8th GRADES SPOT ON 8 UNIT 2 STUDY SKILLS VOCABULARY

Yorumlar

Transkript

8th GRADES SPOT ON 8 UNIT 2 STUDY SKILLS VOCABULARY
8th GRADES
VOCABULARY
ability: yetenek
accountant: muhasebeci
about:hakkında
about to buy:
satın almak üzere
active: aktif
activity:faliyet
actor: aktör, oyuncu
advice: tavsiye
after:sonra
affect:etkilemek
again:tekrar
alone: yalnız
analytic: analitik, çözümsel
appearance: görünüm
ask:sormak
artist:ressam
athlete:atlet
attend:katılmak
attention:dikkat
auditory learner:
duyarak öğrenen
aware of:farkında olmak
----------------------------------------------------------------------------------------
beautician: güzellik uzmanı
become: olmak
before:önce
below:aşağıdaki,aşağı
best: en iyi
beter:daha iyi
bird:kuş
board game: masa oyunu
body language:vücut dili
boring: sıkıcı
both of them: her ikisi
brain:beyin
bright:parlak
brochure:broşür
----------------------------------------------------------------------------------------
career:kariyer
careful dikkatli
chart: grafik,tablo
cheap:ucuz
chicken:tavuk
choose: seçmek
circle:yuvarlak içine almak
clearly:açık bir biçimde
close: canayakın
closely:yakından
clue: ipucu
clumsy:hantal
complete:tamamlamak
composed of: oluşmak
cook:pişirmek
cookbook: yemek tarifi kitabı
communication: iletişim
count:saymak
cow:inek
creative: yaratıcı
curious: meraklı
----------------------------------------------------------------------------------------
dancer:dansçı
daydream: hayal kurmak
decide:karar vermek
SPOT ON 8
decision: karar
dependant:bakmakla yükümlü
olunan
dependent:bağımlı,bağlı
design:tasarlamak
dessert: tatlı
detail:detay,ayrıntı
diagram:şekil,diyagram
dictionary:sözlük
different: farklı
discussion: tartışma
dominant: baskın
draw attention:
dikkat çekmek
drawing: resim çizme
dreamer:hayalci
drive them: onları araba ile
götürmek
duck:ördek
during:süresince
----------------------------------------------------------------------------------------
each: her
educated:eğitimli
engineer: mühendis
essentially: esasen, aslında
everywhere:heryer
exam:sınav
explain: açıklamak
explain:açıklamak
express: ifade etmek
----------------------------------------------------------------------------------------
facial expression:
yüz ifadesi
factor:etken
familiar to: benzer,
aşina olmak
family:aile
feel: hissetmek
field trip: öğrenme gezisi
find out: keşfetmek
finding the right words:
doğru kelimeleri bulmak
fire fighter:itfaiyeci
first:ilk olarak,birinci
flow diagram: akış şeması
form:oluşturmak
frog:kurbağa
front:ön
frugal:hesaplı
fun:eğlence
function: işlev
----------------------------------------------------------------------------------------
genius:deha,dahi
gesture: el–kol hareketi
give: vermek
go back:geri gitmek
good at: bir şeyde iyi olmak
greedy:açgözlü
group work: gurup çalışması
guided by emotions:
duyguları ile hareket etmek
----------------------------------------------------------------------------------------
half:yarı
have trouble: zorluk çekmek
hear:duymak
hemisphere: yarıküre
here:burada
ENGLISH WORKSHEET
UNIT 2
highlight pen-marker:
fosforlu parlak kalem
holistic: bütünsel,
bütüne dayalı
how many:kaç tane
----------------------------------------------------------------------------------------
idea: fikir
if:eğer
important:önemli
in words: kelimelerle
independent: bağımsız
indicate:göstermek
influence: etkilemek
information: bilgi
instruction: tarif, yöntem
intelligence:zeka
interior designer:iç mimar
interpersonal intelligence
kişiler arası (sosyal )zeka
intrapersonal intelligence:
içsel zeka
intuitive: sezgisel
intuitively: sezgisel olarak
----------------------------------------------------------------------------------------
journalist: gazeteci
----------------------------------------------------------------------------------------
kinaesthetic intelligence:
bedensel zeka
know:bilmek
----------------------------------------------------------------------------------------
lab: laboratuvar
language:dil
language school:dil okulu
lawyer:avukat
learn: öğrenmek
learner:öğrenen
learning style: öğrenme stili
left brain:sol beyin
left-brained: sol tarafını
kullanan insanlar
letter:harf
like:hoşlanmak,beğenmek
benzer, gibi
listen:dinlemek
listening to Cds: cd dinleme
loical: mantıklı
little:az,önemsiz
logically: mantıklı bir şekilde
look:görünmek
look at parts rather than the
whole: bütünden ziyade
parçalara bakmak
look at the whole rather than
the parts: parçalardan ziyade
bütüne bakmak
look into: bakmak
loud: gürültülü patırtılı
----------------------------------------------------------------------------------------
make decision: karar almak
mathematical intelligence:
sayısal zeka
mean:anlamına gelmek
meaning:anlam
mind:beyin
more:daha fazla
most: en çok
multiple intelligence: çoklu
STUDY SKILLS
zeka kuramı
sound: ses
musical intellegence: müziksel sound out: seslendirmek
zeka
speacial treat: özel ikram
my:benim
speak:konuşmak
spell: hecelemek
national park: milli park
study:çalışmak
necessary:gerekli
subjective:öznel,
need:ihtiyaç
subjektif
new:yeni
sure:emin olmak
non-verbal:sözel olmayan
note taking: not tutma
talk: konuşma
talk about:bir şey hakkında
often:sık sık
konuşmak
once:bir kez
tape recorder:teyp
or: veya
teacher:öğretmen
opinion: fikir
tend to: eğilimli olmak
option: seçenek
text:metin
others:diğerleri
themselves: kendileri
own: kendi
then:daha sonra
page:sayfa
there:orada
pair work: eşli çalışma
think: düşünmek
PE teacher:beden eğitimi
thought: fikir, düşünce
öğretmeni
tick:işaretlemek
person: kişi
tip:ipucu
picture:resim
together:birlikte
place: yer
topic:konu
poet:şair
touch real objects: gerçek
politician:politikacı
nesnelere dokunmak
prefer: tercih etmek
translator:çevirmen
present:sunmak
trouble: zorluk
puzzle: bulmaca
turkey:hindi
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
quack:ördek sesi
quality:kalite
questionnaire:anket
quick: hızlı
quiet: sessiz
understand:anlamak
unique: benzersiz
use:kullanmak
usually:genellikle
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
rational:mantıklı
read:okumak
reading: okuma
realistic: gerçekci
regular: düzenli,intizamlı
remember: hatırlamak
respond: cevap vermek
revise:gözden geçirmek
right brain:sağ beyin
----------------------------------------------------------------------------------------
same: aynı
say:söylemek
see the word in your mind:
zihninde canlandırmak
sensitive:hassas
sentence:cümle
serious: ciddi
show: göstermek
sing:şarkı söylemek
sit:oturmak
skill:yetenek
slide: slayt
slow: yavaş
smart:akıllı
solve: çözmek
some:bazı,biraz
somebody: birisi
something: bir şey
song:şarkı
prepared by Ergül KOCABAŞ
----------------------------------------------------------------------------------------
verbal: sözel
verbal linguistic intelligence:
sözel – dilsel zeka
verbally: sözel olarak
version:versiyon,seçenek
visual intelligence:
görsel zeka
visual: görsel
visual learner:
görerek öğrenen
----------------------------------------------------------------------------------------
young:genç
yourself:kendin
want: istemek
watch:izlemek
way: yol
whether:olup olmadığını
while:-iken
while talking: konuşurken
wise:akıllı
without:olmaksızın
wobble:iki yana sallanmak
word:kelime
work:çalışmak
write both versions down:
her iki versiyonunu da yazmak
writer:yazar
written communication:
yazılı iletişim
English Language Teacher

Benzer belgeler