İHALE DOSYASI “Ofis malzemelerinin Satın Alınması”

Yorumlar

Transkript

İHALE DOSYASI “Ofis malzemelerinin Satın Alınması”
İHALEDOSYASI
“OfismalzemelerininSatın
Alınması”
İhaleReferansNumarası:
PT-2016-002
İhale Dosyası / PT-2016-002
1/5
İHALEŞARTNAMESİ
Hayata Destek Derneği (STL) Suriye ve Irak’ dan gelen sığınmacılara yönelik olarak 2016 yılı
içerisindegerçekleştireceğiprojeleriçingerekliofisihtiyaçlarınınsatınalımıkonusundaaşağıda
belirtilmişkoşullardahilindetekliftoplayacaktır.
İhale prosedürleri Hayata Destek Derneği (STL) yetkilileri tarafından yürütülecek ve Hayata
DestekDerneği’ndeoluşturulacakihalekomisyonutarafındanihalesonucunakararverilecektir.
Talepolmasıdurumundafonverenkuruluştantemsilcilerdegözlemciolarakihaleprosedürlerine
katılımgösterebileceklerdir.
İhalebaşvurusundabulunanfirmalar,budokümandayeralanözelvegenelkoşulları,kendisatış
koşullarıneolursaolsunherhangibiristisnaolmadankabuletmişsayılır.
İhalebaşvurusundabulunanfirmaların,dosyayıdikkatliceincelemelerivetalepedilenbilgileri,
formlarıvevarsaözeldokümanlarıgerektiğişekildesunmalarıbeklenmektedir.
İhaledosyasındatalepedilenbütündokümanlarınsonbaşvurutarihinekadargönderilmemesive
eksikolmasıdurumundabaşvurudeğerlendirmeyealınmayacaktır.
1. KatılımUygunluğu
İhale Komisyonu ihaleye katılan firmalardan aşağıda yer alan koşulları yerine getirmesini
beklemektedir;
• Enaz3yıldırihaleyekonuolanişkolundafaaliyetgösteriyorolmak,
İhaleTürkiye’dekayıtlıveyukarıdakişartlarısağlayanbütünfirmalaraeşitşartlardaaçıktır.
1.1 İhaleDışıBırakılmaNedenleri Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı
bırakılacaktır:
1.1.1 İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan
eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir
durumdaolan,
1.1.2 İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre
benzerbirdurumdaolan,
1.1.3 İhale tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde, ihale komisyonunda bulunan kuruluşlar ile
yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, işveren
tarafındanispatedilen,
1.1.4 İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten
menedilmişolan,
1.1.5 Bu şartname ile ihale komisyonu tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya
yanıltıcıbilgive/veyasahtebelgeverdiğitespitedilen.
1.2YasakFiilveyaDavranışlar
İhalesüresinceaşağıdabelirtilenfiilveyadavranışlardabulunmakyasaktır:
1.2.1 Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya
başkayollarlaihaleyeilişkinişlemlerefesatkarıştırmakveyabunateşebbüsetmek.
1.2.2 İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda
bulunmak.
1.2.3 Sahtebelgeveyasahteteminatdüzenlemek,kullanmakveyabunlarateşebbüsetmek.
1.2.4 İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da
vekâletenbirdenfazlateklifvermek.
İhale Dosyası / PT-2016-002
2/5
2. ZamanPlanlaması
İhaleİlanTarihi
Hayata Destek Derneği’nden herhangi bir
açıklamatalepetmekiçinsontarih
Hayata Destek Derneği tarafından yapılacak
olanaçıklamalariçinsontarih
İhaleBaşvurularıiçinsontarih
İhalebaşvurularınındeğerlendirilmesi
Başarılıolanfirmayahaberverilmesi
Sözleşmeimzalanması
*BelirtilenzamanlarTürkiyeyerelsaatidir.
TARİH
08Aralık2015
SAAT*
17Aralık2015
17:00
18Aralık2015
18:00
22Aralık2015
23Aralık2015
24Aralık2015
25Aralık2015
17:00
3. İhaleninkapsamı
Bu ihale kapsamında, komisyon üyeleri 12 (on iki) aylık bir süre boyunca gerçekleştirilecek
projelerdekigerekliofisihtiyaçlarınınsatınalımıyapılacakfirmanınbelirlenmesidir.
Ofismalzemeleriiçinkategorilerşuşekildebelirlenmiştir.
• OfisKırtasiye
• Kağıt
• GıdaveTemizlik
• KartuşveToner
• Ofisyapı
• OkulKırtasiye
• OfisElektroniği
3.1 Değerlendirme:
HayataDestekDerneği,gelenteklifleriikiaçıdandeğerlendirecektir.
Tekliflerdebakılacaknoktalar;
1. SatınAlımBedeli
2. İskontooranı
3. Satınalınanürünlerinkalitesi
4. Teslimsüresi
3.2 Tutar:
Hayata Destek Derneği (STL) 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında
gerçekleştireceği projeler için gerekli ofis ihtiyaçlarının satın alınması konusunda ihale
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. İhale kapsamında belirtilen süre içerisinde satın
alınımı hedeflenen toplam miktar en az 200.000.00 TL(İkiYüzBinTürkLirası) dir. Bu
miktar derneğimiz projelerine bağlı olarak artmakta olabileceğinden ihale komisyonu
üyelerininbirtaahhüttüdeğildir.
3.3 Ödeme:
Faturalar siparişe göre düzenlenecek olup, ürünlerle beraber teslim edilecektir. Ödeme
faturanınteslimalınmasındansonra5(Beş)işgünüiçerisindefirmanınbankahesabına
yatırılacaktır.
4. Dokümantasyon
İhaleyekatılanfirmalarınteklifdosyasınaekolarak;
• Referansdosyası
• Şartnamedeyeralan“1,1İhaledışıbırakılma”sebeplerindenherhangibirinitaşımadığına
dairyazılıtaahhütname
• İşhacminigösterenson3yılaaitbilançosu
İhale Dosyası / PT-2016-002
3/5
5.DövizKuru
Firmalar tarafından verilen tekliflerde geçen meblağlar Türk Lirası olarak yazılması
gerekmektedir.
6.Teklifgeçerliliksüresi:
01Ocak2016-31Aralık2016tarihleriarasındageçerliolacaktır.
7.Teklifveprosedürlerdekullanılacakdil:
TekliflervesunulanilgilidiğertümdokümanlarTürkçeyazılacaktır.Türkçeolarakyazılmamış
dokümanlarınçevirilerikabuledilecektir.
8.İhalebaşvurularısonlanmadanönceekbilgipaylaşımı
HayataDestekDerneğiyadabaşvuruyapankuruluşlardanherhangibirininihaledosyasıileilgili
talepettiğiekbilgiyeistinadenverilecekolancevapaynızamandabütünbaşvuranlarilepaylaşılır.
İhaleye başvuru yapacak olan kurumlar ihale başvuru tarihinden önce, referans numarasını
bildirmekşartıileaşağıdakie-mailadresleriaracılığıileyazılıolaraksorularınısorabilirler.
İlgiliKişiler :ŞefikSerkanDenli
E-mail :[email protected]
İhaledosyasıileilgiliyapılacakbiraçıklamayadadeğişiklikaynıandabütünbaşvuranadaylarile
paylaşılacaktır.İhalesüresincebaşvurankurumlarileikiligörüşmeleryapılmayacaktır.
9.Tekliflerinsunulması:
Teklifleringönderileceğiadres;
HayataDestekDerneği(STL)
KoşuyoluMah.CenapŞahabettinSok.No:42/134718Kadıköy,İstanbul
Ensonteslimtarihi:
22Aralık2015/Saat:17:00
Teklifler iki adet orijinal (“Orijinal” olarak etiketlenmeli) ve bir adet kopya (“Kopya” olarak
etiketlenmeli)olarakkapalıbirzarftapostayoluilegönderilmelidir.Zarfınüzerindeihalereferans
numarasıolanPT-2016-002yazılmasıgerekmektedir.
10.İhaleteklifindedeğişiklikyapılmasıveteklifingeriçekilmesi:
Tekliflerin en geç teslim edilmesi gereken tarihten önce yazılı bildirim ile tekliflerde değişiklik
yapılabiliryadatekliflergeriçekilebilir.Engeçteslimtarihindensonradeğişiklikyapılamaz.İhale
teklifiningeriçekilmesişartsızvekoşulsuzolurveihalekatılımprosedürünüsonlandırır.
İhaledeğişikliğiveihaleningeriçekilmesiyazılıolarakiletilmelidir.
11.İhaleteklifmaliyeti:
İhale teklifinin hazırlanması ve sunulması sırasında oluşan bütün masraflar ihale teklifi sahibi
tarafındankarşılanır.İhaleninsonucunabakılmaksızınhiçbirmasrafıngeriödemesiyapılmaz.
İhale Dosyası / PT-2016-002
4/5
12.İhalelerinAçılmasıvedeğerlendirilmesi:
Kapalı zarfların içerisinde sunulan ihale teklifleri, ihale komitesi tarafından açılır ve ihale
şartlarına uygunlukları incelenir ve kayıt altına alınır. Gerek duyulması halinde başvuru yapan
firmalardanteklifleriileilgiliaçıklamatalepedilebilir.
İhaleşartlarınıyerinegetirenfirmalarınteklifleri,ihalekomitesitarafındandeğerlendirilir.İhale
komitesi Hayata Destek Derneği yetkilileri ve gerekli durumlarda uzmanlar tarafından
oluşturulabilir.Tekliflerteknikveidariyeterlilikleriaçısındandeğerlendirilirveekonomikolarak
avantajlıveaynızamandafiyatkalitedengesigözönündebulundurularakkararverilir.
13.İhaleninsonuçlandırılmasıvekontratimzalanması:
Değerlendirme sonucu seçilen firma yazılı olarak bilgilendirilir ve takiben 5(beş) iş günü
içerisindesözleşmeimzalanır.
Değerlendirme sonucu seçilmeyen firmalar elektronik posta yoluyla 10(on) iş günü içerisinde
bilgilendirilir.
Seçilen firmanın sözleşmeyi imzalamaması durumunda, ihale komitesi tarafından ikinci en iyi
olarakbelirlenenfirmayazılıolarakbilgilendirilirvetakiben5(beş)işgünüiçerisindesözleşme
imzalanır.
14.İhaleTekliflerininSaklanması
HayataDestekDerneğibuihalesonucundatoplananihaleteklifleriniilerikitarihlerdeyapılacak
olandenetimleriçinsaklamaklayükümlüdürveihaletekliflerigerigönderilmez.
15.SözleşmeŞekli
Hizmetsözleşmesiihaleşartlarınıdaiçerecekşekildeihalekomisyonutarafındanhazırlanacaktır.
İhalekomisyonundakikurumlarseçilenfirmaile“HizmetSözleşmesi”imzalanacaktır.
16.İhaleniniptaledilmesi:
İhaleniniptaledilmesidurumunda,ihaleyekatılanfirmalarenkısazamandahaberdaredilir.Eğer
ihalesürecitekliflerdeğerlendirilmedenolurise,budurumdatekliflerfirmalaraaçılmadangeri
gönderilir.
İhaleniniptaledilmesidurumu;
1. İhale süreci başarılı bir şekilde tamamlanmasına rağmen kaliteli ya da finansal açıdan
yeterlibirteklifgelmemişolması
2. Projeninfinansalveteknikşartlarındavetemelhedeflerinietkileyecekşekildeşartların
değişmesi
3. Dışnedenlerdendolayıprojeninuygulanabilirliğinikaybetmesi;
4. Teklifverenfirmalarınteknikveidarişartlarıyerinegetirmesinerağmenfinansalaçıdan
hiçbirinintalepedilenfiyatlarıkarşılayamaması;
5. Adilbirihalesüreciningerçekleşmeyecekşekildeihalesürecininetkilenmesidurumu.
Hiçbir koşulda ihale komisyonu ihalenin iptalinden doğan zararlardan ve kar kayıplarından
sorumlu tutulamaz. İhalenin ilan edilmiş olması ihale komisyonundaki kurumların projeyi
uygulamasıgerektiğianlamınagelmez.
İhale Dosyası / PT-2016-002
5/5

Benzer belgeler

2014Dernekler Beyannamesi 2014

2014Dernekler Beyannamesi 2014 7. Yönetim Kurulu Başkanının Adı ve Soyadı: SEMA  7.1 Cep Telefon No:

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÜNİYURT ÖZEL

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÜNİYURT ÖZEL a. Öğrenci/veli yurt ücretini ödeme planına uygun olarak ödemekle yükümlüdür. b. Öğrenci/veli aynı zamanda depozitoyu da kayıt işlemlerinin başında yurt muhasebesine teslim eder. c. Yurt yönetimi, ...

Detaylı

Katilim listesi

Katilim listesi "MEVSİMLİK GEZİCİ TARIMDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ" VII. YUVARLAK MASA TOPLANTISI, 11 ARALIK 2015 VII. ROUNDTABLE on "CHILD LABOR IN SEASONAL MIGRATORY AGRICULTURAL WORK", 11TH DECEMBER 2015 NO

Detaylı