olup, üretim ve stok imkânlar› ile s›n›rl›d›r.

Yorumlar

Transkript

olup, üretim ve stok imkânlar› ile s›n›rl›d›r.
‹fl Bankas› Maximum
+6 Taksit veya 2 Ay Erteleme
Card Finans
+8 Taksit veya 4 Ay Erteleme
YOK
YOK
TOMTOM HOME
125 gr
94 x 81 x 20 mm
2 SAAT
VAR
2 YIL
BELLEK
BLUETOOTH
‹fiLEMC‹
A⁄IRLIK
BOYUTLAR
BATARYA SÜRES‹
3D HAR‹TA
GARANT‹ SÜRES‹
Garanti Bonus
+5 Taksit veya 3 Ay Erteleme
Akbank AXESS
+5 Taksit
3,5"
2 YIL
VAR
2 SAAT
119 x 86 x 27 mm
208 gr
CPU 256 MHz
YOK
YOK
4,3"
77
124
210
231
372
630
“Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri 2010 Avrupa Program›’nda” “Yönetim” kategorisi
finalisti. “Türkiye Program›’nda” “Yönetim”
ve “Ürün” kategorilerinde iki birincilik ödülü,
“Ürün” kategorisinde iki baflar› ödülü.
2 YIL
VAR
5 SAAT
118 x 83 x 24 mm
220 gr
CPU 400 MHz
VAR
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 8 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 11 TAKS‹T
40
64
109
240
384
654
• DVD
• Faks
• Discman
• Uydu Sistemleri
• Müzik Seti Kabini
• Ev Sinema
Sistemi
25
40
68
25
40
68
DÜNYADA BEYAZ EfiYA
SEKTÖRÜNDE ‹LK KEZ
Üretimde Enerji Verimlili¤i
(Energy Efficiency in Green Factories)
kapsam›nda, 8 iflletmeye “Gold Certificate”.
• Müzik Seti
• Video
• Telefon
• MP3 Player
• TV Sehpas›
• Dijital Foto¤raf
Makinesi
2 YIL GARANT‹
KAPSAMINA G‹REN ÜRÜNLER:
40
64
109
20
32
54
20
32
54
• Televizyon
• LCD TV
• Projeksiyon TV
• Plazma Monitör
260
416
702
Tübitak 9. Teknoloji Ödülleri Büyük Ölçekli Firma Ürün Ödülü.
3 YIL GARANT‹
KAPSAMINA G‹REN ÜRÜNLER:
250
400
680
TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 5 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 8 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 11 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT
2 GB DAH‹L‹ FLASH BELLEK
4,3"
TOMTOM GO-720
77
124
210
2 TAKS‹T
PEfi‹N
PEfi‹N
F‹YATINA
F‹YATINA
3 TAKS‹T
3 TAKS‹T
PEfi‹NAT
TOMTOM XL
231
372
630
PEfi‹N
Fiyatlar›m›z Türk Liras›’d›r; KDV ve bandrol dahildir. • KDV, bandrol veya di¤er vergi oranlar›nda olabilecek de¤ifliklikler ve gelebilecek yeni vergiler fiyatlara aynen
yans›t›lacakt›r. • Kampanyay› düzenleyen Arçelik A.fi. Karaa¤aç Cad. 2/6, Sütlüce 34445 ‹stanbul. • Hemen teslim uygulamalar›m›zda perakende sat›fl fiyat›ndan peflinat
düflüldükten sonra (KDV dahil) televizyonlar›n 1+4 seçene¤inde %0, 1+8 seçene¤inde %1,25, 1+12 seçene¤inde %1,40; LCD TV’lerin 1+2 seçene¤inde %0, 1+5
seçene¤inde %1,33, 1+10 seçene¤inde %1,82; DVD kaydedicinin 1+2 seçene¤inde %0, 1+5 seçene¤inde %1,22, 1+8 seçene¤inde %2,30, 1+11 seçene¤inde %2,23;
ev sinema sisteminin 1+2 seçene¤inde %0, 1+5 seçene¤inde %1,55, 1+8 seçene¤inde %1,94, 1+11 seçene¤inde %2,36; tafl›nabilir DVD oynat›c›lar›n 1+2 seçene¤inde
%0, 1+5 seçene¤inde %1,63, 1+8 seçene¤inde %2,39, 1+11 seçene¤inde %2,49; TV sehpalar›n›n 1+5 seçene¤inde %0, 1+8 seçene¤inde %1,11; projeksiyon TV’lerin
1+2 seçene¤inde %0, 1+5 seçene¤inde %1,7, 1+9 seçene¤inde %2, 1+12 seçene¤inde %2,3; müzik setleri, mp3 çalar, dect telefon, telsiz ve i-smart markal› ürünlerin
1+3 seçene¤inde %0, 1+5 seçene¤inde %1,4, 1+8 seçene¤inde %2,3, 1+11 seçene¤inde %2,5; uydu al›c›lar›n›n 1+2 seçene¤inde %0, 1+5 seçene¤inde %2,1, 1+9
seçene¤inde %2,4, 1+12 seçene¤inde %2,8; tüplü TV sehpalar›n›n 1+2 seçene¤inde %0, 1+5 seçene¤inde %2,13, 1+10 seçene¤inde %3,2; LCD TV sehpalar›n›n
1+2 seçene¤inde %0, 1+5 seçene¤inde %2,9, 1+10 seçene¤inde %3,63; Melis TV sehpalar›n›n 1+5 seçene¤inde %0, 1+11 seçene¤inde %1,31 vade fark› uygulanm›flt›r.
Vade farklar› ürünler aras›nda fiyat yuvarlamalar› nedeniyle ± %1 de¤iflebilir. • Kampanyam›zdaki ürünler Arçelik Yetkili Sat›c›lar›’ndan hemen teslim edilir. • Arçelik,
ürünlerinde renk ve görünüm de¤iflikli¤i yapma hakk›n› sakl› tutar. • “Peflin fiyat›na taksitle” uygulamas› olan seçeneklerde ürün bedelinin tamam›n›n nakit olarak
ödenece¤i durumlarda müflterimizin belirli bir indirimden yararlanma hakk› vard›r. Tavsiye edilen perakende fiyatlar›m›z 1 Mayis 2011’den itibaren geçerli
olup, üretim ve stok imkânlar› ile s›n›rl›d›r.
HSBC
+6 Taksit
TOMTOM START
TOMTOM MODEL
EKRAN
TR HAR‹TALI, TAfiINAB‹L‹R NAV‹GASYON C‹HAZI
TR HAR‹TALI, 4.3" EKRANLI NAV‹GASYON C‹HAZI
TR+EU HAR‹TALI, 4.3" EKRANLI NAV‹GASYON C‹HAZI
YKB World
+8 Taksit veya 5 Ay Erteleme
TOMTOM START
TOMTOM XL (TR)
TOMTOM GO-720 (TR EU)
TOMTOM NAV‹GASYON C‹HAZI
Tomtom navigasyon cihaz›: arac›n›zdaki yol rehberi
Arçelik 3D LED TV
Arçelik 3D’den önce hiçbir görüntü
bu kadar gerçek olmam›flt›.
TV 140-202 3D FHD LED TV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4x
55” (140 cm) Tam Düz Ekran 3D LED TV
LED teknolojisi ile daha do¤al görüntü
1920x1080 (FHD) çözünürlükte yüksek resim kalitesi
200 Hz özelli¤i ile hareketli görüntülerde keskinlik
4 HDMI girifli ile dijital ses ve görüntüyü daha kaliteli
izleme ve dinleme (1080p çözünürlükte görüntü kalitesi)
USB girifli ile film izleyebilme, müzik dinleme ve resimleri
görüntüleme özelli¤i
Dijital yay›nlar› USB’ye kaydetme özelli¤i
Düflük enerji tüketimi ile do¤aya dost
SRS TruSurround ile üstün ses performans›
Yatay: 178 / Dikey: 178 Görüfl Aç›s›
450 cd/m2 Parlakl›k
Dynamic Contrast Plus
6 ms griden griye h›zl› tepki süresi
VisionArt Görüntü Teknolojisi
- Noise Reduction özelli¤i ile yay›ndan kaynaklanan
görüntü gürültülerini giderme
- Gelifltirilmifl Digital Motion De-Interlacing (DMDi)
özelli¤i ile hareketli resimlerde üstün performans
- Gelifltirilmifl Digital Color Transient Improvement
(DCTI) özelli¤i ile renk geçifllerinde oluflabilecek
titreflim ve kar›fl›m etkisinin azalt›lmas› ve buna ba¤l›
olarak daha net ve temiz bir görüntü elde edilmesi
- Gelifltirilmifl Digital Luminance Transient Improvement
(DLTI) özelli¤i ile görüntüde keskinli¤in art›r›lmas›
- 3D Digital Combfilter ile renk geçifllerinde
üstün performans
16:9 resim modu ile görüntüleri gerçek film
kay›t format›nda izleme imkân›
• 2x10 Watt (RMS) Stereo Ses Ç›k›fl Gücü
• PC ba¤lant› girifli (VGA) ile bilgisayar ekran› olarak
kullan›labilme
• Scart ba¤lant›s› ile DVD-VCD-Video-Uydu al›c›s› gibi
harici cihazlar› ba¤layabilme
• Line-out ile amfi için ses ç›k›fl ba¤lant›s›
• Audio/Video girifli ile scart haricinde de Kamera-DVD
gibi harici cihazlar› ba¤layabilme
• S-VHS girifli ile S-Video özelli¤indeki kaynaklardan
üstün resim performans›
• Kulakl›k girifli
• Fastext (1000 sayfa haf›zal› h›zl› Teletext)
• Dijital karasal yay›nlara uygunluk
• Dijital kablolu yay›nlara uygun
• AVL (Otomatik ses seviyesi s›n›rlama)
• Ak›ll› ses ve görüntü ayar› (Smart Control) ile haf›zaya
kay›tl› ses ve görüntü ayarlar›na tek tuflla ulafl›labilme
• Otomatik programlama ve s›ralama özelli¤i ile h›zl› yay›n
tarama
• SWAP özelli¤i ile kanallar aras› gezinirken bir önceki
kanala tek tuflla geri dönüfl imkân›
• 100 program haf›zas›
• Kablolu yay›nlar› izleme olana¤›
• Programlanabilir kapanma ve aç›lma
• Multi sistem
• Çocuk kilidi
• Geliflmifl Menü Sistemi (OSD)
* Modern 3D formatlar›n televizyonlarda izlenebiliyor olmas› için;
Televizyonunuzun 3D özelli¤ine sahip olmas›, televizyonunuza
gelen yay›n›n 3D olmas› ve özel gözlü¤ünüzün olmas› gerekiyor.
Arçelik 3D LED TV ile televizyon izleme keyfi s›rad›fl› bir atmosfere dönüflüyor.
Türkiye’nin ilk 3D LED TV’si Arçelik’in
yaflatt›¤› gerçeklik sayesinde maç izlerken
at›lan flutlar› hissedecek, bir savafl sahnesinde
kurflunlardan kaçmak isteyeceksiniz.
Active Shutter teknolojisine sahip 3D gözlük
Arçelik 3D LED TV gözlüklerinin sahip oldu¤u active shutter teknolojisi,
gözlü¤ün iki cam›n› Likit Kristal ekran gibi çal›flt›r›r ve iki göze birden
ayn› anda görüntü gelmesini engeller. Bu sayede daha net 3D görüntüler
elde edilmesini sa¤layarak renk ve çözünürlük kayb›n› ortadan kald›r›r.
Arçelik LED TV
GOOD DESIGN ödüllü Arçelik LED TV
yetkili sat›c›larda sizleri bekliyor.
LED’in LCD’ye göre
üstünlükleri nelerdir?
• Enerji Tüketimi %40 daha düflüktür.
• LCD panellerde bulunan Civa, LED
Panellerde bulunmaz, çevre ve sa¤l›k
dostudur.
• LED’lerin Dinamik Kontrast oran›
ve resim performans› daha üst
seviyededir.
TV 117-202 FHD LED TV
4x
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
46” (117 cm) Tam Düz Ekran LED TV
LED teknolojisi ile daha do¤al görüntü
1920x1080 (FHD) çözünürlük sayesinde yüksek resim kalitesi
100 Hz özelli¤i ile hareketli görüntülerde keskinlik
4 HDMI girifli / USB girifli
Dijital yay›nlar› USB’ye kaydetme özelli¤i ile hiçbir an› kaç›rmayacaks›n›z.
SRS TruSurround ile üstün ses performans›
Yatay: 178 / Dikey: 178 Görüfl Aç›s›
450 cd/m2 Parlakl›k
Dynamic Contrast Plus
6 ms griden griye h›zl› tepki süresi
• VisionArt Görüntü Teknolojisi
- Noise Reduction
- Gelifltirilmifl Digital Motion De-Interlacing (DMDi)
- Gelifltirilmifl Digital Color Transient Improvement (DCTI)
- Gelifltirilmifl Digital Luminance Transient Improvement (DLTI)
- 3D Digital Combfilter ile renk geçifllerinde üstün performans
• 2x10 Watt (RMS) Stereo Ses Ç›k›fl Gücü
• PC Ba¤lant› Girifli / Scart Ba¤lant›s› / Line-out ile amfi için ses ç›k›fl
ba¤lant›s› / Audio/Video Girifli / S-VHS Girifli / Kulakl›k Girifli
• Fastext (1000 Sayfa Haf›zal› h›zl› Teletext)
• Dijital karasal yay›nlara uygunluk
• Dijital kablolu yay›nlara uygun
• AVL (Otomatik ses seviyesi s›n›rlama)
• Ak›ll› Ses ve Görüntü Ayar› (Smart Control)
TV 82-210 LED TV
YEN‹
3x
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
32” (82 cm) Tam Düz Ekran LED TV
LED teknolojisi ile daha do¤al görüntü
1366x768 (HD) çözünürlük sayesinde yüksek resim kalitesi
50 Hz özelli¤i ile hareketli görüntülerde keskinlik
3 HDMI / USB girifli / PC Ba¤lant› Girifli (VGA) / Scart Ba¤lant›s›
Audio-Video Girifli / S-VHS Girifli Kulakl›k Girifli
SRS TruSurround ile üstün ses performans›
Yatay: 178 / Dikey: 178 Görüfl Aç›s›
450 cd/m2 Parlakl›k
Dynamic Contrast Plus
6 ms griden griye h›zl› tepki süresi
• VisionArt Görüntü Teknolojisi
- Noise Reduction özelli¤i
- Gelifltirilmifl Digital Motion De-Interlacing (DMDi)
- Gelifltirilmifl Digital Color Transient Improvement (DCTI)
- Gelifltirilmifl Digital Luminance Transient Improvement (DLTI)
- 3D Digital Combfilter ile renk geçifllerinde üstün performans
• 16:9 resim modu ile gerçek film kay›t format›nda izleme imkan›
• 2x10 Watt (RMS) Stereo Ses Ç›k›fl Gücü
• Fastext (1000 Sayfa Haf›zal› h›zl› Teletext)
• Dijital karasal yay›nlara uygunluk
• Dijital kablolu yay›nlara uygun
• AVL (Otomatik ses seviyesi s›n›rlama)
• Ak›ll› Ses ve Görüntü Ayar› (Smart Control) ile haf›zaya kay›tl› ses ve görüntü
ayarlar›na tek tuflla ulafl›labilme
• Otomatik Programlama ve S›ralama özelli¤i ile h›zl› yay›n tarama
• 100 Program Haf›zas›
TV 49-209 LED TV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
19” (49 cm) Tam Düz Ekran TFT-LED TV
HD Ready
LED teknolojisi ile daha do¤al görüntü
HDMI girifli / USB girifli / Scart Ba¤lant›s› / Audio/Video Girifli
Parlak ve ince tasar›m
1366x768 yüksek çözünürlük
Yatay: 160 / Dikey: 160 Görüfl Aç›s›
250 cd/m2 Parlakl›k
12500:1 Kontrast Oran›
5 ms griden griye h›zl› tepki süresi
Noise Reduction
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gelifltirilmifl Digital Color Transient Improvement (DCTI)
Gelifltirilmifl Digital Luminance Transient Improvement (DLTI)
Digital Combfilter
16:9 resim modu ile gerçek film kay›t format›nda izleme imkân›
2x3 Watt (RMS) Stereo Ses Ç›k›fl Gücü
SRS TruSurround ile üstün ses performans›
PC Ba¤lant› Girifli (VGA) ile bilgisayar ekran› olarak kullan›labilme
Düflük Enerji Tüketimi ile enerji tasarrufu
12V DC girifli ile adaptör ile kullanma imkân›
Arçelik LED TV
Arçelik’ten yine bir yenilik. Türkiye’de üretilen ilk uydu al›c›l› Web Led TV!*
Uydu al›c›l› Web Led TV ile harici uydu cihaz›na gerek kalmadan uydu yay›nlar›na ba¤lanabilir, Youtube ve Flickr
gibi sosyal paylafl›m sitelerine ba¤lan›p videolar izleyebilir, V-Tuner özelli¤i ile yüzlerce uluslararas›
internet radyo kanal›na ulaflabilirsiniz.
TV 102-208 S WEB LED
YEN‹
WEB LED
•
•
•
•
•
•
•
4x
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
* Uydu al›c›s› ve DLNA’l› internet uygulamalar› içindedir.
40” (102 cm) kenardan ayd›nlatma teknolojili (Edge-Led) LED TV
1920x1080 (FHD) çözünürlük
100 Hz özelli¤i
Dijital SD, HD uydu yay›nlar›na uygunluk
Dijital karasal yay›nlara uygunluk
Dijital SD, HD kablolu yay›nlara uygunluk
WEB özelli¤i ile afla¤›daki web sitelerine eriflim imkân›:
- Youtube (en popüler video paylafl›m web sitesi)
- Flickr (popüler resim paylafl›m web sitesi)
Vtuner (ulusal ve uluslararas› yay›nlar› bar›nd›ran video
izleme imkân› da sunan internet radyo platformu)
Kablosuz medya paylafl›m platformu DLNA özelli¤i
Ethernet girifli sayesinde kablolu a¤ eriflim imkan› sa¤lar.
WiFi-USB aparat› sayesinde kablosuz a¤ eriflim imkan› sa¤lar.
Dijital yay›nlar› USB’ye kaydetme özelli¤i
SRS TruSurround ile üstün ses performans›
Yatay: 178 / Dikey: 178 Görüfl Aç›s›
450 cd/m2 Parlakl›k
Dynamic Contrast Plus
8 ms griden griye h›zl› tepki süresi
VisionArt Görüntü Teknolojisi
- Noise Reduction özelli¤i
- Gelifltirilmifl Digital Motion De-Interlacing (DMDi)
- Gelifltirilmifl Digital Color Transient Improvement (DCTI)
- Gelifltirilmifl Digital Luminance Transient Improvement (DLTI)
- 3D Digital Combfilter ile renk geçifllerinde üstün performans
16:9 resim modu ile gerçek film kay›t format›nda izleme imkân›
2x10 Watt (RMS) Stereo Ses Ç›k›fl Gücü
CI+ özellikli modül girifli ile, dijital kablolu ve uydu
yay›nlar›ndaki baz› kanallar için gerekecek modül ve kartlara uyumludur.
4 HDMI girifli / USB girifli / PC Ba¤lant› Girifli (VGA) / Scart Ba¤lant›s›
S-VHS Girifli / Audio-Video Girifli / Kulakl›k Girifli
Fastext (1000 Sayfa Haf›zal› h›zl› Teletext)
Otomatik Programlama ve S›ralama özelli¤i ile h›zl› yay›n tarama
Arçelik LED TV Ailesi
TV 140-202 3D FHD LED TV
140 EKRAN
TV 82-208 FHD 100 HZ S WEB LED
82 EKRAN
TV 117-202 FHD LED TV
117 EKRAN
TV 82-208 FHD LED TV
82 EKRAN
TV 102-208 S WEB LED
102 EKRAN
TV 82-210 LED TV
82 EKRAN
TV 56-208 LED TV
56 EKRAN
TV 102-208 FHD LED TV
102 EKRAN
TV 49-209 LED TV
49 EKRAN
UYDU ALICISI ‹Ç‹NDE ÜSTEL‹K DIGITURK HED‹YES‹YLE
fiimdi Digiturk’ü içinde Arçelik All-In-One Lcd Tv alana;
sezon sonuna kadar HD Lig Tv ve 1 y›l boyunca 10’u HD 125 kanal hediye!
Bu kampanyadan; yeni üyeler, Girifl Paketi üzerine seçecekleri 2 keyif paketi ve HD keyfini 12 ay ücretsiz seyrederek, mevcut üyeler ise 250 TL indirim kazanarak faydalan›r. Kurulum bedeli üyeye aittir. Kampanya 31 Aral›k 2011 tarihine kadar geçerlidir.
YEN‹
TV 106-525 FHD 100 HZ S LCD TV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
YEN‹
•
•
•
•
•
•
SRS TruSurround ile üstün ses performans›
Yatay: 178 / Dikey: 178 görüfl aç›s›
500 cd/m2 parlakl›k
50000:1 Dinamik Kontrast Oran›
5 ms h›zl› tepki süresi
VisionArt Görüntü Teknolojisi
- Noise Reduction
- Gelifltirilmifl Digital Motion De-Interlacing
(DMDi)
- Gelifltirilmifl Digital Color Transient
Improvement (DCTI)
- Gelifltirilmifl Digital Luminance Transient
Improvement (DLTI)
- 3D Digital Combfilter
• 16:9 resim modu ile gerçek film kay›t format›
• 2*10 Watt (RMS) stereo ses ç›k›fl gücü
• 4 HDMI girifli / PC ba¤lant› girifli
(VGA) / Scart ba¤lant›s› S-VHS girifli / AudioVideo girifli / Kulakl›k girifli
• Fastext (1000 sayfa haf›zal› h›zl› Teletext)
• Otomatik programlama ve s›ralama özelli¤i ile
h›zl› yay›n tarama
TV 94-525 FHD 100 HZ S LCD TV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
YEN‹
42” (106 cm) tam düz ekran TFT-Lcd Tv
1920x1080 (FHD) çözünürlük
100 Hz
Full Motion
2 USB girifli ile film izleyebilme, müzik dinleme
ve resimleri görüntülebilme
Dijital karasal, kablolu ve uydu yay›nlar›n›
alabilme (DVB-T/C/S)
Dijital yay›nlar› USB’den kay›t edebilme
Dijital yay›nlar› belli bir zaman dilimi için
dondurma
HDMI-CEC özelli¤i sayesinde DVD-Oynat›c› gibi
çevresel ayg›tlar› tek kumanda ile yönetebilme
37” (94 cm) tam düz ekran TFT-Lcd Tv
1920x1080 (FHD) çözünürlük
100 Hz
Full Motion
MPEG4 ve CI+ gibi son yay›n formatlar›na uygun
2 USB girifli ile film izleyebilme, müzik dinleme
ve resimleri görüntüleme
Dijital karasal, kablolu ve uydu yay›nlar›n›
alabilme (DVB-T/C/S)
Dijital yay›nlar› USB’den kay›t edebilme
Dijital yay›nlar› belli bir zaman dilimi için
dondurma
HDMI-CEC özelli¤i sayesinde DVD-Oynat›c› gibi
çevresel ayg›tlar› tek kumanda ile yönetebilme
•
•
•
•
•
•
SRS TruSurround ile üstün ses performans›
Yatay: 178 / Dikey: 178 görüfl aç›s›
500 cd/m2 parlakl›k
50000:1 Dinamik Kontrast Oran›
6 ms h›zl› tepki süresi
VisionArt Görüntü Teknolojisi
- Noise Reduction
- Gelifltirilmifl Digital Motion De-Interlacing
(DMDi)
- Gelifltirilmifl Digital Color Transient
Improvement (DCTI)
- 3D Digital Combfilter
• 16:9 resim modu ile gerçek film kay›t format›
• 2*10 Watt (RMS) stereo ses ç›k›fl gücü
• 4 HDMI girifli / PC ba¤lant› girifli (VGA) / Scart
ba¤lant›s› / S-VHS girifli / Audio-Video girifli /
Kulakl›k girifli
• Fastext (1000 sayfa haf›zal› h›zl› Teletext)
• Otomatik programlama ve s›ralama özelli¤i ile
h›zl› yay›n tarama
- Gelifltirilmifl Digital Luminance Transient
Improvement (DLTI)
TV 82-208 FHD 100 HZ S WEB LED
• 32” (82 cm) kenardan ayd›nlatma teknolojili
(Edge-Led) Led Tv
• 1920x1080 (FHD) çözünürlük
• 100 Hz
• Dijital SD, HD uydu yay›nlar›na uygunluk
• Dijital karasal yay›nlara uygunluk
• Dijital SD, HD kablolu yay›nlara uygunluk
• Kablosuz medya paylafl›m platformu DLNA özelli¤i
• Ethernet girifli sayesinde kablolu a¤ eriflimi
• Wi-Fi / USB aparat› sayesinde kablosuz a¤ eriflimi
• Dijital yay›nlar› USB’den kay›t edebilme
• SRS TruSurround ile üstün ses performans›
• Yatay: 178 / Dikey: 178 görüfl aç›s›
• 450 cd/m2 parlakl›k
• Dynamic Contrast Plus
• 8 ms h›zl› tepki süresi
• VisionArt Görüntü Teknolojisi
- Noise Reduction
- Gelifltirilmifl Digital Motion De-Interlacing
(DMDi)
- Gelifltirilmifl Digital Color Transient
Improvement (DCTI)
- Gelifltirilmifl Digital Luminance Transient
Improvement (DLTI)
- 3D Digital Combfilter ile renk geçifllerinde
üstün performans
• 16:9 resim modu ile gerçek film kay›t format›
• 2*10 Watt (RMS) stereo ses ç›k›fl gücü
Dijital yay›nlar› tek bir kartla
LCD’ye s›¤d›ran, kutu ve kablo
derdini ortadan kald›ran teknoloji:
• CI+ özellikli modül girifli ile, dijital kablolu ve
uydu yay›nlar›ndaki baz› kanallar için gerekecek
modül ve kartlara uyumluluk
• 4 HDMI girifli / USB girifli / PC ba¤lant› girifli
(VGA) / Scart ba¤lant›s› S-VHS girifli / AudioVideo girifli / Kulakl›k girifli
• Fastext (1000 sayfa haf›zal› h›zl› Teletext)
• Otomatik programlama ve s›ralama özelli¤i ile h›zl›
yay›n tarama
+ FULL MOTION + 4 HDMI G‹R‹fi‹ + 2 USB G‹R‹fi‹
+ D‹J‹TAL YAYINLARI USB’DEN KAYDETME ÖZELL‹⁄‹
all+in+one
• fiifreli yay›nlar› çözen modüller için, CI (Common Interface - Ortak Arayüz) modül girifli.
• fiifreli yay›nlar› izlemek isteyenler, kendilerinin temin edece¤i, CA modülünü (Conditional Access Module - Koflullu Eriflim Modülü)
ve bu modülle uyumlu Ak›ll› Kart› (SmartCard), CI (ortak arayüz) girifline takmal›d›r.
HEMEN TESL‹M
LCD TELEV‹ZYONLAR
TAVS‹YE ED‹LEN
PERAKENDE
PEfi‹N F‹YAT
37"-94 EKRAN
TV 94-525 FHD 100 HZ S LCD TV + DIGITURK HD PAKET
42"-106 EKRAN
TV 106-525 FHD 100 HZ S LCD TV + DIGITURK HD PAKET
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
DE⁄‹fiT‹RME
BEDEL‹
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT++10
9 TAKS‹T
DE⁄‹fiT‹RME KAMPANYASI
2
TOPLAM HEM. TES.
5
TOPLAM HEM. TES.
10 TOPLAM
TAVS‹YE ED‹LEN
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
PE. 1+5
TAKS‹T F‹YAT
TAKS‹T F‹YAT PE. 1+10
TAKS‹T F‹YAT
PERAKENDE PEfi‹N F‹YAT
94 EKRAN / 1920x1080 / USB Girifli / 100 HZ
1.725
174
1.551
517
517
1.551
1.788
106 EKRAN / 1920x1080 / USB Girifli / 100 HZ
1.980
300
1.680
560
560
1.680
2.040
269
269
1.614
1.879
155
155
1.705
291
291
1.746
2.156
168
168
1.848
HEMEN TESL‹M
LED TELEV‹ZYON
32"-82 EKRAN
TV 82-208 FHD 100 HZ S LED TV + DIGITURK HD PAKET
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
TAVS‹YE ED‹LEN
PERAKENDE
PEfi‹N F‹YAT
82 EKRAN / 1920x1080 / USB Girifli / 100 HZ
1.752
DE⁄‹fiT‹RME
BEDEL‹
252
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT++10
9 TAKS‹T
DE⁄‹fiT‹RME KAMPANYASI
2
TOPLAM HEM. TES.
5
TOPLAM HEM. TES.
10 TOPLAM
TAVS‹YE ED‹LEN
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
PE. 1+5
TAKS‹T F‹YAT
TAKS‹T F‹YAT PE. 1+10
TAKS‹T F‹YAT
PERAKENDE PEfi‹N F‹YAT
1.500
500
500
1.500
1.812
260
260
1.560
1.902
150
150
1.650
Arçelik LCD TV Ailesi
TV 119-523 B FHD 100 HZ LCD TV
119 EKRAN
TV 82-507 B 3HD LCD TV
82 EKRAN
TV 106-523 B FHD 100 HZ LCD TV
106 EKRAN
TV 94-525 FHD 100 HZ S LCD TV
94 EKRAN
TV 66-201 3HD LCD TV
66 EKRAN
TV 94-203 FHD LCD TV
94 EKRAN
TV 106-203 FHD LCD TV
106 EKRAN
TV 56-200 HD DVD COMBO LCD TV
56 EKRAN
TV 106-525 FHD 100 HZ S LCD TV
106 EKRAN
TV 56-200 HD LCD TV
56 EKRAN
TV 82-203 FHD LCD TV
82 EKRAN
TV 49-200 HD LCD TV
49 EKRAN
TV 82-203 3HD LCD TV
82 EKRAN
TV 82-203 M3HD SRS LCD TV
82 EKRAN
TV 40-102 HD LCD TV
40 EKRAN
TV 49-207 HD LCD TV
49 EKRAN
TV 49-207 HD LCD TV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
19” (49 cm) Tam Düz Ekran TFT-LCD TV
HD Ready özelli¤i ile yüksek çözünürlüklü (High Definition) yay›nlara uyumludur.
HDMI girifli / USB girifli
Parlak ve ince tasar›m
1366x768 yüksek çözünürlük
Yatay: 160 / Dikey: 160 Görüfl Aç›s›
250 cd/m2 Parlakl›k
3.000:1 Kontrast Oran›
5 ms griden griye h›zl› tepki süresi
Noise Reduction özelli¤i
Gelifltirilmifl Digital Color Transient Improvement (DCTI)
Gelifltirilmifl Digital Luminance Transient Improvement (DLTI)
L CD T E L E V ‹ Z Y O N
TV 49-207 HD LCD TV (19")
•
•
•
•
•
•
•
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
49 EKRAN / 1366x768 / 3.000:1 D.Kontrast / USB G‹R‹fi‹
Digital Combfilter ile renk geçifllerinde üstün performans
16:9 resim modu ile gerçek film kay›t format›nda izleme imkân›
2x3 Watt (RMS) Stereo Ses Ç›k›fl Gücü
PC Ba¤lant› Girifli (VGA) / Scart Ba¤lant›s› / Audio/Video Girifli
100 Program Haf›zas›
Resim dondurma özelli¤i
Dijital yay›nlara uygunluk
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
576
192
192
576
PEfi‹NAT
99
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
5 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
99
594
PEfi‹NAT
57
10 TAKS‹T
57
TOPLAM F‹YAT
627
Arçelik LCD TV Ailesi Full HD Serisi
4x
4x
TV 119-523 B FHD 100 HZ LCD TV
TV 106-523 B FHD 100 HZ LCD TV
2x
TV 106-203 FHD LCD TV
2x
2x
TV 94-203 FHD LCD TV
TV 82-203 FHD LCD TV
Arçelik’ten 3 HDMI giriflli
82 ekran LCD TV
TV 82-203 3HD LCD TV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3x
•
•
•
•
•
Gelifltirilmifl Digital Luminance Transient Improvement (DLTI)
Digital Combfilter ile renk geçifllerinde üstün performans
16:9 resim modu ile gerçek film kay›t format›nda izleme imkân›
2x10 Watt (RMS) Stereo Ses Ç›k›fl Gücü
PC Ba¤lant› Girifli (VGA) / Scart Ba¤lant›s› / S-VHS Girifli
Audio/Video Girifli / Kulakl›k Girifli
• Düflük Enerji Tüketimi ile enerji tasarrufu
• Fastext (100 Sayfa Haf›zal› h›zl› Teletext)
• Ak›ll› Ses ve Görüntü Ayar› (Smart Control)
32” (82 cm) Tam Düz Ekran TFT-LCD TV
HD Ready özelli¤i
3 HDMI girifli
1366x768 yüksek çözünürlük
Yatay: 176 / Dikey: 176 Görüfl Aç›s›
400 cd/m2 Parlakl›k
20.000:1 Dinamik Kontrast Oran›
6,5 ms griden griye h›zl› tepki süresi
Noise Reduction özelli¤i
Gelifltirilmifl Digital Color Transient Improvement (DCTI)
HEMEN TESL‹M
LCD TELEV‹ZYON
TV 82-203 3HD LCD TV (32")
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
82 EKRAN / 1366x768 / 20.000:1 D.Kontrast
TAVS‹YE ED‹LEN
PERAKENDE
PEfi‹N F‹YAT
DE⁄‹fiT‹RME
BEDEL‹
939
99
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT++10
9 TAKS‹T
DE⁄‹fiT‹RME KAMPANYASI
2
5
10 TOPLAM
TOPLAM HEM. TES.
TOPLAM HEM. TES.
TAVS‹YE ED‹LEN
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
PE. 1+5
TAKS‹T F‹YAT
TAKS‹T F‹YAT PE. 1+10
TAKS‹T F‹YAT
PERAKENDE PEfi‹N F‹YAT
840
280
280
840
966
146
146
876
1.023
84
84
924
Mükemmel görüntü, mükemmel fiyata
Arçelik LCD TV’de izlenir!
TV 82-507 B 3HD LCD TV
•
•
•
•
•
•
•
•
3x
32” (82 cm) Tam Düz Ekran TFT-LCD TV
HD Ready
3 HDMI girifli
1366x768 yüksek çözünürlük
Yatay:176 / Dikey: 176 Görüfl Aç›s›
400 cd/m2 Parlakl›k
20.000:1 Dinamik Kontrast Oran›
6,5 ms griden griye h›zl› tepki süresi
•
•
•
•
•
•
•
Noise Reduction
Gelifltirilmifl Digital Color Transient Improvement (DCTI)
Gelifltirilmifl Digital Luminance Transient Improvement (DLTI)
Digital Combfilter
16:9 resim modu ile gerçek film kay›t format›nda izleme imkân›
2x10 Watt (RMS) Stereo Ses Ç›k›fl Gücü
PC Ba¤lant› Girifli (VGA) / Scart Ba¤lant›s› / S-VHS Girifli / Audio/Video Girifli / Kulakl›k Girifli
HEMEN TESL‹M
LCD TELEV‹ZYON
TV 82-507 B 3HD LCD TV (32")
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
82 EKRAN / 1366x768 / 20.000:1 D.Kontrast
TAVS‹YE ED‹LEN
PERAKENDE
PEfi‹N F‹YAT
DE⁄‹fiT‹RME
BEDEL‹
939
99
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT++10
9 TAKS‹T
DE⁄‹fiT‹RME KAMPANYASI
2
5
10 TOPLAM
TOPLAM HEM. TES.
TOPLAM HEM. TES.
TAVS‹YE ED‹LEN
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
PE. 1+5
TAKS‹T F‹YAT
TAKS‹T F‹YAT PE. 1+10
TAKS‹T F‹YAT
PERAKENDE PEfi‹N F‹YAT
840
280
280
840
966
146
146
876
1.023
84
84
924
Arçelik’ten 94 ve 106 ekran Full HD
TV 106-203 FHD LCD TV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2x
42” (106 cm) Tam Düz Ekran TFT-LCD TV
1920x1080 (FHD) çözünürlük sayesinde yüksek resim kalitesi
2 HDMI girifli
Yatay: 178 / Dikey: 178 Görüfl Aç›s›
500 cd/m2 Parlakl›k
40.000:1 Dinamik Kontrast Oran›
6 ms griden griye h›zl› tepki süresi
Noise Reduction özelli¤i
Gelifltirilmifl Digital Color Transient Improvement (DCTI)
•
•
•
•
•
Gelifltirilmifl Digital Luminance Transient Improvement (DLTI)
Digital Combfilter
16:9 resim modu ile gerçek film kay›t format›nda izleme imkân›
2x10 Watt (RMS) Stereo Ses Ç›k›fl Gücü
PC Ba¤lant› Girifli (VGA) / Scart Ba¤lant›s› / S-VHS Girifli
Audio/Video Girifli / Kulakl›k Girifli
• Düflük Enerji Tüketimi ile enerji tasarrufu
• Fastext (100 Sayfa Haf›zal› h›zl› Teletext)
HEMEN TESL‹M
LCD TELEV‹ZYON
TAVS‹YE ED‹LEN
PERAKENDE
PEfi‹N F‹YAT
TV 94-203 FHD LCD TV (37")
TV 106-203 FHD LCD TV (42")
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
94 EKRAN / 1920x1080 / 40.000:1 D.Kontrast
106 EKRAN / 1920x1080 / 40.000:1 D.Kontrast
1.395
1.635
DE⁄‹fiT‹RME
BEDEL‹
174
201
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT++10
9 TAKS‹T
DE⁄‹fiT‹RME KAMPANYASI
2
TOPLAM HEM. TES.
5
TOPLAM HEM. TES.
10 TOPLAM
TAVS‹YE ED‹LEN
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
PE. 1+5
TAKS‹T F‹YAT
TAKS‹T F‹YAT PE. 1+10
TAKS‹T F‹YAT
PERAKENDE PEfi‹N F‹YAT
1.221
1.434
407
478
407
478
1.221
1.434
1.440
1.686
212
249
212
249
1.272
1.494
1.518
1.782
122
143
122
143
1.342
1.573
50.000:1 mega dinamik
kontrast oranl› Arçelik LCD TV
TV 82-203 M3HD SRS LCD TV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3x
32” (82 cm) Tam Düz Ekran TFT-LCD TV
HD Ready özelli¤i ile yüksek çözünürlüklü (High Definition) yay›nlara uyumludur.
3 HDMI girifli ile dijital ses ve görüntüyü daha kaliteli izleme ve dinleme
1366x768 yüksek çözünürlük
Yatay: 176 / Dikey: 176 Görüfl Aç›s›
400 cd/m2 Parlakl›k
50.000:1 Mega Dinamik Kontrast Oran›
6,5 ms griden griye h›zl› tepki süresi
Noise Reduction özelli¤i
Gelifltirilmifl Digital Color Transient Improvement (DCTI) özelli¤i
Gelifltirilmifl Digital Luminance Transient Improvement (DLTI) özelli¤i
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Digital Combfilter ile renk geçifllerinde üstün performans
16:9 resim modu ile gerçek film kay›t format›nda izleme imkân›
2x10 Watt (RMS) Stereo Ses Ç›k›fl Gücü
SRS TruSurround ile üstün ses performans›
PC Ba¤lant› Girifli (VGA) ile bilgisayar ekran› olarak kullan›labilme
Düflük Enerji Tüketimi ile enerji tasarrufu
Scart Ba¤lant›s› / S-VHS Girifli / Audio/Video Girifli / Kulakl›k Girifli
Fastext (100 Sayfa Haf›zal› h›zl› Teletext)
Ak›ll› Ses ve Görüntü Ayar› (Smart Control) ile haf›zaya kay›tl› ses ve görüntü
ayarlar›na tek tuflla ulafl›labilme
HEMEN TESL‹M
LCD TELEV‹ZYON
TAVS‹YE ED‹LEN
PERAKENDE
PEfi‹N F‹YAT
TV 82-203 M3HD SRS LCD TV (32")
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
82 EKRAN / 1366x768 / 50.000:1 D.Kontrast
1.062
DE⁄‹fiT‹RME
BEDEL‹
150
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT++10
9 TAKS‹T
DE⁄‹fiT‹RME KAMPANYASI
2
TOPLAM HEM. TES.
5
TOPLAM HEM. TES.
10 TOPLAM
TAVS‹YE ED‹LEN
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
PE. 1+5
TAKS‹T F‹YAT
TAKS‹T F‹YAT PE. 1+10
TAKS‹T F‹YAT
PERAKENDE PEfi‹N F‹YAT
912
304
304
912
1.092
158
158
948
1.155
91
91
1.001
HEMEN TESL‹M
LCD TELEV‹ZYONLAR
16"-40 EKRAN
TV 40-102 HD LCD TV (16")
19"-49 EKRAN
TV 49-207 HD LCD TV (19")
TV 49-200 HD LCD TV (19")
22"-56 EKRAN
TV 56-200 HD LCD TV (22")
TV 56-200 HD DVD COMBO LCD TV (22")
26"-66 EKRAN
TV 66-201 3HD LCD TV (26")
32"-82 EKRAN
TV 82-203 3HD LCD TV (32")
TV 82-507 B 3HD LCD TV (32")
TV 82-203 M3HD SRS LCD TV (32")
TV 82-203 FHD LCD TV (32")
37"-94 EKRAN
TV 94-203 FHD LCD TV (37")
42"-106 EKRAN
TV 106-203 FHD LCD TV (42")
TV 106-523 B FHD 100 HZ LCD TV (42")
47"-119 EKRAN
TV 119-523 B FHD 100 HZ LCD TV (47")
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT++10
9 TAKS‹T
TAVS‹YE ED‹LEN
PERAKENDE
PEfi‹N F‹YAT
DE⁄‹fiT‹RME KAMPANYASI
2
TOPLAM HEM. TES.
5
TOPLAM HEM. TES.
10 TOPLAM
TAVS‹YE ED‹LEN
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
PE. 1+5
TAKS‹T F‹YAT
TAKS‹T F‹YAT PE. 1+10
TAKS‹T F‹YAT
PERAKENDE PEfi‹N F‹YAT
DE⁄‹fiT‹RME
BEDEL‹
40 EKRAN / 1366x768 / 3.000:1 D.Kontrast
399
-
399
133
133
399
414
69
69
414
429
39
39
429
49 EKRAN / 1366x768 / 3.000:1 D.Kontrast / USB Girifli
49 EKRAN / 1366x768 / 3.000:1 D.Kontrast
576
459
-
576
459
192
153
192
153
576
459
594
474
99
79
99
79
594
474
627
495
57
45
57
45
627
495
56 EKRAN / 1366x768 / 12.000:1 D.Kontrast
56 EKRAN / 1366x768 / 12.000:1 D.Kontrast / USB Girifli
540
669
-
540
669
180
223
180
223
540
669
558
690
93
115
93
115
558
690
583
726
53
66
53
66
583
726
66 EKRAN / 1366x768 / 20.000:1 D.Kontrast
780
-
780
260
260
780
804
134
134
804
847
77
77
847
82 EKRAN / 1366x768 / 20.000:1 D.Kontrast
82 EKRAN / 1366x768 / 20.000:1 D.Kontrast
82 EKRAN / 1366x768 / 50.000:1 D.Kontrast
82 EKRAN / 1920x1080 / 40.000:1 D.Kontrast
939
939
1.062
1.299
99
99
150
201
840
840
912
1.098
280
280
304
366
280
280
304
366
840
840
912
1.098
966
966
1.092
1.338
146
146
158
191
146
146
158
191
876
876
948
1.146
1.023
1.023
1.155
1.408
84
84
91
110
84
84
91
110
924
924
1.001
1.210
94 EKRAN / 1920x1080 / 40.000:1 D.Kontrast
1.395
174
1.221
407
407
1.221
1.440
212
212
1.272
1.518
122
122
1.342
106 EKRAN / 1920x1080 / 40.000:1 D.Kontrast
106 EKRAN / 1920x1080 / 50.000:1 D.Kontrast / USB Girifli
1.635
1.980
201
300
1.434
1.680
478
560
478
560
1.434
1.680
1.686
2.040
249
291
249
291
1.494
1.746
1.782
2.156
143
168
143
168
1.573
1.848
119 EKRAN / 1920x1080 / 50.000:1 D.Kontrast / USB Girifli
2.685
351
2.334
778
778
2.334
2.772
405
405
2.430
2.926
233
233
2.563
HEMEN TESL‹M
LED TV’LER
19"-49 EKRAN
TV 49-209 LED TV (19")
22"-56 EKRAN
TV 56-208 LED TV (22")
32"-82 EKRAN
TV 82-208 FHD LED TV (32")
TV 82-210 LED TV (32")
40"-102 EKRAN
TV 102-208 FHD LED TV (40")
TV 102-208 S WEB LED (40")
46"-117 EKRAN
TV 117-202 FHD LED TV (46")
55"-140 EKRAN
TV 140-202 3D FHD LED TV (55)
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT++10
9 TAKS‹T
DE⁄‹fiT‹RME KAMPANYASI
2
TOPLAM HEM. TES.
5
TOPLAM HEM. TES.
10 TOPLAM
TAVS‹YE ED‹LEN
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
PE. 1+5
TAKS‹T F‹YAT
TAKS‹T F‹YAT PE. 1+10
TAKS‹T F‹YAT
PERAKENDE PEfi‹N F‹YAT
TAVS‹YE ED‹LEN
PERAKENDE
PEfi‹N F‹YAT
DE⁄‹fiT‹RME
BEDEL‹
49 EKRAN / 1366x768 / 12.500:1 D.Kontrast / USB Girifli
591
-
591
197
197
591
612
102
102
612
638
58
58
638
56 EKRAN / 1366x768 / 15.000:1 D.Kontrast / USB Girifli
699
-
699
233
233
699
720
120
120
720
759
69
69
759
82 EKRAN / 1920x1080 / USB Girifli / 100 HZ
82 EKRAN / 1366x768 / USB Girifli / 50 HZ
1.788
1.452
252
252
1.536
1.200
512
400
512
400
1.536
1.200
1.842
1.476
267
206
267
206
1.602
1.236
1.947
1.562
153
118
153
118
1.683
1.298
102 EKRAN / 1920x1080 / USB Girifli / 100 HZ
102 EKRAN / 1920x1080 / USB Girifli / 100 HZ
2.640
2.448
351
351
2.289
2.097
763
699
763
699
2.289
2.097
2.724
2.520
397
363
397
363
2.382
2.178
2.882
2.673
228
209
228
209
2.508
2.299
117 EKRAN / 1920x1080 / USB Girifli / 100 HZ
3.450
402
3.048
1.016
1.016
3.048
3.558
529
529
3.174
3.762
305
305
3.355
140 EKRAN / 1920x1080 / 200 HZ / USB Girifli
5.451
-
5.451
1.817
1.817
5.451
5.622
937
937
5.622
5.929
539
539
5.929
TELEV‹ZYONLAR
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹N
TV-3237 S
TV-3355 S
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
37 EKRAN TELETEXT’L‹ / SILVER
55 EKRAN FASTEXT / SILVER
192
297
PEfi‹NAT
64
99
2 TAKS‹T
64
99
TOPLAM F‹YAT
192
297
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
PEfi‹NAT
33
51
5 TAKS‹T
33
51
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
198
306
PEfi‹NAT 10 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT
19
29
19
29
209
319
fiimdi modern tasar›ml› Arstil TV sehpas›
alman›n tam zaman›!
ARST‹L TV SEHPALARI
ARTUN SER‹S‹
AT 110-01 S‹YAH
AT 110-02 ABANOZ
PARDUS SER‹S‹
PR 095-01 S‹YAH - M‹LAS
PR 110-02 S‹YAH - M‹LAS
PR 140-03 S‹YAH - M‹LAS
CORNER SER‹S‹
CO 080-11
CO 080-21
CO 080-31
CO 110-11
CO 110-21
CO 110-31
VEGA SER‹S‹
VE 150-01 M‹LAS
VE 150-02 M‹LAS
VE 150-03 M‹LAS
COMPDESK SER‹S‹ B‹LG‹SAYAR MASASI
CD 210-1 S‹YAH - ABANOZ
CD 210-2 S‹YAH - ABANOZ
CD 210-3 S‹YAH - ABANOZ
CD 210-4 S‹YAH - ABANOZ
CD 210-5 BEYAZ
CD 210-6 BEYAZ
CD 210-7 BEYAZ
ARCADIA SER‹S‹
AR 120-11 S‹YAH - BEYAZ - ABANOZ
AR 120-21 S‹YAH - BEYAZ - ABANOZ
PEfi‹N
PEfi‹N
F‹YATINA
F‹YATINA
3 TAKS‹T
3 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
396
435
132
145
132
145
396
435
67
74
67
74
402
444
38
42
38
42
418
462
276
306
378
92
102
126
92
102
126
276
306
378
47
52
64
47
52
64
282
312
384
27
30
37
27
30
37
297
330
407
222
246
246
234
261
261
74
82
82
78
87
87
74
82
82
78
87
87
222
246
246
234
261
261
38
42
42
40
45
45
38
42
42
40
45
45
228
252
252
240
270
270
22
24
24
23
25
25
22
24
24
23
25
25
242
264
264
253
275
275
486
465
450
162
155
150
162
155
150
486
465
450
83
79
77
83
79
77
498
474
462
47
45
44
47
45
44
517
495
484
99
150
168
228
150
315
327
33
50
56
76
50
105
109
33
50
56
76
50
105
109
99
150
168
228
150
315
327
17
26
28
39
26
54
56
17
26
28
39
26
54
56
102
156
168
234
156
324
336
10
15
16
22
15
31
32
10
15
16
22
15
31
32
110
165
176
242
165
341
352
435
459
145
153
145
153
435
459
74
78
74
78
444
468
42
45
42
45
462
495
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
327
375
423
504
483
516
492
109
125
141
168
161
172
164
109
125
141
168
161
172
164
327
375
423
504
483
516
492
56
64
72
86
83
88
84
56
64
72
86
83
88
84
336
384
432
516
498
528
504
32
36
41
49
47
50
48
32
36
41
49
47
50
48
352
396
451
539
517
550
528
306
324
102
108
102
108
306
324
52
55
52
55
312
330
30
32
30
32
330
352
261
261
87
87
87
87
261
261
45
45
45
45
270
270
25
25
25
25
275
275
228
255
76
85
76
85
228
255
39
43
39
43
234
258
22
25
22
25
242
275
246
198
153
186
82
66
51
62
82
66
51
62
246
198
153
186
42
34
26
31
42
34
26
31
252
204
156
186
24
19
15
18
24
19
15
18
264
209
165
198
258
300
264
363
315
285
378
86
100
88
121
105
95
126
86
100
88
121
105
95
126
258
300
264
363
315
285
378
44
51
45
62
54
49
64
44
51
45
62
54
49
64
264
306
270
372
324
294
384
25
29
26
35
31
28
37
25
29
26
35
31
28
37
275
319
286
385
341
308
407
330
267
285
110
89
95
110
89
95
330
267
285
56
46
49
56
46
49
336
276
294
32
26
28
32
26
28
352
286
308
231
261
303
315
327
297
357
77
87
101
105
109
99
119
77
87
101
105
109
99
119
231
261
303
315
327
297
357
39
45
52
54
56
50
61
39
45
52
54
56
50
61
234
270
312
324
336
300
366
22
25
29
31
32
29
35
22
25
29
31
32
29
35
242
275
319
341
352
319
385
ARST‹L TV SEHPALARI
OPTIMA SER‹S‹
OP 095-11 S‹YAH - BEYAZ - ABANOZ
OP 120-12 S‹YAH - BEYAZ - ABANOZ
OP 120-21 S‹YAH - BEYAZ - ABANOZ
OP 120-31 S‹YAH - BEYAZ - ABANOZ
OP 120-41 S‹YAH - BEYAZ - ABANOZ
OP 120-51 S‹YAH - BEYAZ - ABANOZ
OP 120-61 S‹YAH - BEYAZ - ABANOZ
NEFSIS SER‹S‹
NE 110-01 S‹YAH - BEYAZ - BORDO - ABANOZ - T‹K - MEfiE
NE 110-02 S‹YAH - BEYAZ - BORDO - ABANOZ - T‹K - MEfiE
SAFRAN SER‹S‹
SF 110-01 S‹YAH - BEYAZ - BORDO - ABANOZ - T‹K - MEfiE
SF 110-02 S‹YAH - BEYAZ - BORDO - ABANOZ - T‹K - MEfiE
SERRA SER‹S‹
SE 080-31 S‹YAH - BEYAZ - ABANOZ
SE 100-31 S‹YAH - BEYAZ - ABANOZ
NIKEA SER‹S‹
NI 01 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
NI 02 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
NI 03 S‹YAH - BEYAZ - BORDO - ABANOZ - T‹K - MEfiE
NI 04 S‹YAH - BEYAZ - BORDO - ABANOZ - T‹K - MEfiE
DELTA SER‹S‹
DE 095-11
DE 095-21
DE 095-31
DE 095-41
DE 120-21
DE 120-31
DE 120-41
LINOS SER‹S‹
LI 110-06 S‹YAH
LI 110-01 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
LI 110-02 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
ALEXA SER‹S‹
AL 110-04 S‹YAH - BEYAZ - ABANOZ - BORDO - T‹K - MEfiE
AL 080-05 S‹YAH - BEYAZ - ABANOZ - BORDO - T‹K - MEfiE
AL 110-06 S‹YAH - BEYAZ - ABANOZ - BORDO - T‹K - MEfiE
AL 110-07 S‹YAH - BEYAZ - ABANOZ - BORDO - T‹K - MEfiE
AL 110-01 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
AL 095-02 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
AL 140-03 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
PEfi‹N
TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 5 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 10 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT
PEfi‹N
PEfi‹N
F‹YATINA
F‹YATINA
3 TAKS‹T
3 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 5 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 10 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT
ARST‹L TV SEHPALARI
AURA SER‹S‹
AU 105-01 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
AU 105-02 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
AU 105-03 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
LARA SER‹S‹
LA 105-01 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
LA 105-02 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
LA 105-03 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
PANDORA SER‹S‹
PA 105-01 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
PA 105-02 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
PA 105-03 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
KARYA SER‹S‹
KA 105-01 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
KA 105-02 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
KA 105-03 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
FOOT SER‹S‹
FX 50 S‹YAH TV SEHPASI
FX 30 S‹YAH - BEYAZ - BURGUNDY - ABANOZ - T‹K - MEfiE
CYGNUS SER‹S‹
CY 1144
CY 1744
CY 1788
LYNX SER‹S‹
LY 6551
LY 6451
PEGASUS SER‹S‹
PE 3054
PE 3058
PE 3154
PE 3158
PE 6751
PE 6851
ORION SER‹S‹
OR 6954
OR 6951
OR 6958
PEfi‹N
PEfi‹N
F‹YATINA
F‹YATINA
3 TAKS‹T
3 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
327
327
327
109
109
109
109
109
109
327
327
327
56
56
56
56
56
56
336
336
336
32
32
32
32
32
32
352
352
352
357
357
357
119
119
119
119
119
119
357
357
357
61
61
61
61
61
61
366
366
366
35
35
35
35
35
35
385
385
385
375
375
375
125
125
125
125
125
125
375
375
375
64
64
64
64
64
64
384
384
384
36
36
36
36
36
36
396
396
396
357
357
357
119
119
119
119
119
119
357
357
357
61
61
61
61
61
61
366
366
366
35
35
35
35
35
35
385
385
385
48
84
16
28
16
28
48
84
9
15
9
15
54
90
5
9
5
9
55
99
237
285
285
79
95
95
79
95
95
237
285
285
40
49
49
40
49
49
240
294
294
23
28
28
23
28
28
253
308
308
297
276
99
92
99
92
297
276
50
47
50
47
300
282
29
27
29
27
319
297
327
327
345
345
327
345
109
109
115
115
109
115
109
109
115
115
109
115
327
327
345
345
327
345
56
56
59
59
56
59
56
56
59
59
56
59
336
336
354
354
336
354
32
32
34
34
32
34
32
32
34
34
32
34
352
352
374
374
352
374
396
396
396
132
132
132
132
132
132
396
396
396
67
67
67
67
67
67
402
402
402
38
38
38
38
38
38
418
418
418
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
303
285
303
363
363
363
101
95
101
121
121
121
101
95
101
121
121
121
303
285
303
363
363
363
52
49
52
62
62
62
52
49
52
62
62
62
312
294
312
372
372
372
30
28
30
35
35
35
30
28
30
35
35
35
330
308
330
385
385
385
297
276
99
92
99
92
297
276
50
47
50
47
300
282
29
27
29
27
319
297
246
285
297
345
246
255
82
95
99
115
82
85
82
95
99
115
82
85
246
285
297
345
246
255
42
49
50
59
42
44
42
49
50
59
42
44
252
294
300
354
252
264
24
28
29
34
24
25
24
28
29
34
24
25
264
308
319
374
264
275
ARST‹L TV SEHPALARI
SCUTUM SER‹S‹
SC 3941
SC 3888
SC 3988
SC 4144
SC 4288
SC 4341
VOLANS SER‹S‹
VO 4741
VO 4841
ECO STAR SER‹S‹
ES 8088 CY
ES 8158 PE
ES 8258 PE
ES 8358 OR
ES 8488 SC
ES 8588 SC
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
PEfi‹N
TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 5 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 10 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT
PEfi‹N
PEfi‹N
F‹YATINA
F‹YATINA
3 TAKS‹T
3 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 5 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 10 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT
D-SMART UYUMLU UYDU ALICILAR
AS-820 SMART CI
AS-820 + AD-9300
AS-820 + AD-9300 (2)
AS-830 SMART CI
AS-830 + AD-9300
AS-830 + AD-9300 (2)
PEfi‹N
PEfi‹N
F‹YATINA
F‹YATINA
3 TAKS‹T
3 TAKS‹T
D-SMART UYDU ALICI
D-SMART + 90 CM ÇANAK ANTEN
D-SMART + 90 CM Ç‹FT ÇANAK ANTEN
D-SMART UYDU ALICI
D-SMART + 90 CM ÇANAK ANTEN
D-SMART + 90 CM Ç‹FT ÇANAK ANTEN
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
198
297
396
198
297
396
66
99
132
66
99
132
66
99
132
66
99
132
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
150
234
249
348
429
528
627
50
78
83
116
143
176
209
50
78
83
116
143
176
209
PEfi‹N
PEfi‹NAT
84
99
108
28
33
36
DIGITURK UYUMLU UYDU ALICILAR
AS-900 DIGITURK
AS-900 + AD-9200
AS-900 + AD-9300
AS-900 + AD-9300 ( 2 )
AS-950 DIGITURK HD
AS-950 HD + AD-9300
AS-950 HD + AD-9300 (2)
DIGITURK UYUMLU UYDU ALICI
DIGITURK UYUMLU UYDU ALICI + 60 CM ÇANAK ANTEN
DIGITURK UYUMLU UYDU ALICI + 90 CM ÇANAK ANTEN
DIGITURK UYUMLU UYDU ALICI + 90 CM Ç‹FT ÇANAK ANTEN
DIGITURK UYUMLU HD UYDU ALICI
DIGITURK UYUMLU HD UYDU ALICI + 90 CM ÇANAK ANTEN
DIGITURK UYUMLU HD UYDU ALICI + 90 CM Ç‹FT ÇANAK ANTEN
34
51
68
34
51
68
60 CM ÇANAK ANTEN
90 CM ÇANAK ANTEN
60 CM DÜZ UYDU ANTEN‹ 60 CM
2 TAKS‹T
28
33
36
204
306
408
204
306
408
21
32
43
21
32
43
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
150
234
249
348
429
528
627
26
41
43
60
74
91
108
PEfi‹NAT + 12 TAKS‹T
21
32
43
21
32
43
210
320
430
210
320
430
17
26
34
17
26
34
PEfi‹NAT + 9 TAKS‹T
17
26
34
17
26
34
221
338
442
221
338
442
PEfi‹NAT + 12 TAKS‹T
26
41
43
60
74
91
108
156
246
258
360
444
546
648
16
25
27
38
46
57
68
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
16
25
27
38
46
57
68
160
250
270
380
460
570
680
13
20
22
30
37
46
54
PEfi‹NAT + 9 TAKS‹T
13
20
22
30
37
46
54
169
260
286
390
481
598
702
PEfi‹NAT + 12 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 5 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 9 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 12 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT
84
99
108
15
17
19
15
17
19
90
102
114
10
11
12
10
11
12
100
110
120
8
9
10
8
9
10
104
117
130
AS 950 HD
PEfi‹N
PEfi‹N
F‹YATINA
F‹YATINA
3 TAKS‹T
3 TAKS‹T
YAZAR KASA
YAZAR KASA
YAZAR KASA
34
51
68
34
51
68
AS 900
YAZAR KASA
PEfi‹NAT + 9 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 5 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 9 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 12 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT
PEfi‹N
PEfi‹N
F‹YATINA
F‹YATINA
3 TAKS‹T
3 TAKS‹T
AS 830 D-SMART SD +
200 TR
100 TR
101 ATR
198
297
396
198
297
396
PEfi‹N
PEfi‹N
F‹YATINA
F‹YATINA
3 TAKS‹T
3 TAKS‹T
UYDU ANTENLER‹
AD-9200
AD-9300
AD-10000
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 5 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 9 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 12 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
381
450
495
127
150
165
127
150
165
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 8 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 11 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 5 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 8 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 11 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT
381
450
495
66
78
86
66
78
86
396
468
516
45
54
59
45
54
59
405
486
531
35
41
45
35
41
45
420
492
540
Tomtom navigasyon cihaz›: arac›n›zdaki yol rehberi
TOMTOM NAV‹GASYON C‹HAZI
TOMTOM START
TOMTOM XL (TR)
TOMTOM GO-720 (TR EU)
PEfi‹N
PEfi‹N
F‹YATINA
F‹YATINA
3 TAKS‹T
3 TAKS‹T
TR HAR‹TALI, TAfiINAB‹L‹R NAV‹GASYON C‹HAZI
TR HAR‹TALI, 4.3" EKRANLI NAV‹GASYON C‹HAZI
TR+EU HAR‹TALI, 4.3" EKRANLI NAV‹GASYON C‹HAZI
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
231
372
630
77
124
210
77
124
210
231
372
630
TOMTOM MODEL
TOMTOM START
TOMTOM XL
EKRAN
3,5"
4,3"
4,3"
BELLEK
YOK
YOK
2 GB DAH‹L‹ FLASH BELLEK
BLUETOOTH
YOK
YOK
VAR
‹fiLEMC‹
TOMTOM HOME
CPU 256 MHz
CPU 400 MHz
A⁄IRLIK
125 gr
208 gr
220 gr
BOYUTLAR
94 x 81 x 20 mm
119 x 86 x 27 mm
118 x 83 x 24 mm
BATARYA SÜRES‹
2 SAAT
2 SAAT
5 SAAT
3D HAR‹TA
VAR
VAR
VAR
GARANT‹ SÜRES‹
2 YIL
2 YIL
2 YIL
YKB World
+8 Taksit veya 5 Ay Erteleme
HSBC
+6 Taksit
Akbank AXESS
+5 Taksit
Card Finans
+8 Taksit veya 4 Ay Erteleme
‹fl Bankas› Maximum
+6 Taksit veya 2 Ay Erteleme
Garanti Bonus
+5 Taksit veya 3 Ay Erteleme
PEfi‹NAT + 5 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 8 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 11 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 5 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 8 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT 11 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT
40
64
109
40
64
109
240
384
654
25
40
68
25
40
68
250
400
680
20
32
54
20
32
54
260
416
702
TOMTOM GO-720
“Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri 2010 Avrupa Program›’nda” “Yönetim” kategorisi
finalisti. “Türkiye Program›’nda” “Yönetim”
ve “Ürün” kategorilerinde iki birincilik ödülü,
“Ürün” kategorisinde iki baflar› ödülü.
Fiyatlar›m›z Türk Liras›’d›r; KDV ve bandrol dahildir. • KDV, bandrol veya di¤er vergi oranlar›nda olabilecek de¤ifliklikler ve gelebilecek yeni vergiler fiyatlara aynen
yans›t›lacakt›r. • Kampanyay› düzenleyen Arçelik A.fi. Karaa¤aç Cad. 2/6, Sütlüce 34445 ‹stanbul. • Hemen teslim uygulamalar›m›zda perakende sat›fl fiyat›ndan peflinat
düflüldükten sonra (KDV dahil) televizyonlar›n 1+4 seçene¤inde %0, 1+8 seçene¤inde %1,25, 1+12 seçene¤inde %1,40; LCD TV’lerin 1+2 seçene¤inde %0, 1+5
seçene¤inde %1,33, 1+10 seçene¤inde %1,82; DVD kaydedicinin 1+2 seçene¤inde %0, 1+5 seçene¤inde %1,22, 1+8 seçene¤inde %2,30, 1+11 seçene¤inde %2,23;
ev sinema sisteminin 1+2 seçene¤inde %0, 1+5 seçene¤inde %1,55, 1+8 seçene¤inde %1,94, 1+11 seçene¤inde %2,36; tafl›nabilir DVD oynat›c›lar›n 1+2 seçene¤inde
%0, 1+5 seçene¤inde %1,63, 1+8 seçene¤inde %2,39, 1+11 seçene¤inde %2,49; TV sehpalar›n›n 1+5 seçene¤inde %0, 1+8 seçene¤inde %1,11; projeksiyon TV’lerin
1+2 seçene¤inde %0, 1+5 seçene¤inde %1,7, 1+9 seçene¤inde %2, 1+12 seçene¤inde %2,3; müzik setleri, mp3 çalar, dect telefon, telsiz ve i-smart markal› ürünlerin
1+3 seçene¤inde %0, 1+5 seçene¤inde %1,4, 1+8 seçene¤inde %2,3, 1+11 seçene¤inde %2,5; uydu al›c›lar›n›n 1+2 seçene¤inde %0, 1+5 seçene¤inde %2,1, 1+9
seçene¤inde %2,4, 1+12 seçene¤inde %2,8; tüplü TV sehpalar›n›n 1+2 seçene¤inde %0, 1+5 seçene¤inde %2,13, 1+10 seçene¤inde %3,2; LCD TV sehpalar›n›n
1+2 seçene¤inde %0, 1+5 seçene¤inde %2,9, 1+10 seçene¤inde %3,63; Melis TV sehpalar›n›n 1+5 seçene¤inde %0, 1+11 seçene¤inde %1,31 vade fark› uygulanm›flt›r.
Vade farklar› ürünler aras›nda fiyat yuvarlamalar› nedeniyle ± %1 de¤iflebilir. • Kampanyam›zdaki ürünler Arçelik Yetkili Sat›c›lar›’ndan hemen teslim edilir. • Arçelik,
ürünlerinde renk ve görünüm de¤iflikli¤i yapma hakk›n› sakl› tutar. • “Peflin fiyat›na taksitle” uygulamas› olan seçeneklerde ürün bedelinin tamam›n›n nakit olarak
ödenece¤i durumlarda müflterimizin belirli bir indirimden yararlanma hakk› vard›r. Tavsiye edilen perakende fiyatlar›m›z 1 Mayis 2011’den itibaren geçerli
olup, üretim ve stok imkânlar› ile s›n›rl›d›r.
2 YIL GARANT‹
KAPSAMINA G‹REN ÜRÜNLER:
3 YIL GARANT‹
KAPSAMINA G‹REN ÜRÜNLER:
• Müzik Seti
• Video
• Telefon
• MP3 Player
• TV Sehpas›
• Dijital Foto¤raf
Makinesi
• Televizyon
• LCD TV
• Projeksiyon TV
• Plazma Monitör
• DVD
• Faks
• Discman
• Uydu Sistemleri
• Müzik Seti Kabini
• Ev Sinema
Sistemi
DÜNYADA BEYAZ EfiYA
SEKTÖRÜNDE ‹LK KEZ
Üretimde Enerji Verimlili¤i
(Energy Efficiency in Green Factories)
kapsam›nda, 8 iflletmeye “Gold Certificate”.
Tübitak 9. Teknoloji Ödülleri Büyük Ölçekli Firma Ürün Ödülü.

Benzer belgeler

TÜRK‹YE DE⁄‹fiT‹RMEK ‹STED‹

TÜRK‹YE DE⁄‹fiT‹RMEK ‹STED‹ Gelifltirilmifl Digital Luminance Transient Improvement (DLTI) Digital Combfilter ile renk geçifllerinde üstün performans 16:9 resim modu ile gerçek film kay›t format›nda izleme imkân› 2x10 Watt (RMS)...

Detaylı

Uydu alıcısı içinde LCD TV, 1 yıllık Digiturk HD ve 6 aylık

Uydu alıcısı içinde LCD TV, 1 yıllık Digiturk HD ve 6 aylık 32” (80 cm) Tam Düz Ekran LED TV LED teknolojisi ile daha do¤al görüntü 1366x768 (HD) çözünürlük sayesinde yüksek resim kalitesi 50 Hz özelli¤i ile hareketli görüntülerde keskinlik 3 HDMI / USB gir...

Detaylı