2013 Yılı 2. Çeyrek Faaliyet Raporu

Yorumlar

Transkript

2013 Yılı 2. Çeyrek Faaliyet Raporu
ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa No: 1
1-Rapor Dönemi
:
01.01.2013-30.06.2013
2-Şirketin Unvanı
:
Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.
3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin,
murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerin süreleri :
Yönetim Kurulu Başkanı
:
Ikbal Haji Karim Daredia
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
:
Jonathan Hunt Holley
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Syed Amir Ahmed
:
Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Seyfittinoğlu
David William Pace
27.03.2013 Tarihli Genel Kurul Kararı
gereği Yön. Kur. Başk. olarak kabulü
27.03.2013 Tarihli Genel Kurul Kararı
gereği Yön. Kur. Başk. Vk. olarak kabulü
27.03.2013 Tarihli Genel Kurul Kararı
gereği Yön. Kur. Üyeliği kabulü
27.03.2013 Tarihli Genel Kurul Kararı
gereği Yön. Kur. Üyeliği kabulü
27.03.2013 Tarihli Genel Kurul Kararı
gereği Yön. Kur. Üyeliğinden ayrılma
Yetkileri
:
Şirketin her konuda temsil ve ilzam edilmesi.
Görev Süreleri
:
27.03.2013 tarihli 2012 Yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu
üyelerinin görev sürelerinin 1 yıl olmasına karar verilmiştir.
Denetci
:
Görev Süresi
:
Erol SÖNMEZOCAK
27.03.2013 tarihli 2012 Yılı olağan genel kurul toplantısında denetci
seçilerek görev sürelerinin 1 yıl olmasına karar verilmiştir.
Şirketin Ortaklık Yapısı
:
Şirketin 30.06.2013 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Ortaklığın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı
Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1,675,664 90.09%
MEHMET NECATİ YAĞCI
110,602 5.95%
İBRAHİM SEYFİTTİNOĞLU
58,988 3.18%
EROL SÖNMEZOCAK
7,373 0.39%
AFİFE ÖNCÜ
7,373 0.39%
Toplam
1,860,000
100%
Şirket Sermayesi
:
Şirket sermayesi 1.860.000 TL.Tamamı ödenmiştir.
4. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede
meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar,
işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası,
Şirketin ana faaliyet alanı hem yurt dışı hem de yurt içi ekonomik durum ile son derece yakından
ilgili olduğundan ekonomik aktivitedeki değişiklikler şirketin performansını etkileyebilecek ana
ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa No: 2
etmendir. Şirketimiz, ekonomik gelişmelere karşı aktif bir yönetim sergilemekte ve oluşabilecek
olumsuzluklara karşı önceden tedbir almaktadır. Şirket Portföy Yöneticiliği konusunda faaliyet
gösterdiğinden dolayı, oluşabilecek olumsuz durumlarda riskli varlıkları asgari düzeye indirerek
korunmaktadır.
5. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları,
Şirket’in en önemli finansal araçları, nakit, kısa vadeli katılım payı tutarlarıdır. Bu finansal
araçların en önemli amacı Şirket operasyonları için finansman kaynağı sağlamaktır. Şirket’in
finansal araçlarından kaynaklanan en önemli riskleri likidite riski ve faiz haddi riskidir. Şirket
yönetimi risklerin her birini incelemekte ve uygun politikaları geliştirmektedir.
6- Şirketin mali tablolarda yeralmayan şarta bağlı yükümlülükleri,
Geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sermaye Blokajı Teminatı,
Teminat Mektubu
Verildiği yer
SPK
30.06.2013
70.000 TL
31.12.2012
70.000 TL
7. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul
toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar,
Yoktur.
8. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,
Önümüzdeki dönemde hedefimiz Alkhair Capital Menkul Değerler A.Ş. pazarlama ağıyla işbirliği
yaparak yönetilen portföy büyüklüğünü arttırmak, kurumsal enstrümanlarımızın çeşitliliğini
sağlamaya yönelik faaliyetlerimizi sürdürmektir.
9. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
Yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılara yönelik pazarlama faaliyetlerinde bulunulmaktadır.
10. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri,
Yoktur.
11.Şirket Faaliyetleri ve sektör içindeki yeri,
Şirketin faaliyet konusu; portföy yöneticiliği, finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir
müşteri adına, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi bir menfaat
sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir.
Geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak portföy değeri piyasasındaki sektör içerisindeki yeri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
30 Haziran 2013
adet/TL
Sözleşme Sayısı
Yönetilen Portföy Büyüklüğü
APY
4
7,009,216
İMKB
1,905
50,544,659,695
%
0,20%
0,01%
ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa No: 3
31 Aralık 2012
adet/TL
Sözleşme Sayısı
Yönetilen Portföy Büyüklüğü
APY
4
7,666,816
İMKB
2,118
56,368,657,751
%
0,18%
0,01%
12. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde
gerçekleştirildiği,
2013 yılı döneminde yatırım yapılmamıştır. Teşvik alınmamıştır.
13. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda
yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş
yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri,
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
44.888
-
81.982
89.166
44.888
171.148
Fonlar yönetim komisyonu
Portföy yönetimi giriş/performans ücreti
Toplam
Alkhair Capital Menkul Değerler A.Ş.’nin kurucusu olduğu 3 ayrı fondan alınan yönetim
ücretinde, toplam komisyon üzerinden şirkete düşen pay %90’dır.
14. SPK’nın Seri:X1,No.29 tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve
bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin
temel rasyolar,
Likidite Oranları
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)
Nakit Oran (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar)
Mali Yapı Oranları
(Kısavadeli Borçlar+Uzun Va
0,04
Özkaynaklar/Varlıklar
30 Haziran 2013
9,95
9,31
30 Haziran 2013
deli Borçlar)/ Varlıklar
0,11
0.89
31 Aralık 2012
28,74
25,62
31 Aralık 2012
0,96
ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa No: 4
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle
Bilanço
(Para birimi – Türk Lirası (TL))
İncelemeden
geçmiş
30 Haziran
2013
Önceki
dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık
2012
817.318
1.028.433
764.895
8.487
8.487
24.032
19.904
12.488
916.888
97.982
97.982
738
12.825
5.273
423
1.552
10.513
829.806
706
1.758
2.809
1.033.706
82.164
3.690
3.690
22.576
55.898
46.864
9.034
6.912
35.786
150
150
15.510
20.126
7.498
12.628
5.625
6.912
6.912
740.730
5.625
5.625
992.295
1.860.000
280.491
500.000
66.069
(1.714.265)
(251.565)
1.860.000
280.491
500.000
66.069
(1.473.525)
(240.740)
829.806
1.033.706
Cari dönem
Dipnot
referansları
Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
Duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Toplam varlıklar
3
4
5
Kaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
4
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
- Borç karşılıkları
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Sermaye avansı
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar zararları
Net dönem zararı
Toplam kaynaklar
ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa No: 5
15. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınan ve alınması düşünülen önlemler,
Maliyetlerin minimum düzeyde tutulup, maksimum gelir seviyesine ulaşmak amacıyla gerekli
tedbirlerin alınmasına devam edilmesi düşünülmektedir.
Şirket Yönetim Kurulu, 23 Mayıs 2013 tarihli toplantısında;
- Zararlar neticesinde oluşmuş bilanço açığının kapatılması amacıyla pay sayısının azaltılması suretiyle
sermaye azaltımı yapılmasına ve Şirket’in mevcut ödenmiş sermayesinin 1.860.000 Türk Lirası’ndan
160.000 Türk Lirasına azaltılmasına;
- Şirket’in sermayesinin 160.000 Türk Lirası’ndan 770.982 Türk Lirası’na arttırılmasına, arttırılan 280.491
Türk Lirası’nın iç kaynaklarda yer alan enflasyon düzeltmesi farklarından, 280.491 Türk Lirası’nın ise
sermaye avansından nakit olarak karşılanmasına karar verilmiştir.
Şirket’in, sermayesinin 1.860.000 TL’den 160.000 TL’ye azaltılması ve eş zamanlı olarak 280.491 TL’si iç
kaynaklarda yer alan enflasyon düzeltmesi farklarından, 280.491 TL’si sermaye avansından nakit olarak
karşılanmak suretiyle 560.982 TL artırılarak 720.982 TL’ye yükseltilmesi, SPK tarafından olumlu
karşılanmış olup, 21 Haziran 2013 tarihli SPK Bülten’inde kamuoyuna duyurulmuştur. Sermaye
azaltımının gerçekleşmesi için, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan onay 20 Haziran 2013 tarihinde
alınmış olup, 1 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla Şirket Olağanüstü Genel Kurulunda ilgili sermaye değişikliği
onaylanmış olup, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na Genel Kurul kararının tescili için ilgili başvuru
yapılmıştır. Finansal tabloların onaylandığı tarih itibarıyla henüz onay beklenmektedir.
16. Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı,
soyadı ve mesleki tecrübesi
Ünvanı
Genel Müdür
Adı/Soyadı
Ali İlhan
Görevi
Fon Yöneticisi
Genel Müdür
Mesleki Tecrübe
20 yıl
17. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak
ve menfaatler,
Personel sayımız 2013 yılı altı aylık dönemde ortalama 3 kişi olmuştur.
Şirketimiz çalışanlarına ücret, yol, yemek ve özel sağlık sigortası haricinde sağlanmış herhangi bir
hak ve menfaat bulunmamaktadır. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması yoktur.
18. Personel ücret politikası,
Şirket, Grup dahilinde olduğundan ana şirketin kararlaştırdığı ücret politikasını uygulamaktadır.
19. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler,
Yoktur.
ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa No: 6
20. Merkez dışı örgüt yapısı,
Merkez dışı örgütümüz bulunmamaktadır.
ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ali İLHAN
Genel Müdür
Gülsevim KAHRAMAN
İmza Yetkilisi

Benzer belgeler

2011 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu

2011 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu Geçen yıl ile karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.

Detaylı

2011 Yılı 2. Çeyrek Faaliyet Raporu

2011 Yılı 2. Çeyrek Faaliyet Raporu Geçen yıl ile karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.

Detaylı