Ortaöğretim Araştırma Projeleri Yarışması

Yorumlar

Transkript

Ortaöğretim Araştırma Projeleri Yarışması
T.C.
ş'
ULUBEY KAYMAKAMLIĞl
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
:
Konu
:
78502
l
25.12.20l,5
86-662-E. 13357 |29
ortaöğretim Araştırma
Projeleri Yarışması
.MÜDÜRLÜĞÜNE
ULUBEY
Uşak Valiliği iı
Miııi Eğitim
l60 sayılı
478480 l 7-82l .O5-E.l293 l
hakkındaki yazısı ekte gönderilmiştir.
Müdürtüğünün 15.|2.2015
"Ortaöğretim Araştırma Projeleri
tarih
ve
Yarışması"
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Mustafa TURGUT
ilçe Milli Eğitim Müdürü
EK:
Yazı (2 Sayfa)
DAĞlTIM:
Tüm Lise Müd. ne
Güvenli Eiei(rcii,a,.
lmzaiı
lj
9:....ı.
Aşağl Mah. Hiikümeı Konağı Ulub€yruŞAK
Elektronik Ağ: wlrw. ulubey64. meb.gov.ıı
e-posta: [email protected],tr
Ayrıntılı bilgiiçin: Melek KARAKUŞ
Tç1: (0 276) 716 16 54
- V.H,K.İ.
- Iç Hat:19
Faks;(0 276) 716 14 46
77 1.oau ile ıeyil edilebilir
Bu evrak güvenlielektronik imza ile imzalanmıŞt|r htlpJ/evmksor8u,meb,8ov tr adresindendl49-bfe4-3d43-9db9-al
w
J'X"1
T.C.
UŞAK VALİLiĞİ
il vıiıli Egitim Müdiirlüğü
Sayı : 478480l7-821.05-E.l293l l60
|5.|2.20l5
Konu: Ortaöğretim Araştırma
Projeleri Yarışması
KAYMAKAMLlĞ]
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)
MÜDÜRLÜĞÜNE
ilgi :
ı5/ı2/20ı5 tarih ve |28742161sayıh Müdiirlüğiim
Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
İlzde
kayıtlı yazı.
Böliimiinün
Projeleri Yarışması" konulu iIgi yazısı ekte gönderilmiştir.
"ortaöğretim Araştlrma
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bülent ŞAHiN
Vali
a.
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
l Adet Yazı.
DAĞITIM:
-5 İlçe Kaymakamlığına
(MEM)
-Lise ve Dengi Okul Müd.ne
ortaöğretim Hizmetleri Bölilmü
Enstitti sok. Valilik Binasl Arkası 64l00-Merkez/UŞAK
Aynntıh bilgi için: Ahmet sait YILDIZ Memur
Tel
(0276) 2245603
:(0 276) 2233989
e-posta: [email protected]
Faks
:
Bu eıİak güvenli elektronik imza ile imzalanmış(ır http://ev.aksorgu meb.gov tr adresindencbce-79d2-3465-85dc-e5d9
kodu ile teyit edilebilir
14
ka
15 14:24
bilg
3399405
isayar mu hendiSligi
p,1
uşAK iL MiLLi BĞiriıvı ııüıiiruüĞürve,
r4.12.20ı5
TÜBlTAK-Biıim İnsaıı Destekleme Daire Başkaılığrİca LlsE öğerıimiıe devaın
etmekte olan öğencileri tejnel, soşal ve uygulamalı bilim alanlaıında çalışmalar yapmaya
teşvik etrnel çalışmalannı yönlendirmek ve mevcut bilimscl çalışmalaıııın gelişimine
kaiJ<ı
RA
sağlamak amacıyla
YARISMASI dilzenlenmek,.edir. 2016 yılında geİçekleştirilecek yanşrııa progr:ımında yeni iki
başvuru alarıı ile biıLikte; Bi- gisayar, Biyoloj i, Coğrafya, Değerler Eğtimi(Yeni), Fizih Kimya,
Matematik, Psikoioji, Sosyoloji, Tük Dili ve Edebiyatı, Tekrıolojik Tasanm(Yeni) ve Taıih
o]mak üzere toplam
oniki faıklı başvuru alanı yer almaktadır. 47.Orta0ğretim Araştırma
Prqjeleri Yarışması afuleri TÜBİTaX taıaindan Okul Müdürlüklerine gönderilmiştir.
Yarışma hakkrnda bilgilere ve proj e ıehberine http://www.fubilak.sov.tlltı/yarismalar/iceıikarastirma-oroieleJi-varismasi adresinden ulaşı[üiInektedir.
Proj e başvuruları
05 Ocak 2016 tarihinde başlayacalı ve 18 Ocak 20l6 tarihinde, saat
17:30'da sona erecektir. Bşvurular https://e-bideb.tubitdk.gov.tİ adıesindon ö§eııciler
tarafrndan online olarak yepıIacak ve sistğmden alınacak başvırru onay formuıun çıkiısr
öğrenci4eı danrşman ı,e okul müdürlüğü ıslak imzıliı olaıak22 Ocak 2016 taıihi saat l7:00'ye
kadar Bölge Koordiıalöılüğü adresine gönderilecek veya elden teslim eililecektir.
47.Ortaöğretim Aı,aştırm;ı Proieleri Yırışması'nrn ilinize bağlı resmi ve özel ortaöğrğtlm
kurumlarında duyuıu]ması r,e katılım konusunda teşvik edilmesi için bilgileıinizi ve geıeğini
arz ederim.
Saygılarıml4
L"",,
J,/
Prof. Dr. Serdar KORUKOĞLU
Titbitak OrtaöğIetim ÖğrenciIeri Araştrrına Proje leri Yarışması
p gu ü
n
i,
"##* ff:llf,",i'f*Xllil
Bilgisayar MüheDdisliği Bölümü
Adres:
Ege Üniversitesi -3ilgisayar Mühendisliği Bötümü, Bomova V[etro İstasyonu Kaşısı
35l00 Bomova iZ-MİR
Telefon : (?32) 3ll 25 86
T.c
LIG
Fax: (232)339 94 05
E.Posta: serdar.konıkoq}rı(,Deqe.edu.tr
İğ
ü
6.
t5
Aralü 2015
7^

Benzer belgeler

JllertMi - tc millî eğitim bakanlığı

JllertMi - tc millî eğitim bakanlığı Bilgi ve gereğini rica ederim. A!unet TURKKAN Vali a. ~ube Müdürü

Detaylı

U LUBEY xıyır,ıareıı ııĞ ı - ulubey ilçe millî eğitim müdürlüğü

U LUBEY xıyır,ıareıı ııĞ ı - ulubey ilçe millî eğitim müdürlüğü Ayİllılı bilgiiçin: Affaı BAŞI}U('i Şb.Nld, Dalıili -l l0 Tl1] 038] 2l]6840 Bölüın Dahili: l]6

Detaylı

31 £Kl 2014

31 £Kl 2014 tiim lise ve dengi okul ogreneilerine yonelik, Peygamber Efendimizin Hayatl konusunun i~lendigi Dr. Mehrnet sORMELl' run "Gaye lnsan Hz. Muhammed (A.S.V)" eserinden derlenen sorulardan ol~ "Siyer-i...

Detaylı