HEKTAġ TĠCARET TÜRK ANONĠM ġĠRKETĠ`NĠN 16.11.2009

Yorumlar

Transkript

HEKTAġ TĠCARET TÜRK ANONĠM ġĠRKETĠ`NĠN 16.11.2009
HEKTAġ TĠCARET TÜRK ANONĠM ġĠRKETĠ’NĠN
16.11.2009 TARĠHĠNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
HektaĢ Ticaret Türk Anonim ġirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 16.11.2009 Pazartesi
günü, saat 14.00 ’ de Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ġhsan Dede Caddesi 700. Sokak Gebze/Kocaeli
adresinde, Kocaeli Valiliği Ġl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün 16/11/2009 tarih ve 5516 sayılı yazılarıyla
görevlendirilen Bakanlık Komiseri Veysi UZUNKAYA gözetiminde yapılmıĢtır.
Toplantıya davet, kanun ve ana sözleĢmede öngörüldüğü gibi gün ve gündemi de ihtiva edecek
Ģekilde Ģirket internet sitesinde ( hektas.com.tr ) 30.10.2009 tarih ve 7428 sayılı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde, ġirket merkezinin bulunduğu Gebze’deki Gebze Gazetesinde ve Türkiye çapında dağıtımı
yapılan Dünya Gazetesinde 30.10.2009 tarihinde, Nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi
tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla süresi içinde yapılmıĢtır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Ģirketin toplam 75.857.033,38 TL’lik sermayesine tekabül eden
7.585.703.338 adet hisseden 43.762.870,24 TL’lik sermayeye karĢılık 5.897.362 adet hissenin asaleten,
4.370.389.662 adet hissenin de vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve
gerekse ana sözleĢmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaĢılması üzerine
toplantı Ģirket ana sözleĢmesi gereğince Yönetim Kurulu Üyesi Doğa SOYSAL tarafından açılarak
gündemin görüĢülmesine geçilmiĢtir.
1- Divan BaĢkanlığına Doğa SOYSAL, kâtipliğe H.Bahar EMEKLĠ ve oy toplayıcılığına Fahrettin
DOĞAN’ın seçilmeleri yönünde verilen önerge oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
2- Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi için
verilen önerge oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
3- ġirket Ana SözleĢmesinin yeni Ģekliyle kabul ve onayı görüĢüldü;
ġirket ana sözleĢmesinin aĢağıda yer alan maddeleri tek tek görüĢüldü.Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Ġç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2009 tarih ve 5307 sayılı yazısı ile BaĢbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.10.2009 Tarih ve 11985 sayılı ön izinlerine istinaden, Ana sözleĢmenin
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 nci ve geçici 1 nci maddelerinin ekteki Ģekliyle değiĢtirilmeleri
ayrı ayrı onaylanarak her biri oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Mevcut Ana sözleĢmenin 5.maddesinin değiĢtirilmesi için, Türk Ticaret Kanunu md.388 gereği
toplanması gereken nisap sağlanamadığından ekte yer alan 5.madde değiĢikliği yapılamamıĢtır.
4- Gündemin 4.ve 5. Maddelerine istinaden, Yönetim kurulu baĢkanı Sn.Hülya Ġnci ATAHAN’ın
istifası ile boĢalan üyeliğe, Yönetim Kurulu’nun 09.06.2009 tarih ve 25 sayılı kararı ile Sn Nihat
KARADAĞ’ın atanması genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
5- Gündemin 6.ve 7. Maddelerine istinaden, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Halit Enis ERKĠN ve
Sn.Nadir ÖZDEN’in istifaları ile boĢalan üyeliklere,Yönetim Kurulu’nun 18.09.2009 tarih ve 35 sayılı
kararı ile Sn.Hülya ZORAL AYDIN ve Sn.Doğa SOYSAL’ın atanmaları genel kurulun onayına sunuldu
ve oy birliği ile kabul edildi.
1
6- Yeni seçilen Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyelerinin T. Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335.
maddelerinde belirtilen iĢleri yapabilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.
GörüĢülecek baĢka husus kalmadığından toplantıya son verildi.
ddddxdxd
BAKANLIK KOMĠSERĠ
DĠVAN BAġKANI
VEYSĠ UZUNKAYA
Doğa SOYSAL
OY TOPLAYICI
KATĠP
Fahrettin DOĞAN
H.Bahar EMEKLĠ
2
YENĠ METĠN
HEKTAġ
TĠCARET TÜRK ANONĠM ġĠRKETĠ
ESAS SÖZLEġMESĠ
MEVCUT METĠN
HEKTAġ
TĠCARET TÜRK ANONĠM ġĠRKETĠ
ESAS MUKAVELENAMESĠ
KISIMI
KURULUġ, KURUCULAR, UNVAN, ĠġTĠGAL MEVZUU, MERKEZ,
MÜDDET
BÖLÜM I:
KuruluĢ
KuruluĢ:
Madde 1- AĢağıda imzaları bulunan kurucular ile yine aĢağıdaki
maddelerde gösterildiği surette tertiplenen ve çıkarılması
kararlaĢtırılan hisselerin sahipleri arasında mer'i kanunlar ve iĢbu
esas mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere
«HEKTAġ TĠCARET TÜRK ANONĠM ġĠRKETĠ» kurulmuĢtur.
Kurucular
Madde 2- ġirketin kurucuları, bu esas mukavelenameyi imza eden
aĢağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan kimselerdir.
Madde 1 -ĠĢbu Esas SözleĢmenin içerdiği hükümler, kayıt ve
Ģartlar dairesinde aĢağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve
iĢlemleri yapmak üzere, 2. maddede isim ve yerleĢim yerleri yazılı
kurucular arasında “HEKTAġ Ticaret Türk Anonim ġirketi”
unvanıyla bir Anonim ġirket kurulmuĢtur.
Kurucular:
Madde 2 - ġirketin kurucuları:
ĠSĠM
1) Dr. ABAOĞLU CĠHAT, TeĢvikiye Cad Göksün Apt. No: 105,
Ġstanbul
2) Dr. ADEMOĞLU NURĠ, Sok. 104, Pelitözü Apt. Kat 2, Adana
3) Dr. AĞAOĞLU MUSTAFA RAĠF, Marmaris Cad. N:15, Muğla
4) Dr. AKAD ĠHSAN, CevatpaĢa Mahl. ĠzzetpaĢa Cad. No.62,
Diyarbakır
5) Dr. AKAY MUZAFFER, Ferah Sok. No.43, Samsun
6) Dr. AKBEĞ FARUK, Spor Cad. No:84 BeĢiktaĢ - Ġstanbul
7) Dr. AKSEL FUAD SĠNASĠ, CevdetpaĢa Sok. No. 162 Arnavutköy
- Ġstanbul
8) Dr. AKSAY EMĠN, Edirnekapı Dispanseri Dahiliye Mütehassısı,
Fatih-Ġstanbul
9) Dr. AKYÜZ HASBĠ, ÇarĢı Mahl. No.1 Alanya
10) Dr. AKYÜZ FASĠH, Hanımeli Sok. No.4 Ankara
11) Dr. ALADAĞ ĠSMAĠL HAKKI, GazialemĢah Mahl. Alcay Apt. Kat
2, Konya
12) Dr. ALADAĞ HĠKMET, Birinci Beyler Sok. No.34/2, Ġzmir
13) Dr. ALGON KENAN, Nizam Sok. Güner Apt Kat.2, Zonguldak
14) ALGON TÜRKÂN, Nizam Sokak Güner Apt. Kat.2, Zonguldak
15) Dr. ALPAN MUSTAFA SITKI, ÇarĢı Mahl. Sok. 92 No.23,
Erzincan
16) Dr. ALPAY EMĠNE, Tepebağ Mahl. Sok. 1 No.95/1, Adana
17) Dr. ALPAY MEKĠN TAHA, Tepebağ Mahl. Sok. 1 No.95/1,
YERLEġĠM YERĠ
1) Dr. ABAOĞLU CĠHAT, TeĢvikiye Cad Göksün Apt. No: 105,
Ġstanbul
2) Dr. ADEMOĞLU NURĠ, Sok. 104, Pelitözü Apt. Kat 2, Adana
3) Dr. AĞAOĞLU MUSTAFA RAĠF, Marmaris Cad. N:15, Muğla
4) Dr. AKAD ĠHSAN, CevatpaĢa Mahl. ĠzzetpaĢa Cad. No.62,
Diyarbakır
5) Dr. AKAY MUZAFFER, Ferah Sok. No.43, Samsun
6) Dr. AKBEĞ FARUK, Spor Cad. No:84 BeĢiktaĢ - Ġstanbul
7) Dr. AKSEL FUAD SĠNASĠ, CevdetpaĢa Sok. No. 162
Arnavutköy - Ġstanbul
8) Dr. AKSAY EMĠN, Edirnekapı Dispanseri Dahiliye Mütehassısı,
Fatih-Ġstanbul
9) Dr. AKYÜZ HASBĠ, ÇarĢı Mahl. No.1 Alanya
10) Dr. AKYÜZ FASĠH, Hanımeli Sok. No.4 Ankara
11) Dr. ALADAĞ ĠSMAĠL HAKKI, GazialemĢah Mahl. Alcay Apt.
Kat 2, Konya
12) Dr. ALADAĞ HĠKMET, Birinci Beyler Sok. No.34/2, Ġzmir
13) Dr. ALGON KENAN, Nizam Sok. Güner Apt Kat.2, Zonguldak
14) ALGON TÜRKÂN, Nizam Sokak Güner Apt. Kat.2, Zonguldak
15) Dr. ALPAN MUSTAFA SITKI, ÇarĢı Mahl. Sok. 92 No.23,
Erzincan
16) Dr. ALPAY EMĠNE, Tepebağ Mahl. Sok. 1 No.95/1, Adana
17) Dr. ALPAY MEKĠN TAHA, Tepebağ Mahl. Sok. 1 No.957/1,
3
Adana
18) Ecz. ALTINOK ENĠSE, Nizam Cad. No.1/A, Zonguldak
19) Dr. ALTUĞ SEDAT, ĠzzetpaĢa Cad. Doğru Sok. No.1,
Diyarbakır
20) Dr. ANDER CAZIM, AbidinpaĢa Cad. 99 Sok. No.3/B, Adana
21) Dr. ANIL KÂMĠL, Sait Bey Mahl. No.55, Samsun
22) Dr.ARICAN TAHSĠN, Vali Rahmibey Mahl. 9 Eylül Sok. No.3,
Ġzmir
23) Dr. ARI OSMAN, Cumhuriyet Cad. No.118, Erzurum
24) Dr. ARI SEMĠHA, GazipaĢa Cad. No.21/C, Zonguldak
25) Dr. ARKAYIN ALĠ SUAVĠ, Bağdat Cad. No.142, Samsun
26) DĢt. ARMAN NAĠL, Aydınoğlu Sok. No.79, Tire
27) Dr. ARTUNER BAHTĠYAR BÜLENT, Ceylân Sok. No.2,
Beyoğlu-Ġstanbul
28) Dr. ARTUNKAL TAHSĠN, Lamartin Cad. No.16, Ġstanbul
29) Dr. ATAGÜN ORHAN, Devlet Hastanesi Asistanı, Konya
30) Dr. ATAHAN ĠSMET, MithatpaĢa Mahl. Nizam Sok. No.7,
Zonguldak
31) Dr. ATALAY ġÜKRÜ, Eski Bağdat Sok. No.25, KüçükyalıĠstanbul
32) Dr. ATAġ RAHĠME, AbidinpaĢa, Tepebağ Sok. No. 1, Adana
33) Dr. AYBERK MUZAFFER HAYRĠ, Cihangir GüneĢli Sok.
No.26/1 Ġstanbul
34) Dr. AYBERS FEVZĠ YeniĢehir Olgunlar Sok. No.24/3, Ankara
35) AYBERS VECHĠYE, YeniĢehir Olgunlar Sok. No.24/3, Ankara
36) AYDINER AYSEL, Kültür Mahl. 1385 Sok. No.3, Ġzmir
37) Dr. AYGEN HAYRĠ, Birinci Noter Çıkmazı, Adana
38) Dr. AYKEN YAVUZ, Cumhuriyet Cad. No.5, Of - Trabzon
39) Vtr. BAĞCAN SELĠM, Ordu Cad. No.64, Van
40) Dr. BALCI NECDET, Cumhuriyet Mahl. Sağlık Merkezi Lojmanı
Çan - Çanakkale
41) Dr. BAġAR CAVĠT, Akbank Arkası, Sok. 107 No. 15, Adana
42) Dr. BAYAZIT EKREM, AbidinpaĢa, ġekerci Duran Apt. No.114,
Adana
43) Dr. BEYAZIT KEMALĠ, Mebus Evleri Önder Sok. No:35, Ankara
44) Vtr. BAYSOY FEHMĠ, Atatürk Mahl. Sok. 120 No.9, Erzincan
45) Dr. BAYTUZ AHMET, KurtuluĢ Mahl. Yıldız Sok. No.5/1,
Adapazarı
46) Dr. BEġE ġEVKET, Hâlim Alanyalı Geçidi No.204, Ġzmir
47) BĠLGEHAN SEVĠM, MeĢrutiyet Mahl. Banka Sok. No.43/C,
Zonguldak
48) Dr. BĠLGEN LÜTFĠ, PınarbaĢı Mahl. Cami Sok. No.5, Mut-Ġçel
49) BĠLGEN ZEYNEP, PınarbaĢı Mahl. Cami Sok. No.5, Mut-Ġçel
Adana
18) Ecz. ALTINOK ENĠSE, Nizam Cad. No.1/A, Zonguldak
19) Dr. ALTUĞ SEDAT, ĠzzetpaĢa Cad. Doğru Sok. No.1,
Diyarbakır
20) Dr. ANDER CAZIM, AbidinpaĢa Cad. 99 Sok. No.3/B, Adana
21) Dr. ANIL KÂMĠL, Sait Bey Mahl. No.55, Samsun
22) Dr.ARICAN TAHSĠN, Vali Rahmibey Mahl. 9 Eylül Sok. No.3,
Ġzmir
23) Dr. ARI OSMAN, Cumhuriyet Cad. No.118, Erzurum
24) Dr. ARI SEMĠHA, GazipaĢa Cad. No.21/C, Zonguldak
25) Dr. ARKAYIN ALĠ SUAVĠ, Bağdat Cad. No.142, Samsun
26) DĢt. ARMAN NAĠL, Aydınoğlu Sok. No.79, Tire
27) Dr. ARTUNER BAHTĠYAR BÜLENT, Ceylân Sok. No.2,
Beyoğlu-Ġstanbul
28) Dr. ARTUNKAL TAHSĠN, Lamartin Cad. No.16, Ġstanbul
29) Dr. ATAGÜN ORHAN, Devlet Hastanesi Asistanı, Konya
30) Dr. ATAHAN ĠSMET, MithatpaĢa Mahl. Nizam Sok. No.7,
Zonguldak
31) Dr. ATALAY ġÜKRÜ, Eski Bağdat Sok. No.25, KüçükyalıĠstanbul
32) Dr. ATAġ RAHĠME, AbidinpaĢa, Tepebağ Sok. No. 1, Adana
33) Dr. AYBERK MUZAFFER HAYRĠ, Cihangir GüneĢli Sok.
No.26/1 Ġstanbul
34) Dr. AYBERS FEVZĠ YeniĢehir Olgunlar Sok. No.24/3, Ankara
35) AYBERS VECHĠYE, YeniĢehir Olgunlar Sok. No.24/3, Ankara
36) AYDINER AYSEL, Kültür Mahl. 1385 Sok. No.3, Ġzmir
37) Dr. AYGEN HAYRĠ, Birinci Noter Çıkmazı, Adana
38) Dr. AYKEN YAVUZ, Cumhuriyet Cad. No.5, Of - Trabzon
39) Vtr. BAĞCAN SELĠM, Ordu Cad. No.64, Van
40) Dr. BALCI NECDET, Cumhuriyet Mahl. Sağlık Merkezi
Lojmanı Çan - Çanakkale
41) Dr. BAġAR CAVĠT, Akbank Arkası, Sok. 107 No. 15, Adana
42) Dr. BAYAZIT EKREM, AbidinpaĢa, ġekerci Duran Apt.
No.114, Adana
43) Dr. BEYAZIT KEMALĠ, Mebus Evleri Önder Sok. No:35,
Ankara
44) Vtr. BAYSOY FEHMĠ, Atatürk Mahl. Sok. 120 No.9, Erzincan
45) Dr. BAYTUZ AHMET, KurtuluĢ Mahl. Yıldız Sok. No.5/1,
Adapazarı
46) Dr. BEġE ġEVKET, Hâlim Alanyalı Geçidi No.204, Ġzmir
47) BĠLGEHAN SEVĠM, MeĢrutiyet Mahl. Banka Sok. No.43/C,
Zonguldak
48) Dr. BĠLGEN LÜTFĠ, PınarbaĢı Mahl. Cami Sok. No.5, Mut-Ġçel
4
50) Dr. BĠLGEN MEHMET, KarĢıyaka 165 Sok. No.53, Adana
51) Dr. BĠLGEN ĠZZET, Vali Konağı Cad. No.15, Adana
52) Dr. BĠLGĠN BASRĠ, Belediye Evleri Birinci Sok. No.32,
Ġskenderun
53) Ecz. BĠNAY ĠZZETTĠN, Karaman Cad. No.42 ÇarĢı-Konya
54) Dr. BĠLGÖL AKGÜN, Ġstasyon Cad. No.194 Ereğli-Konya
55) Dr. BĠYAL NĠMET, Taksim, Deniz Palas Kat.2, Ġstanbul
56) Dr. BÖREKÇĠ SÜHEYLA, Ulugazi Mahl. Selimiye Sok. No.7,
Samsun
57) Dr. BULUT BASRĠ, KurtuluĢ Mahl. Hamitbey Çıkmazı
NO.123/A, Adapazarı
58) DĢt. BURAT NERĠMAN, KurtuluĢ Mahl. 1375 Sok. No.8/2, Ġzmir
59) Dr. BUTUR ZEKĠ, AbidinpaĢa 102 Sok. No.10, Adana
60) Dr. BÜKEY AVNĠ, MithatpaĢa Cad. No.1068, Ġzmir
61) Dr. CANSUNAR LUTFĠ, Büyük Cami Okul Sok. No.2/3, Bolu
62) Dr. CANSUNAR FERĠHA, Büyük Cami Okul Sok. No.2/3, Bolu
63) Dr. CELAYĠR CAVĠD, Gazi Cad. ġafak Sok. No.8, Samsun
64) Dr. CELASUN NEJAT, Sarıyer Türbe Sokak (ÇeĢme) No.6,
Ġstanbul
65) CEYLÂN NADĠDE, Cumhuriyet Alanı Bulca Apt. Konya
66) Dr. ÇAĞIġ NAZMĠ, Alidede Mahallesi 59 Sok. No.22, Adana
67) Dr. ÇAM CĠHAT, ġeyh Matar Mahallesi Dökmeci Sok. No. 12,
Diyarbakır
68) DĢt. ÇATALOĞLU CEMĠL, Galatasaray Suterazisi Sok. No.29,
Beyoğlu-Ġstanbul
69) Dr. ÇETĠNEL FEHMĠ, Kürkçü Mahl. Bulca Apt. No.9, Konya
70) ÇETĠNEL NAHĠDE, Kürkçü Mahl. Bulca Apt. No.9, Konya
71) Dr. ÇUBUKÇU ĠSMET TEVFĠK, Tepe Mahl. Bingöl Cad.
Karakocan Elazığ
72) Dr. DEĞER CÜNEYT, Atatürk Cad. No:412 Alsancak-Ġzmir
73) Dr. DEMĠRALP NĠMET, Cumhuriyet Mahl. Göçyolu Sok. No.13,
Kozan
74) Ecz. DENĠZ HAYRĠ, ÇarĢıiçi Mahl. Hamam Sok. No.11, ElmalıAntalya
75) Dr. DERĠN CAHĠT, Camii ġerif Mahl. Kuvayyı Milliye Cad.
No.82, Mersin
76) DERĠN NERĠMAN, Camii ġerif Mahl. Kuvayyı Milliye Cad.
No.43/A, Adana
77) Dr. DERMAN HĠKMET, Kuruköprü Karacaoğlan Cad. No.43/A,
Adana
78) Dr. DERSTAVAR NĠYAZĠ, Kunduracılar Cad. No.112/A,
Trabzon
79) Dr. DOĞULUGĠL BAHATTĠN, Sırçalı Mescit Mahl. No.35, Konya
49) BĠLGEN ZEYNEP, PınarbaĢı Mahl. Cami Sok. No.5, Mut-Ġçel
50) Dr. BĠLGEN MEHMET, KarĢıyaka 165 Sok. No.53, Adana
51) Dr. BĠLGEN ĠZZET, Vali Konağı Cad. No.15, Adana
52) Dr. BĠLGĠN BASRĠ, Belediye Evleri Birinci Sok. No.32,
Ġskenderun
53) Ecz. BĠNAY ĠZZETTĠN, Karaman Cad. No.42 ÇarĢı-Konya
54) Dr. BĠLGÖL AKGÜN, Ġstasyon Cad. No.194 Ereğli-Konya
55) Dr. BĠYAL NĠMET, Taksim, Deniz Palas Kat.2, Ġstanbul
56) Dr. BÖREKÇĠ SÜHEYLA, Ulugazi Mahl. Selimiye Sok. No.7,
Samsun
57) Dr. BULUT BASRĠ, KurtuluĢ Mahl. Hamitbey Çıkmazı
NO.123/A, Adapazarı
58) DĢt. BURAT NERĠMAN, KurtuluĢ Mahl. 1375 Sok. No.8/2,
Ġzmir
59) Dr. BUTUR ZEKĠ, AbidinpaĢa 102 Sok. No.10, Adana
60) Dr. BÜKEY AVNĠ, MithatpaĢa Cad. No.1068, Ġzmir
61) Dr. CANSUNAR LUTFĠ, Büyük Cami Okul Sok. No.2/3, Bolu
62) Dr. CANSUNAR FERĠHA, Büyük Cami Okul Sok. No.2/3,
Bolu
63) Dr. CELAYĠR CAVĠD, Gazi Cad. ġafak Sok. No.8, Samsun
64) Dr. CELASUN NEJAT, Sarıyer Türbe Sokak (ÇeĢme) No.6,
Ġstanbul
65) CEYLÂN NADĠDE, Cumhuriyet Alanı Bulca Apt. Konya
66) Dr. ÇAĞIġ NAZMĠ, Alidede Mahallesi 59 Sok. No.22, Adana
67) Dr. ÇAM CĠHAT, ġeyh Matar Mahallesi Dökmeci Sok. No. 12,
Diyarbakır
68) DĢt. ÇATALOĞLU CEMĠL, Galatasaray Suterazisi Sok.
No.29, Beyoğlu-Ġstanbul
69) Dr. ÇETĠNEL FEHMĠ, Kürkçü Mahl. Bulca Apt. No.9, Konya
70) ÇETĠNEL NAHĠDE, Kürkçü Mahl. Bulca Apt. No.9, Konya
71) Dr. ÇUBUKÇU ĠSMET TEVFĠK, Tepe Mahl. Bingöl Cad.
Karakocan Elazığ
72) Dr. DEĞER CÜNEYT, Atatürk Cad. No:412 Alsancak-Ġzmir
73) Dr. DEMĠRALP NĠMET, Cumhuriyet Mahl. Göçyolu Sok.
No.13, Kozan
74) Ecz. DENĠZ HAYRĠ, ÇarĢıiçi Mahl. Hamam Sok. No.11,
Elmalı-Antalya
75) Dr. DERĠN CAHĠT, Camii ġerif Mahl. Kuvayyı Milliye Cad.
No.82, Mersin
76) DERĠN NERĠMAN, Camii ġerif Mahl. Kuvayyı Milliye Cad.
No.43/A, Adana
77) Dr. DERMAN HĠKMET, Kuruköprü Karacaoğlan Cad.
No.43/A, Adana
5
80) DOĞULUGĠL LĠMAN, Sırçalı Mescit Mahl. No.35, Konya
81) Dr. DRAMALI HÜSNÜ, Cuma Mahl. Soma-Manisa
82) Dr. DURA HÜSEYĠN ZĠYA, Asfalt Cad. Atatürk Parkı KarĢısı
No.266, Adana
83) Dr. DURUSAN REBĠĠ, Veteriner ve Seroloji Enstitüsü Lojman 77
Etlik-Ankara
84) Dr. DURUSOY RAġĠT, Çınarlı Mahl. Sok.2 No.277, Adana
85) Dr. DÜNDAR MUHSĠN FAĠK, Turgutoğlu Sok. No.28, Konya
86) Dr. ELTAN BURHAN, Eskihamam, Burhaniye Mahl. Ceyhan
87) Dr. ERBĠL SAĠT, Cumhuriyet Meydanı ġems Sok. No.8,
Samsun
88) Dr. EREN ALĠ, 14 Mayıs Cad. No.9, ÖdemiĢ
89) EREN HÜMEY, 14 Mayıs Cad. No.9, ÖdemiĢ
90) Dr. ERER REFĠK, Memur Apt. Arkası, Gökap Apt. YeniĢehirAnkara
91) ERGELEN ZĠġAN, AbidinpaĢa Muzaffer Lokman Apt. Adana
92) Dr. ERGEZER YILDIRIM, Camiikebir Mahl. ĠzzetpaĢa Cad.
no.44, Diyarbakır
93) Dr. ERGÖNENÇ ALAATTĠN, Kurt Mahl. Park Geçidi No.5,
Bayındır
94) Dr. ERGUN RÜġTÜ, Yeniçeriler Cad. No.110/1, BayazıtĠstanbul
95) Dr. ERKAN CEMALETTĠN, Dağkapısı Yalova Sok. Çelenk Apt.
Diyarbakır
96) Dr. ERKAN ALĠ, ġükran Mahl. BaĢarol Sok. No.137, Konya
97) ERKAN MACĠDE HAVVA, ġükran Mahl. MaĢarol Sok. No.137,
Konya
98) Dr. ERNAS MEHMET, Saitbey Mahl. Hastane Sok. No.1,
Samsun
99) Vtr. ERSER MUSTAFA, Hacıhüseyin Mahl. Dar Sok. No.6,
Giresun
100) Dr. ERSĠN MAHMUT, Anafartalar Cad. No.326/1, Ankara
101) Dr. ERTAN HIFZI, ġems Mahl. Alaattin Cad. Hayat Apt. Konya
102) Dr. ERTUG M. MUZAFFER, Dağkapısı, Yalova Sok. Çelenk
Apt. Diyarbakır
103) ERTUNGA NUSRET, ÇarĢı Mahl. 58 Sok. No.4, Erzincan
104) Dr. ERTÜZÜN SABRĠ, Durakfakıh Mahl. No.2, Konya
105) Dr. ERTÜZÜN SÜLEYMAN, Numune Hastanesi Röntgen
Asistanı, Ankara
106) Dr. EġTÜRK ZEYYAD, KarĢıyaka 1070 Sok. No.9, Ġzmir
107) Dr. ETĠZ FEYYAZ, eski Postane Cad. No.19, Adana
108) ETĠZ SAADET, Eski Postane Cad. No.19, Adana
109) Ecz. GABAY ĠSRAEL, Ġcadiye Cad. Tenekeci Musa Sok. No.2
78) Dr. DERSTAVAR NĠYAZĠ, Kunduracılar Cad. No.112/A,
Trabzon
79) Dr. DOĞULUGĠL BAHATTĠN, Sırçalı Mescit Mahl. No.35,
Konya
80) DOĞULUGĠL LĠMAN, Sırçalı Mescit Mahl. No.35, Konya
81) Dr. DRAMALI HÜSNÜ, Cuma Mahl. Soma-Manisa
82) Dr. DURA HÜSEYĠN ZĠYA, Asfalt Cad. Atatürk Parkı KarĢısı
No.266, Adana
83) Dr. DURUSAN REBĠĠ, Veteriner ve Seroloji Enstitüsü Lojman
77 Etlik-Ankara
84) Dr. DURUSOY RAġĠT, Çınarlı Mahl. Sok.2 No.277, Adana
85) Dr. DÜNDAR MUHSĠN FAĠK, Turgutoğlu Sok. No.28, Konya
86) Dr. ELTAN BURHAN, Eskihamam, Burhaniye Mahl. Ceyhan
87) Dr. ERBĠL SAĠT, Cumhuriyet Meydanı ġems Sok. No.8,
Samsun
88) Dr. EREN ALĠ, 14 Mayıs Cad. No.9, ÖdemiĢ
89) EREN HÜMEY, 14 Mayıs Cad. No.9, ÖdemiĢ
90) Dr. ERER REFĠK, Memur Apt. Arkası, Gökap Apt. YeniĢehirAnkara
91) ERGELEN ZĠġAN, AbidinpaĢa Muzaffer Lokman Apt. Adana
92) Dr. ERGEZER YILDIRIM, Camiikebir Mahl. ĠzzetpaĢa Cad.
no.44, Diyarbakır
93) Dr. ERGÖNENÇ ALAATTĠN, Kurt Mahl. Park Geçidi No.5,
Bayındır
94) Dr. ERGUN RÜġTÜ, Yeniçeriler Cad. No.110/1, BayazıtĠstanbul
95) Dr. ERKAN CEMALETTĠN, Dağkapısı Yalova Sok. Çelenk
Apt. Diyarbakır
96) Dr. ERKAN ALĠ, ġükran Mahl. BaĢarol Sok. No.137, Konya
97) ERKAN MACĠDE HAVVA, ġükran Mahl. MaĢarol Sok.
No.137, Konya
98) Dr. ERNAS MEHMET, Saitbey Mahl. Hastane Sok. No.1,
Samsun
99) Vtr. ERSER MUSTAFA, Hacıhüseyin Mahl. Dar Sok. No.6,
Giresun
100) Dr. ERSĠN MAHMUT, Anafartalar Cad. No.326/1, Ankara
101) Dr. ERTAN HIFZI, ġems Mahl. Alaattin Cad. Hayat Apt.
Konya
102) Dr. ERTUG M. MUZAFFER, Dağkapısı, Yalova Sok. Çelenk
Apt. Diyarbakır
103) ERTUNGA NUSRET, ÇarĢı Mahl. 58 Sok. No.4, Erzincan
104) Dr. ERTÜZÜN SABRĠ, Durakfakıh Mahl. No.2, Konya
105) Dr. ERTÜZÜN SÜLEYMAN, Numune Hastanesi Röntgen
6
Kuzguncuk- Ġstanbul
110) Dr. GENÇ MUHLĠS, ġems Mahl. ġerafettin Sok. No.28, Konya
111) GENÇ PERĠHAN, ġems Mahl. ġerafettin Sok. No.28, Konya
112) Dr. GÖKBUDAK RAUF, ġems Mahl. Alaattin Cad. No.5,
Konya
113) Dr. GÖKÇE TEVFĠK ĠSMAĠL, Maçka, Arda Apt. No.5, Ġstanbul
114) Dr. GÖKSEL EġREF, Küçüksaat, Ömer Sapancı Apt. Kat.2,
Adana
115) Dr. GÖKSEL HÜSNÜ, ġekerhane Mahl. No.1, Alanya
116) Dr. GÖKSU BURHAN, ġems Mahl. Uzun Sok. No.23, Konya
117) GÖKSU LEMAN, ġems Mahallesi Uzun Sok. No.23, Konya
118) Dr. GÖKTEPE REġAT, Kocamustafa Ef. Sok. Tekinalp Apt.
Muğla
119) Dr. GÖRKER LÂMĠ, GazipaĢa Birinci Geçit No.2, Tokat
120) Dr. GÜLÖZ ZEKĠ, Behzat Cad. No.51, Tokat
121) Dr. GÜLTEKĠN SELAHATTĠN, Küçüksaat, Ömer Sapancı Apt.
Kat.1, Adana
122) Dr. GÜNAY MÜMĠN, Hamamyolu Cad. No.61, EskiĢehir
123) Dr. GÜNDOĞ FAĠK, Saitbey Mahl. Kaptanağa Sok. No.32,
Samsun
124) Dr. GÜNEL ORHAN, Cumhuriyet Mahl. Fethiye-Muğla
125) Dr. GÜNEN ġUCAATTĠN, Ġstasyon Caddesi No.64/2, EskiĢehir
126) Dr. GÜNER SELAHATTĠN, KarĢıyaka Mahl. ġöfer Ali Sok.
No.31, Gaziantep
127) Dr. GÜR NECDET, Karyağdı Mahl. Yenimahalle Sok. No.21
Elmalı-Antalya
128) Dr. GÜRCAN MEHMET, Hükümet Arkası Cad. No.4, Alanya
129) Dr. GÜRÇINAR KEMAL, Saydam Cad. No.120, Adana
130) Dr. GÜVEN ZĠYA, Mansurdede Mahl. Rahmi Ef. Sok. Karaman
131) Dr. HALLAÇOĞLU M.FETHĠ, ArslanpaĢa Cad. Andıl Sok.
No.22, Kozan
132) Dr. HAZAR MUAZZEZ, KoĢuyolu, Banka Evleri No.33
HaydarpaĢa-Ġstanbul
133) Dr. HAZAR REġAT, KoĢuyolu Banka Evleri No.33
HaydarpaĢa-Ġstanbul
134) Ecz. HELVACIOĞLU HÜSEYĠN, UzunçarĢı No.29 Afyon
135) Dr. ĠÇGÖREN ALĠ, Asımbey Sok. No.11 Aksaray-Ġstanbul
136) Dr. ĠÇGÖREN ADĠL, CerrahpaĢa Hastanesi Röntgen
Mütehassısı Aksaray-Ġstanbul
137) Dr. ĠÇLĠ CEMAL, Fenk Mahl. Berk Sok. No.5 Terme-Samsun
138) Dr. ĠÇSEZEN ġÜKRÜ NURĠ, Donanmacı Mahl. 1700 Sok.
KarĢıyaka-Ġzmit
139) Dr. ĠLHAN FARUK, Alemdar Mahl. Hasan GümüĢ Apt. Kocaeli-
Asistanı, Ankara
106) Dr. EġTÜRK ZEYYAD, KarĢıyaka 1070 Sok. No.9, Ġzmir
107) Dr. ETĠZ FEYYAZ, eski Postane Cad. No.19, Adana
108) ETĠZ SAADET, Eski Postane Cad. No.19, Adana
109) Ecz. GABAY ĠSRAEL, Ġcadiye Cad. Tenekeci Musa Sok.
No.2 Kuzguncuk- Ġstanbul
110) Dr. GENÇ MUHLĠS, ġems Mahl. ġerafettin Sok. No.28,
Konya
111) GENÇ PERĠHAN, ġems Mahl. ġerafettin Sok. No.28, Konya
112) Dr. GÖKBUDAK RAUF, ġems Mahl. Alaattin Cad. No.5,
Konya
113) Dr. GÖKÇE TEVFĠK ĠSMAĠL, Maçka, Arda Apt. No.5,
Ġstanbul
114) Dr. GÖKSEL EġREF, Küçüksaat, Ömer Sapancı Apt. Kat.2,
Adana
115) Dr. GÖKSEL HÜSNÜ, ġekerhane Mahl. No.1, Alanya
116) Dr. GÖKSU BURHAN, ġems Mahl. Uzun Sok. No.23, Konya
117) GÖKSU LEMAN, ġems Mahallesi Uzun Sok. No.23, Konya
118) Dr. GÖKTEPE REġAT, Kocamustafa Ef. Sok. Tekinalp Apt.
Muğla
119) Dr. GÖRKER LÂMĠ, GazipaĢa Birinci Geçit No.2, Tokat
120) Dr. GÜLÖZ ZEKĠ, Behzat Cad. No.51, Tokat
121) Dr. GÜLTEKĠN SELAHATTĠN, Küçüksaat, Ömer Sapancı
Apt. Kat.1, Adana
122) Dr. GÜNAY MÜMĠN, Hamamyolu Cad. No.61, EskiĢehir
123) Dr. GÜNDOĞ FAĠK, Saitbey Mahl. Kaptanağa Sok. No.32,
Samsun
124) Dr. GÜNEL ORHAN, Cumhuriyet Mahl. Fethiye-Muğla
125) Dr. GÜNEN ġUCAATTĠN, Ġstasyon Caddesi No.64/2,
EskiĢehir
126) Dr. GÜNER SELAHATTĠN, KarĢıyaka Mahl. ġöfer Ali Sok.
No.31, Gaziantep
127) Dr. GÜR NECDET, Karyağdı Mahl. Yenimahalle Sok. No.21
Elmalı-Antalya
128) Dr. GÜRCAN MEHMET, Hükümet Arkası Cad. No.4, Alanya
129) Dr. GÜRÇINAR KEMAL, Saydam Cad. No.120, Adana
130) Dr. GÜVEN ZĠYA, Mansurdede Mahl. Rahmi Ef. Sok.
Karaman
131) Dr. HALLAÇOĞLU M.FETHĠ, ArslanpaĢa Cad. Andıl Sok.
No.22, Kozan
132) Dr. HAZAR MUAZZEZ, KoĢuyolu, Banka Evleri No.33
HaydarpaĢa-Ġstanbul
133) Dr. HAZAR REġAT, KoĢuyolu Banka Evleri No.33
7
Ġzmit
140) Dr. ĠLKER NĠHAT, Ġstiklâlimilli Cad. Küçük Kâzımbey Sok.
No.10, Kars
141) Dr. ĠLKER FARUK, Alsaray Sineması KarĢısı No.27, Adana
142) ĠLKER RAGĠBE, Alsaray Sineması KarĢısı No.27, Adana
143) Dr.ĠLTER HAYDAR, Ġplik Pazarı Mahl. Elmalı-Antalya
144) Dr. ĠNANÇ MĠTHAT KEMAL, Mesudiye Mahl. Fabrikalar Cad.
No.7, Mersin
145) Dr.ĠNANKUR GALĠP, Orta Mahl. Pirancılar Sok. No.19/A,
Bartın
146) ĠNANKUR NAZAN, Orta Mahl. Pirancılar Sokak No.19/A,
Bartın
147) Dr. ĠNCEKARA NACĠ, Pabuççular Mahl. UzunçarĢı Sok. No.7
Adapazarı
148) Dr. ĠSTANBULLUOĞLU SÜREYYA, Çıtlanbik Köyü Ceyhan
149) Dr. KABALAK A.TURGUT, Kale Mahl. Gazi Cad. No.40,
Samsun
150) Dr. KADIOĞLU NECDET, Cumhuriyet Mahl. Fethiye-Muğla
151) Dr. KALAYCIOĞLU AHMET, Erler Cad. No.19 Antakya
152) Dr. KARABACAK RIFAT, Kastamonu Cad. No.26, Çankırı
153) KARAFAKIOĞLU FAHRĠYE, Sırçalımescit Mahl. No:35, Konya
154) Dr. KARAMIZRAK MUCĠP, Kızılırmak Cad. No. 14, Ankara
155) DĢt. KAVUKÇU ALĠ FUAT, Yücebağ Mahl. EnverpaĢa Cad.
No. 154, Denizli
156) Dr. KAYAALP ÖMER, Karagöz Mahl. Gümrük Sok. No.26,
Gaziantep
157) Dr. KAYNAK BEHĠÇ, Cuma Mahl. Soma-Manisa
158) Dr. KAYMAKÇALAN ġÜKRÜ, Ziya Gökalp Cad. No.28/11,
Ankara
159) Dr. EKÇECĠ MĠTHAT, Paryalar Caddesi No.19, Ġsparta
160) DĢt. KINAY NECDET, Ġslâmbey Mahl. Argaç Sok. No.4 EyüpBayburt
161) Dr. KIRÇAK REFĠK, AltıntaĢ Mahl. 362 Sok. No.10, Ġzmir
162) Dr. KIRELLĠ SAHĠP, Ġstasyon Cad. KurtbaĢ Apt. Afyon
163) DĢt. KIVANÇ CEVAT, Cumhuriyet Cad. No. 140, Erzurum
164) Dr. KOCADEMĠR BEKĠR, Doktor Mustafa Bey Cad. No.13/3,
Ġzmir
165) Dr. KOÇER FEVZĠ, KurĢunlu Cad. No.48, Muğla
166) KOÇER AFET KurĢunlu Cad. No.48,Muğla
167) KOLUKIRIKGĠL EMĠNE, Kızılırmak Mahl. 40 Sok. No. 1,
Tarsus
168) Dr. KOLUKIRIKGĠL LÜTFĠ, Kızılırmak Mahl. 40 Sok. No.1,
Tarsus
HaydarpaĢa-Ġstanbul
134) Ecz. HELVACIOĞLU HÜSEYĠN, UzunçarĢı No.29 Afyon
135) Dr. ĠÇGÖREN ALĠ, Asımbey Sok. No.11 Aksaray-Ġstanbul
136) Dr. ĠÇGÖREN ADĠL, CerrahpaĢa Hastanesi Röntgen
Mütehassısı Aksaray-Ġstanbul
137) Dr. ĠÇLĠ CEMAL, Fenk Mahl. Berk Sok. No.5 Terme-Samsun
138) Dr. ĠÇSEZEN ġÜKRÜ NURĠ, Donanmacı Mahl. 1700 Sok.
KarĢıyaka-Ġzmit
139) Dr. ĠLHAN FARUK, Alemdar Mahl. Hasan GümüĢ Apt.
Kocaeli-Ġzmit
140) Dr. ĠLKER NĠHAT, Ġstiklâlimilli Cad. Küçük Kâzımbey Sok.
No.10, Kars
141) Dr. ĠLKER FARUK, Alsaray Sineması KarĢısı No.27, Adana
142) ĠLKER RAGĠBE, Alsaray Sineması KarĢısı No.27, Adana
143) Dr.ĠLTER HAYDAR, Ġplik Pazarı Mahl. Elmalı-Antalya
144) Dr. ĠNANÇ MĠTHAT KEMAL, Mesudiye Mahl. Fabrikalar
Cad. No.7, Mersin
145) Dr.ĠNANKUR GALĠP, Orta Mahl. Pirancılar Sok. No.19/A,
Bartın
146) ĠNANKUR NAZAN, Orta Mahl. Pirancılar Sokak No.19/A,
Bartın
147) Dr. ĠNCEKARA NACĠ, Pabuççular Mahl. UzunçarĢı Sok.
No.7 Adapazarı
148) Dr. ĠSTANBULLUOĞLU SÜREYYA, Çıtlanbik Köyü Ceyhan
149) Dr. KABALAK A.TURGUT, Kale Mahl. Gazi Cad. No.40,
Samsun
150) Dr. KADIOĞLU NECDET, Cumhuriyet Mahl. Fethiye-Muğla
151) Dr. KALAYCIOĞLU AHMET, Erler Cad. No.19 Antakya
152) Dr. KARABACAK RIFAT, Kastamonu Cad. No.26, Çankırı
153) KARAFAKIOĞLU FAHRĠYE, Sırçalımescit Mahl. No:35,
Konya
154) Dr. KARAMIZRAK MUCĠP, Kızılırmak Cad. No. 14, Ankara
155) DĢt. KAVUKÇU ALĠ FUAT, Yücebağ Mahl. EnverpaĢa Cad.
No. 154, Denizli
156) Dr. KAYAALP ÖMER, Karagöz Mahl. Gümrük Sok. No.26,
Gaziantep
157) Dr. KAYNAK BEHĠÇ, Cuma Mahl. Soma-Manisa
158) Dr. KAYMAKÇALAN ġÜKRÜ, Ziya Gökalp Cad. No.28/11,
Ankara
159) Dr. EKÇECĠ MĠTHAT, Paryalar Caddesi No.19, Ġsparta
160) DĢt. KINAY NECDET, Ġslâmbey Mahl. Argaç Sok. No.4
Eyüp-Bayburt
161) Dr. KIRÇAK REFĠK, AltıntaĢ Mahl. 362 Sok. No.10, Ġzmir
8
169) Ecz. KORA CĠHAT, 1606 Sok. No. 18 Kat.3 Bayraklı-Ġzmir
170) Dr. KORYAK ASAF, Operatör Raifbey Sok. KardeĢler Apt.
ġiĢli-Ġstanbul
171) Dr. KÖYMEN NĠYAZĠ, Havuzlu Park KarĢısı No.2, ÖdemiĢ
172) Dr. KÖYMEN REFĠK, Tevfik Fikret Sok. No.4 Buca-Ġzmir
173) Dr. KURTPINAR HASĠP, Bakterioloji ve Seroloji Ens. Loj. 77
Etlik-Ankara
174) Dr KUTAY AHMET, Hamamyolu Cad. No. 125 EskiĢehir
175) Dr. KUTUCU AYTEN, Irmak Cad. No.193, Samsun
176) DĢt. KÜÇÜKKELEġ ĠSMAĠL, Mücellit Mahl. EĢrefoğlu Sok. 21,
Konya
177) Dr. KÜRġAT AHMET, AbidinpaĢa Cad. Çekmeğil Apt. No.29
Adana
178) Dr. MALĠKER MÜNEVVER, Doğumevi Nisaiye Asistanı, Konya
179) Dr. MAMÇU MUHAMMET, Tevfikiye Mahl. No. 18, Kat.2,
Konya
180) Dr. MANAVOĞLU ASIM, AbidinpaĢa Muzaffer Lokman Apt.
Kat.2, Adana
181) Dr. MASLAK HAKKI, Halâskârgazi Cad. No.214/6 ġiĢliĠstanbul
182) DĢt. MECĠTOĞLU HÜSEYĠN, KurtuluĢ Cad. No.193, Antakya
183) Dr. MENTEġOĞLU ALĠ, Alidede Mahl. Sok. 59 No.22, Adana
184) Dr. MUSLUOĞLU EYÜP, Cumhuriyet Meydanı No. 12, Nazilli
185) Dr. ODABAġI NEDRET, Hükümet Cad. No.32 Fethiye-Muğla
186) Dr. OKÇUOĞLU ADNAN, Hamamyolu Cad. No.77 EskiĢehir
187) Dr. OKKAN SADIK, GazipaĢa Mahl. No.200 Trabzon
188) Dr. OKMAN OSMAN KÂZIM, Yalıboyu Deniz Apt. No. 188/2,
Arnavutköy-Ġstanbul
189) Dr. OLCAġ YAġAR, DönertaĢ, Osmanzade Mahl. 945 Sok.
No.26, Ġzmir
190) Dr. OLGUN ADĠL, Saitbey Mahl. Kaptanoğlu Sok. No.30
Samsun
191) Dr. ONAT NEZĠHE, MithatpaĢa Cad. No.963, Güzelyalı-Ġzmir
192) Dr. ONAY CAHĠT, Akıncı Mahl. 1295 Sok. No.5 BasmaneĠzmir
193) Dr. ONGÜL BAHRĠ, Kasapkebir Mahl. 21 Sok. No. 108, Adana
194) Dr. ORAL SADĠ, HoĢnudiye Mahl. Ġstasyon Cad. No.32, Ġzmir
195) Dr. OZAN FĠKRET, MithatpaĢa Cad. No.482, Ġzmir
196) ÖGAT VECĠHE, Cumhuriyet Mahl. Sok. 27 No.2/A, KırıkhanHatay
197) Dr. ÖGAT AHMET, Cumhuriyet Mahl. Sok. 27 No.2/A,
Kırıkhan-Hatay
198) Dr. ÖNCEL MEHMET, Mektubcu Sok. No.22, Ġzmir
162) Dr. KIRELLĠ SAHĠP, Ġstasyon Cad. KurtbaĢ Apt. Afyon
163) DĢt. KIVANÇ CEVAT, Cumhuriyet Cad. No. 140, Erzurum
164) Dr. KOCADEMĠR BEKĠR, Doktor Mustafa Bey Cad. No.13/3,
Ġzmir
165) Dr. KOÇER FEVZĠ, KurĢunlu Cad. No.48, Muğla
166) KOÇER AFET KurĢunlu Cad. No.48,Muğla
167) KOLUKIRIKGĠL EMĠNE, Kızılırmak Mahl. 40 Sok. No. 1,
Tarsus
168) Dr. KOLUKIRIKGĠL LÜTFĠ, Kızılırmak Mahl. 40 Sok. No.1,
Tarsus
169) Ecz. KORA CĠHAT, 1606 Sok. No. 18 Kat.3 Bayraklı-Ġzmir
170) Dr. KORYAK ASAF, Operatör Raifbey Sok. KardeĢler Apt.
ġiĢli-Ġstanbul
171) Dr. KÖYMEN NĠYAZĠ, Havuzlu Park KarĢısı No.2, ÖdemiĢ
172) Dr. KÖYMEN REFĠK, Tevfik Fikret Sok. No.4 Buca-Ġzmir
173) Dr. KURTPINAR HASĠP, Bakterioloji ve Seroloji Ens. Loj. 77
Etlik-Ankara
174) Dr KUTAY AHMET, Hamamyolu Cad. No. 125 EskiĢehir
175) Dr. KUTUCU AYTEN, Irmak Cad. No.193, Samsun
176) DĢt. KÜÇÜKKELEġ ĠSMAĠL, Mücellit Mahl. EĢrefoğlu Sok.
21, Konya
177) Dr. KÜRġAT AHMET, AbidinpaĢa Cad. Çekmeğil Apt. No.29
Adana
178) Dr. MALĠKER MÜNEVVER, Doğumevi Nisaiye Asistanı,
Konya
179) Dr. MAMÇU MUHAMMET, Tevfikiye Mahl. No. 18, Kat.2,
Konya
180) Dr. MANAVOĞLU ASIM, AbidinpaĢa Muzaffer Lokman Apt.
Kat.2, Adana
181) Dr. MASLAK HAKKI, Halâskârgazi Cad. No.214/6 ġiĢliĠstanbul
182) DĢt. MECĠTOĞLU HÜSEYĠN, KurtuluĢ Cad. No.193,
Antakya
183) Dr. MENTEġOĞLU ALĠ, Alidede Mahl. Sok. 59 No.22,
Adana
184) Dr. MUSLUOĞLU EYÜP, Cumhuriyet Meydanı No. 12,
Nazilli
185) Dr. ODABAġI NEDRET, Hükümet Cad. No.32 FethiyeMuğla
186) Dr. OKÇUOĞLU ADNAN, Hamamyolu Cad. No.77 EskiĢehir
187) Dr. OKKAN SADIK, GazipaĢa Mahl. No.200 Trabzon
188) Dr. OKMAN OSMAN KÂZIM, Yalıboyu Deniz Apt. No. 188/2,
Arnavutköy-Ġstanbul
9
199) Dr. ÖNÜT ĠBRAHĠM, KurtuluĢ Cad. No. 1, Antakya
200) Dr. ÖNÜT YILMAZ, Kale Mahl. Sıtma SavaĢ Tabibi, DerikMardin
201) Ecz. ÖRGEV VEDĠA, ġekerhane Mahl. Alanya
202) Dr. ÖRSTAN BAHATTĠN, Cumhuriyet Cad. Sok. 18, No.1
Aydın
203) Dr. ÖZ ABDULLAH, Karayıldırım Ġkinci Aralık No.2, Gelibolu
204) DĢt. ÖZAYDIN MUSTAFA FEVZĠ, Abdülaziz Mahl. Dursun
Fakılı Sok.No.43, Konya
205) Dr. ÖZDAL ĠHSAN, Ġnönü Cad. No.433, Adana
206) Ecz. ÖZDÜNDAR FARUK, Çiftemerdiven Mahl. Konya
207) Ecz. ÖDERDEMLĠ NEVZAT, MithatpaĢa Cad. No.961, KonakĠzmir
208) Dr. ÖZEġ AHMET, Fabrika içi Apt. No.85, Nazilli
209) Dr. ÖZGEDĠK HASAN, Seyitgazi Cad. No.85, EskiĢehir
210) Dr. ÖZGEN TEVFĠK, Donanması Mahl. 1724 Sok. No.2 Ġzmir
211) ÖZGÖKMEN MUALLA, ÇarĢı Mahl. Ġstasyon Cad. No. 17,
Elazığ
212) Dr. ÖZGÜÇ LÜTFÜ, Güzelyalı Sok. 55 No.5, Ġzmir
213) ÖZGÜR EMĠN, Ġstasyon Cad. Arslanlı Konak, Adana
214) DĢt. ÖZKAN H.NERMĠN GÜLEN, Tepebağ Sok. 22 No.290,
Adana
215) ÖZMEN ALĠYE, Gazi Cad. No.333, Giresun
216) DĢt. ÖZMUCUR NECATĠ, Ġnönü Cad. No.104, Adana
217) ÖZġAHĠN FATMA SEVĠM, ReĢatbey Mahl. Setüzeri No. 13,
Adana
218) Dr. ÖZTEKĠN CEMĠL, AbidinpaĢa Cad. Nazım Pelitözü Apt.
Adana
219) Dr. ÖZVEREN ZEKERĠYA, Çınarlı Mahl. Sok. 122 No.31,
Adana
220) Dr. ÖZYEĞĠN CAVĠT, Atatürk Cad. No.258 Kat.2, Ġzmir
221) Dr. PAYKOÇ ZAFER, Mebus Evleri Ayten Sok. No.21, Ankara
222) PAYKOÇ RUKĠYE, Mebus Evleri Ayten Sok. No.21, Ankara
223) DĢt. PEKCAN MUSTAFA MAHĠR, Küçükminare Mahl. Sok.
217, No.28, Tarsus
224) Dr. RAVAK MEHMET FERĠDUN, BaĢtarla Mahl. Asma Sok.
No.4505 Üzülmez-Zonguldak
225) Dr. Vtr. RODOPLU ĠSMET, Kocahıdır Mahl. PaĢaçeĢme
Arasokak No.7, Kırklareli
226) Dr. SAĞOL A.FAHĠR, Tasarruf Evleri Sok. No.10/1,
Bahçelievler-Ankara
227) Dr. SAKAROĞLU MĠTHAT, Karagöz Mahl. Fethiye-Muğla
228) Dr. SATIR KEMAL, AbidinpaĢa Cad. No.116, Adana
189) Dr. OLCAġ YAġAR, DönertaĢ, Osmanzade Mahl. 945 Sok.
No.26, Ġzmir
190) Dr. OLGUN ADĠL, Saitbey Mahl. Kaptanoğlu Sok. No.30
Samsun
191) Dr. ONAT NEZĠHE, MithatpaĢa Cad. No.963, GüzelyalıĠzmir
192) Dr. ONAY CAHĠT, Akıncı Mahl. 1295 Sok. No.5 BasmaneĠzmir
193) Dr. ONGÜL BAHRĠ, Kasapkebir Mahl. 21 Sok. No. 108,
Adana
194) Dr. ORAL SADĠ, HoĢnudiye Mahl. Ġstasyon Cad. No.32,
Ġzmir
195) Dr. OZAN FĠKRET, MithatpaĢa Cad. No.482, Ġzmir
196) ÖGAT VECĠHE, Cumhuriyet Mahl. Sok. 27 No.2/A, KırıkhanHatay
197) Dr. ÖGAT AHMET, Cumhuriyet Mahl. Sok. 27 No.2/A,
Kırıkhan-Hatay
198) Dr. ÖNCEL MEHMET, Mektubcu Sok. No.22, Ġzmir
199) Dr. ÖNÜT ĠBRAHĠM, KurtuluĢ Cad. No. 1, Antakya
200) Dr. ÖNÜT YILMAZ, Kale Mahl. Sıtma SavaĢ Tabibi, DerikMardin
201) Ecz. ÖRGEV VEDĠA, ġekerhane Mahl. Alanya
202) Dr. ÖRSTAN BAHATTĠN, Cumhuriyet Cad. Sok. 18, No.1
Aydın
203) Dr. ÖZ ABDULLAH, Karayıldırım Ġkinci Aralık No.2, Gelibolu
204) DĢt. ÖZAYDIN MUSTAFA FEVZĠ, Abdülaziz Mahl. Dursun
Fakılı Sok.No.43, Konya
205) Dr. ÖZDAL ĠHSAN, Ġnönü Cad. No.433, Adana
206) Ecz. ÖZDÜNDAR FARUK, Çiftemerdiven Mahl. Konya
207) Ecz. ÖDERDEMLĠ NEVZAT, MithatpaĢa Cad. No.961,
Konak-Ġzmir
208) Dr. ÖZEġ AHMET, Fabrika içi Apt. No.85, Nazilli
209) Dr. ÖZGEDĠK HASAN, Seyitgazi Cad. No.85, EskiĢehir
210) Dr. ÖZGEN TEVFĠK, Donanması Mahl. 1724 Sok. No.2
Ġzmir
211) ÖZGÖKMEN MUALLA, ÇarĢı Mahl. Ġstasyon Cad. No. 17,
Elazığ
212) Dr. ÖZGÜÇ LÜTFÜ, Güzelyalı Sok. 55 No.5, Ġzmir
213) ÖZGÜR EMĠN, Ġstasyon Cad. Arslanlı Konak, Adana
214) DĢt. ÖZKAN H.NERMĠN GÜLEN, Tepebağ Sok. 22 No.290,
Adana
215) ÖZMEN ALĠYE, Gazi Cad. No.333, Giresun
216) DĢt. ÖZMUCUR NECATĠ, Ġnönü Cad. No.104, Adana
10
229) Dr. SAVDET HAYRĠ, Hacımehmet Mahl. Muvazi Sok. No.7,
Karamürsel
230) Dr. SAYMAN ĠSMAĠL HAKKI, Alacami Sok. No.23, Kadirli
231) Dr. SERBEST KAZIM, Sarıyakup Mahl. No.76, Adana
232) Ecz. SERĠN ETEM, Kozyer Sok. No.15, Muğla
233) Dr. SERĠN EMĠN, Sugediği Mahl. 226 Sok. No.11, Adana
234) Dr. SOMAY SUPHĠ, AbidinpaĢa Muzaffer Lokman Apt. Adana
235) Dr. SOMER ZĠYA, Kale Mahl. Ferah Sok. No.44, Samsun
236) Dr. SOYLU MÜRTEZA, KurtuluĢ Cad. No.30, Antakya
237) Dr. SUNAY ZEKĠ, Ġstasyon Cad. No.32, Osmaniye
238) Dr. SUKAN FARUK, Camii Kebir Mahl. Ereğli-Konya
239) Ecz. SÜMER OSMAN, Uzun ÇarĢı No.31 Ereğli-Konya
240) Dr ġAR ALĠ, KurtuluĢ Cad. No.183, Antakya
241) Dr. TANRIVERDĠ MUSTAFA, KurtuluĢ Mahl. Helvacı Ossa
Sok. No.38, Birecik-Urfa
242) Dr. TARHAN ERTUĞRUL, Uzun ÇarĢı Saraflar Sok. No.25,
Adapazarı
243) Dr. TARIM MEHMET KEMALETTĠN, 1.ci Beyler Sok. No:26,
Ġzmir
244) Dr. TAġBAĞ HAġĠM, Muradiye Mahl. Kağıthane Sok.
BeĢiktaĢ-Ġstanbul
245) Dr. TARIM MEHMET KEMALETTĠN, 1 .ci Beyler Sok. No.26,
Ġzmir
246) Ecz. TEKĠNALP MACĠT, Belediye Cad. No.4, Sinop
247) Dr. TEMEL FĠKRET, E.K.Ġ. Evi No.3494 Asma Üzülmez,
Zonguldak
248) Dr. TEMÜROĞLU HĠKMET, Kirmastı Mahl. HafızpaĢa Sok.
no.3/1, Ġstanbul
249) TĠPĠ NERĠMAN, Numune Evler No.29, Adana
250) Dr. TOK ĠSMAĠL, Alibey Mahl. Cenup Yolları Sok. No.7,
Osmaniye
251) Dr. TOPÇUOĞLU MEHMET, Cumhuriyet Cad. No.284, Of
252) Dr. TUNA ĠRFAN AKĠF, KurtuluĢ Mahl. Ülkü Sok. No.2,
Antakya
253) Dr. TURAL A.KEMAL, Boğaz Mahl. No.17, Bozkır-Konya
254) Dr. TÜRENÇ NĠYAZĠ, Hal KarĢısı 6/A, Afyon
255) Dr. TÜZ HALDUN, MithatpaĢa Cad. No.852, Ġzmir
256) TÜZ NEFĠSE, MithatpaĢa Cad. No.852, Ġzmir
257) Dr. UĞUR FETHĠ FERĠT, Ġstanbul Cad. No.78, Konya
258) Dr. URAN TURGUT, Hastahane Cad. No.5, Bolu
259) Dr. USTABAġIOĞLU ZAHĠT, Teceddüt Sok. Demir Apt.
No.65/2, Aksaray- Ġstanbul
260) Dr. UTKU SEYFĠ, Alidede Mahl. Sok. 60 No.98, Adana
217) ÖZġAHĠN FATMA SEVĠM, ReĢatbey Mahl. Setüzeri No. 13,
Adana
218) Dr. ÖZTEKĠN CEMĠL, AbidinpaĢa Cad. Nazım Pelitözü Apt.
Adana
219) Dr. ÖZVEREN ZEKERĠYA, Çınarlı Mahl. Sok. 122 No.31,
Adana
220) Dr. ÖZYEĞĠN CAVĠT, Atatürk Cad. No.258 Kat.2, Ġzmir
221) Dr. PAYKOÇ ZAFER, Mebus Evleri Ayten Sok. No.21,
Ankara
222) PAYKOÇ RUKĠYE, Mebus Evleri Ayten Sok. No.21, Ankara
223) DĢt. PEKCAN MUSTAFA MAHĠR, Küçükminare Mahl. Sok.
217, No.28, Tarsus
224) Dr. RAVAK MEHMET FERĠDUN, BaĢtarla Mahl. Asma Sok.
No.4505 Üzülmez-Zonguldak
225) Dr. Vtr. RODOPLU ĠSMET, Kocahıdır Mahl. PaĢaçeĢme
Arasokak No.7, Kırklareli
226) Dr. SAĞOL A.FAHĠR, Tasarruf Evleri Sok. No.10/1,
Bahçelievler-Ankara
227) Dr. SAKAROĞLU MĠTHAT, Karagöz Mahl. Fethiye-Muğla
228) Dr. SATIR KEMAL, AbidinpaĢa Cad. No.116, Adana
229) Dr. SAVDET HAYRĠ, Hacımehmet Mahl. Muvazi Sok. No.7,
Karamürsel
230) Dr. SAYMAN ĠSMAĠL HAKKI, Alacami Sok. No.23, Kadirli
231) Dr. SERBEST KAZIM, Sarıyakup Mahl. No.76, Adana
232) Ecz. SERĠN ETEM, Kozyer Sok. No.15, Muğla
233) Dr. SERĠN EMĠN, Sugediği Mahl. 226 Sok. No.11, Adana
234) Dr. SOMAY SUPHĠ, AbidinpaĢa Muzaffer Lokman Apt.
Adana
235) Dr. SOMER ZĠYA, Kale Mahl. Ferah Sok. No.44, Samsun
236) Dr. SOYLU MÜRTEZA, KurtuluĢ Cad. No.30, Antakya
237) Dr. SUNAY ZEKĠ, Ġstasyon Cad. No.32, Osmaniye
238) Dr. SUKAN FARUK, Camii Kebir Mahl. Ereğli-Konya
239) Ecz. SÜMER OSMAN, Uzun ÇarĢı No.31 Ereğli-Konya
240) Dr ġAR ALĠ, KurtuluĢ Cad. No.183, Antakya
241) Dr. TANRIVERDĠ MUSTAFA, KurtuluĢ Mahl. Helvacı Ossa
Sok. No.38, Birecik-Urfa
242) Dr. TARHAN ERTUĞRUL, Uzun ÇarĢı Saraflar Sok. No.25,
Adapazarı
243) Dr. TARIM MEHMET KEMALETTĠN, 1.ci Beyler Sok. No:26,
Ġzmir
244) Dr. TAġBAĞ HAġĠM, Muradiye Mahl. Kağıthane Sok.
BeĢiktaĢ-Ġstanbul
245) Dr. TARIM MEHMET KEMALETTĠN, 1 .ci Beyler Sok.
11
261) Dr. UYAR HAKKI, Namazgah Mahl. Serbest Tabib Soma,
Manisa
262) Dr. UYGUR ALĠ, Ġstasyon Cad. Ağabeyli Apt. D.2, Konya
263) Dr. ÜNAL ALĠ RIZA, Turan Mahl. Sok. 41 No.62, Nazilli
264) Dr. ÜNSLA SĠRET, Mesudiye Mahl. Fabrikalar Cad. No.69,
Mersin
265) DĢt. ÜNVER CAHĠT, Cumhuriyet Mahl. Fethiye - Muğla
266) Dr. VERAL LATĠF, Sıhhiye Cebeci Cad. Çelik Apt. No.2/11,
Ankara
267) Dr. YAHYAOĞLU AVNĠ, KurtuluĢ Cad. Örnek Sok. No. 195,
Antakya
268) Dr. YALAZKAN SEKĠP, Eski Ziraat Bankası Sok. No.4/A,
Diyarbakır
269) Dr. YALVAÇ GALĠP, Ġstasyon Cad. Kibrit Apt. D. 2 Konya
270) Dr. YALDAġ ADĠL, Irmak Cad. No.102, Kozan
271) Dr. YAġATAN ġEMSETTĠN, Konak Mahl. 864; Sok. 21, Ġzmir
272) Ecz. YERGUZ ĠSKENDER, Karagözler Mahl. Cumhuriyet Cad.
No.3 Fethiye-Muğla
273) Dr. YETMEN TAHĠR ERTUĞRUL, Sıraselviler GüneĢ Apt.
Taksim-istanbul
274) Dr. YILDIRIM AHMET, Hükümet Bulvarı Sok 16, No.5 Aydın
275) Dr. YILMAZ MAHMUT, Konak Mahl. Hükümet Cad. No.32,
Ceyhan
276) Dr. YĠĞĠTBAġI ÖMER, Anafartalar Cad. Çatalca Sok. No.2,
Ankara
277) Dr. YUND ĠHSAN, Ġstanbul Cad. Ġstanbul Eczanesi üstü Konya
278) Dr. YURTSEVER FERHUNDE, Halim Alanyalı Geçidi No. 504,
Kat. 5, Ġzmir
279) Dr. YÜCE MAHMUT, Ġnönü Cad. No.55, Diyarbakır
280) Dr. YÜZAK HALĠL, Arif iye Mahl. Porsuk Bulvarı No. 19,
EskiĢehir
281) Dr. ZALOĞLU REġAT, Hacınabi Mahl. HacıbaĢı Sok. No.7
Bafra-Samsun
282) Dr. ZĠNCĠRCĠOĞLU HAġĠM, ÇarĢı Cad. Vali evi karĢısı
No.17/B, Denizli
No.26, Ġzmir
246) Ecz. TEKĠNALP MACĠT, Belediye Cad. No.4, Sinop
247) Dr. TEMEL FĠKRET, E.K.Ġ. Evi No.3494 Asma Üzülmez,
Zonguldak
248) Dr. TEMÜROĞLU HĠKMET, Kirmastı Mahl. HafızpaĢa Sok.
no.3/1, Ġstanbul
249) TĠPĠ NERĠMAN, Numune Evler No.29, Adana
250) Dr. TOK ĠSMAĠL, Alibey Mahl. Cenup Yolları Sok. No.7,
Osmaniye
251) Dr. TOPÇUOĞLU MEHMET, Cumhuriyet Cad. No.284, Of
252) Dr. TUNA ĠRFAN AKĠF, KurtuluĢ Mahl. Ülkü Sok. No.2,
Antakya
253) Dr. TURAL A.KEMAL, Boğaz Mahl. No.17, Bozkır-Konya
254) Dr. TÜRENÇ NĠYAZĠ, Hal KarĢısı 6/A, Afyon
255) Dr. TÜZ HALDUN, MithatpaĢa Cad. No.852, Ġzmir
256) TÜZ NEFĠSE, MithatpaĢa Cad. No.852, Ġzmir
257) Dr. UĞUR FETHĠ FERĠT, Ġstanbul Cad. No.78, Konya
258) Dr. URAN TURGUT, Hastahane Cad. No.5, Bolu
259) Dr. USTABAġIOĞLU ZAHĠT, Teceddüt Sok. Demir Apt.
No.65/2, Aksaray- Ġstanbul
260) Dr. UTKU SEYFĠ, Alidede Mahl. Sok. 60 No.98, Adana
261) Dr. UYAR HAKKI, Namazgah Mahl. Serbest Tabib Soma,
Manisa
262) Dr. UYGUR ALĠ, Ġstasyon Cad. Ağabeyli Apt. D.2, Konya
263) Dr. ÜNAL ALĠ RIZA, Turan Mahl. Sok. 41 No.62, Nazilli
264) Dr. ÜNSLA SĠRET, Mesudiye Mahl. Fabrikalar Cad. No.69,
Mersin
265) DĢt. ÜNVER CAHĠT, Cumhuriyet Mahl. Fethiye - Muğla
266) Dr. VERAL LATĠF, Sıhhiye Cebeci Cad. Çelik Apt. No.2/11,
Ankara
267) Dr. YAHYAOĞLU AVNĠ, KurtuluĢ Cad. Örnek Sok. No. 195,
Antakya
268) Dr. YALAZKAN SEKĠP, Eski Ziraat Bankası Sok. No.4/A,
Diyarbakır
269) Dr. YALVAÇ GALĠP, Ġstasyon Cad. Kibrit Apt. D. 2 Konya
270) Dr. YALDAġ ADĠL, Irmak Cad. No.102, Kozan
271) Dr. YAġATAN ġEMSETTĠN, Konak Mahl. 864; Sok. 21,
Ġzmir
272) Ecz. YERGUZ ĠSKENDER, Karagözler Mahl. Cumhuriyet
Cad. No.3 Fethiye-Muğla
273) Dr. YETMEN TAHĠR ERTUĞRUL, Sıraselviler GüneĢ Apt.
Taksim-istanbul
274) Dr. YILDIRIM AHMET, Hükümet Bulvarı Sok 16, No.5 Aydın
12
ġirketin Ünvanı
275) Dr. YILMAZ MAHMUT, Konak Mahl. Hükümet Cad. No.32,
Ceyhan
276) Dr. YĠĞĠTBAġI ÖMER, Anafartalar Cad. Çatalca Sok. No.2,
Ankara
277) Dr. YUND ĠHSAN, Ġstanbul Cad. Ġstanbul Eczanesi üstü
Konya
278) Dr. YURTSEVER FERHUNDE, Halim Alanyalı Geçidi No.
504, Kat. 5, Ġzmir
279) Dr. YÜCE MAHMUT, Ġnönü Cad. No.55, Diyarbakır
280) Dr. YÜZAK HALĠL, Arif iye Mahl. Porsuk Bulvarı No. 19,
EskiĢehir
281) Dr. ZALOĞLU REġAT, Hacınabi Mahl. HacıbaĢı Sok. No.7
Bafra-Samsun
282) Dr. ZĠNCĠRCĠOĞLU HAġĠM, ÇarĢı Cad. Vali evi karĢısı
No.17/B, Denizli
Unvan:
Madde 3- ġirketin unvanı «HEKTAġ TĠCARET TÜRK ANONĠM
ġĠRKETĠ'dir.»
Madde 3- ġirketin unvanı “HEKTAġ Ticaret Türk Anonim
ġirketi”dir. Bu Esas SözleĢmede kısaca “ġirket” olarak anılacaktır.
ġirketin Merkez ve ġubeleri
Amaç ve Konusu:
Madde 4- ġirketin merkezi Gebze / KOCAELĠ'dir. Adresi Gebze
Organize Sanayi Bölgesi 700. Sokak 41480 Gebze/KOCAELĠ'dir.
Adres değiĢikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye
Ticaret Sicilli Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan
edilmiĢ adrese yapılan tebligat Ģirkete yapılmıĢ sayılır. Tescil ve ilan
edilmiĢ adresinden ayrılmıĢ olmasına rağmen yeni adresini süresi
içinde tescil ettirmemiĢ Ģirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Madde 4- ġirketin amacı ve faaliyet konuları Ģunlardır:
A- Her türlü tıbbi, baytari, eczacılık, bakteriolojik gıdai ve kimyevi
preparatlar ve bunların ham maddelerinin,
B- Ziraatte kullanılan her türlü kimyevi madde ve zirai mücadele
ilaçları preparat ve ham maddelerinin,
C- Her türlü hijyenik ve kozmetik maddelerin ve ham
Bütün bunlardan baĢka, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye maddelerinin,
Piyasası Kurulu'na haber vermek Ģartıyla ġirket Ġdare Meclisinin
kararı ile Türkiye'nin içinde ve dıĢında Ģubeler, muhabirlikler, D- DiĢ hekimliği preparat ve hammaddelerinin,
acentelikler, bürolar, fabrikalar, imalathaneler ve benzeri
müesseseler açabilir.
E- Yukarıdaki maddelerde sayılan konularla ilgili bilimum makine,
alet ve tesisatın;
imali, ithali, ihracı, dağıtımı ile bizzat veyahut kuracağı veya
sermayesine iĢtirak edeceği yerli veya yabancı Ģirketler aracılığı
ile uğraĢmak, söz konusu branĢlarda yerli veya yabancı Ģirketlerin
temsilciliklerini yerine getirmek, yine bu branĢlardaki maddelerin
ve aletlerin depoculuğunu yapmak,
13
F- Her çeĢit ticari ve sınai iĢleri gerek kendi adına ve hesabına ve
gerekse yerli ve yabancı gerçek veya tüzel Ģahıslar adına almak
ve yapmak,
G- Yukarıda belirtilmiĢ olan konularda yurt içinde ve yurt dıĢında
Ģirketler kurmak veya bunlara iĢtirak etmek veyahut aracılık
faaliyeti veya portföy iĢletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla
bunların hisse ve tahvillerini satın almak ve satmak,
H- ġirketin kuruluĢ amacının gerçekleĢmesi için ticari ve sınai
taĢınır ve taĢınmaz her türlü malları satın almak, satmak ve
üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, kira
sözleĢmeleri akdetmek, kefil olmak, kefaleti kabul etmek, rehin,
ipotek tesis etmek, tesis edilmiĢ rehni, ipoteği fek ettirmek, ticari
iĢletme rehni akdetmek, rehin sözleĢmesi akdetmek.
I- ġirket ile ilgili iĢlemler için patent, marka, endüstriyel tasarım,
coğrafi iĢaret, faydalı model ve her türlü sınai ve/veya fikri
mülkiyet haklarını, lisanslarını, imtiyazlarını, modellerini,
resimlerini, ticaret ünvanlarını, know-how’u ve benzeri diğer gayri
maddi hakları iktisap etmek, devretmek, rehnetmek, rehnalmak,
üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarrufta bulunmak.
J- Tarım ve hayvancılık konularında araĢtırmalar yapmak,
bunların gerektirdiği ıslah, deneme, üreme, ürün iĢleme, istasyon,
müessese, laboratuar ve benzeri tesisler kurmak, iĢletmek.
K- Tarımsal sulama sistemleri kurmak, su dağıtım ve iletim hatları
ile ilgili gerekli boru ve her türlü tesisat ile gerekli yapıların imal ve
inĢasını yapmak,
L- Yukarıda belirtilen konularla ilgili uygulama alanlarında faaliyet
göstermek (zirai mücadele yapmak, hayvan hastahaneleri açmak
ve iĢletmek, klinikler tesis etmek ve iĢletmek vesaire
gibi),danıĢmanlık yapmak.
M- Tarımsal, hayvansal ve su ürünlerinin üretimi için tarımsal
faaliyette bulunmak veya tarımsal faaliyete ilave olarak alım,
satım, pazarlama, depolama, paketleme, iĢleme ve ilgili ithalat,
ihracat her türlü ticareti yapmak, bu konularda faaliyet gösteren
Ģirketler ile iĢbirliği yapmak.
14
N- Memleket mahsullerinin kıymetlendirilmesi konusunda faaliyet
gösteren teĢekküllerle iĢbirliği ve bu mahsullerin ithal ve ihracını
yapmak,
O- ġirketin yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet konusu ile
doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette
bulunmak.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan baĢka ileride ġirket için
faydalı ve lüzumlu görülecek baĢka iĢlere giriĢilmek istenildiği
takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un
onayına sunulacak bu yolda karar alındıktan ve esas sözleĢme
değiĢikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra ġirket bu iĢleri de
yapabilecektir. Esas SözleĢme değiĢikliği mahiyetinde olan iĢbu
kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve
merciilerden gerekli izinler alınacaktır.
ġirketin Merkezi:
Madde 5- ġirketin kuruluĢ maksadı ve iĢtigal mevzuları baĢlıca
Ģunlardır.
Madde 5 - ġirketin merkezi Gebze / KOCAELĠ'dedir. Adresi
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 700. Sokak 41480
Gebze/KOCAELĠ'dir.
a) Her türlü tıbbi, baytari, ispençiyari, bakteriolojik gıidai ve kimyevi
müstahzarlar ve bunların iptidai maddelerinin,
Adres değiĢikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye
Ticaret Sicilli Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret
b) Ziraatte kullanılan her türlü kimyevi madde ve zirai mücadele Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.
ilaçları müstahzar ve iptidai maddelerinin,
Tescil ve ilan edilmiĢ adrese yapılan tebligat Ģirkete yapılmıĢ
c) Her türlü hijyenik ve kozmotik mevaddın ve iptidai maddelerinin,
sayılır. Tescil ve ilan edilmiĢ adresinden ayrılmıĢ olmasına
rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiĢ ġirket için
d) DiĢ tababeti müstahzar ve hammaddelerinin,
bu durum fesih sebebi sayılır.
e) Yukarıdaki maddelerde tadat olunan Ģubelerle ilgili bil'umum
makine, alat ve tesisatın imali, ithali, ihracı, tevzii ile bizzat veyahut
kuracağı veya sermayesine iĢtirak edeceği yerli veya yabancı
Ģirketler vasıtasile uğraĢmak, mezkûr branĢlarda yerli veya yabancı
Ģirketlerin mümesilliklerini ifa etmek, yine bu branĢlardaki mevad ve
alatın depoculuğunu yapmak,
ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’na bilgi vermek Ģartıyla, Yönetim Kurulu kararına
dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de Ģubeler veya bürolar
açabilir.
f) Her çeĢit ticari ve sınai iĢleri gerek kendi adına ve hesabına ve
gerekse yerli ve yabancı hakiki veya hükmi Ģahıslar adına almak ve
yapmak,
15
g) Yukarıda tasrih edilmiĢ mevzularda Ģirketler kurmak veya bunları
iĢtirak etmek veyahut aracılık faaliyeti veya portföy iĢletmeciliği
niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse ve tahvillerini satın
almak,
h) ġirketin kuruluĢ gayesinin tahakkuku için gayrimenkuller tasarruf
etmek, bunları alıp satmak, ipotek vermek ve kabul etmek,
i) Yukarıda tasrih olunan mevzularla ilgili tatbikat sahalarında
faaliyet göstermek (zirai mücadele yapmak, hayvan hastahaneleri
açmak ve iĢletmek, klinikler tesis etmek ve iĢletmek vesaire gibi),
j) Memleket mahsullerinin kıymetlendirilmesi mevzuunda faaliyet
gösteren teĢekküllerle iĢbirliği ve bu mahsullerin ithal ve ihracını
yapmak,Yukarıda tasrih olunan mevzulardaki muamelelerden baĢka
ileride ġirket için faydalı ve lüzumlu görülecek baĢka, iĢlere
giriĢilmek istenildiği taktirde, Ġdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet
Umumi Heyetin tasvibine sunulur ve bu yolda karar alındıktan sonra
tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Vekaletinden izin
alınır.
Müddet
Süre:
Madde 6-ġirketin müddeti, kat’i kuruluĢtan itibaren 60 senedir. Bu Madde 6- ġirketin süresi sınırsızdır.
müddet, Umumî Heyetin kararı ile kısaltılıp uzatılabilir. Müddet
uzatılacak olursa Ticaret Vekâletinden izin alınır.
KISIM II
SERMAYE HĠSSE SENETLERĠ VE SERMAYENĠN
ÖDENMESĠ ġARTLARI-KURUCULUK HĠSSELERĠ
BÖLÜM II:
Sermaye Hisse senetleri ve sermayenin ödenmesi Ģartları
Sermaye:
Madde 7- ġirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı Madde 7- ġirket 3794 sayılı Kanunla değiĢik 2499 sayılı
sermaye sistemini kabul etmiĢ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı
13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiĢtir. sermaye sistemini kabul etmiĢ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun
13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiĢtir.
ġirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 YTL. olup beheri 1 (bir) Yeni
KuruĢ itibari değerde 10.000.000.000 paya bölünmüĢtür. ġirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL. olup beheri 1 (bir)
KuruĢ itibari değerde 10.000.000.000 paya bölünmüĢtür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,
2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,
kayıtlı sermaye tavanına ulaĢılamamıĢ olsa dahi, 2012 yılından 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin
16
sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için;
daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye
Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir
süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda Ģirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıĢ sayılır.
verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaĢılamamıĢ olsa dahi, 2012
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle
genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda Ģirket kayıtlı sermaye
ġirketin çıkarılmıĢ sermayesi tamamı ödenmiĢ nama yazılı sisteminden çıkmıĢ sayılır.
64.334.690,35 YTL'dır. Bu sermayenin 20.344.965,44 YTL'lık kısmı
nakten ödenmiĢtir. Bakiye 43.989.724,91 YTL'lık kısmın ġirketin çıkarılmıĢ sermayesi tamamı ödenmiĢ nama yazılı
20.623.364,71 YTL'lık kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 75.857.033,38 TL’dır. Bu sermayenin 30.358.365,25 TL'lik kısmı
Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluĢan Yeniden nakten ödenmiĢtir. Bakiye 45.498.668,13 TL'lik kısmın
Değerleme Değer ArtıĢ Fonu'nun, 11.343,22 YTL'lık kısmı Gelir 20.623.364,71 TL'lik kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun
Vergisi Kanunu'nun 38.Maddesi hükmü gereğince oluĢan Maliyet Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluĢan Yeniden
ArtıĢ Fonu'nun, 56.948,42 YTL'lık kısmı Emisyon primlerinin, Değerleme Değer ArtıĢ Fonu'nun, 11.343,22 TL'lik kısmı Gelir
1.598.020,52 YTL'lık kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici Vergisi Kanunu'nun 38.Maddesi hükmü gereğince oluĢan Maliyet
10,23 ve 28. Maddelerine göre oluĢan Gayrimenkul satıĢ karının, ArtıĢ Fonu'nun, 56.948,42 TL'lik kısmı Emisyon primlerinin,
19.104.256,96 YTL'lık kısmı ise Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme 1.598.020,52 TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici
Farklarının, 2.595.791,08 YTL. Lik kısmı GeçmiĢ Yıl Karının 10,23 ve 28. Maddelerine göre oluĢan Gayrimenkul satıĢ karının,
sermayeye ilavesi ile karĢılanmıĢtır. Sermayeye ilave edilen bu 23.184.880,27 TL'lik kısmı ise Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme
tutarlar karĢılığında çıkarılan hisse senetleri Ģirket ortaklarına Farklarının, 24.110,99 TL’lik kısmı Olağanüstü Yedeklerin
hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıĢtır. Yönetim Kurulu, sermayeye ilavesi ile karĢılanmıĢtır. Sermayeye ilave edilen bu
2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tutarlar karĢılığında çıkarılan paylar Ģirket ortaklarına hisseleri
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline oranında bedelsiz olarak dağıtılmıĢtır.
paylar ihraç ederek çıkarılmıĢ sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası
Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda
çıkarılması konusunda karar alabilir.
kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline paylar ihraç
ederek çıkarılmıĢ sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını
sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye
yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydîleĢtirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Kuruculuk Hisseleri
Kuruculuk Payları:
Madde 8- Ġdare Meclisince nama yazılı ve bedelsiz olmak üzere
üçyüz adet kurucu hisse senedi çıkarılacaktır. Bu senetler, ilk
sermayeyi tediye eden kurucular ile onların yerine tamamen veya
kısmen kaim olanlar arasında ve hisse miktarları ile mütenasip
olarak tevzi edilecektir. Ancak bu tenasüple elde edilecek meblâğ
Madde 8- Yönetim Kurulunca nama yazılı ve bedelsiz olmak
üzere üçyüz adet kurucu pay çıkarılacaktır. Bu senetler, ilk
sermayeyi ödeyen kurucular ile onların tamamen veya kısmen
yerine geçenler arasında ve pay miktarları ile orantılı bir Ģekilde
dağıtılacaktır. Ancak bu orantıyla elde edilecek meblâğ bir pay
17
bir hisse değerinin ancak yarısına tekabül ettiği takdirde nazara
alınmıyacak ve fakat yarısını tecavüz ettiği takdirde tama iblağ
edilecek, elliden fazla hisse senedi sahiplerine bu miktarın
istihkakından fazla kurucu hisse senedi verilmiyecektir.
değerinin ancak yarısına karĢılık geldiği takdirde göz önünde
tutulmayacak ve fakat yarısını geçtiği takdirde bir pay değerine
tamamlanacak, elliden fazla pay sahibine bu miktardan fazla
kurucu pay verilmeyecektir.
Mütenasiben yapılacak bu tevziat neticesinde artacak kurucu hisse Pay miktarı ile orantılı bir Ģekilde yapılacak bu dağıtım sonucunda
senetleri idare Meclisinin tensibile ġirketin Kurulmasında, inkiĢaf ve artacak kurucu payları Yönetim Kurulu’nun takdiri ile ġirketin
yürütülmesinde gayreti görülenlere tevzi edilebilecektir.
kurulmasında, geliĢiminde ve yürütülmesinde çabası görülenlere
dağıtılacaktır.
ġirketin Kat'i KuruluĢu
Sermayenin Artırılması:
Madde 9- ġirketin kat'i kuruluĢu, usulü dairesinde tescil ve ilân
edildiği tarihten baĢlar. Bu tarihten evvel hisse senedatı veya bunlar
makamına kaim olabilecek muvakkat ilmuhaberler ihraç edilemez.
Madde 9 – ġirketin kayıtlı sermaye tavanı Genel Kurul kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni alınarak artırılabilir. ÇıkarılmıĢ
sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek Ģartı ile Yönetim
Kurulu Kararıyla artırılır. ġirket sermayesinin arttırılması kararı
her türlü koĢulda Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni payları kayda
almasına bağlıdır. Nakit sermaye artırımlarında arttırılan tutar
nakden ve def’aten ödenecektir.
Özsermaye kalemlerinin çıkarılmıĢ sermayeye ilavesi suretiyle
arttırıma karar verilmesi halinde artırım tarihindeki ortaklara
ġirketteki payları oranında bedelsiz pay verilir.
Hisse senetlerinin ödenmesi
Borçlanma Senedi Ġhracı:
Madde 10- KaldırılmıĢtır.
Madde 10- ġirketin, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye
Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar dahilinde; gerek yurt
içinde gerekse yurt dıĢında, tahvil, hisse senedi ile değiĢtirilebilir
tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi vb.
Sermaye Piyasası Araçları ihracında Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu
durumda TTK’nın 423. maddesi hükmü uygulanmaz.
Bedeli ödenmeyen hisse senetleri
BÖLÜM III :
Yönetim Kurulu:
Madde 11- KaldırılmıĢtır.
Madde 11- ġirketin iĢleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından
yürütülür.
18
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde
hissedarlar arasından seçilecek en az 3 en çok 9 üyeden oluĢur.
Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim
Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalıĢmalar yapmalarına, hızlı
ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluĢumu ve
çalıĢmalarını etkin bir Ģekilde organize etmelerine olanak
sağlayacak Ģekilde belirler.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir
kısmını, ġirket ortağı aynı tüzel kiĢinin gösterdiği adaylar
arasından seçebileceğinden, ġirket ortağı tüzel kiĢiler Yönetim
Kurulu’nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.
Hissesenetlerinin devir ve ferağı
Yönetim Kurulu’nun Süresi:
Madde 12- Nama yazılı hisse senetleri, baĢkalarına devir ve ferağ
olunabilir. Hisse senedini iktisabeden kimsenin pay defterine kaydı
için müracaatı yeterlidir. Pay defterine kayıt ile devir alan pay
sahipliği sıfatını kazanır..
Madde 12 - Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim
süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir
üyeliğin herhangi bir nedenle boĢalması halinde, Yönetim Kurulu,
TTK’da ve iĢbu Esas SözleĢmede belirtilen Ģartları haiz bir
kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun
onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini
tamamlar.
Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her
zaman değiĢtirebilir.
Hissesenetlerininitfası
Toplantılar:
Madde 13- KaldırılmıĢtır.
Madde 13- Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya ġirket iĢleri
gerektirdiğinde ġirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile
baĢka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep
edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı
onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri
arasından bir baĢkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet
etmek üzere bir baĢkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma
Ģekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim
Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK hükümlerine tabidir.
Yönetim Kurulu, üye sayısının 3 olduğu durumda, 3 kiĢi ile; 5
olduğu durumda, 4 kiĢi ile; 7 olduğu durumda 5 kiĢi ile; 9 olduğu
durumda 6 kiĢi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye
tam sayısının yarısının bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu kararları,
karar defterine geçirilir. BaĢkan ve üyeler tarafından imzalanır.
19
Yönetim Kurulu ġirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya
bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas
üyeye bırakabilir.
K I S I M III
ġĠRKETĠN ĠDARĠ BÜNYESĠ, TEġKĠLÂTI VE ġĠRKETĠN ĠDARESĠ
Yönetim Kurulu’nun Yetkileri:
Madde 14- ġirketin idare uzuvları, Ġdare Meclisi ve Umum Madde 14 - ġirketin yönetimi ve dıĢarıya karĢı temsili Yönetim
Müdürlüktür.
Kurulu’na aittir.
Esas SözleĢmenin 13. maddesinin son cümlesi uyarınca
murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu
Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere
Ģirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak
sözleĢmelerin geçerli olabilmesi için, bunların ġirket unvanı altına
konmuĢ ve ġirketi ilzama yetkili en az iki kiĢinin imzasını taĢıması
Ģarttır.
ġirket adına imzaya yetkili olacak Ģahıslar ile ġirket adına ne
Ģekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve
ilan olunur.
A-ĠDARE MECLĠSĠ ve KURULUġU:
Yönetim Kurulu’nun Görevleri:
Madde 15- ġirketin iĢleri ve idaresi umumi heyet tarafından seçilmiĢ
en çok 7 üyeden teĢekkül eden bir idare Meclisince yürütülür. Ġdare
Meclisi üyelerinin yarıdan fazlasının Türkiye Cumhuriyeti uyruklu
Türk olması Ģarttır.
Madde 15- Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, kanun ve
Esas SözleĢme hükümleri dairesinde Genel Kurul’u toplantıya
davet etmek, ġirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü
tasarrufların ifası, ġirket namına mal varlığında bulunan
taĢınmazlar ve sair ayni haklar satın almak ve iktisap etmek;
ġirket taĢınmazlarını bir ayni hakla kısıtlamak veya satıĢ iĢlemi
ifası, ġirket için gerekli göreceği her türlü taĢınır ve taĢınmaz
malları kiraya vermek ve kiralamak, ġirket nam ve hesabına borç
vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde ġirket taĢınmaz malları
üzerinde ipotek tesis etmek, Ģirket lehine gerçek ya da tüzel
kiĢilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, iĢbu ipotekleri ve
her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek takrirlerini
vermek Yönetim Kurulunun baĢlıca görevleridir.
ġirket’in kendi adına ve üçüncü kiĢiler lehine garanti, kefalet,
teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi
hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen
esaslara uyulur.
20
Yönetim Kurulu, Yasada ve Esas SözleĢmede münhasıran Genel
Kurulun kararına bırakılan hususlar dıĢında kalan bütün iĢlemler
hakkında karar almaya yetkilidir.
Ġdare Meclisi Azalık müddeti ve ġartları
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:
Madde 16- Ġdare Meclisi azaları üç sene müddetle vazife görmek Madde 16- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca
üzere, Umumi Heyet tarafından seçilirler. Evvelki Ġdare Meclisi karara bağlanır.
azalarının tekrar seçilmeleri caizdir.
Ġdare Meclisi Toplantıları
Genel Müdürün Tayini ve Görevleri:
Madde 17- Ġdare Meclisi Toplantıları, Ģirketin faaliyetleri ve Madde 17- ġirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından
doğabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde yılda en az 6 kez olmak üzere atanır.
Ġdare
Meclisince
belirlenerek
yapılır.
Genel Müdür, ġirket iĢlerini Yönetim Kurulunun kararları
Reisin veya azaların birden fazlasının yazılı isteği ile Ġdare Meclisi çerçevesinde ve mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yürütür
toplanmak zorundadır. Toplantılar Ģirket merkezinde yapılır. Ġdare
Meclisinin evvelden alınmıĢ kararı ile toplantının baĢka bir yerde
yapılması caizdir.
ġirketin Ġdaresi
Yetkilerin Genel Müdüre Devri
Madde 18- ġirketin idaresi ve dıĢarıya karĢı temsili, Ġdare Meclisine
aittir. ġirket namına tanzim edilecek bilumum evrakın muteber
olması ve ġirketi ilzam edebilmesi için, Ġdare Meclisi azasından
veya Ġdare Meclisi kararı ile kendilerine imza selâhiyeti verilmiĢ en
az iki kiĢi tarafından ġirketin mühürünün ilâvesi suretile, Ġdare
Meclisi tarafından belirtilip ilân edilecek sirküler mucibince imza
edilmesi lâzımdır.
Madde 18- Genel müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda
ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer
mevzuat hükümlerine göre ġirketi yönetmekle yükümlüdür.
Resmi daireler, özel kuruluĢ ve kiĢiler, meclisler, mahkemeler,
adli ve idari bütün makamlar nezdinde, Ģirketi temsil, ihtilaflarda
sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu
yetkilerden bir kısmını iĢin gereğine ve zorunluluğuna göre Ģirket
Genel Müdürüne bırakabilir.
BÖLÜM IV
Denetçiler, Görevleri ve Ücretleri:
Madde 19- ġirketin idare ve temsil iĢleri Ġdare Meclisi azaları Madde 19- ġirket, gerek hissedarlar arasından gerekse dıĢarıdan
arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve Ģümulü Ġdare 1 yıl için Genel Kurul tarafından seçilecek en az 1 en çok 3
Meclisince kararlaĢtırılır. Ayrıca Ġdare Meclisi kendisine ait iĢlerin denetçi tarafından denetlenir.
hepsini veya bazılarını Murahhas Azalara veya dıĢarıdan tayin
21
edeceği müdürlere bırakabilir.
Denetçiler TTK’nın 353-357. maddelerinde sayılan görevleri
yapmakla yükümlüdürler.
Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti
vatandaĢı olması zorunludur. Denetçiler aynı zamanda Yönetim
Kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi ġirket’in personeli de
olamazlar.
Seçim süresi sona eren denetçiler tekrar seçilebilirler.
Ġdare Meclisinin vazife ve selahiyetleri
Madde 20- ġirketin hissedarlara ve üçüncü Ģahıslara karĢı
mahkemeler huzurunda her sıfat ile temsili Ġdare Meclisine aittir.
Meclisi ġirketin umur ve emvalinin idaresi ve maksadile alâkadar
her nevi akitler ve muameleler icrası için iktidarı tamamı ve
ortaklığın
imzasını
istimal
hakkını
haizdir.
Denetçilerin ücretleri Genel Kurul’ca karara bağlanır.
Denetim Komitesi:
Madde 20 – Denetim Komitesi en az iki üyeden oluĢur.
Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve
Ģeffaf bir Ģekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin
alınmasından sorumludur.
Sulh olmak ve hakem tayin etmek selâhiyetine de maliktir. Denetim Komitesi, BaĢkanın daveti üzerine en az üç ayda bir
toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi
Gerek kanunla ve gerekse iĢbu esas mukavelename ile sarahaten toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.
men edilmeyen emlâk ve teçhizat tasarrufuna müteallik muamelâtı
ifayı mezundur. ġirketin dahili talimatnamelerini tanzim ve Umum
Müdür de dahil olduğu halde bütün ġirket memur ve acentelerini
tayin ve azil, bunların maaĢ, yevmiye, ücret ve ikramiyelerini taktir
ve tesbit ve bunların kabul Ģartlarını tayin, ġirketin idaresini, umumi
masraflarını ve bu muamelâtına muktazi levazımı ve gerek
fevkalâde gayret ve muvaffakiyeti sabit memurlara verilecek
fevkalâde ikramiye, gerek Ģirkete menfaatli iĢ getirenlere mezkûr
iĢlerin ġirkete temin ettiği veya edeceği menafi nisbetinde
verilebilecek ikramiye veya komisyon nisbetlerini tesbit, alacaklarını
tahsil ve borçlarını tasfiye, senedatı ticariye tanzim ve bunlara
kefalet etmek, ġirketin tesis maksadile münasebettar bil'umum
mukavelenameleri akit ve tanzim, mübayaatı ve satıĢları icra ve
bunların netayicinden olan muamelâtı ifa, ġirket muamelâtından
kullanılmayan fazla nukudun ve ihtiyat akçanın istimal tarzını tayin
etmek, itibar üzerine veya ġirketin envalini karĢılık göstermek
suretile istikrazatta bulunmak, ġirket hissedarlarından ġirket
sermayesinin iki mislini aĢmayacak Ģekilde ve Devlet Tahvilatına
verilen azami faiz nisbetini aĢmayacak faizle, mahdut vadeli ikrazat
talep ve tediyeleri halinde kabul eylemek, Sermaye Piyasası
Kurulunca tesbit edilen usul dairesinde tahvil ve finansman
22
bonosu ihraç eylemek, imzaları ġirketi ilzam edecek birinci ve ikinci
derecede imza selâhiyettarlarını tesbit ve imzalarını sirküler halinde
neĢretmek, ortaklığın bilançosu ile buna müteferri hesaplarını
hazırlamak, ġirketin biiânçosu ile buna müteferri hesaplarını
hazırlamak, ġirketin ticari, mali, iktisadi ve umumi vaziyetini, yapılan
muamelâtın hülâsasını müĢ'ir bir rapor tanzim etmek, hasılı bir
kısmı beĢinci maddede tadat olunan, ġirketin tesis maksatlarına
müteferri her türlü umur ve muamelâtı ifa, Ġdare Meclisinin vazife ve
selâhiyetleri cümlesinden olup, iĢbu selâhiyetler tahdidi değil
tadadidir.
BÖLÜM V:
Genel Kurul Toplantıları:
Madde 21- Ġdare Meclisi her sene azası arasından bir reis ve bir
reis vekili seçer. Reisin ve reis vekilinin bulunmadığı celselerde
Ġdare Meclisinin kendi aralarından seçtiği bir aza reislik vazifesini
görür. Reis, meclis celselerinin ve müzakeratın muntazam surette
cereyanını temin ve umumi heyet içtimalarına reislik etmekte
mükelleftir.
Madde 21- Olağan Genel Kurul, ġirketin hesap devresinin
sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak
gündemindeki konuları görüĢerek karara bağlar. Olağanüstü
Genel Kurul, ġirket iĢlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu
Esas SözleĢmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli
kararları alır.
Oy Hakkı ve Temsil ġekli:
Madde 22- Ġdare Meclisi Üyelerine Genel Kurulca tayin olunacak
aylık bir ücret verilir.
Madde 22- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında
hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu
olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer
hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil
ettirebilirler. ġirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından baĢka
temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya
yetkilidirler.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy vermeye iliĢkin
düzenlemeleri saklıdır.
Nisap:
Madde 23- Ġdare Meclisi tarafından mezun sayılmaksızın arka Madde 23 - ġirket Genel Kurul toplantılarında TTK’nın 369.
arkaya üç içtimada hazır bulunmayan Ġdare Meclisi azaları istifa maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar
etmiĢ sayılırlar.
alınır.
Genel Kurul toplantı ve karar nisabı hakkında SPK hükümleri ve
23
SPK’da hüküm bulunmayan hallerde TTK hükümleri uygulanır.
B- UMUM MÜDÜRLÜK:
Toplantı Yeri:
Madde 24- ġirketin idaresine taallûk eden bilumum muamelâtın Madde 24- Genel Kurullar Ģirketin merkezinin bulunduğu ilde
icrası, Ġdare Meclisince Umum Müdürlüğe verilmiĢtir. Böylece; veya Gebze’de Yönetim Kurulu’nca uygun görülen bir yerde
toplanır.
A) Umum Müdür, ġirketin Ġdare Meclisinden sonra en yüksek idare
ve icra mercii olup ġirket iĢlerini bu esas mukavelename, Ġdare
Meclisi kararları, ilgili kanun lar hükümleri ve icapları dahilinde tam
bir basiret ve dikkatle icra ve ifadan mes'uldür.
B) Umum Müdür, ortaklar arasından veya hariçten de seçilebilir.
Verilecek aylık, prim, taltif, terfi, istihdam, müddet ve Ģartlarının ve
kendisine verilecek selâhiyetlerin tesbit ve tayini ve icabında
vazifeden affı Ġdare Meclisine aittir.
C) ġirketin bütün memurları Umum Müdüre bağlı olup, talimat ve
direktifleri kendisinden alırlar.
D) ġirketin Umum Müdürden sonra gelen elemanlarının tayin, terfi,
nakil, tecziyeye azilleri için tatbik edilecek ahkâm ayrıca Umum
Müdürlükçe tanzim edilip Ġdare Meclisinin tasvibinden geçirilecek bir
talimatname ile tesbit olunur. Talimatnamenin çıkaralmasına kadar
bu iĢler Ġdare Meclisi kararları ile yürütülür.
E) Umum Müdürün istihdam müddeti ve Ģartları baĢlangıçtan
mukaveleye bağlanması gereken hallerde, müddet Ġdare Meclisi
azası için mukavelename ile muayyen devreyi tecavüz eylediği
takdirde, tecavüz eden kısım ancak ilk umumî heyetin tasdikinden
sonra muteber olur.
KISIM IV
MURAKIPLARIN SEÇĠLMESĠ, VAZĠFESĠ VE SELÂHĠYETLERĠ,
MURAKIPLIK ÜCRETLERĠ
Oy Verme ġekli:
Madde 25- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak
suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri
Madde 25- Umumi heyet azami üç yıl için en çok üç murakıp seçer. sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya
Müddetleri biten murakıplar yeniden seçilebilirler.
baĢvurulur.
BaĢkan, Katip ve Oy Toplayanların Seçimi:
Madde 26- Murakıplar, Türk Ticaret Kanununda musarrah Madde 26- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu baĢkanı
vazifelerin ifasile mükellef olmaktan baĢka, ġirketin iyi Ģekilde baĢkanlık eder. BaĢkanın bulunmadığı zamanda bu görevi
24
idaresinin teminini ve ġirket menfaatinin korunması hususunda
gerekli görecekleri bütün tedbirlerin alınması için Ġdare Meclisine
teklifte ulunmaya ve icap ettiğinde Umum Heyeti toplantıya
çağırmaya ve toplantı ruznamesini tayine selâhiyetlidirler. Mücbir ve
acele sebepler meydana çıktığı takdirde murakıplar bu
selâhiyetlerini
derhal
kullanmak
zorundadırlar.
baĢkan vekili yapar. BaĢkan vekili de yoksa baĢkanlık edecek kiĢi
Genel Kurul tarafından seçilir.
BaĢkanın görevi, görüĢmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir
Ģekilde yürütülmesini ve zaptın kanun ve bu Esas SözleĢme
hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.
Murakıplar kanun ve esas mukavelename ile kendilerine verilen Oy toplama memuru Genel Kurul tarafından seçilir.
vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.
Genel Kurul katibi, BaĢkan tarafından gerek
arasından, gerekse dıĢarıdan belirlenir ve seçilir.
hissedarlar
Hissedarlar Cetveli :
Madde 27- Murakıplara Umumî Heyetçe tayin olunacak aylık veya Madde 27 – Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan
senelik bir ücret verilir.
hissedarların veya vekil ve temsilcilerinin isimleri, pay ve oy
miktarlarını gösteren bir cetvel düzenlenerek mevcut olanlar
tarafından tasdik edildikten sonra zapta bağlanarak saklanır ve
istenildiğinde ilgililere gösterilir.
KISIM V
UMUMĠ HEYET
Adi ve Fevkalade umumi heyetler
Tutanağın Ġmzası, Tescil ve Ġlanı:
Madde 28- ġirket hissedarları senede en az bir defa Umumi Heyet
halinde topla- nırlar. Kanuna ve esas mukavelename hükümlerine
uygun suret ve Ģekilde topla- nan Umumi Heyet bütün hissedarların
tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan Umumi Heyetlerde alınan
kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır
bulunmayanlar hakkında da muteberdir. Umumi Heyetler adi veya
fevkalâde olarak toplanırlar. Adi Umumi Heyet, ġirket hesap
devresinin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde ve senede en az
bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369 uncu
maddesinde yazılı hususlar tetkik edilerek lüzumlu kararlar verilir.
Fevkalâde Umumî Heyet, ġirket muamelâtının lüzum gösterdiği
hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu Esas
Mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.
Madde 28 - Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli
olabilmesi için bunların içerik ve sonuçlarıyla muhalif kalanların
muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak tutulması gereklidir. Bu
tutanak toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser
tarafından imza olunur.
BaĢkan ve oy toplamakla görevli olanlar, hissedarlar tarafından
tutanağı imzalamaya yetkili kılınırlarsa tutanağın yalnız bunlar
tarafından imzalanması uygundur. Toplantıya davetin usulü
dairesinde cereyan ettiğini gösteren belgelerin yazılması
gereklidir. Yönetim Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretini derhal
Ticaret Sicil’e tescil ve hülasasını ilan ettirmekle mükelleftir.
25
Toplantı Yeri
Genel Kurulun Yetkileri:
Madde 29- Umumi Heyetler ġirketin Ġdare Merkezinde veya Ġdare Madde 29 – Genel Kurul’un Yetkileri,
Merkezinin bulunduğu Ģehrin diğer elveriĢli bir yerinde toplanırlar.
a) Yönetim Kurulunun yetkileri dıĢında bulunan konuları
görüĢerek karara bağlamak,
b) Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların Ģartlarını
tayin ve Ģirket iĢlerinin yönetim Ģeklini belirlemek,
c) Yönetim Kurulu ve denetçilerin, Ģirket iĢleri hakkında
düzenleyecekleri raporlarla, bilanço kâr ve zarar hesapları
hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüĢme yaparak
yeniden düzenlenmelerini kararlaĢtırmak, Yönetim Kurulunun
zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek
kârların dağıtma Ģeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle
denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek
ve yerlerine baĢkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine ve
denetçilere verilecek ücret miktarını tespit etmek,
Diğer Yetkiler:
Madde 30- Gerek adi ve gerek fevkalâde Umumi Heyet
toplantılarının, toplantı gününden en az onbeĢ gün evvel Ticaret
Vekâletine bildirilmesi ve ruzname ile buna ait belgelerin birer
suretinin Vekâlete gönderilmesi lâzımdır. Bütün toplantılarda Ticaret
Vekâleti komiserinin bulunması Ģarttır. Komiserin gıyabında
yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber
değildir.
Madde 30 - Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir.
ġirketin iĢlerinin yönetimi, Esas SözleĢmenin değiĢtirilmesi gibi
gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak ġirketi ilgilendiren
bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri
çerçevesinde Genel Kurul’un yetkileri içindedir.
Ġbra:
Madde 31- Umumi Heyet içtimaları ve bu içtimalardaki nisap Ticaret Madde 31 – Bilânçonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı
Kanunu hükümlerine tabidir.
Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrasını da gerektirir.
Ancak, bilânçoda bazı cihetler gösterilmemiĢ veya bilânço yanlıĢ
olarak düzelenmiĢ ise bilânçonun tasdiki ile Yönetim Kurulu
üyeleri ve denetçiler ibra edilmiĢ olmazlar. Denetçilerin vermiĢ
oldukları raporun okunmasından önce bilânço ile hesapların
kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.
Reyler
Bakanlık Komiseri:
Madde 32- Gerek Ticaret Kanununda ve gerek iĢbu esas Madde 32 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının,
mukavelenamede açıklanmamıĢ hallerde, gerek adi ve gerek toplantı gününden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi
fevkalade umumi heyet toplantılarında bulunan hisse senedi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa
26
hamilleri her hisse için bir rey sahibidirler.
gönderilmesi gereklidir. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı komiserinin bulunması Ģarttır. Komiserin gıyabında
yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin
imzasını taĢımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
Vekalet ve Temsil
Ġlan:
Madde 33- Gerek adi ve gerekse fevkalade Umumi Heyet
toplantılarında, ortaklar kendilerine diğer ortaklardan seçecekleri bir
vekil ile temsil ettirebilirler. Ortak olan vekiller, kendi reylerinden
baĢka, temsil ettikleri diğer ortaklardan her birinin reylerini de
kullanmaya selâhiyetlidirler. Selahiyetnamelerin Ģeklini Sermaye
Piyasası Kurulunun konuya iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde Ġdare
Meclisi tanzim ve ilan eder. Bir hisse senedinin, intifa hakkı ile
tasarruf hakkı baĢka Ģahıslara ait bulunursa, bunlar aralarında
anlaĢarak kendilerini temsil ettilirler. Aralarında anlaĢamazlarsa
Umumi Heyet toplantılarına girmek ve rey vermek hakkını, intifa
hakkı sahibi kullanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy
kullanmaya iliĢkin düzenlemelerine uyulur.
Madde 33 - ġirkete ait ilanlar TTK’nın 37. maddesinin 4. fıkrası
hükümleri saklı kalmak Ģartıyla günlük bir gazete ile ve asgari 15
gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait
ilanların TTK’nın 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve
toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması
zorunludur.
Yapılacak duyurulara
düzenlemeleri saklıdır.
iliĢkin
Sermaye
Piyasası
Kurulu
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile
sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.
Esas SözleĢmenin DeğiĢtirilmesi:
Madde 34- KaldırılmıĢtır.
Madde 34 - Bu Esas SözleĢmede yapılacak değiĢikliklerin Genel
Kurul’da görüĢülebilmesi için Yönetim Kurulu’nun bu konuda
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan uygun görüĢ ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’ndan izin alması Ģarttır. Yapılacak olan değiĢiklikler
usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten
sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na
Kurulu’na Gönderilecek Evrak:
Madde 35- Umumi Heyet toplantılarına idare Heyeti Reisi baĢkanlık
eder. Reisin bulunmadığı zamanlarda bu vazifeyi reis vekili yapar.
Reis vekili de yoksa reislik edecek zat Ġdare Meclisi tarafından
seçilir.
ve
Sermaye
Piyasası
Madde 35 - Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço,
Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurulda hazır bulunan
hissedarların isim ve pay miktarlarını gösteren cetvelden ikiĢer
örnek Genel Kurulun toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay
içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilecek veya
toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.
Reisin vazifesi görüĢmelerin kanunlara ve usule göre uygun olarak
muntazam bir Ģekilde cereyanını ve zaptın kanun ve esas
mukavelename hükümlerine uygun bir surette tutulmasını Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo
sağlamaktır.
ve raporları ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda
27
bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen
Umumi Heyette hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar usul ve esaslar dâhilinde Kurul’a ve ĠMKB’ye gönderilir ve
rey toplamak vazifesini görür. Bunların kabul etmeleri halinde bu kamuya duyurulur.
vazife kendilerini takip eden diğer büyük hissedarlarca yapılır.
Umumi Heyet kâtibi, reis ile rey toplamaya vazifeli olanlar tarafından
gerek hissedarlar arasından gerekse hariçten tayin edilir.
Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil
ve mümessillerinin isimlerile oturdukları yerleri, hisseleri ve reyleri
miktarını gösteren bir cetvel düzenlenerek, bu cetvel mevcut olanlar
tarafından tasdik edildikten sonra zapta bağlanarak saklanır ve
istenildiğinde ilgililere gösterilir.
BÖLÜM VI :
Madde 36- Umumi Heyet toplantılarında verilen kararların muteber
olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların Hesap Yılı:
muhalefet sebeplerini gösteren bir zabıt tutulması gereklidir. Bu
zabıt toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından Madde 36 - ġirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden
imza
olunur. baĢlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Reis ve rey toplamaya vazifeli olanlar, hissedarlar tarafından zaptı
imzalamaya bir selâhiyetname ile mezun kılınırlarsa zaptın yalnız
bunlar tarafından imzalanması caizdir. Toplantıya çağırmanın usulü
dairesinde cereyan ettiğini gösteren belgelerin bu zabıtlara
eklenmesi
ve
içindekilerin
yazılması
gereklidir.
Ġdare meclisi bu zaptın tasdikli bir suretini derhal Sicilli Ticarete
tescil ve hülâsasını ilân etmekle vazifelidir.
Karın Tespiti ve Dağıtımı:
Madde 37- Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırılmak
suretile verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri
sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli reye
baĢ vurmak mecburidi.
Madde 37 - ġirketin yıllık bilançosundaki “Vergi Sonrası Net
Dönem Karı”ndan varsa geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden
sonra kalan “kar”, ġirketin kar dağıtım politikası da dikkate
alınarak, sırası ile aĢağıda gösterilen Ģekilde dağıtılır. Karın
hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatı
hükümleri saklıdır.
a) TTK’nun 466. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre “kar“ın
%5'i, ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermayenin %20’sini buluncaya kadar I.
tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
b) “Kar“dan a bendinde belirtilen tutar düĢüldükten sonra kalan
tutardan pay sahipleri için I. kar payı ayrılır. Dağıtılacak I. kar payı
28
oranı Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan orandır.
c) Kardan a ve b bendinde belirtilen tutarlar düĢüldükten sonra
kalan tutardan kurucu ortaklar için %5 kar payı ayrılır.
“Kar”dan a, b ve c bentlerinde belirtilen tutarlar düĢüldükten sonra
kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçe
olarak ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye ġirket kar
dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul
yetkilidir. Kar dağıtımında, pay sahiplerinin menfaatleri ile ġirket
menfaatleri ve ġirketin yatırım ihtiyaçları arasında tutarlı bir
politika izlenir.
Kalan kârdan, TTK’nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi
gereğince; pay sahipleri ile kâra iĢtirak eden diğer kiĢilere
dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ olan kısımdan çıkarılmıĢ/ödenmiĢ
sermayenin %5’i oranında kar payı düĢüldükten sonra bulunan
tutarın onda biri II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Karın sermayeye ilave edilmesi halinde II. tertip kanuni yedek
akçe ayrılmaz.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu Esas
SözleĢmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü
ayrılmadıkça, baĢka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr
aktarılmasına karar verilemez.
Bu Esas SözleĢme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri
alınamaz.
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı
dağıtımı konusunda Genel Kurul yetkilidir.
Genel Kurul, “Kar”ın dıĢında ġirket bilançosunda yer alan; geçmiĢ
yıl karları, olağanüstü, diğer vb yedekleri kısmen veya tamamen
dağıtmaya yetkilidir.
ġirket, SPK’nın 15. maddesinin 2. fıkrasına aykırı olmamak ve
son fıkrası kapsamına girmemek koĢuluyla, yıl içinde yapılan
bağıĢların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve
gerektiğinde özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla,
üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı
derneklere veya bu gibi kiĢi veya kurumlara bağıĢ yapabilir.
29
Kar Dağıtım Tarihi:
Madde 38- Ġdare Meclisi, murakıp raporları ile senelik bilançodan,
Umumi Heyet zaptından ve Umumi Heyette hazır bulunan
hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden dörder,
nüshayı Umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir
ay zarfında Ticaret Vekaletine gönderir veya toplantıda hazır
bulunan komisere bu maksatla verir.Sermaye Piyasası Kurulu'nca
düzenlenmesi öngörülen Mali Tablo ve Raporlar ile Bağmsız
Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve
esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir ve kamuya
duyurulur.
KISIM VI
Senelik hesaplar ve mevcudat
Madde 38 – Dağıtılacak karın pay sahiplerine hangi tarihte ne
Ģekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya iliĢkin
düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine
Genel Kurul tarafından kararlaĢtırılır.
BÖLÜM VII:
ÇeĢitli Hükümler:
Yetkili Mahkeme:
Madde 39 - ġirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her
Madde 39- ġirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden
türlü uyuĢmazlıklarla, gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında
baĢlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap
meydana gelebilecek bütün anlaĢmazlıklara ġirket merkezinin
senesi müstesna olarak ġirketin kafi olarak kurulduğu tarih ile o
bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve
senenin Aralık ayı sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.
sonuca bağlanır.
Madde 40- Ġdare Meclisi tarafından her altı ayda bir ġirketin
mevcudat ve borçlarını gösteren bir hesap hülâsası tanzim edilerek
murakıplara verilir. Mevcudat muvazene defteri, bilanço, kâr ve
zarar hesapları Umumi Heyet toplantısı için tayin olunan günden en
az bir ay evvel murakıpların Ġncelemesine sunulur. Hissedarlar
toplantı gününden evvel onbeĢ gün içinde ġirket merkezine baĢ
vurarak mevcudat ve muvazene defterini, kâr ve zarar hesabını,
bilançoyu ve murakıplar ve Ġdare Meclis raporlarını tetkik ve
bunların suretini alabilirler.
ġirketin Fesih ve Tasfiyesi
Madde 40 – Yönetim Kurulu her hangi bir sebeple ġirketin fesih
ve tasfiyesi iĢlemini veyahut devamını görüĢmek üzere Genel
Kurulu toplantıya çağırabilir. ġirket, TTK’da sayılan sebeplerle
veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan baĢka kanuni
hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir.
ġirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl
yapılacağı hakkında TTK’nın ilgili hükümleri uygulanır.
Kârın dağıtılması ve ihtiyat akçesi
Madde 41- ġirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman Madde 41 - Bu Esas SözleĢmede hüküm bulunmayan hususlar
bedelleri gibi. Ģirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hakkında TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
ile ġirket tüzel kiĢiliği taralından, ödenmesi zorunlu vergiler hesap
senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düĢüldükten sonra geriye
kalan ve yıllık bilançoda görülen safı (net) kar, varsa geçmiĢ yıl
zararlarının düĢülmesinden sonra sırası ile aĢağıda gösterilen
Ģekilde tevzi olunur. Safi karın %5’i T.Ticaret Kanununun 466/1
30
maddesi gereğince çıkarılmıĢ sermayenin beĢte birini buluncaya
kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Kalandan çıkarılmıĢ sermayeyi temsil eden pay sahiplerine
Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci
temettü
ayrılır.
Kalan kardan pay sahipleri ile kara iĢtirak eden diğer kimselere
dağıtılması Genel Kurul’ca kararlaĢtırılmıĢ olan kısımdan ödenmiĢ
sermayenin %5’i oranında kar payı düĢüldükten sonra bulunan
tutarın onda biri T.Ticaret Kanunu'nun 466/2 maddesinin 2. fıkrası
3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Kalan
kısmın
%5’i
kuruculara
tefrik
edilir.
Artandan memur ve müstahdemlere ödenmek üzere dağıtım Ģekli
ve zamanı Ġdare Meclisince tesbit edilmek ve safı karın %5'ini
aĢmamak kaydıyle tesbit olunacak bir meblağ personele temettü
olarak ayrılır Artan kalan karın kısmen veya tamamen ortaklara
ikinci temettü olarak dağıtılması, fevkalade ihtiyat olarak ayrılması
Umumi
Heyetçe
kararlaĢtırılır.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas
sözleĢmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayılmadıkça
baĢka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve
birinci, temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur,
müstahdem ve iĢçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
Madde 42- KaldırılmıĢtır.
Madde 42 - ġirket ve organlarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nca
düzenlenen Kurumsal Yönetim Ġlkelerine azami ölçüde uyulmaya
gayret edilir.
Geçici Madde 1 - Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce
5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Kanun uyarınca 1 Yeni KuruĢ, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve
2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve
Yeni KuruĢ’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde
kaldırılması sebebiyle 1 KuruĢ olarak değiĢtirilmiĢtir. Bu değiĢim
sebebiyle, toplam pay sayısı azalmıĢ olup, 1.000,-TL’lik 10 adet
pay karĢılığında 1 (Yeni) KuruĢ nominal değerli bir pay verilmiĢtir.
Söz konusu değiĢim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları
paylardan doğan hakları saklıdır.
31
ĠĢbu Esas SözleĢmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda
belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiĢtirilmiĢ ibarelerdir.
Madde 43- ġirket, bilançosunu zararla kapattığı takdirde, eksilen ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR
sermaye, adi ihtiyat akçası hesabında mevcut mebaliğinden ikmal
olunur. Bu ihtiyat akçası zararı kapatmaya kâfi gelmezse, zarar
bakiyesi müteakip seneye devrolunur.
Madde 44- Fevkalâde ihtiyat akçasının ne suretle kullanılacağını ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR
Umumi Heyet serbestçe tayin eder. ġöyleki:Bir hesap senesinin
hasılatı hissedarlara kâr tevziine kâfi gelmediği takdirde, fevkalâde
ihtiyaç akçasının bu hususa dahi tahsisi caizdir.
Madde 45- ġirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçasının ġirket ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR
sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılması zaruridir. Umumi
ihtiyat akçasının, sermayenin %20'sine baliğ olan miktarı herhangi
bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden
ihtiyat
akçası
ayrılmasına
devam
olunur.
Diğer taraftan, ihtiyaç akçasının ġirket sermayesinin yüzde yüzüne
baliğ oluncaya kadar da ayrılmasında mahzur yoktur. Ancak yüzde
yüzün üzerine çıkılamaz.
KISIMVII
ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR
ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER
Madde 46- ġirketin gerek
zamanında, ġirket iĢlerine ait
doğacak anlaĢmazlıklar.ġirket
bulunduğu
yer
çalıĢması ve gerekse tasfiyesi
ve ġirket ile hissedarlar arasında
Umum Müdürlük ve ĠĢ Merkezinin
mahkemelerinde
halledilir.
ġirket iĢlerine ait olarak ortaklar arasında doğup ġirketin hukukuna
tesir edecek anlaĢmazlıkların halli de yine ġirket Umum Müdürlük
ve ĠĢ Merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir.
Bu kabil ihtilâfların zuhuru halinde mahkemeye müracaat etmiĢ olan
ortaklar, ġirket ĠĢ Merkezinin bulunduğu yerde kendilerine tebligat
ifası için ikametgâh göstermeye mecburdurlar.
Madde 47- Bu Esas Mukavelenamede meydana gelecek bütün ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR
değiĢikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve
Ticaret Vekaletinin müsaadesine bağlıdır. Bu yoldaki değiĢiklikler
usulüne uygun olarak tatbik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten
sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.
Madde 48- ġirket, bu esas mukavelenameyi bastırarak ortaklarına ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR
vereceği gibi, bir defa için Ticaret Vekaletine on ve Sermaye
Piyasası Kurulu'na bir adet gönderecektir.
32
Madde 49- Umumi Heyetçe, ihtiyaç akçası esas sermayenin ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR
yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, iĢlerin iyi
gitmediği zamanlarda iĢletmeyi idameye, iĢsizliğin önüne geçmeye
veya neticelerini hafifletmeye elveriĢli tedbirler alınması için sarf
olunabilir.
Madde 50- ġirkete ait olup, ilan edilmesi gereken konular T. Ticaret ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR
Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak
Ģartıyla ġirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete
aracılığıyla yapılır. Bu yerde gazete çıkmıyor olması durumunda
ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ġlan bir toplantı davetine
iliĢkin ise toplantı gününden en az 15 gün önce yapılmalıdır.
ġirketin tasfiyesine iliĢkin ilanlar için T. T. Kanunu'nun 438. madde
hükümleri uygulanır. ġirket tarafından yapılan ilanlarda Sermaye
Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Madde 51- Bu esas mukavelenamede mevcut olmayan hususlar
hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili
mevzuat hükümleri tatbik olunur.
MUVAKKAT MADDE
ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR
Eski statümüzde mevcut bulunan maddelerden:12,13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 23. 26, 28, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 50, 51, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79 numaralı maddeler
yeni
statümüzde
tamamen
kaldırılmıĢ
ve,
2, 8, 17, 27, 30, 34, 42, 45, 47, 52, 53, 54, 62, 63, 66, 67, 69, 70,
71, 85 numaralı maddeler aynen muhafaza edildiği gibi 49 ve 50
numaralı
iki
madde
de
ilâve
olunmuĢtur.
HektaĢ Ticaret T.A. ġirketi Esas Mukavelenamesinin 1, 3, 4, 5, 6,
7,8,9,10,11, 21, 22, 24, 25, 31, 33, 35, 36, 43, 46, 48, 49, 65, 68,
74, 80 ve 81 inci maddelerinin değiĢtirilmesine ve 86, 87 numara
altındaki iki madde ile muvakkat bir madde ilâvesine ait bu tadil
metni uygun görülmüĢ olmakla Türk Ticaret Kanununun 386 ncı
maddesi gereğince tasdik edilmiĢtir.
Ticaret Vekili a,
(Ġmza)
EK:GEÇĠCĠ MADDE
ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR
Ġdare Meclisi TTK'nun 399. maddesinde yazılı süre içinde hisse
senetlerinin itibari kıymetinin 1 (bir) Yeni KuruĢ ve katlarına intibak
ettirilmesini sağlayacak yöntemleri uygulamakla yükümlü olup,
intibak süresince hissedarların itibari değeri ne olursa olsun sahip
olduğu
paylardan
doğan
hakları
saklıdır.
33
5274 sayılı Kanun ile değiĢik 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun
399.maddesi uyarınca, hisse senetlerinin itibari değeri en az 1 (bir)
Yeni KuruĢtur. Bu bağlamda, 1.000.-TL. olan hisse senetlerimizin
itibari değeri söz konusu kanun hükmüne intibak amacıyla toplam
pay sayısı azaltılmak suretiyle 1 (bir) Yeni KuruĢ olarak
değiĢtirilmiĢtir. Dolayısıyla, 1.000.-TL'lık 10 pay getiren
ortaklarımıza 1 (bir) Yeni kuruĢ itibari değerli 1 adet hisse ve 1 (bir)
Yeni KuruĢa tamamlanamayan paylar için de kesir makbuzu
verilecektir. Bu iĢlem nedeniyle çıkarılmıĢ sermayemizi temsil eden
12. tertipten 20. tertibe kadar (20. tertip dahil) olan hisse senetleri
21. tertip hisse senetleri olarak birleĢtirilmektedir. Pay ve tertip
birleĢtirme iĢlemleri ile ilgili olarak ortaklarımızın sahip oldukları
paylardan
doğan
hakları
saklıdır.
Hisse senetlerinin değiĢim iĢlemleri, sermaye piyasası araçlarının
kaydileĢtirilmesinin
uygu-lamaya
konmasını
takiben
ilgili
düzenlemeler
çerçevesinde
Yönetim
Kurulu
tarafından
baĢlatılacaktır.
NOT:
ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR
Ticaret Vekâletince tasdik olunmuĢ iĢbu statümüz Ticaret Sicili
gazetesinin 4/3/1959 tarih ve 605 sayılı nüshasında intiĢar etmiĢtir.
BAKANLIK KOMĠSERĠ
DĠVAN BAġKANI
VEYSĠ UZUNKAYA
Doğa SOYSAL
OY TOPLAYICI
KATĠP
Fahrettin DOĞAN
H.Bahar EMEKLĠ
34

Benzer belgeler

HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş. ANA SÖZLEŞME

HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş. ANA SÖZLEŞME BÖLÜM I: Kuruluş: Madde 1 - ĠĢbu Esas SözleĢmenin içerdiği hükümler, kayıt ve Ģartlar dairesinde aĢağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve iĢlemleri yapmak üzere, 2. maddede isim ve yerleĢim yer...

Detaylı