YENĞ AKREP 9 YAğINDA... NEW SCORPION 9

Transkript

YENĞ AKREP 9 YAğINDA... NEW SCORPION 9
ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (KASIM 2010) YIL: 9 SAYI: 94
YENÝ AKREP 9 YAÞINDA... NEW SCORPION 9 YEARS OLD...
HÜSEYÝN ÇAKMAK
(SAYFA: 2'DE)
ARÝF ALBAYRAK
(SAYFA:4 - 5'DE)
MUSTAFA YILDIZ
(SAYFA: 14'DE)
H. BOYACIOÐLU
(SAYFA: 16'DA)
SEYRAN CAFERLÝ
(SAYFA: 19'DA)
ULUS IRKAD
(SAYFA: 22 VE 23)
PORTRAIT CARTOON BY: TAN ORAL(TURKEY) PORTRAIT CARTOON: TURGUT ÇEVÝKER (CARTOON HISTORIAN - TURKEY)
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
HÜSEYÝN ÇAKMAK (CONTRIBUTION: MAKHMUD ESHONKULOV)
n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya
Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþacaktýr...
Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir
tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný
taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür
Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve
tekrarlanmasýný önlemektir...
nThe cartoons we are going to publish in this page are
those examples from the World Cartoon Art which are similar
to each other...
By doing this, we do not have any aim of creating an
atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only
and only at showing the similarities in the World Cartoon Art
and preventing their repeat...
ZHANG BÝN (CHINA)
Award of Success
RESAT SULTANOVIC (BOSNIA - HERCEGOVINA)
20. International "Aydýn Doðan" Cartoon Competition Albume
(Turkey) 2003
Biennial of Humour of Satire Gabrovo Albume
(Bulgaria) 2007
www.nekra.eu
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:3
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILARNOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR
Kýbrýs'ýn Kuzeyi'ndeki Derviþ Eroðlu Rejimi tarafýndan
KIBRISLI TÜRK KARÝKATÜR SANATÇISI - GAZETECÝ
HÜSEYÝN ÇAKMAK'A HACÝZ VE HAPÝS KARARI
[05 Ekim 2010 - Lefkoþa] Karikatür
Sanatçýsý - Gazeteci Hüseyin
Çakmak'a Kýbrýs'ýn Kuzeyi'ndeki
Derviþ Eroðlu Rejimi tarafýndan,
"Vergi Borcu" olduðu iddiasýyla,
mahkeme kararý olmadan, haciz ve
hapis kararý getirildi...
1999 yýlýndan bugüne, politik
görüþleri nedeni ile, Kýbrýs'ýn
Kuzeyi'ndeki gazetelerde iþ
bulamayan ve yýllardýr aile katkýsý ile
yaþamýný sürdüren Hüseyin
Çakmak'a, 2004 yýlýndan 2010 yýlýna
kadar "Uluslararasý alanda
düzenlenen karikatür yarýþmalarý'nda
çok ödül kazanmasý ve gazetelerde
isminin sýkça yer almasý" iddiasý ile,
faizleriyle birlikte, toplam 21.352 Türk
Lirasý vergi talep edildi...
Derviþ Eroðlu Rejimi'ne baðlý
Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn vergi
memurlarý tarafýndan, 1 Ekim 2010
tarihinde, Hüseyin Çakmak'ýn
Lefkoþa'daki evine yapýlan ziyarette
sözkonusu "Vergi Borcu" teblið
edilmiþ ve 15 gün içerisinde "Vergi
Borcu"nun ödenmemesi durumunda
haciz iþlemlerinin baþlatýlacaðý ve
Hüseyin Çakmak'ýn 1 yýla kadar hapis
cezasý ile cezalandýrýlacaðý
söylenmiþtir...
Hatýrlanacaðý üzere, 1987 yýlýnda,
Kýbrýs'taki "Ortam" gazetesinde
yayýnlanan bir karikatürü nedeniyle,
dönemin Kuzey Kýbrýs Baþbakaný
Derviþ Eroðlu tarafýndan, Hüseyin
Çakmak aleyhine 200.000 TL.
tutarýnda tazminat davasý açýlmýþtý...
1988 - 1992 yýllarý arasýnda, toplam
5 yýl süren davayý kazanamayan
KARÝKATÜR: ERDOÐAN KARAYEL (ALMANYA)
Derviþ Eroðlu, sözkonusu davayý
kaybetmenin intikamýný almak için
yýllar sonra "Vergi Borcu" olduðu
iddiasýyla Hüseyin Çakmak'ý
susturmayý amaçlamaktadýr...
Dünya kamuoyunu ve siz deðerli
gazeteci örgütlerini bu konuda
bilgilendiririz...
Kýbrýs Türk
Karikatürcüler Derneði
Yönetim Kurulu
>>>>>>>Marilena Nardi Web Page<<<<<<<
http://artefacto.deartistas.com
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:4
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILARNOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR
CTP-BG MAÐUSA MÝLLETVEKÝLÝ ARÝF A. ALBAYRAK'IN "RESEN
VERGÝ" KONUSUNDA MECLÝS'TE YAPTIÐI KONUÞMA METNÝ:
DÖNEM : VII, YASAMA YILI: 2010/II
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ CUMHURÝYET
MECLÝSÝ TUTANAK DERGÝSÝ
82'nci Birleþim, 30 Eylül 2010, Perþembe
(Ham zabýt) N.3-1
BAÞKAN - Sayýn Milletvekilleri; Þimdi gündem dýþý
konuþmalara geçiyoruz. Birinci sýrada, Cumhuriyetçi Türk
Partisi Gazimaðusa Milletvekili Sayýn Dr. Arif Albayrak'ýn,
gündem dýþý konuþma istemi vardýr. Sayýn Albayrak, buyurun.
ARÝF ALBAYRAK (Gazimaðusa) - Sayýn Baþkan, deðerli
milletvekilleri; Evet, Bakana da baþlýk ilginç gelmiþ olacak ki
görevini apar topar tamamladý ve geldi beni dinlemek üzere.
Vereceði yanýtlarý gerçekten merak ediyorum ben. Eðer
Maliye Bakaný fazla meþgul etmezse kendini ve dinleyebilirse
beni, sorun olmaz düþüncesindeyim.
ÖZKAN YORGANCIOÐLU (Lefkoþa) (Yerinden) - Sorun
zaten dinler gibi yaparlar da hiç dinlemezler ya. Dinlediðini
varsayarsýn da dinlemez.
ARÝF ALBAYRAK (Devamla) - Bu arada Maliye Bakanýný
da burada bulmuþken, biraz evvel iki arkadaþ aradý beni.
Söyleyeyim size ve kültüre-sanata ne kadar önem ve
ehemmiyet verildiðini. Maliye Bakanýmýz da dinlesin. Baþka
bir gün de cevap vermek isterse çýksýn ya da bugün cevap
versin bize.
Hüseyin Çakmak'ý tanýrsýnýz deðerli arkadaþlar. Yurt
dýþýnda onlarca altýn ödül kazanmýþtýr karikatürde. Bugün
evine vergisini ödemediði için haciz kaðýdý gitmiþtir. Bu
ülkenin kültürü ve sanatý ile bir yere gideceðine inanan ve
söylemlerinde bunu kullanan siyasilere bir hatýrlatmamdýr.
FERDÝ SABÝT SOYER (Gazimaðusa) (Yerinden) - O vergi
kesmekle uðraþýr þimdi.
ARÝF ALBAYRAK (Devamla) - Evet. Sinekten yað
çýkarýrken...
FERDÝ SABÝT SOYER (Yerinden) (Devamla) - Ne emekli
býraktý, ne iþleyen, ne...
KARÝKATÜR: ARÝF A. ALBAYRAK (KIBRIS)
severim seni oðlum, demiþ kendine, hata yaptýk. 160 milyar
deðil, 60 milyardýr vereceðdin" demiþ. Bu bize böyle geldi,
yanlýþ olabilir. Sayýn Bakan arzu ederse düzenlesin.
FERDÝ SABÝT SOYER (Yerinden) (Devamla) - Kimin
mitinginde þarký söylediydi?
ARÝF ALBAYRAK (Devamla) - En güçlü muhalefet
partisinin mitinginde, belediye seçimlerinde ve genel
seçimlerde birkaç mitinge katýldýðý için. Çünkü yukarýdan bir
yerlerden ezeceksiniz emri geldi de ondan herhalde. Böyle
ülke yönetilirse buyurusun bu arkadaþlar yönetsin ama o
gün söyledim gene söylüyorum, bir seçimle gittik ama nokta
nokta diye boþ býrakýrým, anlarsýnýz siz.
ARÝF ALBAYRAK (Devamla) - Sanatçýdan da kan
çýkarýyor arkadaþlarýmýz. Gitarý ile barlarda þarký söyleyen
ve belki intikam olsun diye Cumhuriyetçi Türk Partisinin de
birkaç mitinginde þarký söyleyen bir arkadaþa da 160 bin
TL'lik bir vergi gelmiþtir deðerli arkadaþlarým.
FERDÝ SABÝT SOYER (Yerinden) (Devamla) - Kimin
mitinginde þarký söylediydi?
ARÝF ALBAYRAK (Devamla) - Bunu bilginize getiriyorum.
Þikayete gitti sayýn Maliye Bakanýna bu arkadaþ. "Çok da
http://karikaturistlerimiz.tr.gg
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:5
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
CTP - BG Maðusa Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi Kültür Komitesi Üyesi ve Kýbrýs Türk
Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Arif A. Albayrak, Sanatçýlara Getirilen
Adaletsiz Vergileri ve Hükümetin Meclis Toplantýlarýna Ýlgisizliðini Turuncu (UBP)
Balonlarla Protesto Etti...
"UBP ÜLKEDEKÝ KÜLTÜR VE SANATI
YOK OLUÞA DOÐRU SÜRÜKLÜYOR"
Lefkoþa, 19 Ekim 10 (Türk Ajansý Kýbrýs): Cumhuriyetçi
Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP - BG) Maðusa
Milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi Kültür Komitesi Üyesi
Arif Albayrak, Ulusal Birlik Partisi'nin icraatlarýyla ülkedeki
kültür ve sanatý yok oluþa doðru sürüklediðini iddia etti.
Albayrak, yaptýðý açýklamada, UBP Hükümeti
döneminde eðitim ve kültürün ayrý bakanlýklara verildiðini,
"ayrýca bu bakanlýklarýn yanýna baþka bakanlýklar da
verildiðini" kaydederek, her iki bakanlýðýn da kültüre darbe
vurduðunu savundu, bu durumu kýnadý.
"Kýbrýslý sanatçýlara ilgi gösterilmediðini, ancak
gazinolarýn ülkeye getirdiði sanatçýlarý izlemek için
hükümet yetkililerinin adeta yarýþtýðýný" ileri süren
Albayrak, hükümetin bu sanatçýlardan vergi almazken yerli
sanatçýlarýn "þiþte kebap" edildiðini savundu.
Arif Albayrak, 2010 yýlý için Meclis'te "kavga ile
geçirdikleri" Kültür Derneklerine Yardým Tüzüðü
çerçevesinde kültür sanat derneklerine verilmesi gereken
hibe yardýmýn bu güne kadar kullandýrýlamadýðýný öne
sürdü.
Albayrak, Frankfurt Kitap Fuarý'na "ilgili bakanlýðýn
ilgisizliði yüzünden" ve 26 bin TL stant kira ücreti
ödenmesine raðmen gidilemediðini iddia etti.
"Telif Haklarý Yasasý ve en önemlisi Özerk Sanat Kurulu
Yasasý ellenmeden tozlu raflarda bekletiliyor" diyen
Albayrak, baþka ülkelerde ve özellikle kültüre önem veren
ülkelerde müzeler kurulduðunu, kültür derneklerine,
sanatçýlara çalýþma mekânlarý ve atölyeler verildiðini,
üzerine de yardýmlar veya kredi katkýlarý yapýldýðýný, ancak
KKTC'de bunlarýn yapýlmadýðýný öne sürdü.
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:6
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILARNOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR
KARÝKATÜRÝST ÇAKMAK’IN VERGÝ ÝSYANI
HÜSEYÝN EKMEKÇÝ
“Senin ismin gazetelerde çok çýkar, ha bire da ödül alýn”
denilerek Karikatürist Hüseyin Çakmak’tan birikmiþ borçlarla
birlikte 22 bin 352 TL 73 kuruþ vergi isteniyor.
Hüseyin Çakmak’ý iyi tanýyanlar bilir.
Bu yetenekle dünyanýn baþka bir ülkesinde olsa, deðil 22
bin TL, 22 trilyon yýllýk vergi öder. Ama gel gör ki, Kuzey
Kýbrýs’ta karikatürist.
Kýymetini, sadece bu ülkedeki benzer iþi yapan arkadaþlarý
ve sanatseverler biliyor, o kadar. Çakmak’ýn nasýl, hangi
koþullarda yaþadýðý ile ilgili uzun uzun yazmayacaðým, bilen
bilir.
Ama Çakmak’a 22 bin TL vergi gelmesini doðrusu
yadýrgadým.
“Giderim giderim derdimi anlayan yok” diyor Hüseyin
Çakmak. Duruþu ve karikatürlerindeki mesaj nedeni ile de,
yaþadýklarýnýn “siyasi bir yansýmasý” olduðuna inanýyor.
Çakmakla sohbetimizi, aynen aktarýyorum sizlere. Bir
etkisi olacaðýný da düþünmüyorum. Çakmak Asil Nadir gibi
medya patronu deðil. O’nun tetikçisi Reþat Akar gibi Genel
Yayýn Yönetmeni de deðil. Bu nedenle siyasilerin üzerinde
baský kurmasý da mümkün deðil.
Velhasýl... Çakmak kýrgýn, Çakmak üzgün, Çakmak
çaresiz...
Ben soruyorum, o cevaplýyor:
- Son kaç yýlýn vergisi bu rakamlar?
2004 yýlýndan bu yana gönderirler, ben de gider izah
ederim ama anlayan yok
- 2004’den bu yana düzenli bir iþin var mý?
1999 yýlýndan bugüne uzun bir süredir iþsizim. Sadece
2007- 2009 yýllarý arasýnda Çiftçiler Birliði’nde asgari ücretle
çiftçi gazetesi çýkardým. 12 Aralýk 2009 tarihinden Temmuz
2010 tarihine kadar da Haberdar Gazetesi’nde yayýn
yönetmeni, ama iki ay maaþ alabildim.
- E nasýl geçindin bu arada?
Aile katkýsý, ve yazýp çizdiklerimden telif haklarý aldým...
- Peki sence neden bu kadar yüksek vergi geldi?
Ýki neden var. Biri herhalde politik. Diðeri de gördüðüm,
oradaki çalýþanlarýn bilinçsizce, araþtýrmadan herkese vergi
yollamalarý...
- Nerden çýkardýn herkese vergi yolladýklarýný?
Sarýl telefona sor... Arda Gündüz’e ne kadar vergi yollandý?
Duyduðum 100 milyarýn üstü... Özden Selenge, Arif Hasan
Tahsin... Sanatçý ve yazarlara sýradan vergi gönderiliyor.
- Senin kayýtlarda gelirin yok madem, nasýl olur da
vergi gönderilir?
Ýþte oradaki bilinçsizlik ve vatandaþtan intikam alma. Son
gene gittim. Bana, ‘ödeycen, gaçarýn yok’ dediler. Bu kadar.
Ýlgi bu kadar...
5 Nisan 2004 tarihinden 19 Eylül 2006 tarihine kadar belki
KARÝKATÜR: MARIAN AVRAMESCU (ROMANYA)
bir iþ buluruk baabýnda Çalýþma Dairesi’ne gidip imza verdim.
Devletin kendi kayýtlarýnda var bu. Ýþsizlik için imza attýðým
döneme dair vergiler geldi.
Uluslararasý bir sanatçý olduk, dünyada ismimiz biliniyor
ama halimizi de herkes biliyor. Ne trilyonerim. Ne de haným
hamamým var. Bir arabam var. Bankada bin TL param var.
Bunun dýþýnda kendi adýma baþka bir þeyim de yoktur.
- Ne yapacan peki?
Yapacak bir þeyim yok. Bu aþamada benim ödeyebilecek
bir param yok. Ben gerekirse bu konuyu uluslararasý
platforma taþýyacaðým. Zira evimin elimden gitmesi, haciz,
hapislik gibi tehditler var. Halimden, durumumdan anlayan
yok. (02 Ekim 2010 Havadis Gazetesi)
BÝR SERGÝ HÝKAYESÝ...
(...) "Çakmak dediðim Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði
baþkanlýðý da yapmýþ deðerli bir karikatürist arkadaþýmýz...
Kýbrýs'ýn karikatür alanýnda dünyada tanýnmasýna sebep
olan deðerli bir sanatçý, bugün iþsiz olup, Kýbrýs'taki eroin
mafyasýnýn milyarlarý götürürken haberleri bile olmayan
Maliye Bakanlýðý'ndan kendisinden 22 bin TL'lik vergi istenen
ve ödemediði takdirde hapse atýlabileceði söylenen Hüseyin
Çakmak..."
(Doldun Dalgýçoðlu, 07 Ekim 2010 Afrika Gazetesi)
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:7
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILARNOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR
KIBRIS'TA SANATÇI OLMAK
BEDÝA BALSES
Onu, pek çok kiþi Kýbrýs Þivesi ile yazmýþ olduðu müthiþ
ironili Gappellari Fuad Dayý yazýlarý ile tanýdý. Geçen yýl
ikincisini yayýmlamýþ olduðu "Ýsbeþal Hikayeler" alt baþlýklý
Gappellari Fuad Dayý kitaplarý bir yana, kendine has
çizgileriyle dünya karikatüründe yeri olan bir deðerli
sanatçýdan bahsediyorum: Hüseyin Çakmak'tan. Bu
sanatçýmýz þimdilerde vergi borçlarý yüzünden bu ülkede
yaþam zorluðu çekiyor. Onunla, bu yýl üçüncüsünü
gerçekleþtirdiðimiz Yeniboðaziçi Pulya Festivali'nde yakýndan
tanýþma fýrsatý buldum. Karikatürcüler Buluþmasý'nýn komite
üyeliðini dernek adýna da yapan bu deðerli sanatçý ile gerek
toplantýlarda, gerekse festivalde sohbet ettik. Orada çok
deðerli dostluklar kazandým ama Hüseyin Çakmak'ýn çalýþma
disiplini, olaylara bakýþýndaki incelik ve derinlik bambaþkaydý.
Pek çok kiþinin umursamadýðý konularý dert etmesi
organizasyondaki baþarýnýn, kalitenin nerelerde gizlendiðinin
ipuçlarýný veriyordu etrafýna.
Yine ülkemizin deðerli karikatüristlerinden Mustafa Tozaký,
Çakmak'ýn karikatürleri için "Dünyanýn neresine gidersek
'Kýbrýs' dedik mi bize Hüseyin Çakmak'ý soruyorlar" demiþti.
Onun çizgilerini, en azýndan karikatürü doðru anlamaya
çalýþan biri olarak artýk tanýyorum. Bazen insanýn canýný
yakabilecek kadar "MIZIR" olduðu düþünülse de her zaman
uzaklara bakan bir ifade taþýdýðýný düþündüm hep.
Hüseyin Çakmak 1986 tarihinde Kýbrýs Türk Karikatürcüler
Derneði'ni kuranlar arasýndadýr. 1988 yýlýnda ise, Avrupa
Karikatürcü Örgütleri Federasyonu (FECO) üyeliðine kabul
edilen Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði, uluslararasý örgüt
kimliði kazanarak FECO - CYPRUS adý altýnda farklý bir
örgütlenmeye girdiðinde FECO Genel Baþkan Yardýmcýlýðý'na
Hüseyin Çakmak; FECO Genel Sekreter Yardýmcýlýðý'na ise
Musa Kayra atanmýþtýr... Dünyanýn en büyük karikatür
ustalarýnýn Kýbrýs - Yeniboðaziçi'ne gelmesinde ülke adýna
atýlan tanýnma adýmlarýnda da en ön sýradaydý. Kýrýlamayan
ambargolarýn bu yolla kýrýlabildiðinin bizi yönetenler pek
farkýnda olmadý ama bu, sanatla kat edilen yolun ne kadar
önemli olduðu gerçeðini deðiþtirmedi.
Hüseyin Çakmak'ýn þu anda içinde bulunduðu mali kriz
bu ülkenin dünya çapýnda faaliyet gösteren sanatçýsýna reva
gördüðü yaþam biçimini de açýklamaktadýr. Sözün sustuðu
yer dedikleri bu olsa gerek.
Bir þey yapmalý, toplanmalý, protesto etmeli falan demek
http://www.tabrizcartoons.com
KARÝKATÜR: SERKAN SÜREK (KUZEY KIBRIS)
fayda saðlamýyor. Örgütlü olan pek çok sanat derneði, birliði
kendi aralarýnda bile birliði saðlamamýþtýr. Çünkü herkes
kendi adýyla, kendi kucaðýndakiyle meþguldür. Ýçine kapanan
birliklerin bir þey yapamayacaðýný bildiðim için artýk sanatçý
duruþu, bakýþý, cartu curtu falan beklemiyorum. Yalandýr.
Öyle bir þey yoktur. Þu anda ortada bireysel ve cýlýz sesler
vardýr. Bir de kendi þivemizi, bozulmamýzý, parçalanmamýzý,
un ufak oluþumuzu, kah çizgileri, kah yazýlarý ile anlatan
sanatçýmýz Hüseyin Çakmak'ýn ülkesinde verdiði yaþam
mücadelesinin acý gerçeði...
(02 Ekim 2010 Havadis Gazetesi)
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:8
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILARNOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR
KARÝKATÜRÝST ÇAKMAK'A VERGÝ
ÝSMAÝL BOZKURT
Medyaya yansýyan haberlere göre, "adý gazetelerde çok
çýktýðý ve habire ödül aldýðý" gerekçe gösterilerek, karikatürist
Hüseyin Çakmak´tan yirmi iki bin TL´nin üstünde vergi
isteniyormuþ.
Anladýðým kadarýyla söz konusu vergi, 2004 yýlýndan bu güne
kadar olan dönemi kapsýyor. Çakmak ise yaptýðý açýklamada,
"1999 yýlýndan bugüne uzun bir süredir iþsiz kaldýðýný, yalnýzca
2007- 2009 yýllarý arasýnda Çiftçiler Birliði´nde asgari ücretle
´Çiftçi´nin Sesi´ gazetesini çýkardýðýný, 12 Aralýk 2009 tarihinden
Temmuz 2010 tarihine kadar da Haberdar gazetesinde yayýn
yönetmeni olduðunu ancak iki ay maaþ alabildiðini," dahasý,
"Nisan 2004 tarihinden 19 Eylül 2006 tarihine kadar bir iþ bulur
ümidiyle Çalýþma Dairesi´ne gidip geldiðini, her gidiþinde imza
da attýðý" için, iþsizliðinin tescilli olduðunu, yani istenen verginin,
tescilli iþsizlik dönemine ait olduðunu söylemiþ.
ANAYASA SANATÇIYI ÖDÜLLENDÝR DÝYOR AMA…
Böyle durumlarda, KKTC Anayasasý´nýn "Sanatýn, Sanatçýnýn
ve Kültürel Haklarýn Korunmasý" baþlýklý 62nci maddesinin
gelmemesi mümkün mü?
Hani þöyle der ya bu Anayasa maddesi:
"(1) Devlet, sanatýn özgürce geliþebileceði ortamý yaratýr;
sanatçýyý koruyucu, destekleyici, özendirici ve ödüllendirici
önlemleri alýr.
"(2) Devlet, herkesin, kültür yaþamýnda yer almak; bilimsel
geliþmelerden ve bu geliþmelerin uygulanmasý sonuçlarýndan
yararlanmak; bilimsel edebi ve sanatsal ürünlerin korunmasýnýn
saðladýðý maddi ve manevi çýkarlardan yararlanmak hakkýný
korur ve bilimsel araþtýrma ve yaratýcý etkinliklerin yürütülmesinin
gerektirdiði özgürlüklere saygýyý saðlar."
Eeee? Çakmak, bir çok uluslararasý ödül almýþ bir sanatçý!
Bu ülkenin adýný, bir çoðumuzdan daha çok tanýtmýþ dünyada!
Devlet´ten, peþine düþmesini deðil, onu "korumasýný,"
"desteklemesini," "özendirmesini," "ödüllendirmesini" bekler
insan!
Anayasa öyle emrettiðine göre!
SUSTURMAK MI, ATMASYON MU?
Oysa ki tersine, ben de bir çok insan gibi, iþin içinde
"susturma" amacý olduðunu düþünüyorum.
Çakmak´ýn, gerçekten bu vergiye müstahak olacak kadar
gelir sahibi olduðunu sanmýyorum. Varsa eðer, Devlet onu
kanýtlar, kanýtlayarak vergisini ister. Öyle mahalle kabadayýsý
söylemiyle deðil!
Ama kanýtlamazsa eðer, Çakmak gibi tescilli bir "muhalif"in
peþine düþüldüðü biçiminde bit yeniði aranacak hep!
Ayrýca iþin içinde "atmasyon" ve "bu ülkenin sanatçýsýný
anlamama" da var.
Bu ülkede, bir sanatçýnýn sanatýndan çok az gelir
saðlayabildiðini Mýsýr´daki saðýr sultan bile duydu.
Ýngiliz Sömürge Yönetimi bile! Bundan dolayý, her türlü sanat
malzemesi ve kitaptan vergi almadý. Kýbrýs Cumhuriyeti
döneminde de bu durum sürdürüldü. Ne yazýk ki bizim
özyönetimimiz, anayasada sanatýn teþvik edileceði yazýlý iken,
sömürge yönetiminin bile yapmadýðýný yaparak sanatý vergiliyor,
bu baðlamda kitaba ve diðer kültürel çalýþmalara, örneðin KDV
uygulayabiliyor.
KARÝKATÜR: M. SERHAN GAZÝOÐLU (KIBRIS)
Ýlkesini býrakýn, "verimlilik" açýsýndan bile "favul" bir uygulama!
Anlaþýlýr gibi deðil!
SANATÇILAR DA SORUMLU
Bu ülkede yadýrgadýðým bir olgu da sanatçýlarýn aþýrý
bireyciliði!
Dernek, sendika, ya da baþka biçimde sivil toplum örgütü
olarak örgütlenmeyen ve sesini duyuramayan tek zümre olarak
sanatçýlarý sayabiliriz bu ülkede!
Felsefi, ideolojik ve siyasal nitelikli bir kýsýr döngü içinde kimin
sanatçý olduðu tartýþýlýp durulur ama yýðýnla sanatsal sorun için
toplu bir ses çýkmaz.
Sonuçta, "aðlamayan çocuða meme verilmez" örneðindeki
gibi, o yýðýnla sanatsal sorun çözümsüz kalýr.
Sonuçta Türkiye´ye kitap sokmak bile mümkün deðil!
SON OLARAK
Konumuza dönelim.
Çakmak konusunda, gerçekten de iþin içinde bir sanatçýyý
susturma amacý varsa, sonuna kadar Çakmak´ýn yanýndayým.
Ve uyarýrým: Bu yönde kullanýlan silah, bumerang olup
muhakkak geri teper.
Tarihte sanatçýyý susturacaðýný zanneden nice kiþi bu gün
bilinmiyor, ama sanatçýlarýn adý ebediyen yaþýyor.
Dileðimiz bir hatadan hýzla dönülmesidir.
["Düþünce Ortamý", Ýsmail Bozkurt,
12 Ekim 2010, Vatan Gazetesi]
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:9
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
TEPKÝLER... TEPKÝLER... TEPKÝLER...
Sevgili Hüseyin Çakmak'a "Vergi
Borcu" adý altýnda yapýlanlarý; halktan
yana, ezilenlerden yana mizah/sanat
üretenleri susturma ve cezalandýrma
amaçlý olarak deðerlendiriyor ve
kýnýyorum... Karikatürün/sanatýn onurlu
ve direngen duruþunun her zaman
paradan ve ona sahip olanlardan daha
güçlü olduðunu biliyor ve Hüseyin
Çakmak'ýn
yanýnda
olduðumu
belirtiyorum... Yarýnlara kalacak olan;
iktidarý elinde bulunduran sömürgeciler
deðil, sömürüye karþý emeði, özgürlüðü
savunan ve eleþtirel bilincin ürünü olan
sanat (karikatür) olacaktýr... Selam ve
dostlukla...
Aþkýn Ayrancýoðlu
(...) "Geçtiðimiz hafta basýna da
yansýdýðý gibi gelir durumu belli
karikatürist
Hüseyin
Çakmak
arkadaþýmýza çýkarýlan borç konusunda
olduðu gibi kamunun en temel
iþlevlerinden olan vergi toplama
misyonunu dahi böylesi þartlarda
gerçekIeþtiren bir kamu bürokrasisinin
savunulacak bir tarafý kalmamýþtýr."
[Mehmet Hasgüler, "Paradigma",
Kamu Yönetiminde Þeffaflýk, 07 Ekim
2010, Kýbrýs Gazetesi]
Sevgili Hüseyin, son yaþanan olaydan
dolayý üzüntümü belirtmek isterim. Tabii,
sadece üzülmek çözüm deðil.
Yapabileceðimiz bir þey var mý? Ýmza
toplarýz, dilekçe çekeriz.
Haber yaparým (Ýzmir yerel basýnda).
Þu an maddi durumum iyi olmasa da üç,
beþ bulur gönderirim. Baþka bilemiyorum!
Ne yapmam gerkiyorsa her zaman
yanýndayým. Geçmiþ olsun.. Selamlar..
Mustafa Yýldýz
Dünyaca ünlü karikatür sanatçýsý
Hüseyin Çakmak'a destek olmak isteyen
herkes bu karikatürümü paylaþsýn lütfen...
Serkan Sürek
Bence artýk sanatçýlar olarak
sokaklarda eylem yapma zamaný geldi ve
geçti bile... Sanatçýlara yapýlan bu utanç
hareketlerine dur deme zamaný geldi
artýk...
Bütün suçumuz bu ülkede sanat
yapmaksa.. ve bu ülkeye verdiðimiz
ödüllerin bedeli havadan atýlan vergilerle
tehdit edilmekse, hepsimizi de hapse
atsýnlar artýk... Ben artýk söyleyecek söz
bulamýyorum ve bunlara sebep olanlar
tarihte birer utanç kaynaðý olarak yer
alacaklar...
Sevcan Çerkez
Protesto ediyorum. Kendi sanatçýsýna
reva görülen bu davranýþlarla bu ülkede
sanat adýna yapýlan çalýþmalar bile bir
mucizedir. Baþtacý yapacekken yaþam
þansý verilmiyor sanatçýmýza. Utanc
KARÝKATÜR: DOLGUN DALGIÇOÐLU (KIBRIS)
tablosu.
Bedia Balses
Protesto ediyorum ve "Tüm sanatçýlar
birleþin." diyorum.
Yýltan Taþçý
Bu ayýp her zaman sürecek gibi
görünüyor çünkü öncelikle sanata ve
sanatçýya sahip çýkmak gerekiyor..
Desteklenmeyen bir sanatçýnýn herþeye
raðmen ülkesi için mücadele etmesinin
görmezden gelinmesi... ve maddiyatla
darbe vurulmasý bazý açýklarýn çok büyük
olduðunu gösteriyor..
Bizler çizgimizle birþeylerin farkýnda
olduðumuzu yansýtabilirsek ve bunu
çoðaltabilirsek duyarsýzlýðýn ne demek
olduðunu belki anlatabiliriz... Öncelikle
destek vermeyi baþarmamýz gerekiyor..
Ben, konuyla ilgili bir çizim hazýrlayýp
sizlerle paylaþacaðým... Bu sesin
duyulmasý için...
Saadet Demir Yalçýn
Merhabalar..
Hüseyin Çakmak yalnýz deðil...
Yanýndayýz...
Sanatçýsýna sahip çýkmayan ülkeye en
çarpýcý ve son örnek bu...
Erdogan Karayel
Sanatçýlarýn vergiden muaf olmalarý
gerekmez miydi? En azýndan burada
öyle... Utanç verici bir durum, büyük bir
Ayýp!
Menekþe Çam
Hatalý olan Hüseyin Çakmak'týr...
Gazinocu, Bet Ofis sahibi olsaydý üsten
de para alacaktý...
Tahir Gökçebel
Daha sumaya devam edelim... Sanatýn
yanýnda olduðunu söyleyenler hükümet
olunca sadece açýlýþ yapmaktadýrlar..
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:10
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
TEPKÝLER... TEPKÝLER... TEPKÝLER...
Sanata verdikleri deðeri vurgularlar ama
icraata gelince de mümkün deðil..
Kaçamak yanýtlar.. Sanata sözde deðer
var.. Ama gelin dostlar dökülelim yollara
kalemimize, fýrçamýza, perdemize sahip
çýkalým.. Þimdi susmak zamaný deðildir..
Zühre Özkaraman
Çok büyük utanmazlýk.. Bunlar sanatý
ve sanatçýyý sevmiyorlar.. Tavýr koymak
lazým...
Cemal Tunceri
Komik...
Günay Bozkurt
Sözün bittiði yerdeyiz...
Filiz Besim
Trajikomik!!!
Çiðdem Demir
Deðerli arkadaþým Hüseyin,
Sana yapýlan bu haksýzlýðý ve bu
haksýz yaptýrýmý kýnýyorum. Siyasi güçle
yapýlan bu tür giriþimler karþýsýnda dik
durmaný ayrýca tebrik ediyorum. Umarým
en kýsa zamanda bu hatadan vaç geçilir.
Geçmiþ olsun dileklerimi iletiyorum.
Ümit Müfit Dinçay
Sevgili Hüseyin Çakmak,
Mailiniz için çok teþekkür ediyorum.
Durumunuz beni gerçekten derinden
üzdü ve sizin sesinizi duyurabilmek için
biz karikatüristlerin üzerine düþeni
yapmalarý gerektiði düþüncesiyle size
destek olmaya çalýþtým. Yeni çalýþmalar
da hazýrlayacaðým... En kýsa zamanda bu
sýkýntýnýzýn giderilmesi ve daha çok
destek alabilmeniz umuduyla...
Selamlar, sevgiler..
Saadet Yalçýn
Merhaba Sevgili Hüseyin,
Sana verilen vergi cezasýný üzülerek
öðrendim. Umarým en kýsa sürede herþey
düzelir ve sende rahat bir nefes alýrsýn.
Güzel ve sabýrlý bir insansýn
Her zaman yanýnda olduðumu bilmeni
isterim. Sana ve ailene sevgilerimizi
yolluyoruz ailece
KARÝKATÜR: SAADET YALÇIN (TÜRKÝYE)
Hicabi Demirci ve ailesi
TA POLONYA'DAN GELEN TEPK
Ta Polonya'dan yazan bir Türkolog
dostum þöyle yazdý:
"Bu gün bir gazetede yazýnýzý okudum.
Þu sözleriniz çok ama çok hoþuma gitti:
"Tarihte sanatçýyý susturacaðýný
zanneden nice kiþi bu gün bilinmiyor, ama
sanatçýlarýn adý ebediyen yaþýyor.'
"Muhteþem bir fikir, tebrik ederim.
"Zaten bütün yazýnýz çok ilginç ve
öðretici!
"Her devlet arada bir hýrsýzlýk yapmaya
çalýþýyor. Çünkü birdenbire bazý
gruplardan bir vergi istemek, hýrsýzlýktýr!
Haydutluk...
"Özellikle eðer devlet yazarlara,
gazetecilere, sanatçýlara böyle bir þey
yapmaya çalýþýrsa, çok alçak bir
muamele..."
ismail Bozkurt,
["Düþünce Ortamý",
Vatan Gazetesi]
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:11
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
TEPKÝLER... TEPKÝLER... TEPKÝLER...
miktar gönderilirse bu iþ çözülür, kimseyi
de bu miktar etkilemez sanýrým. Tabii ki
sevgili Hüseyin Çakmak ne der, bilemem.
Bu benim görüþüm.
Anlasýnlar ki, kimse yalnýz deðildir. Bir
olup güçlü olmak gerekir.
Sevgi ve saygýlarýmla.
Murat GÖK
http://muratgook.blogspot.com
12 Ekim 2010
Zavallý Çakmak'a hiçbir iktidar deðer
vermedi. Yýllardýr zaten iþsizdi þutu bir de
UBP vampiri vurarak Çakmak'ý dizlerinin
üzerinde yürümeye mecbur ettiler.
Gelen vurdu, giden vurdu. Yok mu
acýyan! Zavallý Çakmak'ýn sesini hiçkimse
duymuyor.
Adam yýllardýr iþsiz ve parasýz.
"Vurmayýn ne olur efendiler" demek en
iyisi!
Ulus Irkad
KARÝKATÜR: MUSTAFA TOZAKI (KIBRIS)
TEÞEKKÜR
Bir þekilde þahsýmý arayan, söz ile yazý
ve çizgi ile dayanýþma gösteren aþaðýda
adý geçen arkadaþlarýma teþekkür
ederim... Hüseyin Çakmak
Eray Özbek, Uður Pamuk, Kürþat
Zaman, Athanasios Efthimiadis, Nezih
Danyal, Vasvi Çiftçioðlu, Devran Öztunç,
Erdoðan Karayel, Yýltan Taþçý, Saaed
Sadeghi, Emrah Arýkan, Sevcan Çerkez,
Faruk Ýnan, Murat Gök, Canol Kocagöz,
Sakine Yalçýn, Ulus Irkad, Halis Dokgöz,
Yurdagün Göker, Orkun Bozkurt, Serdar
Saydam...
KARIKATÜRCÜ AÐABEYÝMÝZ
HÜSEYÝN ÇAKMAK
Karikatürcü aðabeyimiz Hüseyin
Çakmak'a, KKTC Hükümeti tarafýndan,
ceviz kabuðunu doldurmayacak
gerekçeler sonucu, vergi ceza kesilmiþtir.
Konuyla ilgili olarak karikatür web
sitelerinde çýkan haberlerden öðrendiðim
kadarý ile, 22 bin TL para cezasý kesilmiþ
olmasý çok üzücü. Kiþilerin siyasi
görüþleri veya inaçlarýna ceza kesilmesi
akla mantýða ve hiçbir hukuka sýðmýyor.
Peki
ne
yapýlmalý?
Duyarlý
arkadaþlarýmýz, destek çizgileri ile sevgili
aðabeyimize moral verip arka
çýkmaktadýrlar. Çok güzel ama bence
yetmez. Karikatür sanatý maalesef diðer
sanat dallarý gibi deðer görmüyor (pop,
top, film sanatçýlar vs.)
Garip ve maðdur kalan sanat ve
sanatçýlar, her dönemde olmuþtur. Acaba,
maliye bakanlýðýmýzla bu durumu iletsek
kaale alýnýr mýyýz. Veya hükümetin
sanatçýlara yönelik verdiði açýlým
törenindeki gibi, karikatürcüler, sanatçý
gözü ile bakýlmayacak mý, neden orada
her türden sanatçý var idi de, tek bir
karikatürcü büyüðümüz bizler adýna
yoktu. (Veya benim mi haberim yok)
Neyse konuyu daðýtmayalým.
Demek istediðim, karikatürün
ülkemizde hiç iç açýcý olmadýðý. Ama bir
þekil bu durumun iletilmesi gerekir T.C.
Maliye Bakanlýðý'na. Belki de iletilmiþtir,
bilemiyorum. Akabinde de KKTC yetkilileri
ile görüþülüp bu cezanýn iptal edilmesi
istenebilir. Bu da mý olmuyor?
O zaman, iþ çizgiden öte biyere
gelmiþtir, genelimizde olduðu gibi. Zaten
böyle yüksek bir meblayý ödeme
imkanýnýn olmadýðýný söylenmiþ.
Varsayalým imkaný olsun, ne deðiþir.
Neden haksýz yere cezalar kesilsin. Eðer
ki hiçbir þekilde çözümü yoksa, daha fazla
yýpratýlmasýna, üzülmesine seyirci mi
kalacaðýz?
Bu durumda; binlerce karikatürcü var.
Bence birkaç hesap açýlmalý ve o banka
hesaplarýna herkes 15 TL gibi ufak bir
Yüce devletimizin, iþte sanatçýya
verdiði destek örneði: UBP parti meclisi
ve Lefkoþa Ýlçe Örgütü üyesi Salih
Akosman'ýn oðlu Süleyman Akosman,
Yatýrým Geliþtirme Ajansý'na (YAGA)
danýþman olarak atandý. Süleyman
Akosman, Ýngiltere'de müzik alanýnda
masterlik yapmýþ!!!!! Yoruma gerek var
mý? Ýþte KKTC gerçeði!!!!!!!!
Musa Kayra
Sevgili arkadaþlar, hassasiyetiniz beni
memnun etti. Çakmak'a yönelik bu
uygulama sürpriz olmamalý bizler için.
Tetikleyici oldu. Güç bu noktada
birleþtirilebilirse doðru ses getirebilir. Kýsa
bir süre içinde müzik sanatçýlarý olarak
toplanýyoruz. Ardýndan sizden istediðim
her kesimden sanatçý arkadaþlarýn genel
sorunlar için bir günde mecliste
toplanmamýzdýr.
Mümkün olduðunca çok arkadaþ ve
çok sanat kolu temsilcisi katýlsýn bu
toplantýya.
Ortak bir karar alýrýz ve sanatçýnýn
yaratýcý düþüncesine uygun ve ses getirici
açýklama, giriþim ve eylemleri
planlayalým. Sadece estetik söylemlerden
anlamayan ülkemiz tarihinin en baþarýsýz
ve kültüre deðer vermeyen bir
hükümetinin olduðunu unutmayalým.
Sanat camiasýnýn elindeki güçlü silahýn
da farkýnda olalým artýk. Ne acýdýr ki
vatandaþ hala daha Karpaz'ý dolaþan bir
Eðitim Bakaný'nýn, açýlýþtan açýlýþa
dolaþan bir Kültür Bakaný'nýn, düðün
düðün gezen bir Maliye Bakaný'nýn,
ülkenin onurunu T.C. siyasilerin
ayaklarýnda paspas yapan bir
Baþbakan'ýn önünü kesmiyor, hakaret
etmiyor ve yuhalamýyor.
Akdeniz insaný sýcak kanlýdýr anladýk
da, su bile 100 derecede kaynar. Biz 101
derecedeyiz.
Arif A. Albayrak
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:12
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:13
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE: http://www.irancartoon.com
Hasan Bleibel
http://www.cari-cature.com/
http://www.saeedartoon.blogfa.com
FARUK ÇAÐLA
Cartoon Web Page
Cartoonists Rights Network
CARICATURE MUSEUM
http://www.farukcagla.com
www.personality.com.ro
HUMORGRAFE
NEW SIMILAR
CARTOONS BLOG
(CARTOON&HUMOR NEWS)
www.humorgrafe.blogspot.com
www.sametoon.blogfa.com
http://artefacto.deartistas.com
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:14
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER
MUSTAFA YILDIZ
n KARÝKATÜRLÜ MASAL KÝTABI
Ýzmir'de okullarda baþlattýðýmýz karikatür kulübü
çalýþmalarý ilk meyvelerini vermeye baþladý...
Özel 75. Yýl ÝÖO öðrencileriyle yaptýðýmýz "Kendi
Masalýmýzý Kendimiz Yazdýk" kitabý yayýnlandý... 83 sayfadan
oluþan masal kitabýnýn yazarý da, çizeri de öðrenciler oldu...
Ýzmir'de çocuklar için mizah dergisi çýkarmak için kollarý
sývayan minikler, önümüzdeki hafta "Evcil Hayvan Fuarý"nda
"Can Dostumuz Hayvanlar" karikatür sergisine
hazýrlanýyorlar...
n "KÜÇÜK ELLER" KARÝKATÜR SERGÝSÝ
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi "Tarihi Havagazý Fabrikasý
Kültür ve Sanat Merkezi"nde yapýlan iþlik çalýþmalarý sergi
ile taçlandýrýldý... Karikatürün yaný sýra resim, seramik, heykel
ve fotoðraf çalýþmalarýnda, öðrencilerin ürettikleri 14 Ekim
2010 tarihinde izleyici önüne çýktý...
Karikatür çalýþmalarýný yürüten Mustafa Yýldýz, bu konuda
þunlarý söyledi: "Çok kýsa sürede çocuklar harikalar üretti...
Öðrenciler sanatýn bir insan için ne kadar gerekli olduðunu
kanýtladýlar... Belki hayal bile edemedikleri çizimleri
baþarmanýn keyfini bu sergide gördüler..."
Sergide karikatürleri yer alan öðrenciler þunlardýr:
Mihriban Tekin, Özge Ulu, Ýrfan Ertürk, Zana Erol, Sinan Aþar,
Özlem Karçý, Oðuz Uludað ve Dilan Budak...
Sergi açýlýþýna ayrýca Ýzmir Belediye Baþkaný Aziz
Kocaoðlu, Kültür Sanat Daire Baþkaný Murat Özer, Kültür
Sanat Müdürü Halim Yazýcý ve birçok daire baþkaný, iþlikleri
sürdüren hocalar ve öðrenciler katýldýlar...
Ýzleyicileri hayrete düþüren çalýþmalarý üreten öðrencilere
baþarý belgesi verildi...
Ýþlik çalýþmalarýnýn devamý için söz alan öðrencilerin
mutluluklarý gözlerinden okunuyordu.
n ÝZMÝR NAZIM KÜLTÜREVÝ'NDE
12 EYLÜL KARÝKATÜR SERGÝSÝ
12 Eylül 1980 darbesinin 30. yýlýnda gerçekleþtirilen
"Besleyenler ve Beslenenler" karikatür sergisi, Ýzmir Nazým
Kültürevi'nde açýldý...
6 Kasým 2010 tarihinde açýlan sergide, hazýrlanan sergi
albümü de tanýtýldý...
30 farklý yerde açýlmasý düþünülen sergi, Kasým ayý
içerisinde Ýstanbul DÝSK, Birleþik Metal - Ýþ Sendikasý Genel
Merkez binasýnda açýlacak...
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:15
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-
DERVÝÞ KERÝMOÐLU
KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ
GENEL KURUL ÖNCESÝNDE
METÝN PEKER BÝRADERE
KIYAK ÖNERÝLER SUNUYOZ...
Karikatürcüler Derneði'nin Genel Kurulu öncesinde,
onca zamandýr acýmasýzca eleþtirdiðim Karikatürbendi
Tarikatý Þeyhi Metin Peker biradere bi kýyak geçmek
istiyom.
Kýyaðýmýn amacý, Metin Peker biraderin muhalifleriyle
uðraþmadan, tereyaðýndan kýl çeker gibi, Karikatürcüler
Derneði Genel Kurullarý'ný kazanmasý ve huzura ermesi
içindir.
Karikatürcüler Derneði'nin Genel Kurulu'na gitmezden
önce, Karikatürbendi Tarikatý Þeyhi Metin Peker biraderin
aþaðýda sunduðum kýyak önerileri uygulamasý kendisine
ömür boyu iktidar imkaný saðlýyacaktýr. Önerilerim
þunlardýr:
1-Karikatürcüler Derneði'nin Genel Kurulu öncesinde
Denizli, Ýzmir, Trabzon, Zonguldak ve Ankara Temsilcileri
(Ankara Temsilcisi'ne gerek yok ama, Metin Peker
biraderin atayacaðý baþka bi kiþi formalite icabý bu görevi
yerine getirebilir. Maksat kalabalýk gözüksün)
Karikatürbendi Tarikatý Þeyhi Metin Peker biradere
baðlýlýklarýný bildirmeli ve Karikatürcüler Derneði Genel
Kurullarý'nda Metin Peker biraderin listesine blog oy
vereceklerini belirten, noter tarafýndan onaylanmýþ
taahhütname sunmalarý gerekmektedir.
Bu taahhütnameler, Karikatürcüler Derneði Temsilcileri
ile kalabalýk bi karikatürcü heyet tarafýndan, Kýzýlay'daki
Karikatürcüler Derneði Ankara Temsilciliði'nde (yabancý
büyükelçilerin Türkiye Cumhurbaþkaný'na sunduklarý
itimatname misali), Karikatürbendi Tarikatý Þeyhi Metin
Peker biraderin eline resmi bi törenle verilmeli ve bu törenin
görüntüleri medyada yer almalýdýr. Baðlýlýk belgelerini
içeren taahhütnameler Metin Peker biraderin eline
verilmezden önce, yüksek sesle ve akustik bi þekilde
okunmalý, cümle tamamlandýðýnda ise "Metin Peker çok
yaþa. Filcaný taþtan oyarlar, Metin Peker'in muhaliflerine
böyle kazýk atarlar" diye baðrýlmalýdýr. Bu tören her genel
kurul öncesinde geleneksel bi þekilde tekrarlanmalýdýr.
2-Karikatürcüler Derneði Temsilcileri, Genel Kurul'a
gelirlerken beraberlerinde yöresel hediyeler getirip,
Karikatürbendi Tarikatý Þeyhi Metin Peker biradere
sunmalýdýrlar. Çünkü ve çünkü Metin Peker birader
hediyeye çok ehemniyet vermektedir. Hediye sunum
töreninin sonrasýnda, Ýstanbul caddelerinde araç konvoyu
oluþturulmalý ve klakson çalarak Beyoðlu'ndan Fatih'e,
Fatih'ten Sultanahmet'e kadar birkaç tur atýlmalý ve tur
sonunda Sultanahmet Köftecisi'nde akþam yemeði
alýnmalýdýr.
3-Karikatürcüler Derneði'nin Genel Kurulu'nda,
Karikatürbendi Tarikatý Þeyhi Metin Peker biraderin ömrü
boyunca dernek baþkaný olacaðýný (bir zamanlarýn Tunus
Devlet Baþkaný Habib Burgiba'nýn yaptýðý gibi) ve
karþýsýna hiçkimsenin aday çýkmayacaðýný belirten kanun
hükmünde bir karar onaylanmalýdýr.
4-Karikatürcüler Derneði üyeleri (bir zamanlar
Demokrat Parti'nin uyguladýðý "Vatan Cephesi" safsatasý
gibi), Ankara'daki Kuban Matbaaasý'nda basýlan
Karikatürk Bülten'de "Metin Peker Cephesi"ne geçtiklerini
bildiren ilanlar yayýnlamalý ve Karikatürbendi Tarikatý
Þeyhi Metin Peker'e muhalif karikatürcülere karþý
dayanýþmayý ve motivasyonu artýrmalýdýr.
5-Yeni Raký, kavun ve cacýk sevmeyen kiþiler
Karikatürcüler Derneði üyeliðine alýnmamalýdýrlar. Bu
karardan önce Karikatürcüler Derneði üyeliðine alýnan
kiþiler ise üyelikten derhal ihraç edilmelidirler.
6-Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu toplantýlarý
salaþ bi meyhanede yapýlmalý, kafalar çakýrkeyf olduktan
sonra kararlar alýnmalý, kararlarýn alýnmasý sonrasýnda
dansöz oynatýlmalý ve dansözüe para takýlmalýdýr.
7-"1 Nisan Þaka Günü" kutlamalarý Yeni Raký, kavun
ve cacýk ile lüküs otellerde kutlanmak yerine, Beyoðlu'nun
arka sokaklarýndaki Lahmacun Salonlarý'nda karýþýk pide,
fýndýk lahmacun, çið köfte ve þalgam suyu ile
kutlanmalýdýr.
Bu kutlamalar esnasýnda Burhanettin Ardagil
aðabeyimiz Metin Peker biraderle karþýlýklý Mastika
Havasý oynamalý ve karikatürcülerimizi coþturmalýdýr.
(Yeni Akrep Nostalji: Kasým 2008, Yýl: 7 Sayý: 75)
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:16
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
"KARÝKATÜR VE ÇOCUK HAKLARI"
KARÝKATÜR SERGÝSÝ VE ALBÜMÜ
Avrupa Birliði Türkiye Delegasyonu, Mersin Ticaret ve
Sanayi Odasý, Mersin AB Bilgi Merkezi ve Mersin Çocuklarý
Ýstismar ve Ýhmalden Koruma Derneði'nin organize ettikleri
"Karikatür ve Çocuk Haklarý" karikatür sergisi, 25 Ekim
2010 tarihinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý Sanat
Galerisi'nde açýldý...
29 Ekim 2010 tarihine kadar açýk kalan sergide, Hayati
Boyacýoðlu (Almanya), Seyran Caferli (Azerbaycan),
Hüseyin Çakmak (Kýbrýs), Ýsmail Doðan (Belçika), Halis
Dokgöz (Türkiye), Mehmet Gölebatmaz (Türkiye), Erdoðan
Karayel (Almanya), Firuz Kutal (Norveç) isimli çizerlerin
toplam 40 adet karikatürü yer almýþtý.
Karikatür sanatçýsý Halis Dokgöz tarafýndan sergi anýsýna
hazýrlanan "Karikatür ve Çocuk Haklarý" karikatür
albümünün sergiyi izleyenlere ücretsiz olarak daðýtýldýðý
öðrenildi...
HAYATÝ BOYACIOÐLU
ÜÇÜNCÜ KÝÞÝSEL SERGÝSÝNÝ AÇTI
Berlin'de yaþayan karikatür sanatçýsý Hayati Boyacýoðlu, 29
Ekim 2010 tarihinde 3. kiþisel sergisini açtý...
Dünyaca ünlü Moldovyalý karikatür sanatçýsý Valeri Kurtu ve
eþi Julia Kurtu'ya ait "Galeri Kurtu'da" 40 adet karikatür ve kolaj
çalýþmasýný görücüye çýkaran Hayati Boyacýoðlu, bu sergideki
karikatürlerinde aðýrlýklý olarak Almanya'daki Türk ve Alman
kökenliler arasýnda yaþanan çeliþkilere dikkat çekiyor...
Alex Kurtu'nun tiyatro resitaliyle açýlan karikatür sergisi iki
hafta süreyle açýk kalacaðý öðrenildi...
http://sinirsizkarikatur.blogspot.com/
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:17
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU
www.homur.blogspot.com
PETAR
PISMESTROVIC
FOTOLOG.COM
http://www.pismestrovic.com
http://www.fotolog.com/biradantas
SEZER ODABAÞIOÐLU
CARTOON WEB PAGE
AZERBAIJAN CARTOON
WEB PAGE
www.sezerodabasioglu.com
INT. CARTOON WEB PAGE
www.azercartoon.com
FECO WEB PAGE
Federation of
Cartoonists Organization
http://www.fecocartoon.com
TABRÝZCARTOONS
WEB PAGE
AFRICAN CARTOONISTS
WEB PAGE
http://www.tabrizcartoons.com
www.africancartoonist.com
HOMUR HOMUR
M. BONDAROWICZ
(HOMUR MiZAH DERGiSi)
homur.blogspot.com
MAGAZINE NOSOROG
WEB PAGE
http://www.nosorog.rs.sr/
(Cartoonist & Illustrator)
www.bondarowiczart.republika.pl
CARTOON-IRAN
(CARTOON&HUMOR NEWS)
www.cartooniran.com
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:18
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-
WPC: CITIBANK REJECTED THE
MONEY PRIZE DEPOSIT, BUT...
To: Freddy Pibaque. (Date:16/02/08)
Dear Freddy Pibaque,
I just know that the bank making the transfer on
December 5 was without effect taking the money was
returned to the World Press Cartoon January 8 by the IBAN
is not correct. " IBAN who sent us is not your friend's
account but the Citibank from Colombia
Citibank in London.
Confirm this and send us the correct IBAN, OK?
It is always better to understand what really happened
that shoot first and ask later.
Waiting for you to send us the new IBAN
NOTE MINE: After of this message, I sent to Mr. AA the
all right IBAN, and the complete account data. But he do
not make the deposit, and do not answer my messages.
Dear Colleague Cartoonist:
FOR NOT HAPPEN LIKE MY IF YOU WIN A PRIZE in
WPC.
Atunes Antonio (AA) said that he deposited my money,
but I refuse it sending a copy of his message where he
said that the deposit had been rejected by Citibank. After
that, I hope that Mr AA show the receipt of a new deposit
with stamp of the Bank. But no. (I confess that sometimes
I thought that AA being deceived by his comissioned of
finances; I kept some hope in his honesty. But now I doubt).
FREDDY PIBAQUÉ
Dear Colleague Cakmak:
Mr. Antonio Antunes (AA) from world press cartoon says
that my prize money was deposited in the account of my
friend, but he do not say that the deposit was rejected by
Citibank and the money returned to WPC. He said to me in
a message (copy attached) But he does not say it to the
cartoonists around the world.
Why he silence it?
If he had deposited the money, could save many words
of their long messages, sending a copy of the deposit receipt
with the stamp of Citibank
Why not send it? Simply because the copy of the deposit
does not exist.
And not exist because WPC probably never made the
deposit as it should.
We reviewed here in Colombia the bank account, and
no deposit WPC.
We will request a written certification from the Citibank,
which will also create other diligences.
PS: In a part of his message AA said that the Camara
Municipal de Sintra pays the flight to Portugal for the winning
participants. So why he seeks the discounted value of my
money? I think this is not honest. In the regulation it is not
the discount fort the unrealized flight.
Then translation of the message from AA (16/02/08)
where he announced me that Citibank returned his money
deposited. And below, a true copy of the original message
in Portuguese.
From: Antonnio Antunez (WPC)
NEW RUSE FOR NOT PAY:
Now Mr. AA is looking for otherwise dishonest of do not
pay, he attempt to discredit me and probably send you a
message saying that my winning caricature appear not
signed on the newspaper, but are signed in the original. If
this is not acceptable to wpc, why he accepted my entry in
the contest?
But the most false: he intends to say that I am not the
author of my caricature, which it is an fraud!!
unprecedented!. MY REASSONS: On the newspaper is
the name of another colleague, but not in the caricature,
but at the top part in block letters placed by the designer
of the page. Each edition of this newspaper publish a
cartoon by a different author. In this case the page designer
forgot to put my name and left the text: "By Morro", the
author of the cartoon published in the previous edition. If
you look carefully you will see that between this text and
the edge of the cartoon there are a space (3 cm aprox ) ...
because the caricature of the previous edition had more
height.
I believe that the only fraud in this case is not to pay the
prize to the winner.
Morro, the colleague whose name appears above of
my caricature on the newspaper, wrote me about the
request for AA to say that I had committed a fraud. He
reply recognicing my authorship. (I have a copy of his
message).
2 RECOMMENDS
1) If you win a prize in the WPC, travel to Portugal,
because there they will have to pay and do not make
discounts by delivery of the book and the trophy. In my
case they exploited that from abroad I can not put pressure
on them to pay me. And intends to make discounts that do
not are on the wpc rules.
2) If you can not travel, do not sign any receipt before
receiving your prize money. I committed this mistake.
With best regards.
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:19
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
DUYURU
ANNOUNCEMENTS
ATTENTION TO ALL
INTERNATIONAL CARTOONIST!
I was "awarded" the 1st Prize at the Yilmaz Güney
Kültür Festivali - Karikatür Yarýþmasý 2008 (Turkey).
Award ceremony was held on the 27th January 2008
in Ankara but until today (27.10.2009) I have not
received the "1st Prize", that was 21 months ago.
My advice to all is: Do Not Participate on this Turkish
cartoon festival and this event must be Black Listed.
Greetings.
LOUIS POL (Sydney - Australia)
SEYRAN CAFERLÝNÝN ÝLK KÝÞÝSEL
KARÝKATÜR SERGÝSÝ BAKÜ'DE AÇILDI...
ULUSLARARASI
KARÝKATÜR SANATÇILARININ DÝKKATÝNE
2008 yýlýnda düzenlenen Yýlmaz Güney Kültür
Festivali Karikatür Yarýþmasý'nda birincilik ödülü
kazandým.
Ödül töreni 27 Ocak 2008 tarihinde Ankara'da
yapýlacaktý ancak aradan 21 ay geçmesine raðmen
ödülümü alamadým.
Benim herkese önerim: Bundan sonra düzenlenecek
olan sözkonusu karikatür festivaline katýlmamanýz ve
bu yarýþmanýn kara listeye alýnmasýdýr. Selamlarýmla.
LOUIS POL (Sydney - Avustralya)
Azeri karikatür sanatçýsý Seyran Caferli, Azerbaycan'ýn
baþkenti Bakü'de, "Azerbaycan Medya Merkezi"nin
organizesi ile, 27 - 31 Ekim 2010 tarihleri arasýnda ilk kiþisel
karikatur sergisini gerçekleþtirdi.... Toplam 55 karikatürün
yer aldýðý sergi büyük ilgi gordu...
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:20
ENÝS BATUR
Kimilerinin baþarý 'formül'lerini,
reçetelerini ters-yüz eden örneklerden
biri: Turgut Çeviker. Yetiþme
koþullarýnýn ulaþtýklarý yüksekliði
açýklamaya
yetmediði
baþka
kuralçözücüler tanýmýþtým: Tahsin
Saraç, Mermi Uygur, Tahsil Yücel, Akþin
Göktürk gibi. Bir sonraki kuþak
muammayý beslemeyi sürdürdü, Turgut
Çeviker baþý çeken isim:
Sonradan nefis bir kitapla
selamladýðý Çarþamba'da doðmuþ,
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
büyümüþ. Bütün ilk ve ortaöðrenimini
orada yapmýþ. 'Taþra, adamý büzer'
yollu yazgýcý, basmakalýp düþünceyi
hemen yenmiþ, bir çýkýnla yola düþüp
hem Ankara'ya, hem Ýstanbul'a kafa
tutmuþ.
Büyük kentler onu hemen baðýrlarýna
basmamýþ olsa gerekir. Pek çok,
'yabancý'sýný yýldýran, onlara pes
ettirmenin yolunu yordamýný kolaylýkla
bulan ortamlarýna boyun eðmemiþ.
Çeviker'i tanýyan bilir: kafasýnýn dikine
gitmesi, akla önce gelen özelliði.
Oluþum dergisi yýllarýnda, demek
yaklaþýk yirmi yýl önce karþýlaþtým
ismiyle. Þiirdi öyküydü, masabaþýnda
didiniyordu. Sonradan, 70'lerin önemli
bir bölümünü Yeþilçam setlerinde,
yönetmen yardýmcýlýðýna giden dik bir
rampada geçirdiðini öðrenecektim.
Çetin atmosferlerin içinden havlu
atmadan, bozulmadan ve çürümeden
geçmeyi bilmesini saðlayan son derece
saðlam bir çekirdeði varmýþ.
Asýl, 1980 sonrasý aðýrlýðýný koymaya
baþladý Turgut Çeviker. Bir avuç insan
onun nasýl, ne pahasýna hazýrlandýðýný
biliyordu, usul usul karakamu da bunu
öðrenecekti. Neredeyse yemedi içmedi
Turgut, izbe evlerde yaþamayý göze
aldý, karþýlýðýnda dudak uçuklatýcý bir
yatýrýma giriþti. Bir kurumun, ciddi
sermayesi olan kuruluþun güç bela
yapabileceðini, (ama yapamadýðýný), bir
baþýna yaptý: Türk Mizah ve Karikatür
Tarihi'ni sislerin arasýndan sokup çýkardý
ve karþýmýza getirmenin yollarýný buldu.
1980'lerin canalýcý yayýn projelerinin
baþýnda, Adam Yayýnlarý'nýn gözüpek
bir kararlýlýkla soyunduðu Geliþim
Sürecinde Türk Karikatürü paketi
geliyordu. Turgut'un yemeden içmeden
topladýðý, kaybolmanýn eþiðinden
döndürdüðü o büyük miras birden ikinci
bir güneþ gibi gökyüzümüze fýrlamýþtý.
Tanzimat, Meþrutiyet döneminin aðýr
ustalarýndan azýnlýklarýmýzýn güçlü
örneklerine, anonim çizerlerine giden
geniþ yelpazeden süzdükleriyle
oluþturduðu 'corpus' Turgut Çeviker'in
kalýcý bir iþ ortaya koymasýna yetmiþti
yetmesine, ama o duracak, yetinecek
deðildi: Maraton koþucusunun
soluðunu ciðerlerine yerleþtirmiþti bir
kere.
1990'larýn yeni deniz feneri ufuktan
ýþýðýný göstermiþti. Güldiken dergisi.
Hem köklü bir geleneðin ürünlerini
tarayarak, hem de mizah kültürüne yeni
boyutlar katarak yabana atýlamayacak
bir atýlým gerçekleþtirdi. Gene
þaþýrtýyordu Çeviker: Dergiyi hiçbir
kaynaða dayanmadan, baðýmsýzlýðýný
her þeyin üstüne koyarak çýkarmayý
baþarmýþtý.
Geçen yýl baþlattýðý bir kitap dizisi,
mizah olgusunu felsefi, toplum bilimsel,
estetik boyutlar açýsýndan iþleyen ana
yapýtlar onun herkesi saþýrtmayý
sürdüreceðinin son, en yeni kanýtý.
Baþka bir ülkede yaþýyor olsaydý,
bugün bir üniversitenin 'honoris causa'
doktorasýna layýk görülürdü.
Ama Turgut Çeviker, zaten gülü
dikenine baðlamayý bilmiþ bir yalnýz
adam.
Savaþýný þimdiden kazanmýþ.
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:21
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
Turgut Çeviker'den Üç Ciltlik Türkiye'nin Karikatür Tarihi
KARÝKATÜRKÝYE
(NTVMSNBC) 87. yýldönümünü
kutlayan Cumhuriyet tarihine
karikatürlerle bakmak.
Karikatür tarihçisi Turgut Çeviker'in
hazýrladýðý, sunuþunu Murat Belge'nin
yaptýðý Karikatürkiye'yi NTV Yayýnlarý
TÜYAP'ta okurlarla buluþtu. Ýki isim,
Banu Güven'le Artý'da, Türkiye'nin
kartikatür tarihi üzerinden sözlü
olarak geçtiler.
Turgut Çeviker: "1850'de, Ermeni
matbuatýnda mizah dergisi var iken,
bizde bir gazetedeki ilk karikatürün
yayýnlanmasý 1867'dir. Ýlk kez
karikatürü o tarihte gördük... Ýlk
baþlarda ilkellik hakimdi ama söz
vardý yani eleþtirel bir güç vardý.
Tanzimat, politikacýnýn ortaya
çýktýðý süreçtir ve Abdülhamit'in
geliþiyle de bu iþ güdük kalýr. Ama
önemli bir adým atýlýr ve saraya karþý
baþkaldýrýþ vardýr."
Murat Belge: Karikatür o
dönemde güçlü olamamýþtýr demek
güç. Okumasý yazmasý az olan bir
toplumdan söz ediyoruz... Resimle
anlatmak etki yaratýyor. Bu hala
devam eden bir þey sanýrým...
Tek parti dönemi biraz farklý. Bizim
tarihimizde sedece karikatür deðil
pekçok þey ulus inþa etme sürecinin
gönüllü araçlarý oluyor. Bu bakýmdan
bazý çizimlere karikatür demek doðru
deðil.
Turgut Çeviker: Tek parti
döneminin ilk 15 yýlýnda bir tek ilginç
yayýn var. O da halifeliðin kalmasýný
istiyor ve sert eleþtiride bulunuyor;
çünkü muhalif.... Önemli karikatürleri
bunlar yapýyor ve baþka da kimse
yok...
Avrupa'da nasýldýr dersek,
Avrupa'ya deðil devrim yapmýþ
ülkelere bakýlmalý. Sovyetler'deki,
1917 devrimi eþiðindeki karikatürlere
bakýldýðýnda benzer yanlar var:
devrimi savunuyor...
Murat Belge: Karikatürün asýl
yapmasý gereken, var olanla-güçle
dalga geçmektir ama ondan uzun
zaman kaçýlmýþtýr. Ama Demokrat
Parti harcanmýþ, tek parti ideoloji
ayakta tutulmaya çalýþýlmýþtýr. Türk
karikatürüyle ilgili, 'mizah nerede?'
sorusu da bazen karþýlaþýlan bir
sualdir...
KOTRHA-CARTOONS
WEB PAGE
kotrha-cartoons.webovastranka.sk
Turgut Çeviker: Ýkinci bir parti
kurulduðunda eleþtiri var ama,
ikridara yok. Karagöz de, 1908'den
beri hep devletçi mizah yapar. O hep
devleti savunur. Cemal Nadir kendi
donanýmýyla bunu yaparken, Karagöz
kurum olarak gerçekleþtiriyor; köylüye
sesleniyor... Bugün bile iktidarý
eleþtirmeyen karikatürcü var... Ýyi
çizerler mevcut ama eleþtirmezler...
Murat Belge: Abdülhamit'ten
baþlayarak çizilemeyenler var. 80
öncesinde Sosyalizm hayatýmýza
girmiþ ve Sosyalist karikatürcüler
çoðalmýþtý. O güne kadar olmayan bir
bakýþ açýsý geliþti. Gýrgýr'ýn çýkýþý
önemli bir dönemeçtir. Karikatür
sanatý için en yoðun entellektüel
tartýþmaya tekabül eder. Popüler
karikatür ve popüler olmayan
karikatür...
Turgut Çeviker: Gýrgýr bir ikilikti...
Turhan Selçuk'larýn temsil ettiði
modern mizah karikatür ve birden
Oðuz Aral karikatürün bittiðine
inanýyor... Aslýnda yapmak istediði
karikatürü yaygýnlaþtýrmak ve sarý
karikatür doðuyor...
SMUGMUG
Best Humor - Cartoon
http://shopandfun.smugmug.com/
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:22
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
KIBRISTÜRK HÝCÝV ÞÝÝRÝNE TARÝHSEL BÝR BAKIÞ VE
HÜSEYÝN IRKAD'IN HÝCÝV ÞÝÝRLERÝNÝN BÝR TAHLÝLÝ (1)
ULUS IRKAD
Deðerli araþtýrmacýlarýmýzdan Harid Fedai, Samtay
Vakfý'nýn yayýmladýðý "Kýbrýs Türk Hiciv Þiiri Antolojisi (18342004) adlý kitapta (Temmuz, 2005), sf.XIX'da þunlarý
yazýyordu:
"Halkýn olduðu yerde övgü gibi sövgünün de, yücelmenin
yaný sýra küçülmenin de, kasidenin karþýtý yerginin de
bulunmasý çok doðaldýr. Övgülerin, sövgülerin, taþlamalarýn,
haþlamalarýn, güldürücü fýkralarýn, karikatürlerin, mizahi
sahne oyunlarýnýn olmadýðý bir toplumdan "saðlýklýdýr" diye
söz edilemez".
Hüseyin Irkad'ýn hiciv veya taþlamalarýna geçmeden önce
onun hiciv þiirleri yazmaya baþladýðý 1960'lý yýllarýn ortalarýna
kadar geçirilen süreleri ve Irkad'ýn hiciv þiirleri yazmaya
baþlamasýnýn nedenlerini iyice öðrenmemiz gerekmektedir.
Tabi bundan da önce hiciv þiirlerinin yazýlmasýnýn tarihsel
sürecini ve de geçmiþini de algýlamamýz gerekmektedir.
Kýbrýs'taki süreç Anadolu veya Osmanlý tarih süreciyle de
bir olarak geliþmiþtir. Ve biz de Hiciv þiirleri tarihini o baþlangýç
süreciyle ele almaya baþlayacaðýz.
Dr Mehmed Kaplan 14 Mart 1952'de Þiir Tahlilleri adlý
kitabýnda þu ilginç deðerlendirmeyi yapmaktadýr:
"Hakiki edebiyat, edibin yazmýþ olduðu eserdir. Okuyucu
ancak edebi metin ile doðrudan doðruya temas etmek
suretiyle onun hakkýnda müþahhas ve doðru bir fikir
edinebilir. Fakat hiçbir metin, muayyen bir usule ve
düþünceye göre okunmadýkça, kendiliðinden bize bir derin
fikir vermez. Yazýlý metin de tabiat gibidir. Sýrlarýný ancak
kendisine hususi sualler sorana açar. Tabiat veya metnin
doðrudan doðruya tesiri, güzel, çirkin, hoþ, nahoþ gibi basit
hükümlere ifade olunan terkibi iniba'lardan ibarettir. Tabiat
veya metnin derinliðine nüfuz edebilmek için tahlile ihtiyaç
vardýr. Edebiyat tarihlerinin umumi hükümleri ile edebi
metinlere yanaþmak çok güçtür. Çünkü edebi eser hususi
ve yeganedir. Her edebi metnin ayrý ayrý ele alýnmasý ve
üzerinde düþünülmesi lazýmdýr". Ýþte biz de bu araþtýrmada
hiciv sanatý üzerinde dururken esasýnda Hüseyin Irkad'ýn
hiciv þiirlerinin nerelere dayandýðýný ve kendi yaþamýna nasýl
gelip onda taþlama þiirlerini üretmeye sebep olduklarýný da
tahlil edecek ve Irkad'ýn yaþadýðý dönemi sosyal, ekonomik,
politik ve kültürel olarak da inceleyeceðiz. Tabi ki Irkad'a ve
Baf'a (1974 sonrasý Güney Kýbrýs'ta kalan bir þehrimiz, tüm
nüfusu 1974 olaylarýndan sonra Kuzey'e göçetmiþtir, U.I)
gelirken de tarihsel geliþim sürecini Anadolu ve Kýbrýs'taki
evrimleþme sürecini de yakýndan göreceðiz.
Hilmi Yücebaþ da Hiciv Edebiyatý adlý eserinde (Ýstanbul,
1961, Aka Kitabevi, sf. 3) þunlarý yazmaktadýr:
"Hiciv, her zaman mevzuunu doðrudan doðruya ele almaz.
Bazen konusu olan þahýs veya þeyin zatýda mevcut olan
güzel sýfatlarý "Selb ve nefyedip" onlarý zýddýný isnad etmek
süretile doðrudan doðruya vaki olmaz da medheder
görünerek zemmeder ki buna eski edebiyat sanatlarý
tabirlerinden (Te'kidüzzemm bima yüþbihülmedih) yani,
medhe benzetilerek yermeði pekleþtirme denir".
Türk edebiyatýndaki medhiyeler, hicviyeler manzum olmak
mutattýr. Ancak her manzum sözün edebiyattan madut olmasý
iktiza etmeyeceði gibi, her mehdiye ve hicviyenin de edebiyat
çerçevesi içine sokulmasý düþünülemez. Hele divan
þairlerimizin bir köþkü, bir aný veya bir ünlü zatý tasvir eden
öyle bir takým kasideleri vardýr ki bunlarýn olanca kýymetleri
Arapça ve Acemce seçkin lügatlerin kulaða hoþ gelen
terkipler halinde mýsralara yerleþtirilmiþ bulunmasýndan
ibarettir.
Bunlar manaca mübalaðanýn kývamýný taþýrmýþ, adeta
hayal ve vehim hududunu bile aþmýþ bulunduklarý için
kulaklara naðme halinde bir tesirleri olsa bile, mana ve
müedda bakýmýndan en küçük bir deðer taþýmazlar. Renkli
çocuk balonlarý gibidirler, görünüþleri cazip ve dolgun, fakat
içleri kof, yükselir gibi gözükmeleri cali ve muvakkat,sükut
edip sönmeleri ise seridir. Bu kaide hicviyeler hakkýnda da
varittir. Hicviyelerin edebiyattan sayýlmasý için, mümeyyiz
vasfý olan (hiciv-yani yermek biçimsizlikleri açýklamak) iþinin
sanat inceliðini taþýmasý lazým gelir. Böyle olunca alelade
külhanbeyi küfürlerini, vezinli, kafiyeli olarak sýralayan
nazýmlar; hicviyat deðil, müstehcenat nev'indendir. Ýþte
bundan dolayýdýr ki Süruri'nin Hezliyat'ýnýn çoðu, "Hicviyat"
sayýlmayýp "Müstehcenat" ve "Manzum küfriyat" tam
maduttur. Yine bu itibarla birçok ünlü hicivci þairlerin
hicviyelerinden bir kýsmýný, edebiyatýn (Hiciv) dýþýna atmak
mecburiyetindeyiz.
Nitekim Nefi'nin, Eþref'in ve benzerleri hiciv üstadlarýnýn
pek sanatlý, çok iðneli, gayet ince hicviyeleri karþýsýnda kaba
ve çirkin manzum söðüntüleri de görülmektedir. Mesela
Eþref'in istibdat devrini zemmeden þu kýt'asý muhakkak ki
çok ince bir hicivdir:
Bize zinciri esaret yakýþýr ziynet için,
Vatanýn mahvýna zira ki bütün diþ bileriz…
Deðil evraký havadiste kýraat etmek
Levhi mahfuzda hürriyeti görsek sileriz.
Bir de þuna bakalým:
Merhum Tahir Nadi üstadýmýzýn, bir Maarif müntesibi
hakkýndaki;
Mümkünün ölçüsünü bulmada fen acizdir,
Cehlinin debdebesi koskoca umman gibidir.
Nazýmlarý ne hoþ, ne güzel hicivlerdir. Ayný üstadýn, yine
devri sabýk Maarifçilerinden biri hakkýndaki (Yücebaþ, sf. 7):
(….) denilen safil-ü pespayetebar
Kahbe sistemli teres, Türklük için ar
Bulamazsýn arasan beynini mikroskop ile
Ýzzeti nefs-ü hamiyet ile namus-ü vekaar
Nazmýnda da teres gibi mübtezel bir kelimenin tam yerine
kullanýlmasýyla ifadeye kuvvet verdiðini görüyor ve bu kýt'ayý
edebiyattan saymakta duraklamýyoruz.
Hicivde bayaðý ve hasis kelime ve tabirlerin kullanýlmasý
mutlak olarak Hasaset ifade etmez. Adi bir tabir; yerinde
kullanýlmakla üsluba kýymet verir. Mesele kelime ve tabirin
adiliðinde deðildir. Adi bir tabir; yerinde kullanýlmakla üsluba
kýymet verir. Mesele kelime ve tabirin adiliðinde deðildir, o
bayaðýlýðýn ifadeye þiddet ve deðer verecek yerde
aþaðýlatmasýndadýr. Bunun ölçüsü saðlam zevktir. Zevki
okþamayan, yerinde kullanýlamamýþ adi tabirler zatlarýnda
mevcut bayaðýlýðý nazmýn bütün mefhumuna sirayet ettirirler.
Nef'inin þiirleri ince manalarý ihtiva etmesine raðmen,
birçok hicviyelerinde kaba, adi küfürlerin, mübtezel
mazmunlarýn yer aldýðýný görüyor, bunlarý gerek tasavvur,
gerek tasvir bakýmýndan fersude ve mübtezel saymakta
tereddüt etmiyor ve söylenenin edip olduðunda þüphe
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:23
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
KIBRISTÜRK HÝCÝV ÞÝÝRÝNE TARÝHSEL BÝR BAKIÞ VE
HÜSEYÝN IRKAD'IN HÝCÝV ÞÝÝRLERÝNÝN BÝR TAHLÝLÝ (1)
etmediðimiz kadar, böyle tabiat dýþý doðurulmuþ fikir
çocuklarýný birer "veledi tabii" ve çeþitlerini edebiyat dýþýnda
saymakta tereddüde düþemiyoruz.
Görülüyor ki, hiciv; mevzuunda ne kadar seçkin güzel,
mutena vasýflar varsa onlarýn hepsini kaldýrýp yerine onlarýn
zýddý olan "evsafý zemime" ve "tavsifatý mekruha"yý koyarak
muhatabýný küçültmekten, onunla alay etmekten, onda az
buçuk da olsa mevcut kötülükleri þiþirip büyütmekten ibarettir.
Þartý ise, gerek lafýz, gerek mana bakýmýndan nükte ve
zarafet taþýmasýdýr. Gerçi mizahýn þartý da budur amma, latife
ve nükte libasýna da bürünülmüþ olsa hicivde zedm ve kadh
adeta temel unsurdur. Bazý hicviyelerde (hiciv) ile (mizah)
unsurlarýnýn ustalýkla birbirlerine karýþtýrýlmýþ bulunduðunu
görürüz.
Zaman zaman, Osmanlý saltanatýnýn en dar görüþlü, en
otoriter, Rab'bin ve devletin hikmetinden sual olunmaz
kaidesini kabule yanaþývermiþ kara günlerinde bile, geniþ
görüþlü adamlar çýkmýþtý. Ne çareki þark bu!... Fikirden,
davadan ziyade, þahsi garezler, kýzgýnlýklar duruma hakim!
Biz de ilk garp ölçüsünde manzum hiciv örneðini veren Ziya
Paþa'nýn "Zafer Name"si bile fikirden ziyade, hýnca dayanan
bir eser! Ne söverken, ne överken umumi efkara tercüman
olamayan zavallý þark þairi!... Þu son zamanlarda bile ayný
berbad örneði bir daha görmedik mi: Sevgili Orhan Seyfi,
çýtýr çýtýr Türkçesiyle bize "gönülden sesler" dinleten hece
þairimiz, milli þef olduðu günlerde onun coþkun bir meddahý
iken, Paþa'ya artýk mahalle bakkallarýnýn bile pervasýz küfür
edebildiði bir sýrada yetmiþ yaþýndan sonra insanýn sidiðini
bile tutamayacaðýný mýsra sokmak þeklinde hem milli zevke,
hem milli terbiyeye, hem de kendi seçkin ve geliþmiþ þiir
zevkine ihanet eden hicviyeler yazývermedi mi? Ne çare,
þarkta, zamanýnda kafa tutabilen kafa tutuþunu en ince ve
deðerli hicivlere koyabilen insan o kadar az ki!
Osmanlýlýk devrinde hayatý tehlikeye ilk düþen þair
"Þeyhi"dir. O Germeyanlý bir hekimdi. Ýsmi Sinan olup þiirde
"Þeyhi" mahlasýný kullanýrdý. Cehlin ilme, riyakarlýðýn doðru
özlülüðe, yabancýlarýn yerlilere tercih edildiðini görünce
dayanamadý "Harname" yi yazdý. Padiþah baþta olmak üzere
devrinin bütün büyüklerini eþeklikle itham etti. Fakat bu hicvini
bitirir bitirmez savuþtu. Kellesini koparýlmaktan kurtardý
(Yücebaþ, sf. 31).
"Þeyhi"nin çaðdaþý Türkmen Ýmadettin onun kadar mesut
olamadý. Halepte Kölemen idaresine yakasýný kaptýrdý.
Nesimi mahlasý ile ün alan filozof Türkmen, hayrý ve aþký
telkin ederdi. Ferdiyeti gösteren insan ruhunun cemiyeti ve
külliyeti temsil eden ilahi ruh -denize karýþan yaðmur taneleri
gibi- imtizaç eylemesi lazým geleceðini söylerdi. Bu telkinler
küfür sayýldý ve zavallý Nesiminin derisi yüzüldü (sf. 32).
Osmanlý idaresinin ilk astýðý þair "Figani"dir. O, kanuni
Sultan Süleyman devrinde þöhret bulan sanatkarlardandý.
Farsça bir beyti bir edebi mecliste manalý surette dile
aldýðýndan dolayý Sadrazam Ýbrahim Paþaya hücum etmiþ
www.areshumour.com
olmakla itham olunduktan sonra idam edildi (sf.32).
Malum olduðu üzere Kanuni'nin veziri Ýbrahim Paþa,
Budapeþte'den birkaç tunç heykel getirip Ýstanbul'da
yaptýrdýðý sarayýn önüne diktirmiþti. Figani'nin o Farisi beyti
okumasý ve belki teþrih etmesi bu münasebetle suç
sayýlmýþtýr.
Figani'nin baþýna gelen felaket þairleri hayli korkutmuþ
olacak ki yüz yýl kadar edebiyat sahasýnda kan döküldüðü
görülmüyor. Dördüncü Murad'ýn idareyi ele almasiyle bu
sükün bozuluyor, þairlik alemi yine kurbanlar vermeye
baþlýyor. O zalim Hünkarýn öldürttüðü þairlerden biri
"Mantýki"dir. Bu zat, hem þair, hem kadý idi. Bir taraftan þiir,
bir taraftan ilam yazardý. Týpký Þeyhi gibi cehlin ilme hakim
olmasýndan müteessir oldu. Beraber çalýþtýðý vezirleri birer
birer hicve baþladý. O meyanda Þam Valisi bulunan bir cahili
de hýrpalamýþtý. Vali, þair kadýyý zehirletmek istedi, o da
Halebe kaçtý ve bu ilticasýný kýt'a ile Ýstanbul'a bildirdi:
Þam'da bilmediler kýymetimi
Ýltica ettim Halebüþba'ya
Harlerin çifte-i iz'acýndan
Ýltica ettim Öküz paþaya
Halepte Öküz lakabile meþhur Mehmet Paþa vali idi. Bu
sebeple Mantýki'nin kýt'asý manalý ve hali de harap idi. Çünkü
yaðmurdan kaçýp doluya tutulmuþ bulunuyordu.
Nihayet Dördüncü Murat iþe karýþtý. Cehlin düþmaný,
cahilin düþmaný ve cehli himaye edenlerin düþmaný Mantýki'yi
astýrdý. Fakat ölümü bir hadise teþkil eden þair, meþhur
"Nef'i"dir. Türk edebiyatýnýn en büyük üstadlarýndan olan bu
Erzurumlu (Hasankale'li) dahi de yukarýya ve aþaðýya ateþ
püskürmekten cahil ve mürtekip devletlilerin sýðýndýklarý altýn
kalelere manzum yýldýrýmlar yaðdýrmaktan geri kalmýyordu.
Dördüncü Murat, uzun bir müddet onu okþadý, ihsanlarla
aðzýný kapamak istedi, fakat zulmün zulmet yarattýðý bir
devirde de nura gem vurmak mümkün deðildir. Nur, yayýlmak
ve karanlýðý yýrtmak ister. Nef'i de padiþahýn cemilelerini
istihkar etti, hak için baðýrmaktan geri kalmadý ve bu uðurda
can verdi. Nef'iyi-padiþahýn iradesile-öldüren Sadrazam
Bayram Paþadýr. Cellatlýk vazifesini yapan da Boynu eðri
Mehmet çavuþtur. Bu adam zavallý Nef'iyi yumruklaya
yumruklaya kömürlüðe götürüp boðdurmuþtur.
Faciayý zamanýn dalkavuklarý alkýþladýlar. Bayram Paþa'yý
tebrik ettiler. Ancak 200 yýl sonradýr ki baþka bir þair þöhretli
Ziya Paþa, zalimle mazlumun kýymetlerini þu beyitte tesbit
etti:
Bayram gibi bir hari zemane
Kýydý o yeganei cihane
Fakat Ziya Paþa bir gün kendine de kýyýlacaðýný
menfalarda süründürüleceðini bilmiyordu! (sf.32-33).
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:24
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
INTERNATIONAL
"NEA IONIAS"
CARTOON EXHIBITION
(GREECE)
19. INTERNATIONAL
"GOLDEN HELMET"
CARTOON CONTEST
(SERBIA)
3RD INT. CITY
COMPLEXITIES
CARTOON CONTEST
(IRAN)
INTERNATIONAL
"NAJI AL ALI"
CARTOON CONTEST
(PALESTINE)
Theme:
"Free...)
Size:
Up to 4 cartoons,
size A4
(21x27,7cm) per
participant...
Work:
You can participate with
cartoons in white and
black or in color...
Good quality printings,
photocopies etc, will be
accepted...
Participants must write
their names, surnames
addresses and
a brief CV behind
their drawings...
Deadline:
15 NOVEMBER 2010
Prizes:
Nonexistent...
Address:
Cartoon Exhibition of Nea
Ionias Veteran Scouts
Association Participants.
Elpidos 2 str.
142 31 Nea Ionia
(Greece)
E-Mail:
info@greekcartoon
Web:
www.greekcartoon.com
Responsible:
Stathis Papadopoulos
Cell:
+30 6977 327 378
Theme:
"Salvation..."
Work:
Max. 3 Cartoons...
Original...
All works remain property
of the Festival...
Size:
Min. A4., Max. A3...
Deadline:
20 NOVEMBER 2010
Prizes:
1st Prize: Golden Helmet
(Medal)+800 €uro+
Diplom+One-Man
Exhibition in 2011.,
2nd Prize: 400 €uro.,
3rd Prize: 200 €...
Address:
International Festival of
Humour and Satire
"Golden Helmet".,
Cultural Center-Krusevac
International Festival of
Humor and Satire
"Golden Helmet"
Toplicina 2/2
37000 Krusevac
(Serbia)
E-Mail:
[email protected]
Web:
www.kck.org.yu
Responsible:
Organizing Committee
Phone:
+381 (0) 37 - 423 025,
421 877
Themes:
For example:
Apartment Living Culture,
Citizen Right from
Religion Vision, Air
Pollution, Irregular City
Constructions,
Traffic Garbage Repelling,
Destruction of
Traditional Shape
of the Cities...
Size:
Sent works should be
in 200 DPI
with 1500 pixel
width or length and
JPG format...
Work:
The number of sent
cartoons is 5...
Deadline:
21 NOVEMBER 2010
Prizes:
1st Prize:
$ 2000 + Trophy.,
2nd Prize:
$ 1500 + Trophy.,
3rd Prize:
$ 1000 + Trophy.,
10 Honorable Mentions...
E-Mail:
[email protected]
Web:
www.irancartoon.com
Responsible:
Masoud S. Tabatabai
Phone:
(+98 21) 22868600
Theme:
The Theme is Free...
Size:
The standard size for the dimension
of the works must be A4 (21 x 29,7
cm) or A3 (29,7 x 42 cm)... The
works sent by internet must be high
resolution file (300 dpi required)...
Work:
Three works...
Deadline:
22 NOVEMBER 2010
Prizes:
Grand Prize of Naji Al-Ali.,
Achievement Prizes.,
Handala Land Prize.,
Handala Freedom Prize.,
Handala Human Rights Prize.,
Handala Intifada Prize.,
Also, two of the cartoonists
between 10-13 and 14-17
years old will be awarded with
"Handala 'Stone General
Prize"...
Mail Address:
(Association for Solidarity
with Palestinian People)
Filistin Halkýyla Dayanýþma
Derneði, Hüseyin Aða
Mah., Dudu Odalar Sok.
No: 10, Kat: 3, Beyoðlu,
Ýstanbul (Turkey)
E-Mail:
[email protected]
Web:
www.filistindayanisma.org
Responsible:
Organizing Committee
Cell:
0 (535) 586 75 54
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:25
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
1ST INTERNATIONAL
"BANANA"
CARTOON CONTEST
(CANADA)
1ST INT. "THE RON
RON" GRAPHIC HUMOR
CONTEST
(GUATEMALA)
4. ULUSAL
"ÝDEÞBAÞ"
KARÝKATÜR YARIÞMASI
(TÜRKÝYE)
INTERNATIONAL SALT
& PEPPER SATIRICAL
ART SALON CONTEST
(ROMANIA)
Theme:
"In ViNO Veritas..."
Size:
Number of entries:
unlimited...
Work:
The size of the works
should be A4 or A3.
Deadline:
27 NOVEMBER 2010
Prizes:
First Prize: Sculpture
Golden Quebec Banana+
Diploma+Catalogue.,
Second Prize: Sculpture
Silver Quebec Banana+
Diploma+Catalogue.,
Third Prize: Sculpture
Bronze Quebec Banana+
Diploma +Catalogue.,
Five Honorable Prizes:
Bronze Medal+
Diploma+Catalogue
(Original Bronze
Sculptures)
Address:
Gallery - Studio Do
2285 Rue Cardinal,
Montreal, H4E, 1N7,
Quebec (Canada)
E-Mail:
[email protected]
Web:
www.dostudio.ca/contest
Responsible:
Oleg Dergachov...
Phone:
None
Theme:
"Extreme art..."
Size:
Konu:
"Deri ve Kadýn..."
Ölçü:
En az A4, en fazla A3...
Eser Sayýsý:
En fazla 5 eser...
Not:
Yarýþmaya gönderilen
karikatürler ödül alsýn
veya almasýn iade
edilmeyecektir...
Gönderilecek eserler
herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr...
Son Katýlým Tarihi:
30 KASIM 2010
Ödüller:
1. Ödül: 1.500 TL.,
2. Ödül: 1.000 TL.,
3. Ödül: 750 TL.,
Mansiyon Ödülü (3 Adet):
500 TL
Adres:
ÝDESBAÞ
4. Ulusal Karikatür
Yarýþmasý
Lütfü Daðtaþ
(Yarýþma Danýþmaný)
1362. sokak 47-7 Montrö
Ýzmir (Türkiye)
E-Posta:
[email protected]
Detaylý Bilgi:
www.idesbas.com
Sorumlu:
Lütfü Daðtaþ
Tel:
0.232. 446 17 25-26
Theme:
A) "Salt and/or Pepper..."
B) "Life..."
Size:
For participant in format of
50×40 cms.
(In Digital Form: 150 ppi of
resolution in file jpg - RGB
color)
Work:
One work... With the intention
of creating a fund for the
Institution will ask for this time
for 10.00 Euros for participant...
Deadline:
30 NOVEMBER 2010
Prizes:
The awards in this first contest
will consist of Diploms and
Trophies and in accordance
with the donations that are
received it might give an
award in Euros...
Mail Address:
Humor Chapin
The Ron Ron - The
Guatemalan Humor
Online Magazine
15 Av. 5-50, zone 11,
Carabanchel,
Guatemala City
Central America.
E-Mail Address:
[email protected]
Web:
www.humorchapin.wordpress.com
Responsible:
Guillermo L. Martínez
Phone:
Nonexistent...
The cartoons must be sent at
the e-mail address they must be
of 300 dpi minimum resolution,
A4 format, realized in any
technique: black and white or
colour...
Size:
In JPG format, Max.
800kb/work, at Min. 300
DPI resolution...
Work:
May be done in black & white
or in colour... Each participant
may submit up to 3 (three)
works on each theme...
Deadline:
15 DECEMBER 2010
Prizes:
1st Prize: 10 (ten) works +
the awarded work;
2nd Prize: 5 (five) works +
the awarded work;
3rd Prize: 3 (three) works +
the awarded work;
The Diplomas will be send
by e-mail.
E-Mail Address:
[email protected]
Web:
http://
1stsaltandpeppersalon.weebly.com
Info:
Irina Iosip
Phone:
(No Phone)
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:26
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
17TH INTERNATIONAL
"DUTCH"
CARTOONFESTIVAL
(NETHERLANDS)
18TH INTERNATIONAL
EURO
KARTOENALE
(BELGIUM)
21. INTERNATIONAL
"JAKA BEDE"
CARTOON FESTIVAL
(POLAND)
20. INT. "GABROVO"
HUMOUR AND SATIRE
BIENNIAL
(BULGARIA)
Theme:
"New Sources of Power"
(Gas, Electricity, Wind,
Water, ect.)
Size:
Maximum A4...
Work:
Max. 8 works...
The works must be
original or copy...
Deadline:
20 DECEMBER 2010
Prizes:
Frist Prize:
1000 €+Trophy.,
Second Prize:
750 €+Trophy.,
Third Prize:
500 €+Trophy.,
Public Award: 250 €.,
FECO Award: 250 €.,
TULIP Award: 250 €.,
Special Prizes...
Address:
17th Dutch
Cartoonfestival.,
Postbox 2180.,
1180 ED
Amstelveen
(The Netherlands)
E-Mail:
nieu3620adsl-planet
Web:
www.tulpcartoonwebsite.nl
Responsible:
Peter Nieuwendijk
Phone/Fax:
(+31) 252-532302
Theme:
"Shoes..."
Size:
210x297 mm (A4)
(8.268x11.693 inches)
Work:
The number of entries is
limited until 5... They shall
not have been exhibited or
published before...
Deadline:
15 FEBRUARY 2011
Prizes:
1st Prize:
1.600 €+Trophy.,
2nd Prize:
1.400 €+Trophy.,
3rd Prize:
1.200 €+Trophy.,
Prize of the ECC:
Personal Exhibition in the
ECC.,
Prize of the EU: 750 €.,
Address:
Euro-Kartoenale,
Waregemsesteenweg
113,
B-9770
Kruishoutem
(Belgium)
E-Mail:
[email protected]
Web:
www.ecc-kruishoutem.be
Responsible:
Organizing Committee
Phone:
Nonexistent...
Theme:
"Women" (Modern and
fashionable, joyful and
upset one, a wife, mother
and a friend but not also a
sportswoman, a physician
or just the woman)
Categories:
A) Drawing... B) Satire...
Size:
Max. A3...
Work:
Max. up to 1 works in
each category...
Deadline:
25 FEBRUARY 2011
Prizes:
Entries will be
appreciated by the jury
selected by organisers
among friendly artists and
satirists...
Prizes will be appropriate,
unexpected and original...
Address:
Miroslaw Krzyskow
(International Konkurs)
ul. Powstancow
Warszawy 10/1
11-400 Ketrzyn (Poland)
E-Mail Address:
[email protected]
Web:
www.jaka.krzyskow.pl
Responsible:
Miroslaw Krzyskow
Phone:
0 659 747 999
Theme:
"Free..."
Size:
A4 (29x21 cm)
Work:
Each artist may submit no more than
2 entries for each category; up to 2
works can be selected for an
exhibition... The cartoons should be
"Without Words"...
Deadline:
01 MARCH 2011
Prizes:
Grand Prize: Golden Aesop
(Statuette) +2.000
BGN+Certificate and an
invitation to stage a oneartist show during Biennial
2013., Prize of the town of
Gabrovo: The Gascar
Statuette+1 500 BGN and a
Certificate.,
Ministry of Culture of the
Republic of Bulgaria: 1.000
BGN Certificate.,
Special Prizes…
Address:
Museum House of
Humour and Satire.,
68, Bryanska St.,
P. O. Box 104, 5300
Gabrovo (Bulgaria)
E-Mail:
[email protected]
Web:
www.humorhouse.bg
Responsible:
Tatyana Tsankova
Tel:
+359 66 /807248
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:27
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
KARÝKATÜR VAKFI
WEB SAYFASI
KÜRÞAT ZAMAN
Cartoon Web Page
CARICATURQUE
CARTOON BLOG
JULIAN PENA PAI
http://caricaturque.blogspot.com/
http://penapai.ro/
KARiKATÜR
HABER BLOG
DAVID BALDINGER
CARTOONS & STUFF
CEMAL TUNCERi
HUMORGRAFE
http://www.nd-karikaturvakfi.org.tr
http://karikaturhaber.blogspot.com
www.kursatzaman.com
CARTOON WEB PAGE
http://www.dbaldinger.com
(TUNCERI'S CARTOONS)
http://cemaltunceri.tr.cx
(CARTOON&HUMOR NEWS)
PANDURANGA RAO
CARTOONS
KARCOMIC
www.paanduhumour.blogspot.com
www.humorgrafe.blogspot.com
CARTOON&HUMOUR MAGAZINE
http://www.ismailkar.com
http://www.indianink.org
http://mizahvesiir.blogspot.com/
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:28
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
1ST INTERNATIONAL SURGUT
CARTOON CONTEST ALBUME
CONGRATULATIONS, SURGUT!
Cartoons are commentaries. They give a precise descriplion,
whereas journalists can achieve it only with the help ol the dilluse
wording.
Cartoons get people united, lor they, as usual, do without
words. They will be equally understood in Berlin, Stockholm,
New-York and in Surgut as well. They beat the language barriers.
They seem to be a sort ol genuine pictorial Esperanto. Cartoons
have arather long tradition in Europe, first ol all in my native
country - Germany. They are considered to be traced back to
the Middle Ages, when the church sculptors made attempts to
execute fiends with the terrilying phizes. The nineteenth century
was a golden age for the cartoon, at least in Europe.
At once several closely associated names cross my mind:
Daumer, Grandville in France, Rowlandson, Gillray and
Cruikshank from England and Wilhelm Busch in Germany.
Immediately occurs the "Punch", lounded in 1850 in England,
the "La Caricature" and the "La Charivari" in France, the
"Fliegenden Blaetter" in Germany. Later the "Simplicissimus",
the "Motyl" in Germany, the "Szpilki" in Poland and the "Krokodil"
in Russia joined them. Living mostly by the cartoon than by the
word, only a lew of these cartoon magazines remained. In the
sixties and seventies, Friedrich Bohne, the invariable director
ol the Wilhelm Busch Museum in Hannover, one of the most
signilicant institutions to pass on the cartoon knowledge and
cralt, admilled the linking impact of the cartoon on dillerent
countries and once a year presented one of the European
countries with its cartoonists. The litle of the series was as lollows
- "They laugh like this in...".
Friedrich Bohne, is by right considered to be a pioneer in
this lield. For all that, for many years he has been the Wilhelm
Busch Museum director, where the cartoon exhibition takes
place every four years at the same time with the Documenta,
The Frankfurt School, galleries chiefly in the South ol Germany
and some of the private collectors as well. It is only the tiny part
ol the names ol those, who nowadays devote themselves to
this maller.
The cartoon is alive. Millions of readers come into contact
with it everyday through the daily and weekly newspapers, the
periodicals and illustrated magazines though nowadays the
cartoon has to let the photography and computer graphics have
its place in the daily newspaper.
The prominent masters in the political cartoon, such as Walter
Hanel, Horst Haitzinger, Ernst Maria Lang, Luis Murschetz and
Fritz WollI, are over 60 and there are not as many successors
as one would like them to have. The new generation, grown up
on the computer and Internet, seems to have lorgollen how to
draw. Or it might see no prospects ol the cartoon in the future?
My knowledge ol the Russian cartoon is too scanty to judge
ol the situation there. But after numerous conversations and
meetings with the Russian cartoonists it seems to me the
situalion there is hardly dillerent from that of in Germany In 1990,
I was greatly impressed by the Russian cartoon being one ol
the jury members on the lestival in Legnica (Poland). One
cartoonist named Vladimir Stepanov presented a remarkable
etching lor the "Satyrykon" contest, at that time being rather
provincial, nowadays having achieved the prestigious level ol
an international cartoon contest.
A bent down man literally wrapped in a huge bandage was
presented in the cartoon. The man was trying to tear that
bandage, evidently he was taking a great deal ol trouble over it.
As lor me, I saw a plain and at the same time extremely urgent
pressing political idea: It meant a moult, transition from
dictatorship to democracy. In taking the first prize, Stepanov
opened the way to the international level. Later he has become
a winner of numerous contests and he presented his works at
the personal and group exhibitions all over the world. I got
acquainted with the works ol Zlatkovskiy, Smirnov, Merinov,
Semerenko and Sergeev. In the early nineties Igor Pashchenko
made up the layout for the travelling cartoon exhibition based
on the works presented at the "Satyrykon" festival. The exhibition
was held in 18 cities of Germany. I'm personally acquainted
with most of the cartoonists. I met Sergey Tjunin for the first
time in Surgut. He, Igor Pashchenko, Vladimir Stepanov, I and
also Svetlana Kruglova, director ol the Fine Arts Museum ol
Surgut, and Igor' Gorskikh, arghitect, constituted the hanging
committee.
Our goal was to determine the best works out of almost 1200
works. It stands to reason, the struggle was hard. In the end we
came to the unanimous decision: if a cartoon is nominated or is
going to enter the catalogue, the form and the content should
coincide. When the Fine Arts Museum like in Surgut devotes
so much altention to the cartoon and declares the firm
determination to create the whole section of cartoons, one may
wish the initiators good luck for such a courage. The initiators
of the Surgut contest recognized a good cartoon to be worthy
of a museum. With the help of the cartoon one may overcome
the lear barrier raised by museums. The next task is to draw
the audience attention to the other art genres by means of
laughter, "light" art.
The Fine Arts Museum of Surgut is on the right track. One
may only hope that it will be accompanied by prolessionals,
idealists and generous sponsors, without support ol which
projects like this Forum would be hardly made possible.
Dieler Burkamp (Journalist) Germany
_________________________________________________
Size: 20x22 cm.,
152 Page.,
Full Coloured.,
(Novosibirsk - Russia)
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:29
SVETLANA KRUGLOVA
The II. International Forum of Visual
Humour is now an accomplished fact.
The venture we had run has evolved
into an event of the world culture, and
this, I dare say, is no exaggeration.
Preparing the summary press
conference, we decided to take a map
of the world and put flags of different
colours on the countries that had taken
part in the contest.
What we got was really impressive:
Europe and Asia, Africa, Americas,
Australia all the continents had the
flags of "Karikaturum". Honestly, I can
hardly imagine sameone in a faraway
country, who has his own life and
everyday situations, writing our
Museum's address on an envelope in
Cyrillic or Latin characters, or
hieroglyphs, or Arabic ligature.
These impalpable ties are really
binding somehow and that is why we
are working for our Forum to become
the starting point of the renaissance of
the caricature, cartoon, satiric graphic
art, poster, and photography. Works in
each of these genres well deserve to be
included in museum collections.
________________________________________________
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
2ND INTERNATIONAL SURGUT
CARTOON CONTEST ALBUME
Size: 21.5x21.5 cm.,
160 Page.,
Full Coloured.,
(Novosibirsk - Bulgaria)
ISBN: 5-902696-02-X
http://www.wittyworld.com
http://muratgook.blogspot.com
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:30
SVETLANA KRUGLOVA
ARTlSTS! WE LOVE YOU…
The Surgut International Forum of
Visual Humor Karikaturum is widely
known. The number of participating
countries has risen from 40 to 54, world
well-known artists are taking part in it, the
Forum has been awarded "four stars",
and all this in the six years ol its service
to Her Majesty - Art.
We are constantly facing Choice of
interesting themes, who is to be chosen
as member of the international jury of
judges, who are to be the winners among
the most talenled and worthy...
We hope that Ihe topic of the fourlh
competition - Choice - has given the
cartoonists a possibility to choose from
amongs! the great arsenal ot their favorite
plots and characters the best of the best
and send the m to our contest to be
judged.
And who are the judges? A competent
team, as we think. Mikhail Zlatkovsky
says there are more than 600
international awards and prizes for the
participants. Yury Kosobukin, one of Ihe
die-hards of world caricature, winner of
the previous contesl, a talented but very
modest man, duly admired by his
colleagues, had been chosen as a
chairman.
Vladimir Slepanov - one of those
responsible for the idea of holding this
competition, a graphics artist, whose truly
fine water colors have more than on ce
won the hearls and minds of the masý
exacting international judges.
Mikhail Zlatkovsky - art connoisseur
specializing in the history of the
caricature, artist, secretary of the Union
of Journalists of the Russian Federation.
Quite a number of his plots have become
classics in the genre of caricature.
Viktor Bogorad - graphics artist, an
eminent representative of the St.
Petersburg School, makes a point of not
taking part in the caricature contests,
though all his creative work is devoted to
the art of irony and satire, with a wonderful
sense of humor.
Branko Najhold - the founder of the
International Salon of the Caricature
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
4TH INTERNATIONAL SURGUT
CARTOON CONTEST ALBUME
"Zemun" (Zemun, Serbia), editor-in-chief
of the cartoon magazine "Kart". On his
first arrival to Russia he was instantly
"sent" to Siberia - that's for studying the
historyand theory of the cartoon for over
20 years.
Rudy Gheysens - the presidenl of the
organization "Euro-kartoenale". The
president of the European Center of the
Cartoon, who finally created "The Temple
of the Cartoon" in Cruichoteme (Belgium).
He is as well for the first time in Russia,
and most certainly, he couldn't escape
being "sent" to Siberia.
The team is extraordinary, as the ideas
are. It was decided that at the farewell
dinner the judges (artists) would draw
parodies on the work that won the Grand
Prix. Said and done. Now you will
understand: Who the judges Are?
________________________________________________
Size: 21.5x21.5 cm.,
144 Page.,
Full Coloured.,
(Surgut - Russia)
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:31
FOREWORD
The Euro-kartoenale celebrates its
30th anniversary this year. It seems like
it was only yesterday that the first cartoon
contest ("Chicken and Egg") was held for
Belgian cartoonists in the rural town of
Kruishoutem.
Since 1979 the Euro-kartoenale has
evolved hugely such that, af ter 30 years,
I dare to say, without blushing, that we
belong to the best in the world. The
cartoon itself has alsa evolved. In the
seventies and eighties, this cartoon book
stili was dominated by black and white
drawings, created with onlya few pen
strokes.
In recent years we have seen the
cartoons develop into colorful, detailed
pieces of art.
However the fundamental nature of the
cartoon has remained: transfer a
message, denounce something and
make the viewer smile or grin. This year
590 participants from 70 countries were
inspired by the theme 'Sand, pebble and
gravel.' Although this imposed subject
proved to be difficult for many cartoonists,
the selection of cartoons is of stunning
quality The jury chose 200 works for the
exhibition and in this catalog you will be
delighted by a hundred of the best of
them.
Have fun! Enjoy looking!
Rudy Gheysens
Voorzitter - President - Chairman vzw
"Euro-Kartoenale"
________________________________________________
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
EURO-KARTOENALE
2009 ALBUME
Size: 21x21 cm.,
94 Page.,
Full Coloured.,
(Kruishoutem - Belgium)
BLOG SANJINEZ
Cartoon and Caricature
http://blog.sanjinez.com
SEYRAN CAFERLi
CARTOON WEB PAGE
http://www.cartooncenter.net
http://www.cartoonblues.com/
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:32
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
HISTORIA da arte DA
CARICATURA de Imprensa EM
PORTUGAL
Osvaldo Macedo de Sousa
Volume - 1
Na Monarquia 1847 - 1910
OSVALDO MACEDO de SOUSA
No ano de 1997, por minha iniciativa, coloquei o pais a
comemorar 150 Anos de Caricatura na Imprensa Portuguesa.
A melhor forma de o fazer, seria publicar a sua Historia, para
cujo projecto tive a adesâo do Dr. Albert o Arons de Carvalho
como responsavel da Secretaria de Estado da Comunicaçao
Social.
Porem, como ja referi, as Comemoraçoes foram
concretizadas como um acto solitario (nao por minha vontade),
feitas de improviso e de desenrascanço. Entre as cinquenta
iniciativas realizadas e a ediçao de 23 catalogos, nao consegui
escrever, seleccionar desenhos e organizar esta Historia
durante o ana de 1997. De tadas as formas, sai publicada ainda
durante o espaço de Comemoraçao que temporalmente termina
a 12 de Agosta de 1998.
Comudo, desenganem-se desde ja tados os que pensam
encontrar nestas paginas a Grande Historia da Caricatura em
Portugal. Primeiro, nao me sinto com essa capacidade. Depois,
so acredita numa Historia, reescrita por diversos histariadores,
em tempos diferentes, enriquecendo-a cada um com o seu
saber, os seus conhecimentos, as suas opçoes analitkas.
Infelizmente, para o humor grafico, ninguem ao longo destes
150 anos se meteu nesta grande aventura. Por vezes alguns a
abordaram em conferencias ou pequenos artigos de jornal. Ha
alguns testemunhos dispersos, pequenos escritos, breves
resenhas historicas que na maioria serao transcritas aqui, para
facilitar futuras abordagens.
Fazer a historia desta arte e desbravar recordaçoes, gayetas
de papeis perdidos, vasculhar jornais amarelecidos, e imaginar
vidas, ideias, estorias. Por essa razao costumo dizer, nao
acreditem no que eu digo ou escrevo agora, porque amanha ja
posso estar adizer o contrario... Assumo ass im que estas
publicaçoes (os quatro volumes desta Historia) mais nao sad
que um segundo esboço (ja realizei o primeiro em 1991, no
livro "Caricatura Politica em Portugal"), um mosaico de
informaçoes, citaçoes, breves conclusoes que poderao noutra
altura ser retrabalhadas por mais competente Historiador.
Criticar-me-ao por fazer tamas citaçoes. Naturaimente poderia
dizer o mesmo pelas minhas palavras, fingindo que as ideias
eanalises eram minhas, mas como nao creio ser capaz de dizer
melhor, prefiro transcrever o original da fonte.
Assumo que este trabalho tem muitas falhas, ja que exigia
mais tempo de preparaçao, e uma equipa de trabalho. So que
nao ha tempo, nem dinheiro, e como acredita que mais vale
fazer medianamente, que manter o deserto, optei por me lançar
na avemura. Por exemplo, um elemento de que sinto falta a
partida, e a contextualizaçao de tadas as imagens, na
identificaçao das 'vitimas' no enquadramento politico... Sabendo
que nao havia tempo para isso, optei por uma simples
abordagem da caricatura como uma arte, uma evoluçao
estetica, como subgrupo das Artes Plasticas, procurando
descobrir os artistas, seus nomes, suas formas diferentes de
desenhar.
Esta e a Historia possivel neste momento, nestas condiçoes,
e deste historiador. De todas as formas queria agradecer, antes
do mais, a Secretaria de Estado da Comunicaçao Social /
Instituta da Comunicaçao Social, que proporcionou e apoiou
esta publicaçao, a Usgrafica e Grafilis sem cujo suporte esta
ediçao nao existiria. E a estas instituiçoes que se deve esta
ediçao.
Queria agradecer o apoio de alguns caricaturistas que tem
acreditado em mim, e no meu trabalho. Queria agradecer ao
Dr. Isaltino de Morais, cuja autarquia de Oeiras me tem apoiado
e me sediou em instalaçoes suas nos ultimos sete anos. Queria
agradecer ao Dr. Joao Soares, e Directores dos diversos
sectores da Cultura que me tem proporcionado em Lisboa uma
presença constante de exposiçoes. Queria agradecer as
multiplas autarquias, como Vila Real, Porto de Mos, Amarante...
a instituiçoes como O Trevim, que me tem apoiado ao longo
dos anos. Queria agradecer a amigos como o Elisio Amaral
Neves, Emilio Ricon Peres, Jose Oliveira... cujos conselhos,
apoio documental, emprestimo de obras tem sido fundamental
para o meu trabalho. Queria agradecer ao Fernando Coelho
pelos concelhos graficos para a paginaçao.
Queria agradecer ao meu pai, Paulo Macedo de Sousa, o
meu braço direito nas produçöes de exposiçoes dos ultimos
anos, e por ser a pessoa que mais acredita e tem orgulho no
meu trabalho.
(*) Osvaldo Macedo de Sousa
(Comissario Nacional das Comemoraçöes dos 150 Anos
da Caricatura em Portugal / 1997)
________________________________________________
Size: 24x31 cm.,
566 Page.,
Black White.,
(Lisboa - Portugal)
ISBN: 972-8380-26-7
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:33
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
HISTORIA da arte DA
CARICATURA de Imprensa
EM PORTUGAL
Osvaldo Macedo de Sousa
Volume - 2
Na Republica 1910 - 1933
OSVALDO MACEDO de SOUSA (*)
INTRODUÇAO 1910 - 1933
A politica domina a sociedade, toda a nossa vida, e
naturalmente toda e qualquer Historia. Na Caricatura, como
em muitas outfas secçoes da Historia, os tempos sectoriais
nem sempre coÝncÝdem. So que, entrarmos em ruptura com
a nonnaIidade do conhecimento geraI, quando os elementos
de ruptura nao siio conhecidos pela maioria, pode ser
perigoso.
Assim, 1910 nada significa para a arte da caricatura, e o
mesmo acontece com 1933. Como opçao historicista do
humor, o primeiro volume poderia ter acabado em Janeiro de
1905, aquando da morte de Raphael Bordallo Pinheiro, ja
que com a sua morte termina um pedodo importante, e bem
caracterizado. O mundo bordaliano ja estava em ruptura
desde o final da decada de noventa, com o aparecimento de
Celso Hermfnio e Leal da Camara, porem estes artistas
pouca repercussao tiveram numa alteraçao estetica das
artes do humor, nos anos subsequentes. Essa ruptura so se
verificou concretamente a partir de 1909, com o Grupo de
Coimbra (Christiano Cruz, Correia Dias, Lufs Filipe, Cerveira
Pinto...), com os jornais "O Gorro", "A Rajada", "A Aguia"...
Assim, este segundo volume deveria ter começado em
1909, e nao em 1910. 1912, com a realizaçao do 1. Salao
dos Humoristas, e a defesa publica de forma teorica e
conceptual da ruptura com o conservadorismo e defesa do
modernismo, tambem e uma data que pode ser defendida.
Mas nao, 1910, com a queda da monarquia e que fica. Nao
interessa a sintese abstraisante. As naturalistas cuecas
borradas, de D. Manuel a fugir, e que marcam a Historia.
Optou-se pela divisao: Monarquia, Primeira Republica,
Estado Novo... Esta segunda data e mais diffcil de defender.
Segundo a maioria dos historiadores a Primeira Republica
cai em 1926, com o golpe do 28 de Maio. Dois meses antes
iniciase a publicaçao do jornal "Sempre Fixe", um marco
importante da Historia do Humor, e da sobrevivencia desta
arte nos tempos subsequentes. 1926 era o ano ideal,
discutindo-se pelo meio os dois meses que separam o
nascimento do jornal e o Golpe de Estado.
1933 o que e ? Para mim, e para alguns historiadores, e o
verdadeiro infcio do Estado Novo, com a aprovaçao da
Constituiçao da Republica Portuguesa, e solidificaçao da
ditadura, nao dos militares, mas finalmente de Antonio
Oliveira Salazar. De 1926 a 33 e o perfodo transitorio, onde
nem a Primeira Republica esta totalmente enterrada, nem a
Monarquia es ta totalmente afastada. Onde tanto a esquerda
como a direita ainda sonham poder virar a polftica a seu
favor, e onde um maquiavelico economista procura
assenhorear-se do poder. O que aconteceu, sem retorno
possfvel apartir de Abril de 1933. Com a promulgaçao da
nova Constituiçao (11 de Abril) termina a Primeira Republica,
nasce o Estado Novo.
Por outro lado, temos o problema de divisao de numero de
paginas dos quatro volumes. No primeiro estao inclufdos
mais de seis decadas de Historia. No segundo, se
optassemos por 1926, ficavam apenas 16 anos, e o Estado
Novo com quase cinco decadas de Historia. Com a inclusao
de sete anos mais, neste segundo volume, as volumetrias
ficam mais equilibradas.
Um segundo volume, um segundo passo nesta ediçao de
uma Historia diffcil de escrever, ja que nela se encontra uma
evoluçao estetica, uma sequencia de biografias de
indivfduos, entrecortada com acontecimentos polfticos que
despoletaram esta arte, e sua publicaçao na imprensa.
A forma mais correcta de escrever esta historia seria a de
complementar todos estes elementos numa sequencia logica
e o mais abrangente possfvel. Para isso seria necessaria
uma equipa pluridisciplinar, que com as diversas achegas
conseguisse dar essa perspectiva abrangente. Para isso
seria necessario tempo. So que em Portugal, ou nao se faz,
ou se improvisa, como acontece neste caso. Perante a
oportunidade facultada pela Secretaria de Estado de
Comunicaçao Social, que subsidia o papel, e o patrocfnio da
Grafilis e Lisgrafýca para a pre-impressao e impressao, so
podemos agradecer a sorte.
(*) Osvaldo Macedo de Sousa
(Comissario Nacional das Comemoraçöes dos 150
Anos da Caricatura em Portugal / 1997)
________________________________________________
Size: 24x31 cm.,
336 Page.,
Black White.,
(Lisboa - Portugal)
ISBN: 972-8380-27-5
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:34
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
HISTORIA da arte DA CARICATURA de
Imprensa EM PORTUGAL
Osvaldo Macedo de Sousa
Volume - 3
No Estado Novo 1933 - 1974
2. PREFACIO (ROUBODO)
Nao suponham Vossas Excelencias
que o humorismo e uma fabrico de
estrondosos gorgolhodos. Nco eý e oindo
bem ! A gargalhada e uma manifestaçao
de destrambelhamento dos nervos e,
quantas vezes, gargalhodos nervosas
traduzem estados de alma bem distantes
da alegria e da felieidade.
Quando a alegria atinge a gargalhada
aproxima-se da irreflexao, perde o
contrôle, o raeiocinio, nao e facil de
dominar e... quantas vezes, passada a
exeitaçao, acalmados os nervos, nos
sorrimos da sem razao das nossas
gargalhadas.
Quonto ma is distinto, ponderado e
discreto nao e um sorriso!... Ha mesmo
quem traga permanentemente um sorriso
a brincar-Ihe nos labios. Sao as senhoras
que tem uns lindos dentes!
Outras... porque um mafarrico dum
dente encavalitado Ihes quebrou a linha
impecavel da dentadura, lem um sorriso
menos aberto, aparentemente menos
franco e ainda, as vezes, velado pela
concha da sua pequenina mao. O que
eu pretendo, o que o Humorismo
pretende, e apenas fazer-vos sorrir.
O humorismo, embora isso pese a
muita gente, embora muitos o ignorem,
outros o neguem e muitos outros o
esqueçam, e filho das Belas Artes, mas
filho prodigio (perdoem-me esta vaidade).
Respeita os pais, os irmaos, nao
despreza a sua ascendeneia que muito
o honra, mas exige ser olhado e tratado
como filho e nao como enteado. Se
alguma distinçao houvesse a fazer, ela
seria em seu favor porque anatureza
fadou o humorista com um dom especial,
que se nao aprende em escola alguma.
Pode-se, tendo jeito, cursar o Escola de
Belas Artes, arranjar um mestre, estudar
enfým, para pintor, para escultor, ete.
Para humoristo, para caricaturista,
nao!
O humorismo na see com o humorista;
nao se estuda, nao se cursa, nao
obedece a regras, nem a escolos. E um
filho das Belas artes, mas emaneipado,
livre, garoto, cheio de vida, de espirito,
rindo-se dos preconceitos, boemio, mas
com um fundo bom. O humorismo e a
sintese da vida. Meia duzia de traços,
meia duzio de palavras. A ciencia de dizer
tudo, em duas linhas, em dois traços.
Sinlelicamente, tambem Leal da
Camara, nosso velho camarada e amigo,
conseguiu representar tudo isso no nosso
emblema. Desenhar e palrar... "por bem".
Mas vamos propriamente ao
"Humorismo e a Mulher".
A mulher, em geral, para nao dizer na
totalidade, detesta o humorismo e
sobretudo a caricatura. As razoes soo
focilmente compreensiveis e razoaveis,
o primeira vista, mas nao resistem a uma
analise mois profundo e criteriosa, como
vamos ver. Estou mesmo conveneido de
que ao sair daqui, algumas, senao todos
Vossas Exceleneias, levarao do
humorismo uma melhor impressao. /.../
Todas Vossas Excelemcias, quando tiram
uma fotografia ou posam para um pintor
de no me, sao, em ombos os cosos,
retrotadas o mais lisonjeiramente
possivel. O artisto empregara as mais
lindos tintos da sua paleta, os tons mais
suaves e harmoniosos para transportar
para o tela o vosso beleza e frescura.
Procurara fazer realçar todos os vossos
encontos. Se, porem, algum pequenino
defeito, borbulha ou sinal capilor, existir,
ele procurara posiçao adequada para que
tal defeito se nao note e nao venha
empanar o beleza da suo obra. O
fotografo retocara ote que tenham
desoporecido todos os osperezos e
defeitos.
Tirar-vos-a o buço, se o tiverdes
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:35
demasiado refilao. Arroncar-vos-a os
sinais de cobelo e se, por azor, fordes
estrabicas, endireitar-vos-a os olhos. Pois
mesmo assim... ainda por vezes nao
conseguem satisfazer-vos:
O que sucedera com o humorista, com
o caricaturista?
O fim do mundo! Aindo ha pouco
tempo um caricaturista celebre foi
processado e Ihe foi pedida uma pesoda
indemnizaçao por ter exposto o
caricaturistas artisto Cecil Sorel com um
queixo de robeco e um noriz fenomeno!.
Aqui vos deixo pois um conselho,
comarodas caricoturistas:
Por mois insistencios, por mois rogos
que vos faço qualquer dama para que
voces Ihe façam uma caricatura, nao
coiom nessa! Falo-Ihes uma pessoo
experiente. Podem orgumentor, e
orgumentom sempre os senhoras que
pedem para que Ihes façamos o
caricatura, que sao espiritos superiores,
modernos, desempoeirodas; que
opreciam imenso esso modalidade de
arte; que quonto ma is feios os fizermos
mais gostam. Deixoi-as falor, mas cautelo
com esses contos de sereia! Ha sempre
uma pontinha de vaidade em todos nos
e muito mo is nas senhoras. E
precisamente essa pontinho de voidode
YIL-YEAR:9 (KASIM - NOVEMBER 2010) SAYI-ISSUE:94
que, embora escondida do proprio dona,
se irrito com o coricaturo, com o exogero
dos defeitos e nao mois perdoa.
Tao cegos nos pae, por vezes, essa
pequenina porcela de vaidade que nem
sequer pensomos que o caricatura
celebrizo, ou pelo menos arronca do
vulgoridode, do bonolidade I Ja viram
caricaturas de pobres diabos,
desconhecidos, opagados, o quem
ninguem prego otençao? Nao! Em geral
o caricatura pessoal e sempre de alguem
que se destaco da craveiro, pela seu
espirito, pela suo orte, pelo seu dinheiro,
pelos se us pergaminhos, enfim, por
quolquer co isa ocima do vulgoridade. /
.../ Sempre que alguem nos elogia e pinto
com lindas cores quolquer coiso, e vulgor,
ao ve-la, sentirmos uma decepçao. Se,
pelo contrario, nos disserem mal e
fizerem uma descriçao desagradavel e
mois que certo que o acharemos bonita.
E precisamente o que se da com o pintor
e o caricaturista. O pintor e o fotogrofo
representam o informodor optimisto.
Gerom, portonto, desilusoes, decepçoes.
O caricaturista represento o
informador pessimisto, derrotisto. Gera,
portanto, impressoes agradaveis,
reacçoes beneficos para o modelo. Se
olguma reacçao desagradavel gera e
precisamente contro ele proprio por ter
induzido em erro. Nao ha, portonto, quem
vejo o caricaturo de uma senhoro, por
menos formoso que seja (e nao digo feio,
porque os senhoros nunca sao feios),
que, ao ver o original, nao exclome: Mas...
afinal ela e muito mais engroçodinha que
eu supunha. E ate bem interessonte, bem
simpatico, bem gentil! E... se virmos bem,
ote e bonita; E aquele molvodo que me
enganou com oquela tremendo
caricatura! Sempre o sacrificodo
caricaturista, antipatico, maldito por
todos.
Eu estou mesmo convencido que
oquela cançao brasileira, ogoro muito em
voga: "Ha uma forti corrente contra
voce..."
Leonel Cardoso
Trecho do Conferencio "O
Humorismo e o Mulher"
Proferido a 31 de Moio de 1938 e
editodo em
Livro no mesmo ano
________________________________________________
Size: 24x31 cm.,
520 Page., Black White.,
(Lisboa - Portugal)
ISBN: 972-8380-28-3
www.pavlidiscartoons.com
http://karadenizmizah.blogspot.com/
http://www.afghancartoon.com/
INT. CARTOON AND HUMOR MAGAZINE (NOVEMBER 2010) YEAR: 9 ISSUE: 94
Kýbrýslý Türk Karikatür Sanatçýlarý'nýn Eserlerinin Yer Aldýðý,
"Kýbrýs Türk Karikatür Sanatý" Ýsimli Karma Karikatür Sergisi
"EÐÝTÝM KARÝKATÜRLERÝ MÜZESÝ"NDE AÇILDI
"Kýbrýs Türk Karikatür Sanatý"ndan seçme eserlerin yer aldýðý
karikatür sergisi Eskiþehir'deki Anadolu Üniversitesi "Eðitim
Karikatürleri Müzesi"nde, 6 Ekim 2010 Çarþamba günü açýldý...
Serginin açýlýþ töreni öncesinde, Anadolu Üniversitesi'nde
okuyan Kýbrýslý Türk öðrenciler de Kýbrýs Þarkýlarý söylediler.
Karikatür sergisinin açýlýþýný yapan Anadolu Üniversitesi
Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Meryem Akoðlan Kozak; "Sezonun
ilk sergisinde Kýbrýslý Türk karikatürcüleri müzemizde görmekten
çok mutluyuz" dedi... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný
Musa Kayra ise yaptýðý konuþmada iyi iliþkilerin geliþmesini
diledi.
Ayný zamanda Milletvekili de olan karikatür sanatçýsý Arif A.
Albayrak "Bizler de yýllardan beri karikatür etkinlikleri
düzenliyoruz... Eðitim Karikatürleri Müzesi'ni kendimize örnek
alacaðýz, Kýbrýs'ta bir karikatür müzesi oluþturmak için
çalýþacaðýz" dedi.
Gerek Kuzey Kýbrýs'ýn sorunlarýný, gerekse dünya sorunlarýný
çizgilerle yansýtan karikatür sergisi nedeniyle Eskiþehir'e giden
Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Musa Kayra,
Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Tozaký, Eczan Özsoy, Dolgun
Dalgýçoðlu ve Arif A. Alabayrak, Eskiþehirli sanatseverlerle
tanýþtýlar, yerel basýna bilgi ve demeç verdiler.
M. Serhan Gazioðlu, Musa Kayra, Hüseyin Çakmak, Alper
Susuzlu, Mustafa C. Azizoðlu, Mehmet Ulubatlý, Zuhal Denizci,
Mustafa Tozaký, Cemal Tunceri, Arif A. Albayrak, Bertan Soyer,
Mehmet Ýlkerli, Sevcan Çerkez, Erdinç Ýlkerli, Zafer Tutkulu,
Celal Deniz, Elif Atamaz Aþýcýoðlu, Ezcan Özsoy, Serkan Sürek,
Dolgun Dalgýçoðlu ve Devran Öztunç'a ait toplam 63 eserin yer
aldýðý "Kýbrýs Türk Karikatür Sanatý" isimli sergi 28 Ekim 2010
tarihinde sona erdi.
SAHÝBÝ: AKREP YAYINCILIK.
GENEL YAYIN YÖNETMENÝ: HÜSEYÝN ÇAKMAK.
CYPRUS
WEB SAYFASI YÖNETMENÝ: EKREM ERDEM
ADRES: KIBRIS TÜRK
KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ
POSTA KUTUSU: 87
NICOSIA-CYPRUS
E-MAIL: [email protected]
WEB PAGE:
http://www.yeniakrep.org

Benzer belgeler

uluslararası karğkatür ve mğzah dergğsğ

uluslararası karğkatür ve mğzah dergğsğ those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only...

Detaylı

cartoon by: cafer zorlu [turkey]

cartoon by: cafer zorlu [turkey] PORTRAIT CARTOON BY: TAN ORAL(TURKEY) PORTRAIT CARTOON: TURGUT ÇEVÝKER (CARTOON HISTORIAN - TURKEY)

Detaylı

uluslararası karğkatür ve mğzah dergğsğ

uluslararası karğkatür ve mğzah dergğsğ PORTRAIT CARTOON BY: TAN ORAL(TURKEY) PORTRAIT CARTOON: TURGUT ÇEVÝKER (CARTOON HISTORIAN - TURKEY)

Detaylı