ORABAN 10 SL_tekkart.fh11

Transkript

ORABAN 10 SL_tekkart.fh11
Oraban 10 SL
®
Canavar Avc›s›
Ayçiçek, tütün ve kırmızı
mercimekte canavar otuna
karflı herbisit.
= BASF firmas›n›n tescilli markas›d›r.
ETKEN MADDE
: 10 gr/lt Imazapic
FORMÜLASYON fiEKL‹ : SL (Suda Çözünen Konsantre)
KULLANILDI⁄I B‹TK‹LER ve YABANCI OTLAR
Bitki ad›
Kontrol etti¤i yabanc› otlar
Kullan›m dozu ve dönemi
Ayçiçek
Canavar otu
(Orobanche ramosa)
(O. cumana)
37.5 ml/da
1. Uygulama:
8 yaprakl› dönemde
2. Uygulama:
16 yaprakl› dönemde
K›rm›z›
Mercimek
Canavar otu
(Orobanche crenata)
(O. aegyptiaca)
50 ml/da
1. Uygulama: bitkiler
8-10 cm boyunda
2. Uygulama:
20-22 gün sonra
Tütün
Canavar otu
(Orobanche ramosa)
50 ml/da
Dikimden 20-25 gün sonra
bafllayarak 7-10 gün
aral›klarla 4 uygulama
‹LACIN HAZIRLANMASI ve KULLANILIfiI: ‹laçlama aletinin deposu yar›ya kadar suyla doldurulur.
Gerekli miktarda Oraban® 10 SL baflka bir kapta bir miktar suyla iyice kar›flt›r›larak aletin deposuna
aktar›l›r. Aletin kar›flt›rma düzeni devaml› çal›flt›r›larak depo doluncaya kadar su ilave edilir.
Kültür bitkilerinde ç›k›fl sonras› kullan›lmal›d›r.
Ayçiçekte
: 1. ilaçlama 8-10 yaprakl› dönemde 2. ilaçlama, 14-16 yaprakl› dönemde yap›l›r.
K›rm›z› Mercimekte : 1. ilaçlama 8-10 cm boyundayken (Mart bafl›nda), 2. ilaçlama 20 gün sonra yap›l›r.
Tütünde
: Dikimden 20-25 gün sonra ilk uygulama yap›l›r ve 7-10 gün aral›klarla devam
edilir. 110° yelpaze tipi meme kullanarak dekara 20-40 lt suyla uygulanmas›
tavsiye edilir.
Üretici Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen - Almanya
Ruhsat Sahibi ve Pazarlay›c›s›
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. fiti.
Hürriyet Bulvar› No: 18 Münir Birsel Plaza 2,
B Blok Kat: 7 Daire: 13-14-15 35230 Çankaya / ‹ZM‹R
Tel : (0232) 445 00 69 pbx
Faks : (0232) 441 12 82
Web : www.agro.basf.com.tr
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. fiti. bir Z‹M‹D üyesidir.
24 SAAT
ULUSAL ZEH‹R MERKEZ‹
(UZEM)
114
®
Oraban 10 SL
Canavar Avc›s›

Benzer belgeler

“Kanola odakl› temiz tarlalara do¤ru”

“Kanola odakl› temiz tarlalara do¤ru” Azotrax®, tohumdan çimlenen dar ve genifl yaprakl› yabanc› otlar› ç›k›fl öncesi kontrol etmektedir. UYGULAMA ZAMANI ve fiEKL‹: Azotrax®, kanolan›n ekiminden sonra, ç›k›fl›ndan önce toprak yüzeyine ...

Detaylı

Orabanche aegyptiaca Pers. Diğer İsimleri: Türkçe: Mısırlı canavar

Orabanche aegyptiaca Pers. Diğer İsimleri: Türkçe: Mısırlı canavar Orabanche aegyptiaca Pers. Diğer İsimleri: Türkçe: Mısırlı canavar otu İngilizce: Eagyptian broomrape Morfolojisi: Dallanmış veya dallanmamış, 1520 cm boylarında ve çiçekleri dik genişleyen yapıdad...

Detaylı