güvenlik bilgi formu

Yorumlar

Transkript

güvenlik bilgi formu
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
26109-10 Paddle Tester: Total Aerobic Bacteria/Total Coliform
Basım tarihi: 27.12.2012
Sayfa 1 nin 4
Ürün kodu: 2610910
BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı
1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması
26109-10 Paddle Tester: Total Aerobic Bacteria/Total Coliform
1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı
Maddenin/Karışımın kullanımı
Su Analizi
1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı
Üretici
Şirket adı:
Cadde:
Şehir:
Telefon:
E-Posta:
HACH LANGE GmbH
Willstätterstr. 11
Internet:
Sorumlu Bölüm:
www.hach-lange.com
D-40549 Düsseldorf
+49 (0)211 5288-383
[email protected]
HACH LANGE SU ANALİZ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.
İlkbahar mah. Galip Erdem Cad. 616 Sok. No:9
TR- 06550 Oran-Çankaya/ANKARA
Tel: +90312 4908300 * Fax: +90312 4919903
[email protected]
0800 314 79 00
1.4. Acil durum telefonu:
BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı
2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması
Avrupa yönergelerinin 1999/45/EC numaralı zararlı preparatlar sınıfına göre sınıflandırma.
Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur.
2.2. Etiket elemanları
Etiketlemede ek öneri
Avrupa yönergelerinin 1999/45/EC numaralı zararlı preparatlar sınıfına göre sınıflandırma.
Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur.
BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
3.2. Karışımlar
Tehlikeli bileşenler
EC No.
CAS No.
Endeks No.
REACH No.
-
Kimyasal ismi
Sınıflandırma
GHS-Sınıflandırma
Miktar
Soy Agar with TTC
50 %
Violet Red Bile Agar
50 %
-
-
R- ve H-cümlelerin tam metni: Bölüm 16'ya bakın.
Revizyon No.: 1,00
TR
Revize edildiği tarih: 02.09.2009
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
26109-10 Paddle Tester: Total Aerobic Bacteria/Total Coliform
Basım tarihi: 27.12.2012
Sayfa 2 nin 4
Ürün kodu: 2610910
BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel bilgi
Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız.
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Temiz havaya çıkartınız.
Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.
Deriyle teması halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız.
Deri tahrişi devam ederse doktora başvurunuz.
Gözlerle teması halinde
Gözlerle temas halinde, hemen bol miktarda su ile yıkayınız ve tıbbi bir öneri alınız.
Yutulması halinde
Ağzınızı su ile yıkayınız ve arkasından bol miktarda su içiniz. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi
birşey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınız.
4.3. Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi.
Semptomatik tedavi uygulayınız.
BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri
5.1. Söndürme malzemesi
Uygun yangın söndürme malzemeleri
Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler
Yanma durumunda sakıncalı buharların çıkmasına neden
5.3. İtfaiye için önlemler
Deri ile teması engellemek için, uygun uzaklıkta durunuz ve uygun korucuyu elbise giyiniz
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
Ek bilgi
Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları, yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır.
BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
6.2. Çevresel önlemler
Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
6.3. Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Mekanik taşıma aletleri kullanınız. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız.
BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme için öneri
Sadece çok iyi havalandırılmış ortamlarda kullanınız. Deri ve gözlerle temasından kaçınınız.
7.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları
Depo ve kaplar için gereklilikler
Revizyon No.: 1,00
TR
Revize edildiği tarih: 02.09.2009
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
26109-10 Paddle Tester: Total Aerobic Bacteria/Total Coliform
Basım tarihi: 27.12.2012
Sayfa 3 nin 4
Ürün kodu: 2610910
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız.
Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler
Kilit altında ya da yalnızca vasıflı veya yetkili kişilerin girebileceği yerlerde saklayınız.
BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri
8.2. Maruziyet kontrolleri
Koruyucu ve hijyen önlemleri
Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı
olarak belirlenmelidir.
Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız.
Solunum sisteminin korunması
Uygun havalandırma sağlayınız. Mümkün olduğu durumlarda, lokal egzos havalandırması ve iyi bir genel
çekiş ile gerçekleştirilmelidir.
Ellerin korunması
Deri koruyucu krem kullanın
EN374'e göre Kategori 3'e giren, bütil veya nitril kauçuktan yapılmış kimyasallara dayanıklı eldivenler.
Gözlerin korunması
Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri
Cildin korunması
Deri, göz ve giysilere dokunmayınız.
BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
katı, Paddel
menekşe rengi
kokusuz
Fiziksel hali:
Renk:
Koku:
Test yöntemi
uygulanamaz
pH Değeri:
Fiziksel durum değişiklikleri
çözünür
Suda çözünürlüğü:
(20 °Cda/de)
BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime
Ek bilgi
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi
11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Akut toksisite
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi
12.1. Toksisite
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
Revizyon No.: 1,00
TR
Revize edildiği tarih: 02.09.2009
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
26109-10 Paddle Tester: Total Aerobic Bacteria/Total Coliform
Basım tarihi: 27.12.2012
Sayfa 4 nin 4
Ürün kodu: 2610910
BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri
13.1. Atık arıtma yöntemleri
Bertaraf tavsiyeleri
Yerel ve ulusal kanunlar uyarınca.
Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kullanılmış ürün atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kirlenmiş ambalaj atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi
Karayolu nakliyatı (ADR/RID)
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
Taşıma kurallarına dahil değildir.
İç su yollarında nakliyat (ADN)
Ek bilgi (İç sularda gemi nakliyatı)
Test Edilmedi
Denizyolu nakliyatı (IMDG)
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
Taşıma kurallarına dahil değildir.
Havayolu nakliyatı (ICAO)
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
Taşıma kurallarına dahil değildir.
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi
15.1. Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat
Ulusal yönetmelik bilgisi
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Diğer Bilgiler
Verilen bilgiler günümüz teknigin gelismislik seviyesine dayanmaktadir, ancak ürün özelliklerine dair
garanti teskil etmezler ve sözlesmesel bir hukuki iliski anlamina gelmezler.
(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)
Revizyon No.: 1,00
TR
Revize edildiği tarih: 02.09.2009

Benzer belgeler

güvenlik bilgi formu

güvenlik bilgi formu 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması

Detaylı

güvenlik bilgi formu

güvenlik bilgi formu Preparasyon, madde talimatı 67/548/AB'ne göre sağlığa zararlı veya çevreye zararlı veya bir işyeri sınır değeri olan maddeler içermemektedir.

Detaylı

Accelerator 20_MSDS_TR-tr

Accelerator 20_MSDS_TR-tr Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir. Diğer Bilgiler Verilen bilgiler günümüz teknigin gelismislik seviyesine dayanmaktadir , ancak ürün özelliklerine dair garanti teskil etmezler ve söz...

Detaylı