Matrix 6/816 Installation Manual

Yorumlar

Transkript

Matrix 6/816 Installation Manual
MATRIX 6/816
Kontrol Paneli + Tuş Takımı
Software Versiyon 1.34
Montaj Kılavuzu
RINS546-7
ĠÇĠNDEKĠLER
ĠÇĠNDEKĠLER .......................................................................................................................................... 1
1.MONTAJ VE ENERJĠYĠ BAĞLAMA ........................................................................................................... 2
1.1 Plastik kutu iç dağılımı ...................................................................................................................... 2
1.2 TuĢ Takımı Adreslemesi .................................................................................................................... 2
1.3 BUS için kablolama kuralları .............................................................................................................. 3
1.4 Sisteme enerji verme ....................................................................................................................... 5
1.4.1 Elektrik Gecikmesi..................................................................................................................... 5
2. KABLOLAMA DĠYAGRAMI ..................................................................................................................... 6
2.1 Matrix 6 PCB ................................................................................................................................... 6
2.2 Matrix 816 PCB ................................................................................................................................ 7
2.3 Güç Kaynağı & Telefon hattı bağlantısı ............................................................................................... 8
2.3.1 Matrix 6 ................................................................................................................................... 8
2.3.2 Matrix 816 ............................................................................................................................... 8
2.4 Sabotaj anahtar bağlantısı ................................................................................................................ 9
2.4.1 Matrix 6 ................................................................................................................................... 9
2.4.2 Matrix 816 ............................................................................................................................... 9
2.5 TuĢ takımı Bağlantısı ....................................................................................................................... 10
2.5.1 Matrix 6 .................................................................................................................................. 10
2.5.2 Matrix 816 .............................................................................................................................. 12
2.6 Zon Kablolaması ............................................................................................................................. 14
2.6.1 Normalde Kapalı Zon Kablolaması.............................................................................................. 14
2.6.2 Tek Hat Sonu Dirençli (THSD) bağlantı ...................................................................................... 15
2.6.3 Çift Hat Sonu Dirençli (ÇHSD) bağlantı....................................................................................... 16
2.7 Direk PCB Kartı bağlantılı Zon Artırma Kartı (Matrix 816) .................................................................... 17
2.8 MX-VOICE Modülü .......................................................................................................................... 18
2.9 PGM ÇıkıĢ Kablolaması..................................................................................................................... 19
2.9.1 Matrix 6 Buzzer, LED & Siren Kablolaması .................................................................................. 19
2.9.2 Matrix 816 –Siren (ve Buzzer & LED) ......................................................................................... 19
2.9.3 Yüksek Güç Siren Kablolaması................................................................................................... 20
2.9.4 Siren kablolaması..................................................................................................................... 21
2.10 Akü takipli kart bağlantısı ............................................................................................................... 23
2.11 Duman dedektörü bağlantısı .......................................................................................................... 24
2.11.1 Matrix 6 ................................................................................................................................ 24
2.11.2 Matrix 816 ............................................................................................................................. 26
3. TUġ TAKIMI....................................................................................................................................... 28
3.1 TuĢ Takımı TuĢları .......................................................................................................................... 28
3.2 TuĢ Takı Göstergeleri ...................................................................................................................... 29
4. ÖZELLĠKLERĠ ..................................................................................................................................... 30
4.1.1 Matrix 6 .................................................................................................................................. 30
4.1.2 Matrix 816 .............................................................................................................................. 31
4.2 Akü kapasite hesaplamaları.............................................................................................................. 32
5. EMNĠYET & ONAYLAR ......................................................................................................................... 33
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
1. MONTAJ VE ENERJĠYĠ BAĞLAMA
Paneli etmeden önce yerine karar vermelisiniz. Tu takımının ayrı kullanılmasının anlamı, panelin mekân
içerisinde herhangi bir yere gizlenebilmesidir ve öyle yapılması da tavsiye edilir.
NOT: Vidalar sadece el aletleri ile sıkılmalıdır. Elektrikli tornavida kullanmayınız.
1.1 Plastik kutu iç dağılımı
Panel kasasının
sabotaj anahtarı
ÇOK ÖNEMLĠ
Paneli monte edeceğiniz
yere dikkat ediniz ve
üniteyi mutlak suretle
dik olarak monte ediniz.
Zeminin sağlam ve sabit
olmasına özen
gösteriniz. Panel nem
oranı yüksek yerlerde
çalıĢmak üzere
tasarlanmamıĢtır ve
kapalı ortamlarda
kullanılmalıdır.
Çıkarınız ve aşağıda
gösterilen şekilde yerine
takınız
Duvar
sabitleme
delikleri
Panel kasasının
sabotaj anahtarı
Kablo girişi
Sigortalı elektrik
bağlantı soketi
Elektrik
trafosu
1.2 TuĢ Takımı Adreslemesi
№1
Sayfa 2
№2
№3
№4
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
1.3 BUS için kablolama kuralları
Çok uzun kablolamalardan sonra BUS bağlantıları yaparken çok dikkatli olunuz. Bu bizim sistem güvenilirliğimiz
açısından her koĢul için çok önemlidir. AĢağıdaki bilgiler en az 0,22 milimetrelik kablo kullanıldığı varsayılarak
verilmiĢtir.
BUS terminaline bağlanacak TuĢ takımı sayısı dört ile sınırlıdır. – bu sayı arttırılamaz. Diğer
kısıtlamalar kablo uzunlukları ile ilgilidir. Her bağlanan kablo için taĢıdığı akımı kısıtlamak voltajın kablolama
boyunca düĢmemesi için önemlidir. Voltaj akımdan etkilendiği gibi, kablo uzunluğu ve ucuna bağlanan
cihazlarla da etkilenir ve düĢer.
NOT: BUS‟a giren tüm kablo uzunluğundansa, panel ile bağlanan cihaz arasındaki kablo mesafesi
daha önemlidir.
Tablo 1: „TED‟ (TuĢ takımı EĢitlik Değeri) ĠKON tuĢ takımı için
CIHAZ
Tanım ve Konfigürasyon
TED
MX-ĠKON
Matrix ĠKON TuĢ takımı
1
NOT: Harici cihazlar için çekilebilecek maksimum akımın 0.8A olduğu unutulmamalıdır. Bunun
üzerindeki ihtiyaçlar için ilave bir güç kaynağı kullanılmalıdır.
Tablo 2: Farklı kablo uzunlukları için izi verilen “TED” değerleri
Kablo
Uzunluğu
(metre)
Tekli kablo için izin verilen sinyal
baĢına TED değeri
OV dönüĢümlü ikili standart kablo için izin
verilen sinyal baĢına TED değeri
100
3
4
75
4
6
50
6
9
25
13
18
Sayfa 3
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
Örnek 1
50m.
K+
KD
K-
KABUL
EDĠLEMEZ
100m.
TuĢ takımı 1
(1 TED)
TuĢ takımı 2
(1 TED)
TuĢ takımı 3
(1 TED)
TuĢ takımı 4
(1 TED)
Örnek 2
AUX+ / K+
KD
AUX- / K-
50m.
100m.
KABUL
EDĠLEBĠLĠR
TuĢ takımı 1
(1 TED)
Sayfa 4
TuĢ takımı 2
(1 TED)
TuĢ takımı 3
(1 TED)
TuĢ takımı 4
(1 TED)
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
1.4 Sisteme enerji verme
To mains
supply
NVM RESET
816
MATRIX
E
S
U
F
X
U
A
A
1
E
S
U
F
Y
R
E
T
T
A
B
P
M
A
5
E
S
U
F
C
A
P
M
A
2
Yıldırırm koruma
Topraklama terminali
E
S
U
F
D
A
P
Y
E
K
A
1
Dikkat!
Telefon girişinin korunması
için panel mutlak suretle
topraklanmalıdır.
RS-232
17V~
+ BAT -
+ SIREN -
NO1 C1
NO1 PGM2PGM3PGM4 PGM5PGM6 + AUX -
K+
KD
K-
Z1 COM Z2
Z3
COM Z4
+ AUX -
Z5
COM Z6
Z7
COM Z8
RING TIP
R-1
T-1
ÇOK ÖNEMLĠ
Elektrik bağlantısı
mutlaka kalifiye bir
elektrik / elektronik
teknisyeni tarafından
yapılmalıdır
Canlı Uç
Toprak
Nötr
Akü
7 Ah, 12V
Sigorta taşıyıcı tutamağı
(sigorta nominal - 250mA)
1.4.1 Elektrik Gecikmesi
Elektriğin verilmesini takiben panel 90 saniyelik gecikme sürecini baĢlatır. Bu gecikmenin asıl amacı
dedektörlere doğru çalıĢmaları için gerekli süreyi vererek yanlıĢ alarm riskini minimize etmek ve hatta ortadan
kaldırmaktır.
TuĢ takımları bu gecikme sürecinde gecikmeyi ifade etmek için ikonlarda gezinirken, Kurulu / Çözük ve
Kurmaya Hazır ikonları panelin elektriği bağlı ve çalıĢır durumda olduğunu belirtmek üzere yanıktır.
Bu 90 saniyelik süresinde panel kendini baĢlatır ve akü Ģarj devresini açar, fakat hiçbir zon ve girdi bilgisini
kontrol etmez (tüm zonlar, telefon hattı bağlantısı, akü seviyesi, Ģebeke elektriği, geniĢleme modülü, siren ve
sigortalar).
90 saniye süresinin sonunda tuĢ takımları bir kabul tonu çıkarır ve ikonlar arası gezinmeyi durdurur. Panel
normal çalıĢma pozisyonuna döner ve tüm zonlar ve girdiler kontrol edilmeye baĢlar.
Sayfa 5
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
2. KABLOLAMA DĠYAGRAMI
2.1 Matrix 6 PCB
1A Güç Çıkışı
için TT sigortası
“K+”
5A akü
sigortası
Terminal
17V ~
+BAT+AUX+SĠREN
PGM4
K+, K–
KD
NC1
С1
NO1
PGM2
PGM3
Z1
COM
Z2
Z3
COM
Z4
Z5
COM
Z6
RING
TIP
R-1
T-1
Sayfa 6
Panel konfigürasyonu sıfırlama linki
1A yardımcı güç
sigortası “+AUX”
Bağlantı
17V AC trafo giriĢi
12V DC akü giriĢi 5A sigorta korumalı “BATTERY FUSE”
Dedektörler için yardımcı güç çıkıĢı. 1A sigorta korumalı “AUX FUSE”
Siren artı.
PGM4 transistor çıkıĢı
TuĢ takımı enerji çıkıĢı. 1A sigorta korumalı “KEYPAD FUSE”
TuĢ takımı veri bağlantısı
PGM1 röle çıkıĢı. Normalde kapalı
PGM1 röle çıkıĢı. Ortak bağlantı
PGM1 röle çıkıĢı. Normalde açık
PGM2 transistor çıkıĢı
PGM3 transistor çıkıĢı
Zon 1
Zonlar için ortak giriĢ (0V)
Zon 2
Zon 3
Zonlar için ortak giriĢ (0V)
Zon 4
Zon 5
Zonlar için ortak giriĢ (0V)
Zon 6
PSTN telefon hattı (ġebeke)
PSTN telefon hattı (ġebeke)
Mekân içi telefon ünitesi bağlantısı
Mekân içi telefon ünitesi bağlantısı
Yıldırım düĢmesi için topraklama
MX-VOICE modülü
konektörü
RS232 direk PC
bağlantısı
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
2.2 Matrix 816 PCB
5A Akü Sigortası
1A Tuş takımı
Sigortası “K+”
1A Yardımcı Güç Kaynağı
Çıkışı“+AUX-”
Panel Konfigürasyoonu
Sıfırlama Bağlantısı
MX-IX16 Modülü İçin MX-VOICE Modülü için
Konektör
Konektör
NVM RESET
MATRIX816
E
S
U
F
X
U
A
A
1
E
S
U
F
Y
R
E
T
T
A
B
P
M
A
5
E
S
U
F
C
A
P
M
A
2
E
S
U
F
D
A
P
Y
E
K
A
1
RS-232
17V~
+ BAT –
2A AC Sigortası
Terminal
17V ~
+BAT+SIREN
SIRENNC1
С1
NO1
PGM2
PGM3
PGM4
PGM5
PGM6
+AUXK+, K–
KD
Z1
COM
Z2
Z3
COM
Z4
Z5
COM
Z6
Z7
COM
Z8
RING
TIP
R-1
T-1
+ SIREN –
– – – PGM1 – – –
NC1 C1 NO1 PGM2 PGM3 PGM4 PGM5 PGM6 + AUX –
K+
KD
K–
Z1 COM
Z2
Z3
COM Z4
+ AUX –
Z5
COM Z6
Z7
COM Z8
RING TIP
R-1
T-1
RS232 Direk PC bağlantı soketi
Bağlantı
17V AC trafo giriĢi. 2A sigorta korumalı “AC FUSE”
12V DC akü giriĢi. Sigorta korumalı 5A “BATTERY FUSE”
Siren artı (PGM7). 1A sigorta korumalı “AUX FUSE”
Siren seçicili transistor (PGM7).
PGM1 röle çıkıĢı. Normalde kapalı.
PGM1 röle çıkıĢı. Ortak çıkıĢ.
PGM1 röle çıkıĢı. Normalde açık.
PGM2 transistor çıkıĢı.
PGM3 transistor çıkıĢı.
PGM4 transistor çıkıĢı.
PGM5 transistor çıkıĢı.
PGM6 transistor çıkıĢı.
Yardımcı güç çıkıĢı; detektörler, tuĢ takımı v.b. 1A sigorta korumalı “AUX FUSE”
TuĢ takımı enerji çıkıĢı. 1A sigorta korumalı “KEYPAD FUSE”
TuĢ takımı veri bağlantısı
Zon 1
Zonlar için ortak giriĢ (0V)
Zon 2
Zon 3
Zonlar için ortak giriĢ (0V)
Zon 4
Zon 5
Zonlar için ortak giriĢ (0V)
Zon 6
Zon 7
Zonlar için ortak giriĢ (0V)
Zon 8
PSTN telefon hattı (ġebeke)
PSTN telefon hattı (ġebeke)
Mekân içi telefon ünitesi
Mekân içi telefon ünitesi
Yıldırım düĢmesi için topraklama
Sayfa 7
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
2.3 Güç Kaynağı & Telefon hattı bağlantısı
2.3.1 Matrix 6
Trafo
230V/17V
Akü 12V
Analog
Telefon
Hattına
Telefon
ünitesine
Telefon terminalleri
Çapraz bağlantısı
RING
R-1
~ 17V
TIP
T-1
Şebeke Elektriğine
~ 230V
2.3.2 Matrix 816
Analog
Telefon
Hattına
Telefon Ünitesine
Trafo
230/17 V
Telefon terminalleri
Çapraz bağlantısı
RING
R-1
TIP
~ 17 V
Şebeke Elektriğine
~ 230 V
Sayfa 8
Akü 12V
T-1
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
2.4 Sabotaj anahtar bağlantısı
2.4.1 Matrix 6
“Sabotaj” zonu olarak
ayarlanmış zonlar için
Sabotaj Anahtarı
bağlantısı
2.4.2 Matrix 816
“Sabotaj” zonu
olarak ayarlanmış
zonlar için Sabotaj
Anahtarı
bağlantısı
Sayfa 9
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
2.5 TuĢ takımı Bağlantısı
2.5.1 Matrix 6
Sabotajsız
Tuş Takımı
No1
Panele çoklu Tuş takımı Bağlantısı
Tuş takımı
No 1
Sayfa 10
Tuş takımı
No 2
Tuş takımı
No 3
Tuş takımı
No 4
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
Sabotajlı
“Sabotaj” zonu
olarak ayarlanmış
zonlar için Sabotaj
bağlantısı
Tuş Takımı
No1
KT
KTR
Tamper outputs
of RKP
Panele çoklu Tuş takımı Bağlantısı
“Sabotaj” zonu olarak ayarlanmış
zonlar için Sabotaj bağlantısı
Tuş Takımı
No 1
Tuş Takımı
No 2
Tuş Takımı
No 3
Tuş Takımı
No 4
Sayfa 11
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
2.5.2 Matrix 816
Sabotajsız
Tuş Takımı
No 1
Panele çoklu Tuş takımı Bağlantısı
Tuş takımı
No 1
Sayfa 12
Tuş takımı
No 2
Tuş takımı
No 3
Tuş takımı
No 4
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
Sabotajlı
“Sabotaj” zonu olarak ayarlanmış zonlar
için Sabotaj bağlantısı
Tuş takımı
No 1
KT
KTR
Tuş taımı
Sabotaj çıkışı
Panele çoklu Tuş takımı Bağlantısı
“Sabotaj” zonu olarak ayarlanmış zonlar
için Sabotaj bağlantısı
Tuş takımı
No 1
Tuş takımı
No 2
Tuş takımı
No 3
Tuş takımı
No 4
Sayfa 13
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
2.6 Zon Kablolaması
2.6.1 Normalde Kapalı Zon Kablolaması
Matrix 6
“Sabotaj” zonu olarak
ayarlanmış zonlar için Sabotaj
bağlantısı (var ise)
PIR
Dedektör
Manyetik Kontak
Zon 1
Zon 2
PIR
Dedektör
Zon 5
Matrix 816
“Sabotaj” zonu olarak
ayarlanmış zonlar için Sabotaj
bağlantısı
Manyetik Kontak
Zon 1
Sayfa 14
PIR
Dedektör
PIR
Dedektör
Zon
2
Zon
7
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
2.6.2 Tek Hat Sonu Dirençli (THSD) bağlantı
NOT: Kullanılmayan zonlar 4k7Ω ile dirençlenmelidir.
Matrix 6
4K7
4K7
4K7
Manyetik Kontak
Zon 1
PIR
Dedektör
PIR
Dedektör
Zon 2
Zon 6
Matrix 816
4k7
4k7
PIR
Dedektör
PIR
Dedektör
Zon
1
Zon
2
Sayfa 15
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
2.6.3 Çift Hat Sonu Dirençli (ÇHSD) bağlantı
NOT: Kullanılmayan zonlar 4k7Ω ile dirençlenmelidir.Matrix 6
4К7 4K7
4K7
PIR
Dedektör
Manyetik Kontak
Zon 1
Zon 2
Matrix 816
4k7 4k7
Sayfa 16
4К7 4K7
4К7
4k7 4k7
PIR
Dedektör
PIR
Dedektör
Zon 1
Zon 2
PIR
Dedektör
Zon 6
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
2.7 Direk PCB Kartı bağlantılı Zon Artırma Kartı (Matrix 816)
Z13 COM Z14 +AUX-
Z15 COM Z16
J4 PCB’ nin ÖBÜR
YÜZÜNDE YER ALAN
Z9 COM Z10 +AUXTerminal
Z9
COM
Z10
+AUXZ11
COM
Z12
Z13
COM
Z14
+AUXZ15
COM
Z16
Z11 COM Z12
Bağlantı
Zon 9
Zonlar için ortak giriĢ (0V)
Zon 10
Dedektör v.s. yardımcı güç çıkıĢı. Sigorta 1A “AUX FUSE”
Zon 11
Zonlar için ortak giriĢ (0V)
Zon 12
Zon 13
Zonlar için ortak giriĢ (0V)
Zon 14
Dedektör v.s. yardımcı güç çıkıĢı. Sigorta 1A “AUX FUSE”
Zon 15
Zonlar için ortak giriĢ (0V)
Zon 16
NVM RESET
MATRIX 816
Z13 COM Z14 +AUX-
Z15COM Z16
J4 PLACED ON
OTHER SIDE OF PCB
E
S
U
F
X
U
A
A
1
E
S
U
F
Y
R
E
T
T
A
B
P
M
A
5
E
S
U
F
C
A
P
M
A
2
E
S
U
F
D
A
P
Y
E
K
A
1
Z9 COM Z10 +AUX-
Z11COM Z12
RS-232
17V~
+ BAT -
+ SIREN -
NO1
C1
NO1 PGM2 PGM3 PGM4 PGM5 PGM6
+ AUX -
K+
KD
K-
Z1
COM
Z2
Z3
COM
Z4
+ AUX -
Z5
COM
Z6
Z7
COM
Z8
RING
TIP
R-1
T-1
Sayfa 17
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
2.8 MX-VOICE Modülü
Kayıtlı mesajı dinlemek
için hoparlör
Mikrofon
MATRIX PCB konektörü
Mesaj Numarası Göstergesi
Panele bağlı değilken dinlet / kaydet güç
kaynağı bağlantısı 9-12V
Dinlet / Kaydet Butonu
Mesaj Numarası Seçim
Butonu
PROGRAMLAMA
BaĢlangıç Bölümü: MX-VOICE modülü panele veya güç kaynağına bağlanmak zorundadır.
1. SES MESAJI NUMARASINI SEÇ. «MESSAGE NUMBER» seçim butonuna istenen numaraya ulaĢıncaya
kadar basınız.  …  (Sembol LED’ i).
2. SES KAYDI. «PLAY/RECORD» tuĢuna basınız ve karttaki mikrofona konuĢurken basılı tutunuz (kayıt mesaj
numarası flaĢ etmeye baĢladığında kayıt da baĢlayacaktır).
Mesaj bitince elinizi «PLAY/RECORD»
düğmesinden çekiniz. Mesaj bitimi olarak gösterilecektir. Mesaj uzunluğu en fazla 8 saniyedir.
3. KAYITLI SES MESAJINI DĠNLEME. «MESSAGE NUMBER» tuĢuna basarak dinlemek istediğiniz mesaj
numarasına kadar geliniz ve «PLAY/RECORD» butonuna bir kere basınız. Ses mesajı karta bağlı hoparlörden
dinletilecektir.
Sayfa 18
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
2.9 PGM ÇıkıĢ Kablolaması
2.9.1 Matrix 6 Buzzer, LED & Siren Kablolaması
К(-)
Flaşör
Lambası
12V
Siren 12V
А(+)
1К
А(+)
К(-)
LED
2.9.2 Matrix 816 –Siren (ve Buzzer & LED)
К(-)
Buzzer
12V
А(+)
А(+)
1К
LED
К(-)
Siren 12V
NOTE: Eğer siren kullanılmıyor ise, ya PGM 7‟ yi programdan kapayınız, ya da + SIREN –
terminallerini 1KΩ ile dirençleyin.
Sayfa 19
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
2.9.3 Yüksek Güç Siren Kablolaması
Sigorta
3A Ani Artışa Karşı
Yüksek Güçte Siren
15W, 30W
Battery
NOT: Yüksek güçlü siren (15W, 30W) bağlandığında, PGM1 (C1, NO1) çıkıĢları kullanılmalıdır. Bu
çıkıĢ maksimum 3A DC akımına kadar olan röle anahtarını ilave bir akü kullanımına izin verecek
Ģekilde kullandırır. (Bkz. Yukarıdaki diyagram)
Sayfa 20
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
2.9.4 Siren kablolaması
Matrix 6
PGM Çıkış Diyagramı
“Sabotaj” zonu olarak
ayarlanmış zonlar için
Sabotaj bağlantısı (var ise)
Transistor Çıkışı
PGM 2, PGM 3 andPGM 4
10К
PGM
4К7
Röle Çıkışı
PGM 1
BELLE
Kombine
harici siren
С1
NO1 NC1
PGM kapalı iken kontak pozisyonları
() Röle bobininde enerji yok
NOT: PGM1 mutlaka “DıĢ Siren” olarak programlanmalıdır. PGM 2 (bu örnekte) “Takip eden
FlâĢör” olarak programlanmalıdır.
Sayfa 21
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
Matrix 816
“Sabotaj” zonu olarak
ayarlanmış zonlar için
Sabotaj bağlantısı (var ise)
PGM çıkış diyagramı
Röle çıkışı
PGM 1
Transistor çıkışı
PGM 2, PGM 3 andPGM 4
10К
PGM
4К7
BELLE
Kombine
Harici Siren
С1
NO1 NC1
PGM kapalı iken kontak pozisyonları
() Röle bobininde enerji yok
NOT: PGM1 mutlaka “DıĢ Siren” olarak programlanmalıdır. PGM 2 (bu örnekte) “Takip eden
FlâĢör” olarak programlanmalıdır.
Sayfa 22
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
2.10 Akü takipli kart bağlantısı
1
7
V
~
+
B
A
T
-
Dip sviç ayarları
+ BAT OUT –
17V~
N
C
RT
Sviç J1
= Normalde kapalı
= Dirençli
J1 Sviç
= Tek dirençli
Header A = Kesme açık
Header B = Açık / Kapalı 24Hr
Sviç A
Sviç B
+
B
A
T
IN
–
-
Sviç C
Header C = Ayrı
LED göstergeleri
Sönük = Akü düşük
Yanık = iyi akü
10 saniye yavaş flaşlı
= Akü testi
+
Elektrik yok
Sıfrılama butonu
LED
NOT 1: Eğer zon bağlantısı kullanılıyor ise, J1 dip anahtarını uygun pozisyona getiriniz. Örnek
olarak: Normalde kapalı, hat sonu dirençli veya tek hat sonu dirençli gibi. Akü takip zon ayarları,
kontrol panelinki ile aynı olmalıdır.
NOT 2: UT giriĢi uzak testi baĢlatır.
Sayfa 23
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
2.11 Duman dedektörü bağlantısı
2.11.1 Matrix 6
Normalde açık
İkili Zon Kutuplaması
“Normalde Açık” programlanan Zonlar için
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
Çevrimdeki son Dedektör
(veya zondaki tek)
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
Çevrimdeki ikinci Dedektör
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
Çevrimdeki ilk Dedektör
İki Dirençli Bağlantı
“Normalde Açık” programlanan Zonlar için
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
4К7
4K7
Çevrimdeki son Dedektör
(veya zondaki tek)
Sayfa 24
Çevrimdeki ikinci Dedektör
Çevrimdeki ilk Dedektör
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
Normalde kapalı
“Normalde Kapalı” programlanan Zonlar
için
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
Çevrimdeki son Dedektör
(veya zondaki tek)
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
Çevrimdeki ikinci Dedektör
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
Çevrimdeki ilk Dedektör
İKİ Dirençli Bağlantı
“Normalde Kapalı” programlanan Zonlar
için
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
4К7
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
4К7
4К7
4K7
Çevrimdeki son Dedektör
(veya zondaki tek)
Çevrimdeki ikinci Dedektör
Çevrimdeki ilk Dedektör
Sayfa 25
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
2.11.2 Matrix 816
Normalde açık
İkili Zon Kutuplaması
“Normalde Açık” programlanan Zonlar için
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
Çevrimdeki son Dedektör
(veya zondaki tek)
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
Çevrimdeki ikinci Dedektör
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
Çevrimdeki ilk Dedektör
İKİ Dirençli Bağlantı
“Normalde Açık” programlanan Zonlar için
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
4К7
4K7
Çevrimdeki son Dedektör
(veya zondaki tek)
Sayfa 26
Çevrimdeki ikinci Dedektör
Çevrimdeki ilk Dedektör
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
Normalde kapalı
“Normalde Kapalı” programlanan Zonlar
için
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
Çevrimdeki son Dedektör
(veya zondaki tek)
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
Çevrimdeki ikinci Dedektör
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
Çevrimdeki ilk Dedektör
İKİ Dirençli Bağlantı
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
4К7
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
4 Kablolu
Yangın
Ddektörü
4К7
4К7
4K7
Çevrimdeki son Dedektör
(veya zondaki tek)
Çevrimdeki ikinci Dedektör
Çevrimdeki ilk Dedektör
Sayfa 27
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
3. TUġ TAKIMI
3.1 TuĢ Takımı TuĢları
Sayısal TuĢlar
Kullanıcı ġifreleri ve diğer dijital değerlerin
girilmesi için.
A, B, C ve D
A, B, C veya D kurlum konumlarını seçmek
için.
Yönlendirme TuĢları
Ekran verilerini kaydırmak için.
Kurma TuĢu
Konum değiĢtirmek ve açma/kapama
seçeneklerini kullanıcı ve programlayıcı
konumlarında değiĢtirmek için.
Yangın TuĢu
Yangın alarmı oluĢturmak için.
Sağlık TuĢu
Sağlık alarmı oluĢturmak için.
Panik TuĢu
Panik alarmı oluĢturmak için.
Fonksiyon TuĢu
Kullanıcı ve Programlayıcı konumunda
kullanılmak üzere.
Sayfa 28
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
3.2 TuĢ Takı Göstergeleri
Enerji
Hazır
Alarm
Sabotaj
Panik
Yangın
Hata
Kurulu
Çözük
Yanık
Doğru Elektrik Akımı
Yanıp Sönen
Akü hatası
Sönük
Elektrik Kesik
Yanık
Kurulabilir durumda, Açık Zon Yok
Yanıp Sönen
Programlama konumunda
Sönük
Bir veya daha fazla zan açık
Yanık
Olay Hafızası / FTA konumu – Zon aktif
YavaĢ Yanıp Sönen
FTA konumu alarm
Hızlı Yanıp Sönen
Silinmesi gereken Kapı alarmı veya hata sinyali – Olay kaydına
bakınız
Sönük
Aktif alarm yok
Yanık
Sabotaj durumu (olay hafıza ekranında)
Yanıp Sönen
FTA konumunda Sabotaj
Sönük
Sabotaj yok
Yanık
Panik alarmı (olay hafıza ekranında)
Yanıp Sönen
FTA konumunda Panik alarmı
Sönük
Panik alarmı yok
Yanık
Yangın alarmı (olay hafıza ekranında)
Yanıp Sönen
FTA konumunda Yangın alarmı
Sönük
Yangın alarmı yok
Yanık
Sistem hatalarını gösterir
Yanıp Sönen
TuĢ takımı programlama konumunda
Sönük
Hata yok
Yanık
Panel kurulu
Yanıp Sönen
Baypaslı kurulu
Sönük
Panel kurulu değil
Yanık
Panel kurulu değil
Yanıp Sönen
TuĢ takımı menü konumunda
Sönük
Panel Kurulu
Sayfa 29
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
4. ÖZELLĠKLERĠ
4.1.1 Matrix 6
ZONLAR
GÜÇ KAYNAĞI
Programlanabilir Zon sayısı – 6
Zon çevrim tipi – Normalde Açık, Normalde Kapalı,
THSD, ÇHSD
Zon çevrim akımı – 0.5mA maksimum
Zon çevrim süresi –
0.3 sn. (normal zonlar),
30 msn. (hızlı zonlar)
Zon kablo rezistansı – 470 OHM‟ den fazla olmamalı
Güç GiriĢi – 17V AC
Alçak voltaj çıkıĢı – 13.8V DC regüleli
Maksimum kapasite güç çıkıĢı (panel dâhil) – 1.25A
Maksimum bağlanacak dıĢ cihaz (akü hariç) – 0.6A
TRANSFORMATÖR GEREKSĠNĠMĠ
230VAC,
PGM ÇIKIġLARI
Programlanabilir ÇıkıĢ sayısı – 4
ÇıkıĢ tipi – En fazla 36 çeĢit
PGM1 – Röle kontakları, 30V DC @ 3A
PGM2 – Transistor açık kolektör, 200mA
PGM3 – Transistor açık kolektör, 200mA
PGM4 – Transistor açık kolektör, 500mA
120VAC,
DĠJĠTAL KOMUNĠKATÖR
Dijital Komunikatör – Analog hatlar
AKÜ
Birincil – 230VAC, 50Hz, 20W en az
Ġkincil – 17VAC, 1.25A
Birincil – 120VAC, 50Hz, 50W en az
Ġkincil – 16.5VAC, 40VA
AKIM TÜKETĠMĠ
Matrix 6 PCB – 60mA
TuĢ takımı MX-ICON – 50mA
TuĢ takımı MX-LED – 60mA
MEKANĠK
Tipi – ġarj edilebilir kuru akü
Akü Ģarjı baĢlaması – en az 5.5V
Akü kapasitesi – 2.8A/Saat… 7.2A/Saat
Akü terminalleri koruması – kısa devre & ters bağlama
Boyutları – 340 х 280 х 101 mm
Renk – Metalik / Beyaz
SĠGORTA KONTROLÜ
Yıldırım koruması – 6.75kV/125Amps
ÇEVRESEL
ÇalıĢma sıcaklığı: 0 ile +40ºC (+32 ile +104ºF)
Depolama sıcaklığı: –20 ile +40ºC (–4 ile +172ºF)
Sayfa 30
AC GĠRĠġĠ – 2A (çabuk patlamalı F1L)
YARDIMCI GÜÇ ÇIKIġI – 1A (çabuk patlamalı F1L)
TuĢ takımı güç – 1A (çabuk patlamalı F1L)
Akü giriĢi – 5A (yavaĢ patlamalı T5H)
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
4.1.2 Matrix 816
ZONLAR
Programlanabilir Zon sayısı – 8, 16’ ya geniĢleyebilir
Zon çevrim tipi – Normalde Açık, Normalde Kapalı,
THSD, ÇHSD
Zon çevrim akımı – 0.5mA maksimum
Zon çevrim süresi –
0.3 sn. (normal zonlar),
30 msn. (hızlı zonlar)
Zon kablo rezistansı – 470 OHM‟ den fazla olmamalı
GÜÇ KAYNAĞI
Güç GiriĢi – 17V AC
Alçak voltaj çıkıĢı – 13.8V DC regüleli
Maksimum kapasite güç çıkıĢı (panel dâhil) – 1.25A
TRANSFORMATÖR GEREKSĠNĠMĠ
230VAC,
PGM ÇIKIġLARI
Programlanabilir ÇıkıĢ sayısı – 7
ÇıkıĢ tipi – PGM 1-6 En fazla 36 çeĢit, PGM7 37
PGM1 – Röle kontakları, 30V DC @ 3A
PGM2 – Transistor açık kolektör, 200mA
PGM3 – Transistor açık kolektör, 200mA
PGM4 – Transistor açık kolektör, 500mA
PGM5 – Transistor açık kolektör, 200mA
PGM6 – Transistor açık kolektör, 200mA
Siren – Transistor açık kolektör, 500mA
DĠJĠTAL KOMUNĠKATÖR
Dijital Komunikatör – Analog hatlar
Yıldırım koruması – 6.75kV/125Amps
120VAC,
Birincil – 230VAC, 50Hz, 20W en az
Ġkincil – 17VAC, 1.25A
Birincil – 120VAC, 50Hz, 50W en az
Ġkincil – 16.5VAC, 40VA
ENERJĠ TASARRUFU
Matrix 816 PCB – 60mA
TuĢ takımı MX-ICON – 50mA
Karttan zon geniĢleme modülü – 1mA
AKÜ
Tipi – ġarj edilebilir kuru akü
Akü Ģarjı baĢlaması – en az 5.5V
Akü kapasitesi – 2.8A/Saat… 7.2A/Saat
Akü terminalleri koruması – kısa devre & ters bağlama
Akü düĢük kesilmesi – 10.4V
MEKANĠK
SĠGORTA KONTROLÜ
Boyutları – 340 х 280 х 101 mm
Renk – Metalik / Beyaz
AC GĠRĠġĠ – 2A (çabuk patlamalı F1L)
YARDIMCI GÜÇ ÇIKIġI – 1A (çabuk patlamalı F1L)
TuĢ takımı güç – 1A (çabuk patlamalı F1L)
Akü giriĢi – 5A (yavaĢ patlamalı T5H)
ÇEVERESEL FAKTÖRLER
ÇalıĢma sıcaklığı: 0 ile +40ºC (+32 ile +104ºF)
Depolama sıcaklığı: –20 ile +40ºC (–4 ile +172ºF)
NOT: Akü Ģarj voltajı mikroiĢlemci kontrollüdür ve gerektiğinde açık veya kapalı konumuna
programlanabilir. Akü voltajını ölçebilmek için akünün bağlı olması gereklidir, aksi takdirde
yanlıĢ bir voltaj ölçümü yapılmıĢ olur.
Sayfa 31
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
4.2 Akü kapasite hesaplamaları
EN50131-6 normu çerçevesinde, akü Ģarj süresi 72 saati geçemez.
Toplam sistemin çektiği akım (panel ve bağlı tüm aparatlar dâhil) 610mA’ i geçemez (panel + Aux + bell +
K+).
UK Gereksinimleri
Elektrik kesintisi durumunda, akü herhangi bir alarm olmaz ise en az 8 saat çalıĢır durumda tutabilmelidir.
Maksimum izin verilen alarm çalma süresi ise 20 dakikadır.
Örnek Hesaplama
Alarmsı durumda 7 saat 40 dakika = 7.67 Saat:
Kontrol paneli
0.130A
TuĢ Takımı
0.015A
Detektörler (8 detektör, her biri 15mA)
0.120A
DıĢ siren
0.050A
DıĢ flâĢör
0.000A
Toplam akım
0.315A
Amper/saat kapasitesi
0.315A x 7.67h = 2.41Ah
Alarm durumu 20 dakika= 0.33Hrs:
Kontrol paneli
0.130A
TuĢ Takımı
0.015A
Detektörler (8 detektör, her biri 15mA)
0.120A
DıĢ siren
0.350A
DıĢ flâĢör
0.150A
Toplam akım
0.765A
Amper/saat kapasitesi
0.765A x 0.33h = 0.25Ah
Minimum Akü Kapasitesi = 2.41A + 0.25A
Sayfa 32
2.66Ah
Matrix 6 /816 Montaj Kılavuzu
1.
Elektrik bağlantısı, mutlak suretle elektrik / elektronik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
2.
Topraklama: Bu ürün mutlak topraklanmalıdır.
3.
Fonksiyonel toprak: Ünitenin sağlıklı çalıĢması için topraklama Ģarttır.
4.
Üniteyi anahtarsız, 3 Amper sigortaya 0.75mm2, kablo kullanarak
bulduğunuzdan emin değilseniz çift kutuplamalı bağlantısız sürümü kullanınız.
5.
Panele servis verirken daima güç kablosunu izole ediniz veya elektrik bağlantısını kesiniz.
6.
Sigortalar: Yangına karĢı sürekli koruma için, daima aynı tip ve dereceli sigorta ile değiĢtiriniz.
7.
Ürün içerisinde kullanıcıların servis verebileceği bir parça yoktur.
8.
Bu üniteyi elektrik kablo giriĢine dıĢarıdan müdahale edilemeyecek bir yere monte ediniz.
9.
Havalandırma: Doğru hava dolaĢımı olmasına dikkat ediniz. Paneli iki taraftan yeterli mesafesi
olan bir yere ve dik yerleĢtiriniz. DöĢeme, kumaĢ, kutu gibi materyallerle üstünün kapanmamasına
önem veriniz. Isı kaynaklarının üstüne, altına veya yanı gibi yakınlarına monte etmeyiniz.
bağlayınız.
Nötrü
UYUMLULUK
5. EMNĠYET & ONAYLAR
10. Kablolama bittikten sonra, kablo bağı ile kabloları toplayınız.
11. Paneli monte edildiği zeminin akü ve diğer aparatlarla birlikte tüm ağırlığını taĢıyabileceğine emin
olduğunuz bir duvara monte ediniz.
12. AKÜ: Akü bağlantıları yapıldıktan sonra uçları herhangi bir metalle temas etmemesine özen
gösteriniz. Ġzoleli akü ucu bağlantısı kullanınız.
13. Biten eski aküleri çevre kirliliğine sebebiyet vermeyecek Ģekilde çöpe atınız.
14. Akü kılıfı yangın geçirmez olmalıdır.
15. Su: Paneli su ve benzeri sıvılardan uzak, su kaçağına maruz kalmayacak bir yere monte ettiğiniz
den emi olunuz. Panel kapalı alanlarda kullanılmak üzere dizayn edilmiĢtir.
ĠKONLAR
Korumalı Toprak
Elektrik prizine veya yere topraklanmalıdır.
Korumalı Ekleme
Fonksiyonel
Toprak
Cihaz korumalı toprak ile topraklanmalıdır.
Yer toprağına topraklanmalıdır.
Sayfa 33
BĠGES GÜVENLĠ HAYAT TEKNOLOJĠLERĠ A.ġ.
Tel: +90 212 216 45 48
ÇalıĢma saatleri: 9:00 – 18:30, Pazartesi - Cuma
E-posta: [email protected]
Web Sayfası: www.pyronix.com.tr
GARANTĠ
Bu ürün 2 yıllık standart garanti koĢullarında fabrikasyon hatalara karĢı garantilidir. Kalitede, müĢteri
iliĢkilerinde ve tasarımda süregelen geliĢmeler çerçevesinde, Pyronix bu süreyi önceden bildirmeksizin
uzatma hakkını kendinde saklı tutar.

Benzer belgeler