ydog

Transkript

ydog
,,
Sa~ i
T.C.
:\-IEzİTLİ KAYMAKAMLlGI
İlçe Milli E~itim Müdürlüğü
631406699/349349/3330396
:
Koııu:
27/03/2015
i\Jüze Ziyareti
..•.••..•..•.....•.MÜnÜRLüCÜNE
ilgı
:İI 'vmli Eğitim Müdürlüğünün 25/03/2015 tarih ve 3260528 sayılı yazısı.
i\krsin Deniz Müzesi Komutanlığı"nın ilgi yazıları ile Mersİn Deniz 'v1Ozcsini
okulların! ızın ücretsiz olarak ziyaretleri ile ilgili yazısı ekte gönderilmiştir.
Bi i gilerinizi rica ederim.
Ahmet Y ALKIN Müdür a. Şube Müdürü EKLER:
I-il si Ya?!
D,\(;ITIM:
ı
- I.im
O~ul
\1 üdürlükleri
Yrı'~: :-",tan G \! K l:bhurı ~t'zi!1i Sanayıi SlıeslGırişl \'eli~ ,4.pt Km 2
Teıd
'\:> "I
.n'cr:::·11J ~8.5..ı0.f ?:ık:-qOn..tı3597444
lı b:I!.~' ı,-in ınıbt. \tes!i?kı
ve
\1EZlTLl/MERSIN
e-posta [email protected]ıne::ıt.'oy tr web http limezi,:ı !TIeb gpv tr
Teknık E~itim ŞulX'sl
H ORAN Ll
T.C.
MERSİN VALİLİGİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ->")1 : 9')::5931
Koııu:
15!031~O ı
349i3260528
Hü/c Z;)areti
5
..•••.•....••..........•.... KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
i1ııl: Mnsin Deniz
Müzesi Komutanlığının 23,03,2015 tarilıve 166 sayılı yazısı.
1\1<1'3;n Deniz Müzesi Komutanlığıııın ilgi yazıları ile Mersin Deniz Ylü/"sini
,ıkıdlarınıızııc \ieretsiz olarak ziyaretleri ile ilgili yazıları ekte gönderilmiştir.
BiI"ikrinizi ve ilçeniz okullarına
duyurulmasını
rica ederim,
Ahmet A YDOG.·\N
Vali 'l,
Müdür Yardımcısı
D \C'; i T1,,-:'<t"---_ _ _ _-'
,'I
",n Ilçe Kaymakamlıklarina
\. r, ,- !\k: ~in !i \<;illı ::~ğitim \'lücürlüğu Duınlupır;ar :Vlah. <J:vtK. Bulvarı 33130 Yçrıl~chir/M !-,RS\l'
'J (32~, ,2914 81 ~84
Dahili: 309
Fax: 0(324) 327';518 - 19 E-püsıa: kultur33 (ı:r~)(+
Bı;: l~':ı . L" ı11~ \! hARADA YI (BılgisaYılr İşıCınıı.:rıi )
r~ı
ı:;O'di
_1\' ­
Of'N;Z
'I
r\.~;'\-Vc :'L_ -Fl,ı t\Ot'J1UTA~Jl_'01
DEh~L-::: :'-J" !7f~:
~
I<C,h1Lrr J\NUG
"l
i',:i[::-:~~:/~
(
MERSiN IL Mil Li EGITiM MÜOÜRLUGUI\ E
i'
rı,
"1·
,',",
i
,~ ~)'
ı
J:'
\i
1
- _i
",', ,!'-;'i':'
\:! \ş,;~>i'-ı
-;:;(-gı;;' )aK!~
S·;,
i:
1,,1Gd,jrl\
-j
,:!r:
'';{v
g:Jnı,~{\~'
-7,
-::1\
~--:;se;
tum
W8 :>[jr:,~· rd.=:~:; "
G~UiIL:r;r'
'-'U;'
i·
>
P!··: ;'} ~'ıı 'J5- !'';_;Sı,SYı~
"
,
".
" i 'lS ~ 1)1]
.Iz MUZESIIRTisATIRANDEVU TELEFON NU,
.1' J
i~ i,;
y,,..
1,,,,
..
/,,.,
~~J... -t ...", ..",.." ",_.. ,,"',,~
" . . , "," "',.
"'" ; •.. " .. ,J"
ift)ltvı i'\UlL.ri.~! tvf~u
r\OlEKSi
,.,~_
~",!,
,
~
.... ,.,... "
"I~"""~-'-'
, ".
_ ..
~~,
«N
'v,,,A.,
ı~ .. ,i'ı" 'J~"
"
"
,
•• 0
".
,I
""
,~",
;_..
~~w
_
.',.,.
:-f'
~
IJN',:~ ~i"ni;ı MDu,,,) r",,,;m ~DIA-.t:;ri.'()J1:;nd.; ôt)rJlpllt4fihJ;l ~:.1 ,1~tn;,'p:iJl ,1~I'",i~:":ı
"1ıI'I\i/ll/l ~t1",j~
,
~,..,
. :. ". i.' ::J;::
"
::.ın:
Atma/ar L;ıerirıe 9UÇ simgeje~'en figürler 0F;ıJ niyJ k.:Jta{~ma
,-.",,(0'1' Otq,'w,',
:;;::,:
COL(:~!;r,ri
:-
Jr
ii,h';;~ ;l':J~,1,j;;25
~
':;6',] .. i: ~'~7
..
..: .. : J. 3':;,':>3 .;,";:"; ~::;3i ::,: :,;l:
,rıth!he namevI ~'ıe S0iJ.
~
'~
~
~:~~.~':~i: ~~,~~::~;:',;~~~~
;411114
;4.0ı1tM•• ,.,..1
"Mi'"
>;
:, ",
':
L'::-:ı:f.~: <~'f
f'''
''',:,~-~lrJ''II' '<I' ~"
,"~'o
""~" ',"~ ",) "~'r.I'"".., ~ ,"~'
'.:,:;:ı:: ~:;'r.:~$:i:';:;'; [,"::ı: ç:~,';:.L\:';ıJ::.
."~','
i·(;~I.";; ;'Jı'IS; ;:.ı.::2,-(;~
i:w
. ,,'~~.~P?2;$Y,a!1i:J(; ,il: "ap::ırı PJf3IJr;,)';ll:r. ;0:1:","",.,
De::;:
, ~""''-''''~'"' ıji iJ,"I;'1hmı>:;
..~-- ',- ,.
ma~~es of t,~e S.~'DS
';.'
, ,:';:' !i;~ ,:."~,,,-;','5(~"~
• ·..1
•
l\iı-'~
:i!'~ii !t }
'JII ; ~,.;..
~:;,r'
-Tt1~~liiJ
ı. t!tt:1fı.l'.~ıı,.
l~1i;ıitt ']j'~OII~"i Kıt ,,4l'ilWli
'W IIo#;lI ~,.f},y ~lb.11~!# A"",~ 'tt'i.J/t
iiniU Türk d,niıcisi Kemal Re!s ·in yeğeni Di'" Plrl PI" bujllik bir denıZCi oldugu
"dar büyük bir hi!llt3CiO!!.
pr~ Reis, 1;t3 \'1:' 1528 vr,ll.1nr!d.~ cizrfleidlİn,,;; 'wiraMfin! d6npmin a3c!sJ~ian
Yavuz St4tan S!JI~ymafl Ile K~r.~mı Sıt!~!'1 Sıieym~r. 'i: s~m.'!!1Jş!!t,
Akdeniz AıydamJIn tari~i ve coğrau öıeUik/erini g6stefim 1521 :antulUıe
ıamamlariıgı Kitab-ı BaDfire isimli Oir de Ai~abı vJfdır,
nepheW Of ı'ıe ,lBı;(Wne0 h!K15,~ :ıfiii[1 ~'ti71d1 R~ıs. Prn Pe;,S ,5
:ıs ~...eı,13:) aOfvn{)urıcrd c.:ı~c~7ark(
::: " .: L,';,;"]: H;1S},~, I\T'~~ ,\':5 /0.~( .t"',;: .'~1' ~', '
"
,1"
t
,,"
i~
feJ: 11324 327 77 76· E-Mail: muıe.melsin.ifeli8im .~:dzkk.tsk.ır
GEMi
~~
www.denizmuzeleri.ts.~.lt/llı ılm Kı
Adnan Menderes Bulv. 1321 Sckdk ( Mugdat Cail1/i Arkas;) P.K.: jJ13:i
MOOEllERi KOLEKSiYONU
Tam y;; ,',mm gemi modeiierindm: a!uşan kOıeKsiyonumüıdJ J~!~kIL '{:;fkIJr~H, mJkir:~
JuılBiil; tB mWBrIl çağ
ollrU1k iü~e dJr: grup e$/;I yer alu, "Milli" ii:
,rSiJırtimasJndıl,1'J adını alan ıfilgem !'ro/esi'nin ii~ gemisi OliHl TCC; Heybiffiada miiii 01ar3,(
ıe inıa edilen i~ Tıiil' Koıyelldiı 2011 ylJmm .çüncü c:!)'ıegi~de denile indirlimislir
l"fıe
.. ',';!~;:«
abôre/iaj'io:ı -cf:ne :U{\Üı~
1-:1 Cv !LLE
hcra,
-Mı.'L, <t:iJ..\::.'J 'nEa:;~
-, T~G ıTı:r.'~h i";;;:'y,·,ı.,;;r
: ii,."
:,~e Iı~:rc 'J~a~er o: ;,~s
(
"
,: ltı
.,
"":
~~
l4\.".,.
~.-.
'"'
!h\
"'"0'1
V'
",n
'ı-:·;;j~
,­
"t
:\1:'0
-.;~..",
.-; . ,,~
.dII
'-"'1#<'­
t
'--
~j
..
.;~
". ~~5<"~,;~i-1c,ra
."'0' !
~
f<
,~,
MmSil!
,1,ı"ı.~
'7J,,~
!.IJ ... V' , ; .VV
.,'aaner! ilfi/:ı d IOrı
museum is opeıı ever'I:!':;! ::~;,: açW) '/.:'(; :'\';!!Pl :::IJ Monc.:: t ';
M!}eıc'r,,!
The 5!3;
te crsl'! i.'l :~e Y9Ers r3;: 2,1<] ,'528 ~~ r.r:e
{oleied çer;{xjs, rôH!l Su!t'2n $cı',ım
MMn. II,'C9t;'
4;:di!;'or:ar1y r,e ,1!iS {,h1J z~,~i~cr :;r the GCCX, KJ32 -,
7.. ;~,,;,.~
YENiŞENiR
Mitieiili.! Patarresi hJriç ha:;:?;;,;,
h;,! a!~d half i~oci;!i ;)tX ';"ljJecI~'i~!i' ,j,~;p <1:Jd2i~ iŞ ~'Of:Ç)r,scd ~/ i~:Jr St:I::: : !;~
ct .').Ii?'~eS, wry,\";n 3re classmed JS rCt1't<Jafs, sal1boars, l!)acN~€ ooals arıd mOOYt t'OEtS' Jr, ıhr
SJ.llarıs ,')1 Ihe
:(1 wh,yjı :,f :.:y:;ııc:2C :,1~
Meaj[eJr2r-:ean CQifSS
"~';"
".If' ~: :icrı i:~ ~(),':'1eSi't'a;e~.
',: ~"r;'
ı:;r i Rt':~
"1'''i.
/r. 1(,,:5'~ \';, ,;' ;,'/n ;i;,: :;f}::: ;1 ;:,::~ .
~,:~, ,-:JSj':
~~~
PiRi RE iS
ı':" :.eiOr:ghg:o J~'r i~leet eS
~-
,'",
,~ ...1")'
"
I..U !'<~,J
~~i,;;:,
1
,
m
." '!'K,-i1$;
Q~~
L.U
--~!
~.'
;,,'
,'"
'"
.~
,.~;
,
~
L, ". ~i,
,1:
~
~
~
~:
~~
'" ~
~
f! ~ :.3'
., o;;;
~
j
i
ii
;.
,
"1" :'~ ~~
r;­
;-;' ı.
~:i
li
~
,
:
~,. "
"
"
-
L
1~
,
f c3
~ .,
,""'"
,;
"
"
"
-Lo
'.
,',
i?
.:11
~
.;g
~
"v
~
~
~
""i:
.,
~~ ~
-~
'"
.!
"
\1\
"
~
:,;:
t:
i1
'"
'0
'c
i-:
~
~
~
,
~
'15 ;,
.~ } ~
t
,, iii H
'i~
" = 0-:
"''ro
L!I
~
(~
go
~
,~
~
"
'l! -!~
t, §
,
".l ~
.:!1
.s<3
"
i
,
,
'~~
;g ~ , ~ ~'4
~
~,
,.~
~, '. '.
-
'"
.-~)l
""
.J
~:
;-ıs
~~
<-,~
?
"
v
i,If"
:f";
ıl
:i
LI.
~
rij,
'.
.....
.....
'
'-
..
....:~
.lo
>,
" ...
'1
r~
i
"'-4C;..
-­ ­
':.s­
''>.I
'J'
~.
,
L 8.#
i
f
i!
iJ
>­