Kullanım Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

Kullanım Kılavuzu
Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki
uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda
sorumluluk kullanýcýya aittir. Bu durumda oluþan arýzalarda cihaz garanti kapsamýndan çýkar.
ENDA EDP741 DÝJÝTAL POTANSÝYOMETRE
ENDA EDP741 kontrol cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.
* 72x72mm ebatlý.
* 4 hane dijital göstergeli.
* Ön paneldeki tuþlardan kolayca ayarlanabilir.
* Gösterge skalasý -1999 ile 8000 arasýnda ayarlanabilir.
* Desimal nokta 1. ile 3. Basamak arasýnda ayarlanabilir.
* Minimum ve maksimum deðerleri ayarlanabilir 0-10V çýkýþ
* Ayarlanabilir ‘soft on’ ve ‘soft off’ özelliði
* Seçilebilir parametre güvenliði.
* Soketli klemens ile montaj ve servis kolaylýðý saðlanmýþtýr.
* EN standartlarýna göre CE markalýdýr.
EDP 741
SET
Sipariþ Kodu : EDP741-
1
Besleme Voltajý
230VAC...230V AC
24VAC.....24V AC
SM...........9-30V DC / 7-24V AC
ENDA
DIGITAL POTENTIOMETER
TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
ÇEVRESEL ÖZELLÝKLER
Ortam/depolama sýcaklýðý
Baðýl nem
Koruma sýnýfý
Yükseklik
0 ... +50°C/-25 ... +70°C (buzlanma olmadan)
31°C 'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalýp 40°C'de %50'ye düþen nemde çalýþýr.
EN 60529 standardýna göre
Ön panel : IP60
Arka panel : IP20
En çok 2000m
Yanýcý ve aþýndýrýcý gaz bulunmayan ortamlarda kullanýlmalýdýr.
ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER
Besleme
Güç tüketimi
Baðlantý
Bilgi koruma
EMC
Güvenlik gereksinimleri
230V AC +%10 -%20 veya 24V AC ±%10, 50/60Hz veya isteðe baðlý 9-30V DC / 7-24V AC ±%10 SMPS
En çok 7VA
2.5mm²’lik soketli klemens
EEPROM (en az 10 yýl)
EN 61326-1: 1997, A1: 1998, A2: 2001 (EMCdeneyleri için performans kriteri B saðlanmýþtýr.)
EN 61010-1: 2001 (Kirlilik derecesi 2, aþýrý gerilim kategorisi II, ölçüm kategorisi I)
ÇIKIÞ
0-10V çýkýþý
Dijital olarak ayarlanabilen, en fazla 20mA potansiyometre çýkýþý
Çözünürlük : 1/10000 V
Dalgalanma : Maksimum 30mV
0 dan 10V’a çýkýþ süresi maksimum 300ms
KUTU
Kutu þekli
Ebatlar
Aðýrlýk
Kutu malzemeleri
Sýkýþtýrýlarak panoya yerleþtirilir (DIN 43 700'e göre).
G72xY72xD97mm
Yaklaþýk 350g (ambalajlý olarak)
Kendi kendine sönen plâstikler kullanýlmýþtýr.
Solvent (tiner, benzin, asit vs.) içeren veya aþýndýrýcý temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.
SÝSEL MÜHENDÝSLÝK ELEKTRONÝK SAN. VE TÝC. A.Þ.
Yukarý Dudullu Barbaros Cad. Kutup Sok. No:20 34775 - ÜMRANÝYE/ÝSTANBUL-TÜRKÝYE
Tel : +90 216 499 46 64 Pbx. Fax : +90 216 365 74 01
1/3
url : www.enda.com.tr
EDP741-T-06
TERÝMLER
EDP 741
1) Ayarlanan potansiyometre deðerini gösterir. (Çalýþma modunda)
Parametre ismi, deðeri veya birimini gösterir. (Programlama modunda)
2) Ayar deðerini arttýrma ve çýkýþ on tuþu (Çalýþma modunda)
Deðer arttýrma veya parametre seçim tuþu (Programlama modunda)
3) Ayar deðerini eksiltme ve çýkýþ off tuþu (Çaliþma modunda)
Deðer eksiltme veya parametre seçim tuþu. (Programlama modunda)
SET
4) Menülerin seçimini saðlar. (Programlama modunda)
ENDA
DIGITAL POTENTIOMETER
5) Çalýþma ve program modlarýnýn seçilmesini ve parametrelerin ayarlanmasýný saðlar.
( 1 ) Sayýsal gösterge
Karakter yükseklikleri
( 2 ),( 3 ),( 4 ),( 5 ) Tuþ takýmý
4 hane 7 parçalý kýrmýzý LED gösterge
14.2mm
Mikro switch
BOYUTLAR
2
Derinlik
Panel yuva kesiti
97mm
+0.7
1
68
mm
68
+0.7
mm
78mm
72mm
EDP 741
75mm
ENDA
84mm
SET
DIGITAL POTENTIOMETER
Baðlantý
kablolarý
Cihazý panelden çýkarmak için:
- Sýkýþtýrma aparatýný 1 yönünde
yukarý kaldýrýnýz.
- Aparatý 2 yönünde çekiniz.
Not 1) Panel montajý yapýlýrken baðlantý kablolarý için
ilave yer ayrýlmasý gerekmektedir.
2) Panel kalýnlýðý en fazla 10mm olabilir.
3) Cihaz arkasýnda en az 90mm boþluk býrakýlmaz ise,
panelden sökülmesi zorlaþýr.
Sýkýþtýrma
aparatý
Panel
Conta
BAÐLANTI DÝYAGRAMI
ENDA EDP741 pano tipi cihazýdýr. Cihaz talimatlara uygun kullanýlmalýdýr. Montaj ve elektriksel baðlantýlar, teknik personel tarafýndan,
kullanma kýlavuzundaki talimatlara uygun olarak yapýlmalýdýr. Montaj yapýlýrken baðlantý kablolarýnda elektrik bulunmamalýdýr. Cihaz
rutubetten, titreþimden ve kirlilikten korunmalýdýr. Çalýþma ýsýsýna dikkat edilmelidir. Þebekeye baðlantýsý olmayan giriþ ve çýkýþ hatlarýnda
ekranlý ve burgulu kordon kablo kullanýlmalýdýr. Bu kablolar yüksek güç taþýyan hatlarýn ve cihazlarýn yakýnýndan geçirilmemelidir. Ekran
hattý cihaz tarafýndaki ucundan topraklanmalýdýr.
NOT :
1 GND
OUTPUT (0-10V)
2 +
1 GND
OUTPUT (0-10V)
2 +
1 GND
OUTPUT (0-10V)
2 +
ENDA
ENDA
ENDA
INDUSTRIAL ELECTRONICS
EDP741-230VAC
POTENTIOMETER
INDUSTRIAL ELECTRONICS
EDP741-24VAC
POTENTIOMETER
INDUSTRIAL ELECTRONICS
EDP741-SM
POTENTIOMETER
BESLEME :
184-253V AC 9
50/60Hz 7VA 10
Faz
Nötr
Vida sýkma momenti
0.4-0.5Nm
SN: XXXXXXXXX
8
9
10
SN: XXXXXXXXX
8
230V AC +10% -20%
50/60Hz 7VA
9
10
Sigorta
baðlanmalýdýr.
Anahtar
230V AC
Besleme
Kablo ölçüsü: 1,5mm²
Cihazýn tümünde ÇÝFT
YALITIM vardýr.
SN: XXXXXXXXX
8
24V AC ±10%
50/60Hz 7VA
Sigorta
F 100 mA 250V AC
9
10
9-30V DC / 7-24V AC
±10% 7VA
2/3
Not : 1) Besleme kablolarý IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinimlerine
uygun olmalýdýr.
2) Güvenlik kurallarý gereðince þebeke anahtarý operatörün kolaylýkla
ulaþabileceði bir konumda olmasý ve anahtarýn cihazla ilgili olduðunu
belirten bir iþaretin bulunmasý gerekmektedir.
EDP741-T-06
Çalýþma modu
1000
Preset
deðeri
1000
Çalýþma modunda
&
SET
SET
1001
&
1002
SET
tuþuna basýlý iken
ve
Programlama modu
D.oPt.
d.Cal.
SeCU.
RESET
RESET
RESET
P.on.C.
d.Pnt.
l.sCl.
L.SCL. = Skala alt deðeri.
Skala alt deðeri -1999 ila (H.SCL. -10)
arasýnda ayarlanabilir. Skala alt
deðerinde çýkýþ 0V olur.
Programlama için bakýnýz NOT 1.
H.sCl.
Lo.Lý.
P.on.C.
H.SCL. = Skala üst deðeri.
Skala üst deðeri (L.SCL. +10) ila 8000
arasýnda ayarlanabilir. Skala üst
deðerinde çýkýþ 10V olur.
Programlama için bakýnýz NOT 1.
o.E.TY.
limit deðerinin gösterdiði gerilim olur.
DÝKKAT! Bu seçenek seçilirse ,set tuþuna
ilk basýldýðýnda, daha önce ayarlanmýþ set
deðeri görülür. Ancak arttýrma veya eksiltme
yapýlmak istenirse set deðeri alt limit deðerine
eþitlenir ve buradan itibaren ayar yapýlabilir.
on = Ýlk enerji verildiðinde çýkýþ set deðerin
gösterdiði gerilim olur.
S.Str.= Ýlk enerji verildiðinde çýkýþ alt limit
deðerinin gösterdiði gerilimden, set deðerinin
gösterdiði gerilime kadar r.tý. süresince
yavaþ yavaþ yükselir.
Programlama için bakýnýz NOT 1.
o.e..ty.
= Çýkýþýn,
DsAb. = Çýkýþ,
Enb.. = Çýkýþ,
S.on. = Çýkýþ,
S.Cod.
10/CA/
Hi.Li. = Preset deðeri üst limiti.
Üst limit deðeri Lo.li. ila H.SCl.
arasýnda ayarlanabilir.
Programlama için bakýnýz NOT 1.
o.d.ty.
= Çýkýþýn,
S.Cod.
10.CA. = 10V çýkýþ kalibrasyonu.
Bu konumda , cihazýn çýkýþýndan 10.000V gerilim
elde edilene kadar kalibrasyon yapýlmalýdýr.
Kalibrasyon iþlemi aþaðýdaki gibi yapýlýr:
U.o.sc.
tuþu basýldýðýnda daha önceki kalibrasyon
deðeri görülür.
tuþu ile preset deðerine getirilemez.
tuþu ile preset deðerine getirilebilir.
tuþu ile alt limit deðerine getirilme þekli.
DsAb. = Çýkýþ,
tuþu ile alt limit deðerine getirilemez.
Enb.. = Çýkýþ,
tuþu ile alt limit deðerine getirilir.
S.ofF. = Çýkýþ,
tuþu ile, d.tý. Süresince
Seçili parametreyi ayarlamak için önce
ayarlama yapýlýr.
d.o.Sc. = d.oPt. menüsü güvenlik
seviyesi parametresi.
nonE = Menü görünmez.
P. no = Menü görülür. Programlanamaz
P.yES. = Menü görülür.. Programlanýr.
Programlama için bakýnýz NOT 1.
D.Ca.S. = d.CAL. menüsü güvenlik
seviyesi parametresi.
nonE = Menü görünmez.
P. No = Menü görülür. Programlanamaz.
P.yES. = Menü görülür. Programlanýr.
Programlama için bakýnýz NOT 1.
S.str.
On
Power
= Çýkýþ gerilimi arttýrma zamaný.
1 ile 250 saniye arasýnda ayarlanabilir.
Çýkýþ gerilimi ayarlanan süre boyunca
yavaþ yavaþ set deðerine kadar yükselir.
Programlama için bakýnýz NOT 1.
PRESET
Lo.lý.
R.ti.
0V
= Çýkýþ gerilimi azaltma zamaný.
1 ile 250 saniye arasýnda ayarlanabilir.
Çýkýþ gerilimi ayarlanan süre boyunca
yavaþ yavaþ alt limit deðerine kadar azalýr.
Programlama için bakýnýz NOT 1.
p.i.D.t. =Preset deðeri arttýrma ve eksiltme hýzý ayarý.
1 ile 3 kademe arasýnda ayarlanabilir.
1 ise set deðeri 1’er 1’er hýzlý arttýrýlýr veya azaltýlýr.
2 ise set deðeri 10’ar 10’ar hýzlý arttýrýlýr veya azaltýlýr.
3 ise set deðeri 100’er 100’er hýzlý arttýrýlýr veya azaltýlýr.
Programlama için bakýnýz NOT 1.
tuþu basýlý tutulur. Daha sonra
U.o.Sc. = U.oPt. menüsü güvenlik
seviyesi parametresi.
nonE = Menü görünmez.
P. no = Menü görülür. Programlanamaz
P.yES. = Menü görülür.. Programlanýr.
Programlama için bakýnýz NOT 1.
on
off
P.on.C.
R.ti.
o.E.ty.
Dsab.
Enb.
S.on.
o.d.ty.
Dsab.
Enb.
S.off.
R.ti.
D.ti.
PRESET
Lo.lý.
Parametre ayarlama yöntemi
NOT 1
D.o.sc.
s.Cod. = Güvenlik menüsüne girmek
için güvenlik kodu.
Bu parametre 333 olmalýdýr.
Programlama için bakýnýz NOT 1.
Out
P.ý.d.t.
Tuþu basýlý tutulurken
D.Ca.s.
D.ti.
D.tý.
SET
ve
tuþlarý kullanýlarak, çýkýþta 10.000V
elde edilene kadar ayarlama iþlemine devam edilir.
10.000V gerilimin elde edildiði deðer programlama
konumundan geri dönüldüðünde kalýcý hafýzaya
kalibrasyon deðeri olarak kayýt edilir.
tuþu ile preset deðerine getirilme þekli.
alt limit deðerinin gösterdiði gerilime azalýr.
Programlama için bakýnýz NOT 1.
R.tý.
s.Cod. = Kalibrasyon güvenlik kodu.
Bu parametre 222 olmalýdýr.
Programlama için bakýnýz NOT 1.
SET
tuþu ile, r.tý. Süresince set deðerinin
gösterdiði gerilime artar.
Programlama için bakýnýz NOT 1.
Lo.Li. = Preset deðeri alt limiti.
Alt limit deðeri l.SCL. ila Hi.Li.
Arasýnda ayarlanabilir.
Programlama için bakýnýz NOT 1.
o.D.TY.
Hý.Lý.
= Ýlk açýlýþ kontrol parametresi.
off= Ýlk enerji verildiðinde, çýkýþ, alt
Out
D.Pnt.
= Desimal nokta.
Desimal nokta 1.ve 3. basamak
arasýnda ayarlanabilir.
Programlama için bakýnýz NOT 1.
Eðer o.E.t.y. ve o.d.t.y. parametreleri dSAb dýþýnda herhangi bir deðere
ayarlanmýþ ise,
ve
tuþlarý ile çýkýþ gerilimi kontrol edilebilir.
1001
&
SET
tuþlarý kullanýlarak preset deðeri istenilen deðere ayarlanýr.
Önce SET tuþuna sonra
tuþuna birlikte
basýlýr ise, programlama moduna geçilir.
PRG
U.oPt.
&
SET
SET
Tuþlarý ile
tuþlarý kullanýlarak
kontrol yapýlamaz
SET
Nümerik deðerlerde arttýrma tuþu sürekli basýlý tutulursa, 0.6 saniye sonra hýzlý artýþ moduna geçilir. Eðer arttýrma
tuþuna, 100 birim arttýrma yapýlacak kadar basmaya devam edilirse 100'er 100'er arttýrma durumuna geçilir. Tuþlar
býrakýldýktan 1 saniye sonra tekrar 1'ler hanesini arttýrma durumuna dönülür.
Eksiltme tuþu içinde ayný iþlemler geçerlidir.
3/3
Tuþuna
basýlýnca
Tuþuna
basýlýnca
Tuþuna
basýlýnca
Tuþuna
basýlýnca
EDP741-T-06

Benzer belgeler

EDP141-T-08-R

EDP141-T-08-R Dijital olarak ayarlanabilen, en fazla 10mA potansiyometre çýkýþý Çözünürlük : 1/10000 V Dalgalanma : Maksimum 30mV 0 dan 10V’a çýkýþ süresi maksimum 300ms

Detaylı