TC VAN VALİLİĞİ İl Genel Meclis Başkanlığı

Yorumlar

Transkript

TC VAN VALİLİĞİ İl Genel Meclis Başkanlığı
T.C
VAN VALİLİĞİ
İl Genel Meclis Başkanlığı
Dönemi: 2006
Toplantı: Mayıs 2006
Birleşim: 02.05 .2006
Konu
: Stratejik Plan
Karar Sayısı : 59
Karar Tarihi : 02.05.2006
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. ve Ek 3. maddesi uyarınca hazırlanan İl
Özel İdaresi Stratejik planı ön görülen süre içersinde İl Encümenine sunulmuştur.
Stratejik plan 5302 sayılı kanunun 26. maddesinin ( a ) bendi uyarınca İl Encümenince
görüşülmüş ve alınan 03.03.2006 tarih ve ( 10 ) sayılı kararı ile kabul edilerek İl Genel
Meclisine sunulmasına karar verilmiştir.
İdarece hazırlanan ve İl Encümenince uygun görüş verilen stratejik planın 5302 sayılı
İl Özel İdaresi kanununun 10. maddesinin ( a ) bendi uyarınca karara bağlanması İl Özel
İdaresi Ar-Ge ve Stratejik Planlama Müdürlüğünün 28.03.2006 tarih ve 45 sayılı yazıları ile
Valilik Makamınca teklif edilmiştir.
Konu İl Genel Meclisinin 2006 Nisan ayı gündemine alınmış ve 10.04.2006 tarihli
birleşimde incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
Komisyon başkanı yasal süresi içinde raporunu Meclis başkanlığına sunmuş ve konu
2006 Mayıs ayı gündemine alınmıştır. Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda;
“5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 31. ve ek 3. maddeleri gereğince öngörülen
yasal süre içinde Stratejik Planın hazırlanması gerekliliğini belirtmiştir.
Van İl Özel İdaresi Stratejik Planı hazırlanırken Devlet Planlama Teşkilatı tarafından
hazırlanan Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu ve ilgili diğer veri ve dokümanlardan
faydalanılmıştır.
Stratejik Plan hazırlanırken katılımcılık ilkesi çerçevesinde geniş bir katılım
sağlanmış, böylece hazırlanan Stratejik Planın toplumun tüm kesimlerinin sahiplenmesi
hedeflenmiştir. Bu amaçla oluşturulan Stratejik Plan komisyonlarına Üniversiteden,
Kurumlardan ve ilgili birimlerden geniş bir katılım sağlanmıştır.
Stratejik Plan ile İdarenin 5 yıl boyunca hangi önceliklere bağlı kalarak ne tür
hizmetleri ve ne kadar hizmet sunacağını ifade ederken, bu hizmetleri hangi misyon, vizyon
ve ilkelere bağlı kalarak yerine getireceğini de açıkça belirtmiştir.
Stratejik Plan mevcut bütçe imkânları dâhilinde hazırlanmıştır. Bununla birlikte,
Stratejik Planın revize edileceği veya yenileneceği durumları ayrı bir başlık altında
açıklamıştır.
Stratejik Plan hedeflerinin takip edilerek her yılsonunda değerlendirilmesi gerekliliğini
de” ifade ederek hazırlanan Stratejik Plan hakkında olumlu görüşünü meclise sunmuştur.
Meclisimizce dosya ve komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde
Van İlinin 5 Yıl içerisinde gelişim ve kalkınmasını sağlayacağı anlaşılan İl Özel İdaresinin
Stratejik Plan’ının kabulü İl Genel Meclisinin 2006 yılı Mayıs ayı toplantısının 02.05.2006
tarihli birleşiminde ittifakla kabul edildi.
Meki ARVAS
İl Genel Meclis Başkanı
İsmail GÖKTAŞOĞLU
Katip
Seyfettin YAĞIZ
Katip
T.C
VAN VALİLİĞİ
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI
Dönemi: 2006
Toplantı: Mayıs 2006
Birleşim: 02.05 .2006
Konu
: Çalışma Programı
Karar Sayısı : 60
Karar Tarihi : 02.05.2006
İl Genel Meclisinin 18.11.2005 tarih ve 72 sayılı kararları ile uygulamaya konulan
2006 Yılı İl Özel İdaresi su ve kanalizasyon çalışma programında yer alan 10 adet ünitenin
projeleri olmadığından inşaatlara başlanmamış olup, projelerin hazırlanması belli bir süre
olacağından ve İlimizdeki İnşaat sezonunun kısa oluşu nedeniyle, projesi olmayan ünitelerin,
aşağıda yazılı bulunan ve projeleri hazır olan üniteler ile değiştirilmesinin 5302 Sayılı
Kanunun 10. maddesine göre görüşülerek karar bağlanmak üzere, 5302 Sayılı Kanunun 13.
maddesi uyarınca İl Genel Meclisi gündemine alınması İl Özel idaresi Mali İşler
Müdürlüğünün 19.04.2006 tarih ve 777 sayılı yazıları ile İl Makamınca teklif edilmiştir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ÜNİTESİ
İLÇESİ
BAHÇESARAY
BAHÇESARAY
BAHÇESARAY
ÇATAK
ÇATAK
GEVAŞ
GÜRPINAR
GÜRPINAR
MURADİYE
SARAY
Yayla konak
Altıntaş
Kaşıkçılar
Sırmalı
Atlı han
Atalan
Güleşler
Sütlüce
Köşk
Kurucan
YENİ TEKLİF EDİLEN ÜNİTELER
S.NO
S.NO
PROJESİ OLMAYAN ÜNİTELER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
İLÇESİ
ÜNİTESİ
BAHÇESARAY
BAHÇESARAY
BAHÇESARAY
ÇATAK
ÇATAK
GEVAŞ
GÜRPINAR
GÜRPINAR
MURADİYE
SARAY
Doğanyayla Veligöl Mz.
Çatbayır Papatya Mz.
Kaşıkçılar Aras Mz.
Akçabük Emi Mz.
Çılga
Kuşluk Karşıgeçit Mz.
Tutak
Sıcaksu
Erişen
Baklatepe İslamköy Mz.
Konu İl Genel Meclisimizin 2006 yılı Mayıs ayı gündemine alınmış ve 02.05.2006
tarihli birleşiminde müzakereye açılmıştır.
Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde idarenin yukarıda belirtilen cetveldeki
değişikliklerden Çatak ilçesi ile Gevaş ilçelerinin değişikliklerinin kabulü ile diğer ilçelerin
değişikliklerinin kabul edilmeyerek İl Genel Meclisinin 18.11.2005 tarih ve 72 sayılı kararları
doğrultusunda işlem yapılmasına yapılan oylamada ittifakla karar verildi.
Meki ARVAS
İl Genel Meclis Başkanı
İsmail GÖKTAŞOĞLU
Katip
Seyfettin YAĞIZ
Katip
T.C
VAN VALİLİĞİ
İl Genel Meclis Başkanlığı
Dönemi: 2006
Toplantı: Mayıs 2006
Birleşim: 02.05 .2006
Konu
: Kadro Cetveli
Karar Sayısı : 61
Karar Tarihi : 02.05.2006
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 36. maddesi ve Bakanlar Kurulunun 2006/10265
sayılı kararları ile yayınlanan “İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin
Esaslara” göre düzenlenen Van İl Özel İdaresi kadro ihdas cetveli ekte gönderilmiştir.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35. maddesine göre görüşülerek karara
bağlanmak üzere, İl Genel Meclisi gündemine 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun
13.maddesi uyarınca alınması İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları Müdürlüğünün 26.04.2006
tarih ve 210-770 sayılı yazıları ile İl Makamınca teklif edilmiştir.
Konu İl Genel Meclisinin 2006 yılı Mayıs ayı gündemine alınmış ve 02.05.2006 tarihli
birleşimde müzakereye açılmıştır.
Meclisçe yapılan müzakere neticesinde; idarece hazırlanan ve dereceleri, sınıfları ve
Bakanlar kurulu Karar ve Sayıları yazılı ekli cetvelde belirtilen kadroların tenkis ve ihdas
edilmesi Meclisimizin 2006 yılı Mayıs ayı toplantısının 02.05.2006 tarihli birleşiminde
ittifakla kabul edildi.
Meki ARVAS
İl Genel Meclis Başkanı
İsmail GÖKTAŞOĞLU
Katip
Seyfettin YAĞIZ
Katip