2014 Sayıştay Denetim Bulguları (Tüm Teşkilata)

Transkript

2014 Sayıştay Denetim Bulguları (Tüm Teşkilata)
J'ö"',
\tüy
T.C.
ULUBEY KAYMAKAMLIĞI
İlçe
Mitli Eğitim Müdilrlüğü
07.09.20|5
Sayı : 78502186-165-E.8886720
Konu: 20'l4 Sayıştay Denetim Bulgulan
(Okul Aile Birlikleri)
Milli Eğitim Bakanlığı
Strateji Getiştirme Başkanlığının 2014 Sayıştay Denetim
Bulgutarı ile ilgili 25.08.20l5 tarih ve 165.0| lE-837 5570 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.
söz konusu; yazı doğrultusunda yapılacak olan denetimlerde herhangi bir olumsuz
durumla karşılaşmamak ve uygulamalarda birliğin sağlanması açısından okul aile
birliklerinin gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerde Milli Eğitim Bakanlığı okul Aile Birliği
Yönetmeliği hi,ikümlerine titizlikle riayet edilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Mustafa TURGUT
İlçe Milli Eğitim Müdürü
EK:
Yazı (2 Sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Teşkilata
Güvenli E|ektronik
İmzalı Aslı ile Aynıdır
Q9..../o3.
{5..
VH.
A},rultıh bilgiiçin: Melek
Aşağl Mah. Hıikümet Konağl UlubeyruŞAK
Elektronik Ağ: ıııııı.ulubey64.meb.gov.tİ
ç-posta: [email protected].ü
Bu ewak güvenli elekıronik imza ile imzalanmıştır http]//evraksorgu
Te|
meb.
KARAKUŞ
gov.t adresindenf2Oa-3c91-3845,a'7
-
V-H.K.I
16 54 -
iç Haü 19
Faks: (0 276) 716 14 46
(o 27 6) 7
c7
|6
-6a97 ıoau ile teyit edilebiıir
\
a*
T.C.
ü
MiLLi EĞiTiM BAKANLtĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı, : 43942091-1 65.01 _E.8375570
Konu: 2014 Sayıştay Denetim Bulgulan
( Okul Aile Birlikleri )
25.08.20l5
DAĞtTlMLI
l739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun l6 ncı maddesine göre Bakanlığımıza
bağlı okul ve kurumlarda kurulmuş olan okul aile birliklerinin iş ve işlemlerini
gerçekleştirirken uymak zorunda olduklan usul ve esaslar 09l02l20l2 tarihli ve 28l99 sayılı
Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği
Yönetmel iğinde di.izenlenmiştir.
Ancak Sayıştay Başkanlığınca yürüti,ilen denetim faaliyetleri
kapsamında
Bakanlığımızın 2014 yı|ı Denetim Raporunda okul aile birliklerinin işleyişinde Yönetmelik
hükümlerine uygun hareket edilmediğine yönelik çeşitli bulgular saptanmış olup, söz konusu
bulgular yazımız ekinde sunulmuştur.
Bu
denetimlerde herhangi bir olumsuz durumla
karşılaşmamak ve uygulamada birliğin sağlanması açrsından okul aile birliklerinin
gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerde Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği
hfüümlerine titizlikle riayet edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
nedenle, yapılacak
olan
Veysel ERDEL
Bakan a.
Başkan V.
Ek: 20l4 Denetim Raporu Bulguları ( Okul Aile Birlikleri
)
DAĞITIM
B P[anı
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/AN}"ARA
Elektİonik Ağ: wlrw.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntılı bilgi için: Ad SoYAD Ünvan
Tel: (0 3ı2) 413 18 24
Faks: (0312) 4l8 75 39
Bu e\İak guvenli eIelfonik imza ile imzalanm§tlr. httpr/evraksorgu.rneb.gov tr adresinden9d9c-8l 51-3 da8-9569-65lb kodu ile teyıt edilebilir
2014
vILI sAyIşTAy DENETiM RAroRUNDA oKuL AİLE siRLiKLBRi
rıe.xxrN»eri nBıBıivr nuLGULARI
BULGU
1: Okul-Aile
Birliği hesaplarından eğitim ve öğretim giderleri ile maddi
imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçları dışrnda harcamalar yapıldığı,
BULGU 2: Okul-Aile Birliklerinde mevzuat uyannca tutulması gerekli defterler
genet olarak düzgün tutulmamakta, harcamaların dayanağrnı oluşturan karar
defterindeki yönetim kurulu kararları genel nitelik taşımakta ve harcamalar mevzuatta
betirtilen süreç dahilinde yapılmamakta, komisyon kararı olmadan harcama yapılmakta
yada harcama yapıldıktan sonra komisyon kararrnın alrndığı,
BULGU 3 : Okul-Aile Birlikleri bankalarda bulunan hesapları için hesap işletim
ücreti, yaptıklan işlemler için de EFT ve havale masrafi gibi ödemeler yapıldığı,
BULGU 4: Okullara ait salon, açık alan, ve otoparkların Yönetmelikte yapılan
değişikliğe rağmen kiraya verildiği,
BULGU 5: Zamanrnda ödenmeyen okul kantin kiraları için Okul-Aile Birliği
tarafından gecikme zammı uygulanmadığı,
BULGU 6: Taşrnır İşlemlerine ilişkin olarak Taşınır Mal
Yönetmeliği
hükümlerinin uygulanmadığı,
BULGU 7: Okul-Aile Birlik]erince yapılan kantin ihalelerinde ihale kararı
ve
sözleşme damga vergileri ile mal ve hizmet alımlarına ait sözleşmelerde sözleşme damga
vergileri tahakkuk ettirilmediğine ilişkin bulgular saylştay Başkanlığınca saptanmıştır.