2012-MlOl-30-223 - Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Transkript

2012-MlOl-30-223 - Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı SiRLiGi
THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN
www.aesob.org.tr
AND CRAFTSMEN
SAYı
: 2012-MlOl-30-223
KONU
: Tayvan İle İlişkiler Hk.
TARİH: 14.03.2012
ODALARA 2012/30 SAYILI GENELGE
TESK'in 13.03.2012 tarih ve 2012/18 sayılı genelgesi eki olan T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'nın 212 sayılı ülkemizin Çin Halk Cumhuriyeti ile izlediği politikaya istinaden, Tayvan
ile ilişkiler konusundaki
politikası
ve bu konuda getirilen sınırlamalara
yazılarının bir sureti ekte sunumuştur.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Birlik Başkanı
Eki: 1adet Bakanlık yazısl(3 sayfa)
Fabrikalar Mahallesi, Hasan Tahsin Caddesi No: 33
07090 Antalya / Türkiye
T. +90 242 334 56 56 - F. +90 242 334 56 59
[email protected]
ilişkin bilgi veren
T.C,·
GÜMRÜK VE TİcARET BAKANLIGI
Esnaf ve Sanatkarlar
Sayı : B.21.0.ESG.0.l 1.00.02
Konu: Tayvan ile ilişkiler
Genel Müdürlüğü
24.01.2012
0212
TÜRKİYE
ESNAF VE SANATKA.RLARI KONFEDERASYONUNA
Başbakanlıktan alınan bir sureti ilişik 05.01.2012 tarih ve 118 sayılı Genelge'de
(2012/3); ülkemizin Çin Halk Cumhuriyeti ile izlediği politikaya istinaden, ülkemizin Tayvan
ile ilişkiler konusundaki politikası ve bu konuda getirilen sınırlamalam ilişkin bilgi
verilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
M.ş;fGÖL1G
Bakan a,
Genel Müdür Yardın cısı V.
EK: Yazı Fotokopisi (2 sayfa)
1
II
Eskişehir Yolu 9. Km. TOBB İkiz Kuleleri C Kule 13 Kat ANKARA Tel: (312)20/ 6720 Faks: (312) 2016704
......................
_-_._--------=------------
M1Zf\l\fl E
OZEl
T.C.
BAŞBAKAN,LIK
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Sayı
; B.02.0,PPG.Q.12-0tO-061
116
Konu : Tayvan ile. İlişkiler
GOMROK VE TIcARET BAKANLIGINA
GENE1Q.~
2012/3
Ülkemiz, 5 Ağustos
1971 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'ni
(ÇHC) Çin'ın tek hukuki
(Republic of'China)
temsilclsi olarak tanımış ve Tayvan (Taiwan) olarak bilinen "Çin Cumhuriyeti"
ile diplomatik ilişkilerine son vermiştir.
Bununla birlikte ülkemiz ilc Tayvan'm özel sektör kuruluşları arasında ekonomik ve ticari
ilişkiler ile külrürel/bllimscl temasların geliştirilmesi yararlı görülmekte. bu amaçla Ankara'da
"Taipcl Ekonomik ve Kültürel Misyonu", Taipei'de (Taipci City) ise "Türk Ticaret Ofisi" faaliyet
göstermektedir.
Tayvan, uluslararası alanda tanınma sağlayabilmek
ve diğer ülkelerle diplomatik iIi$kilc(
temsil edilmeye yOnclik girişimlerini
kurabilmek amacıyla, Birleşmiş Milletler Örgütünde
sürdürmektc. devletlerle ikili rnünasebetlerine
resmi nitelik kazandınnaya
gayret etmektedir.
Tayvan'rn bu yöndeki teşebbüsleri. Tayvan': kendi ülkelerinın bir parçası olarak gören ve "Tck
Çin" ilkesinin aşındmlmaması hususunda hassasiyet gösteren ÇHC tarafından sürekli şikayet ve
girişim konusu yapılmaktadır .. '"
Ülkemizin Tayvan ilc ilişkiler konusundaki politikası; "resmi ilişki" anlamına gelebilecek
ilişkilerden kaçınma ilkesine dayanmakla birlikte, Tıryvan ile resmi tanıma anlamına gelmeyecek
şekilde ekonomik, ticari, kültüre] vı: bilimsel ilişkilere girilmesinde bir sakınca görülrnemekıedir.
Çl-lC'nin yanısıra ülkemiz tarafından
ô~ benimsenen "Tek Çin" politikasından
hareketle.
çne ile son dönemde gelişen ve 2010 yılı Ekim ayında stratejik işbirliği düzeyine
ilişkilerimiz çerçevesinde,
Tay ••'an ile ilişkileri düzenleyen
yükseltilen
16 Haziran 1996 tarih ıi ve ı995117 suyıti
Başbakanlık Genelgesinin gözden geçirilerek Tayvan ile ekonomik, ticari, turis(jx! külıürel/hilimse!
ilişkilerin aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi uygun görülmüştür:
1. Tayvan tarafından, toplantı, sta], eğitim vb, programlara iştirak edilmesi amacıyla
bakanlar dilhif resmi srfath görevlilere yapılabilecek daveilere cevap verilmeden önce Dışişleri
Bakanlığının görüşüne başvurulacaktır. Türkiye'nin sadece e,' sabipliğ] yaptığı, uluslararası
kuruluşlarca düzenlenen toplantılara. Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanarak gerçekleştirilen
davet ve katılım hariç olmak üzere; Tayvarılı bakanlar, üst düzey bürokratlar ve resmi sıfatı haiz
diğer yetkililer, resmi kişi ve knrurıı/kuruluşlarrmızca hiçbir şekilde davet edilmeyecektir,
2. Özel kişi ve kuruluşlar tarafından Türkiye'ye davet edilen. bakanlar
düzey resmi görevlilerle resmi sıfarlı Türk yetkililer görüşmeyecektir .'
3. Ülkemizin Tayvan ile ilişkilerinde; kamu iktisadi ıeşebbüsleri
üniversiteler, diğer akademik kuruluşlar, meslek birlikleri ve Türkiye
(TOBB) "resmi kuruluş" ranımının dışında mütalaa edilmektedir,
işbirliğinin geliştirilmesine
yönelik mutabakaı nıptı metinlerinin
olduğunda Dışişleri Bakanhğmm görüşü alınacaktır.
dahil Tayvanlı üst
(KıT'ler). kamu bankaları.
Odalar ve Borsalar 13irliği
Bununla birlikte. özellikle
imzalanması
söz' konusu
1/2
.
/
T.C.
BAŞBAKANLıK
Personel ve Prensipler Gene) MüdUdügü
Sart
: R.02.0.PPO.O. lı •.Ol 0-06/
o 5 OCAK
11 s
2btZ
Konu : layvan ile İlişkiler
4. Ankara'daki Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyonu ve başka illerde (İstanbul vb.) bu
Misyona bağli olarak açılabilecek bürolarla yupılacak temas ve görüşmeler, Dışişleri Bakanlığının
eşgüdümünde, Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığında azami Daire Başkanı düzeyinde
belirlenecek birer temas noktası üzerinden gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu Misyon ve büruların
yt!tkililerinin resmi davederine bakanlar dahil resmi sıfaılı görevliler katılrnayacakur,
5. Ülkemizde dü7.enleoeı;ek· resmi fuar ve sergitere Tayvan'rn arıcak özel SL'k1i'iC firmaları
aracılığı ilc katılmasına imkfin tanınacak ve bu etkinliklerde Tayvan bayrağirun ve '<Çin
, Cumhuriyeti" adının kullamlmasına izin verilmeyecektir.
c
6. Tayvan, ülkemizde düzenlenen uluslerarası spor müsabakalarına. uluslararası olimpiyaı
kurallanna uygun olarak 'Çin Tayvanı' (Chincsc Taipei) adıyla katılabilecektir,
1995/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kaldınlnuştır.
Bilgilerini.
Vi!
gereğini rica ederim.
:.
-I
DAÖITJ~",f
Bilgi
Anayasa Mahkemesi
Başkanlığrna
Yurguay Başkanlığına
Danıştay Başkanlığına
Başbakan Yrd.lanna
(Buğlı ve İlgili Kuruluşlara Başbakan Yardımcılrklarmca)
Bakanlıklanı
(Bağh ve ilgili Kurulu~lara B~kan.lık1an;a~.
Cumhurbaşkanlığı
Gn.Skr.ne
T.13.M.M. Genel Sekreterliğine
"
Valiliklere ve Belediyelere İçişleri F.\<tkanlıı:pnca)
Sayıştay 13aşkanlığma
Başbakanlık Bağlı ve ilgili Kuruluşlarına
nüzcnleyici ve Dcnett~yici Kurum/Kunıl Başkanhklarma
Türkiye Odalar ve 'Borsalar Birliğine (rOBB}
Ba!ib~kl:1l1hk Merkez Teşkilatma
"11'2
................
_
_-,_
_
...•-..

Benzer belgeler