Z:\IBD\2007 İSTATISTİ YILLIĞI\i

Yorumlar

Transkript

Z:\IBD\2007 İSTATISTİ YILLIĞI\i
T.C.
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
REPUBLIC OF TURKEY
GENERAL DIRECTORATE OF PTT
ISSN 1300-2198
2007
PTT İSTATİSTİKLERİ
PTT STATISTICS
ARAŞTIRMA PLANLAMA KOORDİNASYON
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
RESEARCH
PLANNING COORDINATION DEPARTMENT
ISSN 1300-2198
2007
PTT İSTATİSTİKLERİ
PTT STATISTICS
2007
PTT İSTATİSTİKLERİ
APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İÇİNDEKİLER
CONTENTS
POSTA HİZMETLERİ
POSTAL SERVİCES
Kabul Edilen Yurtiçi Mektup Postası Gönderileri
Accepted Inland Letter Post Items ..................
3
Kabul Edilen Yurtdışı Mektup Postası Gönderileri
Accepted International Letter Post Items .......
3
Kabul Edilen Acele Posta ve Alo-Post
Gönderileri
Items of EMS and Alo-Post
Services ..................................................................
4
Posta Kolileri
Parcels ...................................................................
4
Taahhütlü, Değer Konulmuş ve Uçak Mektup
Postası Gönderileri
Registered, Insured and Air Mail Letter .........
Post Articles
5
Kabul Edilen Ödeme Şartlı Posta Gönderileri
Cash-on Delivery Postal Items ........................
5
Posta, Telgraf ve Çek Havaleleri
Postal, Telegraphic and Cheque Money Orders 6
Posta Çekleri
Postal Cheques ...................................................
6
Ülkeler İtibariyle Ödenen Yurtdışı
Posta Havaleleri
Paid Money Orders Sent From The Different
Countries ...............................................................
7
Ülkeler İtibariyle Kabul edilen Yurtdışı
Posta Havaleleri
Received Money Orders Sent to Abroad in
Different Countries ............................................. 1 5
Western Union
Western Union ...................................................... 2 4
Yurtdışından Gelen Posta Gönderileri
Postal Items, Received From Abroad ............. 2 5
Uçak ve Yüzey Yolu ile Yurtdışından Gelen
Posta Gönderileri
Postal Items Received From Abroad by Air
and Surface ........................................................... 2 5
Başmüdürlüklere Göre Kabul Edilen ve
Dağıtılan Posta Gönderileri
Accepted and Delivered Postal Items by
Re gi on s .................................................................. 2 6
Pul ve Değerli Kağıt Emisyonu
Issues of Stamp and Postal Stationery ......... 2 9
Pul ve Değerli Kağıt Satışından Sağlanan Gelirler
Revenues Obtained From Stamp and Postal
Stationery Sales ................................................... 2 9
Posta Pulları ve Değerli Kağıtlar Baskı Giderleri
Printing Expenses Postage Stamps and Postal
Stationery ............................................................... 3 0
Posta Gereçleri
Postage Accessoires ......................................... 3 0
Posta Yolları ve Posta Hatları
Postal Routes and Postal Lines. ..................... 3 5
Posta Taşıma Giderleri
Postal Transportation Expenses ..................... 3 5
Posta Hatları
Post Lines ............................................................ 36
APS İşlemi Yapılan Ülkeler
Express Mail Service Relations Operating
With Foreign Countries ...................................... 3 9
PTT İŞYERLERİ
PTT OFFICES
PTT İşyerleri
PTT Offices ............................................................
41
Hizmetlere Göre PTT İşyerleri
PTT Offices by Services ......................................
41
Başmüdürlükler itibariyle PTT İşyerleri
PTT Offices Principal Directorate .....................
42
TELGRAF HİZMETLERİ
TELEGRAPH SERVICES
Telepost Trafiği
Telepost Traffic .....................................................
45
Telgraf Trafikleri
Telegraph Traffic ..................................................
45
TEKNİK HİZMETLER
TECHNIC SERVICES
Üniteler İtibariyle Bilgi İşlem Donanımı
Computer Rigging By Regional Organizations
46
Üniteler İtibariyle Grup Elektrojen Parkı
Group Generator Sets by Regions ..................
49
Üniteler İtibariyle Kesintisiz Güç Kaynağı
Power Resources Sets by Regions ...............
52
Motorlu Taşıt Parkı
Motor Vehicle Parking ........................................
55
Üniteler İtibariyle Motosiklet, Bisiklet ve Scooter
Sayıları
Number of Motorcycle, Bicycle and
Scooter as per ünits ............................................
58
MALZEME HAREKETLERİ
SUPPLIES MOVEMENTS
Stok Durumu
Supplies in Stock .................................................
61
Sarf Mübayaa Faaliyetleri
Supplies Expenditures .......................................
62
Sigorta İşleri
Insurance Activities ..............................................
62
PTT BİNALARI
PTT BUILDINGS
PTT Binaları
PTT Buildings .......................................................
63
İşyeri Binalarının Dağılımı
Classification of Office Buildings .....................
64
MALİ İŞLEMLER
FINANCIAL SITUATION
Hizmet Türlerine Göre Gelirler
Revenues by Service Categories ....................
67
Hizmet Türlerine Göre Giderler
Expenditures by Service Categories ...............
67
Posta Gelirleri
Post Revenues ....................................................
68
Posta Giderleri
Post Expenditures ..............................................
68
Telgraf Gelirleri
Telegraph Revenues ..........................................
69
Telgraf
Telegraph Expenditures ....................................
69
PTT Bank Gelirleri
PTT Bank Revenues ...........................................
70
PTT Bank Giderleri
PTT Bank Expenditures ......................................
70
Parasal Hizmet Komisyon Gelirleri
Monetary Post Sevice Comission Revenues
71
Parasal Hizmet Komisyon Giderleri
Monetary Post Sevice Comission Expenditures
71
Giderleri
Üniteler İtibariyle Gelir ve Giderler
Expenditures and Revenues by Regional
Organizations ........................................................
72
Hizmet Türlerine Göre Kar/Zarar Durumu
Profit/Loss Situation by Service Categories .
75
Yatırımlarda Kullanılan Finansman Kaynakları
Appropriated Finance Sources for the
Investment .............................................................
75
Cari Fiyatlarla Yatırım Harcamaları
Investment Expenses With Prices ..................
76
Üniteler İtibariyle Projelerin Yatırım Harcamaları
Investment Project Expenses by Units ..........
77
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
HEALTH AND SOCIAL ACTIVITIES
Sağlık Hizmetleri Personel Sayısı
Number of Health Personnel .........................
82
Sosyal Hizmetler
Social Services .....................................................
82
Üniteler İtibariyle Sosyal Hizmetler
Social Services by the Units ..............................
83
Tedavi Giderleri
Treatment Expenditures ....................................
86
Yemek Yardımı ve Yapılan Harcamalar
Personnel Meals and Expenditures ...............
86
PERSONEL HAREKETLERİ
PERSONNEL MOVEMENTS
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Personel Sayısı
Personnel in the Center General Directorate
87
Üniteler İtibariyle Personel Sayısı
Number of Personnels by Units ......................
88
Hizmet Süreleri İtibariyle Personel Dağılımı
Distribution of Personnel by Duration of
Employment ..........................................................
91
Yaş Grupları, Medeni Hal ve Cinsiyete Göre
Personel Sayısı
Age Groups, Social Situation and Number
of Personnel by Sex ............................................
96
Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı
Distribution of Personnel by Their Educatıon
100
Personelin Sınıflara Göre Kadro ve Fiili Durumu
Positions and Actual Fact of Personnel with
Respect to Classes and Grades .....................
108
2006-2007 Yılsonu karşılaştırmalı Personel
Hareketleri
Personnel Movements Dealing With
2006 and 2007 Year End ...................................
11 0
Üniteler İtibariyle İşçi Sayısı
Labourer Counts by Units .................................
111
EĞİTİM FAALİYETLERİ
TRAINING ACTIVITIES
Kurs ve Seminer Faaliyetleri
Course and Seminar Activities .........................
11 3
Eğitim Birimlerinin Kapasiteleri
Training Center Capacities ...............................
11 3
Açılan Kurs ve Seminerler
The Course and Seminars Opened in ...........
11 4
Öğretim Görevlileri sayısı
Number of the Academic Personnel ...............
11 4
2005-2007 Yıllarında verilen Hizmetiçi
Kurs ve Seminerler
Courses and Seminars Occures
between 2005-2007 Years ................................
11 5
ÜLKELER İTİBARİYLE
POSTA İSTATİSTİKLERİ
POSTAL TRAFFIC BY COUNTRIES
Posta Hizmetleri Personel Sayısı
Postal Services Personnel ................................
11 6
Halka Açık Toplam Posta Merkez Sayısı
Total Number of Office Open to the
Public ......................................................................
11 7
Seyyar Posta Merkezleri Sayısı
Number of Mobile Post Offices ........................
11 8
Posta Ayırım (İşleme) Merkezleri Sayısı
Number of Postal Sorting Centre ....................
11 9
Toplam Posta Gelirleri
Total Postal Revenues .......................................
120
Toplam Posta Giderleri
Total Postal Expenditures ..................................
121
Bir Posta Merkezinin Hizmet Sağladığı
Ortalama Nüfus
Average Number of Inhabitants Served by
A Post Office ..........................................................
122
Yurtiçi Mektup Postası Gönderileri
Internal Letters Postal Items .............................
123
Yurtdışına Giden Mektup Postası Gönderileri
Letter Postal Items Send to Foreign ..............
Countries
124
Yurtdışından Gelen Mektup Postası Gönderileri
Letter Postal Items Received From
Foreign Countries ................................................
125
Yurtiçi Koli Postası Gönderileri
Internal Postal Parcels .......................................
126
Yurtdışına Giden Koli Postası Gönderileri
Postal Parcels Send to the Foreign
Countries ...............................................................
127
Postal Parcels Received from Foreign
Countries ...............................................................
128
Yurtiçi Posta Havaleleri Sayısı
Number of Inland Postal Money Orders ........
129
Yurtiçi Posta Havale Tutarları
Amount of Internal Postal Money Orders .......
130
Yurtdışından Gelen Posta Havaleleri Sayısı
Number of Postal Money Orders Received
from Abroad ...........................................................
131
Amount of Postal Money Orders Received
from Abroad ...........................................................
132
Yurtiçi Yatırılan Posta Çekleri Sayısı
Number of Deposited Postal Cheques .........
133
Yurtiçi Yatırılan Posta Çekleri Tutarları
Amount of Deposited Postal Cheques ..........
134
Yurtdışından Gelen Koli Postası Gönderileri
Yurtdışından Gelen Posta Havale Tutarları
Yurtiçi Aktarılan Posta Çekleri Sayısı
Number of Transferring Postal Cheques ...... 1 3 5
Yurtiçi Aktarılan Posta Çekleri Tutarları
Amount of Internal Transferring Postal
C he q ue s ................................................................ 1 3 6
Yurtiçi Ödenen Posta Çekleri Sayısı
Number of Paid Postal Cheques ................... 1 3 7
Posta Çekleri Hesap Sayısı
Number of Postal Cheques Account ............. 1 3 8
Posta Kutusu Sayısı
Number of Letter Boxes ..................................... 1 3 9
Merkezlerdeki Posta Kutu sayısı
Number of Post - Office Boxes ......................... 1 4 0
Ülke Nufusları
Population of Countries ..................................... 1 4 1
POSTA HİZMETLERİ
POSTAL SERVİCES
KABUL EDİLEN YURTİÇİ MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİ
ACCEPTED INLAND LETTER POST ITEMS
(1000 Adet - In Thousand)
Taahhütlü, Değerli ve Uçak Dahil
Including Registered, Insured and Air -Mail
Yıllar
Mektuplar
Posta
Kartları
Tebrik
Kartları
Basılmış
Kağıtlar
Gazeteler
Küçük
Paketler
Körlere
Mahsus
Kabartma
Baskılar
Ücretsiz
Posta
Gönderileri
Tebliğ
Kağıtları
Toplam
Years
Letters
Post
Cards
Greeting
Cards
Printed
Matters
Newspaper
Small
Packets
Impression
Relief For
the Blinds
Free
Postal
Items
Judicial
Notifications
Total
1998
568322
11998
173065
154404
14470
2031
30
2068
21186
947574
1999
616361
10153
136227
184218
11706
1940
34
1536
23376
985551
2000
637606
6219
128451
155374
11694
1219
46
1281
24714
966604
2001
638342
5458
65121
58974
9644
915
48
765
27672
806939
2002
761213
3600
49569
51449
8065
493
18
1467
27150
903024
2003
768118
2290
39381
35829
8662
353
43
1304
25689
881669
2004
787526
2045
41130
39255
9173
253
20
1096
30941
911439
2005
899053
2180
34977
43227
8517
323
16
1063
34037
1023393
2006
919770
1240
23950
52831
8407
444
36
867
39426
1046971
2007
969531
1082
14915
48922
7491
397
30
782
45285
1088435
KABUL EDİLEN YURTDIŞI MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİ
ACCEPTED INTERNATIONAL LETTER POST ITEMS
(1000 Adet - In Thousand)
Taahhütlü, Değerli ve Uçak Dahil
Including Registered, Insured and Air Mail
Yıllar
Mektuplar
Posta
Kartları
Tebrik
Kartları
Basılmış
Kağıtlar
Gazeteler
Küçük
Paketler
Körlere
Mahsus
Kabartma
Baskılar
Ücretsiz
Posta
Gönderileri
Toplam
Years
Letters
Post
Cards
Greeting
Cards
Printed
Matters
Newspaper
Small
Packets
Impression
Relief For
the Blinds
Free
Postal
Items
Total
1998
33588
16322
26019
5600
1365
650
-
87
83631
1999
30697
7899
16076
3537
891
546
1
36
59683
2000
25571
10052
14857
5323
2147
383
-
26
58359
2001
24120
15352
7657
3133
508
415
-
66
51251
2002
16550
12938
6227
2327
409
280
1
15
38747
2003
14690
9627
5103
1839
312
213
-
13
31797
2004
12140
10520
4690
2205
303
233
1
8
30100
2005
12753
10109
4318
1623
298
272
-
10
29383
2006
11883
6612
2426
1632
275
379
-
11
23218
2007
10199
6131
1182
2074
268
219
-
9
20082
3
KABUL EDİLEN ACELE POSTA VE ALO-POST GÖNDERİLERİ
ITEMS OF EMS AND ALO-POST SERVICES
Yıllar
Acele Posta Gönderileri Sayısı
Number Of EMS Items
Alo-Post Gönderileri Sayısı
Number Of Alo-Post Items
Years
Yurtiçi
Inland
Yurtdışı
Overseas
1998
11746220
149000
12843
1999
14260756
151000
10274
2000
11117557
151166
10161
2001
10218146
144000
6798
2002
7575000
110000
7148
2003
8437271
100000
9464
2004
7903403
80000
11177
2005
7581000
89000
39945
2006
9365000
87000
154080
2007
9546000
97000
318426
POSTA KOLİLERİ
PARCELS
Kabul Edilen Koliler - Accepted Postal Parcels
Değer konulmuş Koliler - Insured Parcels
Yıllar
Değer Konulmamış
Koliler (1000 adet)
Yurtdışı
Yurtiçi
(1000)
Inland
Years
Ordinary Postal Parcels
Uçak Kolileri
(1000 adet)
Air - Mail Parcels
International
Yurtiçi
Yurtdışı
Sayısı
Değeri TL.
Sayısı
Değeri TL.
Yurtiçi
Yurtdışı
Inland
Internatıonal
Number
Amount
Number
Amount
Inland
International
39
96
1998
713
1999
842
2000
684
2001
707
2002
758
2003
823
2004
781
2005
689
2006
932
2007
1092
36
32
35
38
34
36
37
43
59
105
101
88
101
112
113
159
167
159
44943566864
89592013520
176351073044
148504153607
217806742084
120979636234
164839867320
231942
236466
185381
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
4
738
298
302
278
354
142
42
187
192
254
23206533200
3
17
32611083215
6
17
10946926963
5
17
34693974493
5
20
48001015884
4
23
19695545523
1
20
31391701007
1
19
12610
10
21
22974
4
20
6331
3
21
TAAHHÜTLÜ, DEĞER KONULMUŞ VE UÇAK MEKTUP POSTASI
GÖNDERİLERİ
REGISTERED, INSURED AND AIR MAIL LETTER POST ARTICLES
(Kabul Edilen - Accepted)
Yıllar
Years
Taahhütlü Mektup
Postası Gönderileri
Registered Articles
Yurtiçi
(1000)
Uçak Gönderileri
Air - Mail Artıcles (1000)
Yurtdışı - International
Yurtiçi - Inland
(1000)
Sayısı
Değeri
(TL.)
Sayısı
Değeri
(TL.)
International Number
Amount
Number
Amount
Yurtdışı
(1000)
Inland
Değer konulmuş Mektuplar
Insured Letter
Yurtiçi - Inland
Yurtdışı - International
Diğer
Mektup ve
Diğer
Mektup ve
Gönderiler
Gönderiler Kartlar
Kartlar
Other
Letters
Other
Letters
Articles
And Cards
Articles
And Cards
10026311000
140585
49584
32136
6679
6168 19855166081
157033
38208
24640
6957
3127858116
144102
36307
26915
5037
294
9447612451
124584
36752
33021
3772
33 22124899507
312
28518411159
58276
7271
19549
3630
2585
29 29241329367
282 79074780702
79542
7172
14523
2247
66671
2709
27 29661601860
522 110334075720
52335
54033
15368
1609
2005
77042
3108
27
21033
2397
547726
45731
33910
13870
1532
2006
80589
2671
17
23646
256
212401
42487
37295
9744
1720
2007
87770
2441
14
24613
303
193066
38954
39466
10437
1499
1998
77194
3544
37
1999
79022
3352
43 12177651415
5368779274
131
2000
75972
3160
43 18585511416
331
2001
67087
2918
31 18277214430
2002
68366
2554
2003
64988
2004
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
KABUL EDİLEN ÖDEME ŞARTLI POSTA GÖNDERİLERİ
CASH-ON DELIVERY POSTAL ITEMS
(1000)
Mektup Postası Gönderileri
DeğerKonulmuş veDeğer
Konulmamış Posta Kolileri
Toplam
Letter Post Items
Ordinary and Insured Postal Parcel
Total
Yıllar
Years
Sayısı
Ödeme Bedelleri (TL.)
Sayısı
Ödeme Bedelleri (TL.)
Sayısı
Ödeme Bedelleri (TL.)
Number
Cash on Delivery Amount
Number
Cash on Delivery Amount
Number
Cash on Delivery Amount
1998
113
848276563
143
3390709289
256
4238985852
1999
82
691585016
197
5249271630
279
5940856646
2000
73
1138483875
111
7539668631
184
8678152506
2001
56
1305100862
96
5673198851
152
6978299713
2002
58
1891003388
163
9482168150
221
11373171538
2003
42
1900837691
199
15053078097
241
16953915788
2004
58
3559322714
216
15654711926
274
19214034640
2005
33
2025
244
17684
277
19709
2006
53
15258
389
117895
442
133153
2007
37
23012
358
77632
395
100644
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
5
POSTA TELGRAF VE ÇEK HAVALELERİ
POSTAL TELEGRAPHIC AND CHEQUE MONEY ORDERS
(1000)
Yurtiçi Havaleler - Inland Postal Money Orders
Yurtdışı Ödenen Havaleler
Paid Mony Orders Sent to Abroad
Yıllar
Years
Sayısı
Number
1998
1999
Ödenen (Havale)
Paid
Kabul Edilen (Havale+Çek)
Accepted
12828
10888
Değeri (TL.)
Amount
Sayısı
Number
Değeri (TL.)
Amount
Sayısı
Değeri (TL.)
Number
Amount
Sağlanan Döviz
Tutarı (TL.)
Ensurad
Exchange
96736504761
242223917431
1786
1744
44019079070
72714279336
198
190
18132160941 18251763980
27799264362 27949662176
2059
2000
9724
568950008515
181654648363
171
34180491273 34408703559
2001
2002
11532
16152
1831103785105
4717191182157
5226 1236624520353
9978 3579995599524
187
185
70606169208 71039589141
96464126000 97065671000
2003
16492
6045676585961
9685 3675562943124
183 115293617000 115972298000
2004
2005
19490
20669
10734365887573 10622 5549145380624
19556434107 11958
9364164394
170 118202145000 118869338000
91239694
151
90747269
2006
24485
22832526696 14116
6138685199
141
106603280
107129471
2007
29056
32634777814 16453
7553053984
132
97874140
98359858
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
POSTA ÇEKLERİ - POSTAL CHEQUES
İşlemler - Transactions
Hesap Sayısı - Number Of Accounts
Yıllar
Years
Gerçek
Kişi
Tüzel Kişi
Legal Entity
Özel
Kamu
Individual Priviative Public
Total
Ödenen
Paid
Yatırılan
Deposited
Toplam
Adet
(1000)
Number
Tutarı
Milyon TL.
Amount
Adet
(1000)
Number
Tutarı
Milyon TL.
Amount
Aktarılan
Transferred
Adet Tutarı Milyon
(1000)
TL.
Number Amount
Hesap
Başına
Ortalama
Bakiye
(1000)
Avarege
Total
Balance Per
Balance
Account
Hesap
Bakiyesi
(Milyon)
TL.
61778381
148
4111531 3784301
21226.1
87217159
154
8725787 8132262
45073,5
7661 394998299 228 382274182
6285 592881794 1631 586823781
6004 1149286939 622 1133149942
139 173989237 6865340
206 520118963 7348310
236 625826861 14445974
37398.0
6855 2378831320 1153 2375707029
8755 5185030300 1982 5167631013
8582 9924687563 3494 9780843524
214 639776943 19714078 69677,5
187 79642816 42785408 112707,9
89,1
519 256916700 46478135
1998
167438
5135
5712 178285 11235 59215863
1999
169147
5398
5877 180422
8362 91462047
2000
2001
172929
195006
5708
6328
4938 183575
5004 206338
2002
221855
7102
5028 233985
2003
2004
269966
379613
7848
8714
5119 282933
5256 393583
2005
506486
9836
5317 521639
2006
675644
11017
5669 692330 10223 16484669124 5075 16336808191
420 1117141525 58797683
84,9
2007
929035
12707
6270 948012 12593 25125617121 7113 24881711652
611 1908116744 197030373
207,84
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
6
340
325
35612.9
61738.8
ÜLKELER İTİBARİYLE ÖDENEN YURTDIŞI POSTA HAVALELERİ
PAID MONEY ORDERS SENT FROM THE DIFFERENT COUNTRIES
Almanya - Germany
Yıllar
Years
7
Not
Avusturya - Austria
Belçika - Belgium
Danimarka - Denmark
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
1998
7819 440241779
444352098
26426 1537307835
1551368764
1999
7548 794433977
803109464
10226 1145996514
2000
6318 843138730
853238830
2001
7 1 7 2 1829829710
2002
9839545904 9898754605
3 3 6 5 294083981
296033922
1168725304
102087 16615896998 16710843633
2 8 9 3 386480902
389028037
6 3 5 4 1148050064
1167994462
91980 19709322067 19821819023
2 3 3 3 436482492
439655890
1848235588
6 0 5 4 2090702510
2123565688
100725 41445059235 41647408548
1 7 1 4 574905171
578404171
6 6 4 2 2401205000
2426263776
5 5 1 7 2557846000
2599070657
101054 55545745000 55833581731
1 6 1 6 713176000
717863407
2003
5 8 8 0 2370000000
2394890965
4 6 2 5 2651000000
2692703253
103984 68392000000 68744442847
1 5 6 8 773500000
779224037
2004
4 6 1 4 1980346000
2002025284
3 1 7 9 2076318000
2107066350
103055 71985181000 72358567090
1 7 1 93734000
93734000
2005
3518
1408575
1422420
1959
1327605
1343899
101246
57285771
57588894
100
43375
43375
2006
3304
1387605
1402945
1376
1083290
1096440
101134
75500000
75864000
7
2775
2775
2007
2834
1126874
1139829
901
840774
849194
101393
74196024
74552927
-
-
-
: İdare Payı Sağlanan dövize dahildir.
Including foreign currencies accepted by administration share
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
89520
ÜLKELER İTİBARİYLE ÖDENEN YURTDIŞI POSTA HAVALELERİ
PAID MONEY ORDERS SENT FROM THE DIFFERENT COUNTRIES
Fransa - France
Yıllar
Years
Polonya - Pland
Yunanistan - Greece
İsviçre - Switzerland
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
8
Not
1998
48654
3992219366
4018672735
13848 1360807396 1369793074
1999
46045
5902714863
5944262100
13339 2034214684 2049448177
2000
42458
8330074702
8386668067
12797 2645017629 2664430333
2001
48336
17240351673 17369574355
14001 5718344952 5756188157
2002
49176
25942703000 26114709034
2003
45420
30307000000 30479435000
13
3000000
3030100
7
2004
41715
32192198000 32372864562
6
978000
13973
59
2005
31206
24062780
24185119
19
7392
7452
6
3962
4002
6689
4045385
4070816
2006
24021
20950000
21046138
13
5950
5992
2
320
331
5923
4745000
4771654
2007
17892
15231168
15307138
6
5884
5930
9
320
368
4918
3762791
3784430
13936 7043567000 7099906404
: İdare Payı Sağlanan dövize dahildir.
Including foreign currencies accepted by administration share
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
5290000
5316390
13278 7775575000 7842020000
12613000 12857647
10605 6925023000 6972789248
ÜLKELER İTİBARİYLE ÖDENEN YURTDIŞI POSTA HAVALELERİ
PAID MONEY ORDERS SENT FROM THE DIFFERENT COUNTRIES
İtalya - İtaly
Yıllar
Years
9
Not
Japonya - Japan
Ispanya - Spain
Azerbaycan - Azerbaijan
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
1998
1689
149924398
150887935
205
34380575 34546483
30
2057650
2072571
11
274442
275934
1999
1934
273188132
274606382
237
55889785 56179019
46
5265084
5308980
9
342888
342888
2000
1950
363938815
366058621
228
80085011 80517976
58
7747023
7808468
8
276804
276804
2001
2043
682509880
686837041
278
182120466 183076405
51
15017888 15141930
11
1020796
1020796
2002
2235
1111132000
1117654820
414
389430000 391339572
86
29724000 29949198
23
2649000
2649000
2003
2487
1550000000
1558385180
747
893000000 896420105
111
57500000 57866361
11 6
22650000
22650000
2004
2410
1573765000
1582573214
781
972873000 976996000
123
54332000 54708735
209
39665000
39665000
2005
1965
1287132
1293872
813
884015
887734
127
51325
51660
208
37148
37148
2006
1613
1240000
1245806
748
1200000
1204039
160
85500
86088
193
57000
57000
2007
1503
1313592
131883
596
513117
916264
174
134660
135262
195
48047
48047
: İdare Payı Sağlanan dövize dahildir.
Including foreign currencies accepted by administration share
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
ÜLKELER İTİBARİYLE ÖDENEN YURTDIŞI POSTA HAVALELERİ
PAID MONEY ORDERS SENT FROM THE DIFFERENT COUNTRIES
Gürcistan -Georgia
Yıllar
Years
10
Not
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
Brezilya - Brasil
Letonya - Latvia
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
1998
53
5661495
5695226
4
257185
259120
10
1148443
1154360
1999
2
366238
368166
5
649708
653274
4
252905
254335
2000
1
184767
185694
5
361682
365889
5
274852
277557
2001
5
878950
888766
1
164065
166028
3
890455
897537
2002
8
2127000
2141027
1
123000
124601
5
678000
687827
450000
452092
1
145000
146915
4
355000
362945
15000000 15089052
1
124000
128467
4
3733000
3749088
2003
1
131000
132950
1
2004
-
-
-
34
2005
-
-
-
79
44033
44248
4
1580
1589
10
4953
4978
2006
-
-
-
16
9400
9446
2
450
459
14
19000
19065
2007
-
-
-
11
8 11 0
8150
5
118 4
1202
44
19000
19232
: İdare Payı Sağlanan dövize dahildir.
Including foreign currencies accepted by administration share
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
ÜLKELER İTİBARİYLE ÖDENEN YURTDIŞI POSTA HAVALELERİ
PAID MONEY ORDERS SENT FROM THE DIFFERENT COUNTRIES
Portekiz - Portugal
Arnavutluk -Albania
Yıllar
Years
K.K.T.C.
Macaristan - Hungary
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
11
Not
1998
6
163823
166038
2
306100
308010
1093
10007817 10007817
3
252892
254556
1999
10
580701
586031
5
949764
953696
2248
39561468 39561468
5
150171
152171
2000
14
949500
960912
10
2244240
2254755
3927
83615922 83615922
3
421580
424912
2001
8
1146731
1159231
2
207075
209563
5207
130826628 130826628
5
1597440
1610112
2002
12
1891000
1914442
8
1449000
1465609
3391
165899000 165899000
10
2435000
2458580
2003
14
2260000
2288338
7
2685000
2706987
4051
235000000 235000000
8
3080000
3105867
2004
22
4825000
4871846
10
2122000
2161306
3080
249388000 249388000
1
94000
107400
2005
15
2209
2241
20
22720
22786
2576
208159
208159
3
156
165
2006
-
-
-
40
29025
29169
2213
250695
250695
1
540
545
2007
3
2354
2361
54
37050
37240
1872
201000
201000
-
-
-
: İdare Payı Sağlanan dövize dahildir.
Including foreign currencies accepted by administration share
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
ÜLKELER İTİBARİYLE ÖDENEN YURTDIŞI POSTA HAVALELERİ
PAID MONEY ORDERS SENT FROM THE DIFFERENT COUNTRIES
Çek Cumh. -Czech Republic
Yıllar
Years
12
Not
Romanya - Romania
Kırgızistan - Kyrgyzstan
Moldova - Moldova Republic
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
1998
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1999
1
125514
126248
2
102226
103826
-
-
-
-
-
-
2000
4
258246
261783
5
649629
654802
-
-
-
-
-
-
2001
6
622082
632305
10
2571918
2594181
1
86151
87562
1
44506
46241
2002
5
1026000
1039761
34
11435000 11569533
-
-
-
1
73000
74996
2003
5
1555000
1570575
27
10290000 10394441
1
45000
47200
1
139000
140868
2004
7
4636000
4661085
36
13714000 13831093
-
-
-
1
148000
150116
2005
-
-
-
42
18525
18658
-
-
-
-
-
-
2006
8
13500
13529
30
14750
14858
-
-
-
-
-
-
2007
16
13500
13560
37
15381
15511
-
-
-
1
309
312
: İdare Payı Sağlanan dövize dahildir.
Including foreign currencies accepted by administration share
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
ÜLKELER İTİBARİYLE ÖDENEN YURTDIŞI POSTA HAVALELERİ
PAID MONEY ORDERS SENT FROM THE DIFFERENT COUNTRIES
Katar -Qatar
Kazakistan -Kazakhstan
Yıllar
Years
13
Not
Slovakya -Slovakia
Hırvatistan -Croatia
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
1998
-
-
-
1999
-
-
-
2000
-
-
-
2001
1
121918
123329
2002
1
71000
72601
3
3614000
3627171
2
342000
345665
2003
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2004
-
-
-
1
1335000
1339485
-
-
-
2005
-
-
-
-
-
-
1
169
172
2
300
307
2006
-
-
-
-
-
-
2
1090
1097
3
3000
3 011
2007
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
3000
3018
: İdare Payı Sağlanan dövize dahildir.
Including foreign currencies accepted by administration share
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
ÜLKELER İTİBARİYLE ÖDENEN YURTDIŞI POSTA HAVALELERİ
PAID MONEY ORDERS SENT FROM THE DIFFERENT COUNTRIES
İran - Iran
Ukrayna - Ukraine
Yıllar
Years
14
Not
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Sağlanan
Döviz
(1000 TL.)
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
Number
Of Money
Orders
Amount
Ensured
Exchange
1998
-
-
-
-
-
-
1999
-
-
-
-
-
-
2000
-
-
-
-
-
-
2001
-
-
-
-
-
-
2002
-
-
-
-
-
-
2003
-
-
-
-
-
-
2004
-
-
-
-
-
-
2005
-
-
-
-
-
-
2006
3
4250
4250
1
140
140
2007
-
-
-
-
-
-
: İdare Payı Sağlanan dövize dahildir.
Including foreign currencies accepted by administration share
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
ÜLKELER İTİBARİYLE KABUL EDİLEN YURTDIŞI POSTA HAVALELERİ
RECEIVED MONEY ORDERS SENT TO ABROAD IN DIFFERENT COUNTRIES
Almanya - Germany
Yıllar
Years
Avusturya - Austria
Belçika - Belgium
Bulgaristan - Bulgaria
Slovakya- Slovakia
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
15
1998
1026
151731271
172
15868251
48
4202813
109
4619084
1999
1312
391324249
11 4
23317347
66
4769231
149
9817564
2000
1844
877945122
184
98126507
106
18616352
2 11
22579334
2001
2217
1594368531
182
93717415
125
37728115
203
37141080
2002
3583
3577935000
545
615129000
202
149962000
252
69297000
2003
3973
4022000000
504
627000000
233
161000000
1
30000
310
70250000
2004
5760
6900660000
669
902111000
341
313597000
5
1462000
367
103345000
2005
6547
7044000
655
862175
307
255000
9
6225
315
77214
2006
5896
7030000
638
1085000
276
271000
4
2015
145
35646
2007
5772
7005392
483
732593
232
262423
2
398
83
25253
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
ÜLKELER İTİBARİYLE KABUL EDİLEN YURTDIŞI POSTA HAVALELERİ
RECEIVED MONEY ORDERS SENT TO ABROAD IN DIFFERENT COUNTRIES
Finlandiya -Finland
Yıllar
Years
Malezya -Malaysia
Fransa - France
İsviçre - Switzerland
Ispanya - Spain
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
16
1998
12
420049
336
57299802
104
16606221
12
911714
1999
30
1103090
480
88383441
133
40096181
8
1491878
2000
9
210330
405
109853314
148
71631608
2
34371
2001
10
2643655
346
129450000
120
112458090
7
718290
2002
31
14019000
538
333353000
177
169800000
16
7941000
2003
35
7250000
629
498000000
194
153000000
25
11245000
2004
9
2517000
3
422000
865
889176000
231
321076000
40
19508000
2005
-
-
1
7
702
610000
233
220780
45
19245
2006
-
-
4
4189
644
725000
127
153850
36
26750
2007
-
-
-
-
666
659842
11 7
148553
62
35516
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
ÜLKELER İTİBARİYLE KABUL EDİLEN YURTDIŞI POSTA HAVALELERİ
RECEIVED MONEY ORDERS SENT TO ABROAD IN DIFFERENT COUNTRIES
İtalya - İtaly
Yıllar
Years
1998
17
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Brezilya - Brazil
Romanya - Romania
Arnavutluk- Albania
Yunanistan - Greece
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
229
15672987
403
15345394
30
1215939
3
60413
29
2732161
780
52596432
37
3582832
1
41933
79
10045799
2325
381727647
13
1603171
1
61898
171
56141000
1841
617456310
8
2485000
1
123000
363
168896000
2009
682086000
-
-
6
1011000
339
153000000
3
2000000
1714
555000000
150
54050000
6
1700000
407
248229000
162
42769000
1384
467621000
168
72333000
4
1188000
458
256472
-
-
1064
431845
204
90420
7
2888
362
275000
1
1705
773
415000
224
110325
3
854
341
191729
7
1327
499
275129
309
132782
-
-
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
ÜLKELER İTİBARİYLE KABUL EDİLEN YURTDIŞI POSTA HAVALELERİ
RECEIVED MONEY ORDERS SENT TO ABROAD IN DIFFERENT COUNTRIES
Mısır - Egypt
Yıllar
Years
Portekiz - Portugal
Sırbistan ve KaradağSerbia and Montenegro
Suriye- Syria
Macaristan- Hungary
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
18
1998
1
53834
2
120788
1
6434
1
9101
1999
7
1029477
-
-
2
62900
3
436112
2000
5
1023182
1
85760
1
30950
10
1637834
2001
-
-
-
-
5
825000
21
5605110
2002
3
555000
6
1775000
14
3542000
38
7512000
2003
4
420000
12
8850000
21
6000000
1
1500000
40
15000000
2004
3
740000
13
2133000
18
7023000
-
-
38
6282000
2005
26
11021
11
15710
18
6745
-
-
28
4202
2006
13
4 211
5
4315
15
3500
-
-
35
8995
2007
14
3256
37
40653
11
13983
-
-
21
5567
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
ÜLKELER İTİBARİYLE KABUL EDİLEN YURTDIŞI POSTA HAVALELERİ
RECEIVED MONEY ORDERS SENT TO ABROAD IN DIFFERENT COUNTRIES
Çek Cumh.- Czech Rep.
Yıllar
Years
Japonya - Japan
Kazakistan - Kazakhstan
K.K.T.C- TRNC
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
19
1998
-
-
-
-
-
-
-
-
1999
3
146768
1
86575
6
343857
450
8499272
2000
3
216645
1
138962
27
3323949
381
11807025
2001
-
-
9
3560000
38
7030000
367
23038195
2002
7
4426000
42
19162000
43
14532000
415
44359000
2003
3
400000
34
22500000
62
22000000
363
45375000
2004
9
3792000
40
39289000
93
39578000
349
65114000
2005
6
1321
19
27975
35
13378
261
57145
2006
2
119 7
20
22900
12
8125
234
41044
2007
18
18735
27
40367
16
10921
166
40805
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
ÜLKELER İTİBARİYLE KABUL EDİLEN YURTDIŞI POSTA HAVALELERİ
RECEIVED MONEY ORDERS SENT TO ABROAD IN DIFFERENT COUNTRIES
Bosna Hersek- Bosnia
and Herzegovina
Yıllar
Years
Fas - Maroc
Gürcistan - Georgia
Kırgizistan- Kyrgyzstan
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
20
1998
-
-
-
-
-
-
-
1999
-
-
-
-
-
-
-
2000
7
541612
3
324917
3
330538
3
136177
2001
9
2091000
12
4194300
18
4700000
2
190650
2002
19
4643000
13
3981000
45
12436000
123
41152000
2003
26
6320000
11
4215000
23
7025000
92
28000000
2004
15
4477000
6
1311000
20
6512000
82
28764000
2005
32
11429
8
1485
41
20305
41
9185
2006
9
3772
1
335
37
24679
28
13073
2007
9
4230
-
-
19
8140
13
6 111
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
-
ÜLKELER İTİBARİYLE KABUL EDİLEN YURTDIŞI POSTA HAVALELERİ
RECEIVED MONEY ORDERS SENT TO ABROAD IN DIFFERENT COUNTRIES
Letonya.- Latvia.
Yıllar
Years
Makedonya - Macedonia
Polonya - Poland
Azerbaycan- Azerbaijan
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
21
1998
-
-
-
-
-
-
-
-
1999
1
335471
3
167735
5
413048
22
1354464
2000
-
-
8
906813
6
582032
63
7953957
2001
1
61500
5
1722000
21
4440300
124
23917350
2002
6
3742000
12
3168000
24
7515000
207
71117000
2003
8
2800000
20
3280000
32
6450000
385
101150000
2004
11
3522000
10
1717000
19
6468000
612
906000
2005
10
2067
15
4405
14
7293
710
190814
2006
8
3650
8
2436
2
1906
448
178526
2007
1
142
4
1437
2
441
296
132769
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL..
ÜLKELER İTİBARİYLE KABUL EDİLEN YURTDIŞI POSTA HAVALELERİ
RECEIVED MONEY ORDERS SENT TO ABROAD IN DIFFERENT COUNTRIES
Hırvatistan- Croatia
Moldova- Moldova
Yıllar
Years
İran- Iran
Ukrayna- Ukranie
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
22
1998
-
-
-
-
-
-
1999
-
-
-
-
-
-
2000
48
4941082
-
-
-
-
2001
90
13617330
1
332000
18
5179000
2002
11 5
20742000
5
893000
85
18697000
3
1000000
2003
147
24000000
5
1130000
11 4
27000000
-
-
2004
133
31820000
9
2087000
95
30023000
7
3345000
2005
94
28928
9
3260
91
27271
4
1010
2006
43
14140
4
1995
44
16528
4
1349
2007
19
6904
2
478
-
-
11
1009
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
ÜLKELER İTİBARİYLE KABUL EDİLEN YURTDIŞI POSTA HAVALELERİ
RECEIVED MONEY ORDERS SENT TO ABROAD IN DIFFERENT COUNTRIES
Pakistan- Pakistan
Katar- Qatar
Yıllar
Years
Birleşik Arap Emirlikleri
United Arab Emirates
Sudan- Soudan
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Havale
Sayısı
Bedelleri
(1000 TL.)
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
Number
Of Money
Orders
Amount
1998
23
1999
2000
2001
10000
2643000
2002
1
1155000
3
1024000
31000
14019000
2003
-
-
11
3060000
35000
7250000
2004
-
-
17
4980000
9000
2517000
2005
-
-
2
370
1
268
2006
-
-
2
2650
-
-
15
19928
2007
-
-
2
562
-
-
-
-
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
WESTERN UNION
Kabul Edilen
Accepted
Yıllar
Years
Sayısı (Bin)
Number (Thousand)
Ödenen
Paid
Değeri (YTL)
Amound (NTL)
Sayısı (Bin)
Number (Thousand)
Değeri (YTL)
Amound (NTL)
Sağlanan Komisyon Geliri
Ensured Exchange
24
1998
-
-
-
-
-
1999
-
-
-
-
-
2000
-
-
-
-
-
2001
-
-
-
-
-
2002
-
-
-
-
-
2003
-
-
-
-
-
2004
1
567.540
2
2.047.415
54.300
2005
18
11.706.675
29
23.751.285
653.200
2006
66
42.829.000
115
96.221.000
2.491.900
2007
144
75.580.988
246
169.255.423
4.535.090
YURTDIŞINDAN GELEN POSTA GÖNDERİLERİ
POSTAL ITEMS RECEIVED FROM ABROAD
Yıllar
Years
Mektuplar
Letters
Posta
Kartları
Küçük
Paketler
Diğer
Ücretsiz
Haberleşme
Posta
Gönderileri Gönderileri
Post
Cards
Small
Packets
Free Postal
Items
Değerli
Mektuplar
Değerli
Koliler
Değer
Konulmamış
Koliler
Insured
Letter
Insured
Postal
Parcels
Ordinary
Postal
Parcels
Toplam
Total
Other Letter
Post Articles
(1000 Adet - In Thousand)
1998
54260
14467
16231
16437
23994
125389
18451
2022
114499
1999
68379
13870
16218
13273
37469
149209
25664
2238
117046
2000
74916
11472
11541
10525
35251
143705
25565
3789
87170
2001
77206
5979
221
15
12336
95757
58914
1221
109172
2002
63993
45
173
10
8194
72415
56325
1173
99306
2003
65415
36
333
12
10766
76562
31471
2386
108154
2004
55043
20
319
6
9326
64714
29948
2270
111455
2005
65673
22
484
4
10286
76469
15569
2711
117388
2006
58716
21
331
51
9273
68392
33945
5173
102562
2007
48640
26
370
189
8740
57965
35033
5000
137000
UÇAK VE YÜZEY YOLU İLE YURTDIŞINDAN GELEN POSTA GÖNDERİLERİ
POSTAL ITEMS RECEIVED FROM ABROAD BY AIR AND SURFACE
(1000 Adet - In Thousand)
Yıllar
Years
Mektup ve Posta Kartları
Diğer Haberleşme
Gönderileri
Taahhütlü Gönderiler
Değerli ve Değer
Konulmamış Koliler
Letters and Post Cards
Other Letter Post Articles
Registered Articles
Ordinary and Insured Postal
Parcels
Uçak ile
Yüzey Yolu ile
By Surface
By Air
Uçak ile
Yüzey Yolu ile
By Surface
By Air
Uçak ile
Yüzey Yolu ile
By Surface
By Air
Uçak ile
Yüzey Yolu ile
By Surface
By Air
1998
40378
28349
28513
28149
7563
7339
76
41
1999
32345
49905
31296
35663
7540
7316
71
48
2000
56886
29502
31677
25640
9778
9498
54
37
2001
82322
864
12132
441
892
81
66
45
2002
63220
818
7988
389
804
64
61
39
2003
64452
999
10869
242
1220
227
70
41
2004
54154
909
9517
134
1257
256
65
48
2005
64605
1089
9816
958
884
153
75
45
2006
57582
1155
9402
254
1578
263
67
41
2007
47210
1456
8500
240
392
304
94
48
25
BAŞMÜDÜRLÜKLERE GÖRE KABUL EDİLEN VE DAĞITILAN POSTA
GÖNDERİLERİ
ACCEPTED AND DELIVERED POSTAL ITEMS BY REGIONS
2007
(Bin Adet - In Thousand)
BAŞMÜDÜRLÜKLER
Principal
Directorates
Mektup Postası Sayısı Acele Posta Gönderileri Sayısı
Number of Letter Post
Number of Urgent Postal Items
Yurtiçi
Inland
TR Türkiye
1.088.435
TR1 İstanbul
649.888
TR10 İstanbul
649.888
TR100 İstanbul
649.888
İstanbul Avr..Yakası 423.359
İstanbul And.Yakası 226.529
TR2 Batı Marmara
15.020
TR21 Tekirdağ
6.800
TR211 Tekirdağ
3.162
TR212 Edirne
2.333
TR213 Kırklareli
1.304
TR22 Balıkesir
8.221
TR221 Balıkesir
6.131
TR222 Çanakkale
2.089
TR3 Ege
94.375
TR31 İzmir
73.081
TR310 İzmir
73.081
TR32 Aydın
11.821
TR321 Aydın
4.678
TR322 Denizli
3.628
TR323 Muğla
3.515
TR33 Manisa
9.473
TR331 Manisa
4.204
TR332 Afyon
2.052
TR333 Kütahya
2.087
TR334 Uşak
1.130
TR4 Doğu Marmara
32.665
TR41 Bursa
20.638
TR411 Bursa
9.967
TR412 Eskişehir
10.065
TR413 Bilecik
606
TR42 Kocaeli
12.027
TR421 Kocaeli
6.896
TR422 Sakarya
2.179
TR423 Düzce
793
TR424 Bolu
1.399
TR425 Yalova
760
TR5 Batı Anadolu
168.568
TR51 Ankara
161.027
TR510 Ankara
161.027
TR52 Konya
7.541
TR521 Konya
6.747
TR522 Karaman
794
TR6 Akdeniz
67.692
TR61Antalya
10.258
TR611 Antalya
7.197
TR612 Isparta
1.868
TR613 Burdur
1.193
TR62 Adana
50.990
Not :
Yurtdışı
International
20.082
6.450
6.450
6.450
4.481
1.969
360
81
48
23
11
279
240
40
3.069
1.092
1.092
1.783
371
186
1.226
194
52
56
34
53
511
317
239
74
4
194
60
88
21
12
13
1.582
1.282
1.282
301
271
29
5.515
5.009
4.942
49
19
387
Yurtiçi
Inland
Yurtdışı
International
9.546
3.968
3.968
3.968
3.267
700
293
153
67
54
33
139
90
50
1.001
585
585
242
74
65
104
173
77
38
29
29
728
299
228
57
14
429
288
74
19
29
20
1.257
1.098
1.098
159
145
13
734
268
192
49
27
332
97
41
41
41
28
13
2
1
1
1
10
6
6
3
1
1
1
1
6
2
2
1
4
2
1
13
11
11
2
2
8
3
2
3
Koli Sayısı
Yurtiçi
Inland
1.251
511
511
511
438
73
44
22
9
9
5
22
14
7
95
40
40
28
14
7
7
27
14
6
3
4
50
26
17
7
2
24
8
7
2
4
3
243
217
217
26
24
3
95
31
20
6
5
49
Dağıtılan Posta
Gönderileri
Sayısı
Yurtdışı
Number of
International
Delivered Postal
Items
59
25
25
25
18
7
1
1
7
4
4
2
1
1
1
3
2
1
1
1
10
9
9
1
1
6
3
3
1
1.844.694
636.624
636.624
636.624
432.312
204.312
66.700
30.609
15.329
7.852
7.428
36.091
29.434
6.657
224.847
121.116
121.116
57.529
14.050
17.226
26.253
46.202
18.647
13.940
9.288
4.328
159.135
81.807
51.294
27.104
3.409
77.327
46.054
20.049
3.719
4.333
3.172
286.041
248.994
248.994
37.047
33.421
3.626
164.677
59.797
49.595
6.789
3.413
75.370
Kabul Edilen Tebliğ kağıtları Yurtiçi mektup postası gönderileri içinde gösterilmiştir.
Accepted Judicial Notifications are showedin inland letter Postal items
26
BAŞMÜDÜRLÜKLERE GÖRE KABUL EDİLEN VE DAĞITILAN POSTA
GÖNDERİLERİ
ACCEPTED AND DELIVERED POSTAL ITEMS BY REGIONS
2007
(Bin Adet - In Thousand)
BAŞMÜDÜRLÜKLER
Principal
Directorates
TR621 Adana
TR622 Mersin
TR63 Hatay
TR631 Hatay
TR632 Kahramanmaraş
TR633 Osmaniye
TR7 Orta Anadolu
TR71 Kırıkkale
TR711 Kırıkkale
TR712 Aksaray
TR713 Niğde
TR714 Nevşehir
TR715 Kırşehir
TR72 Kayseri
TR721 Kayseri
TR722 Sivas
TR723 Yozgat
TR8 Batı Karadeniz
TR81 Zonguldak
TR811 Zonguldak
TR812 Karabük
TR813 Bartın
TR82 Kastamonu
TR821 Kastamonu
TR822 Çankırı
TR823 Sinop
TR83 Samsun
TR831 Samsun
TR832 Tokat
TR833 Çorum
TR834 Amasya
TR9 Doğu Karadeniz
TR90 Trabzon
TR901 Trabzon
TR902 Ordu
TR903 Giresun
TR904 Rize
TR905 Artvin
TR906 Gümüşhane
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRA1 Erzurum
TRA11 Erzurum
TRA12 Erzincan
TRA13 Bayburt
TRA2 Ağrı
TRA21 Ağrı
TRA22 Kars
TRA23 Iğdır
TRA24 Ardahan
Not :
Mektup Postası Sayısı Acele Posta Gönderileri Sayısı
Number of Letter Post
Number of Urgent Postal Items
Yurtiçi
Inland
46.774
4.216
6.444
2.664
2.866
914
11.405
3.832
600
620
968
723
921
7.573
3.588
2.386
1.599
14.414
3.416
1.931
871
615
2.936
1.639
606
691
8.061
3.601
1.332
2.114
1.014
8.920
8.920
3.463
1.806
943
1.375
739
593
5.570
3.060
2.170
733
157
2.510
1.041
615
331
523
Yurtdışı
International
Yurtiçi
Inland
121
266
119
86
25
7
1.222
493
78
143
7
192
73
729
458
67
205
565
227
148
64
15
62
32
6
24
276
41
51
161
23
292
292
121
72
45
39
3
12
108
63
43
14
5
45
23
10
9
3
Yurtdışı
International
221
111
134
71
35
27
241
89
19
17
15
23
15
152
80
47
26
344
92
51
26
15
79
39
20
20
173
83
34
30
26
195
195
75
39
32
22
13
12
175
108
75
26
7
67
23
25
10
9
2
2
2
1
1
3
1
2
1
1
1
3
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
-
Koli Sayısı
Yurtiçi
Inland
17
31
16
11
4
2
34
12
3
2
3
3
2
22
9
7
6
50
11
6
3
2
11
7
2
2
27
15
5
5
3
21
21
6
6
4
3
2
1
24
14
9
4
1
10
4
3
2
1
Dağıtılan Posta
Gönderileri
Sayısı
Yurtdışı
Number of
International
Delivered Postal
Items
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
-
Kabul Edilen Tebliğ kağıtları Yurtiçi mektup postası gönderileri içinde gösterilmiştir.
Accepted Judicial Notifications are showedin inland letter Postal items
27
35.428
39.942
29.510
15.419
9.905
4.185
45.682
14.810
3.155
2.868
3.745
2.875
2.167
30.872
13.145
11.200
6.528
74.544
19.643
14.171
3.714
1.758
11.232
5.809
2.732
2.691
43.669
23.357
6.265
6.064
7.982
44.313
44.313
19.801
10.260
4.538
6.002
2.371
1.340
23.046
16.663
12.687
2.945
1.030
6.384
1.232
3.180
990
982
BAŞMÜDÜRLÜKLERE GÖRE KABUL EDİLEN VE DAĞITILAN POSTA
GÖNDERİLERİ
ACCEPTED AND DELIVERED POSTAL ITEMS BY REGIONS
2007
(Bin Adet - In Thousand)
BAŞMÜDÜRLÜKLER
Principal
Directorates
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
TRB13 Bingöl
TRB14 Tunceli
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
Not :
Mektup Postası Sayısı Acele Posta Gönderileri Sayısı
Number of Letter Post
Number of Urgent Postal Items
Yurtiçi
Inland
8.479
5.006
2.103
2.140
390
374
3.473
1.630
542
722
579
11.439
4.479
3.101
1.074
304
4.189
1.474
2.715
2.771
789
904
677
400
Yurtdışı
International
Yurtiçi
Inland
270
186
117
46
11
11
84
51
25
4
5
139
52
42
9
2
50
11
39
37
13
8
14
2
Yurtdışı
International
258
132
58
42
15
17
127
67
15
20
24
352
97
75
17
6
149
53
97
105
36
24
25
20
2
1
1
1
5
3
2
1
1
1
-
Koli Sayısı
Yurtiçi
Inland
35
19
8
5
3
3
16
8
2
2
4
49
14
8
4
3
18
5
13
17
4
3
6
4
Dağıtılan Posta
Gönderileri
Sayısı
Yurtdışı
Number of
International
Delivered Postal
Items
2
1
1
-
Kabul Edilen Tebliğ kağıtları Yurtiçi mektup postası gönderileri içinde gösterilmiştir.
Accepted Judicial Notifications are showedin inland letter Postal items
28
40.286
24.068
8.567
12.592
2.083
826
16.218
6.247
1.882
2.248
5.840
78.799
35.288
24.030
10.376
882
25.913
11.208
14.705
17.598
6.483
6.524
3.418
1.173
BAŞMÜDÜRLÜKLERE GÖRE KABUL EDİLEN VE DAĞITILAN POSTA
GÖNDERİLERİ
ACCEPTED AND DELIVERED POSTAL ITEMS BY REGIONS
2007
(Bin Adet - In Thousand)
BAŞMÜDÜRLÜKLER
Principal
Directorates
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
TRB13 Bingöl
TRB14 Tunceli
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
Not :
Mektup Postası Sayısı Acele Posta Gönderileri Sayısı
Number of Letter Post
Number of Urgent Postal Items
Yurtiçi
Inland
8.479
5.006
2.103
2.140
390
374
3.473
1.630
542
722
579
11.439
4.479
3.101
1.074
304
4.189
1.474
2.715
2.771
789
904
677
400
Yurtdışı
International
Yurtiçi
Inland
270
186
117
46
11
11
84
51
25
4
5
139
52
42
9
2
50
11
39
37
13
8
14
2
Yurtdışı
International
258
132
58
42
15
17
127
67
15
20
24
352
97
75
17
6
149
53
97
105
36
24
25
20
2
1
1
1
5
3
2
1
1
1
-
Koli Sayısı
Yurtiçi
Inland
35
19
8
5
3
3
16
8
2
2
4
49
14
8
4
3
18
5
13
17
4
3
6
4
Dağıtılan Posta
Gönderileri
Sayısı
Yurtdışı
Number of
International
Delivered Postal
Items
2
1
1
-
Kabul Edilen Tebliğ kağıtları Yurtiçi mektup postası gönderileri içinde gösterilmiştir.
Accepted Judicial Notifications are showedin inland letter Postal items
28
40.286
24.068
8.567
12.592
2.083
826
16.218
6.247
1.882
2.248
5.840
78.799
35.288
24.030
10.376
882
25.913
11.208
14.705
17.598
6.483
6.524
3.418
1.173
PUL VE DEĞERLİ KAĞIT EMİSYONU
ISSUES OF STAMP AND POSTAL STATIONERY
Yıllar
Sürekli Posta Pulları
Resmi Posta Pulları
Anma Posta Pulları
Definite Postage Stamps
Official Postage Stamps
Commemorative Stamps
Seri
Adedi
Serideki
Pul. Ad.
Tiraj
(1000)
Seri
Adedi
Serideki
Pul. Ad.
Tiraj
(1000)
Seri
Adedi
Serideki
Pul. Ad.
Tiraj
(1000)
Posta Kartları
(1000)
Printing
Number
of Sets
Number of
stamps in
the set
Printing
Post Cards
Years
Number Number of Printing
of Sets stamps in
the set
Number Number of
of Sets stamps in
the set
1998
2
9
90000
2
5
95000
11
30
17289
11
1999
1
4
50000
2
2
75000
13
34
11706
270
2000
1
4
65000
6
4
140000
12
38
17112
233
2001
1
5
50000
1
1
50000
12
39
19500
115
2002
1
5
70000
1
5
50000
12
29
11402
135
2003
1
5
75000
1
4
50000
13
35
17202
140
2004
2
9
65000
1
5
50000
13
33
11750
198
2005
2
32
88000
2
7
66000
20
44
20365
176
2006
1
16
40000
1
5
50000
20
46
14400
105
2007
2
16
48000
2
6
80000
20
43
9226
53
PUL VE DEĞERLİ KAĞIT SATIŞINDAN SAĞLANAN GELİRLER
REVENUES OBTAINED FROM STAMP AND POSTAL STATIONERY SALES
(1000 TL. - Thousand TL.)
Pul gelirleri -Stamp Revenues
Hizmetsiz satışlardan Sağlanan
Yıllar
Posta Pulları
Years
Postage
Stamps
Resmi Posta
Pulları
Official Postage
Stamps
Obtained From Phlatelic Sales
Yurtiçi
Inland
Yurtdışı
Overseas
Posta Kartlarından
Sağlanan
Optained From
Postcards
Diğer Filatelik
Malzemeler
Other Phlatelic
Materials
1998
11032811352
8242785975
286800270
2133920
10443998
1999
13682091789
11691926066
458705330
46715410
5823045
-
2000
21453759871
20756804343
1021193140
51343440
1353115
35422729
2001
299238634403
24725659155
202849260
80815090
1000000
28083580
2002
204318267922
80047879683
252878830
84442150
239795334
313910942
2003
270547310786
109415131547
629385250
106030070
54888982
981660545
2004
341410368464
124448683609
512859450
100640440
66284688
974309831
2005
395.926.610
106.739.121
2.521. 442
1.585.725
62.903
4.533.283
2006
457.173.269
88.086.103
462.194
118.246
30.587
666.157
2007
515.439.589
94.897.326
753.800
119.260
26.582
211.250
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
29
-
POSTA PULLARI VE DEĞERLİ KAĞITLAR BASKI GİDERLERİ
PRINTING EXPENSES POSTAGE STAMPS AND POSTAL STATIONERY
(1000 TL. - Thousand TL.)
Yıllar
Years
Sürekli Posta
Pulları
Definite Stamps
Resmi posta
Pulları
Official Postage
Stamps
Anma Pulları
Posta Kartları
Kişisel Pul
Commemoritive Stamps
Post Cards
Personal Stamp
1998
50000000
20380500
29380051
772641
-
1999
51136356
31412934
51902131
1736350
-
2000
39865703
58565592
51797402
6209211
-
2001
50637500
27734920
56454575
4308072
-
2002
114426000
45135000
51462550
4591705
-
2003
152392500
122330000
102833457
3726481
-
2004
107221397
43461844
114831238
4734219
-
2005
59042
58066
266228
8946
2006
90023
106029
175283
1040
4241
2007
209837
210223
338293
2546
14357
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
POSTA GEREÇLERİ
POSTAGE ACCESSOIRES
Ücret Alma Makinaları
Otomatik Damga
Makinası
Franking Machine
Yıllar
Automatic
Cancelling
Machines
In Service
Abonelerde
Used by
Subscriber
1998
1626
4710
379
398
1999
1626
4926
379
398
2000
1626
5017
395
437
2001
1626
5108
395
437
2002
1626
5210
395
437
2003
1751
5265
395
437
2004
1751
5296
401
437
2005
1801
5443
401
457
2006
1841
5514
408
509
2007
2027
5599
408
539
Years
Serviste
Liyas
(Bağlama)
Makinası
30
Bunding
Machines
POSTA GEREÇLERİ
POSTAGE ACCESSOIRES
2007
BAŞMÜDÜRLÜK
PRINCIPAL
DIRECTORATE
31
TR Türkiye
TR1 İstanbul
TR10 İstanbul
TR100 İstanbul
İst. And.Yakası
İst. Avr.Yakası
TR2 Batı Marmara
TR21 Tekirdağ
TR211 Tekirdağ
TR212 Edirne
TR213 Kırklareli
TR22 Balıkesir
TR221 Balıkesir
TR222 Çanakkale
TR3 Ege
TR31 İzmir
TR310 İzmir
TR32 Aydın
TR321 Aydın
TR322 Denizli
TR323 Muğla
TR33 Manisa
TR331 Manisa
TR332 Afyon
TR333 Kütahya
TR334 Uşak
TR4 Doğu Marmara
TR41 Bursa
TR411 Bursa
TR412 Eskişehir
TR413 Bilecik
TR42 Kocaeli
TR421 Kocaeli
TR422 Sakarya
Otomatik Ayırım
Sistemi
Automatic Separate
Machines
4
2
2
2
1
1
1
1
1
-
Baskül
Liyas Makinaları
Ücret Alma Makinası
Elektronik Tartı Aleti
Bascüle
Bundling Machines
Franking Machine
Electronic Bascule
1.389
129
129
129
71
58
79
35
13
9
13
44
28
16
236
126
126
48
32
5
11
62
25
24
12
1
137
21
14
6
1
116
92
20
539
114
114
114
60
54
31
12
5
3
4
19
15
4
93
56
56
21
9
7
5
16
4
7
3
2
40
16
11
3
2
24
10
10
2.027
425
425
425
258
167
101
47
19
17
11
54
40
14
292
130
130
93
44
24
25
69
27
17
19
6
165
85
52
24
9
80
31
22
3.260
573
573
573
329
244
153
59
21
30
8
94
78
16
550
244
244
191
42
80
69
115
41
44
9
21
266
134
66
56
12
132
65
36
Cihet Dağıtım
Dolabı
Cupbourd boxes to
Put letters in
1.524
410
410
410
410
67
34
20
12
2
33
24
9
316
245
245
45
5
20
20
26
20
6
152
109
101
6
2
43
14
14
Otomatik Damga
Makinası
Automatic Concelling
Machines
408
66
66
66
64
2
30
16
6
6
4
14
10
4
49
10
10
25
9
5
11
14
7
4
2
1
33
17
8
6
3
16
8
5
POSTA GEREÇLERİ
POSTAGE ACCESSOIRES
2007
BAŞMÜDÜRLÜK
PRINCIPAL
DIRECTORATE
32
TR423 Düzce
TR424 Bolu
TR425 Yalova
TR5 Batı Anadolu
TR51 Ankara
TR510 Ankara
TR52 Konya
TR521 Konya
TR522 Karaman
TR6 Akdeniz
TR61Antalya
TR611 Antalya
TR612 Isparta
TR613 Burdur
TR62 Adana
TR621 Adana
TR622 Mersin
TR63 Hatay
TR631 Hatay
TR632 K.Maraş
TR633 Osmaniye
TR7 Orta Anadolu
TR71 Kırıkkale
TR711 Kırıkkale
TR712 Aksaray
TR713 Niğde
TR714 Nevşehir
TR715 Kırşehir
TR72 Kayseri
TR721 Kayseri
TR722 Sivas
TR723 Yozgat
TR8 Batı Karadeniz
TR81 Zonguldak
Otomatik Ayırım
Sistemi
Automatic Separate
Machines
1
1
1
-
Baskül
Liyas Makinaları
Ücret Alma Makinası
Elektronik Tartı Aleti
Bascüle
Bundling Machines
Franking Machine
Electronic Bascule
4
115
95
95
20
13
7
137
38
11
12
15
50
19
31
49
19
30
131
78
40
26
2
9
1
53
20
23
10
121
16
4
53
44
44
9
8
1
54
21
16
2
3
25
15
10
8
5
2
1
26
12
3
1
3
3
2
14
6
5
3
36
12
25
2
254
202
202
52
47
5
180
82
49
21
12
68
47
21
30
13
13
4
127
49
8
6
8
19
8
78
31
27
20
180
45
31
457
426
426
31
22
9
375
147
101
31
15
149
95
54
79
44
24
11
115
46
9
6
5
20
6
69
27
31
11
189
26
Cihet Dağıtım
Dolabı
Cupbourd boxes to
Put letters in
15
192
166
166
26
18
8
168
39
39
108
75
33
21
21
54
36
12
8
12
4
18
12
6
48
5
Otomatik Damga
Makinası
Automatic Concelling
Machines
3
41
28
28
13
11
2
49
28
20
5
3
14
9
5
7
4
1
2
23
11
2
2
3
2
2
12
6
5
1
33
12
POSTA GEREÇLERİ
POSTAGE ACCESSOIRES
2007
BAŞMÜDÜRLÜK
PRINCIPAL
DIRECTORATE
33
TR811 Zonguldak
TR812 Karabük
TR813 Bartın
TR82 Kastamonu
TR821 Kastamonu
TR822 Çankırı
TR823 Sinop
TR83 Samsun
TR831 Samsun
TR832 Tokat
TR833 Çorum
TR834 Amasya
TR9 Doğu Karadeniz
TR90 Trabzon
TR901 Trabzon
TR902 Ordu
TR903 Giresun
TR904 Rize
TR905 Artvin
TR906 Gümüşhane
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRA1 Erzurum
TRA11 Erzurum
TRA12 Erzincan
TRA13 Bayburt
TRA2 Ağrı
TRA21 Ağrı
TRA22 Kars
TRA23 Iğdır
TRA24 Ardahan
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
Otomatik Ayırım
Sistemi
Automatic Separate
Machines
-
Baskül
Liyas Makinaları
Ücret Alma Makinası
Elektronik Tartı Aleti
Bascüle
Bundling Machines
Franking Machine
Electronic Bascule
13
3
59
41
11
7
46
8
15
12
11
57
57
24
10
10
6
3
4
87
62
39
16
7
25
6
16
2
1
97
55
13
24
11
1
11
8
2
1
13
6
2
3
2
21
21
5
5
2
7
1
1
15
7
3
3
1
8
1
2
1
4
22
8
4
2
38
7
55
29
15
11
80
35
19
15
11
85
85
19
26
19
13
5
3
61
33
20
11
2
28
7
13
4
4
71
47
19
17
16
10
39
25
4
10
124
64
19
24
17
111
111
21
50
19
8
9
4
84
48
35
13
36
15
12
9
156
89
42
24
Cihet Dağıtım
Dolabı
Cupbourd boxes to
Put letters in
5
10
4
6
33
10
8
10
5
24
24
6
7
6
5
7
7
4
3
37
34
8
20
Otomatik Damga
Makinası
Automatic Concelling
Machines
10
2
5
3
1
1
16
8
5
1
2
14
14
5
4
1
3
1
22
16
10
4
2
6
2
1
2
1
22
11
4
4
POSTA GEREÇLERİ
POSTAGE ACCESSOIRES
2007
BAŞMÜDÜRLÜK
PRINCIPAL
DIRECTORATE
34
TRB13 Bingöl
TRB14 Tunceli
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
Otomatik Ayırım
Sistemi
Automatic Separate
Machines
-
Baskül
Liyas Makinaları
Ücret Alma Makinası
Elektronik Tartı Aleti
Bascüle
Bundling Machines
Franking Machine
Electronic Bascule
16
2
42
18
2
20
2
63
28
18
10
16
10
6
19
6
5
3
5
1
1
14
6
2
3
3
34
16
12
4
9
2
7
9
3
2
2
2
6
5
24
9
6
6
3
86
26
20
6
39
22
17
21
9
4
5
3
10
13
67
25
13
16
13
231
81
68
13
55
26
29
95
41
18
18
18
Cihet Dağıtım
Dolabı
Cupbourd boxes to
Put letters in
6
3
3
49
22
8
14
25
15
10
2
2
-
Otomatik Damga
Makinası
Automatic Concelling
Machines
2
1
11
4
1
4
2
26
10
5
5
10
5
5
6
1
3
1
1
POSTA YOLLARI VE POSTA HATLARI
POSTAL ROUTES AND POSTAL LINES
Yıllar
Years
Posta Hatları Sayısı
Number Of Postways Lines
Posta Yolları Uzunluğu (Km.) (İç Hatlar)
Distance Of Postal Routes (Km.) (Domestic)
Karayolu
Demiryolu
Havayolu
Oto ile
Araba ile
Diğer Araçlarla
Toplam
Highways
Railways
Air - Lines
By Motor Vehicles
By Carriage
Other Vehicles
Total
1998
110006
1128
20881
836
3
530
1369
1999
110225
10
20791
842
1
465
1308
2000
93786
10
20791
730
-
393
1123
2001
86268
10
20791
728
-
390
1118
2002
82761
10
20791
651
-
292
943
2003
77801
10
20791
619
-
291
910
2004
52162
10
20791
549
-
276
825
2005
50976
-
20791
519
-
269
788
2006
55000
-
20791
523
-
292
815
2007
55270
-
20791
526
-
284
810
POSTA TAŞIMA GİDERLERİ
POSTAL TRANSPORTATION EXPENSES
(1000 TL. - Thousand TL.)
Yıllar
Demiryollarına
Havayollarına
Karayollarına
Toplam
Years
To Railways
To Airlines
To Highways
Total
1998
32244951
529892102
3079393566
3641530619
1999
32955275
652373017
5518371866
6203700158
2000
185197
1351527116
7411148949
8762861262
2001
280348
1358434618
11696530769
13055245735
2002
384515
1741315083
9291028414
11032728012
2003
414876
1442136180
9516817764
10959368820
2004
491923
2010743129
12057170041
14068405093
2005
43
1497218
10398020
11895281
2006
-
1677000
10824080
12501080
2007
-
2500
18624877
18627377
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
35
POSTA HATLARI
POSTLINES
2007
BAŞMÜDÜRLÜK
PRINCIPAL
DIRECTORATE
TR Türkiye
TR1 İstanbul
TR10 İstanbul
TR100 İstanbul
İstanbul Avr.Yakası
İstanbul And.Yakası
TR2 Batı Marmara
TR21 Tekirdağ
TR211 Tekirdağ
TR212 Edirne
TR213 Kırklareli
TR22 Balıkesir
TR221 Balıkesir
TR222 Çanakkale
TR3 Ege
TR31 İzmir
TR310 İzmir
TR32 Aydın
TR321 Aydın
TR322 Denizli
TR323 Muğla
TR33 Manisa
TR331 Manisa
TR332 Afyon
TR333 Kütahya
TR334 Uşak
TR4 Doğu Marmara
TR41 Bursa
TR411 Bursa
TR412 Eskişehir
TR413 Bilecik
TR42 Kocaeli
TR421 Kocaeli
TR422 Sakarya
TR423 Düzce
TR424 Bolu
TR425 Yalova
TR5 Batı Anadolu
TR51 Ankara
TR510 Ankara
TR52 Konya
TR521 Konya
TR522 Karaman
TR6 Akdeniz
TR61Antalya
TR611 Antalya
TR612 Isparta
TR613 Burdur
TR62 Adana
TR621 Adana
TR622 Mersin
TR63 Hatay
TR631 Hatay
TR632 Kahramanmaraş
TR633 Osmaniye
OTO
ELLE
EMANET
TOPLAM
UZUNLUK (KM)
Auto
By Hand
Handling
TOTAL
Distance (Km)
526
11
11
11
9
2
32
18
5
5
8
14
7
7
80
12
12
29
5
10
14
39
6
22
9
2
33
15
5
6
4
18
1
5
6
5
1
49
22
22
27
26
1
70
42
16
21
5
15
10
5
13
6
5
2
1
1
1
1
-
36
282
41
25
12
12
1
16
12
4
82
17
17
43
14
25
4
22
8
14
20
9
9
11
2
9
5
5
5
46
17
8
9
23
8
15
6
3
3
809
11
11
11
9
2
73
43
17
17
9
30
19
11
162
29
29
72
19
35
18
61
14
36
9
2
53
24
14
6
4
29
3
14
6
5
1
55
23
23
32
31
1
116
59
24
30
5
38
18
20
19
6
8
5
55.270
4.006
4.006
4.006
208
3.798
2.432
1.177
401
447
329
1.255
595
660
8.280
3.153
3.153
1.992
320
1.045
627
3.135
603
1.871
526
135
2.342
1.173
537
441
195
1.169
131
371
226
389
52
8.687
6.753
6.753
1.934
1.769
165
7.055
2.421
1.303
881
237
3.534
2.906
628
1.100
362
569
169
POSTA HATLARI
POSTLINES
2007
BAŞMÜDÜRLÜK
PRINCIPAL
DIRECTORATE
TR7 Orta Anadolu
TR71 Kırıkkale
TR711 Kırıkkale
TR712 Aksaray
TR713 Niğde
TR714 Nevşehir
TR715 Kırşehir
TR72 Kayseri
TR721 Kayseri
TR722 Sivas
TR723 Yozgat
TR8 Batı Karadeniz
TR81 Zonguldak
TR811 Zonguldak
TR812 Karabük
TR813 Bartın
TR82 Kastamonu
TR821 Kastamonu
TR822 Çankırı
TR823 Sinop
TR83 Samsun
TR831 Samsun
TR832 Tokat
TR833 Çorum
TR834 Amasya
TR9 Doğu Karadeniz
TR90 Trabzon
TR901 Trabzon
TR902 Ordu
TR903 Giresun
TR904 Rize
TR905 Artvin
TR906 Gümüşhane
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRA1 Erzurum
TRA11 Erzurum
TRA12 Erzincan
TRA13 Bayburt
TRA2 Ağrı
TRA21 Ağrı
TRA22 Kars
TRA23 Iğdır
TRA24 Ardahan
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
TRB13 Bingöl
TRB14 Tunceli
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
OTO
Auto
46
28
1
6
8
4
9
18
6
7
5
56
12
4
4
4
18
8
4
6
26
7
6
9
4
42
42
11
13
7
4
4
3
30
20
8
9
3
10
5
2
3
38
24
6
8
2
8
14
6
2
3
3
MOTOR
KAYIK
Ship
-
37
EMANET
TOPLAM
UZUNLUK (KM)
Handling
TOTAL
Distance (Km)
27
18
4
12
2
9
9
19
12
6
6
1
1
6
1
5
18
18
15
2
1
1
1
1
20
18
11
5
2
2
2
73
46
5
6
20
6
9
27
6
16
5
75
24
10
10
4
19
9
4
6
32
8
6
9
9
60
60
26
13
7
6
5
3
31
21
9
9
3
10
5
2
3
58
42
17
13
4
8
16
6
2
3
5
5.340
2.051
475
345
585
296
350
3.289
1.727
1.155
407
3.650
700
219
313
168
1.052
674
171
207
1.898
781
359
573
185
3.024
3.024
1.296
557
486
158
221
306
2.830
2.167
1.562
519
86
663
319
182
162
3.793
2.349
1.072
513
233
531
1.444
790
217
143
294
POSTA HATLARI
POSTLINES
2007
BAŞMÜDÜRLÜK
PRINCIPAL
DIRECTORATE
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
OTO
Auto
MOTOR
KAYIK
Ship
EMANET
TOPLAM
UZUNLUK (KM)
Handling
TOTAL
Distance (Km)
-
3
2
2
1
1
-
39
10
3
7
13
5
8
16
3
4
5
4
38
42
12
5
7
13
5
8
17
3
4
6
4
3.831
885
508
377
1.890
341
1.549
1.056
204
250
410
192
APS İŞLEMİ YAPILAN ÜLKELER
EXPRESS MAİL SERVICE RELATİONS OPERATING WITH FOREIGN
COUNTRIES
2007
Adet ÜLKELER
Countries
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Almanya - Germany
Amerika Birleşik Devletleri - USA
Arjantin - Argentina
Arnavutluk - Albania
Aruba - Aruba
Avustralya - Australia
Avusturya - Austria
Azerbaycan - Azerbaijan
Bahreyn - Bahrain
Bangladeş - Bangladesh
Belçika - Belgium
Beyaz Rusya - Belarus
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
Bosna Hersek (Bosnia-Herzegovina)
Brezilya - Brazil
Bulgaristan - Bulgaria
Cezayir - Algeria
Çek Cumhuriyeti - Czech Republic
Çin Cumhuriyeti(Tayvan)-Taiwan
Çin Halk Cumhuriyeti - China
Danimarka - Denmark
Endonezya - Indonesia
Eritre - Eritrea
Estonya - Estonia
Etyopya - Ethiopia
Fas - Morocco
Finlandiya - Finland
Fransa - France
Gana - Ghana
Gürcistan - Georgie
Hırvatistan - Croatia
Hindistan - India
Hollanda - Netherlands
Hong Kong - Hong Kong
İngiltere - United Kingdom
İran - Iran
İrlanda - Ireland
İspanya - Spain
İsrail - Israel
İsveç - Sweden
İsviçre - Switzerland
İtalya - Italy
İzlanda - Iceland
Japonya - Japan
Kanada - Canada
Katar - Qatar
Kazakistan - Kazakhstan
Kenya - Kenya
Kırgızistan-Kirghizistan
K.K.T.C - TRNC(*)
Kore Cumhuriyeti - Korea
Kosta Rika - Costa Rica
Kuveyt - Kuwait
Letonya - Letonia
Litvanya - Lituania
(*)Turkish Republic of Northen Cyprus
39
Gelen
Coming
Giden
Going
27.623
36
80
62
902
79
277
2.498
293
407
47
837
600
118
658
8.205
14.641
52
48
132
22
101
64
1.424
5.036
3.221
378
344
256
3.288
150
692
13.291
39
239
30
24
25.860
7.133
27
62
79
14.586
5.508
39
140
1
1.027
3.561
716
81
101
1.998
110
640
148
89
755
118
420
449
1.795
405
43
1
97
25
166
308
7.246
11
71
103
486
3.682
375
5.036
400
209
701
773
967
3.583
1.622
24
737
1.371
61
270
29
150
26.287
250
8
95
57
-
İtem
APS İŞLEMİ YAPILAN ÜLKELER
EXPRESS MAİL SERVICE RELATİONS OPERATING WITH FOREIGN
COUNTRIES
2007
Adet - İtem
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
ÜLKELER
Countries
Lüksemburg - Lüxembourg
Macaristan - Hongrie
Makao - Macau
Makedonya - Macedonia
Maldiv - Maldives
Malezya - Malaysia
Mali - Mali
Mısır - Egypt
Moldova - Moldova
Mozambik - Mozambique
Nepal-Nepal
Nijerya - Nigeria
Norveç - Norway
Özbekistan - Uzbekistan
Pakistan - Pakistan
Paraguay - Paraguay
Polonya - Poland
Portekiz - Portugal
Romanya - Romania
Rusya Federasyonu - Russian Federation
Senegal - Senegal
Singapur - Singapore
Sırbistan - Serbia
Slovakya - Slovakia
Slovenya - Slovenia
Sri Lanka - Sri Lanka
Sudan - Sudan
Suriye - Syria
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
Şili - Chile
Tanzanya - Tanzania
Tayland - Thailand
Tunus - Tunisia
Türkmenistan - Turkmenistan
Ukrayna - Ukraine
Umman - Oman
Ürdün - Jordan
Venezuela - Venezuela
Yemen Cumhuriyeti - Ye
Yeni Zelanda - New Zealand
Yunanistan - Greece
Gelen
Coming
182
13
21
6
355
1.057
154
3
11
6
91
347
5
1.339
128
250
758
17
384
7
131
8
20
197
722
23
956
8
1.902
153
16
69
58
19
401
Giden
Going
105
215
127
4
141
1
441
224
6
63
285
137
525
4
656
203
596
843
8
146
189
197
97
30
24
220
1.045
19
22
164
184
307
393
44
156
1
36
68
1.119
T O P L A M-TOTAL
129.172
96.976
40
PTT İŞYERLERİ
PTT OFFICES
PTT İŞYERLERİ
PTT OFFICES
PTT İşyerleri
PTT Offices
Yıllar
Years
Merkez
Şube
Central Offices Branch Offices
Genel
Acente
Agencies
Toplam
General
Total
1998
1150
2568
13266
16984
1999
1143
2543
9945
13631
2000
1114
2376
2115
5605
2001
1094
2151
1318
4563
2002
1084
2051
1336
4471
2003
1068
1954
1399
4421
2004
1064
1893
1424
4381
2005
990
1946
1405
4341
2006
986
2057
732
3775
2007
984
2179
581
3744
HİZMETLERE GÖRE PTT İŞYERLERİ
PTT OFFICES BY SERVICES
APS' ye Açık
Yıllar
Years
Kayıtlı Posta
Acele Koli
Kapıdan Kapıya
Maddeleri Sistemine
Telepost
Hizmetine
Teslim
Open To EMS
Açık işyeri
Hizmetine Açık
Hizmetine Açık İl
Açık İl Sayısı
İşyeri
Sayısı
Merkez
Şube
Open to
Number of
PTT Offices Openent Central Office For Central Office For
Telepost
Offices Openent to registered Postal
Gentex
Teleprinter
Central Offices Branch Offices to automatic
items system
Otomasyona
Açık işyeri
1998
-
-
266
-
4
-
542
1999
-
-
351
-
4
-
847
2000
-
-
406
-
3
-
1098
2001
-
-
706
-
3
-
1141
2002
-
-
707
-
3
-
1170
2003
-
-
882
-
3
-
1191
2004
-
-
1511
24
3
-
1212
2005
-
-
2634
185
6
-
1219
2006
955
1336
2973
2746
26
-
1243
2007
958
1677
3143
3143
26
26
1263
41
BAŞMÜDÜRLÜKLER İTİBARİYLE PTT İŞYERLERİ
PTT OFFICES PRINCIPAL DIRECTORATE
2007
BAŞMÜDÜRLÜK
PRINCIPAL
DIRECTORATE
TR Türkiye
TR1 İstanbul
TR10 İstanbul
TR100 İstanbul
İst. Avr.Yakası
İst. And.Yakası
TR2 Batı Marmara
TR21 Tekirdağ
TR211 Tekirdağ
TR212 Edirne
TR213 Kırklareli
TR22 Balıkesir
TR221 Balıkesir
TR222 Çanakkale
TR3 Ege
TR31 İzmir
TR310 İzmir
TR32 Aydın
TR321 Aydın
TR322 Denizli
TR323 Muğla
TR33 Manisa
TR331 Manisa
TR332 Afyon
TR333 Kütahya
TR334 Uşak
TR4 Doğu Marmara
TR41 Bursa
TR411 Bursa
TR412 Eskişehir
TR413 Bilecik
TR42 Kocaeli
TR421 Kocaeli
TR422 Sakarya
TR423 Düzce
TR424 Bolu
TR425 Yalova
TR5 Batı Anadolu
TR51 Ankara
TR510 Ankara
TR52 Konya
TR521 Konya
TR522 Karaman
TR6 Akdeniz
TR61Antalya
TR611 Antalya
TR612 Isparta
TR613 Burdur
TR62 Adana
TR621 Adana
TR622 Mersin
TR63 Hatay
TR631 Hatay
TR632 K.Maraş
TR633 Osmaniye
TR7 Orta Anadolu
TR71 Kırıkkale
TR711 Kırıkkale
TR712 Aksaray
MERKEZLER
CENTRES
ŞUBELER
Branches
984
81
81
81
56
25
59
25
10
9
6
34
21
13
143
41
41
49
18
15
16
53
16
18
13
6
83
36
20
10
6
47
12
13
8
8
6
81
58
58
23
21
2
102
46
25
13
8
33
14
19
23
12
7
4
74
30
5
7
2.179
285
285
285
182
103
106
44
18
17
9
62
49
13
355
104
104
147
46
51
50
104
51
32
16
5
208
115
74
37
4
93
50
22
6
9
6
268
185
185
83
72
11
314
132
76
42
14
130
65
65
52
27
11
14
160
86
19
6
42
ACENTELİKLER
Agencies
581
22
10
10
12
2
10
156
12
12
100
1
70
29
44
3
31
6
4
19
13
8
5
6
3
3
165
14
14
151
138
13
89
16
6
4
6
23
19
4
50
39
6
5
59
22
16
TOPLAM
TOTAL
3.744
366
366
366
238
128
187
79
28
26
25
108
72
36
654
157
157
296
65
136
95
201
70
81
35
15
310
164
102
47
15
146
65
38
14
17
12
514
257
257
257
231
26
505
194
107
59
28
186
98
88
125
78
24
23
293
138
24
29
BAŞMÜDÜRLÜKLER İTİBARİYLE PTT İŞYERLERİ
PTT OFFICES PRINCIPAL DIRECTORATE
2007
BAŞMÜDÜRLÜK
PRINCIPAL
DIRECTORATE
TR713 Niğde
TR714 Nevşehir
TR715 Kırşehir
TR72 Kayseri
TR721 Kayseri
TR722 Sivas
TR723 Yozgat
TR8 Batı Karadeniz
TR81 Zonguldak
TR811 Zonguldak
TR812 Karabük
TR813 Bartın
TR82 Kastamonu
TR821 Kastamonu
TR822 Çankırı
TR823 Sinop
TR83 Samsun
TR831 Samsun
TR832 Tokat
TR833 Çorum
TR834 Amasya
TR9 Doğu Karadeniz
TR90 Trabzon
TR901 Trabzon
TR902 Ordu
TR903 Giresun
TR904 Rize
TR905 Artvin
TR906 Gümüşhane
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRA1 Erzurum
TRA11 Erzurum
TRA12 Erzincan
TRA13 Bayburt
TRA2 Ağrı
TRA21 Ağrı
TRA22 Kars
TRA23 Iğdır
TRA24 Ardahan
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
TRB13 Bingöl
TRB14 Tunceli
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
MERKEZLER
CENTRES
6
8
4
44
16
16
12
105
23
13
5
5
39
20
10
9
43
17
10
9
7
70
70
19
13
12
14
8
4
55
30
19
10
1
25
8
8
4
5
62
33
10
9
6
8
29
12
6
7
4
69
15
10
4
ŞUBELER
Branches
22
29
10
74
34
29
11
145
50
24
17
9
15
5
8
2
80
41
19
11
9
81
81
31
21
11
12
3
3
61
48
24
17
7
13
3
4
4
2
80
58
25
23
4
6
22
13
2
2
5
116
35
22
8
43
ACENTELİKLER
Agencies
3
3
37
16
8
13
18
6
6
12
6
6
27
27
7
2
4
4
10
2
1
1
1
1
17
16
11
3
2
1
1
7
7
7
-
TOPLAM
TOTAL
28
40
17
155
66
53
36
268
79
43
22
14
54
25
18
11
135
58
35
20
22
178
178
57
36
27
30
21
7
118
79
43
28
8
39
11
12
9
7
159
107
46
35
12
14
52
25
9
9
9
192
57
39
12
BAŞMÜDÜRLÜKLER İTİBARİYLE PTT İŞYERLERİ
PTT OFFICES PRINCIPAL DIRECTORATE
2007
BAŞMÜDÜRLÜK
PRINCIPAL
DIRECTORATE
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
ŞUBELER
Branches
MERKEZLER
CENTRES
1
25
11
14
29
11
6
7
5
5
40
18
22
41
20
10
6
5
44
ACENTELİKLER
Agencies
-
TOPLAM
TOTAL
6
65
29
36
70
31
16
13
10
TELGRAF HİZMETLERİ
TELEGRAPH SERVICES
TELEPOST TRAFİĞİ
TELEPOST TRAFFIC
(Adet - Number)
Yurtiçi
Yurtdışı
Yıllar
Inland
Overseas
Years
Gönderilen
Gönderilen
Gelen
Toplam
Outgoing
Outgoing
Incoming
Total
1998
901381
16346
302
16648
1999
1025925
13356
134
13490
2000
1198937
4769
36
4805
2001
1721485
2348
34
2382
2002
1814922
1741
39
1780
2003
1544000
1455
33
1488
2004
1386000
1275
23
1298
2005
1187000
990
24
1014
2006
1359000
804
49
853
2007
1593000
1834
105
1939
TELGRAF TRAFİKLERİ
TELEGRAPH TRAFFIC
(1000 Adet-Thousand)
Telgraf - Telgraph
Yıllar
Years
Yurtiçi
Yurtdışı
Inland
Overseas
Normal
Acele
Yıldırım
Toplam
Giren
Çıkan
Ordinary
Urgent
Very Urgent
Total
Incoming
Outgoing
1998
2080
320
153
2553
12
11
1999
1467
259
91
1817
14
7
2000
1615
154
86
1855
6
6
2001
1184
139
87
1410
4
2
2002
1625
155
90
1870
3
3
2003
1689
132
72
1893
2
2
2004
1616
130
55
1801
2
1
2005
1263
111
52
1426
1,5
0,8
2006
1156
99
44
1299
1,2
0,6
2007
1156
109
48
1313
1,1
0,5
45
TEKNİK HİZMETLER
TECHNIC SERVICES
46
230
23759
2791
2791
2791
809
1982
1410
590
220
224
146
820
562
258
3553
1175
1175
1230
528
411
291
1148
430
370
220
128
1904
1006
511
377
118
898
321
305
272
3343
2544
2544
2402
142
799
686
113
2056
1278
815
317
146
328
177
TOPLAM
TOTAL
9
8335
1088
1088
1088
356
732
501
251
103
93
55
250
158
92
976
187
187
337
140
154
43
452
186
132
93
41
622
306
137
128
41
316
106
119
10
80
1
1073
804
804
796
8
269
220
49
854
439
279
102
58
269
112
Diğer
Other
5948
371
371
371
178
193
409
167
56
70
41
242
165
77
817
178
178
354
138
124
92
285
74
108
67
36
527
259
150
76
33
268
101
96
1
69
1
797
559
559
559
238
212
26
554
328
186
94
48
94
56
ADSL
3652
598
598
598
355
243
176
74
33
24
17
102
65
37
532
227
227
184
51
55
78
121
9
46
35
31
309
136
78
38
20
173
63
53
1
56
406
260
260
252
8
146
127
19
257
176
107
43
26
-
Laser
Yazıcı
589
19768
2263
2263
2263
782
1481
1139
481
196
170
115
658
458
200
2870
1055
1055
966
429
277
260
849
286
274
181
108
1504
764
404
266
94
740
298
225
6
208
3
2491
1867
1867
1739
128
624
538
86
2171
1023
633
258
132
746
366
Matrix
Yazıcı
Passbook
Yazıcı
78
691
81
81
81
24
57
49
21
8
8
5
28
19
9
98
28
28
37
10
12
15
33
11
13
6
3
60
33
17
11
5
27
13
5
7
2
74
55
55
51
4
19
17
2
79
36
25
7
4
25
12
Server
Yazıcı
Genel Müdürlük
TR Türkiye
TR1 İstanbul
TR10 İstanbul
TR100 İstanbul
İst.Ana.Yak.Başmüd.
İst.Avr.Yak.Başmüd.
TR2 Batı Marmara
TR21 Tekirdağ
TR211 Tekirdağ
TR212 Edirne
TR213 Kırklareli
TR22 Balıkesir
TR221 Balıkesir
TR222 Çanakkale
TR3 Ege
TR31 İzmir
TR310 İzmir
TR32 Aydın
TR321 Aydın
TR322 Denizli
TR323 Muğla
TR33 Manisa
TR331 Manisa
TR332 Afyon
TR333 Kütahya
TR334 Uşak
TR4 Doğu Marmara
TR41 Bursa
TR411 Bursa
TR412 Eskişehir
TR413 Bilecik
TR42 Kocaeli
TR421 Kocaeli
TR422 Sakarya
TR423 Düzce
TR424 Bolu
TR425 Yalova
TR5 Batı Anadolu
TR51 Ankara
TR510 Ankara
Ankara Başmüd.
PTT Bank.işl.Mrk.Müd.
TR52 Konya
TR521 Konya
TR522 Karaman
TR6 Akdeniz
TR61Antalya
TR611 Antalya
TR612 Isparta
TR613 Burdur
TR62 Adana
TR621 Adana
PC
ÜNİTELER
UNITS
Server
ÜNİTELER İTİBARİYLE BİLGİ İŞLEM DONANIMI
COMPUTER RİGGİNG BY REGIONAL ORGANIZATIONS
2007
1
4431
353
353
353
345
819
205
104
42
40
22
101
118
44
811
238
238
319
110
110
99
254
118
81
40
15
452
238
149
75
14
214
107
57
4
42
4
561
397
397
395
2
164
142
22
490
248
144
71
33
133
59
7768
884
884
884
203
681
461
192
58
84
50
269
182
87
1102
285
285
404
174
157
73
413
164
138
74
37
602
336
147
149
40
266
73
101
92
1153
876
876
860
16
277
242
35
1011
428
284
97
47
473
263
907
74352
8429
8429
8429
3052
6188
4350
1880
716
713
451
2470
1727
804
10759
3373
3373
3831
1580
1300
951
3555
1278
1162
716
399
5980
3078
1593
1120
365
2902
1082
961
22
826
11
9898
7362
7362
7054
308
2536
2184
352
7472
3956
2473
989
494
2068
1045
47
151
450
201
128
121
1435
674
138
74
159
184
119
761
277
358
126
2163
604
491
113
622
283
203
136
937
364
238
214
121
1241
1241
540
185
225
177
33
81
1012
565
346
155
64
447
125
161
82
79
1283
727
250
294
107
130
109
62
23
24
372
193
40
22
47
61
23
179
85
67
27
350
110
83
9
18
60
27
22
11
180
83
44
28
25
224
224
82
49
32
37
15
9
158
111
62
34
15
47
14
16
8
9
199
137
55
53
13
TOPLAM
TOTAL
157
146
70
42
34
606
296
73
19
56
103
45
310
102
148
60
733
196
155
3
38
197
79
74
44
340
108
119
76
37
426
426
181
66
73
67
8
31
380
229
134
66
29
151
37
54
29
31
476
284
96
99
58
Diğer
Other
38
132
69
25
38
427
204
43
19
59
51
32
223
59
105
59
636
145
111
1
33
189
100
51
38
302
107
83
78
34
356
356
105
69
82
60
17
23
266
134
76
43
15
132
43
48
21
20
352
207
68
71
40
ADSL
81
34
25
22
203
76
20
8
13
24
11
127
51
41
35
365
147
112
13
22
80
40
25
15
138
45
28
41
24
227
227
92
41
37
37
6
14
135
82
56
20
6
53
19
20
7
7
210
112
40
26
23
Laser
Yazıcı
380
402
172
116
114
1196
526
109
75
109
145
88
670
247
268
155
1844
490
372
15
103
518
242
165
111
836
353
190
185
108
1039
1039
408
168
199
143
61
60
845
460
278
132
50
385
112
138
74
61
1118
594
192
233
96
Matrix
Yazıcı
Passbook
Yazıcı
13
18
9
6
3
45
18
2
3
3
7
3
27
9
9
9
70
20
13
3
4
15
7
3
5
35
8
8
12
7
38
38
9
9
5
5
8
2
31
15
11
3
1
16
5
7
1
3
30
14
5
5
1
Server
Yazıcı
TR622 Mersin
TR63 Hatay
TR631 Hatay
TR632 Kahramanmaraş
TR633 Osmaniye
TR7 Orta Anadolu
TR71 Kırıkkale
TR711 Kırıkkale
TR712 Aksaray
TR713 Niğde
TR714 Nevşehir
TR715 Kırşehir
TR72 Kayseri
TR721 Kayseri
TR722 Sivas
TR723 Yozgat
TR8 Batı Karadeniz
TR81 Zonguldak
TR811 Zonguldak
TR812 Karabük
TR813 Bartın
TR82 Kastamonu
TR821 Kastamonu
TR822 Çankırı
TR823 Sinop
TR83 Samsun
TR831 Samsun
TR832 Tokat
TR833 Çorum
TR834 Amasya
TR9 Doğu Karadeniz
TR90 Trabzon
TR901 Trabzon
TR902 Ordu
TR903 Giresun
TR904 Rize
TR905 Artvin
TR906 Gümüşhane
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRA1 Erzurum
TRA11 Erzurum
TRA12 Erzincan
TRA13 Bayburt
TRA2 Ağrı
TRA21 Ağrı
TRA22 Kars
TRA23 Iğdır
TRA24 Ardahan
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
TRB13 Bingöl
PC
ÜNİTELER
UNITS
Server
ÜNİTELER İTİBARİYLE BİLGİ İŞLEM DONANIMI
COMPUTER RİGGİNG BY REGIONAL ORGANIZATIONS
2007
210
110
52
28
30
428
214
37
9
61
65
42
214
79
124
11
629
195
163
32
180
85
57
38
254
81
74
68
31
402
402
180
65
67
65
25
295
174
115
40
19
121
37
43
17
24
341
225
91
86
26
1079
1448
669
393
386
4712
2201
462
229
507
640
363
2511
909
1120
482
6790
1907
1500
44
363
1861
863
600
398
3022
1149
784
702
387
3953
3953
1597
652
720
591
148
245
3122
1770
1078
493
199
1352
392
487
239
234
4009
2300
797
867
364
Diğer
Other
TOPLAM
TOTAL
23
98
32
15
30
21
234
52
25
24
3
102
31
71
80
35
10
18
17
28
145
48
31
31
35
436
100
68
30
2
142
81
61
194
87
40
37
30
31
192
72
49
40
31
600
169
102
63
4
211
93
118
220
76
47
53
44
76
556
251
127
104
74
1568
421
316
101
4
557
250
307
590
215
125
128
122
16
62
30
10
10
12
256
73
50
18
5
90
43
47
93
42
21
17
13
22
116
69
29
18
460
136
113
23
161
70
91
163
57
30
40
36
272
1709
712
383
352
262
4878
1285
910
346
29
1743
778
965
1850
704
387
396
363
769
20357
3652
5948
8344
23989
4432
7768
75259
48
ADSL
73
524
208
118
112
86
1288
322
230
82
10
466
203
263
500
187
113
101
99
Laser
Yazıcı
3
16
2
4
7
3
36
12
6
5
1
14
7
7
10
5
1
2
2
Matrix
Yazıcı
Passbook
Yazıcı
GENEL TOPLAM
General Total
Server
Yazıcı
TRB14 Tunceli
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
Server
ÜNİTELER
UNITS
PC
ÜNİTELER İTİBARİYLE BİLGİ İŞLEM DONANIMI
COMPUTER RİGGİNG BY REGIONAL ORGANIZATIONS
2007
49
1
11
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
-
47
10
10
10
2
8
2
1
1
1
1
4
2
2
2
1
1
6
4
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
6
2
2
4
1
10
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
-
1
2
-
TOPLAM
MUHTELİF
13
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
-
VM
MOBİL
3
2
2
2
1
1
1
1
1
-
VOLVO
MAN
20
3
3
3
3
2
2
2
4
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
-
JOHN
DEERE
59
6
6
6
2
4
1
1
1
9
3
3
4
4
2
1
1
2
1
1
1
1
4
2
2
2
2
1
1
6
1
1
4
2
FIAT
1
90
20
20
20
7
13
3
3
2
1
25
14
14
8
4
3
1
3
1
2
7
7
7
5
3
3
3
2
2
9
5
4
1
4
2
G.M
1
1
1
1
-
DEUTZ
Genel Müdürlük
TR Türkiye
TR1 İstanbul
TR10 İstanbul
TR100 İstanbul
İst.Avr.Yak.Başmüd.
İst.And.Yak.Başmüd.
TR2 Batı Marmara
TR21 Tekirdağ
TR211 Tekirdağ
TR212 Edirne
TR213 Kırklareli
TR22 Balıkesir
TR221 Balıkesir
TR222 Çanakkale
TR3 Ege
TR31 İzmir
TR310 İzmir
TR32 Aydın
TR321 Aydın
TR322 Denizli
TR323 Muğla
TR33 Manisa
TR331 Manisa
TR332 Afyon
TR333 Kütahya
TR334 Uşak
TR4 Doğu Marmara
TR41 Bursa
TR411 Bursa
TR412 Eskişehir
TR413 Bilecik
TR42 Kocaeli
TR421 Kocaeli
TR422 Sakarya
TR423 Düzce
TR424 Bolu
TR425 Yalova
TR5 Batı Anadolu
TR51 Ankara
TR510 Ankara
Ankara Başmüd.
TR52 Konya
TR521 Konya
TR522 Karaman
TR6 Akdeniz
TR61Antalya
TR611 Antalya
TR612 Isparta
TR613 Burdur
TR62 Adana
TR621 Adana
CUMMINS
ÜNİTELER
UNITS
BMC
ÜNİTELER İTİBARİYLE GRUP ELEKTROJEN PARKI
GROUP GENERATOR SETS BY REGIONS
2007
2
1
1
1
1
1
1
1
-
3
256
44
44
44
14
30
12
3
1
1
1
9
8
1
48
23
23
16
6
3
7
9
3
4
2
23
7
1
4
2
16
1
10
1
3
1
15
9
9
11
6
5
1
23
9
7
1
1
12
5
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
-
50
3
3
1
1
2
1
1
5
1
1
4
4
3
3
1
2
1
1
1
1
-
1
1
1
1
-
TOPLAM
VM
1
1
1
1
1
1
1
1
-
VOLVO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
MUHTELİF
-
MOBİL
FIAT
DEUTZ
2
1
1
4
1
1
3
3
7
3
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
2
1
1
8
2
1
1
MAN
2
3
3
2
1
5
1
1
4
4
3
3
1
1
1
5
4
3
1
1
1
1
-
JOHN
DEERE
-
G.M
TR622 Mersin
TR63 Hatay
TR631 Hatay
TR632 Kahramanmaraş
TR633 Osmaniye
TR7 Orta Anadolu
TR71 Kırıkkale
TR711 Kırıkkale
TR712 Aksaray
TR713 Niğde
TR714 Nevşehir
TR715 Kırşehir
TR72 Kayseri
TR721 Kayseri
TR722 Sivas
TR723 Yozgat
TR8 Batı Karadeniz
TR81 Zonguldak
TR811 Zonguldak
TR812 Karabük
TR813 Bartın
TR82 Kastamonu
TR821 Kastamonu
TR822 Çankırı
TR823 Sinop
TR83 Samsun
TR831 Samsun
TR832 Tokat
TR833 Çorum
TR834 Amasya
TR9 Doğu Karadeniz
TR90 Trabzon
TR901 Trabzon
TR902 Ordu
TR903 Giresun
TR904 Rize
TR905 Artvin
TR906 Gümüşhane
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRA1 Erzurum
TRA11 Erzurum
TRA12 Erzincan
TRA13 Bayburt
TRA2 Ağrı
TRA21 Ağrı
TRA22 Kars
TRA23 Iğdır
TRA24 Ardahan
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
TRB13 Bingöl
BMC
ÜNİTELER
UNITS
CUMMINS
ÜNİTELER İTİBARİYLE GRUP ELEKTROJEN PARKI
GROUP GENERATOR SETS BY REGIONS
2007
1
1
1
1
-
-
7
2
1
1
12
3
1
1
1
9
4
5
22
6
5
1
2
2
14
10
1
2
1
10
10
3
2
3
1
1
13
9
6
1
2
4
2
2
13
2
1
1
BMC
CUMMINS
DEUTZ
FIAT
G.M
LİSTER
MAN
MOBİL
MUHTELİF
VOLVO
VM
TOPLAM
ÜNİTELER İTİBARİYLE GRUP ELEKTROJEN PARKI
GROUP GENERATOR SETS BY REGIONS
2007
TRB14 Tunceli
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
-
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
-
6
2
1
2
1
7
2
1
1
5
3
1
1
-
2
1
1
1
1
-
-
1
1
1
1
1
-
-
1
1
4
2
2
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
-
1
1
-
-
11
6
1
2
2
19
5
4
1
6
2
4
8
4
1
3
-
MÜSTAKİL ÜNİTELER
Independent Units
PTT BANK İŞL.MRK.MÜD.
Postal Bank Operating
Directorate
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
MÜSTAKİL ÜNİTE TOPLAMI
Total of Independent ünits
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
GENEL TOPLAM
General Total
1
91
59
21
3
13
12
47
10
3
2
262
ÜNİTELER
UNITS
51
52
11
3
1
1
1
5
2
516
49
49
49
17
32
12
7
2
5
5
3
2
74
28
28
11
2
1
8
35
32
2
1
62
12
6
5
1
50
42
4
1
2
1
103
75
75
75
28
26
2
66
16
8
5
3
26
15
TOPLAM
TOTAL
7
4
1
1
1
19
18
18
18
1
1
4
2459
271
271
271
99
172
152
62
27
22
13
90
67
23
374
90
90
168
60
58
50
116
37
50
20
9
216
119
69
41
9
97
21
41
7
22
6
196
119
119
119
77
66
11
321
136
80
38
18
133
61
PCM
POWERCOM
146
28
28
28
9
19
9
5
2
1
2
4
3
1
20
8
8
6
2
2
2
6
2
1
2
1
11
4
4
-
INFORM
51
13
13
13
6
7
2
2
1
1
10
4
4
5
2
3
1
1
3
2
1
1
1
1
14
11
11
11
3
3
8
4
4
4
2
ENEL
Genel Müdürlükl
TR Türkiye
TR1 İstanbul
TR10 İstanbul
TR100 İstanbul
İst.Ana.Yak.Başmüd.
İst.Avr.Yak.Başmüd.
TR2 Batı Marmara
TR21 Tekirdağ
TR211 Tekirdağ
TR212 Edirne
TR213 Kırklareli
TR22 Balıkesir
TR221 Balıkesir
TR222 Çanakkale
TR3 Ege
TR31 İzmir
TR310 İzmir
TR32 Aydın
TR321 Aydın
TR322 Denizli
TR323 Muğla
TR33 Manisa
TR331 Manisa
TR332 Afyon
TR333 Kütahya
TR334 Uşak
TR4 Doğu Marmara
TR41 Bursa
TR411 Bursa
TR412 Eskişehir
TR413 Bilecik
TR42 Kocaeli
TR421 Kocaeli
TR422 Sakarya
TR423 Düzce
TR424 Bolu
TR425 Yalova
TR5 Batı Anadolu
TR51 Ankara
TR510 Ankara
Ankara Başmüd.
TR52 Konya
TR521 Konya
TR522 Karaman
TR6 Akdeniz
TR61Antalya
TR611 Antalya
TR612 Isparta
TR613 Burdur
TR62 Adana
TR621 Adana
EKA
ÜNİTELER
UNITS
SIEMENS
ÜNİTELER İTİBARİYLE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
POWER RESOURCES SETS BY REGIONS
2007
2
183
53
53
53
22
31
2
2
2
28
19
19
7
2
3
2
2
2
15
15
11
4
44
38
38
38
6
6
5
1
1
-
6
3352
413
413
413
152
261
177
74
31
28
15
103
76
27
506
149
149
197
68
64
65
160
73
51
25
11
307
152
91
51
10
155
67
46
9
25
8
374
259
259
259
115
102
13
411
160
94
44
22
168
80
TR622 Mersin
TR63 Hatay
TR631 Hatay
TR632 Kahramanmaraş
TR633 Osmaniye
TR7 Orta Anadolu
TR71 Kırıkkale
TR711 Kırıkkale
TR712 Aksaray
TR713 Niğde
TR714 Nevşehir
TR715 Kırşehir
TR72 Kayseri
TR721 Kayseri
TR722 Sivas
TR723 Yozgat
TR8 Batı Karadeniz
TR81 Zonguldak
TR811 Zonguldak
TR812 Karabük
TR813 Bartın
TR82 Kastamonu
TR821 Kastamonu
TR822 Çankırı
TR823 Sinop
TR83 Samsun
TR831 Samsun
TR832 Tokat
TR833 Çorum
TR834 Amasya
TR9 Doğu Karadeniz
TR90 Trabzon
TR901 Trabzon
TR902 Ordu
TR903 Giresun
TR904 Rize
TR905 Artvin
TR906 Gümüşhane
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRA1 Erzurum
TRA11 Erzurum
TRA12 Erzincan
TRA13 Bayburt
TRA2 Ağrı
TRA21 Ağrı
TRA22 Kars
TRA23 Iğdır
TRA24 Ardahan
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
2
1
1
1
-
53
3
3
2
1
8
5
1
1
1
1
1
3
1
1
1
11
3
1
1
1
3
1
1
1
5
2
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
7
3
1
1
1
4
1
1
1
1
8
4
1
1
72
52
28
17
9
199
91
18
6
27
29
11
108
49
40
19
188
54
39
3
12
47
21
17
9
87
37
13
21
16
148
148
47
29
24
28
12
8
107
71
42
19
10
36
15
12
5
4
133
85
29
32
11
24
12
5
7
21
15
4
2
6
3
6
1
4
1
42
16
11
3
2
4
1
2
1
22
14
6
1
1
8
8
1
5
2
15
6
3
3
9
1
1
4
3
18
8
5
2
4
4
2
2
2
16
6
6
1
1
9
9
6
6
5
1
7
2
2
5
2
3
4
-
TOPLAM
TOTAL
PCM
POWERCOM
INFORM
ENEL
EKA
ÜNİTELER
UNITS
SIEMENS
ÜNİTELER İTİBARİYLE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
POWER RESOURCES SETS BY REGIONS
2007
88
83
46
23
16
230
111
23
7
30
36
15
119
53
45
21
258
80
58
7
15
55
24
20
11
123
62
20
23
18
167
167
53
36
27
29
13
9
136
82
46
25
11
54
19
14
10
11
163
97
35
35
10
14
48
25
8
8
7
154
52
32
15
5
51
23
28
51
19
12
10
10
1
10
2
2
2
4
46
5
4
1
18
2
16
23
12
5
5
1
4
4
1
1
1
-
11
16
66
32
11
11
12
210
60
37
16
7
71
26
45
79
33
18
16
12
-
-
-
1
ENEL
INFORM
TOPLAM
TOTAL
-
PCM
POWERCOM
TRB13 Bingöl
TRB14 Tunceli
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
EKA
ÜNİTELER
UNITS
SIEMENS
ÜNİTELER İTİBARİYLE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
POWER RESOURCES SETS BY REGIONS
2007
1
1
4
1
1
1
1
9
3
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
MÜSTAKİL ÜNİTELER
Independent Units
PTT BANK İŞL.MRK.MÜD.
Postal Bank Operating Directorate
1
MÜSTAKİL ÜNİTE TOPLAMI
Total of Independent ünits
1
-
-
-
-
1
53
146
2463
516
185
3363
GENEL TOPLAM
General Total
54
KAMYON
TRUCK
MÜNÜBÜS
MIDIBUS
OTOBÜS
BUS
PANEL
PANEL
PİKAP
PICKUP
STW
STATIONWAGON
VİDANJÖR
CLEANINGTRUCK
ZIRHLI
COVEREDCAR
TOPLAM
TOTAL
Genel Müdürlük
TR Türkiye
TR1 İstanbul
TR10 İstanbul
TR100 İstanbul
İst.Ana.Yak.Başmüd.
İst.Avr.Yak.Başmüd.
TR2 Batı Marmara
TR21 Tekirdağ
TR211 Tekirdağ
TR212 Edirne
TR213 Kırklareli
TR22 Balıkesir
TR221 Balıkesir
TR222 Çanakkale
TR3 Ege
TR31 İzmir
TR310 İzmir
TR32 Aydın
TR321 Aydın
TR322 Denizli
TR323 Muğla
TR33 Manisa
TR331 Manisa
TR332 Afyon
TR333 Kütahya
TR334 Uşak
TR4 Doğu Marmara
TR41 Bursa
TR411 Bursa
TR412 Eskişehir
TR413 Bilecik
TR42 Kocaeli
TR421 Kocaeli
TR422 Sakarya
TR423 Düzce
TR424 Bolu
TR425 Yalova
TR5 Batı Anadolu
TR51 Ankara
TR510 Ankara
Ankara Başmüd.
TR52 Konya
TR521 Konya
TR522 Karaman
TR6 Akdeniz
TR61Antalya
TR611 Antalya
TR612 Isparta
TR613 Burdur
TR62 Adana
TR621 Adana
BİNEK
CAR
ÜNİTELER
UNITS
AMBULANS
AMBULANCE
MOTORLU TAŞIT PARKI
MOTOR VEHICLE PARKING
2007
1
1
1
1
1
-
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
-
22
9
9
9
1
8
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
7
6
6
6
1
1
2
2
-
2
20
9
9
9
2
7
1
1
1
1
1
1
7
7
7
7
1
1
1
-
2
1
1
1
1
1
1
1
1
-
2
590
139
139
139
49
90
42
16
8
5
3
26
22
4
73
43
43
19
8
5
6
11
2
4
3
2
41
29
23
5
1
12
7
2
1
2
88
68
68
68
20
16
4
76
26
22
2
2
37
25
1
24
4
4
4
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
-
1
237
11
11
11
5
6
20
12
5
2
5
8
4
4
30
7
7
13
4
4
5
10
4
1
3
2
21
12
4
4
4
9
3
2
2
2
19
11
11
11
8
5
3
28
14
9
2
3
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
-
8
903
175
175
175
59
116
64
30
13
8
9
34
26
8
108
54
54
32
12
9
11
22
7
5
6
4
64
42
27
10
5
22
11
4
3
4
128
99
99
99
29
22
7
110
43
34
4
5
45
29
55
56
-
-
2
9
4
1
4
12
8
1
1
1
3
2
4
2
2
31
8
3
2
3
11
4
4
3
12
3
2
3
4
13
13
5
1
1
2
2
2
13
1
4
3
1
5
2
1
1
1
18
6
1
2
8
-
-
TOPLAM
TOTAL
3
1
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
11
1
2
-
ZIRHLI
COVEREDCAR
12
13
7
2
4
22
8
2
1
2
2
1
14
10
3
1
32
7
6
1
8
5
1
2
17
11
2
2
2
21
21
11
3
3
2
2
16
7
3
1
5
2
1
1
1
20
11
6
3
VİDANJÖR
CLEANINGTRUCK
OTOBÜS
BUS
MÜNÜBÜS
MIDIBUS
KAMYON
TRUCK
2
-
STW
STATIONWAGON
-
-
PİKAP
PICKUP
-
PANEL
PANEL
TR622 Mersin
TR63 Hatay
TR631 Hatay
TR632 Kahramanmaraş
TR633 Osmaniye
TR7 Orta Anadolu
TR71 Kırıkkale
TR711 Kırıkkale
TR712 Aksaray
TR713 Niğde
TR714 Nevşehir
TR715 Kırşehir
TR72 Kayseri
TR721 Kayseri
TR722 Sivas
TR723 Yozgat
TR8 Batı Karadeniz
TR81 Zonguldak
TR811 Zonguldak
TR812 Karabük
TR813 Bartın
TR82 Kastamonu
TR821 Kastamonu
TR822 Çankırı
TR823 Sinop
TR83 Samsun
TR831 Samsun
TR832 Tokat
TR833 Çorum
TR834 Amasya
TR9 Doğu Karadeniz
TR90 Trabzon
TR901 Trabzon
TR902 Ordu
TR903 Giresun
TR904 Rize
TR905 Artvin
TR906 Gümüşhane
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRA1 Erzurum
TRA11 Erzurum
TRA12 Erzincan
TRA13 Bayburt
TRA2 Ağrı
TRA21 Ağrı
TRA22 Kars
TRA23 Iğdır
TRA24 Ardahan
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
BİNEK
CAR
ÜNİTELER
UNITS
AMBULANS
AMBULANCE
MOTORLU TAŞIT PARKI
MOTOR VEHICLE PARKING
2007
16
22
11
3
8
37
17
3
2
3
6
3
20
13
6
1
66
17
10
4
3
20
9
6
5
29
14
4
5
6
36
36
17
4
5
4
4
2
30
12
6
2
10
4
2
2
2
40
17
7
5
PANEL
PANEL
VİDANJÖR
CLEANINGTRUCK
ZIRHLI
COVEREDCAR
TOPLAM
TOTAL
-
-
1
1
1
-
-
1
1
9
6
1
1
1
20
8
6
1
1
8
2
6
4
2
1
1
-
2
1
1
3
3
3
-
1
2
12
4
2
3
3
21
4
2
1
1
5
1
4
12
3
4
3
2
-
-
2
3
23
11
4
4
4
45
12
8
2
2
17
6
11
16
5
5
4
2
1
7
22
22
2
592
25
238
2
-
911
57
STW
STATIONWAGON
OTOBÜS
BUS
-
PİKAP
PICKUP
MÜNÜBÜS
MIDIBUS
GENEL TOPLAM
General Total
KAMYON
TRUCK
TRB13 Bingöl
TRB14 Tunceli
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
BİNEK
CAR
ÜNİTELER
UNITS
AMBULANS
AMBULANCE
MOTORLU TAŞIT PARKI
MOTOR VEHICLE PARKING
2007
ÜNİTELER İTİBARİYLE MOTOSİKLET, BİSİKLET VE SCOOTER SAYILARI
NUMBER OF MOTORCYCLE , BICYCLE AND SCOOTER AS PER UNITS
2007
BAŞMÜDÜRLÜK
PRINCIPAL
DIRECTORATE
TR Türkiye
TR1 İstanbul
TR10 İstanbul
TR100 İstanbul
İstanbul Ana.Yakası
İstanbul Avr.Yakası
TR2 Batı Marmara
TR21 Tekirdağ
TR211 Tekirdağ
TR212 Edirne
TR213 Kırklareli
TR22 Balıkesir
TR221 Balıkesir
TR222 Çanakkale
TR3 Ege
TR31 İzmir
TR310 İzmir
TR32 Aydın
TR321 Aydın
TR322 Denizli
TR323 Muğla
TR33 Manisa
TR331 Manisa
TR332 Afyon
TR333 Kütahya
TR334 Uşak
TR4 Doğu Marmara
TR41 Bursa
TR411 Bursa
TR412 Eskişehir
TR413 Bilecik
TR42 Kocaeli
TR421 Kocaeli
TR422 Sakarya
TR423 Düzce
TR424 Bolu
TR425 Yalova
TR5 Batı Anadolu
TR51 Ankara
TR510 Ankara
TR52 Konya
TR521 Konya
TR522 Karaman
TR6 Akdeniz
TR61Antalya
TR611 Antalya
TR612 Isparta
TR613 Burdur
TR62 Adana
TR621 Adana
TR622 Mersin
TR63 Hatay
TR631 Hatay
MOTOSİKLET
MOTORCYCLE
BİSİKLET
BICYCLE
320
26
26
26
21
5
15
9
5
4
6
6
74
25
25
45
19
10
16
4
2
2
21
5
3
1
1
16
5
5
6
44
22
22
22
21
1
84
31
28
1
2
41
19
22
12
9
1741
14
14
14
2
12
100
55
23
1
31
45
33
12
394
105
105
120
62
22
36
169
86
45
9
29
138
64
57
7
74
14
19
41
198
32
32
166
144
22
468
178
115
63
228
138
90
62
33
58
SCOOTER
SCOOTER
2517
184
184
184
99
85
151
59
27
15
17
92
74
18
455
173
173
157
34
50
73
125
43
64
4
14
321
171
97
68
6
150
72
42
9
11
16
204
91
91
113
105
8
471
141
109
17
15
225
125
100
105
50
ÜNİTELER İTİBARİYLE MOTOSİKLET, BİSİKLET VE SCOOTER SAYILARI
NUMBER OF MOTORCYCLE , BICYCLE AND SCOOTER AS PER UNITS
2007
BAŞMÜDÜRLÜK
PRINCIPAL
DIRECTORATE
TR632 Kahramanmaraş
TR633 Osmaniye
TR7 Orta Anadolu
TR71 Kırıkkale
TR711 Kırıkkale
TR712 Aksaray
TR713 Niğde
TR714 Nevşehir
TR715 Kırşehir
TR72 Kayseri
TR721 Kayseri
TR722 Sivas
TR723 Yozgat
TR8 Batı Karadeniz
TR81 Zonguldak
TR811 Zonguldak
TR812 Karabük
TR813 Bartın
TR82 Kastamonu
TR821 Kastamonu
TR822 Çankırı
TR823 Sinop
TR83 Samsun
TR831 Samsun
TR832 Tokat
TR833 Çorum
TR834 Amasya
TR9 Doğu Karadeniz
TR90 Trabzon
TR901 Trabzon
TR902 Ordu
TR903 Giresun
TR904 Rize
TR905 Artvin
TR906 Gümüşhane
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRA1 Erzurum
TRA11 Erzurum
TRA12 Erzincan
TRA13 Bayburt
TRA2 Ağrı
TRA21 Ağrı
TRA22 Kars
TRA23 Iğdır
TRA24 Ardahan
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
TRB13 Bingöl
TRB14 Tunceli
MOTOSİKLET
MOTORCYCLE
BİSİKLET
BICYCLE
1
2
11
1
1
10
6
2
2
4
2
2
2
2
4
4
1
3
11
4
3
1
-
6
23
158
56
5
18
4
13
16
102
86
8
8
95
11
10
1
19
10
7
2
65
29
15
7
14
14
14
9
3
2
47
25
20
5
22
18
2
2
32
21
21
-
59
SCOOTER
SCOOTER
20
35
181
74
9
15
12
23
15
107
57
43
7
166
16
5
2
9
35
20
5
10
115
47
23
25
20
74
74
12
20
8
23
8
3
55
29
15
10
4
26
7
5
10
4
84
52
23
14
5
10
ÜNİTELER İTİBARİYLE MOTOSİKLET, BİSİKLET VE SCOOTER SAYILARI
NUMBER OF MOTORCYCLE , BICYCLE AND SCOOTER AS PER UNITS
2007
BAŞMÜDÜRLÜK
PRINCIPAL
DIRECTORATE
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
MOTOSİKLET
MOTORCYCLE
SCOOTER
SCOOTER
BİSİKLET
BICYCLE
7
5
2
26
15
12
1
2
6
4
2
5
3
2
-
11
11
83
28
17
11
28
3
25
27
15
3
2
7
60
32
20
2
7
3
171
57
40
15
2
65
40
25
49
18
18
7
6
MALZEME HAREKETLERİ
SUPPLIES MOVEMENTS
STOK DURUMU
SUPPLIES IN STOCK
(1000 TL. - Thousand TL.)
Yıllar
Tüketim
Maddeleri
Years
Consumption
Goods
İç İşletme
Tesis
Malzemesi
For Inside
Installation
Makinalar
Cihazlar
Taşıt Araç ve
Gereçleri
Döşeme ve
Demirbaşlar
Engines
Apparatus
Vehicles
Fumitures
Diğer Maddi Duran Varlıklar ve
İlave Malzeme
Other Fixed Values
İlk Madde
ve Malzeme
Rax Material
Yarı Mamüller
Üretim
Semi Finis-hed
Products
Diğer
TOPLAM
Other
TOTAL
-
61
-
11705635
3130577
19405502
51187864
-
9458596
-
1000
189415162
4003028
54995806
5671416
25549486
21209478
94862975
1467954732
1486490486
-
-
126860470
5328937 121814119
3074258
24701133
29122757
83187247
1880580407
2001
2377410247
-
-
425621445
5441765 121268621
4198362
627649
39004674
6892439828
9866012591
2002
2928255651
-
-
325170269
4453521 106984582
63122111
627643
76377762
13282265200
16787256739
2003
5779090068
-
8981
2579939990
25282780
98456053
37897454
1910221
91172987
15601745941
24215495494
2004
5199308535
-
8981
5777549689
33204516 164960137
38844374
5299000
125600430
9535864618
20880640280
2005
4.691.580
-
9
5.879.055
41.612
123.683
149.817
335
123.808
4.917.359
15.927.258
2006
9.985.551
-
1.164.965
171.249
62.125
282.126
349.441
779
100.553
4.920.529
17.037.318
2007
5.741.376
-
2.362.810
305.582
56.813
316.902
453.569
894
79.825
5.100.101
14.417.872
1998
783647864
1999
1072247381
2000
20667
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
878557008
SARF MÜBAYAA FAALİYETLERİ
SUPPLIES EXPENDITURES
(1000 TL.-Thousand TL.)
Yıllar
Genel Müdürlükce Yapılan Mübayaalar
Ünitelerce Yapılan
Mübayaalar
Toplam
Supplies Expenditures From General Directorate
Years
İç
Dış
Toplam
Inland
Overseas
Total
Total
Supplies Expenditures
From regional
Organizations
1998
288232696
-
288232696
3034405771
3322638467
1999
222455905
4478457
226934362
5338878501
5565812863
2000
510701000
-
510701000
7350020000
7860721000
2001
883097380
118797443
1001894823
11595971284
12597866107
2002
2026728000
253549000
2280277000
13885816000
16166093000
2003
1032234050
47414756
1079648806
20609456203
21689105009
2004
1002519000
-
1002519000
17785485000
18788004000
2005
1262000
-
1262000
21870000
23132000
2006
1439000
-
1439000
33181000
34620000
2007
2360000
-
2360000
26940000
29300000
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
SİGORTA İŞLERİ
INSURANCE ACTIVITIES
(1000 TL.-Thousand TL.)
Yıllar
Harici Nakliyat Sigortası
Dahili Sigorta
External Transport Insurance
Internal Insurance
Sigorta Kıymeti
Ödenen Pirim
Fondan Ödenen
Bakiye
Insurance Values
Premium Paid
Paid From funds
Remainder
1998
228695135
357156
3398765
1259262
1999
37647314554
15704588
10135852
1240846
2000
168143791
108270
17436448
2633815
2001
126239223
59648
6588897
309106084
2002
-
-
7755099
303800985
2003
326206619
239762
16223294
290277691
2004
105356227
276560
27796580
299122991
2005
3382000
3000
24000
254000
2006
-
-
158000
4522000
2007
-
-
24000
4497000
Years
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
62
PTT BİNALARI
PTT BUILDINGS
PTT BİNALARI
PTT BUILDINGS
(Adet - Number)
Yıllar
İdare Malı
Kiralı
Tahsisli
Years
Property of PTT
Rented
Appropriated
Betonarme
Karkas
Concerete
Yığma Yarım Ahşap Kerpiç Betonarme
Kargir
Karkas
Wooden And
Stone Brick
Sun Brick
Concerete
Yığma Yarım Ahşap Kerpiç Betonarme
Kargir
Karkas
Wooden And
Stone Brick
Sun Brick
Concerete
Saç ,Ahşap
Baraka ve
Prefabrik
Yığma Yarım Ahşap Kerpiç
Metal and Timber
Kargir
Barracks and
Wooden And
Prefabricated
Stone Brick
Sun Brick
Huts
63
1998
1132
117
-
841
168
31
598
65
17
69
1999
1256
110
1
880
156
23
557
113
20
80
2000
1117
159
19
825
145
32
734
127
26
-
2001
1103
170
24
1028
178
28
957
214
24
-
2002
1102
170
25
974
165
25
879
190
22
-
2003
1107
169
22
936
141
19
880
173
22
-
2004
1147
98
42
930
133
22
844
160
20
-
2005
1160
96
40
998
135
23
851
150
17
-
2006
1156
90
37
1140
140
22
871
145
16
-
2007
1156
91
38
1336
123
17
909
144
18
-
İŞYERİ BİNALARININ DAĞILIMI
CLASSIFICATION OF OFFICE BUILDINGS
2007
ÜNİTELER
UNITS
TR Türkiye
TR1 İstanbul
TR10 İstanbul
TR100 İstanbul
İst.Ana.Yak.Başmüd.
İst.Avr.Yak.Başmüd.
San.ve Hast.Başhekimliği
TR2 Batı Marmara
TR21 Tekirdağ
TR211 Tekirdağ
TR212 Edirne
TR213 Kırklareli
TR22 Balıkesir
TR221 Balıkesir
TR222 Çanakkale
TR3 Ege
TR31 İzmir
TR310 İzmir
TR32 Aydın
TR321 Aydın
TR322 Denizli
TR323 Muğla
TR33 Manisa
TR331 Manisa
TR332 Afyonkarahisar
TR333 Kütahya
TR334 Uşak
TR4 Doğu Marmara
TR41 Bursa
TR411 Bursa
TR412 Eskişehir
TR413 Bilecik
TR42 Kocaeli
TR421 Kocaeli
TR422 Sakarya
TR423 Düzce
TR424 Bolu
TR425 Yalova
TR5 Batı Anadolu
TR51 Ankara
TR510 Ankara
Ankara Başmüd.
TR52 Konya
TR521 Konya
TR522 Karaman
TR6 Akdeniz
TR61Antalya
TR611 Antalya
TR612 Isparta
TR613 Burdur
TR62 Adana
TR621 Adana
TR622 Mersin
İdare Malı
Property Of
PTT
(Adet - Number)
Tahsisli
Appropriated
1285
70
70
70
36
34
103
43
10
18
15
60
43
17
198
54
54
73
30
25
18
71
19
26
17
9
90
46
19
20
7
44
11
12
7
9
5
129
84
84
84
45
40
5
138
74
43
19
12
45
21
24
1071
126
126
126
42
84
42
10
6
2
2
32
14
18
172
54
54
67
17
32
18
51
17
22
9
3
112
50
35
14
1
62
36
15
11
146
110
110
110
36
31
5
169
68
29
35
4
60
22
32
64
Kiralı
Rented
Toplam
Total
1476
266
266
266
116
150
81
40
18
15
7
41
35
6
226
74
74
86
32
15
39
66
42
12
8
4
128
80
56
21
3
48
23
12
3
6
4
166
122
122
122
44
39
5
184
77
56
13
8
90
51
39
3832
462
462
462
194
268
226
93
34
35
24
133
92
41
596
182
182
226
79
72
75
188
78
60
34
16
330
176
110
55
11
154
70
39
10
26
9
441
316
316
31
125
110
15
491
219
128
67
24
195
94
95
İŞYERİ BİNALARININ DAĞILIMI
CLASSIFICATION OF OFFICE BUILDINGS
2007
ÜNİTELER
UNITS
TR623 Kıbrıs
TR63 Hatay
TR631 Hatay
TR632 Kahramanmaraş
TR633 Osmaniye
TR7 Orta Anadolu
TR71 Kırıkkale
TR711 Kırıkkale
TR712 Aksaray
TR713 Niğde
TR714 Nevşehir
TR715 Kırşehir
TR72 Kayseri
TR721 Kayseri
TR722 Sivas
TR723 Yozgat
TR8 Batı Karadeniz
TR81 Zonguldak
TR811 Zonguldak
TR812 Karabük
TR813 Bartın
TR82 Kastamonu
TR821 Kastamonu
TR822 Çankırı
TR823 Sinop
TR83 Samsun
TR831 Samsun
TR832 Tokat
TR833 Çorum
TR834 Amasya
TR9 Doğu Karadeniz
TR90 Trabzon
TR901 Trabzon
TR902 Ordu
TR903 Giresun
TR904 Rize
TR905 Artvin
TR906 Gümüşhane
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRA1 Erzurum
TRA11 Erzurum
TRA12 Erzincan
TRA13 Bayburt
TRA2 Ağrı
TRA21 Ağrı
TRA22 Kars
TRA23 Iğdır
TRA24 Ardahan
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
TRB13 Bingöl
TRB14 Tunceli
İdare Malı
Property Of
PTT
(Adet - Number)
Tahsisli
Appropriated
19
9
10
102
43
6
7
7
18
5
59
21
25
13
121
32
21
4
7
40
19
14
7
49
22
11
11
5
82
82
25
11
12
17
9
8
82
51
33
14
4
31
10
11
4
6
93
51
17
19
6
9
65
6
41
30
2
9
88
43
8
7
8
13
7
45
23
15
7
62
25
16
8
1
10
3
4
3
27
12
7
2
6
33
33
8
9
1
9
5
1
18
10
4
4
2
8
3
2
2
1
41
28
15
10
1
2
Kiralı
Rented
Toplam
Total
17
7
2
8
89
45
12
16
13
4
44
23
20
1
120
37
19
10
8
10
5
4
1
73
41
15
13
4
56
56
23
20
11
2
44
37
17
16
4
7
2
3
1
1
41
30
7
12
5
6
6
77
46
14
17
279
131
26
14
31
44
16
148
67
60
21
303
94
56
22
16
60
27
22
11
149
75
33
26
15
171
171
56
40
24
28
14
9
144
98
54
34
10
46
15
16
7
8
175
109
39
41
12
17
İŞYERİ BİNALARININ DAĞILIMI
CLASSIFICATION OF OFFICE BUILDINGS
2007
ÜNİTELER
UNITS
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
İdare Malı
Property Of
PTT
(Adet - Number)
Tahsisli
Appropriated
42
18
6
10
8
77
17
11
5
1
27
13
14
33
10
5
8
10
66
13
8
1
1
3
62
20
9
9
2
24
15
9
18
10
6
2
Kiralı
Rented
Toplam
Total
11
6
2
1
2
75
21
14
3
4
27
9
18
27
14
7
2
4
66
32
9
12
13
214
58
34
17
7
78
37
41
78
34
12
16
16
MALİ İŞLEMLER
FINANCIAL SITUATION
HİZMET TÜRLERİNE GÖRE GELİRLER
REVENUES BY SERVICE CATEGORIES
(1000 TL.-Thousand TL.)
Yıllar
Posta
Years
Post
%
Telgraf
%
Telegraph
PTT Bank
%
Parasal Hizmet
Komisyonu
Monetary Sevice
Comission
PTT Bank
TOPLAM
%
TOTAL
1998 108957574703 98.9
1157623882
1.1
-
-
-
-
110115198585
1999 194692001595 99.0
1875923409
1.0
-
-
-
-
196567925004
2000 320313927452 99.1
2886161577
0.9
-
-
-
-
323200089029
2001 458572897298 99.1
4076860664
0.9
-
-
-
-
462649757962
2002 564191577010 99.1
5123838742
0.9
-
-
-
-
569315415752
2003 710787666421 99.3
5271789557
0.7
-
-
-
-
716059455978
2004 969108780571 99,5
5213235027
0.5
-
-
-
-
974322015598
2005
778.054.385 80,5
4.423.961
0,5
59.706.525
6,2
124.677.599
12,9
966.862.470
2006
890.903.846 80,4
4.731.162
0,4
84.156.709
7,6
128.293.459
11,6
1.108.085.176
2007
1.025.978.347 80,3
5.295.290
0,4
106.050.287
8,3
139.582.966
10,9
1.276.906.890
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
HİZMET TÜRLERİNE GÖRE GİDERLER
EXPENDITURES BY SERVICE CATEGORIES
(1000 TL.-Thousand TL.)
Telgraf
%
PTT Bank
%
Parasal Hizmet
Komisyonu
Monetary Sevice
Comission
%
TOPLAM
Yıllar
Posta
Years
Post
Telegraph
1998
108847483311 98.6
1541222993
1.4
-
-
-
-
110388706304
1999
191472481207 99.0
1934065467
1.0
-
-
-
-
193406546674
2000
262322153185 99.0
2917637700
1.0
-
-
-
-
265239790885
2001
389242957932 98.9
4690571620
1.1
-
-
-
-
393933529552
2002
552737738111 99.0
5583209476
1.0
-
-
-
-
558320947587
2003
688065683094 99.3
5103264525
0.7
-
-
-
-
693168947619
2004
893559190377 99,5
4806822684
0,5
-
-
-
-
898366013061
2005
647.509.254 80,5
3.681.691
0,5
49.688.721
6,2
103.758.684
12,9
804.638.350
2006
727.634.175 80,4
3.864.115
0,4
68.733.902
7,6
104.782.021
11,6
905.014.213
2007
834.849.220 80,3
4.308.832
0,4
86.294.218
8,3
113.580.107
10,9
1.039.032.378
%
PTT Bank
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
67
TOTAL
HİZMET TÜRLERİNE GÖRE GELİRLER
REVENUES BY SERVICE CATEGORIES
(1000 TL.-Thousand TL.)
Yıllar
Posta
Years
Post
%
Telgraf
%
Telegraph
PTT Bank
%
Parasal Hizmet
Komisyonu
Monetary Sevice
Comission
PTT Bank
TOPLAM
%
TOTAL
1998 108957574703 98.9
1157623882
1.1
-
-
-
-
110115198585
1999 194692001595 99.0
1875923409
1.0
-
-
-
-
196567925004
2000 320313927452 99.1
2886161577
0.9
-
-
-
-
323200089029
2001 458572897298 99.1
4076860664
0.9
-
-
-
-
462649757962
2002 564191577010 99.1
5123838742
0.9
-
-
-
-
569315415752
2003 710787666421 99.3
5271789557
0.7
-
-
-
-
716059455978
2004 969108780571 99,5
5213235027
0.5
-
-
-
-
974322015598
2005
778.054.385 80,5
4.423.961
0,5
59.706.525
6,2
124.677.599
12,9
966.862.470
2006
890.903.846 80,4
4.731.162
0,4
84.156.709
7,6
128.293.459
11,6
1.108.085.176
2007
1.025.978.347 80,3
5.295.290
0,4
106.050.287
8,3
139.582.966
10,9
1.276.906.890
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
HİZMET TÜRLERİNE GÖRE GİDERLER
EXPENDITURES BY SERVICE CATEGORIES
(1000 TL.-Thousand TL.)
Telgraf
%
PTT Bank
%
Parasal Hizmet
Komisyonu
Monetary Sevice
Comission
%
TOPLAM
Yıllar
Posta
Years
Post
Telegraph
1998
108847483311 98.6
1541222993
1.4
-
-
-
-
110388706304
1999
191472481207 99.0
1934065467
1.0
-
-
-
-
193406546674
2000
262322153185 99.0
2917637700
1.0
-
-
-
-
265239790885
2001
389242957932 98.9
4690571620
1.1
-
-
-
-
393933529552
2002
552737738111 99.0
5583209476
1.0
-
-
-
-
558320947587
2003
688065683094 99.3
5103264525
0.7
-
-
-
-
693168947619
2004
893559190377 99,5
4806822684
0,5
-
-
-
-
898366013061
2005
647.509.254 80,5
3.681.691
0,5
49.688.721
6,2
103.758.684
12,9
804.638.350
2006
727.634.175 80,4
3.864.115
0,4
68.733.902
7,6
104.782.021
11,6
905.014.213
2007
834.849.220 80,3
4.308.832
0,4
86.294.218
8,3
113.580.107
10,9
1.039.032.378
%
PTT Bank
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
67
TOTAL
POSTA GELİRLERİ
POST REVENUES
(1000 TL.-Thousand TL.)
Yıllar Haberleşme
%
Maddeleri
Years Postal Items
Koliler
Postal
Parcel
Yabancı
İdarelerden
Alınan Hisse
Rates Received
From Foreign
PTT Administration
Posta Havaleleri
Postal Money Orders
%
Yurtiçi
Inland
%
Yurdışı
Overseas
Diğer
Gelirler
Other
Revenues
TOPLAM
TOTAL
1998 63645903814 58.4 2640528470 2.4 358467671
0.3
564900 2899898917 39412210931 100957574703
1999 116760027221 59.9 4098947781 2.1 381903697
0.1
3740345 2736512848 70710869703 194692001595
2000 197918039781 61.8 7900847688 2.4 639160706
0.1 11933259 6042890078 107801055940 320313927452
2001 199436118274 43.4 5094211480 1.1 2470738637
0.5 48249342 9423400817 242100178748 458572897298
2002 300772779843 53.3 5486943425 1.0 18206468768
3.2 102175434 7679220251 231943989289 564191577010
2003 491232846943 69.1 5885839437 0.8 27585505499
3.9 133143515 7463525239 178486805788 710787666421
2004 627149323106 64,7 6301638894 0,7 33764879253
3,5 232482366 9048965340 292611491612 969108780571
2005 663.878.161 85,3
6.801.017 0,9
-
-
-
5.975.530 101.399.677 778.054.385
2006 701.369.739 78,7
7.638.516 0,9
-
-
-
4.777.972 177.117.619 890.903.846
2007 772.131.920 75,3
8.819.460 0,8
-
-
-
5.008.447 240.018.520 1.025.978.347
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
POSTA GİDERLERİ
POST EXPENDITURES
TOPLAM
TOTAL
Diğerleri
Others
Amortisman
Depreciation
Büro
Office
Onarım ve
Bakım
Repair and
maintenance
Vergi resim harc ve
malzeme masrafları
Taxfees and cound
expendines
Ulaştırma
Transportation
Yolluk
Perdiem
Years
Personel
Personnel
Yıllar
Faiz ve Komisyon
Insrest and
commission
(1000 TL.-Thousand TL.)
1998
90562264804 1123587563 106399075 5080492446
520740037 2610535894 3223741577 1603475018 4016246897 108847483311
1999
160012386291 821300172 346214236
-
599547611 3149471283
51176584 2472194561 24020190469 191472481207
2000
212760936384 1886909563 1415759349
-
1119412433 4505486174
90951477 4543867070 35998830735 262322153185
2001
318669658753 859148514 493122969
-
1806460765 4699678844 107111275 8121735140 54486041672 389242957932
2002
457819481528 1299001700 798667237
-
2771637052 5678886000 111410856 10057181484 74201472254 552737738111
2003
570307109499 1429163849 1405832002
-
4634364731 3930511483 105820407 10843839900 95409041222 688065683094
2004
628440304172 2125465600 1348432334
-
4066758732 6618560369 199657234 17328795105 233431216831 893559190377
-
88.366.283
4.012.143
138.914 13.768.269 20.668.030 647.509.254
2005
516.775.518
2.103.436 1.676.660
2006
567.723.418
2.367.259
985.154 15.566.521
87.207.849
8.979.538
136.943 13.090.405 31.577.089 727.634.175
2007
628.894.880
2.468.960
402.783 18.608.496
105.692.901
9.033.722
137.849 18.870.240 50.739.389 834.849.220
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
68
TELGRAF GELİRLERİ
TELEGRAPH REVENUES
TOTAL
%
TOPLAM
Diğer Gelirler
Other Revenues
%
Yabancı
İdarelerden
Alınan Hisse
Rales Received
From Foreign PTT
Administrations
%
Telgraf
Havaleleri
Telegraphic
Money Orders
Years
%
Yurddışı
Telgraflar
Overseas
Telegrame
Yıllar
Yurtiçi
Telgraflar
Inland
Telegrame
(1000 TL.-Thousand TL.)
1998
414269875 35.7 17795486
1.5 36692694
3.1
51210 688814617 59.5 1157623882
1999
499702043 26.6 20706599
1.1 54321976
2.9
37900 1301154891 69.4 1875923409
2000
596834692 20.7 21072729
0.7 54297616
1.9
494030 2213462510 76.7 2886161577
2001
624219045 15.3 14891780
0.4 49387394
1.2
- 3388362445 83.1 4076860664
2002
804848245 15.7 22560311
0.4 53413523
1.0
- 4243016663 82.8 5123838742
2003
897867297 17.0 10853633
0.2 47286316
0.9
8742557 4307039754 81.7 5271789557
2004
900716727 17.3 11221007
0.3 37749769
0.7
8836160 4254711364 81.7 5213235027
2005
827.820 18,7
6.935
0,2
31.073
0,7
6.173
3.551.960 80,3
4.423.961
2006
781.902 16,5
5.129
0,1
5.417
0,1
5.206
3.933.508 83,1
4.731.162
2007
674.522 12,7
4.911
0,1
2.103
0,0
5.341
4.608.413 87,0
5.295.290
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
TELGRAF GİDERLERİ
TELEGRAPH EXPENDITURES
2259376
6973945 25309469 13897847 1541222992
1999 1623752730
8295962
3497113
-
6056036
31812842
516936 24971662 235162186 1934065467
2000 2366400708 20986861 15746565
- 12450492
50111576
1011594 50538461 400391443 2917637700
2001 3870481685 10435002
5989347
- 21940819
57081119
1300946 98644556 624698146 4690571620
2002 4624439207 13121229
8067346
- 27996334
57362485
1125362 101587692 749509821 5583209476
2003 4229869490 10599862 10426814
- 34372284
29151926
784852 80426891 707632406 5103264525
2004 3380639069 11433754
- 21876769
35603961
1074038 93218722 1255722598 4806822684
7253773
Personel
Personnel
TOPLAM
TOTAL
404032
Diğerleri
Others
10562521
Amortisman
Depreciation
1506553
Büro
Office
Ulaştırma
Transportation
3431915
Years
Onarım ve
Bakım
Repair and
maintenance
Faiz ve Komisyon
Insrest and
commission
1998 1476877334
Yıllar
Vergi resim harc ve
malzeme masrafları
Taxfees and cound
expendines
Yolluk
Perdiem
(1000 TL.-Thousand TL.)
3.681.691
2005
2.938.348
11.960
9.533
-
502.444
22.813
790
78.285
117.517
2006
3.014.906
12.571
5.232
82.666
463.119
47.686
727
69.517
167.691 3.864.115
2007
3.245.859
12.743
2.079
96.042
545.503
46.625
711
97.393
261.877 4.308.832
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
69
PTT BANK GELİRLERİ
PTT BANK REVENUES
(YTL.-NTL.)
%
Years
İç Havale
Kabul
Inland
Orders
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
45.598.764
69.924.392
81.463.729
76,4
83,1
76,8
Yıllar
Dış Havale
Kabul
Foreign
Money Orders
%
177.136
160.550
149.858
Yurtdışı
Havaleleri
İnternational
Money Orders
0,3
0,2
0,2
%
Diğer Gelirler
Other Revenues
TOPLAM
%
TOTAL
574.820
459
27.591
1,0
0,0
0,0
13.355.805
14.071.308
24.409.109
22,4 59.706.525
16,7 84.156.709
23,0 106.050.287
PTT BANK GİDERLERİ
PTT BANK EXPENDITURES
TOPLAM
TOTAL
Diğerleri
Others
Amortisman
Depreciation
Büro
Office
Onarım ve
Bakım
Repair and
maintenance
Taxfees and cound
expendines
Vergi resim harc ve
malzeme masrafları
Yolluk
Perdiem
Years
Personel
Personnel
Yıllar
Ulaştırma
Transportation
Faiz ve Komisyon
Insrest and
commission
(YTL.-NTL.)
1998
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1999
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2001
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2002
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2003
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2004
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2005 39.656.444 161.414
128.664
-
6.781.073
307.885
10.660
1.056.553
1.586.028
49.688.721
2006 53.628.385 223.616
93.060 1.470.447
8.237.842
848.227
12.936
1.236.548
2.982.840
68.733.902
2007 65.005.741 255.204
41.634 1.923.468
10.924.950
933.771
14.249
1.950.523
5.244.679
86.294.218
70
PARASAL POSTA HİZMET KOMİSYONU GELİRLERİ
MONETARY POST SERVICE COMISSION REVENUES
(YTL.-NTL.)
Yıllar
Years
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Türk Telekom
A.Ş.
Hizmet Payı
Turkish Telecom
AŞ. Service
Income
70.401.572
50.583.654
49.431.258
Firma ve Kuruluşlar
Hizmet Payı
Companies and
Association Service
Income
%
56,5
39,4
35,4
Yurtdışı Posta
Satışları
Hizmet Payı
Commission for
International Postal
Service
%
54.276.027
77.709.805
89.551.906
43,5
60,6
64,2
TOPLAM
%
TOTAL
599.802
0,4
124.677.599
128.293.459
139.582.966
PARASAL POSTA HİZMET KOMİSYONU GİDERLERİ
MONETARY POST SERVICE COMISSION EXPENDITURES
TOPLAM
TOTAL
Diğerleri
Others
Amortisman
Depreciation
Büro
Office
Onarım ve
Bakım
Repair and
maintenance
Taxfees and cound
expendines
Vergi resim harc ve
malzeme masrafları
Yolluk
Perdiem
Years
Personel
Personnel
Yıllar
Ulaştırma
Transportation
Faiz ve Komisyon
Insrest and
commission
(YTL.-NTL.)
1998
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1999
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2001
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2002
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2003
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2004
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2005
82.809.547 337.061
268.673
-
14.160.059
642.917
22.260
2.206.266
3.311.903
103.758.684
2006
81.754.278 340.894
141.866
2.241.637
12.558.254
1.293.087
19.720
1.885.067
4.547.218
104.782.021
2007
85.560.298 335.899
54.798
2.531.661
14.379.376
1.229.026
18.754
2.567.271
6.903.025
113.580.107
71
ÜNİTELER İTİBARİYLE GELİR VE GİDERLER
EXPENDITURES AND REVENUES BY REGIONAL ORGANIZATIONS
2007
ÜNİTELER
UNITS
Merkez Muhasebe
TR Türkiye
TR1 İstanbul
TR10 İstanbul
TR100 İstanbul
İst.Ana.Yak.Başmüd.
İst.Avr.Yak.Başmüd.
TR2 Batı Marmara
TR21 Tekirdağ
TR211 Tekirdağ
TR212 Edirne
TR213 Kırklareli
TR22 Balıkesir
TR221 Balıkesir
TR222 Çanakkale
TR3 Ege
TR31 İzmir
TR310 İzmir
TR32 Aydın
TR321 Aydın
TR322 Denizli
TR323 Muğla
TR33 Manisa
TR331 Manisa
TR332 Afyon
TR333 Kütahya
TR334 Uşak
TR4 Doğu Marmara
TR41 Bursa
TR411 Bursa
TR412 Eskişehir
TR413 Bilecik
TR42 Kocaeli
TR421 Kocaeli
TR422 Sakarya
TR423 Düzce
TR424 Bolu
TR425 Yalova
TR5 Batı Anadolu
TR51 Ankara
TR510 Ankara
TR52 Konya
TR521 Konya
TR522 Karaman
TR6 Akdeniz
TR61Antalya
TR611 Antalya
TR612 Isparta
TR613 Burdur
TR62 Adana
TR621 Adana
TR622 Mersin
TR63 Hatay
TR631 Hatay
TR632 Kahramanmaraş
TR633 Osmaniye
GELİR
REVENUES
133.831.526
1.134.680.394
484.296.414
484.296.414
484.296.414
324.574.345
159.722.069
32.808.175
14.850.829
7.162.393
4.759.513
2.928.923
17.957.346
12.444.463
5.512.883
124.922.698
70.627.966
70.627.966
31.678.837
9.241.012
9.257.315
13.180.510
22.615.895
9.040.633
6.241.767
4.471.955
2.861.540
64.113.358
36.253.533
24.573.184
9.851.133
1.829.217
27.859.825
13.631.738
7.035.456
2.673.010
2.725.922
1.793.699
172.756.991
154.023.300
154.023.300
18.733.691
17.225.674
1.508.017
100.182.455
37.255.796
29.560.149
4.492.018
3.203.629
49.185.464
36.026.551
13.158.913
13.741.194
6.761.185
3.832.709
3.147.300
72
GİDER
EXPENDITURES
(YTL.)
KAR / ZARAR
PROFIT / LOSS
131.907.993
896.455.453
151.604.158
151.604.158
1.923.532
238.224.940
332.692.256
332.692.256
96.982.396
54.621.762
37.495.543
16.761.987
6.594.656
6.569.562
3.597.769
20.733.556
14.612.567
6.120.989
115.256.073
49.313.086
49.313.086
34.695.556
13.841.271
9.400.355
11.453.930
31.247.431
11.193.381
10.672.966
6.000.033
3.381.051
67.960.314
35.360.092
23.522.751
9.489.803
2.347.537
32.600.222
14.097.472
8.339.286
3.137.791
4.099.542
2.926.131
134.208.667
112.007.630
112.007.630
22.201.037
19.773.810
2.427.228
96.522.183
40.142.182
26.396.387
9.451.066
4.294.728
38.937.046
21.392.683
17.544.363
17.442.955
8.330.624
5.323.142
3.789.189
227.591.949
105.100.306
-4.687.368
-1.911.158
567.737
-1.810.049
-668.846
-2.776.210
-2.168.104
-608.106
9.666.625
21.314.881
21.314.881
-3.016.719
-4.600.259
-143.040
1.726.580
-8.631.537
-2.152.749
-4.431.200
-1.528.078
-519.511
-3.846.956
893.442
1.050.432
361.330
-518.320
-4.740.398
-465.734
-1.303.830
-464.782
-1.373.621
-1.132.431
38.548.324
42.015.670
42.015.670
-3.467.346
-2.548.135
-919.211
3.660.272
-2.886.385
3.163.762
-4.959.048
-1.091.099
10.248.419
14.633.869
-4.385.450
-3.701.762
-1.569.439
-1.490.434
-641.889
ÜNİTELER İTİBARİYLE GELİR VE GİDERLER
EXPENDITURES AND REVENUES BY REGIONAL ORGANIZATIONS
2007
ÜNİTELER
UNITS
TR7 Orta Anadolu
TR71 Kırıkkale
TR711 Kırıkkale
TR712 Aksaray
TR713 Niğde
TR714 Nevşehir
TR715 Kırşehir
TR72 Kayseri
TR721 Kayseri
TR722 Sivas
TR723 Yozgat
TR8 Batı Karadeniz
TR81 Zonguldak
TR811 Zonguldak
TR812 Karabük
TR813 Bartın
TR82 Kastamonu
TR821 Kastamonu
TR822 Çankırı
TR823 Sinop
TR83 Samsun
TR831 Samsun
TR832 Tokat
TR833 Çorum
TR834 Amasya
TR9 Doğu Karadeniz
TR90 Trabzon
TR901 Trabzon
TR902 Ordu
TR903 Giresun
TR904 Rize
TR905 Artvin
TR906 Gümüşhane
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRA1 Erzurum
TRA11 Erzurum
TRA12 Erzincan
TRA13 Bayburt
TRA2 Ağrı
TRA21 Ağrı
TRA22 Kars
TRA23 Iğdır
TRA24 Ardahan
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
TRB13 Bingöl
TRB14 Tunceli
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
GELİR
REVENUES
29.339.977
11.385.404
2.735.454
1.875.665
1.943.311
3.427.196
1.403.777
17.954.573
8.129.732
6.412.816
3.412.025
40.011.184
10.158.911
6.291.723
2.022.604
1.844.584
8.591.370
4.095.607
2.335.962
2.159.801
21.260.903
11.008.767
3.925.281
3.364.605
2.962.250
22.402.893
22.402.893
6.615.544
4.520.532
4.223.475
2.528.424
2.222.558
2.292.359
15.022.823
8.727.868
5.668.381
2.426.989
632.497
6.294.955
2.119.691
2.201.037
1.051.786
922.441
19.950.638
10.585.643
4.538.810
3.245.364
1.555.447
1.246.021
9.364.995
3.881.141
1.775.958
1.754.404
1.953.492
73
GİDER
EXPENDITURES
50.331.030
18.515.806
4.558.553
2.861.333
3.379.542
4.586.690
3.129.689
31.815.224
15.555.478
10.969.549
5.290.197
64.946.402
17.476.588
10.707.270
4.084.313
2.685.005
15.050.393
6.043.401
5.377.942
3.629.050
32.419.422
16.220.336
6.736.952
5.369.903
4.092.231
42.791.902
42.791.902
14.664.530
12.177.546
5.630.619
4.752.419
3.507.308
2.059.481
32.051.066
19.098.557
11.774.734
5.780.810
1.543.012
12.952.510
4.412.095
4.018.540
2.932.484
1.589.391
45.122.072
22.726.286
7.338.918
8.849.192
3.054.506
3.483.669
22.395.787
11.075.143
3.371.745
3.853.559
4.095.339
(YTL.)
KAR / ZARAR
PROFIT / LOSS
-20.991.054
-7.130.403
-1.823.099
-985.668
-1.436.231
-1.159.494
-1.725.912
-13.860.651
-7.425.746
-4.556.733
-1.878.171
-24.935.219
-7.317.676
-4.415.547
-2.061.708
-840.421
-6.459.023
-1.947.794
-3.041.980
-1.469.249
-11.158.519
-5.211.569
-2.811.671
-2.005.298
-1.129.981
-20.389.010
-20.389.010
-8.048.986
-7.657.014
-1.407.144
-2.223.995
-1.284.750
232.878
-17.028.243
-10.370.689
-6.106.353
-3.353.821
-910.514
-6.657.555
-2.292.404
-1.817.503
-1.880.698
-666.950
-25.171.434
-12.140.643
-2.800.108
-5.603.828
-1.499.059
-2.237.648
-13.030.791
-7.194.003
-1.595.787
-2.099.155
-2.141.847
ÜNİTELER İTİBARİYLE GELİR VE GİDERLER
EXPENDITURES AND REVENUES BY REGIONAL ORGANIZATIONS
2007
ÜNİTELER
UNITS
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
GELİR
REVENUES
GİDER
EXPENDITURES
(YTL.)
KAR / ZARAR
PROFIT / LOSS
28.872.790
9.941.382
7.773.200
1.684.792
483.391
11.318.665
4.573.678
6.744.986
7.612.743
3.194.033
1.281.085
1.734.748
1.402.877
58.166.042
15.960.508
11.060.141
3.786.776
1.113.591
22.808.959
10.072.664
12.736.295
19.396.575
6.641.779
4.666.255
4.636.288
3.452.253
-29.293.252
-6.019.126
-3.286.941
-2.101.985
-630.200
-11.490.295
-5.498.986
-5.991.309
-11.783.832
-3.447.746
-3.385.170
-2.901.540
-2.049.376
PTT BANK İŞL.MRK.MÜD.
Postal Bank Operating Directorate
8.394.971
10.668.932
-2.273.960
MÜSTAKİL ÜNİTE TOPLAMI
Total of Independent ünits
8.394.971
10.668.932
-2.273.960
1.276.906.890
1.039.032.378
237.874.512
MÜSTAKİL ÜNİTELER
Independent Units
GENEL TOPLAM
General Total
74
HİZMET TÜRLERİNE GÖRE KAR/ZARAR DURUMU
PROFIT / LOSS SITUATION BY SERVICE CATEGORIES
(1000 TL.-Thousand TL.)
Yıllar
Posta
Telgraf
Years
Post
Telegraph
PTT Bank
PTT Bank
Parasal Posta
Hizmet Komisyonu
Monetary Post Sevice
Comission
TOPLAM
TOTAL
1998
110091392
-383599111
-
-
-273507719
1999
3219520388
-58142058
-
-
3161378330
2000
57991774267
-31476123
-
-
57960298144
2001
69329939366
-613710956
-
-
68716228410
2002
11453838899
-459370734
-
-
10994468165
2003
22721983327
168525032
-
-
22890508359
2004
75549590194
406412343
-
-
75956002537
2005
130.545.131
742.270
10.017.804
20.918.915
162.224.120
2006
163.269.671
867.047
15.422.807
23.511.438
203.070.963
2007
191.129.127
986.458
19.756.069
26.002.859
237.874.512
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
YATIRIMLARDA KULLANILAN FİNANSMAN KAYNAKLARI
APPROPRIATED FINANCE SOURCES FOR THE INVESTMENT
(Milyon TL.-Million TL.)
Yıllar
Özkaynak
Devlet Bütcesi
Years
From Operations
Goverment Budget
Devlet Yatırım
Bankası
State Investment
Bank
Dış Proje Kredisi
TOPLAM
Total
Foreign Credit
1998
3.677.062
-
-
-
3.677.062
1999
2.074.646
-
-
-
2.074.646
2000
4.679.640
-
-
-
4.679.640
2001
15.065.426
-
-
-
15.065.426
2002
7.348.475
-
-
-
7.348.475
2003
7.644.903
-
-
-
7.644.903
2004
16.812.759
-
-
-
16.812.759
2005
13.184.552
-
-
-
13.184.552
2006
16.784.179
-
-
-
16.784.179
2007
83.597.182
-
-
-
83.597.182
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
75
CARİ FİYATLARLA YATIRIM HARCAMALARI
INVESTMENT EXPENSES WITH PRICES
(Milyon TL.-MillionTL.)
Yıllar
Binalar
Posta
Hizmetleri
Diğerleri
Toplam
Postal Services
Others
Total
Buldings
Years
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1.010.250
976.394
1.703.224
1.848.838
1.775.326
1.434.383
433.758
510.167
3.030.939
8.768.846
2.170.052
443.332
2.365.599
11.502.893
2.617.010
3.476.328
10.864.146
9.128.226
2.258.114
5.684.962
496.760
654.920
610.817
1.713.695
2.956.139
2.734.192
5.514.855
3.546.159
11.495.126
69.143.374
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
76
3.677.062
2.074.646
4.679.640
15.065.426
7.348.475
7.644.903
16.812.759
13.184.552
16.784.179
83.597.182
ÜNİTELER İTİBARİYLE PROJELERİN YATIRIM HARCAMALARI
INVESTMENT PROJECT EXPENSES BY UNITS
2007
ÜNİTELER
UNITS
Merkez Muhasebe
TR Türkiye
TR1 İstanbul
TR10 İstanbul
TR100 İstanbul
İst.Ana.Yak.Başmüd.
İst.Avr.Yak.Başmüd.
TR2 Batı Marmara
TR21 Tekirdağ
TR211 Tekirdağ
TR212 Edirne
TR213 Kırklareli
TR22 Balıkesir
TR221 Balıkesir
TR222 Çanakkale
TR3 Ege
TR31 İzmir
TR310 İzmir
TR32 Aydın
TR321 Aydın
TR322 Denizli
TR323 Muğla
TR33 Manisa
TR331 Manisa
TR332 Afyon
TR333 Kütahya
TR334 Uşak
TR4 Doğu Marmara
TR41 Bursa
TR411 Bursa
TR412 Eskişehir
TR413 Bilecik
TR42 Kocaeli
TR421 Kocaeli
TR422 Sakarya
TR423 Düzce
TR424 Bolu
TR425 Yalova
TR5 Batı Anadolu
TR51 Ankara
TR510 Ankara
TR52 Konya
TR521 Konya
TR522 Karaman
TR6 Akdeniz
TR61Antalya
TR611 Antalya
TR612 Isparta
TR613 Burdur
TR62 Adana
TR621 Adana
TR622 Mersin
Harcama
Tutarı
Amount of
Expenses
ÜNİTELER
UNITS
TR63 Hatay
TR631 Hatay
TR632 Kahramanmaraş
TR633 Osmaniye
TR7 Orta Anadolu
TR71 Kırıkkale
TR711 Kırıkkale
TR712 Aksaray
TR713 Niğde
TR714 Nevşehir
TR715 Kırşehir
TR72 Kayseri
TR721 Kayseri
TR722 Sivas
TR723 Yozgat
TR8 Batı Karadeniz
TR81 Zonguldak
TR811 Zonguldak
TR812 Karabük
TR813 Bartın
TR82 Kastamonu
TR821 Kastamonu
TR822 Çankırı
TR823 Sinop
TR83 Samsun
TR831 Samsun
TR832 Tokat
TR833 Çorum
TR834 Amasya
TR9 Doğu Karadeniz
TR90 Trabzon
TR901 Trabzon
TR902 Ordu
TR903 Giresun
TR904 Rize
TR905 Artvin
TR906 Gümüşhane
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRA1 Erzurum
TRA11 Erzurum
TRA12 Erzincan
TRA13 Bayburt
TRA2 Ağrı
TRA21 Ağrı
TRA22 Kars
TRA23 Iğdır
TRA24 Ardahan
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
TRB13 Bingöl
TRB14 Tunceli
3.223.791
80.369.588
15.986.147
15.986.147
15.986.147
7.011.482
8.974.664
4.769.006
1.608.419
983.682
411.273
213.465
3.160.587
2.284.817
875.770
9.096.213
3.304.109
3.304.109
3.444.754
616.982
1.373.163
1.454.609
2.347.350
413.674
768.708
642.776
522.193
5.114.443
1.795.849
1.223.133
314.110
258.606
3.318.595
667.567
2.013.162
314.894
264.939
58.033
10.603.383
6.636.408
6.636.408
3.966.976
3.897.343
69.632
9.140.887
4.717.353
3.222.530
837.763
657.060
2.713.592
1.307.800
1.405.793
77
(YTL.)
Harcama
Tutarı
Amount of
Expenses
1.709.942
536.189
289.817
883.936
5.126.186
1.881.062
649.100
87.892
165.088
914.796
64.186
3.245.124
694.615
1.807.760
742.749
6.955.271
1.384.784
871.317
147.824
365.643
2.064.135
887.510
648.140
528.484
3.506.351
1.697.716
722.404
330.182
756.050
4.099.346
4.099.346
659.925
404.784
1.104.948
273.975
436.329
1.219.385
2.210.800
1.372.020
647.249
538.916
185.855
838.780
226.452
357.886
171.353
83.088
2.744.119
1.201.087
260.120
210.293
440.242
290.432
ÜNİTELER İTİBARİYLE PROJELERİN YATIRIM HARCAMALARI
INVESTMENT PROJECT EXPENSES BY UNITS
2007
ÜNİTELER
UNITS
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
Harcama
Tutarı
Amount of
Expenses
1.543.032
295.551
537.401
311.301
398.779
4.523.787
1.356.540
1.275.588
63.567
17.385
1.935.546
392.505
1.543.041
1.231.701
690.752
70.627
234.410
235.912
MÜSTAKİL ÜNİTELER
Independent Units
PTT BANK İŞL.MRK.MÜD.
Postal Bank Operating Directorate
3.802
MÜSTAKİL ÜNİTE TOPLAMI
Total of Independent ünits
3.802
GENEL TOPLAM
General Total
83.597.182
78
ÜNİTELER
UNITS
(YTL.)
Harcama
Tutarı
Amount of
Expenses
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
HEALTH AND SOCIAL ACTIVITIES
SAĞLIK HİZMETLERİ PERSONEL SAYISI
NUMBER OF HEALTH PERSONNEL
Doktorlar
Yıllar
Years
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Doctors
Eczacı
Kadrolu
Sözleşmeli
Permanent
By Agreement
111
161
160
167
147
131
125
25
22
20
Pharmacist
305
307
273
283
277
267
236
10
11
11
Hemşire ve
Diğer sağlık
Personeli
Laborant
Diğer yardımcı
Sağlık Personeli
Nurses and other
health Personnel
Laboratory
Personnel
The Other
Auxiliary
Personnel
1
2
1
2
2
2
2
-
76
91
103
102
137
125
135
17
14
13
20
24
29
29
32
29
28
7
6
6
175
53
91
73
72
71
53
2
2
2
SOSYAL HİZMETLER
SOCIAL SERVICES
Yıllar
Years
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Konut Sayısı
Residence
Number
4083
4085
4080
4082
4080
4097
4072
4066
4049
4023
Misafirhane
Guesthouse
Kres
Kindergarten
Kantin Sayısı
Sayısı
Yatak Sayısı
Sayısı
Kapasite
Number
Bed Number
Number
Capacity
415
377
378
377
376
372
378
364
357
348
3112
3099
3075
3046
3033
2994
2948
2867
2726
2642
15
15
12
11
11
9
8
6
5
1
82
819
795
615
565
565
487
431
333
273
80
Canteen
Dinlenme
Kampları Oda
Sayısı
Number Of
Rooms in Camps
25
19
21
21
20
19
17
17
17
17
750
478
474
472
470
470
470
470
470
470
ÜNİTELER İTİBARİYLE SOSYAL HİZMETLER
SOCIAL SERVICES BY THE UNITS
2007
Üniteler
Konut
Sayısı
Units
Lodging
TR Türkiye
TR1 İstanbul
TR10 İstanbul
TR100 İstanbul
İst.Ana.Yak.Başmüd.
İst.Avr.Yak.Başmüd.
TR2 Batı Marmara
TR21 Tekirdağ
TR211 Tekirdağ
TR212 Edirne
TR213 Kırklareli
TR22 Balıkesir
TR221 Balıkesir
TR222 Çanakkale
TR3 Ege
TR31 İzmir
TR310 İzmir
TR32 Aydın
TR321 Aydın
TR322 Denizli
TR323 Muğla
TR33 Manisa
TR331 Manisa
TR332 Afyon
TR333 Kütahya
TR334 Uşak
TR4 Doğu Marmara
TR41 Bursa
TR411 Bursa
TR412 Eskişehir
TR413 Bilecik
TR42 Kocaeli
TR421 Kocaeli
TR422 Sakarya
TR423 Düzce
TR424 Bolu
TR425 Yalova
TR5 Batı Anadolu
TR51 Ankara
TR510 Ankara
Ankara Başmüd.
TR52 Konya
TR521 Konya
TR522 Karaman
TR6 Akdeniz
TR61Antalya
TR611 Antalya
TR612 Isparta
TR613 Burdur
TR62 Adana
TR621 Adana
TR622 Mersin
4023
182
182
182
21
161
268
106
20
63
23
162
116
46
497
102
102
181
86
50
45
214
74
77
49
14
291
179
90
59
30
112
42
20
45
5
574
321
321
316
253
234
19
479
218
106
65
47
179
124
55
Misafirhane
Guesthouse
Kreş
Kindergarten
Sayısı
Yatak Sayısı
Sayısı
Kapasite
Number
Bed Number
Number
Capacity
1
1
1
1
1
-
80
80
80
80
80
-
348
5
5
5
3
2
25
13
5
2
6
12
5
7
49
8
8
26
9
8
9
15
9
6
30
12
1
6
5
18
3
1
4
8
2
29
11
11
11
18
16
2
47
22
14
4
4
14
5
9
2642
124
124
124
92
32
189
79
41
14
24
110
49
61
404
109
109
238
74
71
93
57
39
18
179
76
26
26
24
103
16
11
9
47
20
259
111
111
111
148
124
24
506
217
173
30
14
218
136
82
83
Kantin
Sayısı
Canteen
17
2
2
2
1
1
3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
Dinlenme
Kampları ve Oda
Sayısı
Number Of Rooms
in Camps
470
210
32
32
178
178
47
28
28
19
19
62
62
62
96
96
96
-
ÜNİTELER İTİBARİYLE SOSYAL HİZMETLER
SOCIAL SERVICES BY THE UNITS
2007
Üniteler
Konut
Sayısı
Units
Lodging
TR63 Hatay
TR631 Hatay
TR632 Kahramanmaraş
TR633 Osmaniye
TR7 Orta Anadolu
TR71 Kırıkkale
TR711 Kırıkkale
TR712 Aksaray
TR713 Niğde
TR714 Nevşehir
TR715 Kırşehir
TR72 Kayseri
TR721 Kayseri
TR722 Sivas
TR723 Yozgat
TR8 Batı Karadeniz
TR81 Zonguldak
TR811 Zonguldak
TR812 Karabük
TR813 Bartın
TR82 Kastamonu
TR821 Kastamonu
TR822 Çankırı
TR823 Sinop
TR83 Samsun
TR831 Samsun
TR832 Tokat
TR833 Çorum
TR834 Amasya
TR9 Doğu Karadeniz
TR90 Trabzon
TR901 Trabzon
TR902 Ordu
TR903 Giresun
TR904 Rize
TR905 Artvin
TR906 Gümüşhane
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRA1 Erzurum
TRA11 Erzurum
TRA12 Erzincan
TRA13 Bayburt
TRA2 Ağrı
TRA21 Ağrı
TRA22 Kars
TRA23 Iğdır
TRA24 Ardahan
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
TRB13 Bingöl
82
33
40
9
302
109
20
28
15
43
3
193
60
90
43
353
76
64
12
153
72
69
12
124
62
27
31
4
199
199
65
26
19
55
19
15
299
182
122
48
12
117
41
49
11
16
272
153
79
52
5
Misafirhane
Guesthouse
Kreş
Kindergarten
Sayısı
Yatak Sayısı
Sayısı
Kapasite
Number
Bed Number
Number
Capacity
11
4
4
3
34
14
2
6
3
3
20
2
9
9
53
16
8
4
4
28
14
8
6
9
1
5
3
26
26
7
3
4
8
4
8
6
1
5
2
1
1
21
14
1
9
1
71
37
20
14
152
57
9
17
9
22
95
23
32
40
309
94
43
21
30
160
117
32
11
55
27
18
10
138
138
36
17
23
40
22
88
71
45
26
17
10
7
152
102
9
64
13
84
-
-
Kantin
Sayısı
Canteen
1
1
1
1
1
1
2
1
-
Dinlenme
Kampları ve Oda
Sayısı
Number Of Rooms
in Camps
19
19
19
36
36
36
-
ÜNİTELER İTİBARİYLE SOSYAL HİZMETLER
SOCIAL SERVICES BY THE UNITS
2007
Üniteler
Konut
Sayısı
Units
Lodging
TRB14 Tunceli
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
GENEL TOPLAM
General Total
Kreş
Kindergarten
Misafirhane
Guesthouse
Sayısı
Yatak Sayısı
Sayısı
Kapasite
Number
Bed Number
Number
Capacity
Kantin
Sayısı
Canteen
Dinlenme
Kampları ve Oda
Sayısı
Number Of Rooms
in Camps
17
119
61
8
33
17
307
96
72
23
1
92
43
49
119
30
9
31
49
3
7
2
2
3
21
1
1
8
6
2
12
5
4
1
2
16
50
22
11
17
142
34
34
55
43
12
53
20
14
6
13
-
-
2
1
1
-
-
4023
348
2642
1
80
17
470
85
TEDAVİ GİDERLERİ
TREATMENT EXPENDITURES
(1000 TL. - Thousand TL)
Yıllar
Tedavi Giderleri
Treatment Expendıtures
Years
Genel Müdürlük Bütcesinden
From Butged of General Directorate
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sağlık Yardım Sandığı Bütcesinden
From Health Fund
6168534095.9
10182988491.2
15111660304.0
23367597841.3
35126798375.8
42743343178.6
49158192808.4
46.496.715,74
46.031.722,49
46.284.327,65
Toplam
Total
875973593.8
1243341858.3
1521480516.7
2395779641.2
4178186444.2
5506206282.3
6688349356.3
5.622.643,53
10.265.022,72
10.140.836,50
7044507689.7
11426330349.5
16633140820.7
25763377482.5
39304984820.0
48249549460.9
55846542164.7
52119359,27
56.296.745,21
56.425.164,15
2005- 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005- 2007 Year Parcels NTL.
YEMEK YARDIMI VE YAPILAN HARCAMALAR
PERSONNEL MEALS AND EXPENDITURES
Genel Toplam
General Total
Kantini Olan Yerler - Places Have Canteens
Kantin - Canteen
Yıllar
Years
Kantin
Sayısı
Number
Of
Canteen
Personel
Öğün
Sayısı
Number Of
Personnels
Meals
Misafir
Öğün
Sayısı
Number
Of Guest
Meals
Kantin
Personeli
Öğün
Sayısı
Number Of
Canteens
Person
Meals
Kahvaltı
Toplam
Öğün
Sayısı
Toplam
Harcama
(1000TL)
Number
Of Total
Breakfast
Total
Expenditures
Öğün
Sayısı
Harcama
(1000 TL.)
Number
Of meals
Expenditures
1998
25
427958
33592
30137
858
141341089
492545
141341089
1999
19
432006
44912
23900
2373
197384536
503191
197384536
2000
21
530868
63586
25104
1732
383352215
622620
383352215
2001
21
581303
62240
26869
10530
579556044
680942
579556044
2002
20
536549
65584
21375
16319
945552925
639903
945552925
2003
20
447110
47986
21714
-
1092697173
516810
1092697173
2004
17
393120
39638
18148
-
990951185
450906
990951185
2005
17
316556
42623
12303
-
872214
365783
872214
2006
17
424701
62350
13042
-
1209532
502298
1209532
2007
17
409773
55705
11087
-
130126831
478274
130126831
2005 - 2007 Yılı Değerleri YTL.
2005 - 2007 Year Parcels NTL.
86
PERSONEL HAREKETLERİ
PERSONNEL MOVEMENTS
GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ TEŞKİLATI PERSONEL SAYISI
PERSONNEL IN THE CENTER GENERAL DIRECTORATE
Merkez Teşkilatı
Center Administration
2006 Yılı Fiili Adet
Occupied Count
YÖNETİM KURULU
Boardof Directorate
YÖNETİM KURULU BÜROSU
Bureau of Board of Directorate
GENEL MÜDÜRLÜK(*)
General Directorate
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Office of Directorate General
ENFORMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Enformation Section Directorate
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
Secrateriate
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Board of Inspection
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Legal Consultants
BASIN YAYIN VE HLK.İLİŞK.MÜŞAVİR.
Press Publication and Public Relations Consultants
PARASAL POSTA İŞLT.D.BAŞKANLIĞI
Monetary Postal Dept
POSTA VE TELGRAF D.BAŞKANLIĞI
Postal and Telegraph Dept
ULUSLARARASI İLİŞKİLER D.BAŞKANLIĞI
International Relation Dept
TEKNİK İŞLER VE OTOMASYON D. BAŞKANLIĞI
Technical and Automation Dept
YAPI İŞLERİ D. BAŞKANLIĞI
Construction Dept
MUHASEBE VE FİNANSMAN DAİRESİ BŞK.
Accounting and Financing Dept
MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Supplies Dept
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Personnel Dept
ARAŞTIRMA PLAN.KOORD.D.BAŞKANLIĞI (**)
Research Planning and Coordination Dept
SAĞLIK VE SOSYAL İŞL.D.BAŞKANLIĞI
Health and Social Affairs Dept
EĞİTİM D. BAŞKANLIĞI
Training Affair Dept
İDARİ İŞLER D. BAŞKANLIĞI
Administrative Affair Dept
TANITIM VE PAZARLAMA D. BŞK
2007 Yılı Fiili Adet
Occupied Count
Fark Adet
Difference
5
5
-
5
5
-
4
4
-
3
4
1
2
2
-
27
26
-1
54
61
7
23
21
-2
13
12
-1
54
37
-17
53
89
36
32
13
-19
94
98
4
61
63
2
43
46
3
55
33
-22
88
84
-4
57
57
-
45
42
-3
22
21
-1
51
47
-4
-
51
51
786
819
33
Promotion and Marketing Dept.
TOPLAM
TOTAL
(*) Yönetim Kurulu Üyesi olan Genel Müdür ve 1 Genel Müdür Yardımcısı iki yerde gösterildiğinden
Toplamda bir defa dikkate alınmıştır.
The board of directorate the general manager and one ass general managers are shown two place that why
this position is used only one in total
(**) 32 Adet Müşavir Apk D.Bşk.da gösterilmiştir.
32 By agreement Apk was included
87
ÜNİTELER İTİBARİYLE PERSONEL SAYILARI
NUMBER OF PERSONNELS BY UNITS
2006 Yılı
Fiili Adet
Occupied Count
ÜNİTELER
Units
TR Türkiye
TR1 İstanbul
TR10 İstanbul
TR100 İstanbul
İst.Ana.Yak.Başmüd.
İst.Avr.Yak.Başmüd.
TR2 Batı Marmara
TR21 Tekirdağ
TR211 Tekirdağ
TR212 Edirne
TR213 Kırklareli
TR22 Balıkesir
TR221 Balıkesir
TR222 Çanakkale
TR3 Ege
TR31 İzmir
TR310 İzmir
TR32 Aydın
TR321 Aydın
TR322 Denizli
TR323 Muğla
TR33 Manisa
TR331 Manisa
TR332 Afyon
TR333 Kütahya
TR334 Uşak
TR4 Doğu Marmara
TR41 Bursa
TR411 Bursa
TR412 Eskişehir
TR413 Bilecik
TR42 Kocaeli
TR421 Kocaeli
TR422 Sakarya
TR423 Düzce
TR424 Bolu
TR425 Yalova
TR5 Batı Anadolu
TR51 Ankara
TR510 Ankara
Ankara Başmüd.
TR52 Konya
TR521 Konya
TR522 Karaman
TR6 Akdeniz
TR61Antalya
TR611 Antalya
TR612 Isparta
TR613 Burdur
TR62 Adana
TR621 Adana
28030
4208
4208
4208
1557
2651
1313
576
238
212
126
737
524
213
3779
1564
1564
1116
425
317
374
1099
400
357
218
124
2222
1199
821
305
73
1023
492
298
233
3763
3051
3051
3051
712
625
87
3211
1327
853
332
142
1276
675
88
2007 Yılı
Fiili Adet
Occupied Count
27610
4250
4250
4250
1542
2708
1268
550
226
204
120
718
510
208
3627
1499
1499
1076
415
307
354
1052
382
347
206
117
2256
1164
790
302
72
1092
472
279
102
136
103
3768
3074
3074
3074
694
612
82
3147
1288
834
314
140
1263
672
Fark
Adet
Difference
-420
42
42
42
-15
57
-45
-26
-12
-8
-6
-19
-14
-5
-152
-65
-65
-40
-10
-10
-20
-47
-18
-10
-12
-7
34
-35
-31
-3
-1
69
-20
-19
102
-97
103
5
23
23
23
-18
-13
-5
-64
-39
-19
-18
-2
-13
-3
ÜNİTELER İTİBARİYLE PERSONEL SAYILARI
NUMBER OF PERSONNELS BY UNITS
ÜNİTELER
Units
TR622 Mersin
TR63 Hatay
TR631 Hatay
TR632 Kahramanmaraş
TR633 Osmaniye
TR7 Orta Anadolu
TR71 Kırıkkale
TR711 Kırıkkale
TR712 Aksaray
TR713 Niğde
TR714 Nevşehir
TR715 Kırşehir
TR72 Kayseri
TR721 Kayseri
TR722 Sivas
TR723 Yozgat
TR8 Batı Karadeniz
TR81 Zonguldak
TR811 Zonguldak
TR812 Karabük
TR813 Bartın
TR82 Kastamonu
TR821 Kastamonu
TR822 Çankırı
TR823 Sinop
TR83 Samsun
TR831 Samsun
TR832 Tokat
TR833 Çorum
TR834 Amasya
TR9 Doğu Karadeniz
TR90 Trabzon
TR901 Trabzon
TR902 Ordu
TR903 Giresun
TR904 Rize
TR905 Artvin
TR906 Gümüşhane
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRA1 Erzurum
TRA11 Erzurum
TRA12 Erzincan
TRA13 Bayburt
TRA2 Ağrı
TRA21 Ağrı
TRA22 Kars
TRA23 Iğdır
TRA24 Ardahan
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
89
2006 Yılı
Fiili Adet
Occupied Count
2007 Yılı
Fiili Adet
Occupied Count
Fark
Adet
Difference
601
608
295
184
129
1679
656
161
95
121
169
110
1023
483
368
172
2221
637
537
100
522
206
181
135
1062
519
232
178
133
1189
1189
435
234
174
159
113
74
1094
655
396
210
49
439
143
137
105
54
1513
795
258
315
591
596
282
183
131
1624
622
149
95
113
157
108
1002
467
360
175
2168
622
373
152
97
511
204
176
131
1035
505
224
176
130
1174
1174
431
236
176
150
108
73
1045
626
373
206
47
419
137
131
101
50
1459
767
240
311
-10
-12
-13
-1
2
-55
-34
-12
-8
-12
-2
-21
-16
-8
3
-53
-15
-164
152
-3
-11
-2
-5
-4
-27
-14
-8
-2
-3
-15
-15
-4
2
2
-9
-5
-1
-49
-29
-23
-4
-2
-20
-6
-6
-4
-4
-54
-28
-18
-4
ÜNİTELER İTİBARİYLE PERSONEL SAYILARI
NUMBER OF PERSONNELS BY UNITS
ÜNİTELER
Units
2006 Yılı
Fiili Adet
Occupied Count
TRB13 Bingöl
TRB14 Tunceli
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
104
118
718
360
120
136
102
1838
506
341
130
35
688
286
402
644
240
160
128
116
MÜSTAKİL ÜNİTELER
Independent Units
ANA DEPO MÜDÜRLÜĞÜ
Directorate of main depot
PTT BANK İŞL.MRK.MÜD.(Havale Kont.)
Postal Bank Operating Directorate
DEĞERLİ KAĞIT DEPO MÜDÜRLÜĞÜ
Directorate of valuable paper depot
İSTANBUL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul traning center
ANKARA EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara traning center
KEFALET SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Securıty cash
PTT BANK İŞL.MRK.MÜD.
Postal Bank Operating Directorate
MÜSTAKİL ÜNİTE TOPLAMI
Total of Independent ünits
BAŞMÜDÜRLÜK TOPLAMI
Total of ünits
GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI
Total of directorate general
GENEL TOPLAM
General Total
90
2007 Yılı
Fiili Adet
Occupied Count
102
114
692
347
111
131
103
1824
508
356
120
32
691
300
391
625
230
155
126
114
Fark
Adet
Difference
-2
-4
-26
-13
-9
-5
1
-14
2
15
-10
-3
3
14
-11
-19
-10
-5
-2
-2
27
-
-27
97
-
-97
15
-
-15
34
-
-34
34
-
-34
4
4
-
-
93
93
211
97
-114
28.030
27.610
-420
786
819
33
29.027
28.526
-501
HİZMET SÜRELERİ İTİBARİYLE PERSONEL DAĞILIMI
DISTRIBUTION OF PERSONNEL BY DURATION OF EMPLOYMENT
2007
ÜNİTELER
UNITS
YÖNETİM KURULU
Boardof Directorate
YÖN.KUR.BÜROSU
Boardof Directorate
GENEL MÜDÜRLÜK
General Directorate
ÖZEL KALEM
Office of Directorate General
ENF.ŞB.MD
Enformation Section Directorate
SAVUNMA SEK
Secrateriate
TEFTİŞ.KRL.BŞK
Board of Inspection
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Legal Consultants
BAS.YAY.HLK.İLŞ.
Press Publication and Public
Relations Consultants
PAR. POS .İŞL.D .BŞK
Monetary Postal Dept
POS.VE TELG. D.BŞK.
Postal and Telegraph Dept
ULUSL.İŞL.D.BŞK
International Relation Dept
TEKNİK İŞL. VE OTO.D.BŞK
Technical and Automation Dept
YAPI İŞL.D.BŞK
Consruction Dept
MUH.VE FİN .D. BŞK
Accounting and Financinng
Dept
MALZEME D. BŞK
Supplies Dept
PERSONEL D.BŞK
Personnel Dept
APK.D.BŞK
Research Planning and
Coordination Dept
SAĞ.SOS. İŞL.D.BŞK.
Health and Social Affars Dept
EĞİTİM D. BŞK
Training Affair Dept
İDARİ İŞLER D.BŞK
Administrative Affair Dept
TANITIM VE PAZ.D.BŞK.
Promotion and Marketing Dept.
GEN.MÜD.TOPLAMI
Directorate Total
1Yıl ve
daha az
One
Years
and ress
2 Yıl
3 Yıl
4 Yıl
5 Yıl
2
Years
3
Years
4
Years
5
Years
6 -10
Yıl
6-10
Years
11 -15 16 - 19 20- 24
Yıl
Yıl
Yıl
11-15 16-19 20-24
Years Years Years
25- 29
Yıl
25-29
Years
30 + TOPLAM
Yıl
TOTAL
30+
Years
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
1
3
-
-
-
-
-
-
1
4
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
1
2
-
1
4
-
-
-
-
-
-
-
1
3
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
-
-
-
-
-
-
12
6
2
4
2
26
4
2
1
1
1
8
3
2
14
12
13
61
4
1
-
3
1
4
4
2
-
2
-
21
-
-
-
-
-
1
5
5
1
-
-
12
3
3
-
-
-
2
6
6
12
2
3
37
12
-
-
1
-
4
14
14
23
15
6
89
1
2
-
-
1
1
1
3
2
1
1
13
4
-
1
-
-
56
14
12
10
1
-
98
1
-
-
-
-
20
10
4
12
5
11
63
-
3
2
1
-
2
7
11
12
7
1
46
-
2
1
-
-
1
6
1
14
3
5
33
3
1
1
-
-
6
11
19
19
19
5
84
-
-
-
-
-
4
3
8
14
12
16
57
-
-
-
-
-
1
4
11
13
5
8
42
-
-
-
-
-
-
5
5
5
3
3
21
-
-
-
-
-
3
8
11
11
7
7
47
1
3
-
-
-
18
9
1
12
5
2
51
33
17
6
6
3
131
123
127
183
103
87
819
91
HİZMET SÜRELERİ İTİBARİYLE PERSONEL DAĞILIMI
DISTRIBUTION OF PERSONNEL BY DURATION OF EMPLOYMENT
2007
ÜNİTELER
UNITS
TR Türkiye
TR1 İstanbul
TR10 İstanbul
TR100 İstanbul
İst.Ana.Yak.Başmüd.
İst.Avr.Yak.Başmüd.
TR2 Batı Marmara
TR21 Tekirdağ
TR211 Tekirdağ
TR212 Edirne
TR213 Kırklareli
TR22 Balıkesir
TR221 Balıkesir
TR222 Çanakkale
TR3 Ege
TR31 İzmir
TR310 İzmir
TR32 Aydın
TR321 Aydın
TR322 Denizli
TR323 Muğla
TR33 Manisa
TR331 Manisa
TR332 Afyon
TR333 Kütahya
TR334 Uşak
TR4 Doğu Marmara
TR41 Bursa
TR411 Bursa
TR412 Eskişehir
TR413 Bilecik
TR42 Kocaeli
TR421 Kocaeli
TR422 Sakarya
TR423 Düzce
TR424 Bolu
TR425 Yalova
TR5 Batı Anadolu
TR51 Ankara
TR510 Ankara
Ankara Başmüd.
TR52 Konya
TR521 Konya
TR522 Karaman
TR6 Akdeniz
TR61Antalya
TR611 Antalya
TR612 Isparta
TR613 Burdur
TR62 Adana
TR621 Adana
1Yıl ve
2 Yıl
daha az
One
2
Years
Years
and ress
1922
983
983
983
334
649
46
46
29
17
177
153
153
24
19
5
173
103
75
19
9
70
69
1
287
277
277
277
10
10
171
56
56
75
73
359
211
211
211
101
110
2
2
1
1
16
9
9
6
3
3
1
1
23
12
9
3
11
10
1
37
17
17
17
20
20
33
7
7
17
15
3 Yıl
4 Yıl
5 Yıl
3
Years
4
Years
131
71
71
71
34
37
1
1
1
9
7
7
2
1
1
11
3
3
8
6
2
16
14
14
14
2
2
12
3
3
8
8
79
32
32
32
12
20
3
1
1
2
1
1
13
12
12
1
1
3
1
1
2
1
1
8
8
8
8
7
2
2
4
2
5
Years
6 -10
Yıl
6-10
Years
11 -15
Yıl
11-15
Years
16 - 19
Yıl
16-19
Years
20- 24
Yıl
20-24
Years
25- 29
Yıl
25-29
Years
30 + TOPLAM
Yıl
30+ TOTAL
Years
65
20
20
20
4
16
3
1
1
2
1
1
6
2
2
4
4
1
1
1
4
4
4
4
1
-
2442
410
410
410
172
238
107
54
35
11
8
53
33
20
316
126
126
95
45
28
22
95
32
27
12
24
176
93
61
26
6
83
24
21
17
15
6
291
232
232
232
59
50
9
283
101
78
16
7
113
58
4357
353
353
353
124
229
213
95
60
20
15
118
82
36
588
214
214
207
107
44
56
167
40
66
27
34
323
155
104
42
9
168
54
73
10
13
18
672
537
537
537
135
122
13
444
225
113
85
27
130
72
5058
511
511
511
188
323
198
63
25
24
14
135
81
54
573
195
195
186
57
52
77
192
56
58
62
16
345
191
130
52
9
154
51
44
16
26
17
678
523
523
523
155
127
28
589
258
165
52
41
238
102
8293
1044
1044
1044
339
705
509
214
59
108
47
295
225
70
1318
506
506
419
155
123
141
393
159
134
70
30
799
402
266
110
26
397
157
105
43
50
42
1020
801
801
801
219
194
25
1044
456
295
114
47
396
206
3372
386
386
386
161
225
127
51
6
32
13
76
60
16
415
198
198
68
16
22
30
149
67
49
28
5
293
154
109
37
8
139
70
22
9
23
15
568
498
498
498
70
66
4
396
144
95
38
11
199
88
1532 27610
229
4250
229
4250
229
4250
73
1542
156
2708
59
1268
24
11
226
8
204
5
120
35
718
26
510
9
208
196
3627
77
1499
77
1499
64
1076
31
415
15
307
18
354
55
1052
28
382
13
347
6
206
8
117
109
2256
50
1164
32
790
13
302
5
72
59
1092
29
472
13
279
4
102
9
136
4
103
187
3768
163
3074
163
3074
163
3074
24
694
21
612
3
82
167
3147
36 1288
22
834
7
314
7
140
83 1263
48
672
92
HİZMET SÜRELERİ İTİBARİYLE PERSONEL DAĞILIMI
DISTRIBUTION OF PERSONNEL BY DURATION OF EMPLOYMENT
2007
ÜNİTELER
UNITS
TR622 Mersin
TR63 Hatay
TR631 Hatay
TR632 Kahramanmaraş
TR633 Osmaniye
TR7 Orta Anadolu
TR71 Kırıkkale
TR711 Kırıkkale
TR712 Aksaray
TR713 Niğde
TR714 Nevşehir
TR715 Kırşehir
TR72 Kayseri
TR721 Kayseri
TR722 Sivas
TR723 Yozgat
TR8 Batı Karadeniz
TR81 Zonguldak
TR811 Zonguldak
TR812 Karabük
TR813 Bartın
TR82 Kastamonu
TR821 Kastamonu
TR822 Çankırı
TR823 Sinop
TR83 Samsun
TR831 Samsun
TR832 Tokat
TR833 Çorum
TR834 Amasya
TR9 Doğu Karadeniz
TR90 Trabzon
TR901 Trabzon
TR902 Ordu
TR903 Giresun
TR904 Rize
TR905 Artvin
TR906 Gümüşhane
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRA1 Erzurum
TRA11 Erzurum
TRA12 Erzincan
TRA13 Bayburt
TRA2 Ağrı
TRA21 Ağrı
TRA22 Kars
TRA23 Iğdır
TRA24 Ardahan
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
1Yıl ve
2 Yıl
daha az
One
2
Years
Years
and ress
2
40
29
11
5
4
4
1
1
5
1
1
4
2
1
1
7
7
4
3
1
1
1
1
-
2
9
5
3
1
1
1
1
4
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
-
3 Yıl
4 Yıl
5 Yıl
3
Years
4
Years
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
-
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
7
-
5
Years
6 -10
Yıl
6-10
Years
11 -15
Yıl
11-15
Years
16 - 19
Yıl
16-19
Years
20- 24
Yıl
20-24
Years
25- 29
Yıl
25-29
Years
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
20
-
55
69
30
29
10
115
44
7
10
13
10
4
71
9
22
40
231
61
38
18
5
44
22
22
126
50
21
29
26
142
142
51
23
18
13
26
11
93
41
29
7
5
52
12
34
6
114
58
20
13
58
89
32
32
25
336
115
22
13
22
30
28
221
128
44
49
398
138
94
20
24
82
31
34
17
178
84
49
24
21
158
158
32
38
18
14
33
23
171
68
40
20
8
103
18
37
36
12
325
121
32
27
136
93
37
37
19
392
143
22
28
33
35
25
249
168
54
27
415
91
63
11
17
120
26
39
55
204
84
49
38
33
204
204
71
51
30
24
19
9
276
173
58
95
20
103
49
15
35
4
394
170
51
48
190
192
91
54
47
448
195
59
23
29
52
32
253
71
142
40
721
232
134
63
35
174
88
53
33
315
160
77
49
29
382
382
149
76
60
61
18
18
281
168
103
59
6
113
35
32
18
28
300
209
79
96
111
53
30
7
16
200
81
26
13
9
18
15
119
46
59
14
264
66
23
37
6
57
21
14
22
141
77
27
26
11
182
182
78
31
34
22
7
10
162
132
111
16
5
30
14
9
3
4
208
135
36
90
93
30 + TOPLAM
Yıl
30+ TOTAL
Years
35
48
28
8
12
124
37
12
4
5
12
4
87
44
38
5
126
33
20
3
10
34
16
14
4
59
46
9
4
93
93
48
15
12
11
5
2
59
44
32
9
3
15
7
4
3
1
85
72
20
37
591
596
282
183
131
1624
622
149
95
113
157
108
1002
467
360
175
2168
622
373
152
97
511
204
176
131
1035
505
224
176
130
1174
1174
431
236
176
150
108
73
1045
626
373
206
47
419
137
131
101
50
1459
767
240
311
HİZMET SÜRELERİ İTİBARİYLE PERSONEL DAĞILIMI
DISTRIBUTION OF PERSONNEL BY DURATION OF EMPLOYMENT
2007
ÜNİTELER
UNITS
TRB13 Bingöl
TRB14 Tunceli
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
1Yıl ve
2 Yıl
daha az
One
2
Years
Years
and ress
3 Yıl
4 Yıl
5 Yıl
3
Years
4
Years
5
Years
6 -10
Yıl
6-10
Years
11 -15
Yıl
11-15
Years
16 - 19
Yıl
16-19
Years
20- 24
Yıl
20-24
Years
25- 29
Yıl
25-29
Years
30 + TOPLAM
Yıl
30+ TOTAL
Years
1
1
66
31
30
1
32
21
11
3
1
1
1
1
1
28
23
23
5
1
4
-
2
2
3
1
1
2
1
1
-
7
7
3
2
2
1
1
-
20
20
5
3
3
2
2
-
10
15
56
20
10
17
9
164
65
37
25
3
59
31
28
40
18
7
6
9
23
39
204
125
31
13
35
376
107
79
22
6
74
21
53
195
62
59
39
35
40
31
224
101
37
40
46
483
151
125
22
4
160
73
87
172
50
30
63
29
17
17
91
21
23
38
9
427
73
40
27
6
207
102
105
147
66
38
10
33
5
4
73
43
8
19
3
171
37
11
16
10
90
27
63
44
21
16
2
5
7
8
13
7
1
4
1
98
15
6
7
2
59
20
39
24
12
5
5
2
102
114
692
347
111
131
103
1824
508
356
120
32
691
300
391
625
230
155
126
114
PTT BANK İŞL.MRK.MÜD.
Postal Bank Operating
Directorate
KEFALET SANDIĞI MÜD.
Securıty cash
-
-
-
-
-
3
19
25
36
5
5
93
-
-
-
-
-
-
-
1
2
1
-
4
MÜSTAKİL ÜNİT.TOPLAMI
Total of Independent ünits
-
-
-
-
-
3
19
26
38
6
5
97
33
17
6
6
3
131
123
127
183
103
87
819
1955
376
137
85
68
2576
4499
5211
8514
3481
1624
28526
MÜSTAKİL ÜNİTELER
Independent Units
GENEL MÜD. TOPLAMI
Total of directorate general
GENEL TOPLAM
General Total
94
HİZMET SÜRELERİ İTİBARİYLE PERSONEL DAĞILIMI
DISTRIBUTION OF PERSONNEL BY DURATION OF EMPLOYMENT
2007
HİZMET SÜRELERİ
Education Situation
95
0-5 YIL
KAD.-Position
0-5 Years
SÖZ.-Agreement
6-10 YIL
KAD.-Position
6-10 Years
10 YILDAN FAZLA
GİH
General
management
Services
%
TH
Technical
Sevices
SH
Health
Sevices
%
AH
Judicial
Sevices
%
YH
Auxilary
Sevices
%
%
TOPLAM
TOTAL
10
0,86
-
-
-
-
-
-
-
-
10
2.587
10,22
14
1,20
-
-
10
27,78
-
-
2.611
15
1,30
-
-
-
-
-
-
-
-
15
SÖZ-Agreement
2.131
8,42
395
33,82
1
2,70
13
36,11
21
2,60
2.561
KAD.-Position
1.132
97,84
-
-
2
100,00
-
-
- 100,00
1.134
20.601
81,37
759
64,98
36
97,30
13
36,11
786
97,40
22.195
1.157
100
-
-
2
100
-
-
-
100
1.159
25.319
100
1.168
100
37
100
36
100
807
100
27.367
10 Years and more SÖZ-Agreement
TOPLAM
KAD.-Position
Total
SÖZ-Agreement
TOPLAM
TOTAL
%
2.621
9,19
2.576
9,03
23.329
81,78
28.526
100
YAŞ GRUPLARI, MEDENİ HAL VE CİNSİYETE GÖRE
PERSONEL SAYISI
AGE GROUPS, SOCIAL SITUATION AND NUMBER OF PERSONNEL BY SEX
2007
CENTER ADMINISTRATION
MEDENİ HAL
SOCIALE SITUATION
YAŞ
AGE
MERKEZ TEŞKİLATI
18 - 30 31 - 35 36 - 45 46 - 50 51 - 55 56 -60
YÖNETİM KURULU
Boardof Directorate
YÖN.KUR.BÜROSU
Bureau of Board of Directorate
GENEL MÜDÜRLÜK
General Directorate
ÖZEL KALEM
Office of Directorate General
ENF.ŞB.MD
Enformation Section
Directorate
SAVUNMA SEK
Secrateriate
TEFTİŞ.KRL.BŞK
Board of Inspection
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Legal Consultants
BAS.YAY.HLK.İLŞ.
Press Publication and Public
Relations Consultants
PAR. POS .İŞL.D .BŞK
Monetary Postal Dept
POS.VE TELG. D.BŞK.
Postal and Telegraph Dept
ULUSL.İŞL.D.BŞK
International Relation Dept
TEKNİK İŞL.VE OTO.D.BŞK
Technical And AutomationDept
YAPI İŞL.D.BŞK
Consruction Dept
MUH.VE FİN .D. BŞK
Accounting and Financinng
Dept
MALZEME D. BŞK
Supplies Dept
PERSONEL D.BŞK
Personnel Dept
APK.D.BŞK
Research Planning and
Coordination Dept
SAĞ.SOS. İŞL.D.BŞK.
Health and Social Affars Dept
EĞİTİM. D. BŞK.
Training dept.
İDARİ İŞL.D. BŞK
Administrative Affairs dept.
TANITIM VE PAZRLM. D. BŞK
Promotion and Marketing Dept.
TOPLAM
Total
60+
EVLİ
BEKAR
Married
Single
CİNSİYET
SEX
KADIN
DUL
Divorced Women
GENEL
TOPLAM
ERKEK General
Total
Man
-
-
2
-
-
1
-
3
-
-
-
3
3
-
-
5
-
-
-
-
3
2
-
4
1
5
-
-
3
-
-
-
1
4
-
-
-
4
4
-
2
1
1
-
-
-
2
1
1
2
2
4
-
-
-
1
1
-
-
2
-
-
1
1
2
5
5
13
1
1
-
1
24
2
-
7
19
26
10
7
8
14
12
10
-
54
6
1
10
51
61
4
3
11
2
1
-
-
15
5
1
11
10
21
-
-
12
-
-
-
-
11
1
-
8
4
12
6
4
19
5
2
1
-
27
10
-
16
21
37
13
11
36
19
8
2
-
73
16
-
37
52
89
3
1
5
2
1
1
-
7
6
-
12
1
13
21
38
35
4
-
-
-
77
18
3
39
59
98
2
8
30
7
11
3
2
54
7
2
19
44
63
6
4
25
10
1
-
-
40
6
-
26
20
46
3
3
16
9
2
-
-
28
3
2
15
18
33
8
6
47
17
3
3
-
75
9
-
32
52
84
1
2
16
12
19
5
2
50
5
2
20
37
57
-
2
21
10
3
6
-
38
4
-
19
23
42
-
-
11
6
3
1
-
19
-
2
8
13
21
-
3
24
16
2
2
-
43
3
1
9
38
47
5
3
23
15
4
1
-
43
7
1
18
33
51
87
102
363
151
74
36
6
692
111
16
313
506
819
96
YAŞ GRUPLARI, MEDENİ HAL VE CİNSİYETE GÖRE
PERSONEL SAYISI
AGE GROUPS, SOCIAL SITUATION AND NUMBER OF PERSONNEL BY SEX
2007
YAŞ
AGE
MEDENİ HAL
SOCIAL SITUATION
51-55 56-60
GENEL
TOPLAM
KADIN ERKEK
EVLİ BEKAR DUL
General
60+
Total
Married Single Divorced Women Man
2046
237
237
237
90
147
97
48
22
22
4
49
38
11
269
109
109
77
39
24
14
83
42
21
9
11
181
78
53
20
5
103
43
30
5
12
13
275
235
235
235
40
37
3
202
50
26
15
9
102
47
55
50
28
9
13
160
40
11
103 23264
12
3042
12
3042
12
3042
7
1024
5
2018
4
1142
2
481
2
194
184
103
2
661
2
470
191
10
2425
4
423
4
423
3
986
391
1
272
2
323
3
1016
370
1
339
1
197
1
110
4
1912
1
981
652
1
269
60
3
931
1
354
2
269
91
125
92
17
3148
16
2487
16
2487
16
2487
1
661
583
1
78
10
2814
1
1155
1
722
299
134
2
1124
1
570
1
554
7
535
3
237
2
170
2
128
7
1570
1
602
142
ÜNİTELER
UNITS
TR Türkiye
TR1 İstanbul
TR10 İstanbul
TR100 İstanbul
İst.Ana.Yak.Başmüd.
İst.Avr.Yak.Başmüd.
TR2 Batı Marmara
TR21 Tekirdağ
TR211 Tekirdağ
TR212 Edirne
TR213 Kırklareli
TR22 Balıkesir
TR221 Balıkesir
TR222 Çanakkale
TR3 Ege
TR31 İzmir
TR310 İzmir
TR32 Aydın
TR321 Aydın
TR322 Denizli
TR323 Muğla
TR33 Manisa
TR331 Manisa
TR332 Afyon
TR333 Kütahya
TR334 Uşak
TR4 Doğu Marmara
TR41 Bursa
TR411 Bursa
TR412 Eskişehir
TR413 Bilecik
TR42 Kocaeli
TR421 Kocaeli
TR422 Sakarya
TR423 Düzce
TR424 Bolu
TR425 Yalova
TR5 Batı Anadolu
TR51 Ankara
TR510 Ankara
Ankara Başmüd.
Posta Çekleri Başmüd.
TR52 Konya
TR521 Konya
TR522 Karaman
TR6 Akdeniz
TR61Antalya
TR611 Antalya
TR612 Isparta
TR613 Burdur
TR62 Adana
TR621 Adana
TR622 Mersin
TR63 Hatay
TR631 Hatay
TR632 Kahramanmaraş
TR633 Osmaniye
TR7 Orta Anadolu
TR71 Kırıkkale
TR711 Kırıkkale
18 - 30 31 - 35 36 - 45 46-50
2930
1255
1255
1255
510
745
76
53
29
4
20
23
14
9
287
210
210
54
9
29
16
23
4
8
4
7
227
124
93
22
9
103
86
1
6
8
2
388
350
350
350
38
34
4
311
102
89
10
3
137
111
26
72
45
25
2
30
19
3
2872
548
548
548
151
397
106
48
29
10
9
58
37
21
336
131
131
102
34
32
36
103
34
35
23
11
212
109
76
30
3
103
38
24
13
17
11
331
263
263
263
68
60
8
306
146
85
51
10
105
57
48
55
24
21
10
155
54
5
12878
1473
1473
1473
511
962
727
287
102
105
80
440
306
134
1748
652
652
576
215
163
198
520
150
184
129
57
1049
551
355
155
41
498
178
161
50
56
53
1641
1283
1283
1283
358
305
53
1611
720
462
171
87
605
291
314
286
115
92
79
774
322
72
6282
662
662
662
252
410
241
107
41
60
6
134
104
30
928
373
373
245
110
54
81
310
146
95
39
30
559
289
205
71
13
270
118
60
27
42
23
1049
867
867
867
182
170
12
650
261
164
67
30
281
143
138
108
56
32
20
439
175
57
CİNSİYET
SEX
97
499
63
63
63
21
42
17
5
1
3
1
12
9
3
49
20
20
19
8
4
7
10
6
3
1
24
12
8
3
1
12
8
1
1
1
1
67
60
60
60
7
6
1
57
8
7
1
31
22
9
18
11
2
5
59
11
1
3965
1167
1167
1167
477
690
91
64
29
20
15
27
20
7
1160
1067
1067
71
16
35
20
22
6
4
9
3
327
181
138
33
10
146
115
5
11
6
9
542
521
521
521
21
18
3
253
83
77
5
1
113
92
21
57
44
11
2
33
15
2
381
41
41
41
41
35
5
3
2
30
20
10
42
9
9
19
8
11
14
6
4
4
17
2
2
15
3
5
5
2
78
66
66
66
12
11
1
80
50
35
10
5
26
10
16
4
1
2
1
21
5
5
5088
1012
1012
1012
416
596
282
104
41
43
20
178
113
65
696
283
283
247
100
49
98
166
60
53
30
23
361
166
108
45
13
195
89
41
17
26
22
934
821
821
821
113
101
12
608
313
194
92
27
226
112
114
69
32
24
13
199
84
17
22522
3238
3238
3238
1126
2112
986
446
185
161
100
540
397
143
2931
1216
1216
829
315
258
256
886
322
294
176
94
1895
998
682
257
59
897
383
238
85
110
81
2834
2253
2253
2253
581
511
70
2539
975
640
222
113
1037
560
477
527
250
159
118
1425
538
132
27610
4250
4250
4250
1542
2708
1268
550
226
204
120
718
510
208
3627
1499
1499
1076
415
307
354
1052
382
347
206
117
2256
1164
790
302
72
1092
472
279
102
136
103
3768
3074
3074
3074
694
612
82
3147
1288
834
314
140
1263
672
591
596
282
183
131
1624
622
149
YAŞ GRUPLARI, MEDENİ HAL VE CİNSİYETE GÖRE
PERSONEL SAYISI
AGE GROUPS, SOCIAL SITUATION AND NUMBER OF PERSONNEL BY SEX
2007
YAŞ
AGE
MEDENİ HAL
SOCIAL SITUATION
ÜNİTELER
UNITS
TR712 Aksaray
TR713 Niğde
TR714 Nevşehir
TR715 Kırşehir
TR72 Kayseri
TR721 Kayseri
TR722 Sivas
TR723 Yozgat
TR8 Batı Karadeniz
TR81 Zonguldak
TR811 Zonguldak
TR812 Karabük
TR813 Bartın
TR82 Kastamonu
TR821 Kastamonu
TR822 Çankırı
TR823 Sinop
TR83 Samsun
TR831 Samsun
TR832 Tokat
TR833 Çorum
TR834 Amasya
TR9 Doğu Karadeniz
TR90 Trabzon
TR901 Trabzon
TR902 Ordu
TR903 Giresun
TR904 Rize
TR905 Artvin
TR906 Gümüşhane
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRA1 Erzurum
TRA11 Erzurum
TRA12 Erzincan
TRA13 Bayburt
TRA2 Ağrı
TRA21 Ağrı
TRA22 Kars
TRA23 Iğdır
TRA24 Ardahan
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
TRB13 Bingöl
TRB14 Tunceli
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
18 - 30 31 - 35 36 - 45 46-50
5
7
3
1
11
1
5
5
87
18
14
3
1
17
9
8
52
19
12
9
12
37
37
9
5
10
10
3
26
14
9
2
3
12
6
2
3
1
77
25
6
3
6
10
52
49
2
1
129
61
54
7
53
28
25
4
16
18
11
101
39
33
29
237
72
48
13
11
54
19
19
16
111
41
25
27
18
89
89
34
20
11
9
7
8
85
46
30
12
4
39
12
16
10
1
233
56
21
13
12
10
177
117
18
19
23
234
103
76
23
4
64
28
36
45
62
83
60
452
173
192
87
1168
347
218
82
47
311
120
100
91
510
244
130
74
62
599
599
194
130
85
73
70
47
491
284
103
151
30
207
68
58
57
24
625
346
120
109
46
71
279
96
56
57
70
972
213
137
54
22
343
164
179
30
20
40
28
264
150
77
37
480
139
66
44
29
85
38
28
19
256
130
46
52
28
301
301
117
56
53
43
17
15
273
164
128
31
5
109
34
35
21
19
349
204
54
109
26
15
145
69
34
34
8
351
104
73
28
3
156
56
100
51-55 56-60
9
5
8
7
120
65
39
16
158
40
23
10
7
31
12
15
4
87
56
11
12
8
115
115
62
20
10
12
8
3
130
88
78
6
4
42
12
17
8
5
130
102
30
59
6
7
28
11
2
15
92
15
9
6
52
14
38
98
2
3
4
1
48
37
10
1
30
5
3
2
10
4
5
1
15
12
2
1
31
31
14
5
7
2
3
28
20
16
3
1
8
4
2
2
35
25
8
13
3
1
10
4
1
4
1
39
11
7
1
3
19
8
11
CİNSİYET
SEX
GENEL
TOPLAM
KADIN ERKEK
EVLİ BEKAR DUL
General
60+
Total
Married Single Divorced Women Man
1
6
2
4
8
1
1
3
2
1
4
3
1
2
2
1
1
12
10
9
1
2
1
1
10
9
1
5
3
1
1
7
1
1
4
2
2
89
108
155
108
968
452
345
171
2032
577
341
148
88
479
189
167
123
976
466
219
167
124
1110
1110
398
222
171
142
107
70
995
598
355
197
46
397
127
126
95
49
1373
729
228
302
96
103
644
310
104
128
102
1701
449
304
113
32
638
274
364
6
5
2
18
7
7
4
101
37
26
4
7
20
13
3
4
44
31
3
6
4
56
56
31
9
5
8
1
2
42
24
15
8
1
18
9
3
5
1
73
31
11
3
6
11
42
34
4
3
1
120
59
52
7
51
24
27
16
8
8
35
8
6
2
12
2
6
4
15
8
2
3
2
8
8
2
5
1
8
4
3
1
4
1
2
1
13
7
1
6
6
3
3
3
2
2
-
11
15
24
17
115
67
32
16
373
139
104
20
15
82
44
19
19
152
90
27
19
16
157
157
66
28
21
28
9
5
137
64
37
26
1
73
13
25
25
10
166
105
29
28
11
37
61
26
9
13
13
163
53
40
12
1
75
36
39
84
98
133
91
887
400
328
159
1795
483
269
132
82
429
160
157
112
883
415
197
157
114
1017
1017
365
208
155
122
99
68
908
562
336
180
46
346
124
106
76
40
1293
662
211
283
91
77
631
321
102
118
90
1661
455
316
108
31
616
264
352
95
113
157
108
1002
467
360
175
2168
622
373
152
97
511
204
176
131
1035
505
224
176
130
1174
1174
431
236
176
150
108
73
1045
626
373
206
47
419
137
131
101
50
1459
767
240
311
102
114
692
347
111
131
103
1824
508
356
120
32
691
300
391
YAŞ GRUPLARI, MEDENİ HAL VE CİNSİYETE GÖRE
PERSONEL SAYISI
AGE GROUPS, SOCIAL SITUATION AND NUMBER OF PERSONNEL BY SEX
2007
YAŞ
AGE
MEDENİ HAL
SOCIAL SITUATION
ÜNİTELER
UNITS
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
18 - 30 31 - 35 36 - 45 46-50
51-55 56-60
CİNSİYET
SEX
GENEL
TOPLAM
KADIN ERKEK
EVLİ BEKAR DUL
General
60+
Total
Married Single Divorced Women Man
15
6
3
5
1
67
34
8
12
13
416
139
110
92
75
91
37
27
7
20
25
9
4
9
3
9
4
2
1
2
2
1
1
-
614
226
152
124
112
10
3
3
2
2
1
1
-
35
20
6
5
4
590
210
149
121
110
625
230
155
126
114
-
6
74
8
2
3
-
74
12
7
57
36
93
-
-
2
2
-
-
-
3
1
-
2
2
4
-
6
76
10
2
3
-
77
13
7
59
38
97
87
102
363
151
74
36
6
692
111
16
313
506
819
3017
2980
13317
6443
2122
538
109 24033
4089
404
5460
23066
28526
MÜSTAKİL ÜNİTELER
Independent Units
PTT BANK İŞL.MRK.MÜD.
Postal Bank Operating
Directorate
KEFALET SANDIĞI MÜD.
Securıty cash
MÜSTAKİL ÜNİTE TOPLAMI
Total of Independent ünits
GENEL MÜD.TOPLAMI
Total of directorate general
GENEL TOPLAM
General Total
99
PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI
DISTRIBUTION OF PERSONNEL BY THEIR EDUCATION
2007
ÜNİTELER
2 YIL
2 years
Units
100
YÖNETİM KURULU
Boardof Directorate
YÖN.KUR.BÜROSU
Boardof Directorate
GENEL MÜDÜRLÜK
General Directorate
ÖZEL KALEM
Office of Directorate General
ENF.ŞB.MD
Enformation Section Directorate
SAVUNMA SEK
Secrateriate Dept
TEFTİŞ.KRL.BŞK
Board of Inspection
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Legal Consultants
BAS.YAY.HLK.İLŞ.
Press Publication and Public
Relations Consultants
PAR. POS .İŞL.D .BŞK
Monetary Postal Dept
POS.VE TELG. D.BŞK.
Postal and Telegraph Dept
ULUSL.İŞL.D.BŞK
International Relation Dept
TEKNİK İŞL.D.BŞK
Technical Business Dept
A.Ö.F
Open Public
University
Yüksek Okul
University
Yüksek Lisans
University
3 YIL
3 years
4+ YIL
4+ years
5 + YIL
5 +years
2 YIL
4 YIL
2 years 4 years
YÜKSEK Lise ve
TOPLAM Dengi
İlk
Öğretim
İlk Okul
Orta
Toplam
Genel
Toplam
University High
Total
School
Primary
School
Primary
School
Secondary
Total
General
Total
2
-
-
1
-
-
-
3
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
2
2
4
1
-
-
1
5
1
-
-
3
-
-
-
4
-
-
-
-
4
-
1
-
-
-
1
2
4
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
1
1
1
-
-
1
2
-
5
-
10
-
-
-
15
9
2
-
11
26
1
-
-
48
-
5
4
58
3
-
-
3
61
-
-
-
14
-
2
2
18
3
-
-
3
21
2
-
-
7
-
-
2
11
1
-
-
1
12
1
1
-
14
-
10
7
33
4
-
-
4
37
-
1
1
41
-
13
18
74
15
-
-
15
89
-
-
1
10
-
1
-
12
1
-
-
1
13
6
4
-
69
1
4
7
91
7
-
-
7
98
PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI
DISTRIBUTION OF PERSONNEL BY THEIR EDUCATION
2007
ÜNİTELER
Yüksek Lisans
University
2 YIL
2 years
Units
101
YAPI İŞL.D.BŞK
Consruction Dept
MUH.VE FİN .D. BŞK
Accounting and Financinng
MALZEME D. BŞK
Supplies Dept
PERSONEL D.BŞK
Personnel Dept
APK.D.BŞK
Research Planning and Coordination
Dept
SAĞ.SOS. İŞL.D.BŞK.
Health and Social Affars Dept
EĞİTİM D.BŞK.
Training Dept
İDARİ İŞL.D.BŞK
Administravite Affairs Dept
TANITIM VE PAZARLAMA D. BŞK
Promotion and Marketing Dept.
GEN.MÜD.TOPLAMI
Directorate Total
A.Ö.F
Open Public
University
Yüksek Okul
University
3 YIL
3 years
4+ YIL
4+ years
5 + YIL
5 +years
2 YIL
4 YIL
2 years 4 years
YÜKSEK Lise ve
TOPLAM Dengi
İlk
Öğretim
İlk Okul
Orta
Toplam
Genel
Toplam
University High
Total
School
Primary
School
Primary
School
Secondary
Total
General
Total
5
7
1
35
-
1
3
52
10
1
-
11
63
1
-
-
14
-
9
15
39
7
-
-
7
46
-
3
-
6
2
9
5
25
8
-
-
8
33
-
6
-
15
2
17
17
57
26
1
-
27
84
2
-
-
37
1
1
11
52
5
-
-
5
57
-
-
-
7
6
7
11
31
10
1
-
11
42
-
2
-
8
-
6
2
18
3
-
-
3
21
1
1
-
6
-
8
4
20
18
7
2
27
47
-
3
-
14
-
5
5
27
24
-
-
24
51
22
34
3
359
12
101
118
649
156
12
2
170
819
PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI
DISTRIBUTION OF PERSONNEL BY THEIR EDUCATION
2007
ÜNİTELER
Yüksek Lisans
University
2 YIL
2 years
Units
102
TR Türkiye
TR1 İstanbul
TR10 İstanbul
TR100 İstanbul
İst.Ana.Yak.Başmüd.
İst.Avr.Yak.Başmüd.
TR2 Batı Marmara
TR21 Tekirdağ
TR211 Tekirdağ
TR212 Edirne
TR213 Kırklareli
TR22 Balıkesir
TR221 Balıkesir
TR222 Çanakkale
TR3 Ege
TR31 İzmir
TR310 İzmir
TR32 Aydın
TR321 Aydın
TR322 Denizli
TR323 Muğla
TR33 Manisa
TR331 Manisa
TR332 Afyon
TR333 Kütahya
TR334 Uşak
TR4 Doğu Marmara
TR41 Bursa
TR411 Bursa
TR412 Eskişehir
TR413 Bilecik
TR42 Kocaeli
TR421 Kocaeli
TR422 Sakarya
101
51
51
51
21
30
2
2
2
7
4
4
2
1
1
1
1
10
9
3
5
1
1
1
A.Ö.F
Open Public
University
Yüksek Okul
University
1668
527
527
527
189
338
33
22
6
7
9
11
4
7
168
90
90
37
9
15
13
41
21
11
6
3
71
41
27
9
5
30
11
4
3 YIL
3 years
88
2
2
2
2
8
6
2
4
2
2
8
4
4
1
1
3
1
2
1
1
1
4+ YIL
4+ years
1578
459
459
459
134
325
48
21
8
9
4
27
20
7
300
166
166
71
27
25
19
63
28
20
11
4
132
83
46
32
5
49
37
4
5 + YIL
5 +years
38
12
12
12
4
8
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
7
2
2
5
5
-
2 YIL
4 YIL
2 years 4 years
4182
527
527
527
191
336
222
94
35
43
16
128
80
48
645
265
265
188
82
45
61
192
76
51
38
27
322
167
107
50
10
155
49
39
1599
220
220
220
130
90
95
38
18
12
8
57
41
16
221
98
98
54
25
12
17
69
23
30
10
6
140
77
53
19
5
63
28
12
YÜKSEK Lise ve
TOPLAM Dengi
İlk
Öğretim
İlk Okul
Orta
Toplam
Genel
Toplam
University
High
Total
School
Primary
School
Primary
School
Secondary
Total
General
Total
18356
2452
2452
2452
873
1579
858
366
154
129
83
492
362
130
2276
871
871
723
271
210
242
682
232
232
141
77
1573
785
554
185
46
788
342
218
27610
4250
4250
4250
1542
2708
1268
550
226
204
120
718
510
208
3627
1499
1499
1076
415
307
354
1052
382
347
206
117
2256
1164
790
302
72
1092
472
279
9254
1798
1798
1798
669
1129
410
184
72
75
37
226
148
78
1351
628
628
353
144
97
112
370
150
115
65
40
683
379
236
117
26
304
130
61
12657
1788
1788
1788
597
1191
516
214
90
74
50
302
211
91
1338
569
569
384
150
110
124
385
150
115
71
49
966
481
320
137
24
485
208
133
4584
405
405
405
207
198
263
104
38
44
22
159
132
27
706
208
208
248
82
88
78
250
63
101
61
25
501
253
188
44
21
248
115
71
1115
259
259
259
69
190
79
48
26
11
11
31
19
12
232
94
94
91
39
12
40
47
19
16
9
3
106
51
46
4
1
55
19
14
PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI
DISTRIBUTION OF PERSONNEL BY THEIR EDUCATION
2007
ÜNİTELER
Yüksek Lisans
University
2 YIL
2 years
Units
103
TR423 Düzce
TR424 Bolu
TR425 Yalova
TR5 Batı Anadolu
TR51 Ankara
TR510 Ankara
Ankara Başmüd.
TR52 Konya
TR521 Konya
TR522 Karaman
TR6 Akdeniz
TR61Antalya
TR611 Antalya
TR612 Isparta
TR613 Burdur
TR62 Adana
TR621 Adana
TR622 Mersin
TR63 Hatay
TR631 Hatay
TR632 Kahramanmaraş
TR633 Osmaniye
TR7 Orta Anadolu
TR71 Kırıkkale
TR711 Kırıkkale
TR712 Aksaray
TR713 Niğde
TR714 Nevşehir
TR715 Kırşehir
TR72 Kayseri
TR721 Kayseri
TR722 Sivas
TR723 Yozgat
4
1
1
1
3
3
12
2
2
9
9
1
1
-
A.Ö.F
Open Public
University
Yüksek Okul
University
4
9
2
199
156
156
156
43
37
6
158
89
59
18
12
49
23
26
20
3
14
3
72
29
6
7
6
6
4
43
9
19
15
3 YIL
3 years
4+ YIL
4+ years
33
33
33
33
9
2
2
7
5
2
18
18
18
-
2
5
1
205
160
160
160
45
43
2
161
69
53
12
4
76
39
37
16
6
7
3
55
17
3
2
2
7
3
38
26
10
2
2 YIL
4 YIL
2 years 4 years
5 + YIL
5 +years
5
5
5
5
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
-
17
27
23
668
517
517
517
151
124
27
594
266
169
66
31
223
127
96
105
47
36
22
204
78
15
11
11
23
18
126
64
46
16
8
11
4
238
212
212
212
26
21
5
189
84
51
19
14
61
44
17
44
21
12
11
88
38
11
7
10
7
3
50
16
25
9
YÜKSEK Lise ve
TOPLAM Dengi
İlk
Öğretim
İlk Okul
Orta
Toplam
Genel
Toplam
University High
Total
School
Primary
School
Primary
School
Secondary
Total
General
Total
71
84
73
2416
1990
1990
1990
426
384
42
2021
775
499
197
79
837
424
413
409
203
114
92
1185
460
114
68
84
114
80
725
332
260
133
102
136
103
3768
3074
3074
3074
694
612
82
3147
1288
834
314
140
1263
672
591
596
282
183
131
1624
622
149
95
113
157
108
1002
467
360
175
31
52
30
1352
1084
1084
1084
268
228
40
1126
513
335
117
61
426
248
178
187
79
69
39
439
162
35
27
29
43
28
277
135
100
42
49
46
49
1614
1362
1362
1362
252
233
19
1513
541
353
143
45
655
346
309
317
163
77
77
861
317
78
45
54
76
64
544
250
210
84
15
29
18
706
552
552
552
154
134
20
443
190
119
43
28
164
72
92
89
39
35
15
272
122
34
21
24
33
10
150
61
44
45
7
9
6
96
76
76
76
20
17
3
65
44
27
11
6
18
6
12
3
1
2
52
21
2
2
6
5
6
31
21
6
4
PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI
DISTRIBUTION OF PERSONNEL BY THEIR EDUCATION
2007
ÜNİTELER
2 YIL
2 years
Units
104
TR8 Batı Karadeniz
TR81 Zonguldak
TR811 Zonguldak
TR812 Karabük
TR813 Bartın
TR82 Kastamonu
TR821 Kastamonu
TR822 Çankırı
TR823 Sinop
TR83 Samsun
TR831 Samsun
TR832 Tokat
TR833 Çorum
TR834 Amasya
TR9 Doğu Karadeniz
TR90 Trabzon
TR901 Trabzon
TR902 Ordu
TR903 Giresun
TR904 Rize
TR905 Artvin
TR906 Gümüşhane
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRA1 Erzurum
TRA11 Erzurum
TRA12 Erzincan
TRA13 Bayburt
TRA2 Ağrı
TRA21 Ağrı
TRA22 Kars
TRA23 Iğdır
TRA24 Ardahan
2
1
1
1
1
5
5
5
-
A.Ö.F
Open Public
University
Yüksek Okul
University
Yüksek Lisans
University
90
23
17
5
1
21
4
12
5
46
17
15
10
4
42
42
10
10
2
13
6
1
41
21
9
12
20
13
4
3
-
3 YIL
3 years
4+ YIL
4+ years
2
1
1
1
1
1
1
1
-
59
8
4
1
3
19
2
14
3
32
23
3
3
3
38
38
20
6
7
5
19
14
12
2
5
4
1
-
5 + YIL
5 +years
1
1
1
2
2
2
1
1
1
-
2 YIL
4 YIL
2 years 4 years
341
102
62
32
8
70
36
16
18
169
82
31
31
25
161
161
59
32
32
19
10
9
126
82
36
31
15
44
7
11
17
9
139
40
27
7
6
30
12
6
12
69
33
5
20
11
73
73
29
8
16
11
8
1
53
36
14
17
5
17
9
5
3
-
YÜKSEK Lise ve
TOPLAM Dengi
İlk
Öğretim
İlk Okul
Orta
Toplam
Genel
Toplam
University
High
Total
School
Primary
School
Primary
School
Secondary
Total
General
Total
634
174
111
45
18
141
54
48
39
319
157
54
65
43
322
322
124
56
57
50
24
11
240
154
72
62
20
86
33
21
23
9
929
271
161
61
49
209
95
73
41
449
221
103
69
56
608
608
208
144
83
61
66
46
590
314
203
92
19
276
84
91
66
35
504
149
83
41
25
140
51
49
40
215
92
62
37
24
213
213
86
32
32
35
15
13
180
131
82
45
4
49
18
17
10
4
101
28
18
5
5
21
4
6
11
52
35
5
5
7
31
31
13
4
4
4
3
3
35
27
16
7
4
8
2
2
2
2
1534
448
262
107
79
370
150
128
92
716
348
170
111
87
852
852
307
180
119
100
84
62
805
472
301
144
27
333
104
110
78
41
2168
622
373
152
97
511
204
176
131
1035
505
224
176
130
1174
1174
431
236
176
150
108
73
1045
626
373
206
47
419
137
131
101
50
PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI
DISTRIBUTION OF PERSONNEL BY THEIR EDUCATION
2007
ÜNİTELER
Yüksek Lisans
University
2 YIL
2 years
Units
105
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
TRB13 Bingöl
TRB14 Tunceli
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
3
3
1
2
5
3
3
1
1
1
1
A.Ö.F
Open Public
University
Yüksek Okul
University
124
56
20
23
8
5
68
26
9
19
14
143
16
9
6
1
81
42
39
46
19
15
1
11
3 YIL
3 years
4+ YIL
4+ years
2
2
1
1
4
2
1
1
2
2
-
46
29
12
15
1
1
17
13
1
1
2
56
10
7
3
33
12
21
13
4
2
1
6
5 + YIL
5 +years
1
1
1
-
2 YIL
4 YIL
2 years 4 years
137
100
32
36
16
16
37
18
8
8
3
235
115
88
23
4
62
30
32
58
25
19
13
1
55
41
18
6
10
7
14
3
4
4
3
88
32
23
8
1
31
15
16
25
14
5
6
-
YÜKSEK Lise ve
TOPLAM Dengi
İlk
Öğretim
İlk Okul
Orta
Toplam
Genel
Toplam
University High
Total
School
Primary
School
Primary
School
Secondary
Total
General
Total
1091
535
157
227
67
84
556
287
89
99
81
1293
330
225
80
25
481
201
280
482
168
114
105
95
1459
767
240
311
102
114
692
347
111
131
103
1824
508
356
120
32
691
300
391
625
230
155
126
114
368
232
83
84
35
30
136
60
22
32
22
531
178
131
40
7
210
99
111
143
62
41
21
19
845
421
123
178
57
63
424
199
76
78
71
1089
258
177
64
17
388
149
239
443
157
106
93
87
213
99
29
44
9
17
114
73
12
19
10
178
68
46
15
7
84
48
36
26
9
6
5
6
33
15
5
5
1
4
18
15
1
2
26
4
2
1
1
9
4
5
13
2
2
7
2
PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI
DISTRIBUTION OF PERSONNEL BY THEIR EDUCATION
2007
ÜNİTELER
Yüksek Lisans
University
2 YIL
2 years
Units
MÜSTAKİL ÜNİTELER
Independent Ünits
PTT BANK İŞL.MRK.MÜD.
Postal Bank Operating Directorate
KEFALET SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Securıty cash
MÜSTAKİL ÜNİTE TOPLAMI
Total of Independent ünits
106
GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI
Total of directorate general
GENEL TOPLAM
General Total
A.Ö.F
Open Public
University
Yüksek Okul
University
3 YIL
3 years
4+ YIL
4+ years
2 YIL
4 YIL
2 years 4 years
5 + YIL
5 +years
YÜKSEK Lise ve
TOPLAM Dengi
İlk
Öğretim
İlk Okul
Orta
Toplam
Genel
Toplam
University High
Total
School
Primary
School
Primary
School
Secondary
Total
General
Total
-
1
1
2
1
38
11
54
36
3
-
39
93
-
-
-
1
-
2
-
3
1
-
-
1
4
-
1
1
3
1
40
11
57
37
3
-
40
97
22
34
3
359
12
101
118
649
156
12
2
170
819
123
1703
92
1940
51
4323
1728
9960
12850
4599
1117
18566
28526
PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI
DISTRIBUTION OF PERSONNEL BY THEIR EDUCATION
2007
ÖĞRENİM DURUMLARI
Education Situation
YÜKSEK
KAD.-Position
University
SÖZ.-Agreement
LİSE
KAD.-Position
High School
SÖZ-Agreement
ORTA
KAD.-Position
Secondary School
SÖZ-Agreement
İLK
KAD.-Position
Primary School
SÖZ-Agreement
TOPLAM
KAD.-Position
Total
SÖZ-Agreement
GİH
General management
Services
%
TH
Technical
Sevices
SH
Health
Sevices
%
%
2 100,00
AH
Judicial
Sevices
YH
Auxilary
Sevices
%
852
73,64
-
0,00
-
8.310
32,82
722
61,82
34
91,89
293
25,32
-
0,00
-
0,00
-
11.946
47,18
446
38,18
3
8,11
12
1,04
-
0,00
-
4.288
16,94
-
0,00
-
0,00
-
775
3,06
1.157
25.319
%
TOPLAM
TOTAL
TOPLAM
TOTAL
0,00
-
0,00
854
36 100,00
4
0,50
9.106
0,00
-
0,00
293
-
0,00
162
20,07
12.557
0,00
-
0,00
-
0,00
12
-
0,00
-
0,00
299
37,05
4.587
0,00
-
0,00
-
0,00
-
100,00
-
-
0,00
-
0,00
-
0,00
342
42,38
1.117
100
-
0
2
100
-
0
-
100
1.159
100
1.168
100
37
100
36
100
807
100
27.367
%
9.960 34,92
107
12.850 45,05
4.599 16,12
1.117
3,92
28.526
100
PERSONELİN SINIFLARA GÖRE KADRO VE FİİLİ DURUMU
POSITIONS AND ACTUAL FACT OF PERSONNEL WITH RESPECT TO THE
CLASSES AND GRADES
2006
TEŞKİLAT
Admınıstration
GENEL MÜDÜRLÜK
General Directorate
GENEL İDARİ HİZMET
General Managment
Service
TEKNİK HİZMET
Technical Services
SAĞLIK HİZMETİ
Health Services
AVUKATLIK HİZMETİ
judicial Services
YARDIMCI HİZMET
Auxiliary Services
TOPLAM
Total
MUKAVELELİ
By Agreement
TOPLAM
Total
BAŞMÜDÜRLÜKLER
Principal Direc.
GENEL İDARİ HİZMET
General Managment
Service
TEKNİK HİZMET
Technical Services
SAĞLIK HİZMETİ
Health Services
AVUKATLIK HİZMETİ
Judicial Services
YARDIMCI HİZMET
Auxiliary Services
TOPLAM
Total
MUKAVELELİ
By Agreement
TOPLAM
Total
MÜSTAKİL ÜNİTELER
Independent Units
GENEL İDARİ HİZMET
General Managment
Service
TEKNİK HİZMET
Technical Services
SAĞLIK HİZMETİ
Health Services
Dolu
Kadro
Adedi
Full
employ
ment
2007
FİİLİ ADET
Occupied count
TEŞKİLAT
Admınıstration
Kadrolu Sözleşmeli
Position By agreement
174
174
432
-
-
154
2
2
8
-
-
11
-
-
5
176
176
610
GENEL MÜDÜRLÜK
General Directorate
GENEL İDARİ HİZMET
General Managment
Service
TEKNİK HİZMET
Technical Services
SAĞLIK HİZMETİ
Health Services
AVUKATLIK HİZMETİ
judicial Services
YARDIMCI HİZMET
Auxiliary Services
TOPLAM
Total
Dolu
Kadro
Adedi
Full
employ
ment
FİİLİ ADET
Occupied count
Kadrolu Sözleşmeli
Position By agreement
178
178
448
-
-
169
2
2
7
-
-
10
-
-
5
180
180
639
976
976
24.783
-
-
994
-
-
30
-
-
26
-
-
801
976
976
26.634
3
3
88
-
-
5
-
-
-
5
791
1043
1043
25019
-
-
1035
-
-
34
-
-
25
1
1
873
1044
1044
26986
BAŞMÜDÜRLÜKLER
Principal Direc.
GENEL İDARİ HİZMET
General Managment
Service
TEKNİK HİZMET
Technical Services
SAĞLIK HİZMETİ
Health Services
AVUKATLIK HİZMETİ
Judicial Services
YARDIMCI HİZMET
Auxiliary Services
TOPLAM
Total
9
28.039
7
7
192
-
-
7
-
-
-
108
MÜSTAKİL ÜNİTELER
Independent Units
GENEL İDARİ HİZMET
General Managment
Service
TEKNİK HİZMET
Technical Services
SAĞLIK HİZMETİ
Health Services
PERSONELİN SINIFLARA GÖRE KADRO VE FİİLİ DURUMU
POSITIONS AND ACTUAL FACT OF PERSONNEL WITH RESPECT TO THE
CLASSES AND GRADES
2006
2007
TEŞKİLAT
Admınıstration
AVUKATLIKHİZMETİ
Judicial Services
YARDIMCI HİZMET
Auxiliary Services
TOPLAM
Total
MUKAVELELİ
By Agreement
TOPLAM
Total
GENEL TOPLAM
General Total
POZ.VE I SAY. CETVEL
BOŞU
Position and 1 st Unit
Column
GENEL TOPLAM
General Total
Dolu
Kadro
Adedi
Full
employ
ment
TEŞKİLAT
FİİLİ ADET
Occupied count
Admınıstration
Kadrolu
Position
Sözleşmeli
By agreement
-
-
-
-
-
5
7
7
204
AVUKATLIKHİZMETİ
Judicial Services
YARDIMCI HİZMET
Auxiliary Services
TOPLAM
Total
Dolu
FİİLİ ADET
Kadro
Adedi
Occupied count
Full
employ Kadrolu Sözleşmeli
Position By agreement
ment
-
-
-
-
-
1
3
3
94
1.159
1.159
27.367
211
1227
1227
981
27800
19831
49839
GENEL TOPLAM
General Total
POZ. VE I SAY CETVEL
BOŞU
Position and 1 st Unit
Column
GENEL TOPLAM
General Total
109
1.047
20.264
49.837
2006 VE 2007 YIL SONU KARŞILAŞTIRMALI PERSONEL HAREKETLERİ
PERSONNEL MOVEMENTS DEALING WITH 2006 AND 2007YEAR END
GİRİŞ VE ÇIKIŞ
In and out
Yılbaşı Mevcudu
2006
GİRİŞ ŞEKLİ
Starting position
2007
28.696
30.139
Açıktan Tayin
New year standing
Yıl içinde Giren
3.483
2.607
1.894
870
37
41
18
66
Kurum İçi Nakil
1.534
1.630
TOPLAM
3.483
2.607
Naklen Tayin
Transferring
3.152
3.146
Askerlik Dönüşü
Personnel who left
Yıl Sonu Adedi
2007
New attendance
New personnel in
Yıl içinde Çıkan
2006
Back of military job
30.139
29.600
Year end Total
Total
AYRILIŞ
NEDENLERİ
Leaving reasons
İstifa ve Terk
2006
2007
113
AYRILIŞ
NEDENLERİ
Leaving reasons
136 İşten Çıkarma
18
47
1.355
1.207
32
48
1507
1549
TOPLAM- TOTAL
2.974
2.898
GENEL TOPLAM
3.152
3.146
93 Vefat
Death
-
-
Other
TOPLAM -TOTAL
94
Retirement
Military Job
Diğer
80
19 Emekliye sevk
Attendance
Askerlik
2007
Termination of job
Resigning and leave
Başka Kuruma Nakil
2006
178
Kurum İçi Nakil
248
General Total
110
ÜNİTELER İTİBARİYLE İŞÇİ SAYISI
LABOURER COUNTS BY UNITS
ÜNİTELER
UNITS
TR Türkiye
TR1 İstanbul
TR10 İstanbul
TR100 İstanbul
İst.Ana.Yak.Başmüd.
İst.Avr.Yak.Başmüd.
TR2 Batı Marmara
TR21 Tekirdağ
TR211 Tekirdağ
TR212 Edirne
TR213 Kırklareli
TR22 Balıkesir
TR221 Balıkesir
TR222 Çanakkale
TR3 Ege
TR31 İzmir
TR310 İzmir
TR32 Aydın
TR321 Aydın
TR322 Denizli
TR323 Muğla
TR33 Manisa
TR331 Manisa
TR332 Afyon
TR333 Kütahya
TR334 Uşak
TR4 Doğu Marmara
TR41 Bursa
TR411 Bursa
TR412 Eskişehir
TR413 Bilecik
TR42 Kocaeli
TR421 Kocaeli
TR422 Sakarya
TR423 Düzce
TR424 Bolu
TR425 Yalova
TR5 Batı Anadolu
TR51 Ankara
TR510 Ankara
Ankara Başmüd.
Posta Çekleri Başmüd.
TR52 Konya
TR521 Konya
TR522 Karaman
TR6 Akdeniz
TR61Antalya
TR611 Antalya
TR612 Isparta
TR613 Burdur
TR62 Adana
TR621 Adana
TR622 Mersin
TR63 Hatay
TR631 Hatay
TR632 Kahramanmaraş
2006
1112
216
216
216
83
133
7
5
4
1
2
2
115
60
60
48
36
12
7
3
4
45
45
38
7
367
344
344
344
23
23
87
64
40
18
6
22
11
11
1
-
2007
1074
205
205
205
81
124
8
5
4
1
3
3
116
62
62
47
35
12
7
3
4
46
45
38
7
1
1
354
332
332
332
22
22
82
59
38
15
6
22
11
11
1
-
ÜNİTELER
UNITS
TR633 Osmaniye
TR7 Orta Anadolu
TR71 Kırıkkale
TR711 Kırıkkale
TR712 Aksaray
TR713 Niğde
TR714 Nevşehir
TR715 Kırşehir
TR72 Kayseri
TR721 Kayseri
TR722 Sivas
TR723 Yozgat
TR8 Batı Karadeniz
TR81 Zonguldak
TR811 Zonguldak
TR812 Karabük
TR813 Bartın
TR82 Kastamonu
TR821 Kastamonu
TR822 Çankırı
TR823 Sinop
TR83 Samsun
TR831 Samsun
TR832 Tokat
TR833 Çorum
TR834 Amasya
TR9 Doğu Karadeniz
TR90 Trabzon
TR901 Trabzon
TR902 Ordu
TR903 Giresun
TR904 Rize
TR905 Artvin
TR906 Gümüşhane
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRA1 Erzurum
TRA11 Erzurum
TRA12 Erzincan
TRA13 Bayburt
TRA2 Ağrı
TRA21 Ağrı
TRA22 Kars
TRA23 Iğdır
TRA24 Ardahan
TRB Ortadoğu Anadolu
TRB1 Malatya
TRB11 Malatya
TRB12 Elazığ
TRB13 Bingöl
TRB14 Tunceli
TRB2 Van
TRB21 Van
TRB22 Muş
TRB23 Bitlis
TRB24 Hakkari
111
2006
1
54
7
5
2
47
43
4
47
14
14
3
3
30
21
3
4
2
57
57
43
3
5
5
1
24
15
13
2
9
4
4
1
34
11
1
5
5
23
17
1
1
4
2007
1
53
6
5
1
47
43
4
44
14
13
1
2
2
28
19
3
4
2
55
55
40
3
6
5
1
23
15
13
2
8
4
4
0
33
10
1
5
4
23
17
1
1
4
ÜNİTELER İTİBARİYLE İŞÇİ SAYISI
LABOURER COUNTS BY UNITS
ÜNİTELER
UNITS
2006
2007
TRC Güneydoğu Anadolu
TRC1 Gaziantep
TRC11 Gaziantep
TRC12 Adıyaman
TRC13 Kilis
TRC2 Şanlıurfa
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
TRC3 Mardin
TRC31 Mardin
TRC32 Batman
TRC33 Şırnak
TRC34 Siirt
59
19
16
2
1
22
6
16
18
5
6
4
3
55
18
15
2
1
21
6
15
16
4
6
2
4
GENEL TOPLAM
General Total
1112
1074
ÜNİTELER
UNITS
112
2006
2007
EĞİTİM FAALİYETLERİ
TRAINING ACTIVITIES
KURS VE SEMİNER FAALİYETLERİ
COURSE AND SEMINAR ACTIVITIES
2007
NEV'İ
CHARACTERISTIC
KURUM VE
KURULUŞLARA
AÇILAN
ADVISED TO
STATE
ENTERPRISES
KURUM VEYA KURULUŞ
ADI
NAME OF THE FOUNDATION
KATILAN KİŞİ
SAYISI
NUMBER OF
PARTICIPANTS
NEV'İ
CHARACTERISTIC
KURSLAR
COURSES
SEMİNERLER
SEMINAR
Erzurum Atatürk Ünv.
Kızılay ve Sağlık Bak.
TÜRKTRUST A.Ş.
Ankara Üniversitesi
Danıştay
Öğretim Üyeleri (Özel)
Y.Mali Müşavir (Özel)
KURUM VE
KURSLAR
Milli Prodüktivite Mrk.
KURULUŞLARIN COURSES
TSE
AÇTIĞI
TSE
OPENED BY STATE SEMİNERLER Ulaştırma Bak.
ENTERPRISES
İl Sivil Savunma Md.
SEMINAR
Mikrosis Eğt. Kurumu
Konya Selçuk Ünv.
Türkiye Halon Bankası
İzmir Celal Bayar Ünv.
Üniversiteler
Yargıtay ve Gazi Ünv.
Ankara ARGE (Özel)
TMMOB
A.B.Genel Sekreterliği
A.B.Genel Sekreterliği
A.B.Genel Sekreterliği
A.B.Genel Sekreterliği
Bilgisayar Kursu
Temel İlkyardım Eğitimi.
Nitelikli Elektronik Sertifika S.
AB Hukuku Sertifika Prog.
Disiplin Hukuku
Yönetici Geliştirme S.
Vergi Kanunları Eğitimi
Maliyet Muhasebesi
Kalite Yönetim S.
İstatistiksel Proses Kontrol Eğt.
Seferberlik Planlama Eğt.
Sivil Savunma Eğt.
Autocad Kursu
Stres Yönetimi
Halon Gazı S.
Yönetim Becerileri Geliştirme S.
Müşteri İlişkileri S.
İdare, İş ve Ceza Huk. S.
Tanıtım Pazarlama ve Müşteri İlş. S.
Yapı Denetimi Eğitimi
Eşleştirme Projesi ve Yön.Eğitimi
Altyapı Prj.Haz. ve Uygulama Eğitimi
Yöneticiler İçin Stratejik Planlama Eğitimi
Proje Yönetimi Eğitimi
10
26
55
3
305
175
33
44
30
30
4
272
1
197
22
143
18065
62
40
3
3
1
2
1
EĞİTİM BİRİMLERİNİN KAPASİTELERİ
TRAINING CENTER CAPACITIES
2007
EĞİTİM BİRİMLERİ
TRAINING CENTRES
ANKARA EĞT. MRK. MÜD.
Ankara Training Center
İSTANBUL EĞT. MRK. MÜD.
İstanbul Training Center
KUŞADASI EĞT. MERK.MÜD
Kuşadası Training Center
TRABZON EĞT. BİRİMİ
Trabzon Training Center
SAMSUN EĞT. BİRİMİ
Samsun Training Center
TOPLAM
TOTAL
YATAK KAPASİTESİ
BED CAPACITY
BAY
BAYAN
TOPLAM
MALE
FEMALE
TOTAL
SINIF SAYISI
CLASS
NUMBER
LABORATUAR
SAYISI
LAB NUMBER
TOPLAM
( SINIF+LAB.)
TOTAL
96
36
132
5
5
10
57
20
77
2
5
7
23
23
56
6
-
6
36
19
55
5
-
5
-
-
-
1
-
1
212
98
320
19
10
29
113
AÇILAN KURS VE SEMİNERLER
THE COURSE AND SEMİNARS OPENED İN
2007
EĞİTİM BİRİMLERİ
TRAINING UNITS
ANKARA EĞT. MRK. MÜD.
BRANŞI
BRANCH
KURS SAYISI
NUMBER OF
COURSE
KURSİYER SAYISI
NUMBER OF
PARTICIPANTS
EĞİTİM SAATİ
TRAINING HOUR
İdari,Posta, Müşterek,
Teknik
146
2928
102480
İdari, Posta, Müşterek,
Teknik
98
1545
75544
İdari, Posta, Müşterek,
Teknik
32
381
18952
İdari, Posta, Müşterek,
Teknik
46
468
27456
MFYS
12
113
9040
Müşterek
215
19527
126011
-
14087
104208
549
39049
463691
Ankara Training Center
İSTANBUL EĞT. MRK. MÜD.
İstanbul Training Center
KUŞADASI EĞT. BİRİMİ
Kuşadası Training Center
TRABZON EĞT. BİRİMİ
Trabzon Training Center
SAMSUN EĞT. BİRİMİ
Samsun Training Center
KURUM DIŞI EĞİTİM
Build out Training
İŞBAŞI EĞİTİM
Point Work Training
Tebligat, Otomasyon,
Kayıtlı Gönderi
TOPLAM - TOTAL
ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ SAYISI
NUMBER OF THE ACADEMİC PERSONNEL
2007
EĞİTİM BİRİMLERİ
TRAINING UNITS
ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ SAYISI
NUMBER OF THE ACADEMİC PERSONNEL
KADROLU
POST ESTABLISHED
ANKARA EĞT. MRK. MÜD.
Ankara Training Center
İSTANBUL EĞT. MRK. MÜD.
İstanbul Training Center
KUŞADASI EĞT. MERK.MÜD
Kuşadası Training Center
TRABZON EĞT. BİRİMİ
Trabzon Training Center
SAMSUN EĞT. BİRİMİ
Samsun Training Center
TOPLAM
TOTAL
114
DİĞER
OTHER
16
-
12
-
7
-
4
-
2
-
41
-
2005- 2007 YILLARINDA VERİLEN HİZMETİÇİ KURS VE SEMİNERLER
COURSES AND SEMINARS OCCURES BETWEEN 2005-2007 YEARS
YILLAR
YEARS
EĞİTİM BİRİMLERİ
TRAINING UNITS
ANKARA EĞT. MRK. MÜD.
KURS SAYISI
NUMBER OF
COURSE
KURSİYER SAYISI
NUMBER OF PARTICIPANTS
EĞİTİM SAATİ
TRAINING HOUR
115
2080
3448
171
2387
6264
88
1213
3736
40
507
1896
414
6187
15344
Ankara Training Center
İSTANBUL EĞT. MRK. MÜD.
İstanbul Training Center
İZMİR EĞT. BİRİMİ
2005
İzmir Training Center
TRABZON EĞT. BİRİMİ
Trabzon Training Center
TOPLAM
TOTAL
ANKARA EĞT. MRK. MÜD.
224
7096
175450
126
2122
82556
56
564
34216
37
438
23040
443
10220
315262
146
2928
102480
98
1545
75544
32
381
18952
46
468
27456
12
113
9040
334
5435
233472
1191
21842
564078
Ankara Training Center
İSTANBUL EĞT. MRK. MÜD.
İstanbul Training Center
İZMİR EĞT. BİRİMİ
2006
İzmir Training Center
TRABZON EĞT. BİRİMİ
Trabzon Training Center
TOPLAM
TOTAL
2007
ANKARA EĞT. MRK. MÜD.
Ankara Training Center
İSTANBUL EĞT. MRK. MÜD.
İstanbul Training Center
KUŞADASI EĞT. MERK.MÜD
Kuşadası Training Center
TRABZON EĞT. BİRİMİ
Trabzon Training Center
SAMSUN EĞT. BİRİMİ
Samsun Training Center
TOPLAM
TOTAL
GENEL TOPLAM
GENERAL TOTAL
115
ÜLKELER İTİBARİYLE POSTA
İSTATİSTİKLERİ
POSTAL TRAFFIC BY COUNTRIES
POSTA HİZMETLERİ PERSONEL SAYISI
POSTAL SERVICES PERSONNEL
Ülkeler - Countries
Amerika Birleşik Devletleri - USA
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
859484 878925 880699 871666 891005 854376 826955 807596 803000 796199
Arjantin - Argentina
18931
15672
15376
14067
12669
12379
11849
12162
12703
12843
Avusturya - Austria
37562
38271
33536
33421
30668
31669
28845
27454
26058
25606
Banglades - Bangladesh
37651
38529
(X)
(X)
(X)
39409
40902
(X)
(X)
39882
Belçika - Belgium
43399
41637
41182
39933
39173
38656
39002
36320
36154
(X)
1224
1264
1117
1095
1028
1019
1019
1043
1063
1202
25981
25485
25700
24867
23895
(X)
27682
28349
21539
(X)
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
Danimarka - Denmark
Fransa - France
286914 287348 287479 291812 292317 291594 285802 280327 278286 273620
Hindistan - India
594685 604257 602987 603950 591140 579694 565922
İngiltere - United Kingdom
213259 212500 213414 210267 207847 211860 191843 182814 195592 176309
Ispanya - Spain
İsrail - Israel
İsviçre - Switzerland
İtalya - Italy
Japonya - Japan
65127
64896
64515
58817
59362
59970
59822
59881
64909
65515
5350
5330
5300
5300
5290
5274
4975
4995
4951
4964
37101
41475
42568
42884
55873
55730
54543
51867
49716
57676
181262 178649 173722
(X) 153176 148224 150746 151027 147904 148734
(X)
(X)
39253
38531
40406
37163
1696
1766
1774
Meksika - Mexico
26666
26294
Mısır - Egypt
38226
Pakistan - Pakistan
49398
Kore - Korea
Lüksemburg - Luxembourg
Polonya - Poland
Portekiz - Portugal
(X) 540334 520191
(X) 208379 216946
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
38979
39171
42920
42612
42898
1784
1791
1792
1782
1755
1746
1897
23579
23137
22082
20243
19547
19740
19967
19885
39000
44194
41314
40180
40822
42350
42702
46229
45962
48644
48295
48866
48866
48302
47124
46425
47319
46663
102719 103110 102030 102213 100060 102036 100760 100138 100035 101103
15962
16348
16861
17160
17396
16457
15273
14622
14160
13821
(X)
3002
2828
2982
2975
3006
3029
3031
2848
312
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
9708
10416
9540
9544
9500
9175
9102
(X)
8948
10103
Tunus - Tunusia
8349
10268
(X)
(X)
8847
8967
8974
8955
8918
9107
Türkiye - Turkey
39479
38500
37204
37813
36986
35919
34082
32201
30139
29600
Yunanistan - Greece
11643
11135
10931
11438
10813
11345
11402
11404
11471
11283
Suriye - Syria
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
116
HALKA AÇIK TOPLAM POSTA MERKEZ SAYISI
TOTAL NUMBER OF OFFICE OPEN TO THE PUBLIC
Ülkeler - Countries
Amerika Birleşik Devletleri - USA
1997
1998 1999
2000
44619
38159 3 8 1 6 9 3 8 0 6 0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
38123
37683
37579
37159
37142
36826
Arjantin - Argentina
6678
5556
6514
5342
5363
5540
5724
5689
5619
5538
Avusturya - Austria
2580
2436
2436 2 4 9 7
2432
2072
2007
1999
1947
1942
Banglades - Bangladesh
9093
8865
(X)
(X)
(X)
9848
9859
9995
(X)
9886
Belçika - Belgium
(X)
(X)
(X)
1368
1355
1302
1301
1369
1409
(X)
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
222
243
251
262
279
279
279
356
529
496
1227
1169
114 4
1116
1072
1048
1019
996
945
913
17038 1 6 9 3 0 1 6 6 6 2
17061
17015
16992
16947
17008
17041
Danimarka - Denmark
Fransa - France
Hindistan - India
İngiltere - United Kingdom
17148
153021 153454 154149 154551 154919 155295 155618
18993
18760 1 8 3 4 1
(X) 155516 155333
(X)
17633
17243
15868
14609
14376
14219
Ispanya - Spain
(X)
4093
3994
3716
3649
3471
3343
3291
3272
3261
İsrail - Israel
644
664
690
702
706
690
668
661
653
632
3614
3568
3444
3383
3101
2921
2722
2585
2550
2486
İsviçre - Switzerland
İtalya - Italy
13967
15022 1 5 0 7 9 1 4 9 1 8
13788
13747
13728
13855
13831
13852
Japonya - Japan
24680
24678 2 4 7 5 5 2 4 7 6 5
24760
24744
24715
24678
24631
24574
Kore - Korea
3583
3610
3662
3688
3688
3709
3702
3692
3598
3478
106
106
106
108
108
108
108
109
107
108
Meksika - Mexico
8979
9432
9568
9957
9882
8710
8681
8002
8045
8069
Mısır - Egypt
7280
7488
7513
(X)
5399
5482
5530
5615
5707
5775
13294 1 2 8 5 4 1 2 8 2 8
12235
12267
15035
12107
12339
12343
Lüksemburg - Luxembourg
Pakistan - Pakistan
13216
Polonya - Poland
7781
7836
7887
8063
8223
8242
8304
10923
8350
8383
Portekiz - Portugal
3679
3712
3774
3779
3829
3832
3537
3026
2889
2855
597
619
724
587
(X)
584
600
604
622
588
1282
1421
1485
1489
1488
1515
1517
1642
1521
1511
Tunus - Tunusia
947
973
(X)
(X)
1185
1212
1221
1257
1277
1289
Türkiye - Turkey
3772
3718
3686
3490
3245
3135
3022
2957
2936
3043
Yunanistan - Greece
1249
1225
1620
1779
2052
2167
2218
2200
2093
1892
Suriye - Syria
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
117
SEYYAR POSTA MERKEZLERİ SAYISI
NUMBER OF MOBILE POST OFFICES
Ülkeler - Countries
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
169
50176
64818
57336
59990
60987
61611
62762
71000
71000
Arjantin - Argentina
12
5
5
4
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Avusturya - Austria
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
4200
4202
5035
5
5
5
(X)
(X)
(X)
5
6
(X)
6
Belçika - Belgium
(X)
69
58
56
57
57
51
30
27
(X)
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
71
(X)
(X)
(X)
Danimarka - Denmark
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Fransa - France
8
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Hindistan - India
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
1
1
2
2
2
3
3
3
3
85
Ispanya - Spain
21
6513
6422
6392
6516
6631
6678
6653
6809
6828
İsrail - Israel
49
49
49
49
49
49
49
49
48
47
(X)
(X)
(X)
(X)
387
603
620
945
975
1030
İtalya - Italy
70
69
67
72
72
64
(X)
(X)
14
31
Japonya - Japan
11
11
11
11
14
8
8
8
8
(X)
Kore - Korea
13
14
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Lüksemburg - Luxembourg
(X)
418
418
427
430
431
431
430
430
357
Meksika - Mexico
41
41
41
41
41
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Mısır - Egypt
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
2035
2046
Pakistan - Pakistan
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Polonya - Poland
(X)
13533
12864
12436
12348
12021
(X)
(X)
29
5
Portekiz - Portugal
14
14
15
15
16
16
16
15
13
12
Suriye - Syria
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
(X)
516
1119
1500
1513
1358
1332
1332
562
770
Tunus - Tunusia
22
28
(X)
(X)
36
38
42
42
45
46
Türkiye - Turkey
33
32
33
33
33
32
32
32
32
16
Yunanistan - Greece
(X)
(X)
1182
1161
1107
1060
992
953
931
929
Amerika Birleşik Devletleri - USA
Banglades - Bangladesh
İngiltere - United Kingdom
İsviçre - Switzerland
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
118
POSTA AYRIM (İŞLEME) MERKEZLERİ SAYISI
Ülkeler - Countries
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
377
357
357
346
346
347
347
322
675
675
Arjantin - Argentina
30
27
26
20
18
18
19
19
19
19
Avusturya - Austria
31
31
28
10
13
12
10
9
9
6
Banglades - Bangladesh
33
33
(X)
(X)
(X)
(X)
27
33
(X)
33
7
6
5
5
5
5
5
5
5
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
2
4
2
2
2
3
8
9
10
10
9
10
150
201
314
314
Fransa - France
(X)
116
121
11 7
216
121
(X)
(X)
(X)
(X)
Hindistan - India
573
573
573
573
548
548
472
(X)
460
487
İngiltere - United Kingdom
705
705
807
807
807
807
807
807
807
807
Ispanya - Spain
148
149
132
67
66
62
53
63
61
62
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
26
26
26
26
21
21
22
21
21
21
(X)
119
112
11 2
110
106
(X)
107
78
65
Japonya - Japan
2
2
2
2
6
4
3
5
5
(X)
Kore - Korea
2
2
8
12
12
22
22
22
22
22
Lüksemburg - Luxembourg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Meksika - Mexico
5
34
5
5
5
5
5
5
44
53
Mısır - Egypt
33
33
42
43
43
43
44
42
46
46
Pakistan - Pakistan
45
45
45
45
48
46
48
46
46
46
Polonya - Poland
14
14
14
14
14
13
13
12
(X)
52
Portekiz - Portugal
10
10
12
12
9
9
9
9
9
9
(X)
(X)
(X)
(X)
4
4
4
4
(X)
(X)
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
1
1
1
13
13
13
13
(X)
13
13
Tunus - Tunusia
5
(X)
(X)
(X)
2
2
2
2
2
2
Türkiye - Turkey
14
15
15
16
17
17
17
17
17
19
Yunanistan - Greece
21
21
21
27
28
24
23
23
23
23
Amerika Birleşik Devletleri - USA
Belçika - Belgium
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
Danimarka - Denmark
İsrail - Israel
İsviçre - Switzerland
İtalya - Italy
Suriye - Syria
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
119
TOPLAM POSTA GELİRLERİ
TOTAL POSTAL REVENUES
(DTS Milyon)
(DTS Million)
Ülkeler - Countries
1997
*
Amerika Birleşik Devletleri - USA
1998 1999
*
43083
*
2000
*
2001
*
2002
*
2003
*
2004
2005
2006
*
*
*
42617 45650 49582
52386
48887
46116
44430
48905
48292
Arjantin - Argentina
296
371
381
348
355
117
119
115
152
164
Avusturya - Austria
1284
(X)
(X)
1177
1115
1191
1362
1463
1448
1572
18
16
(X)
(X)
(X)
16
14
11
(X)
12
1367
1480
1312
1296
1296
1434
1670
1754
1629
(X)
36
40
42
45
44
(X)
(X)
(X)
(X)
3
(X)
(X)
(X)
(X)
1027
1125
1203
1330
1257
1376
12221 10645 10793
10513
11662
13193
16582
16117
17784
Banglades - Bangladesh
Belçika - Belgium
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
Danimarka - Denmark
Fransa - France
11014
Hindistan - India
229
288
289
332
545
566
607
(X)
688
800
8284
8282
8858
9299
9703
9839
10368
11137
10910
(X)
Ispanya - Spain
968
1055
915
920
1048
1290
1501
1644
1628
1773
İsrail - Israel
268
235
258
296
288
253
(X)
(X)
(X)
(X)
İsviçre - Switzerland
(X)
2890
2685
2949
3122
3646
3748
4182
3992
4300
4961
4887
4567
4953
5063
5700
6578
7509
7607
8434
25313 29365 27627
24073
13295
12357
11903
11322
10693
İngiltere - United Kingdom
İtalya - Italy
Japonya - Japan
24058
1590
2236
2354
2131
1992
2269
1998
2336
2547
2977
73
78
70
80
83
105
117
182
123
128
Meksika - Mexico
152
118
153
138
136
128
117
151
186
175
Mısır - Egypt
147
173
222
280
305
357
287
284
409
467
39
38
38
38
43
49
46
48
52
54
Polonya - Poland
728
856
740
883
1085
1043
1048
1316
1322
1443
Portekiz - Portugal
389
430
417
426
441
494
547
567
541
572
Suriye - Syria
21
24
(X)
23
24
(X)
18
(X)
17
17
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
71
67
78
82
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Tunus - Tunusia
35
39
(X)
(X)
62
(X)
75
80
81
92
Türkiye - Turkey
223
249
265
368
253
255
345
468
503
523
Yunanistan - Greece
218
244
257
263
269
332
399
445
415
469
Kore - Korea
Lüksemburg - Luxembourg
Pakistan - Pakistan
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
(*) DTS Birim olarak Kullanılmıştır. Use to DTS
120
TOPLAM POSTA GİDERLERİ
TOTAL POSTAL EXPENDITURES
(DTS Milyon)
(DTS Million)
Ülkeler - Countries
1997
1998 1999
*
*
*
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
*
*
*
*
*
*
*
40667
41035
49936
52232
52232
47983
43003
42433
47786
47650
Arjantin - Argentina
316
469
427
419
349
129
112
98
142
159
Avusturya - Austria
1079
(X)
(X)
1240
1098
1183
1322
1387
1362
1465
24
(X)
(X)
(X)
(X)
26
24
22
(X)
26
1306
1341
1327
(X)
1280
1465
1704
1691
1537
(X)
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
23
24
26
37
31
(X)
(X)
(X)
(X)
175
Danimarka - Denmark
(X)
(X)
(X)
(X)
912
979
1026
1116
1083
1251
Fransa - France
10965
12148
10728
10940
10416
11690
13074
16124
15494
16953
Hindistan - India
362
554
562
603
810
795
814
(X)
903
987
7653
7816
9345
9674
11020
10643
10283
10684
10842
(X)
Ispanya - Spain
960
1009
1034
1064
1034
1172
1378
1479
1459
1622
İsrail - Israel
248
215
269
307
288
327
(X)
(X)
(X)
(X)
İsviçre - Switzerland
(X)
2660
2629
2879
3030
3539
3558
3705
3563
3852
5564
5662
5217
5276
4941
5496
6206
6839
6924
7389
23877
1134
31818
28855
24823
13433
11977
11713
11235
10536
1029
1625
2175
2056
1943
2178
2004
2256
2516
2842
78
90
93
94
(X)
(X)
(X)
111
113
121
Meksika - Mexico
138
131
191
194
200
162
142
150
171
185
Mısır - Egypt
150
171
219
275
300
349
279
271
389
432
42
39
36
35
40
46
46
46
51
52
Polonya - Poland
723
846
754
891
1080
1036
1015
1288
1265
1412
Portekiz - Portugal
355
431
448
452
449
541
502
526
540
553
17
23
(X)
25
35
(X)
31
(X)
32
32
124
128
136
155
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Tunus - Tunusia
45
45
(X)
(X)
64
(X)
81
85
85
91
Türkiye - Turkey
224
249
260
302
216
250
334
431
418
427
Yunanistan - Greece
287
287
252
256
263
286
382
432
409
465
Amerika Birleşik Devletleri - USA
Banglades - Bangladesh
Belçika - Belgium
İngiltere - United Kingdom
İtalya - Italy
Japonya - Japan
Kore - Korea
Lüksemburg - Luxembourg
Pakistan - Pakistan
Suriye - Syria
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
(*) DTS Birim olarak Kullanılmıştır. Use to DTS
121
BİR POSTA MERKEZİNİN HİZMET SAĞLADIĞI ORTALAMA NÜFUS
AVERAGE NUMBER OF INHABITANTS SERVED BY A POST OFFICE
Ülkeler - Countries
1997
1998 1999
2000
2001
2002
Amerika Birleşik Devletleri - USA
6004
Arjantin - Argentina
Avusturya - Austria
7090
7387
7488
7555
7723
7824
7949
8028
8223
5341
6501
5620
6940
6997
6855
6713
6744
6895
7066
3127
3317
3325
3224
3332
3914
4043
4087
4206
4288
13418
14074
(X)
(X)
(X)
14602
14883
13928
(X)
15778
(X)
(X)
(X)
7493
7581
7907
7931
7596
7394
(X)
11621
11193
10999
10762
10317
10526
10733
12034
8498
8565
Danimarka - Denmark
4303
4533
4637
4768
4979
5106
5263
5435
5746
5947
Fransa - France
3417
3454
3487
3558
3491
3517
3539
3555
3556
3598
Hindistan - India
6242
6327
6488
6579
6670
6758
6846
(X)
7094
7414
İngiltere - United Kingdom
3107
3146
3202
(X)
3339
3425
3733
4071
4150
4255
(X)
9618
10166
10966
11201
11805
12282
12958
13263
13458
İsrail - Israel
9052
8990
8566
8606
8744
9136
9630
9985
10298
10775
İsviçre - Switzerland
1961
1989
2082
2120
2313
2455
2633
2800
2844
2988
İtalya - Italy
4118
3833
3815
3856
4171
4181
4182
4188
4200
4243
Japonya - Japan
5090
5122
5120
5129
5140
5151
5165
5183
5200
5206
12835
12861
12701
12699
12782
12787
12884
12904
13289
13815
3962
3962
4049
4029
4085
4140
4195
4211
4345
4271
10500
10160
10179
9935
10165
11706
11917
13209
12960
13055
8891
8811
8849
(X)
12803
12861
13007
12937
12972
12842
10453
9822
10815
11120
11955
12220
10214
12785
12799
13039
Polonya - Poland
4967
4934
4904
4796
4700
4686
4646
3530
4614
4549
Portekiz - Portugal
2702
2686
2648
2650
2620
2622
2844
3450
3632
3705
Suriye - Syria
25293
25201
22316
28211
(X)
29762
29665
30765
30616
33006
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
15195
14201
14457
14873
15342
15524
15963
14585
16155
15999
Tunus - Tunusia
9725
9589
(X)
(X)
8121
8026
8052
7951
7911
7924
Türkiye - Turkey
16900
17065
17467
19306
21143
22429
23602
16484
16860
19581
8406
8587
6687
6128
5334
5062
4948
5044
5312
5878
Banglades - Bangladesh
Belçika - Belgium
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
Ispanya - Spain
Kore - Korea
Lüksemburg - Luxembourg
Meksika - Mexico
Mısır - Egypt
Pakistan - Pakistan
Yunanistan - Greece
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
122
2003
2004
2005
2006
YURTİÇİ MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİ
INTERNAL LETTER POSTAL ITEMS
(106 Adet - 106Number)
Ülkeler - Countries
Amerika Birleşik Devletleri - USA
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
188212 196570 194227 200218 200140 189608 189416 194000 199000 201001
Arjantin - Argentina
379
402
420
380
348
316
301
337
400
477
Avusturya - Austria
2867
(X)
(X)
(X)
890
1050
873
970
994
1160
465
484
(X)
(X)
(X)
207
251
191
(X)
22
3138
3319
3533
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
67
69
73
98
94
78
(X)
121
129
(X)
1678
1685
1621
1723
1415
1367
1153
1121
1058
994
Fransa - France
24871
25127
25590 25759
25794
17602
17201
17571
17543
17165
Hindistan - India
14935
15749
15766 15782
13620
10567
8747
8747
6600
5923
İngiltere - United Kingdom
17553
18090
18090 19092
(X)
20553
20749
21030
20790
20323
4025
4228
4569
4674
4797
5144
5248
5177
5471
5447
536
542
567
607
647
670
691
698
735
673
İsviçre - Switzerland
2744
2847
2856
2870
2951
2894
2917
2858
2822
3921
İtalya - Italy
5527
5665
5821
6408
2681
6177
6344
6574
6833
6780
25306
25480
25707
26114
26216
25647
25502
24923
24741
22284
3892
3566
3774
4453
4994
5222
5186
4896
4688
4733
Lüksemburg - Luxembourg
102
106
106
108
108
105
107
105
105
109
Meksika - Mexico
832
769
886
889
827
678
641
656
689
729
Mısır - Egypt
129
130
(X)
130
123
123
102
101
100
94
Pakistan - Pakistan
(X)
358
247
317
273
306
508
516
462
293
Polonya - Poland
1512
2405
2471
2082
2150
2128
2464
1482
1194
1078
Portekiz - Portugal
1020
1100
1160
1201
1250
1002
979
999
1010
972
12
13
(X)
17
10
11
10
8
9
9
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
338
558
(X)
256
272
271
265
229
284
323
Tunus - Tunusia
(X)
56
(X)
(X)
83
104
108
120
122
93
Türkiye - Turkey
1174
947
985
967
807
903
882
911
1023
1047
394
408
433
459
476
496
528
550
561
596
Banglades - Bangladesh
Belçika - Belgium
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
Danimarka - Denmark
Ispanya - Spain
İsrail - Israel
Japonya - Japan
Kore - Korea
Suriye - Syria
Yunanistan - Greece
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
123
YURTDIŞINA GİDEN MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİ
LETTER POSTAL ITEMS SEND TO FOREIGN COUNTRIES
(1000 Adet - Thousand)
Ülkeler - Countries
Amerika Birleşik Devletleri - USA
1997
1998 1999
687106 644429 904600
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
(X) 959533 818800 786772 824000 830400 771900
8600
7789
5599
3422
4060
2916
3455
4366
3627
131121 130000
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
60521
(X)
(X)
(X)
43804
39189
31850
(X)
72267
213984 193794
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
33901
38345
31948
31900
24153
24366
(X)
41271
40847
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Fransa - France
454326 526462 576200 597900
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Hindistan - India
138728 139270 177300 196860 159000 124700 109100
İngiltere - United Kingdom
896400 967611 986786 928512 834081 581710 627174 448841 448062 461385
Ispanya - Spain
161391 173952 140800 141256 185361 201537 230294 221816 141595 134919
Arjantin - Argentina
Avusturya - Austria
Banglades - Bangladesh
Belçika - Belgium
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
Danimarka - Denmark
İsrail - Israel
İsviçre - Switzerland
10503
59866
29800
26600
26600
(X)
(X)
(X)
18500
16500
13500
14800
(X) 101900 104900
13600
17000
16000
(X) 205000 200000 191000 203000 192000 199700
İtalya - Italy
140569 146898 153988 162329
Japonya - Japan
122002 110173 111039
95917
91730 107909
(X)
94110
93070
91251
88259
79964
84170
81083
77535
75658
Kore - Korea
22579
20294
21524
20018
17376
14582
14812
13523
9629
8819
Lüksemburg - Luxembourg
32800
36600
38100
44700
45200
45100
43600
43400
42800
39800
152080 173316 116066
57740
37772
28690
37740
36863
41510
42013
Meksika - Mexico
Mısır - Egypt
85432
85573
(X)
85792
78605
78596
74226
73320
72721
71259
Pakistan - Pakistan
25040
21152
16086
21913
21640
12060
10060
16246
12778
2938
Polonya - Poland
39488
41036
40998
41282
39833
37698
40012
47366
60221
63584
Portekiz - Portugal
53541
58240
60537
61445
63320
65190
55805
55135
53514
50558
3000
2888
3877
4040
3111
2306
2027
2236
1236
1003
(X) 244540 177766 181623 164376
83422
36038
40131
Suriye - Syria
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
252584 347696
Tunus - Tunusia
(X)
5392
(X)
(X)
5204
4500
3900
3500
3800
5600
Türkiye - Turkey
116310
83631
59683
58359
51251
38747
31797
30100
29383
23218
(X)
(X)
74376
78091
71433
58367
52082
47915
46359
46087
Yunanistan - Greece
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
124
YURTDIŞINDAN GELEN MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİ
LETTER POSTAL ITEMS RECEIVED FROM FOREIGN COUNTRIES
(1000 Adet - Thousand)
Ülkeler - Countries
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
(X) 580274 541200 541583 572000 500400 480000
508569 474348
(X)
(X)
(X)
65392
43380
25374
22365
19802
19323
17652
134452 144000
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
61377
(X)
(X)
(X)
43668
39179
31770
(X)
(X)
203829 200228
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
72901
75449
69539
66011
48822
33123
(X)
45174
46116
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Fransa - France
444898 461710 476000 468300
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Hindistan - India
498801 505650 561640 517506 453755 346800 269800
(X)
68600
65800
Amerika Birleşik Devletleri - USA
Arjantin - Argentina
Avusturya - Austria
Banglades - Bangladesh
Belçika - Belgium
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
Danimarka - Denmark
İngiltere - United Kingdom
Ispanya - Spain
İsrail - Israel
İsviçre - Switzerland
81972
63270
(X) 498419 535812 521791 502540 388717 468636 362173 483793 453079
162942 162869 156600 158533 163302 155201 150913 139786 156839 132968
31000
31600
31910
31300
27700
25300
25800
23300
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
23000
23000
(X) 230600
İtalya - Italy
182350 211006 217446 222745 224003 218826
Japonya - Japan
302551 268882 289593 290375 279305 262264 269000 215483 210893 202273
(X) 196642 184593 195407
Kore - Korea
50443
44784
47532
54792
53030
47745
35534
29122
41434
41516
Lüksemburg - Luxembourg
25000
25600
25800
28100
27600
27500
27500
28300
28200
25700
Meksika - Mexico
182416 191022 155772 213025 158806 187543 102110
Mısır - Egypt
100305 100599
111960 121514 123394
(X) 100817
86929
86983
82589
80898
79819
79399
Pakistan - Pakistan
44786
34453
32513
35788
30875
31964
29063
40838
44933
7435
Polonya - Poland
54266
56554
56016
57056
53268
49054
49124
51107
58903
58753
Portekiz - Portugal
42218
42859
42915
44590
44577
45393
46459
45761
43244
41117
2808
2763
(X)
3569
1462
1696
1581
1532
1151
1802
Suriye - Syria
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
Tunus - Tunusia
Türkiye - Turkey
Yunanistan - Greece
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
343686 340105
(X) 252645 290548 269568 206876 299578 267683 131845
(X)
11959
11000
10600
8500
9100
8900
220996 125389 149209 143705
95757
72415
76562
64714
76485
68427
(X)
47359
53007
42000
40637
40019
41867
(X)
(X)
16362
(X)
(X)
(X)
125
YURTİÇİ KOLİ POSTASI GÖNDERİLERİ
INTERNAL POSTAL PARCELS
(1000 Adet - Thousand)
Ülkeler - Countries
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Amerika Birleşik Devletleri - USA 2056600 2197800 2232600 2350900 2280200 2134600 1988100 1981000 2053000 2099000
1594
1765
2092
3096
4721
38023 39527
43673
42258
(X)
(X)
(X)
1879
1939
2136
(X)
1184
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
0.719
0.837
0.920
0.692
(X)
622
677
1591
29112
27422
31809 30447
(X)
(X)
33280
34537
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
175892 285260 293850 228070 332000 246700 124300 124300
80300
71900
2253
Arjantin - Argentina
2264
2665
2594
2544
Avusturya - Austria
46755
42468
(X)
38288
2045
2501
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
0.933
0.597
Danimarka - Denmark
30626
32222
Fransa - France
97270
98100 241900 252400 254000
Banglades - Bangladesh
Belçika - Belgium
Hindistan - India
İngiltere - United Kingdom
Ispanya - Spain
İsrail - Israel
İsviçre - Switzerland
İtalya - Italy
Japonya - Japan
(X)
(X) 109500
15727
17382
18673
19293
17726
1111
1118
1273
1409
(X)
41594
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
18629 19786
20512
21913
25792
22919
1400
1300
1300
1300
1400
(X)
1506
(X) 136566 130481 117800 111100 110000 112000 105000 104000
41119
37361
35712
31725 34453
22977
22138
19738
(X)
322320 313120 316367 306964 406807 442707 698010 1429748 2074976 2317414
43586 54002
57030
64716
75249
94738
(X)
4
4
5
6
8
816
954
526
349
599
702
329
305
217
159
174
158
155
154
146
1244
900
1349
1753
1160
694
730
711
1153
23235
24844
23245
23689
23392 23136
20343
24370
30485
20613
11822
14663
17806
12525
8926
8205
7810
9654
8648
4901
Suriye - Syria
23
15
3
2
2
2
2
1
2
5
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
(X)
336
419
419
(X)
304
447
194
246
188
Tunus - Tunusia
7
8
(X)
(X)
46
60
62
70
67
65
Türkiye - Turkey
862
809
947
785
795
859
935
781
689
932
2772
2857
2714
2803
2685
2501
2106
2223
1967
1809
25287
20292
23305
29788
(X)
(X)
(X)
(X)
1928
1849
(X)
192
218
1134
Polonya - Poland
Portekiz - Portugal
Kore - Korea
Lüksemburg - Luxembourg
Meksika - Mexico
Mısır - Egypt
Pakistan - Pakistan
Yunanistan - Greece
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
126
YURTDIŞINA GİDEN KOLİ POSTASI GÖNDERİLERİ
POSTAL PARCELS SEND TO THE FOREIGN COUNTRIES
(1000 Adet - Thousand)
Ülkeler - Countries
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
6241
5395
5079
(X)
7945
12300
13500
14900
16800
10700
Arjantin - Argentina
8
9
6
5
6
(X)
(X)
(X)
8
(X)
Avusturya - Austria
923
880
(X)
835
798
769
920
1112
(X)
(X)
Banglades - Bangladesh
570
(X)
(X)
(X)
(X)
184
183
571
(X)
232
12302
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
63
71
98
126
110
130
(X)
107
119
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Fransa - France
1300
1294
1315
930
1742
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Hindistan - India
76
75
76
(X)
75
82
85
(X)
128
131
İngiltere - United Kingdom
(X)
(X)
730
868
(X)
(X)
(X)
962
829
741
Ispanya - Spain
595
639
577
605
615
588
549
553
587
601
İsrail - Israel
194
152
118
105
114
129
118
87
73
77
İsviçre - Switzerland
(X)
(X)
(X)
(X)
987
900
914
888
875
1400
İtalya - Italy
872
791
695
693
466
415
336
317
298
(X)
2592
2218
1975
1642
1510
1517
1550
1491
1471
1483
864
894
1027
888
1208
815
705
631
746
535
Lüksemburg - Luxembourg
46
60
69
75
74
77
75
82
97
117
Meksika - Mexico
44
37
33
48
51
53
22
18
63
83
Mısır - Egypt
20
20
15
25
25
9
10
9
4
9
Pakistan - Pakistan
120
124
127
79
76
77
82
92
90
81
Polonya - Poland
174
213
218
248
232
177
195
258
338
386
Portekiz - Portugal
116
133
134
142
147
123
120
81
72
80
Suriye - Syria
11
11
11
10
9
10
11
13
12
12
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
91
114
165
(X)
269
43
58
53
403
370
Tunus - Tunusia
40
40
(X)
(X)
53
47
45
46
49
49
Türkiye - Turkey
40
39
36
32
35
38
34
36
37
43
102
104
86
88
95
101
85
92
99
115
Amerika Birleşik Devletleri - USA
Belçika - Belgium
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
Danimarka - Denmark
Japonya - Japan
Kore - Korea
Yunanistan - Greece
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
127
YURTDIŞINDAN GELEN KOLİ POSTASI GÖNDERİLERİ
POSTAL PARCELS RECEIVED FROM FOREIGN COUNTRIES
(1000 Adet - Thousand)
Ülkeler - Countries
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
3640
3652
3710
(X)
4696
9900
9800
7900
11100
(X)
Arjantin - Argentina
203
205
216
233
185
(X)
(X)
(X)
117
(X)
Avusturya - Austria
1008
639
(X)
1178
907
890
1275
1651
(X)
(X)
Banglades - Bangladesh
369
105
(X)
(X)
(X)
182
183
566
(X)
(X)
Belçika - Belgium
354
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
88
81
80
83
66
55
(X)
56
52
5
Danimarka - Denmark
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Fransa - France
978
875
857
850
835
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Hindistan - India
165
190
210
(X)
232
225
234
233
194
158
İngiltere - United Kingdom
(X)
(X)
3650
1400
(X)
(X)
(X)
2320
5600
2070
Ispanya - Spain
600
589
617
624
553
489
557
704
973
1112
İsrail - Israel
206
183
185
191
185
182
177
178
186
197
İsviçre - Switzerland
(X)
(X)
(X)
(X)
1590
(X)
(X)
(X)
(X)
3500
İtalya - Italy
584
575
472
373
421
367
365
341
361
(X)
2363
1968
2053
2698
1227
1877
2000
2099
1967
1838
Kore - Korea
414
415
438
518
501
499
306
736
624
716
Lüksemburg - Luxembourg
144
150
165
198
247
281
312
314
336
370
Meksika - Mexico
58
77
70
66
71
188
384
366
245
307
Mısır - Egypt
32
48
199
44
49
47
42
35
74
50
Pakistan - Pakistan
110
75
28
45
31
36
35
36
33
39
Polonya - Poland
593
755
665
719
749
249
290
277
300
321
Portekiz - Portugal
233
220
229
190
187
148
143
113
102
104
39
19
17
17
13
13
13
12
12
12
165
223
254
(X)
395
85
106
328
309
313
Tunus - Tunusia
63
66
(X)
(X)
(X)
54
52
50
50
57
Türkiye - Turkey
123
114
119
91
110
100
111
113
120
108
Yunanistan - Greece
275
253
258
238
231
205
189
197
244
246
Amerika Birleşik Devletleri - USA
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
Japonya - Japan
Suriye - Syria
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
128
YURTİÇİ POSTA HAVALELERİ SAYISI
NUMBER OF INLAND POSTAL MONEY ORDERS
(1000 Adet - Thousand)
Ülkeler - Countries
Amerika Birleşik Devletleri - USA
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
209053 208600 218911 232800 227200 218200 213600 202500 181000
176000
Arjantin - Argentina
3742
1609
1374
1570
2516
1889
1601
1832
1985
1929
Avusturya - Austria
1170
5370
5108
824
716
(X)
(X)
186
(X)
(X)
Banglades - Bangladesh
3588
3882
(X)
(X)
(X)
4513
3642
2136
(X)
3664
Belçika - Belgium
322
279
239
(X)
(X)
(X)
148
129
70
(X)
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
1023
(X)
Danimarka - Denmark
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
16367
13500
13354
11530
11561
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X) 120650
95790
Fransa - France
Hindistan - India
111605 110770 109100 113730 109521 112180 104565
İngiltere - United Kingdom
31647
30098
29693
28938
29150 26785
29475
29358
30200
12059
Ispanya - Spain
21276
20910
20329
19385
18591
7426
5896
5533
14613
14193
İsrail - Israel
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
İsviçre - Switzerland
(X)
(X)
(X)
(X)
229
193
158
130
(X)
(X)
İtalya - Italy
17893
15596
13992
13676
12592
11425
11575
11647
11120
10776
Japonya - Japan
74740
78560
40302
42384
42380 42710
43510
40990
48330
43920
6966
7990
8688
6917
6117
4078
4061
3819
(X)
3688
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
0.362
0,230
191
(X)
(X)
1257
1172
954
795
693
509
446
338
293
192
632
671
719
748
828
978
965
794
834
726
3841
3479
4045
4851
4431
5210
5336
5474
8403
6696
130464 126786 121402 112678 107112 21604
21258
94257
87282
84235
20824 21428
20658
19448
17148
16386
Kore - Korea
Lüksemburg - Luxembourg
Meksika - Mexico
Mısır - Egypt
Pakistan - Pakistan
Polonya - Poland
20984
20641
20460
20268
Suriye - Syria
283
265
282
288
319
288
255
(X)
239
223
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Tunus - Tunusia
31590
32442
(X)
(X)
9503
1418
10005
11304
11650
12351
Türkiye - Turkey
14217
12828
10888
9724
11532 16152
16492
19490
20669
24485
5626
4827
4694
4690
3629
3274
3090
3161
3087
Portekiz - Portugal
Yunanistan - Greece
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
(*) Çek dahil.
Includıng Cheques
129
4730
YURTİÇİ POSTA HAVALE TUTARLARI
AMOUNT OF INTERNAL POSTAL MONEY ORDERS
(DTS Milyon)
(DTS Million)
Ülkeler - Countries
1997
*
Amerika Birleşik Devletleri - USA
1998 1999
*
19402
*
2000
*
2001
2002
2003
2004
2005
2006
*
*
*
*
*
*
18981 20759
22983
24485
21862
20727
18802
20080
18811
Arjantin - Argentina
617
144
156
177
358
84
74
92
110
115
Avusturya - Austria
234
504
423
127
9
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
52
46
(X)
(X)
(X)
56
54
50
(X)
60
Belçika - Belgium
179
181
124
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
97
(X)
Danimarka - Denmark
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Fransa - France
1417
1760
1742
1344
1834
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Hindistan - India
785
747
809
937
966
948
1265
(X)
1095
1079
İngiltere - United Kingdom
383
360
356
360
373
356
427
411
(X)
451
1327
1256
1057
967
887
638
504
477
746
830
İsrail - Israel
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
İsviçre - Switzerland
(X)
(X)
(X)
(X)
55
51
44
37
(X)
437
İtalya - Italy
2891
2685
2353
2437
2393
2584
(X)
3215
3009
3150
Japonya - Japan
5672
5610
3051
3395
2871
2279
2041
1433
1238
911
Kore - Korea
181
232
270
268
300
291
234
196
(X)
181
Lüksemburg - Luxembourg
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
0.81
0,60
61
(X)
(X)
Meksika - Mexico
29
23
21
17
17
11
8
8
7
6
Mısır - Egypt
21
23
25
28
25
25
7
18
25
24
Pakistan - Pakistan
108
59
116
124
152
193
198
198
(X)
347
Polonya - Poland
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
1686
(X)
(X)
(X)
(X)
2638
2799
2642
2758
2964
3552
3920
4042
3832
4087
Suriye - Syria
347
328
295
279
459
384
385
(X)
431
465
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Tunus - Tunusia
2870
(X)
2875
(X)
1357
64
2012
1868
2085
1799
Türkiye - Turkey
78
83
88
210
675
1591
1767
2668
5010
2995
1005
983
839
761
429
554
613
607
843
926
Banglades - Bangladesh
Ispanya - Spain
Portekiz - Portugal
Yunanistan - Greece
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
(*) DTS Birim olarak Kullanılmıştır. Use to DTS
130
YURTDIŞINDAN GELEN POSTA HAVALELERİ SAYISI
NUMBER OF POSTAL MONEY ORDERS RECEIVED FROM ABROAD
(1000 Adet - Thousand)
Ülkeler - Countries
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
90
81
(X)
(X)
571
37
417
356
256
(X)
Arjantin - Argentina
321
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
331
354
Avusturya - Austria
107
449
350
248
64
(X)
(X)
23
(X)
33
Banglades - Bangladesh
211
63
(X)
(X)
(X)
79
(X)
(X)
(X)
29
Belçika - Belgium
181
169
113
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
29
2
25
Danimarka - Denmark
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Fransa - France
733
1019
508
858
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Hindistan - India
61
40
41
40
46
52
54
(X)
42
29
İngiltere - United Kingdom
615
25
25
28
55
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Ispanya - Spain
555
524
341
331
300
275
384
230
(X)
(X)
İsrail - Israel
12
(X)
6
6
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
İsviçre - Switzerland
(X)
(X)
(X)
(X)
158
181
157
165
(X)
152
1087
970
1127
2009
1783
1629
(X)
1639
1612
1592
Japonya - Japan
40
52
73
70
94
92
78
74
76
70
Kore - Korea
30
64
29
28
29
15
20
17
(X)
24
Lüksemburg - Luxembourg
44
31
15
14
19
18
18
17
20
13
105
141
88
44
29
19
13
10
14
7
Mısır - Egypt
8
7
8
7
7
(X)
(X)
(X)
(X)
2
Pakistan - Pakistan
6
5
4
6
4
3
2
3
127
198
Polonya - Poland
144
150
151
156
158
130
242
239
226
267
Portekiz - Portugal
427
423
369
372
360
292
271
239
292
313
Suriye - Syria
53
48
32
29
21
18
(X)
(X)
18
13
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Tunus - Tunusia
511
522
(X)
(X)
536
552
607
667
767
838
Türkiye - Turkey
209
198
190
171
187
185
183
170
180
257
Yunanistan - Greece
178
174
156
131
121
127
142
149
160
164
Amerika Birleşik Devletleri - USA
İtalya - Italy
Meksika - Mexico
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
131
YURTDIŞINDAN GELEN POSTA HAVALE TUTARLARI
AMOUNT OF POSTAL MONEY ORDERS RECEIVED FROM ABROAD (DTS Milyon)
(DTS Million)
Ülkeler - Countries
1997
1998 1999
*
*
2000
*
2001
*
*
2002
2003
2004
2005
2006
*
*
*
*
*
Amerika Birleşik Devletleri - USA
12
10
(X)
(X)
148
4
104
89
78
(X)
Arjantin - Argentina
60
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
40
44
Avusturya - Austria
16
48
26
22
1
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Banglades - Bangladesh
21
9
(X)
(X)
(X)
11
(X)
(X)
(X)
3
Belçika - Belgium
48
45
30
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
35
949
23
Danimarka - Denmark
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Fransa - France
177
260
116
90721
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Hindistan - India
4
3
3
3
3
16
4
(X)
4
3
11
1
1
1
7
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Ispanya - Spain
117
115
66
58
65
64
111
55
(X)
(X)
İsrail - Israel
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
İsviçre - Switzerland
(X)
(X)
(X)
(X)
34
44
40
45
(X)
(X)
İtalya - Italy
334
376
333
541
538
569
(X)
599
504
563
9
13
17
16
16
19
18
18
19
18
18
46
18
18
18
9
13
12
(X)
21
5
5
2
2
4
2
(X)
(X)
(X)
(X)
21
24
15
7
5
3
1
1
2
1
Mısır - Egypt
1
1
1485
1159
999
(X)
(X)
(X)
(X)
281
Pakistan - Pakistan
1
1 673852 584866 409797 313767
(X)
(X)
48
68
İngiltere - United Kingdom
Japonya - Japan
Kore - Korea
Lüksemburg - Luxembourg
Meksika - Mexico
Polonya - Poland
24
28
28
31
34
30
36
9
(X)
(X)
Portekiz - Portugal
95
99
83
81
77
68
81
76
88
96
0.025
0.067
0.027
0.016
(X)
0.022 0,128
(X)
0,363
0,18
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Tunus - Tunusia
120
130
(X)
(X)
127
140
162
176
201
217
Türkiye - Turkey
39
41
37
39
39
43
56
57
58
96
Yunanistan - Greece
56
54
43
34
41
33
83
87
63
70
Suriye - Syria
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
(*) DTS Birim olarak Kullanılmıştır. Use to DTS
132
YURTİÇİ YATIRILAN POSTA ÇEKLERİ SAYISI
NUMBER OF DEPOSITED POSTAL CHEQUES
(1000 Adet - Thousand)
Ülkeler - Countries
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Amerika Birleşik Devletleri - USA
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Arjantin - Argentina
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Avusturya - Austria
48900
60800
50000
(X)
(X)
(X)
(X)
18040
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
3117
3283
3723
(X)
(X)
96152
91440
54278
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Danimarka - Denmark
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Fransa - France
33972
34900
34927
36871
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Hindistan - India
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
131133 120017 102415 234400
(X)
(X) 221400 185035 161255
(X)
Banglades - Bangladesh
Belçika - Belgium
İngiltere - United Kingdom
Ispanya - Spain
İsrail - Israel
İsviçre - Switzerland
İtalya - Italy
Japonya - Japan
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
9129
9010
8963
(X)
(X)
39582
(X)
38193
39500
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X) 249704 245500 237000
(X)
(X)
702196 678434 670169 662000 615105 652000 656000 656901 647134
(X)
(X) 1066470 1176600 1211510 1247670 1283950 1319430
(X)
(X) 1000140
319864
79185
45550
14158
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
1287
1242
1182
1236
1221
1083
1021
933
840
(X)
Meksika - Mexico
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Mısır - Egypt
330
310
306
325
2220
2387
2233
2403
2399
(X)
Pakistan - Pakistan
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
7
4878
(X)
(X)
(X)
Polonya - Poland
(X)
(X)
(X)
(X)
(X) 253583 276763
14473
14155
(X)
Portekiz - Portugal
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Suriye - Syria
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Tunus - Tunusia
8610
938
(X)
(X)
(X)
1306
(X)
(X)
(X)
(X)
Türkiye - Turkey
11496
11235
8362
7661
6285
6004
6855
8755
8582
10223
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Kore - Korea
Lüksemburg - Luxembourg
Yunanistan - Greece
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
133
YURTİÇİ YATIRILAN POSTA ÇEKLERİ TUTARLARI
AMOUNT OF DEPOSITED POSTAL CHEQUES
(DTS Milyon)
(DTS Million)
Ülkeler - Countries
1997
*
1998 1999
*
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
*
*
*
*
*
*
*
*
Amerika Birleşik Devletleri - USA
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Arjantin - Argentina
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Avusturya - Austria
6394
8821
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
5550
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
44
49
45
(X)
(X)
165754
185669
4401
4315
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Danimarka - Denmark
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Fransa - France
31552
33033
29741
26797
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Hindistan - India
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
48643
101709 102796 101019
(X)
(X)
19000
16765
13735
(X)
Banglades - Bangladesh
Belçika - Belgium
İngiltere - United Kingdom
Ispanya - Spain
İsrail - Israel
İsviçre - Switzerland
İtalya - Italy
107622
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
227
255
269
(X)
(X)
28026
(X)
23618
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
59295
59576
59747
(X)
(X)
139075 118007 108169
93067
98499
(X)
83272
77671
61790
147366
(X) 161754 187408 188592 193609 204042 211699 313542
(X)
137967
27434
18026
29064
1526
(X)
19533
18749
22076
24808
22256
4370
(X)
(X)
(X)
1280
207
254
239
219
(X)
Meksika - Mexico
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Mısır - Egypt
445
393
434
323
11
10
6
8
11
5
Pakistan - Pakistan
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
0.193
200
587
822
1574
Polonya - Poland
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Portekiz - Portugal
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
3
Suriye - Syria
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Tunus - Tunusia
970
798
(X)
(X)
(X)
793
604
660
707
814
Türkiye - Turkey
107
134
123
450
290
516
1153
2492
5163
7777
Yunanistan - Greece
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
736
832
855
968
1059
Japonya - Japan
Kore - Korea
Lüksemburg - Luxembourg
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
(*) DTS Birim olarak Kullanılmıştır. Use to DTS
134
YURTİÇİ AKTARILAN POSTA ÇEKLERİ SAYISI
NUMBER OF TRANSFERRING POSTAL CHEQUES
(1000 Adet -Thousand)
Ülkeler - Countries
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Amerika Birleşik Devletleri - USA
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Arjantin - Argentina
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Avusturya - Austria
(X)
76300
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
5886
(X)
(X)
Banglades - Bangladesh
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
55981
45676
(X)
(X)
(X)
(X) 106513
97043
6700
(X)
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Danimarka - Denmark
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
1316174 1291237 1299697 1767914
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Belçika - Belgium
Fransa - France
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
5681
5087
4506
7084
7176
7007
(X)
(X)
7024
(X)
Ispanya - Spain
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
İsrail - Israel
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
İsviçre - Switzerland
(X)
(X)
(X)
(X) 319000 349915 458500 470000
(X)
(X)
İtalya - Italy
(X)
(X)
(X)
8138
3014
1232
(X)
2513
3327
(X)
Japonya - Japan
(X)
11148
17694
13620
29936
36980
49050
58050
65990
(X)
73
61
145
26
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
7290
7151
7447
7202
7537
7862
7881
8209
8545
(X)
Meksika - Mexico
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Mısır - Egypt
414
655
538
496
828
56
71
(X)
1
(X)
Pakistan - Pakistan
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Polonya - Poland
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Portekiz - Portugal
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Suriye - Syria
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Tunus - Tunusia
(X)
2829
(X)
(X)
1239
4468
5361
5966
6336
(X)
Türkiye - Turkey
258
148
154
139
206
236
214
187
519
420
Yunanistan - Greece
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Hindistan - India
İngiltere - United Kingdom
Kore - Korea
Lüksemburg - Luxembourg
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
135
YURTİÇİ AKTARILAN POSTA ÇEKLERİ TUTARLARI
AMOUNT OF INTERNAL TRANSFERRING POSTAL CHEQUES
(DTS Milyon)
(DTS Million)
Ülkeler - Countries
1997
1998 1999
*
*
*
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
*
*
*
*
*
*
*
Amerika Birleşik Devletleri - USA
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Arjantin - Argentina
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Avusturya - Austria
(X) 574365
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Banglades - Bangladesh
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
478474 510039
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Belçika - Belgium
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Danimarka - Denmark
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
507236 454503 431319 417362
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
11175 15041
13843
(X)
(X)
13240
(X)
Fransa - France
(X)
(X)
(X)
1682
1791
(X)
Ispanya - Spain
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
İsrail - Israel
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
İsviçre - Switzerland
(X)
(X)
(X)
(X) 115280
579002 533515 564470
(X)
(X)
120520 116789
68159
43373 27057
5218
(X)
(X)
(X)
(X)
41238 41264
51115
58968
59575
66924
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Hindistan - India
İngiltere - United Kingdom
İtalya - Italy
Japonya - Japan
(X)
35003
(X)
Kore - Korea
(X)
311
52
14175
(X)
(X)
(X) 15023
29551
28184
30340
29117
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
214
213
202
164
187
189
129
151
218
(X)
Pakistan - Pakistan
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Polonya - Poland
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Portekiz - Portugal
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Suriye - Syria
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Tunus - Tunusia
7663
7185
(X)
(X)
8101
8090
10174
12685
12768
(X)
Türkiye - Turkey
8
9
12
198
285
278
308
510
1336
5270
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Lüksemburg - Luxembourg
Meksika - Mexico
Mısır - Egypt
Yunanistan - Greece
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
(*) DTS Birim olarak Kullanılmıştır. Use to DTS
13
136
YURTİÇİ ÖDENEN POSTA ÇEKLERİ SAYISI
NUMBER OF PAID POSTAL CHEQUES
(1000Adet - Thousand)
Ülkeler - Countries
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Amerika Birleşik Devletleri - USA
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Arjantin - Argentina
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Avusturya - Austria
15800
15600
15000
(X)
(X)
(X)
(X)
5571
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
51406
41675
49429
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Danimarka - Denmark
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Fransa - France
4627
2667
1877
2102
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Hindistan - India
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
17814
15753
13606
46315
(X)
(X)
37300
36864
41504
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
2009
(X)
2355
2500
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
6494
3600
3200
(X)
(X)
14593
13937
10044
8018
(X)
1346
(X)
9452
9625
(X)
(X)
161910
(X) 172180 193080 202760 221670 229700 231440
(X)
252714
1400
1304
956
(X)
4664
(X)
(X)
(X)
(X)
Lüksemburg - Luxembourg
729
697
661
755
268
710
785
758
768
(X)
Meksika - Mexico
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Mısır - Egypt
50
43
57
45
794
935
886
753
792
(X)
Pakistan - Pakistan
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Polonya - Poland
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
80293
78154
1321
1785
(X)
Portekiz - Portugal
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
12435
12179
11474
10314
(X)
Suriye - Syria
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Tunus - Tunusia
10467
2312
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Türkiye - Turkey
423
340
325
228
1631
622
1153
1982
3494
5075
Yunanistan - Greece
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Banglades - Bangladesh
Belçika - Belgium
İngiltere - United Kingdom
Ispanya - Spain
İsrail - Israel
İsviçre - Switzerland
İtalya - Italy
Japonya - Japan
Kore - Korea
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
137
POSTA ÇEKLERİ HESAP SAYISI
NUMBER OF POSTAL CHEQUES ACCOUNT
(1000 Adet - Thousand)
Ülkeler - Countries
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Amerika Birleşik Devletleri - USA
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
X)
Arjantin - Argentina
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Avusturya - Austria
559
564
576
610
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
542
Banglades - Bangladesh
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
X)
1277
1026
(X)
(X)
(X)
(X)
55
55
(X)
(X)
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Danimarka - Denmark
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Fransa - France
9987
10113
10256 10409
(X)
10700
10800
10900
(X)
(X)
Hindistan - India
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
1661
1693
(X)
1635
1827
2036
2097
1950
2068
2244
Ispanya - Spain
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
İsrail - Israel
127
(X)
154
160
200
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
1738
1970
2067
2174
2300
2400
2746
2700
3008
3154
İtalya - Italy
510
411
414
998
1909
2786
3563
4199
4583
4880
Japonya - Japan
(X)
82250
Kore - Korea
42
41
41
68
65
63
57
49
43
(X)
Lüksemburg - Luxembourg
104
108
112
117
121
125
130
133
125
125
Meksika - Mexico
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
4
5
5
6
8
8
9
9
10
10
0.115
(X)
(X)
0,111
0.108
0.108
0.108
0.106
0,105
(X)
Polonya - Poland
108
(X)
(X)
(X)
87
90
102
159
176
170
Portekiz - Portugal
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Suriye - Syria
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Tunus - Tunusia
238
223
(X)
(X)
365
436
477
545
642
754
Türkiye - Turkey
176
178
180
184
206
234
283
394
522
693
Yunanistan - Greece
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Belçika - Belgium
İngiltere - United Kingdom
İsviçre - Switzerland
Mısır - Egypt
Pakistan - Pakistan
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
(X) 88470
138
93758 102430 105743 108139 108409 109076
POSTA KUTUSU SAYISI
NUMBER OF LETTER BOXES
Ülkeler - Countries
Amerika Birleşik Devletleri - USA
1997
1998 1999
342000 350000 360000
Arjantin - Argentina
8672
Avusturya - Austria
2001
2002
2003
2004
2005
2006
365000 360000 355000 350000 345000 345000 345000
(x)
(x)
(x)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
24261
25000 24000
23146
24720
22440
21356
20570
20539
17786
Banglades - Bangladesh
13145
13145
(X)
(X)
(x)
14054
13952
13186
(X)
13186
Belçika - Belgium
19797
19655 20317
19296
19200
19200
19000
(X)
(X)
(X)
934
973
942
954
954
1007
930
966
9818 10289
9806
9837
9398
9274
9186
9190
9230
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
Danimarka - Denmark
878
10246
7775
2000
918
Fransa - France
146000 145000 150373
134524 134524 100000
Hindistan - India
558659 561868 567671
581289 595286 588996 590952
İngiltere - United Kingdom
111000 110000 112000
112200 120000 118000 116000 116000 113000 116000
Ispanya - Spain
İsrail - Israel
İsviçre - Switzerland
İtalya - Italy
Japonya - Japan
Kore - Korea
Lüksemburg - Luxembourg
34514
34715 37490
(X) 124000 145000 145000
(X) 584006 676278
37812
37962
33084
33084
33063
33609
33609
3226
3304
3481
3557
3605
3660
3716
3896
4542
4601
(X)
41775
(X)
(X)
21500
21300
22000
22000
21500
20600
70000 80033
80820
65998
66800
(X)
63710
62000
62000
75891
171168 173206 175570
42785
1136
41769 40895
1181
175570 177217 185966 186200 188458 191423 192300
39642
38662
37868
36012
33544
30043
27317
1181
1171
1164
1164
1156
1159
1153
1167
Meksika - Mexico
23970
22749 22517
21753
24575
25553
25471
25929
27061
27483
Mısır - Egypt
21328
21412 20627
20490
20525
17942
(X)
5160
5285
5998
Pakistan - Pakistan
26244
26244 23059
22699
22255
19853
18862
18864
21526
20870
Polonya - Poland
57052
56568 56915
57560
58807
57000
56906
56897
56623
57446
Portekiz - Portugal
18081
18621 18698
18766
19896
18573
18583
18531
18232
18082
Suriye - Syria
1447
1340
1363
1397
1375
1375
1375
1375
1218
1218
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
2563
2745
2787
2824
2956
2647
3034
2164
3034
3034
Tunus - Tunusia
2900
3768
(X)
(X)
3459
3861
3860
3440
3358
3358
Türkiye - Turkey
40269
40269 40269
40269
74563
79513
74515
56037
56777
56015
Yunanistan - Greece
14916
14640 13025
13672
13256
13995
11690
11680
11639
11311
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
139
MERKEZLERDEKİ POSTA KUTU SAYISI
NUMBER OF POST-OFFICE BOXES
Ülkeler - Countries
Amerika Birleşik Devletleri - USA
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
19800000 20000000 20500000 27200000 20000000 20200000 21000000 20000000 20027360 20105846
Arjantin - Argentina
Avusturya - Austria
Banglades - Bangladesh
Belçika - Belgium
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
118530 131000 164820 164820
(X)
(X) 114600 114600 105938 105938
92705
92700
92700
88887
90000
90000
25167
28171
28170
23000
8161
8161
(X)
(X)
(X)
10460
10490
10216
(X)
10216
47286
47253
47114
45454
45472
45472
(X)
(X)
(X)
(X)
130986 138386 159036 186120 200727 215307 215307 282510
42883
42883
Fransa - France
450000 460000 355848 486297 484931 480000
(X)
Hindistan - India
105932 104222 103113 103113 100427
Danimarka - Denmark
İngiltere - United Kingdom
44066
74000
43593
74000
47114
74000
45439
43687
96846
77290
42883
(X) 391606
58463
(X)
(X) 230000 230000
(X)
81543
74959
74000 130000 122000 120000 160000 160000 113118
Ispanya - Spain
424144 437245 470000 470500 470500 470500
İsrail - Israel
197884 196525 200000 207000 203000 206000 205000 200000 160000 151000
İsviçre - Switzerland
(X)
İtalya - Italy
(X) 937425 963123 544745 280000
Japonya - Japan
Kore - Korea
Lüksemburg - Luxembourg
Meksika - Mexico
105068
(X)
(X)
(X) 144237 480000 480000
(X) 766910 670000 670000 3500000
(X) 105630 106297 105938
(X) 325000
(X)
(X) 319158 315749 338407
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
35690
32859
34051
34205
33943
34208
30600
30004
29301
28662
6525
6710
6820
6782
6659
6659
6659
6668
6680
6675
317546 318324 318678 311891 308682 304720 295245 274354 273822 267200
Mısır - Egypt
29962
30787
29582
34781
35401
35217
35343
36312
38685
40028
Pakistan - Pakistan
26139
26044
26044
22658
21463
19569
17698
17697
16364
17283
Polonya - Poland
143104 148963
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Portekiz - Portugal
128161 125973 135049 138663 142100 146499 157336 155653 157043 157323
Suriye - Syria
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
71248
73739
76158
77454
77454
78458
78458
78490
78294
87283
293586 366621 385460 414237 429574 437535 482064 411088 538763 541797
Tunus - Tunusia
51941
64523
(X)
(X)
94740
94311 100181 108473 111818 113080
Türkiye - Turkey
82895
82895
82895
82895
72100
74878
72927
Yunanistan - Greece
38555
34120
44736
50826
55032
55000
73440 198775 158500 187881
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
140
55049
55592
54696
ÜLKE NÜFUSLARI
POPULATION OF COUNTRIES
Ülkeler - Countries
Amerika Birleşik Devletleri - USA
1997
1998 1999
2000
2001
2002
(Bin Adet- Thousand)
2003
2004
2005
267900 270560 281975 285003 288025 291038 294043 295410 298213
2006
302841
Arjantin - Argentina
35670
36120
36615
37074
37529
37961
38428
38372
38747
39134
Avusturya - Austria
8070
8080
8100
8102
8106
8111
8116
8171
8189
8327
122650 124770
(X)
(X)
(X) 143809 146736 139215
(X)
155991
Banglades - Bangladesh
10190
10210
10229
10251
10273
10296
10318
10400
10419
(X)
Birleşik Arap Emirlikleri - UAE
2580
2720
2761
2820
2879
2935
2995
4284
4496
4248
Danimarka - Denmark
5280
5300
5300
5322
5338
5351
5364
5414
5431
5430
58610
58850
59051
59296
59564
59850
60144
60257
60496
61330
Belçika - Belgium
Fransa - France
Hindistan - India
955220 970930 1000169 1014938 1033395 1049549 1065462
(X) 1103371 1151751
İngiltere - United Kingdom
59010
59021
57494
58689
58881
59068
59251
59479
59668
60512
Ispanya - Spain
39320
39370
40606
40752
40877
40977
41060
42646
43397
43887
İsrail - Israel
5830
5970
6100
6040
6450
6304
6433
6601
6725
6810
İsviçre - Switzerland
7090
7100
7172
7173
7173
7171
7169
7240
7252
7455
57520
57590
57530
57536
57521
57482
57423
58033
58093
58779
125640 126410 126767 127034 127271 127478 127654 127923 128085
127953
İtalya - Italy
Japonya - Japan
Kore - Korea
45990
46430
46512
46835
47142
47430
47700
47645
47817
48050
Lüksemburg - Luxembourg
0.420
0.420
0.429
0.436
0.441
0.447
0.453
0,459
0,465
0,461
Meksika - Mexico
96400 100240
97395
98933 100456 101965 103457 105699 107029
105342
Mısır - Egypt
62010
66489
67784
Pakistan - Pakistan
65980
69124
70507
71931
72642
74033
74166
138150 130580 139018 142654 146277 149911 153578 154794 157935
160943
Polonya - Poland
38650
38670
38681
38671
38651
38622
38587
38559
38530
38140
Portekiz - Portugal
9940
9970
9996
10016
10033
10049
10062
10441
10495
10579
Suriye - Syria
14950
15600
16157
16560
16968
17381
17800
18582
19043
19408
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
19480
20180
21469
22147
22829
23520
24217
23950
24573
24175
Tunus - Tunusia
9210
9330
(X)
(X)
9624
9728
9832
9995
10102
10215
Türkiye - Turkey
63750
63450
64385
67380
68610
70318
71325
72220
73193
73922
Yunanistan - Greece
10520
10520
10834
10903
10947
10970
10976
11098
11120
11123
(X) Bilgi temin edilememiştir.
No data available
141

Benzer belgeler

Z:\IBD\2006 İSTATISTİ YILLIĞI\i

Z:\IBD\2006 İSTATISTİ YILLIĞI\i Including foreign currencies accepted by administration share

Detaylı

2012 İstatistikleri

2012 İstatistikleri Postal Cheques -------------------------------------------------- 11

Detaylı

başdağıtıcı görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanan

başdağıtıcı görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanan AFYONKARAHİSAR POSTA İŞLEME VE DAĞITIM MERKEZİ MÜD

Detaylı

karar - İzmir Adliyesi

karar - İzmir Adliyesi İş:İzmir Ekonomi Üniversitesi Misafir Öğretim Görevlisi Balçova/İzmir Ev: 1745 Sokak No:5 D.1 Karşıyaka/İzmir İş:İzmir Valiliği II.Plan ve Koordinasyon Müdürlüğü Konak İzmir Ev:1675/1 Sk.No.4 D.1 K...

Detaylı