Kasım - Cargill

Transkript

Kasım - Cargill
Cargill Türkiye
CargillHaberler
Kasým 2009
Tüketicinin tercihini belirleyen nedir?
www.cargill.com.tr
-
www.cargill.com
•
•
•
•
Gýda güvenilirliði
Zafer Yaðcýoðullarý: “Çalýþýlabilecek
çok proje var”
Fark yaratmaya hazýr olun
Eþeðin Türküsü
Cargill - Türkiye
CargillHaberler
Kasým 2009
bu sayýda
03
18
14
Kapak konusu
Tüketicinin tercihini belirleyen nedir?
Cargill Türkiye’’den
En iyi fikirleri sunmak
04
Güncel
Tarladan sofraya gýda güvenilirliði
Aktüel
- Paylaþýmýn ödülü
- Toplumla birlikte büyümek...
06
Dünyadan
- Cargill ile iþ birliði iyi bir fýrsat
- Rusya’nýn yeni yem fabrikasý
08
Ýçimizden biri
- Ýbrahim Hafýzmustafa: “Ýþ ortaðý olmayý baþarabilmek önemli!”
14
Kapak konusu
Almak ya da almamak!
18
Güncel
Gýda güvenilirliði
24
08
Ýbrahim Hafýzmustafa:
“Önemli olan sürekli
büyük resmi göz önünde
bulundurmak”
20
Güncel
Cargill ticaret araçlarý
Cargill Türkiye
Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu
Zafer Yaðcýoðullarý:
“Çalýþýlabilecek çok proje var”
30
Koordinasyon
Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna
Sera BAYSAL
[email protected]
Sosyal sorumluluk
Görme engellilerin hayata eþit
katýlýmýna dair bir katký
Adres
Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi
Sarkuysan Ak Ýþmerkezi
No: 4-A Blok 8-9-10-11
34662 Üsküdar / Ýstanbul
Tel: 0.216 554 18 00
Faks: 0.216 651 24 17
CargillHaberler,
Cargill Türkiye’nin tanýtým broþürüdür.
24
Sohbet
Çalýþýlabilecek çok proje var
30
Güncel
Fark yaratmaya hazýr olun
32
Sosyal sorumluluk
Görme engellilerin hayata eþit katýlýmýna dair
CargillHaberler - Ýçindekiler
1
CargillHaberler
En iyi
fikirleri
sunmak!
“Bir an gözlerimi kapattým ve okunan bir kitabý dinlediðimi düþündüm…
Ýþte o an dünyaya açýlan çok farklý bir kapý olduðunu algýladým”.
Özlem Korukçu
Cargill Türkiye çalýþaný
Görme Engelliler Ýçin Okuma Projesi Gönüllüsü
Mallet, Cargill’in dünya pazarýndaki farklýlýðýnýn
en önemli nedenlerinden biri olarak, tüm yenilikçi
çalýþmalarýný stratejik ortak olarak nitelendirdiði
müþterileriyle birlikte gerçekleþtirmesi olduðuna da
vurgu yapmýþ, “Ancak bunu da geliþtirmeliyiz. Ayrýca
müþterilerimizi doðrudan etkileyen ve onlara özel
deðerler sunan bir yenilikçilik yaklaþýmýna da ihtiyacýmýz var” sözleriyle bu durumu özetlemiþti.
Cargill Türkiye olarak bu yaklaþýmdan hareketle,
“Müþterilerimiz için en iyi uygulamalarý sistemleþ-
tirme ve tüm ünitelerimizde ortak bir yaklaþým oluþturma” konusunda uzunca bir süredir çalýþýyoruz.
Müþterilerimiz için en iyi çözümleri sunmak amacýyla entegre bir “Yenilikçilik Sistemi” kuruyoruz.
Müþteri odaklý yenilikçilik yaklaþýmýmýz, her çalýþanýmýzýn müþterilerimize doðrudan yardýmcý olacak fikirleri aramasý ve düþünmesini içeriyor. Bu durum, tüm iþ birimlerimiz ve fonksiyonlar arasýnda
bir iþ birliði olmasýný da gerektiriyor. Çünkü biliyoruz ki bu iþbirliði müþterilerimiz için daha fazla deðer yaratacak!
Yenilikçi yaklaþýmý müþterilere baþarýlý bir þekilde sunmanýn önemli bir unsuru, onlarýn içinde bulunduðu pazarý anlamaktan geçiyor. Bu nedenle
müþterilerimizin ihtiyaçlarýnýn daha iyi anlaþýlmasý
için yeni bir müþteri odaklý yenilikçilik sistemi eðitimi hazýrladýk. Bu eðitim ile tüm ünitelerimizi “Müþterilerimize en iyi fikirleri sunmak” konusunda daha
üst seviyelere çýkarmaya hazýrlanýyoruz.
Biz, müþterilerimizin ihtiyaç ve fýrsatlarýný anlamak için kendimizi sürekli yeniliyoruz.
En iyi fikirleri sunmak, kolay iþ deðil! Biz bunun
için çalýþýyoruz.
Esen kalýn…
CargillHaberler - Cargill Türkiye’den
3
Cargill Türkiye’den
orumluluk… Ýþ Birliði… Müþteri Odaklýlýk…
Yenilikçilik… Son yýllarda sýklýkla duymaya
baþladýðýmýz bu kavramlar, Cargill’in uzun bir süredir bünyesinde uyguladýðý “Müþteri Odaklý Yenilikçilik Sistemi SI-2015 (Stratejik Amaç 2015) Belgesi”nde temel olarak vurguladýðý konularýn baþýnda
geliyor. Cargill, SI-2015’i ilk duyurduðunda Teknolojiden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Chris Mallet
önemli bir noktanýn altýný çizmiþti: “Bu bizim için
yeni bir yaklaþým deðil. Ýþ birimlerimizin çoðu hali
hazýrda müþteri odaklý yenilikçilik çalýþmalarý yürütüyor. Ancak yapmak istediðimiz, en iyi uygulamalarý sistemleþtirmek ve tüm Cargill iþletmelerinde ortak bir yaklaþým oluþturmaktýr. Nihai olarak yaratýlan bu ortak sistem, dünyanýn her yerindeki Cargill
çalýþanlarýnýn hayal gücünü, fikirlerini ve yaratýcý
yeteneðini kullanmamýza imkân verecektir”.
S
birlikte çalýþ > üret > baþar
CargillHaberler
keti vermek istedik. Cargill Türkiye’nin hizmetlerinin Orhangazi’de büyük bir eksikliði ortadan
kaldýrdýðýný görüyoruz. Geçtiðimiz yýl 6 okulumuzun öðretmenler odasýnýn yenilenmesi, bilgisayar
ve eðitim aracý desteði saðlanmasý örnek bir çalýþmadýr. Yapýlan yardým ve desteklerden dolayý
mutluyuz. Bu nedenle Cargill Türkiye ailesine ilçemize katkýlarý nedeniyle teþekkür ediyoruz.”
dedi.
Orhangazi Kaymakamý Ertan Peynircioðlu, Orhangazi’ye yaptýðý katkýlar nedeniyle, Cargill Gýda Türkiye Orhangazi Fabrikasý’na teþekkür plaketi ve belgesi verdi. Plaket töreninde kýsa bir konuþma yapan Kaymakam Peynircioðlu, Orhangazi
Fabrikasý’nýn ilçeye, eðitim ve saðlýk baþta olmak
üzere diðer birçok alanda büyük katkýlarý olduðunu belirterek, “Biz de teþekkür anlamýnda bu pla-
Hizmet plaketini Peynircioðlu’nun elinden alan
Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat
Tarakçýoðlu da yaptýðý konuþmada; “Bizler ekonomik katkýlarýmýzýn yaný sýra sosyal sorumluluklarýmýz olduðunu da biliyoruz. Cargill Türkiye olarak eðitim ve saðlýk alanýna öncelik veriyoruz ve
katkýlarýmýzý ara vermeden devam ettirmek istiyoruz” dedi. Törende Orhangazi Fabrikasý Sorumlu Müdürü Cenan Celebci ve Kurumsal Ýliþkiler
Koordinatörü Haluk Özdemir de hazýr bulundu.
Orhangazi’nin düþman iþgalinden kurtuluþunun
87. yýldönümü kutlamalarý, yaðmur engeline raðmen coþku içinde geçti. Sabah saatlerinde güneþle baþlayan gün, yaðmurla devam etti ve Cumhuriyet Alaný’ndaki törenlerin yarýda kesilmesine
neden oldu. Ancak, 10 Eylül’ün coþkusu gün boyu
sürdü. Bu anlamlý günde gerçekleþtirilen kutlamalara Cargill Türkiye Orhangazi Fabrikasý çalýþanlarý da katýlarak, coþkuya ortak oldular. 10 Eylül tarihi her yýl Orhangazililer tarafýndan Kurtuluþ Günü olarak kutlanýyor.
Öðretmenlerimiz geldi
Toplumla birlikte büyümek!
Orhangazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Aydýn, Müdür Yardýmcýlarý ve Orhangazi'nin tüm
okul müdürlerinden oluþan 35 kiþilik bir eðitimci
grubu, Orhangazi Fabrikasý’ný ziyaret ettiler.
Cargill Türkiye, “2009 Yýlý Kurumsal Sosyal Sorumluluk” çalýþmalarýnda EMEA (Avrupa, Orta
Doðu ve Afrika) Bölgesi’ndeki diðer Cargill lokasyonlarý arasýnda 5. sýrada yer aldý. Ýþ üniteleri bazýnda ise Cargill Gýda Türkiye geçtiðimiz yýllara
oranla daha üst bir sýraya yerleþerek, EMEA Bölgesi’ndeki tüm iþ üniteleri arasýnda 4. sýraya yerleþti.
Çoðunlukla öðrencilerin fabrikayý ziyaretlerine
alýþmýþ olan fabrika çalýþanlarý, bu kez Orhangazili öðretmenleri konuk etti. 27 Ekim tarihinde
gerçekleþen ziyaret esnasýnda öðretmenler, Cargill Türkiye ve faaliyetleri hakkýnda bilgilendiril-
di. Ardýndan fabrika kumanda odasý, atýk arýtma
bölümleri gezdirildi ve tesislerdeki faaliyetler
hakkýnda ayrýntýlý bilgi verildi. Modern tesislere
hayranlýklarýný ifade eden öðretmenler, fabrikada
yenen neþeli öðle yemeðinin ardýndan fabrikadan
ayrýldýlar.
Güvenli gýda nasýl olur?
Gýda güvenliðini davranýþlarýmýz ile olumlu olarak geliþtirebilirsek, toplam gýda güvenliði kültüründe önemli mesafeler alabiliriz. Gýda güvenliði
kültürü oluþturmanýn bir yolu da Cargill Gýda
Türkiye çalýþanlarý ile birlikte ailelerine ve öðrencilere ulaþmaktan geçiyor. Bu amaçla okul sezonu baþlangýcýnda ilk etkinlik olarak gýda güvenliði içerikli okul etiketleri çalýþmasý yapýldý.
4
CargillHaberler - Aktüel
daki okullarýn eðitim ihtiyaçlarý konusunda oldukça hassas davranýyoruz.” dedi.
Hububat ve Yaðlý Tohumlar Tedarik Zinciri Ýþ
Ünitesi (GOSCE) çalýþanlarý ise bir süredir çalýþmalarýný devam ettirdikleri bir gönüllülük projesini geçtiðimiz ay bitirdiler. Proje kapsamýnda Ýstanbul’da bulunan Yenidoðan ÝÖO’nun konferans
salonunun düzenlemesini yaptýlar. Ayrýca salon
için 147 adet koltuk, kürsü ve Atatürk resimleri
baðýþladýlar. GOSCE çalýþanlarý olarak salonun
boyama iþini de elbirliði ile yaparak, projelerini
tamamladýlar.
Rapora göre Cargill’’in toplumsal faaliyetlerdeki 3
stratejik alanýný þu maddeler oluþturuyor:
Beslenme ve Saðlýk: Cargill, açlýk, yoksulluk, saðlýk eðitimi, temel saðýlýn korunmasý, gençlerin
saðlýklý ve iyi beslenmesi konularýnda uzun vadeli çözümler öneren projeleri destekliyor.
Yeniköy’den Yenidoðan’a
Altý yýl önce bilgisayar laboratuvarý kurduðu Yeniköy Ýlköðretim Okulu’nu unutmayan Cargill Orhangazi Fabrikasý, geçen yýl 8 bilgisayarla takviye
ettiði laboratuvara geçtiðimiz ay 5 bilgisayar daha
baðýþladý. Sorumlu Müdür Cenan Celebci; yeni
bilgisayarlarla birlikte okulu, artýk tam teþekküllü ve iþlevsel bir laboratuvara kavuþturduklarý
için sevinçli olduklarýný belirtti. Celebci, Yalova’nýn Çýnarcýk ilçesinde bulunan ve okullardan
sýnavla seçilen yüksek IQ seviyesine sahip çocuklarýn gidebildiði bir eðitim kurumu olan Atatürk
Bilim Sanat Merkezi’ne de bir adet bilgisayar baðýþladýklarýný söyleyerek, “Orhangazi ve civarýn-
Cargill tarafýndan yayýmlanan “Kurumsal Sosyal
Sorumluluk 2008/09 Faaliyetleri Raporu”na göre
Cargill Gýda Türkiye, yöresel iliþkiler ve toplumsal yardým faaliyetleri için 329 bin dolar harcadý.
Bu çalýþmayý takiben 16 Ekim Dünya Gýda Günü
münasebetiyle gerçekleþtirilen “Güvenli Gýda Nasýl Olur?” Resim Yarýþmasý ile hem aileler hem de
öðrenciler arasýnda gýda güvenliðinin konuþulmasý hedeflendi. Yarýþma üç farklý yaþ kategorisinde ve iki farklý lokasyonda gerçekleþtirildi.
Eðitimde yeniliðin desteklenmesi: Özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarýnda liderlik ve akademik becerileri geliþtiren ve
eðitim olanaklarý sunan projeleri destekliyor.
Doðal kaynaklarýn korunmasýnda sorumlu davranmak: Su kaynaklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi, çevre korumasý ve eðitimi, sürdürülebilir
tarým uygulamalarý ile ilgili projeleri destekliyor.
Aktüel
Yaðmurda coþku
Paylaþýmýn ödülü
Cargill Ýlköðretim Okulu bünyesinde yapýlan yarýþmaya 54 resim, Cargill ve müteahhit çalýþanlarý çocuklarý arasýnda yapýlan yarýþmaya ise 24 resim katýldý. Her iki lokasyonda birinci olan çocuklarýmýza toplam 6 bisiklet ve katýlýmcý tüm
çocuklara çeþitli hediyeler verildi. Yarýþmadan
alýnan geri dönüþümler, bu tür etkinliklerle toplam gýda güvenliði kültüründe önemli mesafeler
alýnabileceðini ve hedefe ulaþýldýðýný gösteriyor.
CargillHaberler - Aktüel
5
Dünyadan
Yemeklik yaðlarla saðlýklý
yaþam projesi
Cargill Hindistan, ülkedeki vitamin eksikliðinden kaynaklanan önemli saðlýk riskleriyle mücadele için yemeklik
Brezilya soya kompleksi açýldý
Ingeo “çevreci bioplastikler”
Rusya’nýn yeni yem fabrikasý
Cargill, Brezilya’nýn en önemli soya fasulyesi üretim böl-
Cargill Ingeo bioplastiklerinin Brezilya’da satýþýna baþlý-
Cargill Rusya, Moskova’ya 300 km uzaklýktaki Efremov üretim kompleksinde yeni bir
gelerinden biri olan Mato Grosso’da 100 milyon dolar ya-
yor. Petrol türevli plastiklerin yerine kullanýlacak olan ye-
hayvan yemi fabrikasý açtý. 12,5 milyon dolarlýk yem fabrikasý Cargill’in Efremov’da-
týrýmla, soya fasulyesi iþleme tesisi açtý.
nilenebilir plastikler, Cargill’in Brezilya Niþasta ve Tatlan-
ki mýsýr ve buðday tatlandýrýcýlarý tesisleri, bir bitkisel yað rafinerisi, bir þiþeleme te-
dýrýcýlar Birimi tarafýndan Brezilya’da satýþa sunulacak.
sisi ve bir malt fabrikasýnýn yer aldýðý benzersiz kompleksinin bir parçasý olarak faali-
Brezilya Niþasta ve Tatlandýrýcýlar Birimi Direktörü Marce-
yet gösterecek. Cargill Rusya Temsilcisi Andrew Glass, tek bir çatý altýnda topladýkla-
lo de Andra, Ingeo biopolimerlerinin bitkilerden elde edil-
rý büyük üretim tesislerini, yeni yem fabrikasý için önemli bir kaynak olarak kullana-
diðini belirtti.
caklarýný açýkladý. Glass, tesisin açýlýþýndaki konuþmasýnda, “Diðer tesislerin yan
yaðlarý vitaminlerle zenginleþtirmek amacýyla bir proje
Bu yatýrýmla Cargill, Mato Grosso’da bölge ithalatýnýn
baþlattý. Bu projeden Hindistan’daki 25 milyon kiþinin ya-
%83’ünü ve gayri safi milli hâsýlanýn %40’dan fazlasýný
rarlanmasý bekleniyor.
oluþturan soya fasulyesi pazarýnda büyük oyunculardan
Dünya Saðlýk Örgütünün verilerine göre Hindistan’da 80
milyondan fazla kiþide görülen özellikle A, D ve E vitamin-
biri oldu. Bu yeni tesisin Brezilya ekonomisine de önemli
getiri saðlanmasý bekleniyor.
De Andra pazara sunacaklarý yeni ürünle ilgili þu bilgileri
leri eksikliði önemli riskleri beraberinde getiren ciddi bir
Tesiste soya fasulyesi öðütme, rafine etme ve þiþeleme
saðlýk sorunu. A, D ve E vitaminleri yaðda eriyebildikleri
iþlemleri yapýlacak ve üretilen rafine soya yaðý Cargill ta-
için yemeklik yaðlar hem vitamin eksikliklerinin gideril-
rafýndan Liza markasýyla satýþa sunulacak. Elde edilen
mesi için en ideal yol hem de çok sayýda kiþiye ulaþma-
soya küspesinin yaklaþýk %40’ý yerel yem endüstrisine
nýn en etkili yolu. Ayrýca vitamin ilaçlarýyla takviye yerine
satýlýrken %60’ý da ihraç edilecek.
gýdalarýn zenginleþtirilmesi daha ekonomik bir yöntem.
Hindistan’ýn en büyük yað tedarikçisi olan Cargill, ayda
verdi: “Ingeo plastik ve fiberleri, sürdürülebilir ürün portfolyomuza eklediðimiz ve çevreye duyarlý müþterilerimize
sunduðumuz yeni bir ürün. Ingeo biopolimerleri bitkiler-
ürünleri yem fabrikamýzda hayvan yemi üretiminde kullanýlacak. Her tür hayvan yemi üretiminin yaný sýra, müþterilerimizin kendi yemlerini de ekleyebilecekleri yem
takviyeleri üreteceðiz.” dedi.
Rusya
den elde ediliyor ve plastiðin kullanýldýðý mutfak malzemeleri, kozmetik, gýda ve içecek ambalajlarý, diþ fýrçalarý
gibi daha pek çok alanda çevreye duyarlý bir alternatif
Ayrýca tesisin çevreye duyarlý tasarýmý sayesinde ihtiyaç
olarak kullanýlýyor. Bilindiði gibi plastiðin doðada
duyulan enerjinin %60'ý bioyakýtlardan saðlanacak.
ayrýþmasý için çok uzun yýllar gerekiyor. In-
250 milyon litre yað satýyor. Bu proje kapsamýnda ülke
Brezilya
geo ürünleri endüstriyel kompostlama
ortalamasýnda günlük yað tüketiminin minimum A, D ve E
koþullarýnda sadece 3-4 ayda ayrýþ-
vitamini ihtiyacýný karþýlayacaðý þekilde zenginleþtirilen
týrýlabiliyor.”
yemeklik yaðlar için vitamin zenginleþtirmeleriyle ilgili
ayrýntýlarýn da yer aldýðý, tüm besin bilgilerini içeren yeni
bir ambalaj tasarýmý yapýldý.
Hindistan
Brezilya
22 milyon dolarlýk dev yatýrým
Cargill Mayýs ayýnýn sonunda Deventer Hollanda’da, yeni
bir çikolata kaplama ve dolgu fabrikasýný faaliyete geçirdi. 22 milyon dolar yatýrým yapýlan fabrika Cargill’in çikolata üretim kapasitesini ikiye katlayacak.
Cargill ile iþ birliði iyi bir fýrsat
Cargill’in bu yeni tesisinde, yaðý azaltýlmýþ ve düþük kalo-
Kraft Foods’un CEO’su Irene Rosenfeld, Cargill tarafýndan
rili, gül kokulu ve yumuþak dolgulu çikolata ürünleri gibi
davet edildiði Cargill Kadýn Konseyi toplantýsýnda yaptýðý
daha çok yenilikçi ürünlerin geliþtirilmesine aðýrlýk verile-
konuþmada çoðunlukla Kraft ile Cargill’in birlikte çalýþma
cek. Cargill uzun yýlardýr Deventer’de fýrýncýlýk, bisküvi,
fýrsatlarý üzerinde durdu.
kahvaltýlýk tahýl, dondurma ve þekerleme sektörlerinde
CEO Rosenfeld, Kraft ve Cargill iþ birliðini, ekonomik krizi
fýrsata çevirme þansý olarak gördüðünü söyledi. Kraft’ýn
büyüme stratejisinden memnun olduðunu, ancak daha
kullanýlan klasik özel kaplama ve dolgularý üretiyor. Þimdi bu yeni tesisle çikolata endüstrisi için de üretime geçiyor.
hýzlý olmalarý gerektiðini ve bu konuda Cargill'in kendile-
Cargill Gýda Bileþenleri Avrupa, Ortadoðu ve Afrika Plat-
rine yardým edebileceðini belirten Rosenfeld þunlarý ekle-
formu Baþkan Yardýmcýsý Paul Naar yeni yatýrýmla ilgili
di: “Tedarikçilerimizle çalýþma yöntemimizi Kraft için de-
açýklamasýnda, “Bu yatýrýmýmýz çikolata endüstrisine
ðer yaratacak þekilde deðiþtiriyoruz; bunun Kraft ve Car-
uzun vadeli taahhüdümüzü ve kakao ve çikolata iþinde
gill iþ birliði açýsýndan önemli bir fýrsat olduðunu düþünü-
büyüme niyetimizi vurguluyor. Mevcut müþterilerimiz ve
yoruz. Cargill’le sürekli iþ birliðimiz sayesinde müþterile-
yeni müþterilerimize özel ve yeni dolgu ve kaplama ürün-
rimizin tedarik zincirinde izlenebilirlik taleplerine karþýlýk
leri sunarak müþterilerimizin pazarda kendi ürünleriyle
verebilmeyi umuyoruz.”
fark yaratmalarýný saðlamayý amaçlýyoruz.” dedi.
ABD
6
CargillHaberler - Dünyadan
Hollanda
CargillHaberler - Dünyadan
7
“Ýþ ortaðý olmayý baþarabilmek önemli!”
“Bence Cargill gibi bir þirkette
çalýþan finansçý için fark
yaratan en önemli þey;
bütün mali hesap
kitaplarýn ötesinde,
müþterileriyle iþ
ortaklýðýný ne kadar
em þirket prensiplerinden ödün vermemek
hem de dinamik koþullarýn gereðini süratle
yerine getirerek, müþteri odaklý iþleyiþin önünü
açmak! “Bu pek kolay bir iþ deðil” diyor Ýbrahim
Hafýzmustafa. “Bunu baþarmak ve paradoksa dönüþebilecek bir ikilemi hep iyi dengelemek, sanýrým en baþýndan beri benim avantajlarýmdan birisi oldu”. Hafýzmustafa’nýn sihirli bir formülü
yok… “Önemli olan, sürekli büyük resmi göz
önünde bulundurmak ve kararlarý verirken kendinizi baþkalarýnýn yerine koyabilmektir.” diyor.
H
baþarabildiðidir.”
Ýbrahim Hafýzmustafa, Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Avrupa Ýþ Ünitesi Bölgesel Finans Müdürü. “Her þey biraz merak ve kendimi kendime ispat kaygýmla baþladý.” diyor gülümseyerek; “Altý
aylýk bir proje için Romanya’ya gittim ve bir daha
da hiç geri dönmedim. Ailem ve ben mutlu olduðumuz ve kariyerim de ilerlemeye devam ettiði sürece, zannediyorum yurt dýþýnda kalmaya devam edeceðiz”.
bir risk haritasý var ve hiçbir
zaman her hastaya ayný ilacý
veremiyorsunuz. Ben, insan ve
risklerdeki bu deðiþkenliði biraz
Pazar gazetelerinin bulmaca eklerine benzetiyorum; çözmek tecrübe istiyor ama
çözdükçe de keyif veriyor.
Üniversiteden mezun olur
olmaz Arthur Andersen’in denetim bölümünde iþe baþlayan
Hafýzmustafa; 2 yýl sonra Cargill Türkiye’ye geçiyor. 1997 yýlýnda Hububat ve Yaðlý Tohumlar Bölümü’nde Finans Müdür Yardýmcýsý
olarak baþladýðý kariyeri bugün Cargill Avrupa’da
devam ediyor.
Þu anda dört ülkeden sorumlusu bir yöneticisiniz. Cargill Avrupa’nýn bu ülkelerdeki faaliyetleri
ve iþinizle ilgili öncelikleriniz nelerdir?
Yurt dýþýnda yaþadýðýnýz farklýlýklar neler?
Bence en önemli farklýlýk, insan faktörü. Aslýnda
Ýstanbul’da her an iç içe olduðum mozaik yapýdan
çok þeyler öðrendiðinimi fark ettim; nasýl Karadenizlisi, Kayserilisi, Ýzmirlisi farklý ise yurt dýþýnda da farklýlýðý yaratan en önemli faktör insan.
Sadece çalýþtýðýnýz ülke insanlarý ile deðil ama o
ülkeye baþka yerlerden gelmiþ insanlarla da çalýþma fýrsatý buluyorsunuz. Hele birden fazla
farklý coðrafya ile çalýþýyorsanýz, hayatýnýz oldukça renkli demektir. Bu gerçek anlamda uluslararasý bir þirkette olmanýn güzelliði… Cargill kültürünün ve liderlik modelinin bana en keyif veren yaný ise , tüm bu farklýlýklarý koruyarak nasýl
bir ortak payda yarattýðýný ve ayný amaca yönelttiðini görmek.
Diðer bir konu ise finans dünyasýnýn olmazsa
olmazý; Risk faktörü. Türkiye’nin 80’lerden bu yana yaþadýðý deðiþimin yan etkilerinden biri de
krizler olduðu için oldukça avantajlý ve tecrübelisiniz. Ancak yine de her durumun kendine has
Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Avrupa Ýþ Ünitesi’nde (Starches and Sweeteners Europe - SSE)
Bölgesel Finans Müdürü olarak görev yapýyorum.
Yapýlan son bir deðiþiklikle Hollanda hariç tüm
Kuzey Avrupa’dan sorumluyum. Polonya, Almanya, Ýngiltere, Fransa’ya ilaveten Ýskandinav ülkeleri de 1 Kasým itibarýyla bana rapor etmeye baþladý. SSE, ciro, bilanço büyüklüðü ve coðrafi alan
göz önüne alýndýðýnda Cargill organizasyonu içindeki en büyük bir kaç iþ ünitesinden birisi. Toplamda 7 ülkede yerleþik 9 fabrika ve çeþitli ülkelerdeki satýþ ofisleri ile dört ana ürün kolunda
SSE haricinde Cargill Kývam Verici Çözümler Ýþ
Ünitesi ve Cargill Saðlýk ve Beslenme Ýþ Ünitesi’ne de hizmet veriyoruz. Kýsaca yýlda 4 milyon
ton mýsýr ve buðday iþleyerek, endüstriyel niþastalar, gýda ve saðlýk katký maddeleri, yem hammaddeleri, kývam verici niþastalar, tatlandýrýcýlar
üretip Avrupa ve MEA ülkelerine (Ortadoðu ve
Afrika) satýyoruz.
“
Cargill kültürünün ve
liderlik modelinin bana
en keyif veren yaný, tüm
farklýlýklarý koruyarak
nasýl bir ortak payda
yarattýðýný ve ayný amaca
yönelttiðini görmek.
Ýbrahim Hafýzmustafa
Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Avrupa Ýþ Ünitesi (SSE) Bölgesel Finans Müdürü Ýbrahim Hafýzmustafa
Ýçimizden biri
CargillHaberler
”
Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Avrupa Ýþ Ünitesi, ciro, bilanço
büyüklüðü ve coðrafi alan bakýmýndan Cargill organizasyonu
içindeki en büyük bir kaç iþ ünitesinden birisi. Toplamda 7 ülkede
yerleþik 9 fabrika ve çeþitli ülkelerdeki satýþ ofislerine hizmet veriyor.
8
CargillHaberler - Ýbrahim Hafýzmustafa
CargillHaberler - Ýbrahim Hafýzmustafa
9
CargillHaberler
Merkezi Belçika Mechelen’de
bulunan Cargill Avrupa Niþastalar
Ýþ ünitesinin 2.850 çalýþaný çalýþaný var ve
bunun 140’ý finans bölümünde çalýþýyor.
Bunlarýn da yaklaþýk 70’i direkt veya
dolaylý olarak Hafýzmustafa’ya baðlý.
ve Tatlandýrýcýlar Avrupa Ýþ Ünitesi;
2 milyar dolar yatýrým büyüklüðü,
1,5 milyar dolar bilanço büyüklüðü,
Ýçimizden biri
yaklaþýk 2 milyar dolar ciroya sahip.
ründe yaþanan daralma otomotiv, elektronik eþya
veya bankacýlýk baþta olmak üzere hizmet sektörlerinin yaþadýklarýnýn yanýnda oldukça makul kalýyor. Bence kriz zamanlarýnda ayakta kalabilmek, tecrübeli ve kararlý bir yönetimin iþ baþýnda
olmasýna, kararlarýn son sürat uygulanabilmesini
saðlayacak organizasyon ve sorumluluk yapýsýnýn
var olmasýna ve doðru bilgiyi elde edip etkilerini
doðru olarak belirleyebilen süreçlerin varlýðýna
baðlýdýr.
“
Kriz zamanlarýnda
ayakta kalabilmek,
tecrübeli bir yönetimin
olmasýna, kararlarýn son
sürat uygulanabilmesini
ve sorumluluk yapýsýnýn
var olmasýna ve doðru
bilgiyi elde edip
etkilerini doðru olarak
belirleyebilen süreçlerin
varlýðýna baðlýdýr.
10
CargillHaberler - Ýbrahim Hafýzmustafa
Ýbrahim Hafýzmustafa
saðlayacak organizasyon
”
Yaklaþýk 2 milyar dolar yatýrým büyüklüðü, 1,5
milyar dolar bilanço büyüklüðü, 1,5-2 milyar dolar cirosu olan ortalama 2850 kiþi istihdam eden
bir iþ ünitesinden söz ediyoruz. Bunun 140 kiþisi
finansta çalýþýyor ve bunlarýn da yaklaþýk 70’ i direkt veya dolaylý olarak bana baðlý çalýþýyor. Dolayýsýyla her bir ülke kendi satýþ, üretim ve finans
organizasyonuna sahip. Ýþ Ünitemizin merkezi
Belçika, Mechelen’de. Daha önce belirttiðim ülkelerin finans organizasyonlarý ve o ülkelerin finans müdürleri bana raporluyorlar. Bunun haricinde iþ ünitemizin risk yönetiminin (kur, hammadde ve tedariki, enerji tedarik riskleri gibi) finansal kontrol tarafýný ben yönlendiriyorum, ayrýca bu yýl bütçelemeyi de ben üstleniyorum. Tüm
finans çalýþanlarýnýn iþ gücü planlamasý ve geliþim organizasyonunu da ben yönlendiriyorum.
Çalýþacaðým insanlarý seçerken ince eleyip sýk
dokuyorum ve onlarýn geliþimlerine fazladan zaman ayýrýp öncelik veriyorum. Düþündüðümü
beklemeden, anýnda ve lafý dolandýrmadan paylaþýrým; güven tesis etmek çok önemli ve bu konuda ne kadar hýzlý olursanýz o kadar çok yol alýrsýnýz. Ýnsanlarý yapýcý olarak eleþtirdiðiniz kadar,
takdir de etmelisiniz ve bunda samimi olduðunuzu göstermelisiniz.
Kriz Avrupa’yý nasýl etkiledi? Gýda ve içecek sektöründe durum nasýl?
Krizin her sektörde etkisi farklý þiddette hissediliyor; endüstriyel niþastalar en büyük darbeyi
alýrken, tatlandýrýcýlar en az kayýpla bu süreci geçiriyor. Toplam ürün gamýný göz önüne aldýðýmýzda, krizin etkin olduðu bir yýlý aþkýn sürede niþasta ve tatlandýrýcýlarda tüm Avrupada yaþanan daralma 900 bin tonun üzerinde. Bu yaklaþýk 2 büyük fabrikanýn yýllýk üretim kapasitesine eþit bir
rakam. SSE’nin 9 fabrika ile Avrupa’da %30 pazar
payýna sahip olduðunu düþünürseniz bu kaybýn
büyüklüðünü daha kolay algýlamak mümkün olur
sanýrým. Sabit giderlerin yüksekliði sebebi ile kapasite kullanýmýnýn hayati olduðu bir sektörde
bu ciddi bir kayýp demek.
Cargill gibi krizde herkesin masraflarý kýsmaya
odaklanmasý, kâr marjlarý üzerinde ciddi bir baský unsuru oldu. Enerji ve hammadde girdilerindeki fiyat düþüþü ile bu yýlýn ilk dört ayýndaki
ürün satýþ fiyatlarýndaki düþüþler þu an dengelendi gibi gözükse de, beklentiler krizin ve mevcut talep düþüklüðünün yýlbaþýndan sonra biraz
daha devam edeceði yönünde. Yine de gýda sektö-
Krize bölüm olarak hazýrlýklý girmiþ olmamýz
ve alýnmasý gereken tedbirleri süratle kararlaþtýrabilmemiz, krizin etkilerini hafifletmeyi baþardý
sanýrým. Bu tedbirlerin baþýnda da yeni stratejilerimizin kriz koþullarýna göre adapte edilmesi ve
tüm Avrupa organizasyonuna süratle benimsetilmesi geliyor. Buna ilave olarak; atýl veya yüksek
maliyetli kapasitenin tasfiye edilmesi, verimlilik
projelerine öncelik tanýnmasý, aylýk olarak son
derece detaylý bir þekilde gelecek iki yýlýn beklentilerinin ve finansal etkilerin hesaplanmasýna
olanak verecek bir iþ sürecinin geliþtirilip uygula-
Toplam ürün gamýný göz önüne
aldýðýmýzda, krizin etkin olduðu bir
yýlý aþkýn sürede niþasta ve
tatlandýrýcýlarda tüm Avrupada
yaþanan daralma 900 bin tonun
üzerinde. Bu yaklaþýk 2 büyük
fabrikanýn yýllýk üretim
kapasitesine eþit bir rakam.
CargillHaberler - Ýbrahim Hafýzmustafa
11
CargillHaberler
Hem Belçika’da hem de Hollanda’da oldukça fazla Türk
yaþýyor. Bunun en önemli avantajý memleketinizde
alýþtýðýnýz birçok þeye oldukça kolay ulaþabiliyor, kasapta,
Ýçimizden biri
markette Türkçe konuþarak iþiniz görebiliyor.
nýrým. Ben bu yaþananlarý, biraz o özlenen eski
komþuluk iliþkilerine benzetiyorum, herkes birbirine elinden geldiðince yardýmcý olmak istiyor.
maya alýnmasý da etkili oldu. Tabii genel giderlerde, sürdürebilir ve geçici tedbirlerin süratle belirlenip uygulamaya konulmasý ve her zaman en
kötü senaryonun etkilerinin ve gerçekleþmesi
durumunda alýnacak tedbirlerin yönetim kademelerince bilinmesi ve deðiþen koþullara ve yeni
beklentilere göre yenilenmesi gibi çalýþmalarýmýzýn da krizin hafif atlatýlmasýnda büyük payý oldu.
Siz yýllardýr Avrupa’da yaþýyorsunuz. Türkiye’ye
bakýþý nasýl Avrupalýnýn?
Ýlk baþlarda “Türk’üm” dediðim zaman bazý ön
yargýlý insanlarýn yaklaþýmý canýmý sýkýyordu.
Hatta bir kýsmýnýn þaþkýnlýðýný “ama sen Ýstanbul’dansýn” diyerek kendi kendine ön yargýsýnýn
doðruluðunu açýklamaya çalýþmasý bayaðý gülünçtü bence (hâlâ da öyle). Ön yargýlarýn en
önemli sebebi genelde eksik ve yanlýþ bilgidir
bence, bu yüzden de insanlara fýrsat buldukça
doðrularý anlatmaya çalýþýyoruz. Bunu bir kültür
elçiliði kaygýsý ile yapmadýðýnýz zaman daha etkileyici oluyor sanýrým. Yýllardýr yurt dýþýnda yasýyoruz ve dünyanýn farklý milletlerinden birçok
dostumuz var, günlük hayatýn içinde biz onlardan
ve onlarda bizden birçok þey öðreniyoruz ve sanýrým bu milletler arasýndaki ön yargýlarý yok etmenin en kolay yolu. Sonuçta anlýyorsunuz ki insanlarýn birbirinden çok da fazla farký yok; eðer farklý bir ajanda kaygýnýz yoksa. Benzer eðitimlerden
geçmiþ ayný sosyal yasayýþlardan haz eden insanlarýn ortak paydasý millet farký gözetmeksizin
pek çok. Biz bir hayli arkadaþýmýzý en az bir kez
Türkiye’yi ziyaret etmeye ikna ettik, Türkiye’nin
doðasýnýn, tarihinin, kültürünün ve insanlarýnýn
güzelliðini lafla anlatabilecek kabiliyette deðiliz
belki, ama Türkiye’ye giden her arkadaþýmýzýn seyahat planý ile bizzat ilgilenip onlarýn hoþça vakit geçirmelerini saðlýyoruz. Sayemizde bel-
12
CargillHaberler - Ýbrahim Hafýzmustafa
ki Türkiye’nin imajý bir anda düzelmeyecek ama
hiç yoktan iyidir sanýrým.
Peki, iþ dýþýndaki zamanlarýnýzý nasýl deðerlendiriyorsunuz? Özel hobileriniz var mý?
Belçika’da çok Türk yaþýyor. Ýliþkileriniz nasýl,
sýk görüþebiliyor musunuz diðer Türklerle?
Þu sýralar tek bir hobim var, o da Aylin ismindeki
3 aylýk kýzým. Eve resmen koþarak geliyorum. Ondan önce ise yeni yeni bahçe ile uðraþmak hoþuma gitmeye baþlamýþtý. Yaþlanýyorum galiba! Çok
kliþe olacak ama seyahat etmeyi ezelden beri çok
seviyorum. Bu birazda Avrupa da olmanýn getirdiði bir avantaj sanýrým. Hafta sonu için bile olsa
bir kaç saatte ulaþabileceðiniz o kadar çok gezilip görülecek yer, tecrübe edilecek mutfak var ki!
Hem Belçika’da hem de Hollanda’da oldukça fazla Türk yaþýyor. Bunun en önemli avantajý memleketinizde alýþtýðýnýz birçok þeye oldukça kolay
ulaþabiliyor, kasapta, markette Türkçe konuþarak iþinizi görebiliyorsunuz. Fakat bunca Türk
yaþamasýna raðmen þöyle gerçekten lezzetli Türk
yemekleri yapan bir yerin olmamasý çok garip.
Birkaç esnaf lokantasý veya büfe haricinde, eþimizi dostumuzu götürebileceðimiz, bizim lezzetlerimizi lâyýkýyla yansýtan zevkli bir yerin özlemini hep çektim. Oysa mutfak ve yemek kültürü bir
milletin zenginliðini ifade edebileceði en önemli
tanýtým unsurlarýndan biridir bana göre ve bizim
mutfaðýmýz dünyanýn bence sayýlý mutfaklarýndan biri olabilecek güzellik ve çeþnide. Yazýk ki
Türkiye’yi hiç görmemiþ birçok kiþi sadece döner
ve kebaptan ibaret olduðumuzu sanýyor.
Bir diðer eksik konu ise sayýca çok fazla Türk
yaþamasýna raðmen elle tutulur hiç bir konuda
ortak ve organize hareket edemeyiþimiz. Maalesef Avrupa’da bir Türk lobisinin varlýðýndan söz
edemeyiz. Diðer azýnlýklarýn bu konudaki baþarýlarýný kýskanmamak elde deðil.
Farklý milletlerden olduðu gibi, birçok da Türk
arkadaþýmýz var. Sanýrým expat olarak bir ülkede
yaþayan insanlar daha farklý duygularla yakýnlaþýyor. Sonuçta bulunduðunuz ülkeye yerleþmek gibi bir niyetiniz yok, belki birkaç sene sonra baþka
bir ülkeye gideceksiniz. Yine benzer sýkýntýlarý
yaþayýp benzer zorluklarý tecrübe ediyorsunuz,
bu ortak duygular da insanlarý yakýnlaþtýrýyor sa-
Gelecekteki hedefleriniz neler?
“
Ýþ ve özel yaþamý çok ayrý tutmuyorum, ikisinde
de hedef im ortak; ailemin ve benim mutluluðum.
Bu dengeyi koruyabildiðim sürece kariyerimde
ilerlemek istiyorum. Önüme koyduðum somut hedef, önümüzdeki on yýl zarfýnda hatýrý sayýlýr bir
iþ platformunun finans direktörlüðünü yapmak.
Ama Cargill’de hayatýn sürprizlerle dolu olduðunu unutmamak lazým; bakarsýnýz bu arada finans
dýþýnda bir dala geçmiþim, kim bilir!
Son olarak þunu da eklemek isterim. Beþ-on yýl
öncesine kadar Türkiye, birçok expatýn kendini
gösterdiði bir coðrafya idi. Zaman içinde insanýmýza yaptýðýmýz doðru yatýrýmlar, bugün Türkiye’yi Cargill içerisinde net iþ gücü ihracatçýsý konumuna getirdi. Cargill Türkiye’ye yapýlan yatýrýmlarda bu expatlarýn etkisi yadsýnamaz, þimdi
bu iþlevi yurtdýþýndaki Türk expatlarýnýn yavaþ
yavaþ üstlenmesi gerekiyor. Krizler, problemler
derken Cargill Türkiye’nin yatýrým çekme konusunda potansiyelinin biraz gerisinde kaldýðýný düþünüyorum. Bu potansiyelin savunuculuðunu
yapmayý, Türkiye yönetimi kadar, biz yurtdýþýndaki çalýþanlarýn da sorumluluðu olarak görüyorum.
Ailem ve ben mutlu
olduðumuz ve kariyerim
de ilerlemeye devam
ettiði sürece,
zannediyorum
yurtdýþýnda kalmaya
devam edeceðiz
CargillHaberler - Ýbrahim Hafýzmustafa
Ýbrahim Hafýzmustafa
Ýbrahim Hafýzmustafa’nýn 1997
yýlýnda Cargill Türkiye Hububat ve
Yaðlý Tohumlar Bölümü’nde
Finans Müdür Yardýmcýsý olarak
baþladýðý kariyeri bugün Cargill
Avrupa’da devam ediyor.
”
13
CargillHaberler
Tüketicinin tercihini belirleyen nedir?
Eðer siz de “Mükemmel bir tat, tüketicinin bir ürünü satýn almak
veya rafta býrakmak konusundaki kararýný etkileyen temel
etmenlerden biridir.” diyorsanýz; bu yazý tam size göre!
Cargill’in lezzet formülasyonu ve entegrasyonu
üzerine yüzyýlý aþan bir bilgi birikimi ve deneyimi
var. Bu deneyimin ýþýðýnda Cargill, 30 yýl önce
konsantre iþine girdi. Baþlangýçta portakal konsantresi ticareti yapýyordu. Deðiþik meyve konsantrelerinin, çeþitli meyve karýþýmlarýnýn ve
fonksiyonel katkýlarýn da eklenmesiyle Cargill
Juice Ýþ Ünitesinin ürün portföyü, yýldan yýla geliþti. 2004 yýlýnda Ýngiliz Duckworth Aroma þirketinin satýn alýnmasýyla Cargill Juice ismi Cargill
Juice Beverage Applications olarak deðiþti. Bir
yýl sonra Hollandalý Flavor Creation Center isimli bir aroma þirketi daha gruba katýldý. Son olarak Degussa Gýda Grubu’nun satýn alýnmasýyla
birlikte Degussa Aromalarý da bünyesine eklendi
ve 2006’da Cargill Flavor Systems (CFS) adýný
aldý. Bu geliþmeler sonrasýnda Cargill, sadece
meyve suyu ve içecek endüstrisine deðil tüm gýda
14
CargillHaberler - Almak ya da almamak
“
Cargill’in aroma yapma
becerisi, arzu edilen bir
lezzet profili meydana
getirme öyküsünün
sadece bir bölümü...
Baþarý, müþterimizin
ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasýna baðlý.
CargillHaberler - Almak ya da almamak
Ece Bayramoðlu
üketicinin bir gýda veya içecek ürünüyle ilgili tercihini belirleyen nedir? Sürekli deðiþen eðilim ve modalara raðmen, tadýn, müþterinizin bir ürünü satýn almak veya rafta býrakmak konusundaki kararýný etkileyen temel etmenlerden
biri olduðu gerçeði üzerinde kolaylýkla uzlaþabiliriz. Bir üründen beklenilenler düþünüldüðünde,
Cargill’in, Cargill Flavor Systems’i (Cargill Aroma
Sistemleri) kurmasýnýn mantýklý bir adým olduðunu düþünmemek elde deðil.
T
Kapak konusu
Almak ya da almamak!
”
15
CargillHaberler
Günümüzde tüketicileri cezbetmek veya benzerleri arasýnda fark yaratan
Kapak konusu
ürünler meydana getirmek için, aþinalýk uyandýran veya sürpriz
lezzetiyle tüketiciye zevk veren yeni aromalara ve teknolojilere
ihtiyaç duyuluyor. Cargill çok geniþ bir aroma ürün portföyüne
sahip ve bu sayede müþterilerine sayýsýz seçenek sunabiliyor.
CFS kullaným alanlarý
Tatlý ürünler
Þekerleme
Süt ve ürünleri
Dondurma
Unlu mamüller
Meyve prepleri
Ýlaç
Tuzlu ürünler
Et, balýk, tavuk ve þarküteri ürünleri
Hazýr yemek
Çorbalar
Proses peynirler
endüstrisine aromalar konusunda hizmet vermeye baþladý. CFS’nin bugün; Amerika bölgesi için
Cincinati ve Frostproof’da, EMEA (Avrupa, Ortadoðu, Afrika) Bölgesi için de Amsterdam, Manchester ve Grasse’de aroma, kompound üretimi ve
yeni ürün geliþtirme çalýþmalarýnýn yapýldýðý son
derece modern tesisleri bulunuyor.
Cargill Flavor Systems’ýn Satýþ Yöneticisi Ece
Bayramoðlu, “Aroma, gýda ürünlerinde miktarý
düþük, ancak çok önemli bir bileþendir” diyor.
Cargill Flavor System’ýn henüz üç yaþýnda olmasýna karþýn, aroma endüstrisi ve teknolojileri konusunda, Cargill’in bir asrý aþkýn bilgi birikimine
sahip olduðunu belirtiyor. “Cargill gýda endüstrisindeki müþterilerine ihtiyaçlarý olan temel ve
özel bileþen maddeleri içeren geniþ bir yelpazede
hizmet vermeyi amaç edinmiþtir” diyor.
Cargill, bütün farklý gýda bileþen maddelerini temel alan
bir tat deneyimini geliþtirme fýrsatýna sahip.
ma fýrsatý sunan heyecan verici bir alan. Ece Bayramoðlu, lezzetlerin ve yasal düzenlemelerin ülkeler ve kültürler arasýnda farklýlýk gösterdiðine
dikkat çekiyor. Dolayýsýyla bu farklýlýklar, yöresel
ve kültürel lezzetler alanýndaki ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnda global bilgi ile hareket ederek bölgesel alanda hizmet vermek ve çözüm sunmak
gerektiði anlamýný taþýyor.
Soslar ve dressingler
Çerezler
Yaðlar
Seasoningler
Ýçecek
Meyve suyu
Gazlý içecekler
Gazsýz içecekler
Sporcu içecekleri
Konsantreler
Aroma endüstrisinde çalýþanlar için, müþterilerin Cargill Flavor Systems tesislerini ziyaret etmesi oldukça yaygýn bir durum. Bayramoðlu:
“Müþterilerimizin gelip ürün geliþtirme konusunda uzmanlarýmýzýn yanýnda çalýþmasýný memnuniyetle karþýlýyoruz. Cargill’in aroma yapma becerisi, arzu edilen bir lezzet profili meydana getirme öyküsünün sadece bir bölümü. Baþarý, müþterimizin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna baðlý” diyor. “Amacýmýz, müþterilerimize özgün çözümler
üretmek ve bu süreç, önce onlarý anlamak, dinlemek ve gözlemlemekle baþlýyor”.
Alkollü içecekler
Aroma ham maddeleri
Doðal ekstraktlar
Aroma kimyasallarý
EMDI
Yaðlar ve fraksiyonlar
16
CargillHaberler - Almak ya da almamak
Rakiplerinin büyük bir kýsmý aromalar konusunda uzmanlaþmýþ olsa da Cargill, müþterileriyle birlikte bütün farklý gýda bileþen maddelerini
temel alan bir tat deneyimini geliþtirme fýrsatýna
sahip. Aroma endüstrisi, hem geleneksel lezzetler hem de geleceðin lezzetlerini yaratmak üzerine Cargill’e müþterileriyle karþýlýklý olarak çalýþ-
Genel olarak Türkiye’de saðlýklý gýdalara ve
içeceklere daha fazla yönelen bir tüketici profili
olduðu görülüyor. Özellikle içecekler söz konusu
olduðunda bu eðilim; antioksidan ve vitamin bakýmýndan zengin olan meyve sularý ve nektarlar
ya da kolesterol düþürücü ürünler, meyve lifi bakýmýndan zengin olan ve sindirimi düzenleyen
içecekler anlamýna geliyor.
“Þu anda, mükemmel özelliklere sahip süt ve
süt ürünleri aromalarýmýzý kullanarak müþterilerimizle birlikte yeni ürünler üzerinde çalýþýyoruz”
diyor Bayramoðlu. “Özellikle süt ürünleri aromalarýmýz geliþmiþ bir aðýz doygunluðu duygusu ve
süt tadýna doygun özelliklere sahip ürün elde
edilmesi konusunda eþsiz çözümler sunmaktadýr.
Unlu mamuller gibi dinamik bir alanda da müþterilerimiz için gerekli olan aroma çözümleri üzerinde çalýþýyor, sürekli olarak geliþtirme ve yenilik yapýyoruz.”
Sayýsýz seçenek
Cargill ayný zamanda bir aroma hammadde üreticisi. Tam olarak doðru lezzetleri oluþturmak için
ürün içerisindeki ana bileþenleri özel sistemler
ve diðer faaliyet alanýndaki çözümleri ile benzersiz þekilde iliþkilendirerek özgün çözümler sunuyor. Günümüzde tüketicileri cezbetmek veya
benzerleri arasýnda fark yaratan ürünler meydana getirmek için, aþinalýk uyandýran veya sürpriz
lezzetiyle tüketiciye zevk veren yeni aromalara
ve teknolojilere ihtiyaç duyuluyor.
CFS, Doðal Ekstraktlar konusunda ise tarladan ekstraksiyona kadar uzanan tedarik zincirini
kullanarak kakao, fýndýk, susam, kahve, çay, rom
ve viski dahil olmak üzere, özgün doðal ekstraktlarý içeren geniþ bir yelpazeyi sunuyor.
Ýçecek, tatlý ve tuzlu ürün aromalarýnýn yapý
taþlarý olan doðal aroma kimyasallarý üzerine uzman olan CFS’nin aroma uzmanlarý ise müþterileri için doðru yanýtlarý bulma konusunda gerekli donanýma ve tecrübeye sahipler. Cargill çok geniþ bir aroma ürün portföyüne sahip ve bu sayede
müþterilerine sayýsýz seçenek sunabiliyor.
Stabil içecek emülsiyonlarýna ait eksiksiz bir
yelpazeyi sunmak üzere, teknolojinin geldiði en
son noktadan yararlanýyor. Bu yelpaze turunçgil,
bulanýklýk verici ve renkli emülsiyonlarý kapsýyor.
Deneyimli gýda teknolojisi uzmanlarýndan oluþan
CFS ekibi, içecek emülsiyonlarýný, müþteri beklentilerine uyacak ve tüketicilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde uyarlýyorlar. Ýçecek stabilitesi en önemli unsurlardan
biri ve Cargill modern analitik teknikleri kullanarak içecek uygulamalarýnda, emülsiyonlarýn
güvenli biçimde serbest kalmasýný saðlarken boyun halkalarý, çökelme ve bulanýklýk kaybý oluþumlarýný önleyen çözümler sunuyor.
Örneðin; portakal, çay, çikolatalý kek, tavuk
suyu, tereyaðý ve peynir gibi bildiðiniz lezzet ve
aromalarý düþünün. Cargill, aroma kimyasallarý
ve esansiyel yaðlar gibi aroma bileþenlerini harmanlayarak, tatlarý birbirinden farklý binlerce
aromayý farklý gýda ve içecek uygulamalarýna özel
olarak sývý, toz (karýþýmlar ve spray dried) ve
paste formlarda üretiyor.
Meyve suyu ürünleri ise meyve içeriði bakýmýndan minimum miktarlarla %100’lük oran arasýnda deðiþebiliyor. Cargill’in uygulama ve arge
uzmanlarý, aroma portföyünde yer alan konsantre, meyve karýþým, kompoundlar ve aromalarla
meyve suyundaki lezzet deneyimini baþka bir düzeye taþýyor. Geleneksel, egzotik veya süper meyve profilinde sayýsýz seçenekler bulunuyor.
CargillHaberler - Almak ya da almamak
17
CargillHaberler
Gýda Güvenilirliði neden önemli?
Tarladan sofraya
ünümüzde artýk hepimizin bildiði bir gerçek var: “Saðlýðýmýzý korumanýn en önemli
yollarýndan birisi yeterli ve dengeli beslenmedir”.
Ancak yeterli ve dengeli beslenme, tek baþýna bizi bu amacýmýza götürmez. Tükettiðimiz gýdalarýn güvenilir olmasý, yani bizim ve sevdiklerimizin saðlýðýný bozmamasý gerekmektedir. Güvenilir
gýdaya eriþmek saðlýðýmýzýn korunmasý için en
önemli faktörlerden birisidir. Bu nedenle öncelikle güvenilir gýdanýn teþviki, temini ve tüketiminin saðlanmasý, saðlýklý gýda tüketiminin temelini oluþturmaktadýr.
maktadýr. Yine Bakanlýk, güvenilir gýda tanýmý
için önemli gördüðü 5 ana unsuru tüketici nezdinde ön plana çýkarmaktadýr. Bu unsurlara göre
güvenilir gýda; ambalajlý ve etiketli olan, muhafaza ve satýþ kurallarýna uygun, son tüketim tarihi
geçmemiþ, gereði gibi hazýrlanmýþ, korunmuþ ve
tüketiciye sunulmuþ, son olarak da Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý’ndan üretim izin belgeli fiziksel,
kimyasal ve biyolojik riskleri taþýmayan gýda olarak tanýmlanmýþtýr.
Bu noktadan hareketle Cargill Haberler’de yaþamýmýzýn vazgeçilmez öðesi haline gelen Gýda
Güvenilirliði konusunu ele alalým istedik. Tabii
konu o kadar hassas ki iki sayfada özetlemek
mümkün deðil! Biz de bu konuyu bir yazý dizisi
haline getirelim; Gýda Güvenilirliðine dair genel
tanýmlardan Cargill’in üstün Gýda ve Yem Güvenliði Politikasý’na ve uygulamalarýna kadar geniþ
bir yelpazede okurlarýmýza aktaralým diye düþündük. Anlayacaðýnýz üzere bu yazý bir girizgah!
Dünya Saðlýk Örgütü’nce (WHO) yapýlan birçok
araþtýrmanýn sonuçlarý, mevcut hastalýklarýn
%72’sinin gýda kaynaklý olduðunu gösteriyor. Günümüzde artýk dünyanýn herhangi bir köþesinde
üretilen herhangi bir gýda, dünyanýn bir baþka
noktasýnda pazara sunulabiliyor. Uluslararasý gýda ticareti ve dýþ ülkelere seyahatler artarken
önemli sosyal ve ekonomik kazançlar saðlanýyor.
Fakat bu durum hastalýklarýn da dünyada hýzla
yayýlmasýný kolaylaþtýrýyor. Ayrýca yemek alýþkanlýklarý da son iki yüzyýlda birçok ülkede deðiþti ve
beraberinde yeni gýda üretim, hazýrlama ve
daðýtým tekniklerinin geliþmesine yol açtý.
“Dünya nüfusunun hýzla artmasý,
geliþen teknolojiye baðlý gýda- çevre
kirliliði, ekonomik güçsüzlük ve
eðitim yetersizliði gibi olumsuz
faktörler, gýda tüketimine yönelik
Neden Güvenilir Gýda?
problemleri derinleþtirdiði gibi
güvenilir gýda temini ve tüketimini
zorlaþtýrýyor.”
Güvenilir Gýda Nedir?
Geliþen teknoloji ve bilime paralel olarak gýdalarýn saðlýklý, güvenilir koþullarda üretilmesi ve tüketilmesi önem kazanmýþ ve Tarladan Sofraya
Güvenilir Gýda anlayýþý hakim olmuþtur.
“Güvenilir Gýda Saðlýklý Yaþam” adýyla ülke çapýnda sosyal bir kampanya baþlatarak 2009 yýlýný
Gýda Yýlý ilan eden Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý
Güvenilir Gýdayý; “her türlü bozulma ve hastalýða
yol açan etkenlerden ari, saðlýk açýsýndan sakýnca oluþturmayan, tüketime uygun ve besin deðerini kaybetmemiþ gýda maddesi” olarak tanýmla-
18
CargillHaberler - Gýda güvenilirliði
Bunlarýn yaný sýra ekonomik kriz, tüketicileri
olduðu kadar üreticileri de tasarrufa zorluyor. Bu
durum maliyetlerden kýsmak bahanesi ile iyi
üretim uygulamalarýndan uzaklaþýlmasýna
neden olabiliyor.
Ayrýca geliþen gýda analiz teknikleri daha önce farkýnda olmadýðýmýz
yeni riskleri ortaya çýkartýyor.
Cargill Gýda Türkiye, kuruluþun gýda zinciri içindeki rolüne uygun olarak insan ve hayvanlarýn tüketimi için güvenli
gýda ve yem üretmeye adanmýþtýr. Hem yasal ve düzenleyici þartlara hem de müþterilerle karþýlýklý hemfikir olunan
gýda güvenliði þartlarýna uyacaðýz. Gýda güvenliðini herhangi bir birim ya da seviyede deðil, üretim, depolama ve
nakliye olmak üzere tüm birimlerimizde ve tam anlamýyla kullanacaðýz. Tedarikçilerimizi, gýda güvenliðine uygun
hammadde ve içerik maddeleri saðlayabileceklerden seçeceðiz. Müþterilerimize gýda güvenliði alanýnda çözümler
geliþtirmek üzere yardým edeceðiz. Düzenli olarak sistemimizi gözden geçirip etkin iletiþimle sistemimizin
devamlýlýðýný garanti altýna alacaðýz. Yönetimimiz çalýþanlarýn güvenli gýda ve yem saðlamaya yönelik kiþisel
sorumluluklarýnýn yerine getirebilmeleri için gerekli kaynaklarý saðlarken, ölçülebilir hedeflerle politikamýzý
destekleyeceðiz.
Güvenilir gýda; ambalajlý, etiketli,
muhafaza ve satýþ kurallarýna uygun,
son tüketim tarihi geçmemiþ, gereði
gibi hazýrlanmýþ ve tüketiciye sunulmuþ,
Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý’ndan
üretim izin belgeli gýdadýr.
Yeni yýl sayýmýzla birlikte Gýda risklerine nasýl karþý koyabiliriz? Gýda Güvenliði Kültürü nedir? Neden önemlidir?
Bizi izlemeye devam edin…
Günümüzde dünyanýn herhangi bir
köþesinde üretilen herhangi bir
gýda, dünyanýn bir baþka noktasýnda
pazara sunulabiliyor.
Dolayýsýyla gýda bozulmalarýnýn, zehirlenmelerinin, hastalýklarýnýn insan saðlýðýna ters etkisini ve ekonomik yükünü yok etmek için etkili
hijyen kontrolü gerekiyor.
Güncel
G
Çünkü gýdalar dünya üzerinde bir noktadan bir
noktaya hýzla hareket edebiliyorlar. Geliþen üretim teknolojileri ile birlikte çok daha fazla miktarda gýda bir seferde üretilebiliyor. Ýnsanlar gittikçe daha çok dýþarýda yemek yiyorlar. Tüketicilerin gýda yoluyla suistimali ise çok kolay. Birçok
ülkede, gýda üretimi gibi önemli bir alanda herkes gýda üreticisi, taþýyýcýsý veya daðýtýcýsý olabiliyor. Bu da gýda güvenilirliðini daha da önemli hale getiriyor.
Cargill Gýda ve Yem Güvenliði Politikasý
Bu nedenle çiftçiler dahil tüm
üretici kesiminin, gýda iþleyicilerinin
hatta tüketicilerin, gýdanýn güvenilir ve
tüketime uygun olmasýndan sorumlu olduklarýný rahatça söyleyebiliriz.
CargillHaberler - Gýda güvenilirliði
19
CargillHaberler
Ortaklarýn kazanýlan baþarýlarý paylaþtýðý bir gelecek için,
Cargill Ticaret Araçlarý
ticaret araçlarýnýn deðiþen koþullar
altýnda nasýl daha etkin ve verimli
kullanýlabileceðini gösteriyor”
Cargill, kattýðý deðerle Güney Afrika’daki farklý mýsýr
pazarýnýn yapýsýnýn anlaþýlmasýný saðladý. Yaðýþlara baðlý
olarak ürünler çeþitlilik gösteriyor. Yaðýþ az olduðunda
elde edilen ürün yerel talebin birkaç milyon metrik ton
altýnda kalýyor. Yaðýþ yeterli olduðunda ise ihraç edilecek
birkaç milyon metrik ton mýsýr fazlasý oluyor.
argill, çalýþanlarýna müþterilerle iliþki geliþtirme eðitimi verirken Afrika’nýn en büyük
yem üreticisi olan Meadow Feeds’i örnek verir.
Meadow Feeds saðlýklý kar marjlarý ve güçlü büyümesiyle ünlü bir firmadýr. Müþteri iliþkileri yöneticisi ve Johannesburg’un deneyimli tahýl tüccarlarýndan Paul Ruston “Meadow Feeds, Cargill
açýsýndan Güney Afrika Tahýl ve Yaðlý Tohum Tedarik Zincirindeki en stratejik müþteri” diyor.
C
Cargill, Meadow Feeds’e mýsýr tedarik ediyor.
Meadow Feeds ile kurulan iliþki ticaret araçlarýnýn zaman içinde deðiþen koþullar altýnda nasýl
daha etkin ve verimli kullanýlabileceðini gösteriyor. Güney Afrika tarýmsal pazarýnýn 1994’te serbestleþmesinden sonra Cargill’in Güney Afrika
pazarýndaki en önemli müþterilerinden biri Meadow Feeds oldu. Son yýllarda çok önemli bir büyüme gösteren Meadow Feeds, International dergisinde dünyanýn en büyük yem üreticileri sýralamasýnda 40. sýrada yer alýyor. Tavuk, yumurta ve
fýrýncýlýk sektörlerinde faaliyet gösteren Astral
Foods’un hayvan beslenmesiyle ilgili kolu olan
Meadow Feeds, Güney Afrika’da dokuzuncu fabrikasýný açtý.
1998’de Cargill’le ilk kez çalýþmaya baþladýðýnda yem fabrikalarýna alým yapan birçok üretim
müdürü vardý. Ýlk anlaþmada aylýk 10.000 metrik
ton mýsýr için fiyatlandýrýlmamýþ tedarik anlaþmasý yapýldý. Meadow Feeds ile Cargill’in birlikte
yaptýðý bu anlaþma Güney Afrika pazarýnda bir
ilkti. Paul Ruston “Cargill’i birlikte ticaret yapýla-
Meadow Feeds’te beþ yýl yöneticilik yaptýktan
sonra Astral Foods CEO’su olan Chris Schutte
“Her gün kendime bu hammaddeleri nasýl daha
kârlý hale getirebileceðimi düþünüyorum” diyor.
Schutte’nin liderliðindeki Meadow Feeds yenilikçi ürünler ve tam hizmet yaklaþýmý ile ürünlerine
katma deðer saðlamýþtý.
Cargill 1999’da açýkladýðý stratejik amacýyla,
miktara dayalý ürün yaklaþýmýnýn ötesine geçerek katma deðer saðladý. Ancak bu yaklaþýmýn iþe
yaramasý için müþterilerin katma deðeri görmeleri gerekiyordu. Meadow Feeds bu katma deðeri
gördü. Ruston “Örneðin Meadow Feeds’in fabrikalarýna saðladýðýmýz mýsýr her zaman pazardaki
agresif fiyatlarda olmuyor. Miktarý, büyük pazar
hareketleri yakalayabilecekleri pazar bilgisine
göre teklif ediyoruz. Güney Afrika’da gördüðümüz
pazar çalkalanmalarýnda bu bilgi Meadow Feeds’in daha rekabetçi fiyatlar belirlemesine yardýmcý oluyor.
Bilginin Deðeri
Cargill, kattýðý deðerle Güney Afrika’daki farklý
mýsýr pazarýnýn yapýsýnýn anlaþýlmasýný saðladý.
Yaðýþlara baðlý olarak ürünler çeþitlilik gösteriyor. Yaðýþ az olduðunda elde edilen ürün yerel talebin birkaç milyon metrik ton altýnda kalýyor. Yaðýþ yeterli olduðunda ise Güney Afrika pazarýnda
ihraç edilecek birkaç milyon metrik ton mýsýr fazlasý oluyor.
Beyaz mýsýr pazarýnda baþka bir zorluk yaþanýyor. Tipik olarak beyaz mýsýr gýda ürünleri kategorisine giriyor ama mahsul fazlasý durumunda
hayvan yemi olarak kullanýlabiliyor.
20
CargillHaberler - Cargill Ticaret Araçlarý
Cargill’in Güney Afrika pazarýndaki en
önemli müþterilerinden biri olan
Meadow Feeds, International dergisinde
dünyanýn en büyük yem üreticileri
sýralamasýnda 40. sýrada yer alýyor.
cak çok iyi bir firma yapan þeyler arasýnda lojistik, fiyat-risk yönetimi ve güvenilirlik en önemli
faktörler” diyor. Ana firma Astral Foods ile Cargill
arasýnda pek çok kültürel benzerlik bulunuyor.
Her iki kurum da büyüme konusunda ortak bir
felsefeye sahip.
Güncel
“Meadow Feeds ile kurulan iliþki,
Tüm bu etmenler mýsýr müþterilerinin ne kadar ve ne zaman satýn alma yapmalarý gerektiðine karar vermelerini zorlaþtýrýyor. Bölgesel Tahýl
Birimi Sorumlu Müdürü Johan Steyn “Meadow’a
fiyat yönlendirmesi ve Pazar hakkýndaki görüþlerimiz konusunda bilgi veriyoruz. Meadow gibi bir
müþteri için esas deðer Güney Afrika’nýn ne zaman tahýl ihraç ya da ithal etme konumunda olduðunu biliyor olmasýdýr.” diyor.
Schutte, Cargill ile iliþkilerini açýk kitap sistemi olarak tanýmlayarak “Dünya çapýnda Cargill
tüccarlarýndan herhangi birinin edindiði bilgiyi
ben de ayný anda edinebiliyorum ve bu bilgiler sayesinde ne zaman alacaðýmý, ne zaman almayacaðýmý biliyorum. Bu bilgiler bizim için çok büyük
deðer taþýyor” diyor.
Meadow, Güney Afrika ve Cenevre’de Cargill’in
arz-talep sürecine dahil oluyor. Ruston “Risk yönetimi hizmetlerimize tam olarak katýlmalarýný
saðlýyoruz. Bu tam katýlým þu anlama geliyor: hiçbir zaman yarým dolar bile fazla ödemediklerinden emin oluyorlar” diyor.
Bu yýl Güney Afrika’da iyi yaðýþ oldu ve mahsul
bereketliydi. Schutte, “Yaklaþýk 70 yýllýk bir firmayýz. Ortaklarýmýz ve tedarikçilerimiz söz konusu olduðunda hiçbir zaman kýsa vadeli düþünmeyiz. Cargill ile de uzun soluklu bir iþbirliði düþünüyoruz.” diyor.
Global Kaynak Kullanýmý
Mýsýr gibi genel bir ürünün ticaretinde de Cargiil’in Meadow Feeds gibi müþterilerine önereceði
bir çözüm var: Global Kaynak Kullanýmý. “Cargill
bize Çin’den Arjantin’e dünyanýn herhangi bir yerinden tahýl saðlayabilir. Gelecekteki en önemli
sorun, hammadde fiyatlarýnýn artacak ve tedarikinin zorlaþacak olmasý. Cargill gibi global bir tedarikçi sayesinde iþimizi güvence altýna alýyoruz.
Biraz daha fazla ödeyecek olsak da hammadde
sorunu yaþamayacaðýz.” diyor Schutte.
Cargill, Meadow Feeds’e genellikle Güney Afrika’dan mýsýr saðlýyor ama mahsulün az olduðu zamanlarda mýsýr ithal edebiliyor. Ruston “Meadow
Feeds için yapacaðýmýz ithalatta Arjantin ve Brezilya gibi ülkelerden fiyat alýyor ve daha uygun fiyatlý olanýný getiriyoruz.” diyor.
Güney Afrika’daki yerel tüccarlar her zaman
Güney Amerika’dan mýsýr ithal edecek miktarda
alým yapamýyorlar. Ruston “Meadow’a istedikleri
yerden en ucuz fiyata mýsýr alma esnekliðini saðlýyoruz.” diyor. Cargill’in müþterilerine sunduðu
iyi çözümlerden kendi de faydalanýyor. Meadow
Feeds ile yaptýðý hacimli iþler Cargill’e bölgede
çeþitli fýrsatlar doðuruyor.
Ruston beyaz ve sarý mýsýrla ilgili bir örnek veriyor: “Ürünün fazla olduðu yýllarda beyaz mýsýr
CargillHaberler - Cargill Ticaret Araçlarý
21
CargillHaberler
Cargill ve Meadow Feeds yalnýzca birlikte iþ yapmakla kalmýyor ayný
zamanda da topluma yararlý oluyorlar. Meadow Feeds ve Cargill Güney
Güncel
Afrika’da Magaliesburg’daki Bekker tarým okuluna destek oldular.
Tavuk, yumurta ve fýrýncýlýk sektörlerinde faaliyet gösteren Astral Foods’un hayvan beslenmesiyle
ilgili kolu olan Meadow Feeds, Güney Afrika’da dokuzuncu fabrikasýný açtý.
hayvan yemi pazarýna gönderiliyor. Biz de beyaz
ve sarý mýsýr arasýnda fiyatlarý buna göre belirliyoruz. Talebin hangi mýsýra olduðunu bilmek bizim için en önemli nokta. Bu bilgiye Meadow sayesinde ulaþýyoruz.”
Zambiya Açýlýmý
Cargill ile Meadow arasýndaki iliþki her saðlýklý
iliþkide olduðu gibi büyümeye devam ediyor. Bunun en açýk örneði Astral Foods’un komþu Zambiya’daki faaliyetleri. Zambiya’nýn baþkenti Lusaka’da bir yem fabrikasý, yanýnda da 1000 hektarlýk bir tavuk çiftliðine sahip.
Gauteng eyaletinde geriye kalan tek tarým okulu olan
Bekker zor zamanlar yaþýyordu.Meadow Feeds durumu
açýklamak ve tarým bölümünün kapatýlmamasý için yardým
istemek üzere 15 tedarikçisiyle bir toplantý düzenledi.
22
CargillHaberler - Cargill Ticaret Araçlarý
Zambiya’da fiyat riskleri konusunda bazý ilginç
durumlar söz konusu. Fiyat öngörüsü yapýlmasý
için vadeli iþlemler piyasasý yok. Yem fabrikasýna
getirilen mýsýrlarýn bir kýsmý el arabalarýyla taþýnýyor. Cargill ve Meadow Feeds bu yem fabrikasýna birlikte tahýl saðlamaya karar veriyorlar. Zambiya Cargill için yeni bir bölge olduðundan, Meadow’dan iþin hacmiyle ilgili taahhüt aldýktan sonra Zambiya’da tahýl ticareti iþine giriyor.
2009’da Cargill ve Meadow Feeds Zambiya’da
tahýl ticareti için bir kâr ortaklýðý anlaþmasý imzaladýlar. Cargill þimdi Zambiya’daki fabrikaya
mýsýr ve soya fasulyesi saðlýyor.
tim yapmadýðýnýz sürece bu sýnýr ötesi ticaret trafiðine katýlmanýz son derece zor. Meadow Feeds
ile ortaklýðýmýz sayesinde Zambiya’da ticaret yapma fýrsatýna sahip olduk.” diyor.
ne baðlayan altýn bir zincir var ve ben de bu zincirin bir parçasý olmak istiyorum.”
Schutte “Cargill’e hiçbir anlaþma olmadan sadece el sýkýþarak çalýþacak kadar güvenimiz sonsuz, bu anlaþmayla kârý da zararý da paylaþacaðýmýzý belgelemiþ olduk” diye ekliyor.
Cargill Meadow ile olan iliþkisinden fayda saðlasa da Schutte tedarikçi-müþteri iliþkisini tam
olarak eþit görmüyor ve þunlarý söylüyor: “Bir
nokta çok önemli, biz Afrika’daki en büyük yem
üreticisiyiz ama bununla kibirlenmiyoruz. Bizim
Cargill’e, Cargill’in bize ihtiyacý olduðundan çok
daha fazla ihtiyacýmýz var. Güney Afrika’da Cargill olmazsa biz, Cargill’in Meadow olmazsa yaþayacaðýndan daha çok zorluk yaþarýz.”
Cargill ve Meadow Feeds yalnýzca birlikte iþ yapmakla kalmýyor ayný zamanda da topluma yararlý
oluyorlar. Meadow Feeds ve Cargill Güney Afrika’da Magaliesburg’daki Bekker tarým okuluna
destek oldular.
Anlaþmadan üç dört ay sonra bu ortaklýk kâra
geçmeye baþlýyor. Bu ortaklýk baþka faydalar da
saðlýyor. Schutte “Uzun vadede formal bir fiyatlandýrma mekanizmasýna sahip olarak Zambiya’nýn tarýmla uðraþan kesimi de bu ortaklýktan
faydalanacak” diyor.
Cargill bu ortaklýktan yalnýzca kâr saðlamakla
kalmayacak ayný zamanda bilgi ve deneyimini de
artýracak.
Steyn “Güney Afrika, Zambiya, Botswana, Namibya, Mozambik ve Zimbabwe arasýnda yoðun
bir sýnýr ötesi ticaret trafiði var. Bu ülkelerde üre-
Schutte, Cargill ile uzun süreli bir iþbirliði kurmak konusunda oldukça kararlý ve Cargill’in gelecek nesil yöneticileriyle þimdiden iliþki kurmaya baþlamak istiyor.
Ve þöyle diyor: “Dünyanýn neresinde olduðunuz
ya da hangi düzeydeki Cargill çalýþanýyla konuþtuðunuz fark etmez, hepsi ayný iþ etiði ve anlayýþýna sahip kiþilerdir. Cargill çalýþanlarýný birbiri-
Toplumsal Ýliþkiler
Gauteng eyaletinde geriye kalan tek tarým
okulu olan Bekker zor zamanlar yaþýyordu. Meadow Feeds Pazarlama Müdürü Dr. Joubert Nolte
“Okul müdürü bizi arayýp okulun tarým bölümünün kapatýlmak üzere olduðunu söyledi. Okulun
600 öðrencisinin üçte biri tarým bölümünde eðitim görüyordu” dedi. Meadow Feeds durumu
açýklamak ve tarým bölümünün kapatýlmamasý
için yardým istemek üzere 15 tedarikçisiyle bir
toplantý düzenledi.
Paul Ruston “Okul çok zor bir durumdaydý ve
okulun tarým bölümü için devletten herhangi bir
maddi yardým saðlanmýyordu. Meadow bizi aradý
ve bu okula yardým etmek için bir þeyler yapmazsak okulun kapanacaðýný söyledi” dedi. Cargill
1930’lardan kalma okulun onarýlmasý ve tarým
eðitimi için modern bir yer haline getirilmesi projesi için 6.500 dolar baðýþta bulundu.
Meadow Feeds okul yöneticileriyle birlikte çalýþarak tedarikçilerinin yaptýðý baðýþlarýn kullanýlacaðý projenin önceliklerini belirledi ve okulun
tarýmsal faaliyetlerini modernleþtirmelerine yardýmcý oldu. Nolte “Tam bir ekip iþiydi” dedi.
Cargill okulda düzenlenecek olan Ulusal Gençlik Etkinliði için de baðýþta bulunarak desteklerini sürdürdü. Bu etkinlikte kýrsal bölgede yaþayan
gençler ve çocuklar hayvancýlýk ve çiftçilik becerilerini gösterecekler.
Ruston “Günümüzde çok az kiþi tarýmla ilgileniyor, bu endüstriyi korumak için birlikte el ele
vermek zorundayýz. Bekker okulu projesine katýlmamýzý saðladýðý için Meadow Feeds’e teþekkür
borçluyuz.” dedi.
CargillHaberler - Cargill Ticaret Araçlarý
23
CargillHaberler
ETÝ Grup Satýn Alma Direktörü Zafer Yaðcýoðullarý
Çalýþýlabilecek çok proje var
“Hedeflerimizi realize etmede, Cargill ile ortak çalýþma zemininin bulunmasý
konusunda þüphemiz yok.”
Yaðcýoðullarý, dört yýldýr ETÝ Grup Satýn Alma
Direktörü olarak görev yapýyor. ETÝ ile tanýþana
kadar 15 yýl, kimya sektörünün önde gelen þirketlerinden Baþer-Colgate Palmolive Türkiye bünyesinde çalýþmýþ. Eskiþehir’deki fabrikada gerçekleþtirdiðimiz sohbet oldukça neþeli geçiyor. Ancak, neþeli görüntüsünün arkasýndaki ciddi duruþ ve araþtýrmacý kimlik hemen kendini belli
ediyor. “Özellikle gýda sektöründe satýn alma o
kadar kolay deðil” diyor. Satýn alma ve tedarikçi
iliþkilerindeki baþarýlarýnýn ardýndaki nedeni,
“Tedarikçilerimizi þirket ortaklarýmýz gibi görüyoruz!” sözleriyle açýklýyor.
Yaðcýoðullarý, ETÝ’nin Cargill Türkiye ile uzun
yýllara dayanan saðlam bir iþ iliþkisi mevcut olduðunu söylüyor ve “Çalýþýlabilecek çok proje var...
Hedeflerimizi realize etmede Cargill ile ortak çalýþma zemininin bulunmasý konusunda þüphemiz
yok.” diyor.
Zafer Yaðcýoðullarý Ýstanbul Üsküdar doðumlu. Yýldýz
Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nden mezun
olduktan sonra Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesinde
Yöneticilik Ýhtisasýný tamamladý. Ýþ yaþantýsýna inþaat
sektöründe baþlayan Yaðcýoðullarý, 4 yýldýr ETÝ Grup Satýn
Alma Direktörü olarak görev yapýyor.
24
CargillHaberler - Çalýþýlabilecek çok proje var
Hepimizin bildiði ETÝ’yi anlatmayacaðýz dedik
ama çok kýsa olarak bahsedelim isterseniz.
Yarým asýrdýr bisküvi denince akla ilk gelen marka olan ETÝ’nin temelleri 1962 yýlýnda Eskiþehir’de, ETÝ’nin kurucusu ve Onursal Baþkaný Sayýn Firuz Kanatlý tarafýndan atýlmýþtýr. ETÝ, kuruluþundan bu yana en iyi ve farklý ürünleri tüketicileri ile buluþturmayý, sektöründeki üretim teknolojisine yenilikler katmayý hedeflemiþtir. ETÝ,
sadece Türkiye’de deðil, birçok ülkede kendi
markasýyla yaptýðý satýþlarla bir dünya markasý
olduðunu kanýtlamýþtýr.
Sohbet
ünde 3 ton bisküvi üretimi ile baþlayan yolculuðunda ETÝ, bugün bir dünya markasý
oldu. Yarým yüzyýla yaklaþan bu süreçte firma, hepimizin damaðýnda eþsiz tatlar býrakan bisküvi ve
çikolatalar üretirken, bir yandan da “Fark yaratmanýn peþinde” koþtu. “Bir bilmecem var çocuklar!” sloganýyla aklýmýzda, lezzetiyle de
damaklarýmýzda yer eden ETÝ, Türk insanýný pek
çok ilk ile tanýþtýrdý. Ancak biz burada herkesin
bildiði ETÝ’yi deðil, bu sayfanýn konuðu Zafer Yaðcýoðullarý ile ETÝ’yi ETÝ yapan “dünyaca ünlü kalitesi”nin en önemli unsurlarýndan biri olan satýn
alma ve tedarikçi iliþkilerini konuþacaðýz.
G
Bugün dünyanýn ilk 10 bisküvi ve çikolata üreticisi arasýnda yer alan ETÝ, ilk lifli bisküvi “ETÝ
Burçak”, Türkiye'nin ilk ve tek hazýr kýzarmýþ ekmeði "Etimek”, ilk bebe bisküvisi "ETÝ Cicibebe”,
ilk dilim kek "Üzümlü Dilim Kek", ilk sanayi tipi
kek "Meyveli ve Kakaolu Dilimli Kek", Çölyak ve
Fenilketonüri hastalarý için geliþtirilen ilk glutensiz bisküvi "ETÝ Pronot" gibi pek çok yeniliði
bünyesinde barýndýrmaktadýr. Hâlihazýrda da
benzer yenilikçi geliþimleri yeni ürünleri ile devam ettirmektedir.
Satýn almanýn bir gýda iþletmesi içindeki rolü ve
önemi nedir?
Satýn alma deyince hepimizin bildiði gibi maliyet
kontrolü akla geliyor. Basit tanýmý ile en uygun fiyata, uzun vadede mal temin etmek. Fakat günümüzde satýn alma yapmak bu basit tanýmý ile sýnýrlý deðil. Özellikle gýda sektöründe satýn alma o
kadar kolay deðil.
Son derece dinamik olmayý, deðiþen dünyayý
fazlasýyla yakýndan takip etmeyi hatta deðiþimlerin içinde olmayý, risk unsurlarýný ön planda tutmayý, ürün kalite temin standartlarýnýn sürekliliði saðlayabilecek þekilde tedarik zincirinin baþýndan sonuna kontrol altýnda tutulmasýný gerektiri-
Yaðcýoðullarý, ETÝ’nin satýn alma ve tedarikçi
iliþkilerindeki baþarýlarýnýn ardýndaki nedeni,
“Tedarikçilerimizi þirket ortaklarýmýz gibi görüyoruz!”
sözleriyle açýklýyor.
CargillHaberler - Çalýþýlabilecek çok proje var
25
CargillHaberler
Ýnsana önem veren bir firma olarak ETÝ, satýn alma sürecinde maliyetten
ziyade kaliteye odaklanýyor. Tedarikçilerini ise iþ ortaðý olarak gören bir
anlayýþ var. Bu nedenle firma, çok tedarikçi yerine þirketi ileriye taþýyacak
giriþimleri yapacak, deðer katacak tedarikçilerle çalýþmayý arzu ediyor.
Sohbet
da Cargill Türkiye’nin yýllara dayanan tecrübesi,
destek ve önerileri de var. Bu vesile ile bize desteklerini esirgemeyen Cargill Türkiye’deki dostlarýmýza teþekkür etmek isterim.
Var olan birçok risk tanýmýndan hareketle risklerin zarar verebilme etkilerini belli bir matematiksel baðlantý kurarak hesaplamaya, tespit etmeye çalýþýyoruz. Tespit sonrasý riskleri bertaraf
etme yollarý ve etkilerini azaltma metotlarýný uygulamaya alýp kontrol altýnda tutmaya çalýþýyoruz. Tabii, hayatta her þey planlandýðý gibi olmayabiliyor.
Satýn alma denildiði zaman fiyat-kalite dengesi
her zaman en önemli unsurlarýn baþýnda geliyor.
ETÝ’de bu denge dýþýnda nelere dikkat ediliyor?
“
yor. Konsinye stok ve zamanýnda teslim (just-in
time) uygulamalarýyla stok maliyetlerini neredeyse yok ederek çalýþmak artýk günümüzün þartý oldu.
Gýda sektörü
hammaddesini tarýmdan
alýyor. Dolayýsýyla gýda
süreci günün üretim
þartlarý, iklim koþullarý
ve ürünlerin
verimliliðinden
etkileniyor.
26
Zafer Yaðcýoðullarý
sektöründeki tedarik
”
CargillHaberler - Çalýþýlabilecek çok proje var
Satýn alýrken ne istediðini bilmek çok önemli.
Alýrken ne aldýðýný bilip karþýlýðý olan gerçek bedeli ödemek ve bunu tedarik networkü boyunca
yapmak ve kontrol altýnda tutmanýz gerekiyor.
Deðiþen ve geliþen piyasa koþullarýna her an
uyum saðlamanýz ve rekabetçi þartlarda rakibe
üstünlüðü satýn alýrken saðlamanýz gerekiyor ki
fark yaratabilin. Fark yarattýðýnýz sürece kazanacaksýnýz demektir.
Biz yaptýðýmýz iþlerimizde fark yaratmanýn peþindeyiz. Duraðan ve standart olduðumuz sürece
büyüme ve geliþme kaydedemeyiz.
Rekabetin devamý ve benzer ürünlerde farklýlýk
yaratabilmek için kaliteli ve sürekli hammadde
temin etmek de çok önemli. Sektörün geneli itibarýyla konuþursak, tedarik konusunda bugün ya
da gelecekte bir sýkýntý görüyor musunuz?
Gýda sektörü hammaddesini tarým sektöründen
alýyor. Dolayýsýyla gýda sektöründeki tedarik süreci günün üretim þartlarý, iklim koþullarý ve
ürünlerin verimliliðinden etkileniyor. Bu deðiþkenlerin de temin zorluklarýný ve maliyet artýþýný
beraberinde getirdiðini görmekteyiz.
Dünyada artan oranda geliþen doðal felaketler
sebebiyle deprem, sel, global ýsý artýþ etkileri vb.
sebeplerle verimli topraklar çöle dönüþmekte,
ekilebilir alanlar azalmaktadýr. Bu da insanlýðýn
geleceðini ve tarým ürünlerinin yetiþtirilmesini
tehdit altýnda tutmaktadýr. Özellikle Türkiye de
tarým politikalarýmýzý yeniden gözden geçirip bilinçli uygulamalarla gerçek bir tarým ülkesi olduðumuzu gösterip, kendi ülke ve yakýn bölge ihtiyaçlarýný nitelikli olarak karþýlayacak biçimde
planlý uygulamalarýn baþlatýlmasý gerektiðine
inanýyorum.
Gýda hammaddesi tedarikinde risk unsurlarý çok
ve çeþitli olabiliyor. Bu risk unsurlarýný nasýl tespit ediyor ve önlem alýyorsunuz?
Risk yönetim uygulamalarýmýz var ve metodolojik
bir yaklaþým göstermeye çalýþýyoruz. Bildiðiniz gibi riskleri yok etmek çok olasý deðil ancak kontrol altýnda tutmaya veya etkilerini azaltacak önlemler almaya çalýþýyoruz. Bu risk yönetim analiz
yöntemlerinin temelinin ETÝ’de oluþturulmasýn-
Satýn alma sürecimizde öncelikle insana önem
veren bir firma olarak maliyetten ziyade kaliteye
odaklanýyoruz. ETÝ’de mavi yakalý çalýþanýndan
mühendisine, üst düzey yöneticisine kadar herkes olmasý gereken en üst seviyede hizmet vermektedir. ETÝ’de ürün kalitesinin yaný sýra insan
kaynaðýnýn kalitesi de yüksek olup, insani deðerler ön plandadýr. Çalýþanýn iþinden mutlu olmasý
her deðerin üstünde tutulmaktadýr. Satýn alma
için de bu durum farklý olmayýp, etik deðerler
önem taþýmaktadýr
Bu anlamda güvenilir tedarikçi temin etmek de
çok önemli. Tedarikçilerinizle iliþkilerinizde nelere dikkat ediyorsunuz? Bu konudaki þirket politikanýzý öðrenebilir miyiz?
Biz tedarikçilerimizi þirket ortaklarýmýz gibi görüyoruz.
Tedarikçilerimizi, güven esasýna dayalý bir iliþki içinde bizi rekabetin ötesine taþýyacak ve istikrarlý kazançlarý paylaþtýðýmýz iþ ortaklarýmýz olarak görüyor ve deðerlendiriyoruz. ETÝ olarak, çok
Yaðcýoðullarý ile sohbetimizi Eskiþehir OSB’deki
fabrikada gerçekleþtiriyoruz. Fabrika bahçesinde her
biri numaralanmýþ tarihi eserler gözümüze çarpýyor.
CargillHaberler - Çalýþýlabilecek çok proje var
27
CargillHaberler
Bunu idealde saðladýðýnýz tedarikçiniz var mý
derseniz þimdilik yok ama ideale yaklaþanlar var.
Amacýmýz ideale yakýnlarýn sayýsýný artýrmak.
Cargill Türkiye de tedarikçileriniz arasýnda ve
uzun yýllara dayanan bir iliþkiniz var. Nasýl baþladý ve bugün ne tür ürünler temin ediyorsunuz?
Cargill Türkiye, ETÝ’nin birlikte çalýþtýðý ilk tedarikçileri arasýnda yer alýyor. Dolayýsýyla Cargill
Türkiye ile uzun yýllara dayanan saðlam bir iþ iliþkisi mevcut. Cargill’den temin etmekte olduðumuz ürün gruplarý arasýnda glikoz, fruktoz, kakao
yaðý ve tozlarý, çeþitli gýda katký maddeleri ve
kimyasallarýný sayabiliriz. ETÝ olarak arzumuz
bugüne kadar içinde bulunduðumuz rekabetçi
pazarda bizi yalnýz býrakmayan Cargill ile geliþen
ihtiyaçlarýmýzla paralel olarak daha uzun yýllar
birlikte çalýþmak. Hedeflerimizi realize etmekte
Cargill ile ortak çalýþma zemininin bulunmasý konusunda þüphemiz yok.
Bu tedarikçi iþbirliði size hangi yönlerden katký
saðlýyor? Beklentilerinizi karþýlýyor mu?
Zafer Yaðcýoðullarý, “Arzumuz, bugüne kadar içinde
bulunduðumuz rekabetçi pazarda bizi yalnýz býrakmayan
Cargill ile daha uzun yýllar birlikte çalýþmak” diyor.
Cargill ile çalýþtýðýmýz ve çalýþabilecek birçok
projemiz var. Tedarikçilerimiz çözüm ortaklarýmýz olduðundan bize çözüm getirdikleri her konuda kazanç saðladýklarýný düþünürsek her iki
taraf için de kazanýmlar kaçýnýlmaz oluyor. Yaptýðýmýz projelerimizi deðerlendirdiðimizde ETÝ
olarak Cargill’den oldukça destek aldýðýmýz
aþikâr, fakat yapacaðýmýz o kadar çok konu baþlýðý niteliðinde projemiz var ki sanýrým bunlarda
uzun bir dönemi kapsayacak.
Cargill’in ürettiði yenilikçi ürünler sizin ürün geliþtirme faaliyetlerinizi nasýl destekliyor. Birlikte
ortaya konan bir ürün örneði var mý?
28
CargillHaberler - Çalýþýlabilecek çok proje var
Eskiden gazetelerde þöyle ilanlara rastlanýrdý:
“35 yaþýný aþmamýþ satýn almacý aranýyor”. Artýk
her þey uzmanlýk gerektiriyor. Sizce iyi bir “satýn
almacý” nasýl olmalýdýr?
Sadece satýn almacý için deðil tüm çalýþanlar için
günümüzde olmasý gereken bir meziyet olmalý
bu. Çalýþma arkadaþlarýmýzda aradýðýmýz “kabýna
sýðmayan, mevcutla yetinmeyen, araþtýrmacý kiþilikli, yöneticisini yönlendiren, alt yapýsý kuvvetli,
dinamik, çalýþkan, ahlaklý, etik deðerlere saygýlý”
insanlar olmalarý.
Her fikre ve düþünceye deðer veren yöneticiler
olarak genç arkadaþlarýmýzdan bulunduklarý yerin hakkýný vermelerini bekliyoruz.
Þirketler 35 yaþýný aþmamýþ çalýþan isterken
çok da haksýz deðiller. Ýnsan kaynaklarý departmanlarý bu yaþa kadar kazandýklara tecrübeye en
azýndan 15 yýllýk bir deneyim daha ekleyerek bulunduklarý birime maksimum fayda saylayacak
çalýþanlar peþindeler.
ETÝ’nin çikolatalarý dünyaca ünlü. Gün geçmiyor
ki çikolatanýn saðlýða faydalarý konusunda bir
araþtýrma yayýnlanmasýn. Siz iyi bir çikolata sever misiniz? Ya da þöyle soralým; günlük beslenmenizde yer veriyor musunuz?
Çikolatayý iyi tüketenlerden biriyim. Kaliteli çikolatayý çok severim. Çikolatanýn mutluluk hormonlarýný salgýlamasý, diþlere zarar vermemesi
(bitter çikolata için bir diþ doktorunun açýklamasý) faydalý olduðunun kanýtlarý. Tabi kaliteli çikolatanýn da lezzetine diyecek yok…
Malum Ýsviçre, çikolatasýnýn kalitesi dünyada
kanýtlanmýþ bir ülke. ETÝ olarak kendi kalitemizi
yaratýrken Avrupalý, bu iþi en iyi bilen uzmanlarý
getirip yaptýrdýk. Çýkarýlacak her tür çeþit için
deðerlendirdiðimizde
ETÝ olarak Cargill’den
oldukça destek aldýðýmýz
aþikâr, fakat yapacaðýmýz
o kadar çok projemiz var
ki sanýrým bunlar da
uzun bir dönemi
kapsayacak.
”
ARGE bölümümüzdeki arkadaþlarýmýzla çok detaylý çalýþmalar yapýyor ve mükemmeli yaratmaya
çalýþýyorlar. Piyasadan bu lezzet farkýný fark ediyor olmalýsýnýz. ETÝ’nin tadýna bakan býrakamýyor.
Ýþ dýþýndaki zamanlarýnýzý nasýl deðerlendiriyorsunuz? Örneðin spor yapar mýsýnýz? Ya da bir hobiniz var mý?
Sohbet
tedarikçili çalýþmaktan öte her þeyimizi paylaþtýðýmýz, bizi ileriye taþýyacak giriþimleri yapan, entegre üretim hatlarýndan tutun da üretim firelerini ve hat verimliliklerini konuþup paylaþabildiðimiz tek tedarikçili bir yapý düþüncesindeyiz.
“
Yaptýðýmýz projelerimizi
Zafer Yaðcýoðullarý
Cargill Türkiye, ETÝ’nin çalýþtýðý ilk tedarikçileri arasýnda
yer alýyor. Dolayýsýyla uzun yýllara dayanan saðlam bir iþ
iliþkisi mevcut.
Cargill’in aroma bölümü ile ARGE’mizin ortak bir
çalýþmasýný hatýrlýyorum. Laboratuvarlarýmýzda
özel bir ürünümüz için bir aromayý uzun testler
sonucu çalýþabilir hale getirdik. Bugün ilgili aromayý sadece Cargill’den rekabetçi þartlarda temin etmekteyiz. Buna benzer birçok çalýþabileceðimiz ürün alternatiflerimiz var ve altyapý çalýþmalarýnda Cargill’in yurt dýþý desteðini de önemli
derecede alýp ürünlerimize deðer katýyoruz.
Benim için her türlü stresi atmanýn en iyi yolu
araba kullanmak. Þehir dýþýnda iþ gereði çok seyahat ediyorum ve bu beni dinlendiriyor. Spor
yapmaya çalýþýyorum ama düzeni bir türlü tutturamadým. Düzenli bir spor yapamayýnca da pek
fayda saðlamýyor.
12 yaþýnda bir kýzým var. Hafta sonlarý ve bazý
hafta içi akþamlarým onun baþarýsýna destek vermek için geçiyor. Kýzým ata biniyor, yüzüyor. Sanýrým her anne baba gibi biz de kýzýmýza yetiþmeye
çalýþýyoruz.
Eklemek istedikleriniz…
ETÝ ve CARGÝLL arasýnda güvene dayalý iþ birliðini sadece Türkiye sýnýrlarý içinde deðil, dünya genelinde perçinleyerek daha geniþ kapsamlý çalýþmalarýn altýna imza atmayý hedeflemenin uygun
olacaðýný düþünüyorum. Globalleþen dünyada
birlikte hareket etmek her iki þirket bünyesine
büyük sinerji saðlayacaktýr.
CargillHaberler - Çalýþýlabilecek çok proje var
29
Güncel
CargillHaberler
Deventer ekibi Cargill’in kakao,
kývam vericiler, aromalar,
tatlandýrýcýlar ve yaðlar gibi
gýda katkýlarý konusundaki
benzersiz uzmanlýk aðýna baðlý
bulunuyorlar.
Fark
Deventer’deki çikolata kaplama
ve dolgu fabrikasý, Cargill
Kakao ve Çikolata’nýn kaplama
ve dolgu üretim kapasitesini
ikiye katlayacak.
Cargill Kakao ve
Çikolata yeniliklerine devam ediyor
Yaratmaya hazýr olun
“Cargill Kakao ve Çikolata,
Deventer (Hollanda)’da yeni bir
çikolata kaplama ve dolgu
fabrikasýný hizmete soktu”
argill uzun yýllardýr Hollanda Deventer’de fýrýncýlýk, bisküvi, kahvaltýlýk tahýl, dondurma
ve þekerleme sektörlerinde kullanýlan klasik,
özel kaplama ve dolgularý üretiyordu. Bu yeni
tesis ile birlikte Cargill, artýk çikolata
endüstrisi için de üretime geçiyor.
Cargill yeni fabrikaya yaptýðý 16
milyon Euro tutarýndaki yatýrýmla, mevcut operasyonlarýný
ve kapasitesini geniþletiyor.
Deventer’deki bu fabrika,
C
30
CargillHaberler - Fark yaratmaya hazýr olun
Cargill Kakao ve Çikolata’nýn (CCC) kaplama ve
dolgu üretim kapasitesini ikiye katlayacak.
Cargill Hollanda’da, uzmanlýðý ile birlikte sunduðu geniþ çeþitlilikteki bileþenler ve sahip olduðu büyük üretim teknolojisi sayesinde müþterilerine özel ürünler tasarlayýp üretecek. Cargill Kakao ve Çikolata’nýn Kaplama ve Dolgu Direktörü
Christiaan Stumphius, Deventer fabrikasýnýn tam
anlamýyla uzmanlýðýn ve üretimin entegre olduðu
bir tesis olacaðýný belirterek ekliyor: “Sahip olduðumuz uzmanlýk ve sunduðumuz esnek çözümlerle özel bir müþteri deneyimi yaratýyoruz”.
Yeni fabrikada daha geniþ çeþitlilikte yenilikçi
ürünlerin üretimi gerçekleþtirilecek. Bunlar arasýnda: “Yaðý ve kalorisi azaltýlmýþ çikolata ürünleri; mayhoþ tatlý parlak yeþil dolgulu özel ürünler,
lezzetli ve organik yoðurtlu dolgular, viski tadý ve
görünümünde dolgular, gül tadý ve kokusunda
pembe renkli yumuþak dolgular” bulunuyor. Cargill Kakao ve Çikolata Ýdari Müdürü Jos de Loor,
“Çikolata ve þekerleme endüstrileri giderek daha
rekabetçi bir hale geliyorlar, doldurma ve kaplama iþlemleri de daha karmaþýklaþýyor. Cargill ge-
niþ bir yelpazede ürün ve teknik uzmanlýk sunuyor ve çok geniþ bir bileþen portfolyosuna sahip.
Deventer’de Cargill’in tedarik sisteminden saðlanan 200'den fazla bileþeni (bunlardan 30’u farklý
yað bileþenleri) kullanýyoruz” diyor.
Cargill Gýda Bileþenleri ve Sistemleri Platformu Avrupa, Ortadoðu ve Afrika Baþkan Yardýmcýsý Paul Naar ise bu yatýrýmýn, Cargill’in çikolata
endüstrisine uzun vadeli taahhüdünü ve kakao
ve çikolata iþinde büyüme niyetini vurguladýðýný
belirtiyor.
Deventer ekibi Cargill’in kakao, kývam vericiler, aromalar, tatlandýrýcýlar ve yaðlar gibi gýda
katkýlarý konusundaki benzersiz uzmanlýk aðýna
baðlý bulunuyorlar. Ekip, uygulama merkezleriyle
yakýn iþbirliði içinde müþterilerine heyecan katan ve son kullanýcýlara zevk veren özel ürünlerin
geliþtirmesinde, sürecinin baþýndan sonuna her
aþamasýnda müþterisiyle beraber çalýþýyor. Deventer’deki fabrika Cargill’in önemli müþterileri
ve diðer çikolata tesisleriyle baðlantý ve bilgi alýþveriþi içinde olmasý açýsýndan ideal bir konumda
bulunuyor.
Gerkens Kakao
Cargill Kakao ve Çikolata, yeni yatýrýmlarýnýn yaný sýra uzunca bir süredir dünya pazarlarýndaki
müþterilerine, dünyanýn en kaliteli Kýzýl Kahve
Kakao markasý olan Gerkens Kakao’yu sunuyor.
Dünyanýn en kaliteli kakao tozu markalarýndan
biri olan Gerkens, yýllardýr dünya piyasalarýnda
her torbasýnda ayný renk ve tatta ürün sunmasýyla takdir görüyor. Bu tutarlý ürün, kalitesini, en önemli kakao tozlarýnýn
çok farklý orjinlerden tedarik edilen
kakao cekirdeklerinin karýþýmýndan
elde ediyor. Hasattan hasada ortaya
çýkan tat ve renk farklýlýklarý, kaliteli
kakao çekirdeklerinin karýþým oranlarý düzenlenerek bertaraf ediliyor.
Gerkens Kakao’yu Türk çikolata ve
þekerleme endüstrisine sunmakta
olan Cargill Gýda Türkiye, geçtiðimiz yýlýn
Kasým ayýnda, kakaolu ürünlerde uygulamaya yönelik teknik desteðiyle de müþterisinin yanýnda
yer almak için önemli bir adým attý. Þirket bu
amaçla Bursa Orhangazi Fabrikasý içerisinde
100.000 dolarlýk bir yatýrýmla Kakao Teknik Destek Laboratuarý kurdu. Modern donanýmýyla bu
özel laboratuar, yenilikçi ürünleriyle farklýlýk yaratmak isteyen Cargill Gýda Türkiye müþterilerinin, kakaolu ürün uygulamalarýna daha hýzlý, daha etkin ve yenilikçi çözümleri, Cargill teknik uzmanlýðý ile birlikte vermeyi amaçlýyor.
Cargill Gýda Türkiye Kakao Ürün Müdürü Cenk
Erkan, Cargill ekibi olarak tüm çalýþmalarýnda “Yenilikçi ürünlerinin piyasaya sürülmesinde müþterilerine, uygun kakao
çözümleri sunmayý ve ortak çalýþmalar sonucu rekabet avantajý yaratmayý” amaçladýklarýný belirtiyor. Erkan, bugünlerde Gerkens Kýzýl Kahve Kakao Tozu kullanan müþterileri için maliyet
avantajý saðlayacak yeni çözümler
sunduklarýný da ekliyor ve “Gerkens
kakao tozunu, deðiþmeyen tadý ve kalitesi ile 1 ve 5 kg’lýk yeni ambalajlarýnda
müþterilerimize sunmaya baþladýk. Yeni ambalajlar; pastane, otel, café ve restaurant gibi küçük
ve orta ölçekli iþletmelerin ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere geliþtirildi” diyor.
Böylece, satýþý devam etmekte olan 25 kg.’lýk
ürünü kýsa sürede bitiremeyen küçük ve orta ölçekli iþletmeler, 1 ve 5 kg.’lýk yeni ambalajlar sayesinde her zaman taze ürün kullanmanýn rahatlýðýný yaþayacaklar. Açýlan ve bir miktarý kullanýldýktan sonra aðýzlarý yeteri kadar iyi kapatýlmayan 25 kg’lýk paketlerdeki ürünlerde, ortamdaki
diðer kokular ve nem yüzünden düþük performans elde edilebiliyor. Ancak yeni küçük ambalajlý ürünler hýzlý bir þekilde ve tamamý tüketileceðinden depolamadan kaynaklanan bu olasý
riskleri taþýmýyorlar.
Kullanýcýlar uygun miktarlarda almak suretiyle, daha az stok tutabiliyorlar. Böylece stok maliyetlerinden de tasarruf saðlanmýþ oluyor. Üstelik
yeni küçük ambalajlar 25kg’lýk paketlere göre daha rahat taþýnabiliyor ve kullanýmý daha kolay.
CargillHaberler - Fark yaratmaya hazýr olun
31
Görme engellilerin hayata eþit katýlýmýna dair bir katký için
Siz de okur musunuz?
“Muzaffer Ýzgü’nün çocuk romaný
Eþeðin Türküsü’nü pek çok çocuk
okumuþtur muhakkak. Peki, hiç
düþündünüz mü, görme engelli bir
çocuk nasýl okur?”
zay Büyüktankaya kitap okumayý çok seviyor. Ama bugünlerde okuduðu bir kitap, ona
her zamankinden farklý bir keyif veriyor. Özay bir
Cargill Türkiye çalýþaný ve bugünlerde mesaiden
hemen sonra mikrofon ve kulaklýðý baþýna geçirdiði gibi bilgisayarýn karþýsýna oturuyor. “Harika
bir duygu!” diyor Özay; “Kitap okumayý çok seviyorum. Fakat görme engelliler için kitap okurken
hem kendim, hem de bir baþkasý için okuyor olmak ayrý bir keyif veriyor”. Muzaffer Ýzgü’nün çocuk kitabý “Eþeðin Türküsü”’nü okuyarak baþlamýþ. Sýrada okuyacaðý üç kitap daha var. Bu zevki yaþayabildiði için çok mutlu ve bu nedenle çalýþtýðý þirkete ve organizasyonun baþýndaki çalýþma arkadaþý Asuman Þahin’e teþekkür ediyor.
Çünkü bu organizasyon olmasaydý, pek çoðumuzun günlük koþuþturmacasý arasýnda aklýna bile
getirmediði þu soruyu, belki de Özay kendisine
sorma fýrsatý hiç elde edemeyecekti: “Görme engelli bir çocuk nasýl okur?”.
Ö
Özlem Korukçu da Cargill Türkiye çalýþaný.
Gönüllü kitap okumaya, bundan 5 yýl önce bir
Cargill projesi olan Baðlarbaþý Ýlköðretim Okulunda baþladý. Burada ilkokul çocuklarýna kitap
okuyordu. Özlem þimdi bu projede Jean-Christophe Grange’in Þeytan Yemini adlý polisiye kitabýný okuyor. “Okumaya baþladýðým o ilk an, çocuklarla birlikte karþýlýklý okurken ki heyecaný
hissedemedim” diyor. Ancak bir akþam, tesadüfen
görme engelli biriyle ilgili ilginç bir film seyrediyor. Ve ilk defa yaptýðý iþin önemini o zaman fark
ediyor. “Bu, çocuklarla yaptýðým projeden çok da-
Özay ve Özlem’le benzer duygularý paylaþan ve
Görme Engelliler Ýçin Okuma Projesi’ne gönüllü
olarak katýlan 16 Cargill Türkiye çalýþaný daha
var. Üstelik onlara 2 çalýþan yakýný da katýlmýþ
durumda. Gönüllülerin en küçük üyesi ise Defne
Saðdýç. O henüz 11 yaþýnda olmasýna raðmen,
“Görme engellilerin hayata eþit katýlýmýna dair
bir katký saðlamak” gibi büyük bir amacýn peþinden koþmaya baþlamýþ bile.
Cargill gönüllüleri bu projede GETEM (Görme
Engelliler Teknoloji ve Eðitim Laboratuarý) ile
iþbirliði içindeler. Biz de doðruca GETEM’in yolunu tutuyoruz. Kendisi de bir görme engelli olan
GETEM Direktörü Engin Yýlmaz ile Boðaziçi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren laboratuarlarý üzerine bilgi alýyoruz.
GETEM
“GETEM'in temel olarak 2 amacýndan söz edebiliriz” diyor Yýlmaz. “Bunlardan bir tanesi, e-kütüphanecilik hizmeti. Çünkü bir görmeyenin karþýlaþtýðý en büyük engel, mürekkep baskýyla basýlmýþ eserlere eriþim engelidir. Bu engelin aþýlmasý için, daha önce Braille ve kaset ortamýnda
sesli kitaplar üretiliyordu. Ancak Braille alfabesinin aþýrý yer kaplamasý ve artýk kasetlerden dijital ortama geçilmesi, GETEM'in kurulmasýna temel hazýrlayan faktörler oldu. GETEM hem kitaplarýn dijital ortamda mp3 formatýnda tutulmasýný saðlamak, hem de görme engelli üyelerinin 7
gün 24 saat istedikleri eserlere internet üzerinden eriþimine imkân vermek amacýyla faaliyetlerine baþladý”.
“Ýkinci amaç ise Boðaziçi Üniversitesi’nde öðrenimlerini sürdüren engelli öðrencilerin akademik ihtiyaçlarýna yanýt vermek. Bünyesinde bu-
Cargill gönüllüleri gönüllü okuyuculuðu, görme engellilerin hayata eþit
katýlýmýna dair bir katký olarak deðerlendiriyorlar.
32
CargillHaberler - Siz de okur musunuz?
lundurduðu ekran okuyucular, Braille ekranlar,
ekran büyütme cihazý, kabartma resim cihazý ve
Braille yazýcýyla, GETEM aslýnda tam bir destek
teknoloji merkezi. Engelli öðrencilerimiz buradan bilgisayar kullanýmý, çeþitli materyallerinin
Braille basýmý ve benzeri noktalarda yararlanabiliyorlar”.
Gönüllü okuyucu sistemine dayalý üretim yapan bir kuruluþ olan GETEM’de 2 tür kitap okutuluyor. Öncelikle bir talep listesi oluþturulmuþ
durumda. Okunmasý arzulanan kitap isimlerini
görme engelli üyeler bu listeye giriyor. Gönüllü
okuyucu olan kiþi bu listeden okumak istediði
eseri seçiyor ve süreç böylece devam ediyor. Gönüllü okuyucu olmanýn en büyük þartý isteklilik.
Ayrýca herkes, [email protected] adresine boþ bir ileti göndererek,
gönüllü okuyucu e-posta grubuna üye olabiliyor,
GETEM ile ilgili geliþmeleri takip edebiliyor.
Þu an itibariyle GETEM bünyesinde 7.500’den
fazla eser bulunuyor. Bu eserlerden 4.000 kadarý
sesli kitap. Yýlmaz; “Hedefimiz ilk etapta 10.000
eser sayýsýna ulaþmak. Bu yüzden çok sayýda gönüllü okuyucuya ihtiyaç var” diyor.
Cargill Gönüllülük Programý
Son olarak, bu projeyi koordine eden Asuman
Þahin’den çalýþmalar hakkýnda bilgi alýyoruz.
Asuman, þu anda Cargill gönüllülerinin, belirlenen 30 kitabý okumaya baþladýklarýný belirtiyor.
“Gönüllü arkadaþlarýmýz, mesai saatleri dýþýnda
evlerinde ya da Altunizade ofisimize kurduðumuz
özel okuma odasýnda okuma yaparak, kitap sayýsýný arttýrmaya çalýþýyor” diyor. Cargill Gönüllüleri kitap okuduklarý bu süreleri kayýt altýna alýyor.
Çünkü bu gönüllü okuyucular grubu, 150 saati tamamladýklarýnda Cargill Gönüllülük programýna katýlacaklar.
Böylece, kendi gönüllülük katkýlarý
dýþýnda yine GETEM’e verilmek üzere bu programdan 1.000 Dolar ödül
almaya hak kazanmýþ olacaklar.
GETEM hem kitaplarýn
dijital ortamda mp3
formatýnda tutulmasýný
saðlamayý hem de görme
engelli üyelerinin 7 gün 24
saat istedikleri eserlere
internet üzerinden
eriþimine imkân
vermeyi amaçlýyor.
Sosyal sorumluluk
ha farklý ve anlamlý
bir projeydi” diyor gülümseyerek. “Bir an gözlerimi kapattým ve okunan bir kitabý dinlediðimi düþündüm… Ýþte o an dünyaya açýlan
çok farklý bir kapý olduðunu algýladým”.

Benzer belgeler

Eylül - Cargill

Eylül - Cargill bilgisayarlarla birlikte okulu, artýk tam teþekküllü ve iþlevsel bir laboratuvara kavuþturduklarý için sevinçli olduklarýný belirtti. Celebci, Yalova’nýn Çýnarcýk ilçesinde bulunan ve okullardan sý...

Detaylı

CargillHaberler

CargillHaberler bilgisayarlarla birlikte okulu, artýk tam teþekküllü ve iþlevsel bir laboratuvara kavuþturduklarý için sevinçli olduklarýný belirtti. Celebci, Yalova’nýn Çýnarcýk ilçesinde bulunan ve okullardan sý...

Detaylı

Temmuz - Cargill

Temmuz - Cargill bilgisayarlarla birlikte okulu, artýk tam teþekküllü ve iþlevsel bir laboratuvara kavuþturduklarý için sevinçli olduklarýný belirtti. Celebci, Yalova’nýn Çýnarcýk ilçesinde bulunan ve okullardan sý...

Detaylı

CargillHaberler

CargillHaberler Aktüel - Vergide de üst sýralarda - Cargill Meydaný

Detaylı