T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL

Yorumlar

Transkript

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL
T.C
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçüm ve Ġzleme Dairesi Başkanlığı
HAVA KALĠTESĠ ÖLÇÜM
ĠSTASYONLARI KULLANICI
EĞĠTĠMĠ
Ergün GEDĠK - Serhat YILMAZ
Çevre Müh.
Çevre Müh.
13-15 Ekim 2010
Ilgaz-Kastamonu
Environnement SA Marka
AF 22 M (Kükürtdioksit )
Ölçüm Cihazı
Önemli Tanımlar
• Zero: Cihazın kalibrasyon aşamasında ölçüm
hücresini temizlemek için kirleticilerden ayrılmış
sıfır gazı temsil eder.
• Span:Sertifikalı tüpten cihaza verilen ve
konsantrasyonu belli olan gazı temsil eder.
• Ref.Zero:Dış ortamdan bağımsız olarak cihazın
kendi iç sıfırlamasını temsil eder.
• Sample:Cihazın ölçüm için dış ortamdan aldığı
numuneyi temsil eder.
CĠHAZIN GENEL GÖRÜNÜMÜ
AF22M, ortam havasında düĢük içeriklerde kullanım için
tasarlanmıĢ sürekli bir sülfür dioksit monitörüdür.
Algılama prensibi morötesindeki flüoresanlığa
dayanmaktadır.
Monitör, en son ileri elektronik ve optik teknolojilerinin
kullanımı ile pek çok avantaj sağlamakta ve çok sınırlı
bakım gerektirmektedir.
Numune, ünitenin arkasına bağlanan bir Teflon tüp ile
alınır ( dıĢ çap 6mm ).
Ölçüm, ön panelin üzerindeki bir grafik gösterge ile
gösterilir.
• AF22M cihazının yerleĢtirileceği yerin taĢıması gereken
özellikler:
• Alet temiz bir alana yerleĢtirilmeli ve bu alanda:
• AĢırı toz
• Mekanik titreĢimler
• Güçlü elektrik akımı veya elektro manyetik alanlar
• Yanıcı gazlar
• AĢırı nem
• 5 °C‟yi geçen ani ısı değiĢimlerinin olduğu mekanlar, ya da 5
den 40 °C‟ye kadar olan sıcaklık aralığını geçen sıcaklıklar.
• Doğrudan gelen güneĢ ıĢığı veya ısıtıcılardan gelen radyasyon
olmamalıdır.
• Kabinlerimizde cihazın montajı için 19 inçlik standart rack
kullanılmıĢtır.
Ön panel
Bir adet açma kapama Ģalter
Arkadan aydınlatmalı bir sıvı kristal gösterge
16 hat 40 sütun ( 240 x 128 piksel )
gösterge, seçilen üniteye, üniteyi test etme ve programlama için gerekli olan bilgiye göre
ölçüm değerleri temin eder.
6 tane dokunma duyarlı tuĢu olan bir klavye
Ünitenin kumanda ve kontrol fonksiyonları klavye aracılığıyla kumanda edilir.
Her bir tuĢun fonksiyonu farklı ekranlar ya da menüler ile değiĢmektedir.
Cihaz Arka Paneli
Analiz edilecek numunenin girişi, Teflon süzme membranı (1) ile
donatılmış bir toz filtresi tutucusu ile birleştirilmiş bir PVDF 4/6 mm
gerecinden oluşmaktadır.
"Yayılım gazı" girişi (4), seçmeli yayılma benci mevcut olduğunda,
atmosferik basınçta verilen bir dış yayılım gazını ya da yayılım gazı
atık borusunu bağlamak için bir 4/6 mm PVDF bağlantı gerecinden
oluşmaktadır.
Analiz edilen numuneyi dışarı atmak için kullanılan "pompa çıkışı" (3)
bir 4/6 mm PVDF bağlantı gerecinden oluşmaktadır.
Seçmeli "sıfır hava girişi" (2) bir dış sıfır hava üretecini bağlamaya
olanak sağlamaktadır.
Akışkanlar bağlantısı
Parçaların Lokasyonu
Parçaların Lokasyonu
solenoit vanalar ve filtre montajı (1 ve 2)
iç "Sıfır Hava" filtresi ( etkin odun kömürü ) (6),
karbon kicker filtresi ( etkin odun kömürü ) (18),
sıcaklığı kontrol edilen kompartıman (17),
ısıl çoğaltıcı tüp (15),
UV lambası (13),
Analiz edilecek numune, giriş toz filtresinin (1) içerisinden geçtikten
sonra, iki tane 3 yollu solenoit vana bloğuna (2) gönderilir.
Bu solenoit vanalar şunları seçmek için kullanılır:
ya "MEASUREMENT" ( ÖLÇÜM ) modunda, analiz edilecek gaz
numunesini,
ya da "ZERO" ( SIFIR ) modunda, etkin odun kömürü filtresi (6)
vasıtasıyla süzülen ortam havasını,
ya da "SPAN" ( YAYILIM ) modunda, yayılım gazını,
belirtmektedir.
BAZI TEKNĠK ÖZELLĠKLER
Ölçüm Aralıkları: Programlanabilir (10.000 ppm‟e kadar)
Üniteler: Programlanabilir (ppm ya da mg/m3)
Gürültü:0.0005 ppm
Yanıt Süresi (%0-20) :20-120‟‟ sabit ya da otomatik (programlanabilir)
Sıfır sürüklenmesi: <1 ppb. / 24 saat çalıĢır halde
Yayılım sürüklenmesi: <1 % / 24 saat
Doğrusallık: ± % 1
Güç Kaynağı: 230 V – 50 Hz ( 115V - 60Hz ) +zemin
Tüketim: 280 VA çalıĢtırma, 110 VA normal iĢletme
ÇalıĢma Sıcaklığı: + 10 °C „den + 35 °C „ye kadar
Ölçüm değerlerinin ezberlenmesi: Kapasite : 3 gösterge parametresinin
5700 son ortalaması
Alarm kontrolleri: optik blok sıcaklığı, numune akıĢ hızı,
UV enerjisi, PM tüpü yüksek gerilim, eĢik üstü SO2 ölçümü, aralık
aĢımı, kalibrasyon hatası . . .
CĠHAZIN ÇALIġTIRILMASI
Ön panele yerleĢtirilmiĢ olan ON / OFF ( Açma / Kapama ) düğmesine
basın. Monitör "warm-up" (ısıtma) döngüsüne girer. Bu döngünün süresi
en son kapamadan itibaren geçen sürenin bir fonksiyonudur.
Isıtma döngüsü aĢağıdaki iki koĢul sağlandığında sona erdirilir:
Bütün meterolojik parametreler iĢletim limitlerinin içerisindedir.
Analizör ± 4 ppb içerisinde 10 tutarlı ölçüm yapmıĢtır.
ÇalıĢtırmadaki gösterge: Sağ üst köĢede WARM UP ( ISITMA ) mesajı görünür.
Bilgi alanı: Sol üst köĢede tarihi ve saati gösterir.Sağ üst köĢede ise WARM UP (ISITMA), REFERENCE
(REFERANS) ya da SPAN(YAYILIM) mesajları yanıp söner. Eğer aygıtın iĢletme parametrelerinde bir iĢletme
hatası algılandıysa, bu durumda ALARM mesajı görünür.
Ölçüm yada konfigürasyon alanı: seçilen menüye göre ölçüm parametrelerini (gaz,değer,üniteler…)
ya da programlanabilir parametreleri gösterir.
Durum alanları ve tuĢ fonksiyonları: tuĢların fonksiyonlarını, analizör iĢletme modunu ve SO2 giriĢini gösterir.
Cihazın menüsüne girmek için;
Bir geri menüye dönmek için;
Alarm menüsüne girmek için;
Cihazın elektronik sinyal değerlerini görmek
için
BAKIM TAKVĠMĠ
AF22M, dizaynı ile çok sınırlı bakım gerektirmektedir.
Bununla birlikte, monitörün zaman içindeki performans karakteristiklerini
sağlamak için ünite düzenli olarak servise alınmalıdır. AĢağıda belirtilen
periyodiklikler bir örnek olarak verilmektedir ve iĢletme koĢullarına göre
değiĢiklik gösterebilirler.
Numune giriĢi PTFE filtresi
15 gün
Elektriksel parametrelerin kontrolü
1 ay
Sıfır ve kalibrasyon kontrolü
1 ay
EtkinleĢtirilmiĢ odun kömürünün (iç sıfır filtresi) ve kicker sıfır
Filtresinin kartuĢunun değiĢtirilmesi
1 yıl
Pompa vanalarının ve diyaframlarının denetimi
6 ay
UV lambasının değiĢtirilmesi
2 yıl
Kalibrasyon
• Doğru ve kararlı sonuçlar almak için, sistemi
iĢletmeye alırken ve belli aralıklarla,
kalibrasyon iĢleminin yapılması gerekir.
• Cihazda iki ceĢit kalibrasyon
yapılabilir,otomatik
(AIC) ve Manuel kalibrasyon.
Otomatik
(AIC)Kalibrasyon
1. Adım:
Cihaz önce açılır. Ölçüme geçmesi sağlanır
2.Adım:
EnvidasFW yazılımından „‟Utilites‟‟ menüsünden „‟Extra
Calibration‟‟a tıklanır.
3.Adım;
Span Menüsünün karĢısındaki START tuĢunun zamanı Bilgisayar
zamanından en az bir dakika ileri olmasına dikkat edilir.
4.Adım:
Kalibrasyon baĢlama saati bilgisayar saatini geçince „‟tık‟‟
sesi duyulur.Cihaz kendisini „‟zero‟‟ durumuna almıĢtır.
5.Adım:
Cihaz kendisini „‟Zero‟‟ sıfır ayarı durumuna geçirmiĢtir. Bu
durum 600 sn. kadar devam eder.
6.Adım:
Cihaz kendisini „‟Zero‟‟ sıfır ayarı durumuna geçirmiĢtir.
7.adım:
Cihaz „‟Zero‟‟ sıfır ayarını 600 sn. kadar yapar. Sonra
„‟Span‟‟ durumuna geçer, bu arada cihazdan „‟tık‟‟ sesi
duyulur.
8.Adım:
Yazılım „‟Span‟‟ durumuna geçmiĢtir.Bu durum 600 sn. kadar
devam eder.
9.adım:
Harici kalibrasyon Gazı önce tüpün ana vanası, sonra regülatörün
sağındaki vana sonra ise en soldaki vana yavaĢ yavaĢ açılır. En
sağdaki vananın 0-1 veya 0-5 arasında olmasına dikkat edilir.
10 Adım:
600 sn. sonra cihaz „‟span‟‟ durumundan çıkar. Yine bir „‟tık‟‟ sesi
duyulur. Kalibrasyon bitmiĢtir artık. Cihaz önce ölçüm hücresinde
bulunan SO2 gazını dıĢarı atar. Ve tekrar ölçüm yapmaya baĢlar.
10 Adım:
Kalibrasyon tüpü önce büyük baĢlık vanasından
sonra
yandaki vanadan sıkıca kapatılır.
11. Adım :
Cihazdan kalibrasyon değerlerinin yazılıma
aktarılması bir-iki
dakika sürebilir. “Software Manager” yazılımı açılarak
“Raporlar” menüsünden Kalibrasyon bölümü açılır.
12. Adım :
Yazılımdan “SO2” seçilerek hangi tarihler arası kalibrasyon
değerleri görülmek isteniyorsa o tarihler seçilir.
13. Adım :
Yazılımdan kalibrasyon değerleri kontrol edilir.
TeĢekkür ederiz.

Benzer belgeler