ydog

Transkript

ydog
T.C.
MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
(967617)
Sayı :81901177.821.07/.9328
0Si111201.ı
Konu :24 Kasım Öğretmenler Günü
........................................ ~ıÜDÜRLÜGÜNE
MERSiN
:i1 Milli Eğitim Müdürlüğünün 30/1 0/2014 tarihli ve 4888860 sayılı yazısı.
ilgi
Bakanlığımız Öğretmen Yetiştinne ve Geliştinne Genel Müdürlüğünün 24 Kasım
Öğretmenler Giinü ile ilgili ilgi yazıları yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve öğretmenlere duyurunun
yapılmasını
rica ederim.
N
Müdür a.
Müdürü
Şube
EK:
1- Yazı Örneai (2 savfa)
"
'.
DAGITIM:
Tüm Okul/Kurum Müdürlüklerine
,..
'"
"
Mezitli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Bürosu
\­
Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Girişi Çelik Apt. Kat:2 Mezitli/MERSiN ~._'_
Telefon:357 54 74·358 54 64 Faks: 359 7444 Internet Adresi: http://mezitli.meb.gov.ti·
,
\
i
T,C.
MERSiN VAı.iI,i6i
İl Milli Eğlrim Miidürlüğü 6
\t:i:;Y
TURKISHAIRLlNES
O
l"U>'tH.... -..ı:ı
c...,,.; .....1.-........
....,.. 1"1"10'.,;..."".
'.1 r""u,......,.._'"
niıldlU')
r ...1t~ . . ~~1 n
Co;" ...... ~"~.~f·7)'"
~_,:~~.t",r.
Say. : 935259) iJ~210714RRHH60 SAYı; 8.02.2:.THY.11.00,oo. US
K0t4U; 24 K.ıt$ım 0Cnıımenler G{Joo
JO/l 0/20 ı 4
....."
~
1310,2014
Konu; 2<4 Kasım Ögretmenler tJiinü
T.C.
IIILll E~I'rI ....l<ANuO,
Oflrttmon Vlltlıılimnı v. a.ır,ıımıt 0.",)
»lidfkliltU'ne;
KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdtırlüğü)
ILGI: 10.09.21)14 tarihli vo 3O<\OB31118801'l833730 .ayıi, yııııı.
lig! :a) Babıolığımız Öğretmen Yetiptirme ve Geliştirme Gcnd Miidürli'ıği'ıni'ıIı27. rO.2014
tarih ve 4856772 sayılı yazısı.
b} Ttırk Hnvil Yolları Gene! Müdürlüğünün R02.2:.TH Y. n.OO.Of)·835 sayılı yazısı. fiakan!ığımıı: Öğretmen Ycti$!irrne ve GeJi~tirme Genel Mi'~dı'ır!iiğı'ınun i!g,i y:wılnn ile "
Tıirk llnV:i Yolları Anonim Ortaldığı ilc Bakanhğımız arasında gerçckleştirilen j~birlıği
kunım
ve
kuruluşlarında
görevli ög.retmenkre
o-ı,., ı \i. •
(94. / /'
~.P{(ı
t/2./~
EKLER
ı-TÜrk Bnvil Yollan Anonim Ortaklığı yazı, ,~
Arahk 2014 taröıı.rı
Kasım
201.4 • 14
_ull'Jd,;ı Ttiık
Bek41nlq)ı'(l1!I ~
i\ralık
2014
Hnvlt yoa.ri
edilmektedi".
• • !r gOlev
yflÇtna):1a
0111\
0Qtetim o~ıeri Ile aileleri için
Hop. Ye «lde l.hı1rt ,t(erlen l\artiç:),
qeçerll omlt Olere:. ",,1S
taiihloıi IVilsınıS", Yilp,ı..ça, toıı:yıına.tıerd.
ıç
hat ~retrn~
itld)rimı vygulanec&klı, +
duyurutmasım
?-D \ ~
BJ1gHetirdu.rı ederıı,
ey
Ahrn" A YDOG AN
Vuli u. ç
TORK HAVA YOLI.ARI ;'.0.
Müdür y"rdımcısı
/iptd 6''"fı 'hY1l- O.--kI)Yf(~ ,r,
~---
-
Ortallı~,mız nı:. ve Attad:OIlI}I! ıç hi]{ $.r~rletlrıde (Ercan.
(promoSjIM lk:teIIIWly&Ien lll:!*;)
rkli edı:rim
ı5 KNırrl
yflP'llCBlıı.n yoltViull.lllıMI) indirim DOlarımasllllt!'
Orl..!ı.I~l(nıı IÇ hat lIÇU\Ila,n Için Milli EOrum
24
y:ıpabiıi,':ı:ı!kk~rl bildirilmiştir.
ve ilçeniz
Jet .efeflarf ile
~!menıef 'ltı titelarl YÖK'o blftl, OIWen:itelanı. $;ÖI'ev yapmakla olMl
sonucu TÜrk Hava Yollarının ilgi (b) yazılan ile tüm öğ:rt;ımen ve "ilelenflin 2:4 K,l'Hm 14
Aralık 2014 Iflrınleri aras.mda TK ve Anedoltı Jet iç h(lt sefcrler;mlç: % 2S ind:ıl:11 1 i YO!ı..'II[uk
Bilgilerinizı
Ittli YiI.ımı, ile OOrtımenıetlh
vcı AAcıdo!ıt
ni~\mıa\ı
, ,,,nli EI" ro d ,
ı"
'I ~~nı i
!ç~
Li
~:S\ı \ e
i.O.\"1'
DAGITIM
• Tüıu ilç't Kaymnko.mlıklıınna
Yahya !<AMIMYI
Bilgisayar i~l~tn\(!l'i
".-"f'"
MÇ(~:ı\ iı MiIH f.~:!tm Mlidtirlıığii Adres. Dı.mı!uıı!l1arM~h. G.MK llo! Nit -.tW D nı'.! .. Yea'}ı:hııiMlJ,siN
r~:,'fv,). (\):'1 12') l4 ı! ·84 Lık, :0124 'T1 :ıs ı~· 19 Web: ı,ıırı:!! Dedd; lI,tfll~lIU' ol B,!~~ı lç;r; . Y.KA!MDA YI
!lah,!; T"d,lI' -"\fJ'I[C·I'ölllı 1;;11111.;) :ıJ@ıneb.!l,... lr
"'~"
4d<:J
~/(; i b-Jlı76 ')t:'11ı-ô2c,j 1'1'1" ,r~ k')'! <dıld,ılı!
WIDEN YOUR WORLD
A :r.4.R ALLıANSE MtiMflEA ..: : '