tübitak sınav duyurusu

Yorumlar

Transkript

tübitak sınav duyurusu
∫巡汎
T.C.
ULUBEY KAYMAKAMLIGI
119e MillT EEitim Midiirl■ Ё
i
Sayl :78502186-821.05-E.5215363
10.05.2016
Konu:TUBITAK Sinav Duyurusu
MUDURLUGUNE
ULUBEY
istanbul ttnivcrsitesi A91k ve Uzaktan Ettitim Fakititesinin, TttBITAK adlna
ger9cklc,tirilccck olan;Ttirkiye geneli KKTCideki rcsFni/ё Zel tiim ortaokullarln 5,6,7 ve 8.
ёttrenCilerine
nclik"21 Ulusa1 0rtaokul Matematik Olilllplyatl"ve Tirkiye geneli
ёttenCileri ilc Ttrkiye geneli resmi/6zel tiim lisc vc
dengi okullarin 9,10 ve ll.sinlf ёttre,cilerine yё nelik"24.Ulusal Bilim Olimpiyatl"
duyurllsunun yapllmasl lle ilgili Bakanl増 lmlZ Yenilik vc EEitim Tekn01● ileri Genel
ヽ
4tidiirliitttintin o6/05/201 6 tarih ve 5097432 saylll yazlsl ve ekleri ilisikte olup, ayrintlll bilgi
sinif
yё
resmi/ё zel tiim ortaolQllarin 8.slnlf
ilgi web sitesinden alinacaktir.
Mustafa TURGUT
119e Milli Ettitim Muduru
EKLER:
ilgi yazl ve eklcri(8 Sayfa)
DAGITIⅣ l.
Ortaokul ve Lise ⅣIiid ne
A,agl Mtt H趾 血net Kona言 l UlubcyttsAIC
ElcktЮ nik A意 :www ulubcy64.mcb gov.tr
e‐
postal [email protected] tr
Bu evrak givenli elektronik inlza ile inlzalallFnl,ur h"p:〃 evraksorgu meb gov tradreshden 6b2d‐
Ayrintth bilgi 19in:Feyz1 0SKAY scf
Tcl:(0276)7161654
Faks:(0276)7161446
dc61‐ 3546‐ a762-6412 kOdu ile teyit edilebili
ToC.
PIILLI EGITIIⅦ
BAKANLIGI
Yenilik ve EEitim TeknOlttileri Genel Mttdirli言 i
06.05.2016
Sayl :88013337-821.05-E.5097432
Konu:TUBITAK Sinav Duyurusu
VALILIGINE
(1l Milli Ettitim Midiirlii訓
llgi: istanbulも niversitesi Rektё
rlii『miin
)
o3.05.2016 tarihli ve 491 6943 saylll gclen yazlsl.
istanbul ttniversitcsi A91k ve Uzaktan Ettitim Fakiiltesinin, TUBITAK adina
gcr9cklcstirilecck olan;「 Ftirkiyc gcncli vc KKTC'dcki rcslni/ё
zcl tiim ortaokullarin 5,6,7 ve
8.slnlf ёttrencilcrinc yё nelik''21.Ulusa1 0rtaokul MIatematik Olimpiyatl"vc Ttrkiyc
geneli rcsmi/ё zel tim ortaokullarin 8.sinlf ё
ЁrenCilCri ile Ttrkiye gcneli rcsmi/ё zel tim lisc
ve dcngi okullarln 9, 10 vc ll.sinlf
ёЁrcnCilerinc
yё nelik''24. Ulusal Bilin1 01implyatl''
duyurusunun yaplllnasltalebine iliskin ilgi yazl ve ekleri incelen■
listir.
SOz konusu ctkinliЁ in;Tiirkiye Cumhuriycti Anayasasl,Ⅳ filli Ettitim TCmcl Kanunu ile
Tiirk Milli EEitiminin genel ama91arina uygun olarak,ilgili yasal dtizenlemelerdc bclirtilen
ilke,esas ve ama91ara ayklrlllk teskil ctnleyccck sekildc,duyurusu ve dcnctiinlcri ilgili okul,
i1/i19e rnilli eЁ itiln mtidiirliikleri taraflndan gcr9cklestirillnek iizerc,gё
ntill■ liik
esasina gё re
yapllmasl hususllndabilgilerinizi ve gcrettini arz/rica ederim.
Ahmet OnurAK
Bakan a.
Genel Mtdiir
EK:1lgi yazl ve ckleri(8 sayfa)
Not:Etkinlik dctaylarina YECiTEKlc ait asaЁ ldaki web sayfasliizeHnden ula,1labilecektir
http:〃
ycgitek.mcb gov.tr/www/yarisma― duyurulari/katcgori/18
DAGITINII:
GereЁ i:
Bilgi:
B Planl
Temel EEitim Gcnel Midurli言 薔
AB vc Dl§ ili,kilcr Gcncl Ⅳ[idiirliitt
Ortaё ttretim Gcncl NIItdtirlii帥
Din Ottretimi Genel Midiirlitti
Mcsleki vc Teknik Ettitim Genel NIItdiirli帥
Ozel Ettitim Ve Rch.Hiz.Gcncl Midiirlitti
Oze1 0ttretim Kurumlarl Gcncl Midtirltttu
istanbu1 0nivcrsitesi Rcktё
rliiこ
i
UBI AK
leknikokullar - 06500 Yenirnahalle/ANKAI{A
YEё lTEK bilgi l,in:Ya,ar sAHlN(Uzm Ottlt・
Elektronik A$: wwrv.rneb.gov.tt'
e-posta : yegi tek(a)meb. gov.tr
Tel :(0312)2969440
Faks:(0312)2238736
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
1029-70b1-35d9-bfa4-6310
)
kodu ile teyit edilebilir
ヽ ”
ゝ.,│よ ヒ
..、 ia■
∵
e Sa"20■
4,20・
│IIIll:II‖
lI
BcNusv4"」
●
・
T.C.
lsrnNsur 0nlvnnslrssl nuxronl0G0
Cenel Sekreterlik
u
n
o
坤K
ぐOK IVEDl
:88469847_402.01‐
lSInav Dupttlsu
MiLLi ECITIM BAKANLICINA
Bakanhk:ar/Ankara
TOBiTAK adlna istanbu1 0niversitesi A,lk ve U―
EEitim Faldltesi tarafmdan
ge"eklestirilecck olan 2 1.Ulusa1 0山 lokul Matemadk 01impiyatl ve 24. Ulusal Bilim
Olirnpiyatian sinavian 4 Haziran 2016 tarihinde yapllacakt】
ligili sinavlaria ilgih ekte yer alan‖ aniann il M‖
r.
HEこ itim MidttlttL面 anclliglyla ttim
ve O由 okuHara duyu■ lmasl hususunda b18inizi ve gereJni arZ edenm.
iヽ e
eoiIYuh
Prol Dr.R∝ ep GUL00LU
Rch6了 V.
EKl
‖an memi(2 ada)
ENIN W、
L,こ 、じ
たE
40px7V● BEHU5Ve
縫
r腎 1:1蹄 需
現準オI器器1'3“
0020
52Bり 321Fadht電
:Ъ
c‐
posta:gencbekreted破 @istanbuLdu.鮨 Elekmnit′
電
摘n面
出甜゛朧:Ntt stn“ Ш
:―・iStanbul.edu t
Dah誦
:】
劇
■
“
0025
6‐
60012
r
zt01
U
rlrrr
- tt. utusAl (nrAo(ul uereulrlx o.lnrlvm
AMAg
2201-Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyetr'nrn amacr; ortaokula (5., 5.. 7. 'ie 8. srnrflanna) devarn etmekte
olan dtrcncilere m.tematiti sevdirmek, bu alanda gahgmrbr yrFraya tegvik ctmek vc 6tel {itim olanallan
satlayarak ilgi ve yetenekleri dojruhusunda erkcn yattan itiberen gelitmelerine katkrda bulunmakttr.
SAwUnU
o
o
r
o
ro$rurnr(.1
Matematik dahnda yaprlacak srnavlara, 0lkemitdeki ve konuk stattls[nde katrlan XKTCde*i
ortaokullann 5. 6. 7. ve 8. qnrflarrnda okuyan baprrt (itrenciler arasrndan okul y<inetimlerince
segilecek en gok 5 ii{renci katrlabilir.
O3rencilerln l.C. vatanday olmalan gerekmehedr.
Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatr'na baryurular
bawurular labul edilmer.
btut tr,tudiirttitleri tarafrndrn
yapthr. Eiretscl
Adaylar srnava. srnav girig belgesi ye tizel kimlik belgclerinder blrisi {niifus crizdanr, s0rfiU belgesl veyr
pasaport) ile girerler. Snavgrig belgesi yc tircl kimlik bclgcsi yenrnde olmayan edarer srnav€ ahnmat.
EA'WRUYoTTEMI
o
o
ulusal Oneokul Matematik Olimpiyab srnau lkl apmah olaral yeprlr. g;6nsi Atama Srnavr TUBITAXBiDEB edrna lstanbul Unircrsitesi tarafrndan Wr0l0l0r ve balvurular http://tubitak.istanbul.edu.trl
adresinden dtrencinin hahn ii{renim giirdUt0 okul m0diirliitiince yaplrr.
Ba|urular istanbul Univeniteri
Agrk ve Uraktan
no'lu hesaba srnav 0creti olan 30
Elitim Fakiiltesi - IRl3 0001 2qXl 8200 0006 2m3 78
rcnra yaprhr. (Ayrrcr bawuru adresinden kedi kartt
TL yatrrrldrktan
ile iideme yaprlabilir.)
.
Eawuru yaprldrktan sonra bir 6lrencinin yerine baSka birinin dnerilmesi ya da drha 6nce kont?njen
rt t*renci dnerilmit olan dallarda yeni ti{renciler iinerihrek $aynln tamamlamal gibi
de[igiklik tahpleri kabul edilmez.
sayrsrndan
r
Okul MiidiiilUklednin srnava katrlacak iitrencilerle ilgili istenilen bilg,ilerl apfda vedlen bagvuru
tarihleri irrestnde htlp://tubitalcistanbul.edu,trl adresindc yer al.n formlarr doldurarak bildlrmeleri
gerekmektedir.
.
ilrn ve agklamalar TUBITAK - BiDEs adrna lstanbul Uniwrrltcsi Agk ve Urektan €Iitjm
Fakiiltesi tarafrndan tom okullara ll Milli Etittm Mudilrl0khri aracrlrtl lle duvurulur ve
Programla algili
http//tubit k.istanbul,edu.trl, http://wnv.r.tubitil.gov.tr
web adreslerinde ilan edilir.
t
BASVUnU
rArlHl
2r.0{.2016
-
10.05.2016
10,05.2016 t.dhinden sonra yaprlacak bagvurular kesinlikh kabul edilmer.
8A'VUruADRE
I
http://tutitak.istanbul.edu.trl
SIIIAV TARhI VE YERI
Srnav, 0a.6.1015 tarihinde bagvuru yo$unlutuna grire belirlcnen illerdeld qnav merkcrlerinde yaprlrr.
Adrylar, srnava girmek istedikleil srnav mcrkazlerini bagwru esnasnda segebilirler, Adaylrrtn lnav girig
belgeleri 30.05.2016 tarihinden itibaren Okul Miid0rlerince http;//tuHtak.astanbul.edu.trl web adreslnden
edinilerek imrah ve kapli olarak slnava girecek Olrencilere teslim edilir.
$xAvYoilTEMl
Srnav iki agamalt olarak yaprhr, birinci agamasr 04.06.2016 tarihind€ EIDEB adrna istanbul Unirrersitesince,
ikinci agamasr ise ilrn edilen tarihlerde EIDEB t.rafrndan yaprhr.
Al lldncl Atrme Smru
Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyan 6;r1nsi Atama Srnavr, goktan segmeli 32 sorudan olugan test olarak
uygulanrr. T0rtl 6trencilcrin aynr sorulan cevaplamalan incnir. (Srnrllan giire ayn rcru grubu yoktur.)
Blrlncl
r
At nrt Smryt'nn Dlalcdlrllmcll
Birinci Agama Srnavr'na BOre Trlrki)re genelinde tigisel ba'an sralemasr dikkate aftnarak, ilgili Komitece
ikinci Atama Srnavr'na girmeye hat karanan Olrenciler belirlenir. Sedendirmelcr,6rel Okulve Resmi
Olul tilrerrileri olarak iki kategoride yaprhr, hcr ih kategori dc tendi igindc deterlendirilerek taban
ouanlarr belldenir,
.
ikanci A$ama Srnavr'na girmeye hak kazanan dtrenciler, 2016 yar aylannda B|DEB tarafrnd.n
dtzenlenecek olan Yar Okulu'na davet edilir. Birancl Atama Srnau sonunda, $nav sonuglar v€ katlen
tlin 6trencilerin puanlarr gnav tarihinden sonra yakbgrk 1,5 ay iginde TUBIIAX web sayfastnda ilan
edilir.
3l lkhcl Atrme
srrill
Birlnci Aama Srnau sonucuna t0r€, Yaz Okulu'na hatrlmaya hak kazanan ofrencilcr ihnci A$ama Srnau'na
Srnav tek oturumda yaah olarak gerg*letir.
galnlrlar.
lrln^a.An
'
Adaylar gnav sorularrna illgkln itirezlannr, soru ve ccvap anahtannn hnp://ww*.tubitak.toy-V vc
hnp://tubitalcistanbul.edu.trl internet adreslerinde yayrmrndan itibarcn cn Beg 1O {onl lt g0n0
igerisinde, snav sonuglanna lli5kin itiazlannr ise rcnuglann adrylara duyurulmasrndan itibarrn cn gcg
10 (on) gtln igerisinde BiDEB'e yapabilider-
.
Adaylar, sorulla, srnlv uygulama$rna ve sonuCara ltiraz baSvurulannr istanbul 0niversitesi Agk ve
Urahan Etitm Fakiiltcsi - TR13 O(nl 2oO9 8200 fllo6 2OO3 78 Doner Sermaye i'lanesi hesahna 10
Tt (on TI- KDV Dahil) itiraz 0creti yatrarak crnan banla dekontu ve
srnav adrnrn yarrt oldugu dihkge ile
BiDED'e yapabilirler.
Eanka dekontu, T.c- kimtil numarasr, adr, soyad, imra ve adresi
olmayan dilekge ile suresi gcglihen
sonra yaglan itirarlar dikkate ahnmaz.
Itirar sonuglarr adaylara SiDEB tarafindan bildirilir.
6o0um
ikinci Agarna gnavl sqnucunda dereceye giren dlrencilere mrdalya ve
baSan belgei, madalya alan
titrencil erin ij{retmenlerine tse takdir bctgesi rerilir.
ilgili xornltece bapnh S6riilen iif,renciler, 2ol62ou olretim yrft yarryrt
trtilinde B|DEB tarafhdan
d0renlenen Ulusrararasr Birim orimpiyadrn Klg okuru,na davet
edirlr.
Madalya alan 6lrencilerdcn Geng Ealkan Matemauk olimpiyatr'na kettlm.k
ifin yatr uygun olrnlar,
2017 ilkbahannda yaprlacak olan Genq Ealkrn Matematik Olimpiyar Takrm
Segme stnau,na gairlrrlar,
{Geng Balkan Matematik olimpiyatr'na kallacak 6frencilerin, Olirnpiyat s,n.rrirn yaprlacag giin
1S,5
yaSrnr (186 ay) agnramrg olmalan gerekmehedir,)
ulus'l onaokul Matematik olimpiyatr'nda zorluk dlireyi, matemrtilte 6zel yetenelderi
kefetme rmacr
dotrultusunda belirlenmektedir. Eu nedenle, olimpiyat srnavlafinrn, hem icertk
hcm de d0rey
baklmrndan, ortaokul i$rencilerinin girdiai dit€r 3€cne ve girig
$navlarndan farkh oldulu bilinmelidir.
Ulusal ortaokul Matematik Otimpiyatl, ortaokullafin 5, 6. 7. ve g. rnrflanna
da/an etmekte olan taim
o$rencilere agrk olmakla birlikte, 6lrencilcrimiri astenmeFn turden bb batanstl*
duygusuyh largr
kargtya brrakmamal igin, bagvurularda bu lgerlk ve dozey farklrl{rnrn
Stir oniinde bulundurulmasrnda
yarar gcirolmektedir. TUS|TAK - Bilim Insanr Dcsteklemc
Daire Bagkanhlrnrn sitesinde bulunan gegmil
srnav airneklerlnin otrenciler tarafrndan incelenmeslfin saflanmasl
6nerilir.
('l
Gegmig yrllrra ait srnav sorulan vc cevep
anahtrrbnna, hnp://umrl.trsltakgov.tr rdresinden ulagrlabilir.
Gegtitimi: yllarda tnavlara ba$vurusu yaplan adaylann yakl:yk
x
z0stnan stnavlara girmedfil csptt
it giicu .l'e ekonomik kryba
'{of: Bu durum Kurumumul ve
edilmi5tir,
srnavr ytir0ten kurum agsndan biiyiik bir
neden olmaktadrr.
8u hususta okullarrn, aday S6sterilen dlrencilerin srnava girmeleri ve stnava girmeyecek
6frencilerin
bltvurr$unun yaprlmarnasr konusunda daha 6zcnli davranmabn 6nernlidir.
6u programla llSlll tum uygulamalar niSiTAX aitim xurutunca onayt"n ,5 Genct Uygularna
dayanrlarak hardanmrl qrrir0tme Kurar ve irkereri'esas ahnarak yaprrrr.
Esasla6na
r0
2Q-
-
rlrr r
24. IrTJSAL
d
l$t
OLlM HYAILAF!
AirAc
[email protected] Blim Qlimiydlsrnrn
rnai
ortd$d 6. snrf (ndcrnatik Oimpiydlat haig) ve lis
dfeftilsini 0ie en onil ofenclleri hrio bS Elimlsinde Cdrmdr yarr| ya0rndinneh gdrynCrmt
y0nlendrmd< rc bu dalada {ftim olrrd<lsr Ssyrd( Flifldcrinc ldkda bulunrnddr.
BA$
.RJlqll.AR(')
Eyolc8 w ElCsyr ddlanday4rldr gnavlra 0llta{de*i w konuk
fKCdeti trer lisrin, bryrh o'cncjlei randgr d<ul yurllmirc e6ilak hr
drtdafi ek l0dfend ilekalrldilir.
I
MaterlEtih fuih
I
Otatujla dabu gna/ra Malarrdik drgnddri ddlrda(Fzih l(rrya Efoloii rle Elfsaya) yCnca
6. lnrfa devm dmdde da brylft ofendlsi aandan olol yonciimilE tgl€c€k her Canda st
go* 2 0$ari ile kiltldilir.
t
gnaa
y+Gk Ottrjlefin MBtrdrndsr yerlel rrlcrlczi idenr ortdt sna,larrd+fm
l6lii 9nair. Ad<eri lie Snan, kaz \f rklrk w ErrCuluk 9navlan vb. CiH cnarr
haid Otaqfeiim lffegimt Rrarr (Or? qfe\trlc$in'rt EbRrtr(Edild<ateCtntd( Ritkifc
endi rrdrnda 9610luk diliirne $mig drCfl grekir. Otekd ve/wya lis 4itininin Ur hrrtnr
yurt dl nda t anan lana ndeniyle Iffi rqa SES$bi anaira $ remerni g T.C tdatdQ dtfadla
lgin il$li durumlsrn bd gdendirdiKefi td<dirde bu kurd garne,
baflr,rru
ve1p SBScb
E
l(rrfa
ststucinde l€lllar
(tulis
Egruru ofiaNrde ildli sna, snucrr hdfirnda yanl6 bqpcla h/lrnil dfcriler w okullr ih
hukukirrei iCsr{E uygdandrr: tHdondayrrlrgbelpldabulunulst 0fencilcin sna\rat ipld
yd idt
ile Urlilde kcndilsin&t
€dilir, T(dTA(tedrn<br y4lan rnarr nrsdlrr
Orulla ilgli olad< ls, durun MBs trildirilir. Afrca ysirl be}qd. bdunsr 0fstd
TTHTAK Uirryeind€kj butun progarlrla iliill kailir. $z konuo iferlerem$d+
ign b4ruru
I
I
E
srandagrCdi hffidy€tin
CgreUlerin T.C
rdad4
ldril
€dilar.
rc olqrlliln
olurrnrns
g0cle{ikn€d grdanelCcdr.
dnrdsr gsdotCddr,
F k lcmya Eydoji w Elqisaye ddlatnda 0nsileek la$
0fclim yrtnda (2016'<ta) lisrin on gnilrn€ olrrrndrr Frdfidd€dit
Lia on snf ofencileri b6ruranaAr snarlaa ldilrTrsft &tre Materndk
dfarilainin,
201$20'16
I'brofend ydnubirdddil bqmdilir.
sna,a snar grigbdgei rc(ml Hnlik bdgdsind€n Utii (n0luscdslr. iir0c0 bdgi wlp
I tdayE
pqorl) ile girerla. 0nav girig bCgea ve 0,al kimlik b€lpi bor*e.inde olmq/st dqls rrela
Crms,
BA$AFU\(l-frEtrl
Uurd Elim Oimpisler iki Fndr of* y4luldrr. Erirrj Agne Srravl t(dtn<dDBdlna
lcalbJt I,hirerdlei |rdrnde1 yurotolecEk \,s bs,urulr lrtlp//tutritdcidnbd,du.tr/ dsdncl
I
oFsEinan Han
o$*im g0ntti$l kurrn modfi 0!0ne
yTptlr.
m
ml
2$3 7E
2ru EAd)
lganlut Oitadtsi ACk r,€ lld<tat Sltim Fdolted - 1Rt3
kred
(tyna
y4rldilir.
bryuru
dednden
ylrrrldrllan
onra
m'lu he6$e snav {lcdl olar 30 lL
kci r ilc tldenr y?d*tilir. )
I
grurulc
I
gqrruru yrprtdrktar onra brir ofancinin
sayrendir z
d€ttiH ik td+led k$d cdilrta
Fine bC€
E
I
Oot
MudiirluHerinin
On€dl€rek sayrnrn
snaa kdild( Ogrerril€rle il$li itetilat Ul$lei
tdihleri aanda hnp//trilitdriCanbd.edu.tr/ drednde ytr dn|
gt€lcYldddk.
fogranrla iuti ilar ve 4klrndr ITETA(-
fadn* rrrdmdil ttrn olrullra ll
s*da
lsnlal
dmArna hatut thirerCtel
Milli
tqto|iat
tsnarlama 6fti
birinin dnsilnred ya de ddta 6nT
Ogtrtci On€rilmito|ar ddlada yvri Osemilc
Sinr
M0d0rl0ldri
\,Erilg| ,b4ruru
doldured< Uldttrd€ri
rol$
http//trbildcista$ul.du.tr/ , hilp://rrr ,.tubatd(gov.trur$ deslsinde
Agk
w tldCet Qitim
ile duyurdd w
ilan ediled<tir.
BAS .R.lrAFFl
21.04.201 6
-
10.(E,2016
leihindan snra
I
0.05.201€
yprld bqrunlr
kt$t*lde ldul
qllnp'
BA$AruADFEI
http//l r{itdt.itttlbul.edu.t r/
Si,IAVTARH\,8\H
Snavta, 04.6.2016 trihinde bryuru yofrntuf.rna gpre bCidarar ilterddri snav mtr|{*inde y+Jr.
l4s'lla, snara gnrnk idedHsi gnan nrrlcdcrini baruru egtano epblirler. Adaylam tnav dril
bdgderi 30.05.2010 tsihindcn itiba€n Orul mud0rlgirrce trttp://tubitdcitatNl.edutr/ web deittden
dinil gek inudr r,e k$i dd( Enaa dteod< 0femilee t€d im edilirSI.IAVYU\tlHll
gnav iki ryndr
ikinci
dr* y4rtdr
Urimi
pna
gna l- IUdTA(- dtEtrdmdan
A)
O$.6.2016 trihinde
dDBdtna Ha$ul thiren*talne,
14lrr.
ArinciAatmsnan
9nadgdq
:
I
I
Qktan sgndi
sulrdarduFteclstygubtr.
Tiim dfarciler aynr
su
guhrnu )4ilil|t. (9nillre gote ryrt
uu
grubu yoklur)
Xlnrya dalmdan anara gireek datlrn fonldyorrd h€+ rtddndefini yailrrnds bttNundurmdrt
gprdmraCeoir. (g$sryc 6dliHi, progrnlrrdilir, hdra lrrth vt. ltsap ndindernm kullantlml
yd<ttr,)
Erind AFna Snavlrrnrn
bsrlendinnei
En0n ddradadod'rtendirrdr 0lle gendin& dmd(
[Ike
&r
rerqoride yqrrr.
gore b0t0n
ddlrda Tiirtilc Flelinde |(tgd bryr
srdana ditj({e
-Of*iter
ildli tQrnfCe.t
Agna gnal,na Erinolp t*
lnad!
tulrlandirnda &d ckul wryy
tusni irur otencrer oir*iri
l(endi
I
B)
ild
dinde Dgcrlsldi rme
gritxt Agana s1:v' 0nufrrle
f
tbfc
iinde d€oBrlencf db€k
tSfl
puanlan betirtcnir.
kaf,an
bdlrtenir.
kat€godde 14rlrr, tra iki 1g6gtri 66
lkirp Agna Sna,r'na dmry h* kailr, Ofrncitr ay,nr anilda ifll|r, aytarnda
II1STAX
trdrndar d(Erhoak oran \fu ocrru'na oai edirir, E;nd nqad sr."' dnunaa
$nucfil
w killlgt tun olrtrjlerin puillrr sna, trihinden onra yitoqr r,5 ay linJe "nav
ftg]:A'<-rr*
sayfandailan aflir.
lkind Agrne
$nar
E lk
ot
Otulu'na kdrhaya hdt kargr dfarcller y4rlan lkinci Agera Snan'na gafrtr1r. gna/
urunda ydr olcd< grgddeFctrtir.
t*
f
FttC nS"tt Snau Mdcrnstak, l(rna lG Eydoii ddlrrnda yatr; fizik ddrnda yah !e uygulandr;
E(isaya <talnda i- qgutrndr 14rtrr.
:
lldli lorritderce bryrlr_bulunar of,wrcile, 201&2017 dt€tim yrtr yaryl tatitinde
TTHTA(
tadrndrl diiE rl€rrccd( Uucaaa Bim Oirrpiyerr lg oilu'na cLr,e'eoiiir. tg Okutu
or,"noa
bryr gtht€r€n ofenciler ttudrrs Eim olfitryr|rr i*nrrrna seilir, (6tl crieg ogaraan
0d vttiSimr kudrrnda dilarnddi, bcirleni iecnrrrnrn Nst, liqd w *Jirt-+aino"
drnd( uzDre {i9 dthem kursa d unndan re Temnre ay|dar it ibaen
g0rxteritrLtderi yddqk 6 ay riiren dkintikleril<+san*tdrr.)
oim6iydlann
yerla{
ittctere
MRAA.AR
E
Pd6ylr gnav sulana iti$<in itirdarnr, lDru ve ce andilannn http;//wrrw.tubitdrgov.tr re
ttltpl/tubldti$ilhrl.du.tr/ internd dredqinde yaymrndrr itiba?il st gpg r0
gtno
kFriinde. snav onu{arna ilisin ilirdrrnr
l0
E
(on) g0n
i(FiindeElCEBe!er.
$rulta
i-
onudtrn daytaa duyrrutrra-ndrr
1oniig
itiiiln
tipg
w srudra itirz bqrurulrrru lggrbrit Chivu{itet ftrk rc
'&lt,
!.td.ca Rftim Rkolrei .IRt3 m1 2m9 saoo offi 200:t ib mns s.*i tggr*e-teli. ro
snav rtygulanrana
Tt(CI lLl(D/d*ril) itira0odiyrtradtdrnanbarka&tsrtu wsna/dnrn yir,cou6rdilcqeile
BlDBeypr.
I
f
btka
snra
dekontu, TC kimlik
)rytfi itirdr
nunsa, dr, qnd,
diklde dnrna.
nrua
wdred dfiEfan
dl**
ite
{trei
geflikten
hiraonuflar daytaa elrrnttrdrnda Utdrilir.
cnrrR
I
lUno nsana Snarl
gran Ofancitre TtdTA(trtrndrr md4ra bryr bdgei
.TnLelFa dereye
rre pra dd0l0 tsilir.
Iiirldye geftlinde drcye grer 6farita, katrldrklrl lrrthlrdnne drig
Snau'rdabirdefadtn*0se, cdrHar dereorarurda*rcr"yr uygulansndil yaratlault(w6rSrcl*ua1, li-0fenlminitritirdilden [email protected](t ilk tis;die*annesrrglr Grg $nuolnda
0ni\dstel€.irtizin
Y.TTJ!I! dalrryla ilili boioddncrvproirnrirnoa tirini ka1irr* keyrr
y4trrar (bu dail*la
ikili bdlilmls/y:qmlg fra yl GSt{taruar'nda ye dndrtdr) of€.rdL
2206
- Yrrl
li tjsr
AiroRogrtnr kapcnnrtds decddenider.
Σ
Afrcamd4ra dan ofarcilain btrgrrat dfermenlerineTdttlit &lgad wilir.
Σ
Uudraa OimftyaaUa nddla dar Ofocilere lUdtn< trdrndat tld0lls wrilmC<te w
da tiim Of€ndlcr llElTACrn Unltsrto liars buniyri olnraya hdr kamC(dr. Br
r11d4fa
Ofsritefin UnitsgiqF girdiHei yl burs kln lldTAca bqrrgytTCgi] grelcneKedir. Aynca bs
Ofenctlerden UnJaaa yargnde JrdHlfa kgrgrlsaYikCGgrdim Grig Snaa'ne $rmekridn
bdirlcn€n danlrrnd*i ytlckol]rdim prcgtsnlrtndar irlcdiklerine (ylld(ogr€tim kurunlrrdst
hrrCu olanlr luig) kayrt yfl n$ilns hdtls reillmelldir.
(') Er snavlsrn escolrdr ortdfdim Otadle.ine yOn€lik ve snaln dldgretim m0fredd d(cyinin
qggnde 4dus 96' Oflond€ bulundrrulmdrdrr. MdmEik ddrnda cnava kdltrnd( ideyst illd0rctim
dlrcrxtf€ri icin qre21. Uusd Otakul Mdefldik Oimpiyatt dilalermektdir.
gna16
k4ild
O5rdrterin snw
igi(t
ile
i(ili tlil$ €din€bilrn€lsi iin l{.ElTA(ur$ iteinddd ordcr
incdqnd€ri dncrillncH cd;.
egnrlgyllra dt
snar,
$rulat !e oanp ilctttfllflna http://rvww.tubildcgw.tr dtdndat ul4l*ilir.
l.l0t: Ggisrriz yllada rna/*a b6rurusi ygla drylrrn yddqk %20 Cdn sn*lta 9rm6l$ te+it
ctlilnigir. Bl durtm fturuntrmra tre sruilr yrlriitan kurum 4sndar btlyi*, Ur i9 gtldi w e*onanik kqrte
neden
dm*tdn.
B.l hus,Fta okullarn, dey gfderil€n Ofarcilein gn*lra dtfideri \€ snara CrmeyEk ofcncinin
bqruruanun y4rlrrana lonramda dslu 0cnli hrsndsm 0ngnlillir.
fu
prograrrla ilEli
tun u)€darrdr nnlfnX 6lim
dayanrladr harlrrn'ug'WrUtrrn lfurd rc
lllderi'
lturulurm onaylamrg
sdtnrdr
yryrltr.
&nd
l.lpulana
Hatna

Benzer belgeler