğrencilerimiz kimya sınavıToplumlar eğitim yoluyla ge- na hazırlanıyorlar. Kimya
leceğin bireylerini yetiĢtirme sorularında baĢarı göstermek için konuları dikkatlice
yolunda gerekli çabayı göstermektedirler. Kendine gü- dinleyiniz. Bu konularla ilgili
venen, giriĢimci, karar vere- örnekleri iyi öğrenin. Konular
bilen ve kararlarını uygulaya- derste anlaĢıldıktan sonra
ders notlarından tekrar
bilen, sorgulayan, eleĢtiren,
edin. Problemleri dikkatlice
üreten, baĢkalarına bağımlı
okuyun. Bütün terimlerin ve
yaĢamayı istemeyen bireybirimlerin anlamını kavradığıler, eğitim sistemimizde yenızdan emin olun.
tiĢtirmek istediğimiz bireyler
olmalıdır.
12. sınıf öğrencilerimiz 13
Mart Pazar günü Yükseköğretime GeçiĢ Sınavına katıldı. Öğrencilerimiz sınava
girecekleri okula giderken
çok heyecanlıydılar.11/A
sınıfından öğrencilerimiz bu
heyecana ortak oldular. Ġlknur Deniz BALOĞLU ve Ayla
KARA 12/A sınıfından Fatma
GÖÇMEN ile YGS öncesi
birlikteler.
11/B Sınıf Etkinliklerimiz
Çanakkale Deniz Zaferi
Anma Programı
Kütüphaneler Haftası
Rehberlik
Sınıf olarak okul kütüphanemizde düzenlediğimiz okuma etkinlikleriyle öğrencilerimizde kitap okuma bilinç ve
kültürü oluĢturmaya çalıyoruz. Her hafta belli saatlerde
öğrencilerimiz kütüphaneden ödünç kitap alıĢveriĢlerini gerçekleĢtiriyor aynı zamanda burada birlikte kitap
okumanın zevkine varıyor.
2016 YGS’nin yapılması ile
birlikte 11. sınıflar artık YGS
öğrencisi olmanın bilincini
çok daha iyi kavramıĢ durumda. Öğrencilerimiz rehberlik servisimiz tarafından
yapılacak olan “Mesleki Gölge” çalıĢması kapsamında
gelecekte seçecekleri meslekleri tanımak amacıyla staj
yapacakları yerleri belirlediler.
Türk ve dünya tarihinin en
büyük destanlarından biri olan
azmin, inanmıĢlığın, kararlılığın ve yiğitliğin sembolü Çanakkale Deniz Zaferinin
101’inci yılında öğrencilerimiz
100. Yıl Kültür merkezinde il
genelinde düzenlenen anma
programına tarih öğretmenimiz Kazım Elmacı ile birlikte
katıldılar. Hazırlanan tiyatro
gösterisini izlediler.
12/A Sınıf Etkinliklerimiz
Ģekilde Lisans YerleĢtirme
Sınavına adapte olduk. Hazi13 Mart’ta dört yıllık çalıĢmalarımızın ilk sınavı olan Yük- ran’da gerçekleĢecek olan
sek Öğretime GeçiĢ Sınavını ikinci aĢamaya hazırlanacağız.
atlattık. Sınava hazırlanırken, özellikle deneme sınavYüksek Öğretime GeçiĢ Sıları belirleyici oldu. Gerçek
navından sonra Sayın Müdüsınavlarla örtüĢen sorularla
karĢılaĢmak, Yüksek Öğreti- rümüz Kerim BARÇIN Lisans
YerleĢtirme Sınavına motime GeçiĢ Sınavında bizi
olumlu etkiledi. ġimdi sınav vasyon sunumu yaparak,
sonuçlarının gelmesini bekli- önümüzdeki büyük hedef için
yoruz. Yüksek Öğretime Ge- neler yapmamız gerektiği
hakkında bizi bilgilendirdi.
çiĢ Sınavından sonra hızlı
LYS Hazırlıklarımız
LYS–1; Matematik ve Geometri sınavıdır, eĢit ağırlık ve
sayısal bölüm öğrencileri
mutlaka katılmalıdır.
LYS–2; Fizik, Kimya, Biyoloji
sınavıdır. Sayısal bölüm öğrencileri mutlaka katılmalıdır.
LYS–3; Türkçe, Coğrafya
sınavıdır. EĢit ağırlık ve sözel alan öğrencileri mutlaka
katılmalıdır.
LYS–4; Tarih, Coğrafya ve
Felsefe grubu sınavıdır. Sözel bölüm öğrencileri mutlaka katılmalıdır.
12/B Sınıf Etkinliklerimiz
KIR, Burak GÜVENĠLĠR,
Mertcan YILMAZ, Alp Kağan
Yüksek Öğrenime GeçiĢ sıERDOĞAN, Zeynep
navı sonrasında 12-B sınıfı
BAYBURTLUOĞLU, Asude
öğrencilerini alanlarına göre
BERBER, Berkcan TOM,
2 ayrı sınıfa ayırdık. 12-B
BüĢra ACAT, Selçuk KAN
öğrencilerini sayısal alan
yer almıĢ; eĢit ağırlık sınıfınkapsamında, 12-C öğrencile- da ise Ġpek TEKĠN, Dila ÇArini eĢit ağırlık alanı kapsaKIR, Ġpek GÖÇER, Ġpek BAmında oluĢturduk. Buna göre
ġARAN, Aybike AKYEL,
sayısal alan sınıfında
Ayyüce ÇELĠK, Elif UZUEmirhan HATĠPOĞLU, AtaNER, Sena BENEK, Erbil
kan Berk DUYMAZ, Abdullah YAVUZ, Selen ESKĠ, Fatma
Furkan CEBECĠ, Sinan ÇAGÖÇMEN, Mine ERDOST
LYS Hazırlıklarımız
yer almıĢtır. Böylece öğrencilerin daha sistemli bir Ģekilde
Lisans YerleĢtirme Sınavına
hazırlanmaları için gerekli ortam elde edildi. Öğrenciler
alanlarıyla ilgili mevcut sınıflarında sayısal alan öğrencileri;
matematik, geometri, fizik,
kimya, biyoloji derslerini almaktadır. EĢit ağırlık öğrencileri ise; edebiyat, dil anlatım,
coğrafya, matematik ve geometri derslerini almaktadır.
TED’liysen Yalnız Değilsin!
S a yf a 4
908 Öğrencinin Başvurduğu “Tam Eğitim
Bursluluk Sınavımız” Yapıldı.
Tam Eğitim Bursunu
almaya hak kazanan
öğrenciler, eğitimlerine
TED okullarında
devam eder ve tüm
eğitim masrafları karşılanır. Ayrıca üniversite
hayatları boyunca da
destek devam etmektedir. TEB sınavına bu yıl Türkiye
genelinde 55.000 rekor başvuru olmuştur.
Okulumuza ise 908
öğrenci sınava başvurmuştur.
Türk Eğitim Derneği Genel Müdürümüz Sevinç
ATABAY ve Okul Geliştirme Koordinatörü Özlem
NAS Okulumuzu Ziyaret Etti.
Sevinç ATABAY ve Özlem NAS ilk olarak okul idaresi ardından zümre baĢkanları ile görüĢtü. Tam
Eğitim Burslu öğrencilerimiz ve Okul Aile Birliği ile
yapılan görüĢmelerin ardından tüm okul öğretmenlerimize teĢekkür etti.
Öğrenci, Veli ve Öğretmen Aidiyet Konulu Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları Ödül Töreni Yapıldı.
Okulumuz spor salonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri verilmiĢtir. Dereceye giren öğrenci, veli ve öğretmenlerimizi tebrik ederiz.
YarıĢmalarda dereceye girenlerin isimleri yandaki tabloda belirtilmiĢtir.
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI
Kompozisyon
Şiir
1.Zeynep ÇATALKAYA
1.Lara Naz ÖZTÜRK
2.Zeynep YAVAġ
2.Elif Gökçe ġEVĠK
3.Eren ÇAPRAZ
3.Okancan YAMAN
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI
Kompozisyon
Şiir
1.Ezel ALPAY
1.Ezgi Su SARI
2.Rana KAYA
2.Mehtap HAN
3.Gizem KARATAY
3.Emir Hasan DENĠZ
LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI
Kompozisyon
Şiir
1.Melek BEKTAġ
1.YeĢim ÇÖLMEKÇĠ
2.Ġlke Çağla PORTAKAL
2.Fatma GÖÇMEN
3.Fatma GÖÇMEN
3.Oğuzhan KAYNAK
ÖĞRETMENLER ARASI
Kompozisyon
Şiir
1.Zuhal NAS
1.Buket AKTAġ
2.AyĢegül ÇAĞLAR
2.Zeynep Ela ARSLAN
3.Zeynep ÇAYIR
3.Aysun ELĠCEK
VELİLER ARASI
Kompozisyon
Şiir
1.Ayça YILMAZ
1.Kübra ATEġ
2.Aynur ÖZGÖÇER
2.Tuğba ALPAY
3.Ebru OSMANAĞAOĞLU 3.Sevgi ERTAġ UYSAL
Rehberlik Çalışmalarımız
Öğrencilerimizin kendini tanımaları ve sınıf içi etkileĢimlerinin artması hedeflenerek çeĢitli etkinlikler yapılmıĢtır. TED Karabük Koleji Rehberlik
Panosu güncellenerek mesleklerle ilgili hazırlanan dokümanlar panoya yerleĢtirildi.Öğrencilerin faydalanması sağlandı. YGS ve LYS ile ilgili temel
düzeyde bilgi edinebilecekleri dokümanlar rehberlik servisi panosuna eklenmiĢtir. YGS’ye girmiĢ olan öğrencilerimize, sınav öncesi, sonrası ve
sınav anını tanımaları, ÖSYM sınav mantığını kavrayabilmeleri ve tecrübe kazandırılması amacıyla YGS Provası yapılmıĢtır. Öğrencilerle yaratıcı
dramada “ayna çalıĢması” gerçekleĢtirilmiĢtir. Öğrencilerle, geliĢimsel özellikleri de dikkate alınarak okul baĢarısı, davranıĢ ve uyum problemleri,
meslek seçimi alanlarında bireysel görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir.
Necatibey cad. No:21 Yenişehir / KARABÜK
0370 415 50 00 – [email protected]
www.tedkarabuk.k12.tr
facebook.com/karabuktedkoleji - twitter.com/tedkarabuk

Benzer belgeler

Şubat - ted karabük koleji

Şubat - ted karabük koleji Öğrencilerimiz fizik dersindeki konuları kendi hazırladıkları sunumlarla arkadaĢlarına bilgi verdiler.

Detaylı