YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55

Transkript

YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55
1
YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55
.... ve arkadaşları
...... et al
“W” apareyi
Diş. “W” appliance
100 atım
100 beams
3D BT (3 boyutlu bilgisayarlı tomografi)
3 Dimension Computed Tomography (CT)
abse ile ilişkili olarak
in conjuction with abscess
acil cerrahi
emergency surgery
acil ekibi
emergency team
acil serklaj
emergency cerclage
acil servis
emergency department
acil servis yönetimi
emergency management
acil şartlar
emergency condition
acil tıp uzmanı
emergency physician
açık kalp ameliyatı
open heart surgery
açık kırık
open fracture
açık redüksiyon
open reduction
açlık kan şekeri
fasting blood glucose
adacık dışı hücre
extra islet cell
adacık içi hücre
adli tıp yaklaşımı
intra islet cell
Adli Tıp. Council of Forensic Medicine Mortuary
Department
forensic approach
adrenal yetersizlik
adrenal insufficiency
afet yönetimi
disaster management (emergency management)
ağır preeklampsi
severe preeclampsia
ağır psikomotor retardasyon
severe physichomotor retardation
ağız içi yerleşimli
With intraoral location
ağrı kontrolü
pain management
ağrısız şişlik
painless swelling
ağrıyı azaltmak
to reduce pain
aile hekimliği
family medicine (family practice)
aile merkezli yaklaşım
family centered approach
aktif kömür tedavisi
activated charcoal therapy
akut böbrek yetmezliği
acute renal failure
akut böbrek yetmezliği (ABY)
acute renal failure (ARF)
akut karaciğer yetmezliği
acute hepatic failure
akut kortikal görme kaybı
acute blindness
akut pulmoner emboli
acute pulmonary embolism
alt daimi molar diş
permanent mandibular tooth
altın standart
golden standard
ambu cihazı
resuscitator
ameliyat lambası
ampiyem (öz. akciğer plevrasında olduğu
zaman)
amyotrofik lateral skleroz
surgical light
Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi
[email protected]
pus collection
amyotrophic lateral sclerosis
Sayfa 1
2
YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55
ana pulmoner arter ve dalları
main pulmonary artery and its branches
anal bölge
anal region
anal kanal ve anüs çevresi
anal canal and anal margin
anestezi derinliği
depth of anesthesia
anti düz kas antikorları
Anti – smooth muscle antibodies
antitiroid ilaçlar
antithyroid drugs
apendiks
appendage
aralıklı yan ağrısı
Intermittent back pain
arka vajinal duvar
posterior vaginal wall
arterin ileri derecede genişlemesi
extreme dilatation of artery
arzu edilen pozisyonda kaynama
union in the desired position
asit baz dengesi
Acid – base balance
asit fast boyama yöntemi
Acid-fast stain method
aspiratör ucu
suction wand
Atel
Splint
atımsal elektromanyetik saha
Diş. pulsed electromagnetic field (PEMF)
atipik göğüs ağrısı
atypical chest pain
atriyal fibrilasyon
atrial fibrillation
atriyal septal defekt
atrial septal defect
ayırıcı tanı
differential diagnosis
aynı aileden iki olgu sunumu
two case reports from same household
babinski refleksi
Babinski's reflex
bakteriyel kontaminasyon
bacterial contamination
bakteriyel tutunma
bacterial adhesion
balgam çıkarma
sputum
balgam yayması
sputum smear
banyo solüsyonu
processing solution
baş boyun bölgesi
head and neck region
batın
abdomen
bazal hücreli karsinom
basal cell carcinoma
belirlenemeyen bağ dokusu hastalığı
undifferentiated connective tissue disease
benign düz kas tümörü
benign smooth muscle tumor
benign mediastinal genişleme
benign mediastinal enlargement
bertaraf
disposal
beslenme sorunu
feeding problem
beyazlatma
bleaching
beyin absesi
brain abscess
beyin dokundurma preparatları
brain imprints
beyin ölümü
brain death
bilgisayarlı tomografi
computed tomography
biliyer kistadenom
biliary cystadenoma
birkaç saat devam eden
persisting for several hours
biyomikroskopik muayene
Göz. Anterior segment slit – lamp examination
biyopsi tabancaları
biopsy guns
[email protected]
Sayfa 2
3
YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55
bos yayması
csf smear
Bowie boyama metodu
Bowie's staining method
boy eşitsizliği
length inequality
böğür
groin
braket (diş)
Bracket
Broca afazisi (motor afazisi)
Broca aphasia
bulgu
finding
burunda yabancı cisim
intranasal foreign body
büyük azı rotasyonu
Diş. Molar rotation
C1 esteraz inhibitör
C1 esterase inhibitor
cerrahın deneyimi
surgeon's experience
cerrahi maske
surgical mask
cerrahi meş
surgical mesh
cerrahi plaka
surgical mesh
cerrahi tedavi
surgical treatment
cerrahi tedavi
surgical treatment
cerrahi yara açılması
surgical wound dehiscence
cerrahi yara enfeksiyonu
surgical wound infection
ciddi morbidite
serious morbidity
cilt stapleri
skin stapler
cinsel davranış
sexual behaviour
cinsel istek
sexual desire
cinsel kimlik
gender identity
cisimcik
body
coffin zembereği
Diş. Coffin spring
Cogan sendromu
Cogan's syndrome
Collet – Sicard Sendromu
Collet – Sicard syndrome
Cox regresyon modeli
Cox regression model
çapraz bağlı kolajen
cross lined collagen
çapraz kapanış
Diş. Crossbite
çarpıntı
palpitation
çene kemikleri
jawbones
çentiklenme
incisure
çeşitli objeler kök kanalında kırılır ve kalır.
objects are broken and lodged in root canal.
çevresel toksisite
environmental toxicity
çift görme
diplopia (double vision)
çift kompartman hidrosefali
double compartment hydrocephalus
çift taraflı / tek taraflı çapraz kapanış
Diş. Bilateral / unilateral crossbite
çocuk yaşta evlilik
childhood marriage
çocukluk çağı
pediatric age
çoğul gebelik
multiple gestation
çok amaçlı sedye
multipurpose stretcher
çok kanallı alt keser dişler
mandibular incisors with multi root canal
çoklu cilt kanseri
multiple skin cancer
[email protected]
Sayfa 3
4
YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55
çoklu organ tutulumu
multiorgan involvement
çomak
Kan Bilim. Clubbing
çomak parmak
clubbing
dalak
spleen
debridman
debridement
dekanüle etmek
decannulate
dekapite etmek
decapitate
demir eksikliği anemisi
iron deficiency anemia
demiyelinizan hastalık
demyelinating disesase
Deng / dang hastalığı / humması
Dengue
denge zafiyeti
balance impairment
dental el aleti (türbini)
Dental handpiece
dentin hassasiyeti
dentin hypersensity
derin tendon refleksleri
deep tendon reflexes
dermal homojenizasyon
dermal homogenization
desen görsel uyarılmış yanıt testi
pattern visual evoked potential test
destek tedavisi
supportive treatment
dev bir sağ atriyal miksoma
a giant right atrial myxoma
dev trombüs
giant thrombus
dış muayene
external examination
dışkı örneği
stool specimen
dışkı yayması
fecal smear
Dieulafoy lezyonu
Dieulafoy's lesion
diferansiye edici bir ajan
a differentiating agent
direkt ölçüm (diş)
direct measurement
disfonksiyonel uterin kanama
dysfunctional uterine bleeding
diş beyazlatıcı
tooth whitening
diş ekme
dental implant
diş estetiği
gingivoplasty
diş hareketi
Diş. tooth movement
diş hekimliği fakültesi
faculty of dentistry
diş koltuğu
Diş. Dental chair
diş pulpası
pulp of tooth
dişeti büyümesi
gingival hyperplasia
dişli çark rijiditesi
cogwheel rigidity
diyabetik ayak
diabetic foot
diyabetik nefropati
diabetic nephropathy
diyagnostik peritonal lavajı (DPL)
diagnostic peritoneal lavage (DPL)
doğum
delivery
doku kesiti
tissue section
doku mühendisliği
tissue engineering
dolaşım yetmezliği
circulatory failure
domuz gribi
swine influenza
donör sahası ağrısı
donour site pain
[email protected]
Sayfa 4
5
YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55
drenaj
drainage
dual şant
dual shunt
Dünya Kadın Konferansı Eylem Platformu
World Women Conference Action Platform
dürtü kontrol bozuklukları
impulse control disorders
düz kas antikorları
smooth muscle antibodies
düz katgüt
plain catgut
edinsel infeksiyon
acquired infection
ekarte etmek
rule out
eklem ağrısı
joint pain
eklem kontraktürü
joint contractures
ekstazi kullanımı
ingestion of ecstasy
ekstensif
extensive
eksternal fiksasyon
external fixation
eksternal fiksatör
external fixator
eksuda
exudate
elektrik hasarı
electric injury
elektrikli pompa
electrical pump
elektrolit bozukluk
electroclyte disorder
emzirme
lactation
endemik olmayan bölge
Non-endemic region
endotrakeal tüp spiralli, balonlu
reinforced tracheal tube cuffed
enjekte edilebilir ajan
injectable agent
enterik organizma
enteric organism
epidural iğne
epidural needle
epidural kanül
epidural cannulae
eradike etmek
eradicate
eritrosit dağılım genişliği
Kan Bilim. Red Cell Distribution Width
erkek hasta
male patient
erken dönem tedavi
early treatment
erken sonuçlar
early results
eser element
trace element
eşik değer
cut off level
etken ajan
causative agent
Etkisinin sonlanımı
elimination
evre IA
stage IA
faz düşüşü
phase drop
faz kaydı
phase registration
fekal antijen
stool antigen
fırsatçı enfeksiyon
opportunist infection
filtrisyon katsayısı
filtration coefficient
FMF (ailevi akdeniz ateşi)
FMF (familial mediterranean fever)
fulminan karaciğer yetmezliği
fulminant hepatic failure
furkasyon defekti
furcation defect
gaita
stool
[email protected]
Sayfa 5
6
YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55
gaitada gizli kan
fecal occult blood (FOB)
gaitada redüktan madde
reducing substance in stool
gebelik
pregnancy
gecikmiş aralıklarla doğum
delayed interval delivery
geç karma dentisyon
Diş. Late mixed dentition
geçici iskemik atak
transient ischemic attack
geçici osteoporoz
transient osteoporosis
geçiş yolu
pathway
genç erişkin
young adult
germ hücre belirteçleri
germ cell markers
Gırtlak kanseri
throat cancer
giriş ve çıkış lezyonu
entry and exit lesion
girişimsel kardiyoloji
interventional cardiology
girişimsel yöntemler
interventional procedures
glomerüler filtrasyon hızı
glomerular filtration rate
göğüs ağrısı ile başvuran bir olgu
a patient presenting with chest pain
göğüs drenaj seti
pleural drainage system
gölgelenme
shadowing
görme kaybı
visual loss
görme keskinliği
Best-corrected vision
görme keskinliği
visual acuity
görsel ağrı ölçeği (GAÖ)
visual analogue scale
görüntüleme bulgusu
radiological findings
göz ameliyat masası
eye surgery table
göz içi basınç
intraocular pressure
göz kapaklarında düşüklük
ptosis
gözdibi muayenesi
Göz. Fundoscopy, Fundoscopic examination
gözlerde ve ciltte kuruma
dryness of the eyes and skin
Graves hastalığı
Graves disease
gudde tutulumu
gland involvement
gülüş tasarımı
smile design
güta perka taşırılması
overfilling the gutta – percha
HA tozları
habitüel abortus (tekrarlayan düşükler ya da
gebelik kaybı olarak da geçer)
hacim görüntüleyici
HA powders
hacim grafiği
volume graph
hafif asimetri
light asymmetry
hasta taşıma sistemleri
patient transfer system
hastane afet planı
hospital disaster plan
hastane atığı
hospital waste
hayatı tehdit edebilen
life threatening
hayvan deneyleri
animal experiment
hemşirelik bakımı
nursing care
[email protected]
habitual abortus
volume viewer
Sayfa 6
7
YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55
hepatik koma
hepatic coma
Herediter
Hereditary
hermafroditizm (erdişilik)
hermafroditism
Herpetik fasyal paraliz
herpetic facial paralysis
hızlı üst çene genişletmesi
Diş. rapid maxillary expansion
hidrofilik kaplı nelaton kateter
hydrophilic coated nelaton catheter
hipoaaktif cinsel arzu bozukluğu
hypoactive sexual desire disorder
histopatolojik inceleme
histopathological examination
histopatolojik kesit
histopathological section
Hoffa kırığı
Hoffa fracture
horlama giderici
snore stopper
huber iğne
huber needle
humeral cisim kırıkları
humeral shaft fractures
humoral regülasyon
humoral regulation
huzursuz hasta (ajite hasta)
agitated patient
hücre canlılığı
cell viability
hücre temelli terapi
cell based therapy
hücresel düzeyde cevap (diş)
cellular response
ısı kaynağı
heat source
ışık mikroskop
light microscope
ışık saçılması
Kan Bilim. Optic laser scatter
iç organ bulguları
internal organ findings
idame tedavisi
maintenance therapy
iğsi hücre
spindle cell
iki olgu eksitus oldu.
two patients died.
ikincil kanser
secondary cancer
ilaç kullanımı
drug administration
ilaç tedavisi
drug therapy
ileri evre
advanced stage
ileri yaşam desteği
advanced life support
iliyak balon
iliac balloon
ilk kültür besiyeri
primary culture medium
ilk tedavi seçeneği
first choice of treatment
impuls kontrol bozukluğu
impulse control disorder
in vitro tıbbi tanı cihazları
in vitro medical diagnostic devices
ince iğne aspirasyonu
fine needle aspiration
ince iğne biyopsisi (tru cut)
fine needle biopsy (tru cut)
infüzyon pompası
infusion pump
inkarsere femoral herni
incarcerated femoral hernia
inkomplet rezeksiyon
incomplete resection
insan plazması
human plasma
insizyon
incision
interkalat hücreler
intercalated cells
intestinal fistül
intestinal fistula
[email protected]
Sayfa 7
8
YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55
intraduktal papillomu taklit eden meme başı
adenomu
intraserebral hematom zemini
nipple adenoma simulating intraductal papilloma
site of intracerebral hemorrhage
intravenöz kanül
intravenous cannule
invazif girişim
invasive procedure
iskemi reperfüzyon hasarı
ischemia reperfusion injury
iskemik hepatit
ischemic hepatitis
iskemik kardiyomiyopati
ischemic cardiomyopathy
işitme denge sistemi
vestibuloauditory system
İyileşme 14 ay sonra sağlandı.
healing was obtained after 14 months.
izlem
follow up
jinekoloji masası
gynecological examination table
Joubert sendromu
Joubert syndrome
Joule yanıkları
Joule burns
kabakulak
mumps
kafa çifti
cranial nerves
kafa travması
head trauma
kafatası fraktürü
skull fracture
kalça
buttocks
kalça
hip
kalem uçlu spinal iğne
pencil point spinal needle
kalıtsal kolorektal kanser
hereditary colorectal cancer
kalp hızı değişkenliği
heart rate variability
kalp pili
Pace-maker
kalp VR
heart VR
kalp yetmezliği
cardiac failure
kalsiyum kanal blokeri
calcium channel blocker
kan alma koltuğu
blood donour chair
kan gazı ölçümü
blood gas measurement
kan glükoz düzeyi
blood glucose level
kan gruplama
blood grouping
kan koagülasyonu
blood coagulation
kan kültürü
blood culture
kan torbası
blood bag
kan üre nitrojeni
blood urea nitrogen
kan ürünü
blood product
kanatlı hayvanlar
poultry
kanlı balgam, kanlı tükürük, hemoptizi
hemoptysis
kapiller membran
capillary membrane
karaciğer
liver
kardiyak filtrelemeler
cardiac filters
kardiyak output
cardiac output
kardiyak şeffalık
cardiac transparency
kardiyak üfürüm
cardiac murmur
kardiyovasküler sistem tutulumu
cardiovascular system involvement
[email protected]
Sayfa 8
9
YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55
karma dişlenme
Diş. Mixed dentition
kas iskelet sistemi
musculo skeletal system
kasılma
seizure
kateşin
catechin
katgüt (ameliyat ipliği olarak da geçer)
catgut
kaudal regresyon sendromu
caudal regression syndrome
Kawasaki hastalığı
Kawasaki disease
kelebek şekilli distrofi
Göz. Butterfly shaped dystrophy
kemik dolgu malzemesi
bone filling material
kemik iliği neoplazileri
bone marrow neoplasms
kendi kendine tedavi
self medication
kendini sınırlayan
self limiting
kendini yaralayıcı davranış
Self – injurious behaviour
kılavuz tel
guide wire
kırım kongo kanamalı ateşi (KKKA)
Crimean – Congo hemorrhagic fever (CCHF)
kitle
mass
klasik kitap
textbook
klinik seyir
clinical course
kolajen ekspresyonu
collagen expression
kompleks bölgesel ağrı sendromu
complex regional pain syndrome
kompleman
complement
komplet rezeksiyon
complete resection
kompozit post korlar
composite resin cores
kompülsif yemek yeme
compulsive eating
kompülsif yemek yeme
compulsive eating
komşu doku
adjacent tissue
kongenital gingival granüler hücreli tümör
congenital gingival granular cell tumor
konjenital anomali
congenital abnormality
konjestif kalp yetmezliği
congestive heart failure
konjestif kalp yetmezliği (KKY)
congestive heart failure (CHF)
konservatif tedavi
conservative therapy
kontrast ajan
contrast agent
konuşma tedavisi
speech therapy
konvansiyonel kron boyu uzatma operasyonu
conventional crown lengthening
koroner arter baypas greftleme
coronary artery bypass grafting
kortikal toplayıcı kanallar
cortical collecting duct
kortikokansellöz vida
corticocancellous screw
kök kanal tedavisi
root canal treatment
kök morfolojisi
root morphology
kök rezorpsiyonu (diş)
root resorption
kötü prognoz
poor prognosis
krem emdirilmiş
cream soaked
krom katgüt
chromic catgut
kronik karaciğer hastalığı
chronic liver disease
[email protected]
Sayfa 9
10
YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55
kronik myelositer lösemi
chronic myelogenous leukemia
kuş gribi (tavuk vebası)
avian influenza
kutane vaskülit
cutaneous vasculitis
küçük cerrahi / muayene lambası
minor surgery / examination light
küçük çaplı damarlar
small vessels
künt yaralanma
blunt trauma
kür
cure
küratif tedavi
curative treatment
lamina duraları
lamina dura
lavaj sıvısı
lavage fluid
lavman seti
enema kit
lead poisoning (lead toxicity)
kurşun zehirlenmesi
letarjik hasta
lethargic patient
ligament fiksasyonu
ligament fixation
ligatür
ligature
literatür bilgisi ışığında
in the light of literature
literatürün gözden geçirilmesi
review of the literature
lokal reaksiyon
local reactions
lokorejyonel neoadjuvant kemoterapi
locoregional neoadjuvant chemotherapy
mandibular keser dişler
mandibular incisors
mantle alanı
mantle zone
masif pulmoner emboli
massive pulmonary embolism
McIndoe ameliyatı
McIndoe operation
meme
breast
menstrül siklüs
menstrual cycle
mesane
mesaneyi tutan inflamatuar psödotümörler hem
klinik hem de histolojik olarak malign tümörleri
andırır.
metaztazı taklit eden multisentrik spinal
tüberküloz
mezangiyal matriks
bladder
inflammatory pseudotumors that involve the urinary
bladder mimic malignant tumors both clinically and
histologically.
mide lavajı
gastric lavage
miktar tayininin yeniden yüklenmesi
Kard. Quantification Reload
mineral trioksit agregat
mineral trioxide aggregate
mitral darlık
mitral stenosis
mitral kapak prolapsusu
mitral valve prolapsus
mitral kapak replasmanı
mitral valve replacement
mitral yetmezliği
mitral regurgitation
MR görüntüleme
MR imaging
muayene masası
examination couch
multi organ yetmezliği sendromu
multiorgan dysfunction syndrome
multipl kemik bozukluğu
multiple bone abnormality
nadir görülen
rarely seen
nazal fonksiyon
nasal function
[email protected]
tuberculosis spondylitis mimicking metastasis
mesangial matrix
Sayfa 10
11
YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55
nazal kavite
nasal cavity
nazal provokasyon testi
nasal provocation test
nebülizör
nebulizer
nefes darlığı
dyspnea
nekahet dönemi
recuperation period
nekrotikleşmek
become necrotic
nevüsler
nevi
nifedipin
nifedipine
nifedipine bağlı oral komplikasyonlar
nifedipine induced oral complications
Non – motor komplikasyonlar
Non – motor complications
Non-epileptik olay
Non-epileptic event
nonfonksiyone selim tümör
nonfunctioning benign tumor
nozokomiyal (hastane kaynaklı) enfeksiyon
nosocomial infection
nöbet aktivitesi
seizure activity
nörolojik defisit
neurological deficit
nörolojik defisit
neurological deficit
nötral lipid depo hastalığı
neutral lipid storage disease
nükleer streaming
nuclear streaming
nüks
recurrence
oklüzif pansuman
occlusive dressing
oksipital kondil kırığı
occipital condyle fracture
olay yeri inceleme
crime scene investigation
olgu sunumu
case report
omurga tahtası
spine board
omurilik yaralanması
spinal cord injury
optimal yaklaşım halen tartışmalıdır.
optimal method remains controvertial.
orta ve yan keser dişler
central and lateral incisors
ortalama eritrosit hacmi
Kan Bilim. Mean Corpuscular Volume
ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu
Kan Bilim. Mean Corpuscular Hemoglobin
Concentration
ortalama eritrosit hemoglobini
Kan Bilim. Mean Corpuscular Hemoglobin
ortalama kaynama süresi
mean union duration
ortodontik kuvvet (diş)
orthodontic force
ortopedik traksiyon sistemi
orthopedic traction system
otoimmün işitme kaybı
autoimmune hearing loss
Otoklav
otomozal dominant kalıtım gösteren nadir
görülen bir hastalıktır.
otonom sinir sistemi
Autoclave
It is a rare condition which is usually inherited as
automosal dominant.
autonomic nervous system
otopsi bulguları
autopsy findings
over
ovary
ölçek
sizer
ölü doğum
stillbirth
ön method
pre method
önemini vurgulamak
stress the importance
[email protected]
Sayfa 11
12
YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55
önkol
forearm
örnek
specimen
örnek vaka çalışması
case study
özkıyım riski
Suicide risk
pal agar
pal's agar
palatinal kanal
palatal canal
palizadlanma
palizading
palpe edilebilen purpura
palpable purpura
palyatif bakım
palliative care
pankreas laserasyonu
pancreatic laceration
pankreas tümörü
pancreatic tumor
parçalı
Kan Bilim. Polymorphonuclear leukocyte (PMNL)
pat
sealer
patolojik kumar
pathological gambling
pattern distrofi
pavor nokturnus (gece terörü, uyku terörü
olarak da geçer)
perfore primer ince barsak lenfoması
pattern dystrophy
perfüzyon aracı
perfusion tool
periferik kandaki beyaz küre sayısı
peripherial white blood cell count
periferik yayma
periferic smear
periton içi serbest sıvı
free intraperitoneal fluid
periton yayması
peritoneal smear
persistan başağrısı
persistent headache
pilot bölge
pilot area
pineal bölge tümörleri
pineal region tumors
piyasaya sürülüm sertifikası
batch release certificate
plörezi
pleurisy
poliklinik
outpatient clinic
porselen kron
ceramic crown
port kateter
port catheter
port yeri
port site
postenfeksiyoz parkinsonizm
Post – infectious parkinsonism
pozitif inotrop desteği
positive inotropic support
pozitron yayıcı tomografi
positron emission tomography
praksi muayenesi
praxis examination
pramidal hücre
pramidal cell
preoperatif ortalama
preoperative mean
prick test
prick test
primer parkinsonizm
primary parkinsonism
prodüktif öksürük
productive cough
protez kaide materyalleri
Diş. Denture base materials
protrombin zaman (PT)
prothrombin time (PT)
psikojen hareket bozukluğu
psychogenic movement disorder
[email protected]
night terror (pavor noctornus)
perforated primary small bowel lymphoma
Sayfa 12
13
YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55
psödokaposi
Pseudo – Kaposi
pulmoner sekestrasyon
pulmonary sequestration
Putamen
Putamen
pürülan akıntı
purulent discharge
radiyal nabız
radial pulse
radyo cerrahi masası
radiosurgery table
radyoterapi uygulandı.
radiotherapy was applied.
Reaktif
Reagent
rektal sürüntü
rectal swab
rektal yaralanma
rectal injury
renal fonksiyon
renal function
reoperatif triküspid kapak replasmanı
reoperative tricuspid valve replacement
retikülosit sayımı
reticulocyte count
rezeksiyon piyesi
resection specimen
ring
ring
risk faktörü
risk factor
sabit distoni
fixed dystonia
sabit fonksiyonel aparey
Diş. Fixed functional appliance
saddle blok (süvari / eyer yaması)
saddle block
safra kesesi torsiyonu
gall bladder torsion
Sağaltım
Treatment
sağlık kurumu
sanitary authority
Schoenfeld artıkları
Schoenfeld residuals
seans
appointment
sekel
sequel
sekonder (edinsel, semptomatik) parkinsonizm secondary parkinsonism
seldinger iğnesi
seldinger needle
senkron kanser
synchronous cancer
sensörinöral işitme kaybı
sensorineural hearing loss
serbest oksijen radikalleri
free oxygen radicals
serbest satılım sertifikası
free sales certificate
serbest testesteron endeksi
free testesterone index
serebral tuz kaybı
cerebral salt wasting
seröz retinal dekolman (SRD)
serous retinal detachment (SRD)
sert doku
hard tissue
servikal boyunluk
servical coller
servikal direk röntgenografi
servical direct plain radiography
servikal omurga
cervical spine
seyrek durum
uncommon condition
sfinkter koruyucu cerrahi
sphincter preservation surgery
sıçan
rat
sığır perikard grefti
bovine pericardium graft
sıvı yayması
fluid smear
sinoatriyal blok
sinoatrial block
[email protected]
Sayfa 13
14
YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55
sirküler eksternal fiksatör
circular external fixator
sistolik ve diyastolik basınç
systolic and diastolic pressure
siyanür zehirlenmesi
cyanid intoxication
sol infraorbital bölge
left infraorbital area
solunum yolu obstrüksiyonu
airway obstruction
split kanül
split cannulae
sputum
sputum
standart tedavi
standard treatment
sternal yara enfeksiyonu
sternal wound infection
Steteskop
Stethescope
stuporöz hasta
stuporous patient
subatmosferik basınçlı yara pansumanı
subatmospheric pressure wound dressing
subretinal kanama
subretinal hemorrhage
sulu dışkı
hydrated stool
survi
survival
Suş
Strain
şantlama
Beyin Cer. shunting
şişlik
swelling
şüpheli ölüm
Adli Tıp. Suspicious death
tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrası
practice of science of medicine and medical sciences
taburcu edilmek
to be discharged from hospital
taç uru hastalığı (bitki)
crown gall disease
Takip
follow up
takipne
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji
Laboratuvarı
tam kan
tachipnea
Pathology Laboratory of Taksim Training and
Research Hospital
whole blood
tam kan sayımı
complete blood cell count
tamir ringi
repair ring
tanı değeri
diagnostic value
tayin etme
determination
tedavi işlemine göre
according to the treatment procedure
tedavinin kesilmesi
cessation of therapy
tedricen
gradually
tedrici
gradual
teflon piston
Kulak. Teflon piston
tek foton yayıcı tomografi
single photon emission computed tomography
tekrarlayan polikondrit
relapsing polychondritis
tel (diş)
Archwire
temel yaşam desteği
basic life support
tıbbi atık
clinical waste
tıp bilimleri
medical sciences
tırnak yatağı
nail fold
tibialis anterior kası
tibialis anterior muscle
[email protected]
Sayfa 14
15
YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55
toplama
handling
torakal disk herniasyonu
thoracic disc herniation
trakeal entübasyon
tracheal intubation
transfer sedyesi
transfer trolley
transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı
transfusion related acute lung injury
transkateter kapama
transcatheter closure
travmatik beyin yaralanması
traumatic brain injury
trombositopeni
trombocytopenia
trombüs parçalanması
thrombus fragmentation
tru cut biyopsi
Tru – cut biopsy
tuba kanseri (tüp kanseri)
fallopian tube cancer
turck solüsyonu
turck solution
tutucu
handle
tuzak nöropati
entrapment neuropathy
tüm olgulara total eksizyon uygulandı.
all the cases were totally excised.
TÜRKÇE
İNGİLİZCE
uç diyastol
end diastole
uç sistol
end systole
uç uca çift kat ince barsak anastomozu
double layer end to end anastomosis
urakus kanseri
urachal cancer
uzak metastaz
distant metastasis
uzun QT sendromu
long QT syndrome (LQTS)
üçlü test
triple test
Üreterovezikal bileşke bölgesi
ureterovesical junction
ürolojik saha
urological area
üst çene büyük azı dişi
maxillary molar tooth
üst gastrointestinal sistem kanaması
upper gastrointestinal bleeding
üst kadran
upper quadrant
üst solunum yolu enfeksiyonu
upper respiratory tract infection
vaginal atrezi
vaginal atresia
vaginal prolapsus
vaginal prolapse
vaginal ring
vaginal ring
vaginal septum
vaginal septum
vajinal akıntı
vaginal discharge
vajinal spekülüm
vaginal speculum
vazodilatör ajan
vasodilator agent
venöz basınç
venous pressure
venöz ülser
venous ulcer
venöz yetmezlik
venous insufficiency
ventriküllerin genişlemesi
Beyin. expansion of ventricular
vicryl iplik
vicryl suture
volumetrik spirometre
volumetric exerciser
Wernike afazisi (sensoryal afazi)
Wernicke's aphasia
wistar albino sıçan
wistar albino rat
[email protected]
Sayfa 15
16
YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55
yakınma
complaint
yan ağrısı
back pain
yandaş test
supporting test
yanıklar
burns
yapısal değişim
structural alteration
yapışık ikiz
locked twins
yapışmayan pansuman
non adherent dressings
yara iyileşmesi
wound healing
yara sızıntısı
fluid loss
yara yatağı
wound bed
yaşam analizi
survival analysis
yaşam sonu bakım
care at the end of life
yeni kuşak yara bakım ürünleri
new generation wound care products
yenidoğan
newborn
yenidoğan STZ diyabet modeli
Neonatal STZ model
yetişkin olgu
adult case
yoğun bakım ünitesi
intensive care unit
yumruk el sendromu
clenched fist syndrome
yüksek voltaj elektrik yaralanması
high voltage electrical injury
yüz cildi yenilenmesi
facial rejuvenation
zorla evlendirme
marriage by force
[email protected]
Sayfa 16

Benzer belgeler