MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU 1

Yorumlar

Transkript

MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU 1
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
TARİH
SAYFA TÜR
BarıĢ Derneği tarafından düzenlenen
"KuruluĢunun 28. yılında Dünya
BarıĢ Konseyi" ile "BarıĢsever
Aydınlar ve Vrostlav Konferansının
30. Yılı" konulu konferansların
bilgisini içeren bülten.
BarıĢ Derneği, Dünya BarıĢ
Konseyi, konferans
Enis CoĢkun,
Orhan Taylan
18.11.1978
1
BÜLTEN
2
BarıĢ Derneği Basın Yayın
Komisyonu tarafından yayınlanan
bülten [BarıĢ Haberleri Sayı: 13]
Romesh
Chandra,
Purnendu K.
Banerjee,
Tem.78
20
BÜLTEN,
RAPOR
1
3
BarıĢ Haberleri, Sayı: 10
Enis CoĢkun,
Mahmut
Dikerdem
22.06.1978
1
BÜLTEN
Orijinal, daktilo,
teksir
1
4
BarıĢ Haberleri Sayı: 11
BarıĢ Derneği, Türkiye-SSCB
siyasal belgesi, Nötron
bombası ve siyasal belge,
NATO ve siyasal belge, Dünya
BarıĢ Hareketinin 30.
yıldönümü, ırkçılığa karĢı
dünya konferansı, BirleĢmiĢ
Milletler Genel Sekreterinin
konuĢması, Irkçılık ve
silahsızlanma, Ġsrail'in
Lübnan'daki ırkçı
uygulamaları, NATO'nun
Zairedeki askeri müdahalesi,
Güney Afrika üzerine karar
BarıĢ Derneği Sovyetler Birliği
gezisi raporu, DĠSK'in 15-16
Haziran kutlamaları için
gönderilen mesaj, Bulgar
TV'nin Mahmut Dikerdem ile
görüĢmesi, 1 Eylül Dünya
BarıĢ Günü kutlamaları hazırlık
BarıĢ Derneği, Nötron
bombasına Hayır kampanyası,
Irak Genel Metal ĠĢçileri
Sendikası BarıĢ Derneği
ziyareti, Bulgaristan Devlet ve
Toplumsal Hizmetler ĠĢçileri
Sendikası BarıĢ Derneği
ziyareti
Mahmut
Dikerdem
02.07.1978
1
BÜLTEN
Orijinal, daktilo,
teksir
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
1
1
1
ÖZELLİK
Antetli kağıt,
daktilo, teksir
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
ANAHTAR KELİME
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
BarıĢ Derneği üye toplantısına
katılım daveti
BarıĢ Derneği, Dünya BarıĢ
Konseyi, Türkiye'de
düzenlenecek uluslararası
konferans hazırlık çalıĢmaları
1
10
BarıĢ Haberleri [sayı ve tarih
belirtilmemiĢ]
BarıĢ Derneği, 21-28 Mart
1979 Irk Ayrımıyla SavaĢım
Haftası, Ġnsan Hakları
sempozyumu [27-31 Mart
1979], Dünya BarıĢ Güçleri,
Dünya BarıĢ Konseyi
BarıĢ Haberleri Sayı: 14
BarıĢ Derneği, 1 Eylül Dünya
BarıĢ Günü Ġstanbul
kutlamaları, Libya Halk
Meclisi adına Dr. Ali
Elhouderi'nin BarıĢ Derneği
ziyareti, Çekoslovakya
Sosyalist Cumhuriyeti
BaĢkonsolosu Vaclav Hlavak'ın
BarıĢ Derneği ziyareti, Ġnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi'nin
30. yılı
BarıĢ Haberleri, Sayı: 15
Arap ve Afrika Halklarıyla
DayanıĢma, Dünya
Silahsızlanma Haftası
BarıĢ Haberleri, Sayı: 16 [Zekeriya
BarıĢ Derneği, Zekeriya
Sertel'in Anıları üzerine Milliyet
Sertel'in anıları, soğuk savaĢ
Gazetesinde yayımlanan açıklamanın kıĢkırtıcılığı
tam metnini içerir]
BarıĢ Haberleri, Sayı: 18
BarıĢ Derneği, Dünya
Silahsızlanma Haftası, BükreĢ
Uluslararası Konferansı, BarıĢ
Derneği delegasyonunun
Bulgaristan ziyareti
2
KİŞİ ADLARI
TARİH
SAYFA TÜR
Dr. Ali
Elhouderi,
Vaclav Hlavak,
Haluk Gerger,
Mahmut
Dikerdem, Enis
CoĢkun, Bedir
Aydemir
18.08.1978
1
BÜLTEN
Orijinal, daktilo,
teksir
Enis CoĢkun,
Ali Sirmen
23.09.1978
1
BÜLTEN
Orijinal, daktilo,
teksir
Zekeriya Sertel
07.10.1978
1
BÜLTEN
Orijinal, daktilo,
teksir
Mehmet Ali
25.10.1978
Pestilci, Ruhi
Su, Cemal Kıral,
Julide Gülizar,
Süleyman
CoĢkun, Osman
Ġkiz
Enis CoĢkun
1979
1
BÜLTEN
Orijinal, daktilo,
teksir
1
ÇAĞRI
Orijinal, daktilo,
teksir, ıslak imzalı
1
BÜLTEN
Orijinal, daktilo,
teksir
1979
ÖZELLİK
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
11
BarıĢ Haberleri, Sayı: 19
1
12
BarıĢ Haberleri, Sayı: 28
1
13
BarıĢ Derneği Merkez Yürütme
Kurulu (MYK) BaĢkanı Mahmut
Dikerdem'in Dünya BarıĢ Konseyi
(DBK) BaĢkanı Romesh Chandra'ya
gönderdiği kutlama mesajı ve
Romesh Chandra'nın cevabı.
1
14
BarıĢ Haberleri, Sayı: 41
1
15
BarıĢ Derneği Yayınları: 1, BarıĢ
derneği kuruluĢ haberi.
1
16
BarıĢ Haberleri, Sayı: 41
1
17
BarıĢ Haberleri, Sayı: 42
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
BarıĢ Derneği, Kıbrıslı
öğrenciler, barınma
BarıĢ Derneği, Dünya BarıĢ
Konseyi, Romesh Chandra'nın
60. yaĢ günü
BarıĢ Derneği, Dünya BarıĢ
Konseyi (DBK), DBK Ġnsan
Hakları Komisyonu, DBK
Sendikalar Komisyonu, DBK
Kültür Eğitim ve Bilim
Komisyonu, DBK BarıĢ için
Parlamenterler Komisyonu
BarıĢ Derneği, Merkez
Yürütme Kurulu (MYK),
Ortadoğu'daki son geliĢmeler
üzerine açıklama, barıĢ güçleri
ile dayanıĢma çağrısı
BarıĢ Derneği, 3 Nisan 1977
Dernek kuruluĢu, Ġstanbul
Barosu çağrısı, 1 Eylül Dünya
BarıĢ Günü kutlamaları,
BarıĢsever halka çağrı,
Mahmut Dikerdem'in kuruluĢla
ilgili açıklaması, kurucular
listesi
BarıĢ Derneği, Dünya BarıĢ
Konseyi (DBK) toplantısı,
Yeni ABD füzeleri tehdidini
durdurma eylemi
BarıĢ Derneği, 26-27 Ocak
1980 GeniĢletilmiĢ Yönetim
Kurulu toplantısı, barıĢ için
savaĢımla demokrasi, BarıĢ
Derneği Ulusal Hazırlık
komitesi kuruluĢu, eylem
programına iliĢkin karar,
Dünya BarıĢ Güçleri, faĢizm
3
TARİH
SAYFA TÜR
24.11.1978
1
BÜLTEN
Romesh
Chandra
19.04.1979
1
BÜLTEN
Mahmut
Dikerdem,
Romesh
Chandra
1979
1
MESAJ
YAZISI
Orijinal, daktilo,
teksir
09.01.1979
1
BÜLTEN
Orijinal, daktilo,
teksir
03.04.1977
8
YAYIN
Orijinal, logo
[6.5cm*5cm
(en*boy)]
24.12.1979
1
BÜLTEN
Orijinal, daktilo,
teksir
Oca.80
8
BÜLTEN
Orijinal
Mahmut
Dikerdem
Mahmut
Dikerdem, Halit
Erdem, Behice
Boran, Ġ. Hakkı
Öztorun, Ahmet
Kaçmaz,
Romesh
Chandra
ÖZELLİK
Orijinal, daktilo,
teksir
Orijinal, daktilo,
teksir
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
18
Dünya BarıĢ Konseyi ile BarıĢ
Derneği'nin ortaklaĢa düzenledikleri
ve 1979 yılında Türkiye'de
toplanacak olan "Yakındoğu ve
Balkanlarda BarıĢ ve Dostluk için
Ekonomik, Teknolojik, Kültürel
ĠĢbirliği Konferansı"nın ilk hazırlık
toplantısı ve basına yapılan
açıklamanın metni.
1
19
1
20
Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği
belgeleri (Mektup, yazıĢmalar).
"Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği
Konferansı Helsinki Zirvesinde
Türkiye" T. C. DıĢiĢleri Bakanlığı
SIGM/SIAD AGIK Yayınları No: 2,
kitapçık. Komisyon raporları (1. ve
2. komisyon)
Akdeniz'de BarıĢ, ĠĢbirliği ve
Güvenlik Uluslararası Konferansı
hazırlık komitesi toplantısı raporu
1
21
Akdeniz'de Uluslararası BarıĢ,
Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı
hakkında bilgilendirme ve çağrı
metni
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
TARİH
SAYFA TÜR
BarıĢ Derneği, Dünya BarıĢ
Konseyi (DBK), konferans
çağrısı ve açıklaması, Türkiye
Barolar Birliği (TBB), Türk
Tabipler Birliği (TTB), Filistin
KurtuluĢ Örgütü (FKÖ),
Bulgaristan, Yunanistan,
Lübnan, Türkiye BarıĢ
Temsilcileri, Ġlerici Kadınlar
Derneği (ĠKD), Karikatürcüler
Derneği, Türkiye Yazarlar
Sendikası (TYS), Köy-Der,
Tüs-Der, Türkiye Jeoloji
Kurumu, Yakındoğu ve
Balkanlar iĢbirliği
BarıĢ Derneği, Avrupa
Güvenlik ve ĠĢbirliği,
konferans, Helsinki Zirvesi,
YUED SavaĢımında Ortadoğu
ve Balkanlarda ĠĢbirliği
1978
3
BASIN
Fotokopi, daktilo
AÇIKLAMASI
1978-1980
92
BROġÜR,
KĠTAPÇIK,
MEKTUP,
YAZIġMA
Orijinal, fotokopi,
daktilo, matbuat
Atina-Akdeniz barıĢ toplantısı,
BarıĢ güvenlik ve ĠĢbirliği
konferansı, Akdeniz'de barıĢ,
Akdeniz'de iĢbirliği konferansı
rapor.
Akdeniz'de Uluslararası BarıĢ,
Güvenlik ve ĠĢbirliği
Konferansı, Dünya BarıĢ
Konseyi, Filistin, Lübnan,
Ortadoğu, Kıbrıs, Ege denizi,
Malta, Ġspanya, silahsızlanma,
Akdeniz barıĢ bölgesi
10.12.197711.12.1977
4
RAPOR
Orijinal, daktilo,
teksir
09.02.197812.02.1978
4
ÇAĞRI
Orijinal, daktilo,
teksir
4
ÖZELLİK
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
22
1
23
1
24
1
25
International Conference for Peace,
Security and Cooperation in the
Mediterranean, Preparatory
Committee Meeting, Athens
December 10-11.1977 (Akdeniz'de
Uluslararası BarıĢ, Güvenlik ve
ĠĢbirliği Konferansı, Hazırlık
Komitesi toplantısı raporu)
1
26
Akdeniz'de Uluslararası BarıĢ,
Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı
(Ġspanyolca metin)
Türkiye BarıĢ ve Özgürlük Komitesi
imzalı, "International Conference for
Peace, Security and Cooperation in
the Mediterranean", Athens,
February 9 to 12 1978 (Akdeniz'de
Uluslararası BarıĢ, Güvenlik ve
ĠĢbirliği Konferansı, Atina 9-12
ġubat 1978)
International Conference for Peace,
Security and Cooperation in the
Mediterranean", Athens, February 9
to 12 1978, Türkiye Delegasyonu
Kültürel ĠliĢkiler ÇalıĢma Grubu'nun
Akdeniz'de BarıĢ, Güvenlik ve
ĠĢbirliği Konferansında yaptığı
konuĢmanın metni.
International Mediterranean
Conference An Unprecedented
Success Work Of The Conference
Began Today At The Polytechnic
(Uluslararası Akdeniz Konferansı ile
ilgili haber)
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
TARİH
SAYFA TÜR
Türkiye BarıĢ ve Özgürlük
Komitesi, Akdeniz'de barıĢ,
Akdeniz'de güvenlik,
konferans, çağrı metni
ġub.78
1
METĠN
Daktilo, antetli
kağıt
Akdeniz'de BarıĢ, Güvenlik ve
ĠĢbirliği Konferansı, Türkiye
Delegasyonu Kültürel ĠliĢkiler
ÇalıĢma Grubu, konuĢma metni
ġub.78
2
KONUġMA
METNĠ
Fotokopi, daktilo
Uluslararası Akdeniz
Konferansı, Akdeniz'e barıĢ,
Atina, Kıbrıs, Türkiye, Kanada,
Fransa, Ġtalya, Hindistan, Irak,
Macaristan, Portekiz,
Romanya, Ġspanya, Lübnan,
Malta
Akdeniz'de Uluslararası BarıĢ,
güvenlik, iĢbirliği, konferans,
Atina, Tunus, Portekiz, Ġsrail,
Suriye, Helsinki, Fas, Ürdün,
Hazırlık Komitesi toplantısı,
rapor, ulusal sanayinin
geliĢimi, teknoloji transferi,
sosyo-ekonomik tedbir,
sosyalist ülkelerle iliĢki, Arap
ülkeleri, ekonomik iĢbirliği
Akdeniz'de barıĢ, güvenlik ve
iĢbirliği, toplantı raporu
09.02.1978
4
BÜLTEN
Orijinal, antetli
kağıt
10.12.197711.12.1977
9
RAPOR
Daktilo, kopya
09.02.197812.02.1978
10
RAPOR
Orijinal, daktilo
5
ÖZELLİK
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
32
1
33
Akdeniz'de Uluslararası BarıĢ,
Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı ile
ilgili katılımcılar için hazırlanmıĢ,
konferans programı, içeriği ve
konferansın yapılacağı yerde
yerleĢimi gösteren kroki
Conseil de l'Europe Assemblée
Parlementaire Rapport (Avrupa
Konseyi, Parlamenterler Meclisi
raporu)
Avrupa Parlamento konseyi
toplantısı bilgisi
European Parliament And Some
Urgent Problems of European
Politics (Avrupa Parlamentosu ve
Avrupa Siyasetinin acil sorunları
üzerine rapor)
Rencontre des Mouvements de Paix
et des Personnalités des Pays
Membres de l'Alliance Atlantique,
Bruxelles, Le 1er Decembre 1979
(Atlantik Paktı Üyesi ülkelerin BarıĢ
Hareketlerinin ve Önde Gelen
ġahsiyetlerinin BuluĢması (1 Aralık
1979)
Dünya BarıĢ Örgütleri, toplantıda
tutulmuĢ notlar
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
TARİH
SAYFA TÜR
ÖZELLİK
09.02.197812.02.1978
7
PROGRAM
Daktilo, kopya
24.02.1979
28
RAPOR
Orijinal, daktilo
Avrupa Parlamentosu, toplantı
bilgisi, parlamento üyeleri
Avrupa Parlamentosu, Avrupa
siyasetinin sorunları
07.09.1979
1
MEKTUP
Fotokopi, daktilo
24.05.1979
6
RAPOR
Fotokopi, daktilo
Atlantik Paktı, barıĢ
hareketleri, deklarasyon
Ara.79
12
METĠN
Orijinal, daktilo, el
yazısı not içerir.
Dünya BarıĢ Örgütleri,
Brüksel, Ġrlanda, Türkiye,
BudapeĢte, UNESCO, Sofya,
Yunanistan, Norveç, Ġspanya,
ABD
May.80
5
TOPLANTI
NOTU
Orijinal, el yazısı
05.06.1980
1
DAVETĠYE
Orijinal, ıslak
imzalı, antetli
kağıt, daktilo
Akdeniz'de Uluslararası BarıĢ,
Güvenlik ve ĠĢbirliği
Konferansı, konferans içeriği,
program, konferans yerleĢim
krokisi
Avrupa Konseyi,
Parlamenterler Meclisi, rapor,
M. Hoffer
Serra Yılmaz,
Jean Du Bosch
UBDP (Union Belge Pour La
Défence de la Paix) (Belçika BarıĢı
Savunma Birliği) tarafından Serra
Yılmaz'a gönderilmiĢ davetiye
6
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
34
1
35
1
36
1
37
1
38
BarıĢ Derneği GeniĢletilmiĢ Genel
Yönetim Kurulu Toplantısı belgeleri:
Çağrılılar listesi, oturuma katılan üye
ve konukların listesi, toplantı
programı ve zaman çizelgesi,
konuĢma metinleri, Ulusla ve
Uluslararası GeliĢmeler KarĢısında
BarıĢ Hareketimizin Önündeki
sorunlar ve görevler ile BarıĢ Ġçin
Halkların Dünya Parlamentosuna
iliĢkin rapor.
Ulusal BarıĢ Konferansı (1 Eylül
1977) belgeleri: davetiye, kutlama
mesajları, Mahmut Dikerdem'in
toplantı açıĢ konuĢması metni, Türk
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
tarafından hazırlanmıĢ "Ġnsan ve
Çevrenin Sağlıklı Kılınması" baĢlıklı
metin. Toplantıya katılan sendika ve
derneklerin listesi.
Senato DıĢ ĠĢleri ve Odular
Komisyonu Üyesi, Paris Senatörü ve
Dünya BarıĢ Konseyi BaĢkan
Yardımcısı Raymond Guyot'nun
Dünya BarıĢ Günü toplantısında
yaptığı konuĢmanın metni
Belçika BarıĢı Savunma Birliği
tarafından NATO Üyesi ülkeleri
barıĢ hareketleri toplantısı için çağrı.
Finlandiya BarıĢ Komitesinin
Türkiye BarıĢ Komitesine
gönderdiği, Helsinki'de yapılacak
kongre için davet mektubu
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
BarıĢ Derneği, GeniĢletilmiĢ
Genel Yönetim Kurulu
Toplantısı, eylem programına
iliĢkin karar, sonuç bildirgesi,
BarıĢ Ġçin Halkların Dünya
Parlamentosu rapor
BarıĢ Derneği, Ulusal BarıĢ
Konferansı, Helsinki Nihai
Senedi ve Türkiye, konuĢma
metni, kutlama mesajları
Mahmut
Dikerdem,
Güner Eliçin
Dünya BarıĢ Konseyi, Dünya
BarıĢ Günü toplantısı
Raymond Guyot
Belçika BarıĢı Savunma
Birliği, NATO üyesi ülkeler,
barıĢ hareketleri toplantısı,
Brüksel
Finlandiya BarıĢ Komitesi,
Türkiye BarıĢ Komitesi,
Helsinki, toplantı çağrısı
7
Johannes
Pakaslahti
TARİH
SAYFA TÜR
ÖZELLİK
1980
50
BĠLDĠRĠ,
KONUġMA
METNĠ,
LĠSTE,
PROGRAM,
RAPOR
Orijinal, daktilo,
teksir
01.09.1977
18
DAVETĠYE,
KONUġMA
METNĠ,
LĠSTE,
MESAJ
YAZISI
Orijinal, daktilo,
teksir. Davetiye
ebat: 16*10.5 cm,
siyah&beyaz
5
KONUġMA
METNĠ
Daktilo, el yazısı
notlar içerir.
21.05.1980
2
ÇAĞRI
Antetli kağıt, ıslak
imzalı, el yazısı
06.02.1980
1
MEKTUP
Fotokopi, daktilo
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
39
1
40
1
41
1
42
1
43
Dünya BarıĢ Konseyi BaĢkanlık
oturumunun 8-10 Mayıs 1980 tarihli
"Dikkat, SavaĢ Tehlikesi" baĢlıklı
çağrısı
BarıĢ Derneği 2. Genel Kurul
çalıĢma raporu, NATO ve Ulusal
Bağımsızlık Özel Oturumu karar
taslağı, 2. Genel Kurul zaman
çizelgesi
BarıĢ Derneği 1. Olağan Genel
Kurulu, Yönetim Kurulu çalıĢma
raporu
Dünya BarıĢı Ġçin Vietnam Ġle
DayanıĢmaya baĢlıklı Türkiye BarıĢ
Derneği'nin hazırladığı rapor.
Helsinki Nihai Senedi ve
Uluslararası Hukuk baĢlıklı rapor
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
TARİH
SAYFA TÜR
Dünya BarıĢ Konseyi
BaĢkanlık Oturumu, savaĢ
tehlikesi, bildiri
10.05.1980
1
ÇAĞRI
Orijinal, daktilo
BarıĢ Derneği 2. Genel Kurulu,
1980'lerin baĢında uluslararası
durum ve barıĢ hareketi,
silahsızlanma, Avrupa,
Ortadoğu, Asya ve Pasifik
Bölgesi, Afrika, Latin
Amerika, BarıĢ savaĢımı
açısından Türkiye’deki
geliĢmeler, askersel harcamalar
ve ekonomik bunalım, Türkiye
BarıĢ Hareketi, Dünya BarıĢ
Konseyi, Nato ve Ulusal
Bağımsızlık Özel Oturumu
BarıĢ Derneği, 1. Olağan Genel
Kurul, çalıĢma raporu
01.04.198005.04.1980
85
RAPOR
Orijinal, daktilo,
teksir
05.03.1978
13
RAPOR
Orijinal, daktilo,
teksir
Türkiye BarıĢ Derneği, Dünya
BarıĢı için Vietnam ile
dayanıĢma, Çin'in ve
Vietnam'ın dıĢ politikaları, Çin
- Vietnam ĠliĢkileri, Çin'in
Vietnam'a saldırısı, Vietnam
Komünist Merkez Komitesi
çağrısı, Uluslararası Vietnam'ı
Destekleme Olağanüstü
toplantısı eylem programı
Mar.79
49
RAPOR
Orijinal, daktilo,
teksir
9
RAPOR
Orijinal, daktilo
Helsinki Nihai Senedi,
Uluslararası hukuk, anlaĢmanın
özellikleri
8
ÖZELLİK
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
44
1
45
1
46
1
47
1
48
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
Ortadoğu, Türkiye, 1. Dünya
SavaĢından sonra Fransa, 1.
Dünya savaĢından sonra
Ġngiltere, Ġsrail Türkiye
ĠliĢkileri, 1960 sonrası Türkiye
ve DıĢ politika
Yeni Zamanlar Dergisi 24. sayısında Yeni Zamanlar Dergisi,
A. Efimov
yayınlanmıĢ, A. Efimov'un kaleme
Helsinki, Madrit, Helsinki
aldığı "Helsinki'den Madrid'e"
Avrupa ĠĢbirliği, toplantısı,
baĢlıklı yazı
Belgrad karĢılaĢması, Sovyetler
Birliği'nin Avrupa'da iĢbirliği
BarıĢ Komitesi GeniĢletilmiĢ Genel
BarıĢ 'Komitesi, GeniĢletilmiĢ
Yönetim Kurulu toplantısı [KuĢadası, Genel Yönetim Kurulu
11-12-13 Temmuz 1980] belgeleri:
toplantısı, KuĢadası, düzenleme
Düzenleme Komitesinin duyurusu,
Komitesi duyurusu, Ġnsan
Ġnsan Hakları Özel Oturumuna
Hakları Özel Oturumu, Ġnsan
sunulan taslak karar metni, Ġnsan
Hakları Komisyonu rapor,
Hakları Komisyonu raporu,
Olimpiyat Oyunları, BarıĢ Ġçin
Olimpiyat Oyunları üzerine
Halkların Dünya Parlamentosu,
açıklama, BarıĢ Ġçin Halkların Dünya faĢist terör ve baskılar
Parlamentosu Ulusal hazırlıklarına
iliĢkin rapor, katılımcılar listesi,
toplantı programı, KuĢadası Belediye
BaĢkanı M. Lütfi Suyolcu'nun
yaptığı konuĢmanın metni.
KuĢadası Belediyesi tarafından,
KuĢadası Belediye BaĢkanlığı,
Türkiye BarıĢ Komitesi Genel
Türkiye BarıĢ Komitesi,
Yönetim Kurulu onuruna,
etkinlik, davetiye
düzenlenen "müzik ve film gösterisi"
etkinlik davetiyesi.
BarıĢ Komitesi GeniĢletilmiĢ Genel
BarıĢ Komitesi, GeniĢletilmiĢ
Yönetim Kurulu toplantısına
Genel Yönetim Kurulu
katılanlar için düzenlenmiĢ yemek
Toplantısı, etkinlik
organizasyonu fiĢi
TARİH
Ortadoğu'nun Önemi ve Türkiye
baĢlıklı metin
9
11.07.198013.07.1980
1980
SAYFA TÜR
ÖZELLİK
14
METĠN
Orijinal, daktilo, el
yazısı düzelti ve
notlar içerir.
5
METĠN
Orjnal, daktilo
25
KARAR
METNĠ,
KONUġMA
METNĠ,
RAPOR
Orijinal, daktilo,
teksir
1 adet
DAVETĠYE
Orijinal
2 adet
FĠġ
Orijinal, s&b, ebat:
9 cm*14.5 cm
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
BarıĢ Komitesi GeniĢletilmiĢ Genel
Yönetim Kurulu toplantısı KuĢadası
11-12-13 Temmuz 1980, Serra
Yılmaz adına düzenlenmiĢ katılımcı
kimlik kartı
Serra Yılmaz'a gönderilmiĢ, BarıĢ
Komitesi Genel Yönetim Kurulu
toplantısı sebebiyle 11.07.1980
tarihinde düzenlenen, resepsiyona
davet yazısı
Akdeniz'de BarıĢ ĠĢbirliği ve
Güvenlik Uluslararası Konferansı
Hazırlık Komitesi toplantısı,
toplantıda kabul edilen doküman
BarıĢ Komitesi, GeniĢletilmiĢ
GYK Toplantısı, KuĢadası
Serra Yılmaz
52
Silahsızlanma Ġçin Eğitimde Kitle
ĠletiĢim Uluslararası Sempozyumu
belgeleri: Rapor, katılımcıların
listesi, Vedat Türkali'nin
sempozyumda yaptığı konuĢmanın
metni, "Savunması ĠĢbirliği
AnlaĢması" üzerine karar taslağı,
sempozyum programı.
Silahsızlanma Ġçin Eğitimde
Kitle ĠletiĢimi, Sempozyuma
sunulan rapor, Vedat
Türkali'nin konuĢması,
silahlanma, nükleer silahların
geliĢtirilmesi, UNESCO
Türkiye Milli Komisyonu,
BirleĢmiĢ Milletler Türk
Derneği, BarıĢ Derneği,
Ġstanbul
Vedat Türkali
1
53
BarıĢ Derneği Genel Sekreteri Enis
CoĢkun tarafından Levend Yılmaz'a
gönderilmiĢ toplantı çağrı metni
[BarıĢ Derneği, 2-4-5 Nisan 1980 2.
Genel Kurul].
BarıĢ Derneği 2. Genel Kurul
Toplantısı, çağrı.
Enis CoĢkun,
Levend Yılmaz
1
54
Görsel Sanatçılar Derneği 4. Dönem
çalıĢma raporu
Görsel Sanatçılar Derneği, kitle
kültürü politikası, elit kültürü,
1979-1980 3. dönem mali
bilanço
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
49
1
50
1
51
1
BarıĢ Komitesi, Genel Yönetim Serra Yılmaz
Kurulu toplantısı, resepsiyon
TARİH
SAYFA TÜR
ÖZELLİK
1 adet
KART
Orijinal, ebat: 9
cm*11,5 cm
1
DAVETĠYE
Orjnal, renkli,
logolu, ebat: 13.5
cm* 9.5 cm
4
METĠN
Orijinal, daktilo, el
yazısı düzelti içerir
08.03.198009.03.1980
8
KARAR,
KONUġMA
METNĠ,
PROGRAM,
RAPOR
Orijinal, daktilo,
teksir
21.03.1980
2
ÇAĞRI
METNĠ
Orijinal, daktilo,
antetli kağıtta
4
RAPOR
Orijinal, daktilo,
teksir
11.07.1980
Akdeniz BarıĢ Bölgesi,
Akdeniz'de BarıĢ ĠĢbirliği ve
güvenlik konferansı,
10
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
TARİH
SAYFA TÜR
ÖZELLİK
BarıĢ Derneği Genel Yönetim
Kurulu, GeniĢletilmiĢ özel oturumu
26-27 Ocak 1980' Ulusal ve
Uluslararası GeliĢmeler KarĢısında
BarıĢ Hareketimizin Önündeki
Sorunlar ve Görevlerle BarıĢ Ġçin
Halkların Dünya Parlamentosuna
iliĢkin rapor, toplantı sonuç
bildirgesi, toplantıya katılanların
listesi, barıĢ savaĢımında sendikalar
komisyonu kurulmasına iliĢkin karar,
TSĠP Genel BaĢkanı Ahmet
Kaçmaz'ın yaptığı konuĢmanın özeti,
BarıĢ Derneği BaĢkanı Mahmut
Dikerdem'in konuĢmasının metni, T.
Maden-ĠĢ Sendikası Genel BaĢkan
Vekili Halit Erdemin yaptığı
konuĢmanın metni, Ġngiltere
BaĢbakanı Margaret Thatcher'a
gönderilmiĢ protesto mesajı, Romesh
Chandra'ya gönderilmiĢ dayanıĢma
mesajı
BarıĢ Derneği Genel Yönetim
Kurulu, BarıĢ Ġçin Halkların
Dünya Parlamentosu, BarıĢ
SavaĢımında Sendikalar
Komisyonu, Ulusal Hazırlık
Komitesi, TSĠP, T. Maden-ĠĢ
Sendikası
Mahmut
Dikerdem,
Ahmet Kaçmaz,
Halit Erdem,
Romesh
Chandra,
Margaret
Thatcher
26.01.198027.01.1980
44
KARAR,
KONUġMA
METNĠ,
LĠSTE,
RAPOR
Orijinal, daktilo,
teksir
56
Ortadoğu ve Balkanlarda Ekonomik,
Teknik, Kültürel ĠĢbirliği
Uluslararası Konferansı: gündem,
komisyonlar, konferans çağrı metni,
BarıĢ Derneği Genel BaĢkanı
Mahmut Dikerdem'in konuĢmasının
metni
BarıĢ Derneği, Ortadoğu ve
Mahmut
Balkanlarda Ekonomik,
Dikerdem
Teknik, Kültürel ĠĢbirliği
Uluslararası Konferansı,
gündem, komisyonlar, yuvarlak
masalar, toplantı çağrısı,
konuĢma metni
18
ÇAĞRI
METNĠ,
GÜNDEM,
KONUġMA
METNĠ
Daktilo, kopya
57
Silahsızlanma Ġçin Eğitim Üzerine
Dünya Konferansı için uzmanlar
hazırlık toplantısı sonuç raporu
Silahsızlanma Ġçin Eğitim
Üzerine konferans, Prag,
Çekoslovakya
RAPOR
Orijinal, daktilo,
teksir
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
55
1
1
04.06.12979- 6
08.06.1979
11
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
TARİH
SAYFA TÜR
BarıĢ Komitesi, Olağanüstü
Enis CoĢkun
Genel Kurul, BarıĢ Ġçin
Halkların Dünya Parlamentosu,
Ulusal Hazırlıkları, BarıĢ
Parlamentosu, Marmara KöyDer, CHP Gençlik Kolları,
Türkiye Barolar Birliği, Devlet
Güzel Sanatlar Akademisi,
Sosyal-ĠĢ Sendikası, Ġstanbul
Tabip Odası, Amatör Sporcular
Derneği
Helsinki Nihai Senedi ve Türkiye
Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği
Ahmet Ġsvan
Ulusal Konferansı [1 Eylül 1977]
Konferansı (AGĠK), Helsinki
sunulan raporlar: ĠLTIP-DER "BarıĢ Nihai Senedi ve Türkiye ulusal
ve Sağlık" baĢlıklı raporu, Sinema
konferansı, Karikatürcüler
Oyuncuları ve Yönetmenleri Ortak
Derneği Türkiye Barolar Birliği
Delegasyonu raporu, Kıbrıslılar
(TBB), Ġlerici Kadınlar Derneği
Öğrenim ve Gençlik Federasyonu
(ĠKD), Tüs-Der, Ġstanbul
(KÖGEF) raporu, DĠSK'in
Barosu, Türkiye Yazarlar
konferansa sunduğu tebliğ, TRT-Der Sendikası (TYS), Görsel
raporu, Karikatürcüler Derneği
Sanatçılar derneği, Pahalılık ve
raporu, Ġstanbul Belediye BaĢkanı
ĠĢsizlikle Mücadele Derneği,
Ahmet Ġsvan'ın konuĢması, Türkiye
Ġlerici Gençler Derneği (ĠGD),
Barolar Birliği raporu, ĠKD'nin
Ulusal BarıĢ Konferansı, özgür
raporu, TÜS-DER'in raporu, Ġstanbul haberleĢme, barıĢ ve TRT,
Barosu raporu, Türkiye Yazarlar
Sendikası raporu, Görsel Sanatçılar
Derneği raporu, Ġlerici Gençler
Derneği raporu.
Ağustos
1980
12
ÇAĞRI,
DĠLEKÇE
Orijinal, daktilo,
ıslak imzalı, antetli
kağıtta
01.09.1977
64
KONUġMA
METNĠ,
RAPOR
Orijinal, daktilo,
teksir
Gıda-ĠĢ Sendikasının 1 Eylül Dünya
BarıĢ Günü sebebiyle yayınladığı
bildiri [Gıda-ĠĢ Bülteni, Sayı: 94]
01.09.1977
1
BÜLTEN
Orijinal, daktilo,
antetli kağıtta
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
58
1
59
1
60
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
BarıĢ Komitesi Genel Sekreteri Enis
CoĢkun imzalı, BarıĢ Komitesi
Olağanüstü Genel Kurulu için çağrı
yazıları ile toplantı yer tahsisi için
dilekçe.
Gıda-ĠĢ Sendikası, 1 Eylül
Dünya BarıĢ Günü
12
ÖZELLİK
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
TARİH
SAYFA TÜR
BarıĢ Haberleri, Yıl 1978, Sayı: 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22
BarıĢ Derneği, Kıbrıslı
Öğrencilerle dayanıĢma,
Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs
barıĢ hareketleri, BarıĢ Derneği
delegasyonu Bulgaristan
ziyareti, Dünyada
Silahsızlanma için eylem
haftası, Amerikan Üslerinin
yeniden faaliyete girmesi, 1
Eylül Dünya BarıĢ günü
kutlamaları
Mahmut
Dikerdem, Enis
CoĢkun,
Zekeriya Sertel
05.06.198705.12.1978
60
BÜLTEN
62
BarıĢ Haberleri, Yıl 1979
BarıĢ derneği, Vietnam
halkıyla dayanıĢma
kampanyası, Çin'in Vietnam
saldırısı, Yeni ABD Füzelerine
Hayır kampanyası, Mahmut
Dikerdem'in toplantı açıĢ
konuĢması, 3 Haziran 1979
Genel yönetim Kurulu
toplantısı,
Mahmut
Dikerdem
03.06.197921.11.1979
7
BÜLTEN
1
63
BarıĢ Haberleri, Yıl 1980, Sayı: 41
BarıĢ Derneği, Ortadoğu'daki
son geliĢmeler için yapılan
açıklama,
09.01.198028.01.1980
2
BÜLTEN
1
64
BarıĢ Derneği Genel BaĢkanı
Mahmut Dikerdem'in Tüm Teknik
Elemanlar Derneği (TÜTED) 4.
Olağan Genel Kurulunda yaptığı
konuĢmanın metni
BarıĢ Derneği, Tüm Teknik
Elemanlar Derneği (TÜTED)
4. Olağan Genel Kurulu,
konuĢma metni
2
KONUġMA
METNĠ
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
61
1
13
Mahmut
Dikerdem
ÖZELLİK
Orijinal, daktilo,
teksir
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
65
Ankara'da bulunan iĢçi sendikaları,
demokratik kitle ve meslek örgüt
yöneticilerinin, Mısır-Ġsrail
iliĢkilerinin "normalleĢtirilmesi" adı
altında emperyalizmin ve Arap
gericiliğinin Ortadoğu'daki halklara
karĢı ortaklaĢa düzenlediği komployu
protesto ettiklerini açıkladıkları ortak
basın bildirisi.
1
66
BarıĢ Komitesi Genel BaĢkanı
BarıĢ Derneği, Türkiye BarıĢ
Mahmut Dikerdem'in "Türkiye BarıĢ Parlamentosu
Parlamentosu"nu açıĢ konuĢmasının
metni
BarıĢ Derneği, Yeni Haber-ĠĢ
Sendikası, Petkim-ĠĢ Devrimci
Toprak-ĠĢ, Dev. Maden-Sen,
Baysen, Tek. Ges-ĠĢ, Tüm HasĠĢ, Yeni Teknik-Enerji-ĠĢ, Yeni
Ges-ĠĢ, T. Maden-ĠĢ Sendikası,
Petrol-ĠĢ, Sosyal-ĠĢ, Aster-ĠĢ,
Beton-ĠĢ, Töb-Der, Tüs-Der,
Tüted, Tüm-Der, TRT-Der,
Emekçi Köylü Birliği, ĠĢçi
Kültür Derneği, Amatör
Sporcular Derneği, ÇağdaĢ
Gazeteciler Derneği, GenelDer, Ġm-Der, Tümöd, Türkiye
Ormancılar Derneği, ankara
Tabip Odası, Ankara Eczacı
Odası, ĠnĢaat Mühendisleri
Odası, Makina Mühendisleri
Odası, Metalurji Mühendisleri
Odası, Orman Mühendisleri
Odası, Demokratik KAdın
Birliği, Ġlerici Kadınlar Birliği,
Genç Öcü, Sosyalist Gençler
Birliği, Ġlerici Gençler Derneği,
Sosyalist Gençler Birliği,
Jeomorfologlar Derneği, Tüm
topograflar Derneği,
Arkeologlar Derneği, Afsad,
Kimyagerler Derneği, Halk
Koop., Bank-Der, Haber-Der
14
Mahmut
Dikerdem
TARİH
SAYFA TÜR
ÖZELLİK
1
BASIN
BĠLDĠRĠSĠ
daktilo, kopya
3
KONUġMA
METNĠ
Orijinal, daktilo
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
TARİH
SAYFA TÜR
Türkiye BarıĢ Komitesi BaĢkanı
Mahmut Dikerdem'in Akdeniz BarıĢ
Konferansında yaptığı konuĢmanın
metni.
Türkiye BarıĢ Komitesi,
Akdeniz BarıĢ Konferansı
Mahmut
Dikerdem
09.02.1978
3
KONUġMA
METNĠ
68
BarıĢ Derneği 1. Olağan Genel
Kurulunda yapılan açılıĢ konuĢması
BarıĢ Derneği, 1. Olağan Genel Mahmut
Kurulu
Dikerdem
Mar.78
5
KONUġMA
METNĠ
1
69
Antalya Festivali, BarıĢ
Derneği, BarıĢ Gecesi
Mahmut
Dikerdem
04.07.1978
2
KONUġMA
METNĠ
Daktilo, fotokopi
1
70
Antalya Festivaline göre 4 Temmuz
1978 tarihinde düzenlenen "BarıĢ
Gecesi"nde BarıĢ Derneği Genel
BaĢkanı Mahmut Dikerdem'in
yaptığı konuĢmanın metni
BarıĢ Derneği 19 Ağustos 1978
Genel Yönetim Kurulu 3. Olağan
toplantısı açıĢ konuĢması
Mahmut
Dikerdem
19.08.1978
6
KONUġMA
METNĠ
Orijinal, daktilo, (el
yazısı düzeltiler
içerir)
1
71
Mahmut
Dikerdem
Eki.78
11
KONUġMA
METNĠ
Orijinal, daktilo (el
yazısı not içerir)
1
72
BarıĢ Derneği, 3. Olağan Genel
Yönetim Kurulu toplantısı,
toplantı açıĢ konuĢmasının
metni
BarıĢ Derneği, üye toplantısı,
Genel BaĢkan'ın yaptığı
konuĢmanın metni
BarıĢ Derneği, 2. Olağan Genel
Kurul, Genel BaĢkanın yaptığı
konuĢmanın metni
10
KONUġMA
METNĠ
Orijinal, daktilo (el
yazısı düzeltiler
içerir)
1
73
Ankara Mülkiyeliler Birliği,
BarıĢ yılı ve Türkiye
Mahmut
Dikerdem
1986
18
KONUġMA
METNĠ
Kopya, daktilo (el
yazısı not içerir)
1
74
DıĢiĢleri Bakanlığı, emekllik
talebi
Mahmut
Dikerdem
03.09.1976
1
DĠLEKÇE
Orijinal, daktilo
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
67
1
BarıĢ Derneği üye toplantısında
Genel BaĢkan Mahmut Dikerdem'in
yaptığı konuĢma
BarıĢ Derneği 2. Olağan Genel
Kurulu'nda Genel BaĢkan Mahmut
Dikerdem'in yaptığı konuĢmanın
metni
Kasım 1986 tarihinde Ankara
Mülkiyeliler Birliği tarafından
düzenlenmiĢ toplantıda, Mahmut
Dikerdem'in Dünya BarıĢ Yılı ve
Türkiye konusunda yaptığı
konuĢmanın metni
Mahmut Dikerdem'in DıĢiĢleri
Bakanlığına gönderdiği, emeklilik
talebi içeren dilekçesi.
15
Mahmut
Dikerdem
ÖZELLİK
Daktilo, kopya
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
TARİH
SAYFA TÜR
1 Eylül Dünya BarıĢ Günü
kutlamaları çerçevesinde düzenlenen
Ulusal BarıĢ Konferansı, Genel
BaĢkan Mahmut Dikerdem'in açıĢ
konuĢması
BarıĢ Derneği kuruluĢunun 10.
yıldönümü kutlamaları için, Mahmut
Dikerdem imzalı davet mektubu,
Çekoslovak BarıĢ Komitesi
tarafından gönderilmiĢ kutlama
mesajı, Prof. Manfred Zabel
tarafından gönderilmiĢ kutlama
mesajı
Mahut Dikerdem ile yapılan
görüĢmelerin çözümleri (Kimin
tarafından ne amaçla yapıldığı
belirtilmemiĢ)
1 Eylül Dünya BarıĢ Günü,
1977, Ulusal BarıĢ Konferansı,
Avrupa Güvenliği ve ĠĢbirliği
Konferansı, Helsinki Nihai
Senedi
BarıĢ Derneği 10. yıldönümü,
Çekoslovak BarıĢ Komitesi,
kutlama mesajları
Mahmut
Dikerdem
01.10.1977
2
KONUġMA
METNĠ
Daktilo, fotokopi
Mahmut
Dikerdem,
Manfred Zabel
20.03.1987
3
ÇAĞRI,
MEKTUP,
TELGRAF
Ojinal, daktilo,
ıslak imzalı, antetli
kağıtta
SöyleĢi, çözüm
Mahmut
Dikerdem
1986-1988
29
KONUġMA
TAPESĠ
Orijinal, daktilo
78
Çağatay Anadol'un Mahmut
Dikerdem ile Kıbrıs adası üzerine
yaptığı söyleĢi (GörüĢ Dergisi, Sayı:
20 Sayfa: 22-24)
Kıbrıs Meselesi, GörüĢ Dergisi, Mahmut
Türk-Yunan Dostluğu, Kıbrıs
Dikerdem,
adası
Çağatay Anadol
Tem.88
DERGĠ
Orijinal
1
79
Mehmet Ali
Aybar, M.
Fırtınalı
Mahmut
Dikerdem
DERGĠ
Orijinal
80
Forum Dergisi, Mehmet Ali
Aybar, Türkiye ĠĢçi Partisi
(TĠP)
Cumhuriyet Gazetesi, Kıbrıs
Çıkmazı
01.01.1969
1
M. Fırtınalı'nın "Tek Yol" baĢlıklı
yazısı (Forum Dergisi, Sayı: 354,
sayfa: 13-14)
Mahmut Dikerdem'in, Cumhuriyet
Gazetesinde yayımlanan "Kıbrıs
Çıkmazı" baĢlıklı yazısı.
15.01.1976
5
METĠN
Orijinal, daktilo
1
81
Mahmut
Dikerdem
Mar.87
4
METĠN
Orijinal, daktilo
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
75
1
76
1
77
1
Mahmut Dikerdem'in Alınteri dergisi Alınteri degisi, Kaynayan
3. ve 4. sayılarında yayımlanan
Kazandık, Türkiye
"Kaynayan Kazandık, Türkiye"
baĢlıklı yazı dizisi.
16
ÖZELLİK
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
TARİH
SAYFA TÜR
DüĢün dergisi, Depolitizasyon Mahmut
Üstüne GörüĢler, Askeri
Dikerdem
Paktları EleĢtirmeyen Bir BarıĢ
Örgütünün ĠĢlevi
Nis.86
2
METĠN
Orijinal, daktilo
Alınteri Dergisi, Türk-Yunan
dostluğu
Mahmut
Dikerdem
ġub.87
2
METĠN
Orijinal, daktilo
DüĢün dergisi, BarıĢ için
verilen savaĢım, demokrasi
savaĢımı
Alınteri dergisi, Türk Yunan
dostluğu
Mahmut
Dikerdem
Haz.86
5
RÖPORTAJ
Orijinal, daktilo
Mahmut
Dikerdem
15.03.1988
2
RÖPORTAJ
Orijinal, daktilo
DüĢün dergisi Ağustos 1986 tarihli
sayısında Mahmut Dikerdem
imzasıyla yayımlanmıĢ
"HiroĢima'nın Öğrettikleri" baĢlıklı
yazı.
DüĢün dergisi, HiroĢima
Mahmut
Dikerdem
Ağu.86
3
METĠN
Orijinal, daktilo
87
Alınteri dergisinde Mahmut
Dikerdem imzasıyla yayımlanmıĢ
"Suçlu Amerikan Kongresi mi?"
baĢlıklı yazı
Alınteri dergisi, Amerikan
Kongresi
Mahmut
Dikerdem
May.87
2
METĠN
Orijinal, daktilo
88
Mahmut Dikerdem'in Alınteri
dergisinde yayımlanmıĢ
"Silahsızlanmayı Kim Ġstemiyor?",
"Ġnsanlık Bugün Bir yol
Ayrımındadır" baĢlıklı yazıları
Alınteri dergsi, silahsızlanma,
1986 Uluslararası BarıĢ yılı
Mahmut
Dikerdem
Ocak 1987Temmuz
1987
4
METĠN
Orijinal, daktilo
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
82
1
83
1
84
1
85
Alınteri dergisinde Mahmut
Dikerdem ile yapılmıĢ röportajın
metni
1
86
1
1
DüĢün Dergisi Nisan 1986 tarihli
sayısında yapılan "Depolitizasyon
Üstüne GörüĢler" baĢlığında yapılan
konuĢmalarda Mahmut Dikerdem'in
söyledikleri "Askeri Paktları
EleĢtirmeyen Bir BarıĢ Örgütünün
ĠĢlevi Ne Olabilir"
Alınteri Dergisi ġubat 1987 tarihli
sayısında Mahmut Dikerdem
imzasıyla yayımlanmıĢ "Niçin TürkYunan Dostluğu" baĢlıklı yazı.
DüĢün dergisinde Mahmut Dikerdem
ile yapılmıĢ röportajın metni
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
17
ÖZELLİK
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
KUTU
ZARF BELGE TANIM
ANAHTAR KELİME
1
89
Mahmut Dikerdem'in, M. D.
rumuzuyla AkĢam Gazetesinde
yayımlanmıĢ: "Birinci Sulh
Konferansı", "Boğazlar Meselesi",
"Filistin Meselesi", Bulgaristan'la
Sulh", "Yunan Plebisti", "Wallace
Hadisesi", "Boğazlar Hakkında
Ġkinci Rus Notası", "Amerikan DıĢ
Politikası", "Fransız Anayasası",
"BirleĢmiĢ Milletler Kurulunun
Toplantısı", "Dünya BarıĢ Ġstiyor"
baĢlıklı yazıları.
1
90
Mahmut Dikerdem'in M. Fırtınalı
imzası ile ve Yaprak imzası ile
Yaprak Dergisinde yayımlanmıĢ:
"Ġleri-Geri", ġiir AnlayıĢları",
"Toplum Ġçinde Sanatkar", "Bilim
DüĢüncesi", "Bilimin Değeri",
"Köylü Tembel mi?", "DüĢünce
Hürriyeti", "Harcanan Ġstidat",
"Dergiler", "Tarih KarĢısında
Sorumluluk", "Özel Hayat
Romanları", "Köylüyü Kalkındırmak
Ġçi", "KurtuluĢ Yolu", "Halk Ġçin",
"Madde - Ruh", "Yirminci Yüzyılın
Ortasında Ġnsan Hakları", "Halktan
Çözülen Aydın", "Demokraside
Kahramanlık", "Tarafsızlar", "AĢırı",
"Birbirine Bağlı ĠĢler" baĢlıklı
yazıları.
KİŞİ ADLARI
TARİH
SAYFA TÜR
AkĢam Gazetesi, Birinci BarıĢ Mahmut
Konferansı, Boğazlar Meselesi, Dikerdem
Filistin meselesi, Bulgaristan’la
BarıĢ, Yunan Plebisti
(referandum), Wallace
hadisesi, Amerika'nın dıĢ
politikası, Fransız Anayasası,
BirleĢmiĢ Milletler toplantısı,
barıĢ talebi
13.08.194629.10.1946
22
METĠN
Orijinal, daktilo
Yaprak Dergisi, demokrasi,
insan hakları, ilericilik
gericilik, sanat, köylüyü
kalkındırmak, halktan kopuk
aydınlar, toplum için sanat, Ģiir
anlayıĢları, düĢünce özgürlüğü
Ocak 1949Mart 1950
42
METĠN
Orijinal, daktilo
18
Mahmut
Dikerdem
ÖZELLİK
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
Milliyet Gazetesinde yayımlanmıĢ
söyleĢiler: Abdi Ġpekçi'nin Mahmut
Dikerdem ile Afrika üzerine yaptığı
söyleĢi. Ali Gevgilili'nin Mahmut
Dikerdem ile yaptığı "Asya'daki
DeğiĢim, ABD, Dünya ve Türkiye",
"Pakistan Nasıl KarıĢtı?", "Mısır,
Ġsrail, Ortadoğu ve Türkiye",
"Ecevit'in Batı Gezisi ve Türkiye",
"Ġran'da Nasıl Bir Düzen OluĢuyor?",
"Irk Ayrımıyla SavaĢ Haftası ve
Güney Afrika", "Carter-Brejnev
Doruğu ve Salt II", baĢlıklı
söyleĢiler. M. Dikerdem'in Tahran
eski Büyükelçisi imzasıyla
yayımlanmıĢ "Tanıdığım ġah,
Gördüğüm Ġran" baĢlıklı yazısı.
Afrika, Üçüncü dünya ülkeleri,
Ġran, Silahlanma,
Silahsızlanma, Asya'daki
değiĢim, Pakistan'daki iç
karıĢıklık, Hindistan, Mısır,
Ġsrail, Ortadoğu, Bülent
Ecevit'in Batı gezisi, Ġran'da
oluĢan düzen, Carter-Brejnev
doruğu, Salt II füzeleri
Mahmut
03.03.1975Dikerdem, Abdi 10.12.1979
Ġpekçi, Ali
Gevgilili,
Yılmaz Altuğ,
Muharrem Nuri
Birgi, Feridun
Ergin, Güven
Alpay, Esat
Çam, Ġzettin
Doğan, Önder
Arı, Erol
Manisalı, Ġlter
Turan, Hüseyin
Hatemi, Ali L.
Karaosmanoğlu,
Esat Çam, Sezai
Orkut.
Milliyet Gazetesinin düzenlediği
"Mektepliler Müsabakası" yarıĢması
neticesinde birinci olan Mahmut
Dikerdem'in "Ġktisat" baĢlıklı yazısı,
aynı yarıĢmada beĢinci olduğu
"BaĢvekilimizin Nutku" baĢlıklı
yazısı, ikinci olduğu "Serbest
Cumhuriyet Fırkası" baĢlıklı yazısı,
ikinci olduğu "BaĢvekilimizin
Nutku" baĢlıklı yazısı. (1930-1931
yılları, Galatasaray Lisesi öğrenciliği
döneminde belli haftalarda
düzenlenen yarıĢmalarda elde ettiği
dereceler ve bu neticede gazetede
yayımlanmıĢ yazıları)
Milliyet Gazetesi, Galatasaray Mahmut
Lisesi, Mektepliler müsabakası, Dikerdem
Ġktisat, Serbest cumhuriyet
Fırkası, Nutuk
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
91
1
92
19
TARİH
1930-1931
SAYFA TÜR
ÖZELLİK
53
KUPÜR,
METĠN
Orijinal, daktilo
7
KUPÜR,
METĠN
Orijinal, daktilo,
fotokopi kupür
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
93
Mahmut Dikerdem'in kaleme aldığı,
Cumhuriyet gazetesinde
yayımlanmıĢ, "Kıbrıs: Nasıl Bir
Çözüm", "Yunan Hükümetinin
Tutumu Türk Kamuoyunda KuĢkular
YaratmıĢtır", "Carter'ı Beklerken",
"Hindistan Yol KavĢağında",
"Seçimler ve Politika", "Dünya BarıĢ
Günü", "Bir Konferansın Ardından",
"Gizli Diplomasi", "Ortadoğu'daki
GeliĢmeler", "BarıĢ Konferansı",
"Nötron ve Ötesi" baĢlıklı yazılar
1
94
1
95
1
96
1
97
Mahmut Dikerdem'in kaleme aldığı,
Yön Dergisinde yayımlanmıĢ: "DıĢ
Politika", "Ġleriye BakıĢ", FaĢizm
Tehlikesi Kapıdadır", "CoĢkun
Kırca!nın Ġlericilik AnlayıĢı", "Özel
Sektörde Kalkınma" baĢlıklı yazılar.
Mahmut Dikerdem'in kaleme aldığı,
Öncü gazetesinde yayımlanmıĢ:
"Milletler Uyanıyor", "Basını
Bekleyen Ödev", "Arap Sosyalizmi
Doğuyor" baĢlıklı yazılar
Mahmut Dikerdem'in kaleme aldığı,
Politika gazetesinde yayımlanmıĢ:
"DıĢ Politikada Tutarlılık", U-2
Sorununun Ortaya Çıkardığı
Gerçekler" ile Dünya Gazetesi "DıĢ
Politika ve Kamuoyu" baĢlıklı
yazılar.
Mahmut Dikerdem'in kaleme aldığı,
Günaydın gazetesinde yayımlanmıĢ:
"Çünkü Dünyaya Yönelmemiz Ġçin
Önemli Fırsatlar Var", "Bir
Büyükelçinin Kıbrıs Dosyası"
baĢlıklı yazılar.
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
TARİH
SAYFA TÜR
ÖZELLİK
Cumhuriyet gazetesi, "Olaylar Mahmut
ve GörüĢler", Kıbrıs, Hindistan, Dikerdem
Yunanistan, Türk-Yunan
dostluğu, seçimler, dıĢ politika,
Amerikan dıĢ politikası, BarıĢ
Konferansı, Dünya BaıĢ Günü
19.08.197620.08.1981
62
KUPÜR,
METĠN
Orijinal, daktilo,
fotokopi
Yön dergisi, dıĢ politika,
ilericilik, özel sektörde
kalkınma, faĢizm tehlikesi
Mahmut
Dikerdem,
CoĢkun Kırca
17.01.196220.01.1967
20
KUPÜR,
METĠN
Orijinal, daktilo
Öncü gazetesi, Arap
sosyalizmi, Mısır, Ġskenderiye,
Kafr El Davvar, Nâsır'ın
tutumu, tedbirler kanunu
Mahmut
Dikerdem
11
KUPÜR,
METĠN
Orijinal, daktilo,
kupür
Politika gazetesi, dıĢ politika,
U-2 casus uçakları, Nato ve
Amerikan üsleri
Mahmut
Dikerdem
09.11.197828.06.1979
11
KUPÜR,
METĠN
Orijinal, daktilo
Günaydın gazetesi, Amerikan
silah ambargosu, Kıbrıs
dosyası, Türkiye - Kıbrıs
iliĢkileri
Mahmut
Dikerdem
23.04.197717.03.1978
9
KUPÜR,
METĠN
Orijinal, daktilo
20
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
TARİH
SAYFA TÜR
Mahmut Dikerdem'in kaleme aldığı,
GörüĢ Dergisinde yayımlanmıĢ:
"Siyasal Davalar, Siyasal Kararlar",
"DüĢünce BaĢka Eylem BaĢka Mı?"
baĢlıklı yazılar.
Mahmut Dikerdem'in kaleme aldığı,
Bilim ve Sanat Degisinde
yayımlanmıĢ: "BarıĢa Giden Yolda
Helsinki Belgesi", "BarıĢa Çağrı"
baĢlıklı yazılar.
Mahmut Dikerdem'in kaleme aldığı,
Yeni DüĢün dergisinde yayımlanmıĢ
"Uluslararası BarıĢ Yılında Dünya
BarıĢ Konseyi" baĢlıklı yazı
GörüĢ dergisi, siyasal davalar,
Nazi Almanyası, FaĢist Ġtalya
Mahmut
Dikerdem
Haziran
1987-Aralık
1988
8
METĠN
Orijinal, daktilo
Bilim ve Sanat, Helsinki, barıĢ, Mahmut
1 Eylül Dünya BarıĢ Günü,
Dikerdem
barıĢ hareketi
Eylül 1985Eylül 1986
4
METĠN
Orijinal, daktilo
Yeni DüĢün Dergisi,
Uluslararası BarıĢ yılı, Dünya
BarıĢ Konseyi (DBK)
Kas.86
2
METĠN
Orijinal, daktilo
101
Mahmut Dikerdem'in kaleme aldığı,
Cumhuriyet gazetesinde
yayımlanmıĢ "Gizli Diplomasi"
baĢlıklı yazının Orijinali.
2. MC iktidarı, Cumhuriyet
Mahmut
gazetesi, gizli diplomasi, 1. MC Dikerdem
iktidarı
24.10.1977
3
METĠN
Orijinal, daktilo
(pelur kağıtta)
1
102
Mahmut Dikerdem'in kaleme aldığı,
Forum dergisinde M. Fırtınalı
imzasıyla yayımlanmıĢ "Tek Yol"
baĢlıklı yazı
Forum dergisi, Türkiye ĠĢçi
Partisi (TĠP)'in parçalanma
tehlikesi.
Mahmut
Dikerdem, M.
Fırtınalı
01.01.1969
4
METĠN
Orijinal, daktilo
1
103
Mahmut Dikerdem'in 1930'lu
yıllarda Galatasaray Lisesi
dergisinde yayımlanmıĢ "Anadolu
Yolcusuna" baĢlıklı yazısı
Galatasaray Lisesi, Anadolu
Mahmut
Dikerdem
1930
1
KUPÜR
Fotokopi
1
104
Mahmut Dikerdem'in yazdığı, çeĢitli
dergi ve gazetelerde yayımlanmıĢ
yazılarını içeren dizin (Yayın adı,
yazı baĢlığı, tarih bilgisi)
11
LĠSTE
Orijinal, daktilo, el
yazısı
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
98
1
99
1
100
1
Mahmut
Dikerdem
Mahmut
Dikerdem
21
ÖZELLİK
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
KUTU
ZARF BELGE TANIM
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
1
105
Mahmut Dikerdem'in Antalya
Festivali programına göre
düzenlenen BarıĢ Gecesi etkinliğinde
yaptığı konuĢmanın metni
(4Temmuz 1978). Ġlerici Gençler
Derneği (ĠGD)'nin 1. Olağan Genel
Kurulu'nda yaptığı konuĢmanın
metni (Mayıs 1978). BarıĢ Derneği
Genel Yönetim Kurulu GeniĢletilmiĢ
Özel oturumu açıĢ konuĢması (26
Ocak 1980)
Antalya Festivali BarıĢ Gecesi, Mahmut
Ġlerici Gençler derneği (ĠGD) 1. Dikerdem
Olağan Genel Kurulu, BarıĢ
Derneği, Genel Yönetim
Kurulu (GYK), GeniĢletilmiĢ
Özel Oturumu
1
106
Mahmut Dikerdem'in "Ġran-Irak
ĠliĢkileri" baĢlıklı yazısı.
(Yayımlanıp yayımlanmadığı
belirtilmemiĢ)
Ġran Irak iliĢkileri, Ġran ġah
Yönetimi, Ġran'ın Irak
üzerindeki baskısı
1
107
1 Mayıs 1979 ile ilgili gazetelerde
çıkmıĢ haber ve yazılar.
1 Mayıs 1979
TARİH
SAYFA TÜR
1978-1980
5
KONUġMA
METNĠ
Orijinal, daktilo
2
METĠN
Orijinal, daktilo
KUPÜR
Örjinal
Mahmut
Dikerdem
1979
22
ÖZELLİK
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
108
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
BarıĢ Derneği Davası, dava süreci ile Cumhuriyet gazetesi, Hürriyet
ilgili gazete ve dergilerde çıkmıĢ
gazetesi, BarıĢ Derneği Davası
haber ve yazılar.
23
TARİH
Mahmut
1982-1984
Dikerdem,
Orhan Apaydın,
Ali Sirmen,
Erdal Atabek,
Niyazi Dalyancı,
Gün Doğan
Görsev, Melih
Tümer, Ġsmail
H. Öztorun,
Gençay ġaylan,
Hüseyin BaĢ,
Ergun Elgin,
Nedim Tarhan,
T. Usluoğlu,
ġefik Asan,
Reha Ġsvan,
Haluk Tosun,
Ali Taygun,
Aybars Ungan,
Ataol,
Behramoğlu, N.
Yılmaz, Metin
Özek, Aykut
Göker, Orhan
Taylan, Semra
Özdamar
SAYFA TÜR
109
adet
KUPÜR
ÖZELLİK
Orijinal
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
KUTU
ZARF BELGE TANIM
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
1
109
Milliyet Gazetesi Ali Gevgili
"DüĢünenlerin Forumu" köĢesi
Mahmut Dikerdem söyleĢileri.
Mahmut Dikerdem'in Yön Dergisi,
Politika Gazetesi ve Cumhuriyet
Gazetesinden yayınlanan yazıları.
Milliyet, Cumhuriyet, Yön,
Politika, Afrika, Üçüncü dünya
ülkeleri, Ġran, Silahlanma,
Silahsızlanma, Asya'daki
değiĢim, Pakistan'daki iç
karıĢıklık, Hindistan, Mısır,
Ġsrail, Ortadoğu, Bülent
Ecevit'in Batı gezisi, Ġran'da
oluĢan düzen, Carter-Brejnev
doruğu, Salt II füzeleri, Nötron
bombası, silahsızlanma, Arap
Dünyası ve Filistin, BarıĢ,
FaĢizm Teklikesi, Kalkınma
Mahmut
25.03.1979Dikerdem, Abdi 13.05.1979
Ġpekçi, Ali
Gevgilili,
Yılmaz Altuğ,
Muharrem Nuri
Birgi, Feridun
Ergin, Güven
Alpay, Esat
Çam, Ġzettin
Doğan, Önder
Arı, Erol
Manisalı, Ġlter
Turan, Hüseyin
Hatemi, Ali L.
Karaosmanoğlu,
Esat Çam, Sezai
Orkut.
26
yaprak
KUPÜR
Orijinal
1
110
Milliyet Gazetesi, Mahmut
Dikerdem'in "Bir Hariciyecinin
Anıları, Hariciye Çarkı" köĢesinde
yazdığı yazılar.
Milliyet Gazetesi
Mahmut
Dikerdem
1980
50
KUPÜR
Orijinal
1
111
Mahmut Dikerdem'in vefatı (3 Ekim
1993) ardından gazetelerde çıkan
haber, yazı ve ilanlara ait kupürler
Mahmut Dikerdem vefatı
Mahmut
Dikerdem
04.10.199310.11.1993
22 adet
KUPÜR
Orijinal
1
112
Mahmut Dikerdem ölüm
yıldönümü
Mahmut
Dikerdem
02.10.199405.10.1996
9
KUPÜR
Orijinal
1
113
Mahmut Dikerdem'in vefatının
yıldönümü dolayısıyla gazetelerde
çıkmıĢ haber ve yazılar.
Atilla AĢut'un kaleme aldığı,
Aydınlık Gazetesinde yayımlanan
"Dünya BarıĢ Günü ve Mahmut
Dikerdem baĢlıklı yazı.
1 Eylül Dünya BarıĢ Günü,
Mahmut Dikerdem
Atilla AĢut ,
Mahmut
Dikerdem
01.09.1993
1
KUPÜR
Orijinal
24
TARİH
SAYFA TÜR
ÖZELLİK
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
TARİH
SAYFA TÜR
BarıĢ Derneği, Yaprak Dergisi,
Cumhuriyet Gazetesi, Mahmut
Dikerdem
Atilla Özkırımlı
22.08.1988
1
KUPÜR
Orijinal
Bank-Sen Gazetesi, Nokta
Dergisi, Mahmut Dikerdem,
BarıĢ
Mahmut
Dikerdem
25.02.1978
2
KUPÜR
Orijinal
106
KONUġMA
METNĠ,
LĠSTE,
RAPOR
Orijinal, Fotokopi,
daktilo, teksir
BarıĢ Derneği
4
SÖZLEġME
Orijinal, daktilo, el
yazısı içerir.
Sofya Press Ajans, BarıĢ Ġçin
Dünya Halkları Parlamentosu,
hazırlık çalıĢmaları,
Bulgaristan
4
YAZI
Fotokopi, daktilo
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
114
1
115
1
116
6-11 Mayıs 1977 VarĢova Dünya
VarĢova Dünya BarıĢ
BarıĢ Kurucuları Toplantısı belgeleri. Kurucuları toplantısı, Ġnsan
Hakları Komisyonu, sonuç
kararı, Yazarlar, sanatçılar ve
Kültür Emekçileri, yuvarlak
masa toplantıları, rapor,
konuĢma metinleri
1
117
BarıĢ Derneği için PTT Genel
Müdürlüğü'ne yapılan telefon
baĢvurusu ile telefon abonman
sözleĢmesi
1
118
Sofya Press Ajans imzalı "BarıĢ Ġçin
Dünya Halkları Parlamentosu
YaklaĢırken" baĢlıklı metin
Atilla Özkırımlı'nın kaleme aldığı,
Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan
"Fırtınalı Mutluluklar. Mahmut
Dikerdem'in YaĢamındaki Kilometre
TaĢları: Yaprak Dergisi ve BarıĢ
Derneği" baĢlıklı yazı.
Bank-Sen Dergisinde yayımlanmıĢ
"Dikerdem: Evrensel BarıĢ Tekelci
Kapitalizmin Korkulu Rüyasıdır"
baĢlıklı Mahmut Dikerdem ile
yapılmıĢ söyleĢi. Nokta Dergisi "ĠĢ
Bitirici Ġnsanlara Hariciye'de
Gereksinim Yok" baĢlıklı yazı
25
Romesh
06.05.1977Chandra, Tomas 11.05.1977
Travnicek, G.
Husak
ÖZELLİK
MAHMUT DİKERDEM ARŞİV FONU
ANAHTAR KELİME
KİŞİ ADLARI
SAYFA TÜR
ÖZELLİK
24
MUHASEBE
EVRAKI
Orijinal, damgalı,
ıslak imzalı
1 adet
DAVETĠYE
Ojinal
BarıĢ Ġçin Dünya
Entelektüelleri Kongresi
5
ÇAĞRI,
LĠSTE
Fotokopi, daktilo
Moskova Haberleri dergisinin
"Dünya" bölümünde "Helsinki'den
Sonra Avrupa" baĢlıklı
değerlendirme yazısı.
Moskova Haberleri,
Helsinki'den Sonra Avrupa
1
KUPÜR
Orijinal
123
Sovyet Kadınlar Komitesi Üyesi L.
Vidiassova'nın kaleme aldığı
"Avrupa, Helsinki'den 5 yıl Sonra"
baĢlıklı değerlendirme yazısı.
Helsinki, Sovyet Kadınlar
Komitesi
L. Vidiassova
1
KUPÜR
Orijinal
124
Iveta Bakevska'nın Halkların BarıĢ
Ġçin Dünya Parlamentosu
Uluslararası Hazırlık Komitesi
toplantısını değerlendirme yazısı
BarıĢ Ġçin Halkların Dünya
Parlamentosu, toplantı
değerlendirme, rapor
Iveta Bakevska
4
RAPOR, YAZI Orijinal, daktilo,
teksir
KUTU
ZARF BELGE TANIM
1
119
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığı,
BarıĢ Derneği'ne gönderilmiĢ, BarıĢ BarıĢ Derneği, para cezası,
Derneği Yönetim Kurulunu oluĢturan tahsilât fiĢleri
23 kiĢiden her biri için para cezasını
ödeme hakkında düzenlenen tebligat.
1
120
Serra Yılmaz'a gönderilmiĢ, 19-21
Mayıs 1980 tarihinde BudapeĢte'de
düzenlen kokteyl davetiyesi
1
121
Yunan entelektüellerinin dünya
entelektüellerine "BarıĢ Ġçin Dünya
Entelektüeller Kongresi" çağrısı ve
çağrıcılar listesi
1
122
1
1
Serra Yılmaz
26
TARİH
09.05.1980

Benzer belgeler