uludağ üniversitesi mühendislik-mimarlık fakültesi elektronik

Transkript

uludağ üniversitesi mühendislik-mimarlık fakültesi elektronik
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU
Ders Kodu ve Adı
: ELN4107 Nümerik Analiz
Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli)
: Seçmeli
Dersin Önkoşulu
:-
Ders Dönemi
:7
Kredisi
:3
Dersin Koordinatörleri
: Prof.Dr. İrfan KARAGÖZ
Anabilim Dalı/Bölüm/Program
:
Dersi Son Dönemde Veren
Öğretim Elemanı; Adı ve Soyadı
:Prof.Dr. İrfan KARAGÖZ
Oda/Sınıf Numarası
: 307
Ders Saatleri
:
Görüşme Saatleri
:
Gruplar/Sınıflar
:
DERSİN AMAÇLARI
Dersin amacı öğrenciye mühendislikte karşılaşacakları her türlü denklemin sayısal çözüm yöntemlerini
tanıtmak ve bilgisayar kullanımı ve programlama becerisi kazandırmaktır.
DERSİN HEDEFLERİ
1. Sayısal çözüm yöntemlerinin önemini ve temel prensiplerini bilir.
2. Matematik ve Programlama derslerine ait bilgileri pekiştirir.
3. Lineer ve lineer olmayan denklem ve denklem sistemlerinin çözüm yöntemlerini kullanır.
4. Verilen data için interpolasyon ve eğri uydurma tekniklerini kullanır.
5. Sayısal türev ve integral alma yeteneği kazanır.
6. Adi diferansiyel denklemlerin nümerik çözümünü yapar.
7.Optimizasyon problemlerini formüle etme ve çözme becerisi kazanır.
8. Mühendislik problemlerini çözmek üzere sayısal yöntemleri programlamada kullanır ve programlama
yeteneğini geliştirir.
9. Mühendislik analizleri için geliştirilmiş yazılımları efektif kullanır.
10. Sayısal analizde hatanın önemini bilir ve çözümdeki hatayı yaklaşık tahmin eder.
DERSİN İÇERİĞİ
Mühendislik problemlerinin sayısal çözümü, hata ve hata analizleri. Lineer ve non-lineer denklem
sistemleri. Optimizasyon, İnterpolasyon teknikleri, eğri uydurma, regresyon analizi. Sayısal türev ve
sayısal integrasyon. Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü.
YARARLANILACAK KAYNAKLAR
Ders
Kitapları
İlave
Kaynaklar
Sayısal Analiz ve Mühendislik Uygulamaları, İrfan Karagöz, Vipaş yay., 2001
1.
2.
Numerical Methods for Engineers, S.C. Chapra and R.P. Canale, McGraw-Hill, 1998
Numerical Recipes, W. Press et al., Cambridge Unv. Press, 2002
YARIYIL DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Sayısal çözümün anlamı ve önemi, analitik çözümle mukayese. Programlama, program yapısı ve
programlama prensipleri.
Vektör ve Matrisler. Algoritma ve iterasyon.
Hata ve hata kaynakları. Kesme ve yuvarlatma hataları. Kararsızlık.
Lineer denklem sistemlerinin çözümü. Direkt ve iteratif yöntemler.
Non-lineer denklemlerin nümerik çözümü
Non-lineer denklem sistemleri. Optimizasyon.
Tek ve çok boyutlu optimizasyon, kısıtlamalı optimizasyon. Quiz 1
Sonlu farklar, sonlu fark tabloları. İnterpolasyon polinomları
Eğri uydurma: En küçük kareler yöntemi ve regresyon analizi
Ara Sınav
Nümerik türev, İnterpolasyon polinomlarının türevleri.
Nümerik integrasyon, improper integraller.
Adi diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü, Quiz 2
Yüksek mertebeden adi diferansiyel denklemler ve diferansiyel denklem sistemleri
DEĞERLENDİRME
Yöntem
Yıliçi Sınavları
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Laboratuarlar
Diğer (belirtiniz)
Yıl Sonu Sınavı
Sayısı
1
2
Etki Oranı (%)
20
15
1
15
1
50
DERS-PROGRAM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ
Program Kazanımları
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini elektronik mühendisliği problemlerinde
kullanma becerisini kazandırma
Deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz edip yorumlama becerisi
kazandırma
Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik,
sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalar dahilinde belirli ihtiyaçlara yönelik bir
sistemi, elemanı ya da süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi
kazandırma
Çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi kazandırma
Elektronik mühendisliği problemlerini belirleme, ifade etme ve çözme becerisi
kazandırma
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama bilinci geliştirme
Tamamen
Kısmen
√
√
√
√
Yazılı ve sözlü iletişim becerisini geliştirme
Mühendislik çözümlerinin küresel, çevresel ve toplumsal seviyedeki etkilerinin
kavranmasına yardımcı olma
Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini algılamada yardımcı olma ve hayat boyu
öğrenme yeteneği kazandırma
Güncel konular hakkında bilgi kazandırma
Mühendislik uygulamaları için gerekli teknik ve modern mühendislik araçlarını
kullanma becerisini kazandırma
Verimli ve etkili bir şekilde bilgiye ulaşma ve elde etme becerisi kazandırma
Hazırlayan: Prof. Dr. İrfan KARAGÖZ
Son güncelleme: Haziran 2008
√
√
Tarih: 22.05.2007

Benzer belgeler