TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Yorumlar

Transkript

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE
OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Adnan Menderes Üniversitesi
I- EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
II- STAJ YÖNERGESİ
III- BÖLÜMLER
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ (İkinci Öğretim)
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ (İkinci Öğretim)
TURİZM REHBERLİĞİ
TURİZM REHBERLİĞİ (İkinci Öğretim)
YİYECEK-İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ
YİYECEK-İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ (İkinci Öğretim)
460
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE- 1- (1) (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/07 sayılı Üniv.Sen.) Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes
Üniversitesine bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda
yürütülen lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/07 sayılı Üniv.Sen.) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 maddesine ve Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bölüm : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan bölümleri,
b) Bölüm Başkanı : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan bölüm
başkanlarını,
c) ECTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) Rektör : Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
d) Kanun : 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununu,
e) Müdür veya Yüksekokul Müdürü : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürünü,
f) Staj Yönergesi : Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesini,
g) Üniversite : Adnan Menderes Üniversitesini,
ğ) Senato : Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite Yönetim Kurulu : Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ı) Yüksekokul : Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunu,
i) Yüksekokul Kurulu: Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunu,
j) Yüksekokul Yönetim Kurulu : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
k) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği : Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar
Öğrenci kontenjanları
MADDE 5- (1) Yüksekokula alınacak öğrenci sayıları, puan türü ve aday öğrencilerde aranacak koşullar, Yüksekokul
Kurulunun görüşü alınarak, Üniversitenin önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Öğrenci statüleri
MADDE 6- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) ( 1) Yüksekokulda tam zamanlı öğrencilik esastır.
(2) Özel öğrenci kabulü, 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Kabul
MADDE 7- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Öğrencilerin Yüksekokula kabulü için
aşağıda belirtilen koşullardan birinin olması gerekir:
a) ÖSYM tarafından Yüksekokula yerleştirilmiş olmak,
b) Ön kayıt sistemi ile öğrenci alındığı zaman, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip bulunmak,
c) Yatay ve dikey geçişlerde gerekli koşulları taşımak,
ç) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü için gerekli koşulları taşımak.
461
Yatay ve dikey geçişle kabul
MADDE 8- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Yatay/dikey geçişlerde kabul esasları
şunlardır:
a) Yatay geçişler, 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından güz yarıyılı için belirlenen
kontenjanlar en geç Haziran ayı, bahar yarıyılı için belirlenen kontenjanlar da en geç Aralık ayı başına kadar Rektörlüğe bildirilir.
b) Yatay geçişle gelecek öğrencilerde, geldiği yükseköğretim kurumunda Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını veya
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavını başarmış olması şartı aranır. Ayrıca Yüksekokul Yönetim Kurulu bunun dışında ek
şartlar da getirebilir.
Kayıt işlemleri
MADDE 9 – (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından
belirlenen belgeler ve esaslara göre yapılır. Kesin kayıt işlemlerinin, Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılması
gerekir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin
olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır.
(2) Yüksekokul, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler dışında da belge isteyebilir.
(3) Birimlere yeni kaydolacak öğrencilerin ilk yarıyıla ait ders kayıtları öğrencilik kaydıyla birlikte yapılır.
Kayıt yenileme
MADDE 10- (Değişiklik 12.07.2012 tarih ve 2012-14 nolu Üniv.Sen.) (1) Öğrenci, Yüksekokul Yönetim Kurulunca
kabul edilen bir mazereti olması dışında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı veya
öğrenim ücretini yatırmak ve ders kaydını yenilemek zorundadır.
(2) Katkı payı veya öğrenim ücreti yatırma tarihleri içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri
Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler, o yarıyıl için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Öğrencinin, kayıt yenilerken alt sınıf ya da alt yarıyıllarda almadığı veya başarısız olduğu dersleri öncelikle alması
zorunludur. Ders programlarının çakışması durumunda, tekrar edilen dersler öncelikle alınır.
(4) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları veya intibak ettirildikleri yılların/yarıyılların üst yıllarından/yarıyıllarından ders alamaz.
Ancak, yaz okulu dersleri, yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında alınan ve denkliği Yüksekokul tarafından
onaylanan dersler ile ders/staj kurullarında kayıt yaptırılan veya intibak ettirilen yılların üst yarıyıllarından ders alınabilir. Kayıt
yaptırdığı veya intibak ettirildiği yılın/yarıyılın dönem kredisinin en az yarısından muaf olan öğrenciler, kayıtlandıkları
yılların/yarıyılların üst yıllarından / yarıyıllarından ders alabilir.
(5) Bir öğrenci yaz okulunda başarısız olduğu veya almadığı dersleri alır. Bulunduğu dönem sonunda yükümlü olduğu
derslerin tamamını başarmış olan öğrenci yaz okulunda üst yarıyıl derslerini de alabilir. Yaz okulu öğrenimi için öğrencilerin ön
kayıt ve kesin kayıt tarihleri akademik takvimle birlikte Senato tarafından belirlenir.
(6) Kayıt yenileme süresi, akademik takvim ile birlikte Senato tarafından belirlenir.
(7) Öğrenci, kayıt yaptırmadığı yıl ya da yarıyılda derslere ve sınavlara giremez ve bu süre öğretim süresinden sayılır.
(8) Öğrenci, usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Herhangi
bir nedenle kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.
(9) Öğrenci, ders ekleme/silme işlemini, danışmanı ile birlikte eğitim-öğretimin başladığı ikinci hafta sonuna kadar
Yüksekokul tarafından belirlenen tarihlerde yaptırır. Programdan silinen ders/dersler yerine yeni ders/dersler alınabilir.
(10) Mazereti nedeniyle kaydını belirlenen süre içinde yenileyemeyen öğrenci, kayıt yenileme süresini izleyen beş iş
günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne başvurur ve mazereti Yüksekokul Yönetim Kurulunca uygun görülürse, bu kurulun
belirleyeceği günlerde kaydını yenileyebilir. Bu durumda geçen süre öğretim süresinden, öğrencinin devamsızlığından sayılır.
(11) Öğrenciler olağan koşullarda içinde bulundukları yarıyılın ders programında yer alan derslerin kredi saati kadar
ders alabilirler. Bir yarıyılda öğrencinin alabileceği toplam ders kredisi devamı alınan dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki dersler ve Temel Bilgi Teknolojileri dersi dahil olmak üzere otuz altı krediden fazla
olamaz.
(12) Bir öğrenci almış olduğu herhangi bir seçmeli dersten başarısız olduğunda, isterse bunu izleyen yıl/yarıyıl/yaz
okulunda Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile yerine başka bir seçmeli ders alabilir. Ancak, Seçmeli İkinci Yabancı Dil
dersinde değişim yapılamaz.
(13) Kayıt yenileme ve ders kaydı sırasında öğrenciler danışmanı tarafından onaylanmış ders kayıt bildirim fişini,
Yüksekokul Müdürlüğü tarafından istenebilecek diğer belgeleri düzenleyip teslim eder. Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenen
belgeler eksiksiz olarak düzenlenip teslim edilmedikçe öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz. Öğrenci öğrenim harcı
makbuzunu saklamak ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadır.
(14) Öğrencilerin kayıt yenilemeden geçirdikleri süreler 2547 sayılı Kanunda ve bu Yönergede belirtilen öğretim
süresinden sayılır.
(15) Değişim programları ile veya özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kurumuna gidecek olan öğrenciler,
dönem başında katkı payını yatırır, ancak ders kaydı yaptırmaz. Dönüşlerinde, 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
462
Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Yüksekokul Yönetim
Kurulunca başarılı oldukları derslerin eşdeğerlik değerlendirmesi yapılır ve bu derslerin öğrenciye atanması gerçekleştirilir
Kayıt silme/Ayrılma
MADDE 11- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Öğrencinin kaydının silinerek Üniversite ile
ilişiğinin kesilmesi halleri şunlardır:
a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,
b) Açıköğretim programları hariç bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi,
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt
işleminin iptal edilmesi.
(2) Bu Yönergenin 19 uncu maddesine göre haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimlerine devam edemedikleri için
haklarını kullanamayan öğrencilerin kayıtları, bu haklarını kullanmadan silinmez.
(3) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, Yüksekokul Yönetim kurulu kararıyla yapılır.
(4) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosuna başvurması ve ilişik
kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir.
(5) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi Yüksekokul tarafından alınmak suretiyle verilir.
(6) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurum/birimin yazısı üzerine
Yüksekokul tarafından dizi pusulası ile birlikte gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.
Danışmanlar
MADDE 12- (Değişiklik 12.07.2012 tarih ve 2012-14 nolu Üniv.Sen.) (1) Danışman; öğrencilerin öncelikle eğitimöğretim konularında olmak üzere burslar, krediler, lisansüstü eğitim-öğretimine hazırlanma, ulusal ve uluslararası gençlik
faaliyetleri ile öğrencileri ilgilendiren yasa yönetmelikler ve diğer mevzuat konusunda onları bilgilendiren, onlara yol gösterip
yardımcı olan öğretim elemanıdır.
(2) Danışmanlar bölüm başkanlarının önerisi alındıktan sonra Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Zorunlu
haller dışında, belli bir sınıf veya grubun danışmanlığında görevlendirilen öğretim elemanı söz, konusu öğrenciler mezun
oluncaya kadar danışmanlık yapmaya devam eder.
(3) Danışmanın başlıca görevleri şunlardır :
a) Öğrencinin ders kaydı ve kayıt yenilemesine yardımcı olmak, takdir hakkı saklı kalmak kaydıyla öğrencinin alacağı
haftalık ders kredi saatini veya ders saatini öğrenci ile birlikte belirleyerek ders kayıt bildirim fişini imzalamak,
b) Danışmanı olduğu her öğrenci için, dersler ve notlarla ilgili tüm bilgileri içeren bir bilgi formu kartı tutmak. Öğrenci
notlarını ve öğrenci hakkındaki bilgileri bu karta işlemek,
c) Mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerin ilişik kesme belgelerini imzalamak.
ç) Mezun olmuş öğrencilerle ilgili tutulan tüm belgeleri Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmek,
d) Öğrencileri lisansüstü öğrenim, araştırma görevliliği, ALES, KPDS sınavları gibi konularda yönlendirmek,
aydınlatmak, onlara yol göstermek ve yardımcı olmak,
e) Öğrencileri ilgilendiren kanun, yönetmelik, yönerge ve disiplin yönetmeliği ve diğer mevzuat konusunda onları
bilgilendirmek. Dersler ve yönetimle olan sorunlar konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve uyarmak,
f) Burslar, krediler, gençlik kampları, ulusal ve uluslararası gençlik faaliyetleri konusunda, öğrencileri bilgilendirmek ve
yardımcı olmak.
g) Öğrencilerin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kalan istek ve sorunlarını Yüksekokul Müdürlüğüne iletmek.
Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 13 – (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Öğrenciler, ilgili mevzuata göre belirlenen
katkı payı veya öğrenim ücretini 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerince her yarıyıl ödemek zorundadır.
(2) Kayıt silme halinde alınan katkı payları iade edilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
Eğitim-öğretim esasları
MADDE 14- (Değişiklik 12.07.2012 tarih ve 2012-14 nolu Üniv.Sen.) (1) Yüksekokulda, Yüksekokul Kurulunun kararı
ve Senatonun onayı ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda örgün, yaygın, açık, uzaktan öğretim, ikili
öğretim ve yaz okulu eğitimi ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre çift ana dal ve yan dal eğitim-öğretimi yapılabilir.
(2) Yüksekokulda Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turizm Rehberliği ile Yiyecek-İçecek İşletmeciliği
dallarında eğitim-öğretim yapılabilir.
(3) Yüksekokul Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile başka bölümler açılması veya mevcut bölümlerde değişiklik
yapılması istenebilir.
(4) İlgili bölümlerde okutulacak dersler ve bu derslerin haftalık ders kredi saatleri, Bölüm Kurullarının önerisi alındıktan
sonra Yüksekokul Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Ders İçerikleri Yüksekokul Kurulu tarafından
belirlenir.
(5) Güz ve bahar yarıyıllarında okutulacak dersler ile bu derslerin hangi öğretim elemanlarınca hangi yerde ve
zamanda yapılacağı, haftalık ders programlarında gösterilir.
463
(6) Hangi dersi hangi öğretim elemanının okutacağı Bölüm Kurullarının ve Yüksekokul Kurulunun önerisi alınarak
Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlendikten sonra haftalık ders programları her yarıyılın başında Program ve Sınav
Koordinatörlüğü tarafından hazırlanarak yarıyılın başlamasından en az on beş gün önce Yüksekokul Müdürlüğüne verilir ve
Müdürlükçe ilan edilir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki dersler ile seçmeli dersler bayram
günleri hariç hafta sonu ve tatil günlerinde de yapılabilir.
(7) Yüksekokulda Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı
Yönetmeliği hükümlerince yürütülür.
(8) İkinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, İspanyolca, Japonca, Rusca gibi dersler Bölüm Başkanlarının görüşü
alınarak Yüksekokul Yönetim Kurulunca açılabilir. Ancak, başvuru olsa bile diğer şartların uygun olmaması halinde Yüksekokul
Yönetim Kurulunca o ders açılmayabilir.
(9) Stajların amaç, yöntem ve uygulama ilkeleri Yüksekokul Kurulu’nun teklifi üzerine Senatoca kabul edilecek
Yüksekokul Staj Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.
(10) Öğrenci, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen, eğitim aldığı
bölümdeki uygulama derslerine katılırken kullanacağı kıyafeti temin etmek zorundadır.
Akademik takvim ve eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 15- (Değişiklik 12.07.2012 tarih ve 2012-14 nolu Üniv.Sen.) (1) Yüksekokulda akademik takvim Senato
tarafından belirlenir.
(2) Bir eğitim-öğretim dönemi, güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.
(3) Bir yarıyıl, akademik takvimde katkı payı/öğrenim ücreti yatırma işleminin başladığı günden bir sonraki yarıyılın
başladığı güne kadar geçen süredir. Bu süre, bütünleme sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak Senato
tarafından belirlenir. Kayıt işlemleri, bir önceki yarıyıl bitmeden de başlayabilir
(4) Bir yarıyılda final sınavları, kayıt yenileme ile hafta sonu ve bayram tatili günleri dışında, teorik ve uygulamalı
dersler, diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsayan süre, en az on dört haftadır.
(5) İkili öğretim, farklı program, kamp, staj ihtiyacı ve yaz okulu için ayrı akademik takvime ilişkin düzenlemeler
Yüksekokul Kurulunun teklifi ve Senato kararıyla yapılır.
(6) Yüksekokul; yıllık eğitim-öğretim ve akademik takvimi Yüksekokul Kurulunda kararlaştırarak o yılın Nisan ayı
sonuna kadar Rektörlüğe bildirir. İkili öğretim, staj uygulaması, yaz okulu gibi durumlar gerekli kıldığında Üniversite Senatosu,
Yüksekokul için Üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarından farklı akademik takvim düzenleyebilir
(7) Akademik takvimde eğitim-öğretime ve yaz okuluna başlama ve bitirme tarihleri, yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme/yaz
okulu sonu sınavları başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilir.
(8) Ara sınav tarihleri Yüksekokul Müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilir.
(9) Güz yarıyılı bütünleme sınavlarından sonra eğitim-öğretime en az bir hafta ara verilir. Ancak, Yüksekokul ders
programında yer alan uygulamalı derslerin bütünlük içinde verilme gereği dikkate alınarak ve şartlar uygun olduğu takdirde;
Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yarıyıllar arasında ara verilmeyebilir.
Öğretim dili
MADDE 16- (1) Yüksekokulda öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, 1/4/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince bazı dersler yabancı dilde verilir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 17- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Yüksekokulda eğitim-öğretim süresi hazırlık
sınıfı hariç sekiz yarıyıl ya da dört yıl sürelidir ve bu öğrenimi tamamlayanlara lisans diploması verilir. Ders ve sınav programları
yarıyıl ve ders geçme esasına göre düzenlenir.
(2) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince, bütün bölümlerde yer alan İngilizce III (Okuma-Yazma), Mesleki İngilizce I, Mesleki
İngilizce II ve İş Hayatı İçin Yabancı Dil dersleri birbirinin devamı niteliğinde ön şartlı dersler olup, bir önceki ders başarılmadan,
bir sonraki ders alınamaz. Ayrıca, Seçmeli İkinci Yabancı Dil dersleri, birbirinin devamı niteliğinde olduğundan bir önceki ders
alınmadan bir sonraki ders alınamaz. Bu arada geçen süreler öğrenim süresinden sayılır
(3) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğrenim süresine dahildir.
Ek süre
MADDE 18- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç,
kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Yönetmeliğin 13 üncü
maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile
öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Kayıt dondurma
MADDE 19- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Öğrencilere kayıt dondurma izni verilmesini
gerektiren haklı ve geçerli nedenler şunlardır :
a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporları ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin
464
olması,
b) Öğrencinin tutukluluk hali,
c) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,
ç) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesi,
d) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin
öğrenime ara vermek zorunda kalması,
e) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir
kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi,
f) Belge ile kanıtlanması ve başvuru tarihinde devamsızlık sınırının aşılmamış olması koşuluyla, öğrencinin
ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edememesi,
g) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da
çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,
ğ) Yukarıda sayılan durumlar dışında, Yüksekokul Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer hallerin ortaya çıkması.
(2) Yüksekokul Yönetim Kurulu birinci fıkrada belirtilen mazeretlerine bağlı olarak öğrenimi aksayan ya da aksayacak
olan bir öğrenciye, kayıt dondurma izni verebilir. Bu izin bir seferde bir yılı aşamaz.
(3) Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izninin toplamı, birinci fıkranın (c) bendi hükmü hariç olmak üzere normal
öğrenim süresinin yarısından fazla olamaz.
(4) Kayıt dondurma halinde öğrencinin öğrenim süresi ve ek süresi işlemez ve kaydı Yüksekokul Yönetim Kurulu
kararında belirtilen süre kadar dondurulur. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır. Öğrenci, mazereti bittiğinde eğitim ve öğretimine
kaldığı yerden devam eder.
Ders kredileri
MADDE 20- (1) Bu Yönergede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak Yüksekokulda okutulacak ders adları ve kredileri
Yüksekokul Müdürlüğü ve oluşturacağı bir komisyon tarafından hazırlanır. Bölüm başkanları bu komisyonun doğal üyesidir.
Hazırlanan bu taslak program Yüksekokul Kuruluna sunulur. Kurulda kabul edilen program Senatonun onayına sunulur. Senato
tarafından kabul edildikten sonra kesinlik kazanır ve yürürlüğe girer. Ders adları ve kredi saatlerindeki değişiklik önerilerinde de
aynı süreç izlenir. Yüksekokulda okutulan dört yıllık lisans dersleri, haftalık ders saatleri ve kredileri, ekteki ders programında
gösterilmiştir.
(2) Yüksekokulda dersler kuramsal teorik ve/veya uygulamalı olarak yürütülür.
(3) Öğretim birimi, kredidir. Bir yarıyılda, yüksekokul haftalık ders programında yer alan kuramsal derslerin her saati
bir kredi, laboratuvarların dört saate kadarı bir kredi, beş ile sekiz saat arası iki kredi, problem çözümü, işyeri çalışmaları ve
uygulamaları ile, diğer uygulamalar, bitirme ödevi/tezi, proje gibi uygulamalı çalışmaların iki saati bir kredi olarak değerlendirilir.
(4) Bir ders hem kuramsal hem de uygulamalı çalışmayı içeriyorsa, bu iki tür çalışma için hesaplanacak kredilerin
toplamı o dersin kredisini oluşturur.
(5) Bir öğrencinin Yüksekokulda lisans öğrenimini tamamlayabilmesi için, kayıtlı olduğu bölümün kredisinin tamamını
başarması gerekir.
(6) Yüksekokul bölümlerindeki derslerin toplam kredisi yüzkırkdört krediden az olamaz. 2547 sayılı Kanunun 5 inci
maddesi birinci fıkrasının (i) bendindeki dersler ile Temel Bilgi Teknolojisi dersi bu krediye dahildir. Ancak hazırlık sınıfında okutulan
dersler, mezuniyet için gerekli olan bu krediye dahil değildir.
(7) Yatay ve dikey geçişle kaydolan öğrenciler de kayıtlı oldukları bölümdeki toplam krediyi tamamlamak zorundadır.
(8) Mezuniyet kredisinin hesabında öğrencinin dersi başardığı yarıyılda geçerli olan ders kredisi dikkate alınır.
(9) Yüksekokul eğitim-öğretim programında ders ve uygulamaların toplamı, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (i) bendindeki dersler ile Temel Bilgi Teknolojisi dersi hariç haftada oniki kredi saatten az, otuz kredi saatten fazla
olamaz.
(10) Yaz okulu programında bir başka yükseköğretim kurumunun öğrencisi ders alıp başarmışsa, ilgili öğrenciye
dersin başarı notu, kredisi ve ders içeriğini belirtir onaylı bir belge verilir.
(11) Yüksekokul öğrencilerinin diğer üniversitelerin yaz okulunda bu Yönergenin 21 nci maddesi hükümlerine göre alıp
başardıkları dersler, Yüksekokulda başarılmış gibi değerlendirilir.
Eşdeğerlik ve kredi aktarımı
MADDE 21- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Eşdeğerlik ve kredi aktarımında uyulacak
esaslar şunlardır:
a) Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan veya mezun olduktan sonra
ÖSYM tarafından Yüksekokula yerleştirilen öğrenciler, öğretim yılının ilk iki haftası içinde, dilekçelerine eşdeğer saydırmak
istedikleri ders/derslerle ilgili kredi tutarlarını ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek, Yüksekokul Müdürlüğüne
başvurabilirler.
b) Eşdeğerliği istenilen derslerin içeriklerinin benzerlik göstermesi ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun kabul etmesi
halinde bu derslerin eşdeğerliğine karar verilebilir. Eşdeğer sayılan derslerin kredileri Yüksekokuldaki mevcut ders kredisi gibi
değerlendirilir.
c) Dersleri eşdeğer saydırmada başarı notu öğrencinin o dersi alıp başardığı yükseköğretim kurumundaki notudur.
Ancak dersin eşdeğer sayılabilmesi için başarı notunun yüz tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Harfler ya da
465
derecelendirme esasına göre başarılan derslerin başarı notu bu Yönergenin 25 inci maddesindeki aralıkların ortalaması olarak
dikkate alınır.
ç) Dersleri eşdeğer saydırmaya bağlı olarak, Yüksekokula aktarılan kredi tutarı bir yarıyıllık kredi toplamının %70’ini
aşması durumunda, Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencinin bir üst yarıyıla intibakı yapılabilir. Üst yarıyıla intibakı
yapılan öğrencinin bu intibak sonucu devam etmemiş olduğu yarıyıl/yıllar öğrenim süresine sayılır.
d) Yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, ders eşdeğerlik değerlendirmeleri de bu maddenin 1 inci
fıkrasının b bendine göre yapılır. Ancak dikey geçişlerde bu süreç sadece lisans öğrenimine hazırlık programı için uygulanır.
e) Yatay geçişle gelen öğrenci, önceki diploma programından almış olduğu eşdeğer derslerinden muaf tutulur. Muaf
tutulduğu derslerle birlikte önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu tüm dersleri, transkriptine işlenir; ancak bu derslerin
notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınmaz.
f) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu tüm
dersler transkriptine işlenir; ancak bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınmaz.
g) Dersleri eşdeğer saydırma başvurularının değerlendirilmesinde, 2547 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (i) bendindeki dersler hariç, açık öğretim programları ile önlisans programlarında daha önce başarılmış olan dersler
eşdeğer sayılamaz.
h) Yaz okuluna başka üniversitelerde devam etmek isteyen öğrencilerin alacakları dersin denk olduğunu ders alacağı
üniversiteye gitmeden, Yüksekokulun ilgili bölüm başkanına onaylatması ve dilekçe ekinde Yüksekokul Müdürlüğü’ne sunması
halinde eşdeğerlilik talebi değerlendirilir.
ı) Yukarıda belirtilen durumlar dışında, başka öğretim kurumlarında başarılmış olan derslerin eşdeğerliği konusunda,
gerekli kararları vermeye Yüksekokul Yönetim Kurulu yetkilidir.
Devam zorunluluğu
MADDE 22- (Değişiklik 12.07.2012 tarih ve 2012-14 nolu Üniv.Sen.) (1) Her öğrenci kuramsal derslerin en az
%70’ine, seminer, laboratuvar ve uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek zorundadır.
(2) Üniversite hastaneleri veya diğer resmi hastanelerden alınan sağlıkla ilgili raporlar veya başka engeller öğrencinin
derslere devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ancak Üniversite adına halk oyunları, spor, kültür gibi çeşitli gösteri ve
yarışmalara katılan öğrenciler katılmadıkları uygulamaları yapmak koşulu ile bu zorunluluğun dışında tutulabilir.
(3) Yukarıdaki zorunluluğu yerine getirmeyen öğrenciler o dersten devamsızlıktan kalır. Devamsızlıktan kalan
öğrenciler devamsız oldukları dersin yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme/Yaz okulu sonu sınavlarına giremezler ve dersi tekrar
ederler.
(4) Uluslararası düzeyde düzenlenen etkinliklere katılacak öğrencilerin devam durumları ilgili mevzuat hükümlerine
göre değerlendirilir.
(5) Teorik ve uygulamalı kısımları birbirinden ayrılamayan dersler teorik dersler gibi işlem görür.
(6) Derslerdeki devamı izlemek ders sorumlusu olan öğretim elemanının görevidir. Devam durumunun tespiti için,
sorumlu öğretim elemanları imza toplayarak her ders için ayrı yoklama yaparlar. Bu yoklama tutanakları en az iki yıl saklanır.
(7) Devamsızlıktan kalan öğrencilerin listeleri yarıyıl sonu/yıl sonu/yaz okulu sonu sınavından önce ders sorumlusu
öğretim elemanı tarafından Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir ve Müdürlükçe sınav tarihinden en az bir gün önce ilan edilir.
(8) Öğrencinin başaramadığı dersi tekrar etmesi gerekir. Öğrencinin tekrar ettiği derse kayıt yaptırması, devam
koşulunu yerine getirmemişse derse devam etmesi, başarısız olduğu uygulamalara katılması ve açılacak sınavlara girmesi
zorunludur. Ancak yaz okulu programında alınan dersler ilk defa alınmış gibi değerlendirilir ve devam zorunludur. Bir derse yaz
okulunda devam etmiş olmak o derse devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Sınavların duyurulması
MADDE 23- (Değişiklik 12.07.2012 tarih ve 2012-14 nolu Üniv.Sen.) (1) Haftalık ders ve sınav programlarının
yapımı, sınav yerlerinin tespit ve koordinasyonun sağlanması için Yüksekokul Müdürü tarafından Yüksekokulda görevli öğretim
elemanları arasından bir öğretim elemanı Program ve Sınav Koordinatörü olarak, bir öğretim elemanı da Koordinatör Yardımcısı
olarak görevlendirilir. Yüksekokul Sekreteri ve Öğrenci İşleri birimindeki en yetkili memur da Koordinatörün doğal yardımcılarıdır.
(2) Yarıyıl içi ara sınavı, yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme/Yaz okulu sonu sınavlarının yapılacağı gün saat ve yeri
gösteren sınav programları, Program ve Sınav Koordinatörlüğünce hazırlanır ve Yüksekokul Müdürlüğünce onaylanarak
sınavların başlamasından en az on beş gün önce öğrencilere duyurulur.
(3) Sınavlar sınav programında belirtilen yerde ve zamanda yapılır. Sınav günleri ve yerleri Yüksekokul Müdürlüğünün
oluru olmadan değiştirilemez. Akademik takvim değiştirilmesini gerektiren sınav günlerindeki değişmeler ancak Senatonun kararı
ile olur.
Sınavlar ve değerlendirme esasları
MADDE 24- (Değişiklik 12.07.2012 tarih ve 2012-14 nolu Üniv.Sen.) (1) Yüksekokulda sınavların değerlendirilmesi
ve başarı notunun belirlenmesi esasları şunlardır:
a) Yüksekokulda başarı, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü, uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılan
sınavlar ile saptanır. Yazılı sınavlar test şeklinde de yapılabilir.
b) Yarıyıl sonu sınavları her yarıyılın sonunda, iki yarıyıl süren derslerin sınavları bahar yarıyılının sonunda, yaz
okulu sınavları da yaz okulu sonunda yapılır.
c) Her ders için, her yarıyılda/yaz okulunda en az bir arasınavı yapılır.
ç) Öğrenciye katılmadıkları ara sınavları/yarıyıl sonu sınavları/bütünleme sınavları için mazeretlerini belgelemeleri
kaydıyla ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı tanınabilir.
d) Bir ders için yapılan ara sınavı notlarının aritmetik ortalaması, o dersin ara sınavı notu olur.
466
e) Bir günde aynı sınıfa ait ikiden fazla dersin ara sınavı/yıl sonu sınavı/bütünleme/yaz okulu sonu sınavı yapılamaz.
f) Zorunlu hallerde Yüksekokul Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav
yapılabilir.
g) Ara sınavı sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde duyurulur.
ğ) Bir dersin yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavına girebilmek için derse kayıtlı olmak, teorik
derslerin en az %70’ine uygulamalı derslerin de en az %80’ine devam etmek ve uygulamalarını başarı ile tamamlamak gerekir.
h) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde yarıyı sonu/yılsonu ve yaz okulu sonu sınavına girmek zorundadır.
Ancak Türkiye’yi, Üniversiteyi veya Yönetim Kurulu kararı ile yüksekokulu temsilen sportif-kültürel yarışma ve gösterilere katılan
öğrencilere, yarışma veya gösteriler sırasında sakatlanmaları halinde, ilgili sağlık biriminin vereceği rapora göre, Yönetim Kurulu kararı
ile katılamadıkları sınavlar için bir sınav hakkı verilebilir.
ı) Kuramsal ve uygulama kısımları birlikte yürütülen derslerin uygulama notlarının başarı notunun hesaplanmasında
dikkate alınıp alınmayacağı, alınacaksa başarı notuna etkisi, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenip, yarıyıl başında
öğrencilere duyurulur ve dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir.
i) Kuramsal ve uygulama kısımları birbirinden ayrı olarak programlanan ya da sadece uygulamalardan ibaret olan
derslerin sınav, not ve başarı durumları kuramsal dersler gibi değerlendirilir.
j) Yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavlarının sonuçları en geç son sınavı izleyen hafta içinde
duyurulur.
k) Uygulama notunun başarı notunu etkilediği durumlar saklı kalmak kaydı ile başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile
yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme/yaz
okulu sonu sınavı sonunda bir dersten başarılı sayılmak için bu şekilde hesaplanan notun en az altmış olması gerekir. Ancak
yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavlarında yüz tam not üzerinden en az elli almak zorunludur.
l) Yaz okulu için başka üniversitelerden ders alan öğrencilerin de başarı notunun yüz üzerinden en az altmış olması gerekir.
m) Tekrar edilen dersin başarı notunun hesaplanmasında dersin tekrar edildiği dönemdeki ara sınav notu göz önüne
alınır.
n) Mezuniyeti için başarması gereken uygulamasız ya da uygulaması başarılmış tek dersi bulunan öğrenciler, bu
duruma düştükleri bütünleme/yaz okulu sonundan itibaren; derse devam koşulunu daha önce yerine getirmişlerse
bütünleme/yaz okulu sonu sınavının bitimini izleyen bir ay içinde akademik takvimde belirtilen tarihlerde açılacak tek ders
sınavına katılabilirler. Bu sınavda yüz tam not üzerinden en az altmış alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmadan başarılı
sayılır ve mezuniyetine karar verilir. Öğrenciler, tek ders sınavına dersin okutulduğu yarıyıla bakılmadan her yarıyıl sonunda
girebilirler. Staj zorunluluğu olan birimlerde staj uygulamalarındaki başarısızlık ya da eksiklik tek ders sınavı hesabında göz
önüne alınmaz. Tek ders sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin bütünleme/yaz okulu sonu sınavlarının ilan
edilmesini takip eden beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları gerekir.
o) Her türlü sınav evrakı Yüksekokulda en az iki yıl saklanır.
ö) Sınavlarda kopya yapan ya da kopyaya yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ya
da başkasına yardım ettiği anlaşılanlar, o sınavdan sıfır alarak başarısız sayılırlar ve haklarında disiplin soruşturması açılır.
p) Öğrencilerin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not iptal edilir ve hakkında disiplin
soruşturması açılır.
r) İsimsiz sınav kağıtları değerlendirmeye alınmayıp, hiç yokmuş gibi işlem görür.
s) Öğrenciler, sınav yerlerinde görevli tüm öğretim elemanlarının sınav düzeni ile ilgili istek ve uyarılarına uymak
zorundadır. Öğrencilik onuru ile bağdaşmayan, uyarılara aldırış etmeyen, sınav güvenliğini ve düzenini bozan ve sınava
girenlerin dikkatini dağıtan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılır.
ş) Her öğrenci, öğrenci kimliğini yanında bulundurmak ve istendiğinde görevlilere göstermek zorundadır. Öğrenci
kimliği olmayan ya da göstermeyen öğrenci, Yüksekokul ile eklentilerine ve sınav salonlarına alınmaz. Aksine hareket edenler
hakkında disiplin soruşturması açılır.
Notlar ve değerlendirme
MADDE 25- (1) Notlar yüz üzerinden verilir. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve fazlaları bir üste,
daha küçükleri alt tam sayıya tamamlanır. Ayrıca notlar aşağıdaki tabloda belirtilen dereceler ve harflerle de ifade edilebilir:
Alınan not
Derecesi
Harf Karşılığı
Katsayı
90–100
Pekiyi
AA
4
85–89
Pekiyi
BA
3,5
75–84
İyi
BB
3
70–74
İyi
CB
2,5
60–69
Orta
CC
2
55–59
Başarısız
DC
1,5
45–54
Başarısız
DD
1
40–44
Başarısız
FD
0,5
0–39
Başarısız
FF
0
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 26- (1) Öğrencilerin, sınav sonuçları ile ilgili maddi hata itirazlarını sonuçların duyurulmasından sonraki beş iş
günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak yapması gerekir. İtiraz ders sorumlusuna iletilir, maddi hata varsa Yüksekokul
Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
467
Ders puanları ve akademik ortalama
MADDE 27- (1) Ders puanı; ilgili dersin kredisi ile başarı notunun çarpımı ile bulunan puandır.
(2) Akademik ortalama; öğrencinin birimine kayıt yaptırmasından itibaren başardığı ve saydırdığı tüm derslerin puanlarının
toplamı, aldığı derslerin toplam kredi sayısına bölünerek hesaplanır.
(3) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı başarı notu ve başarı değerlendirmesi başarılı veya başarısız olarak gösterilen
dersler ile yasa, yönetmelik ve/veya Yönergede akademik ortalamaya dahil edilmeyeceği belirtilen dersler mezuniyet ve
akademik ortalamaya katılmaz.
(4) Akademik ortalama, yüzlük sistem yanında dörtlük sistem ve harflerle de ifade edilebilir.
Mezuniyet
MADDE 28- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Bir öğrencinin Yüksekokuldan mezun
olabilmesi için, bu Yönerge ekinde verilen sekiz yarıyıllık ders programında yer alan ders uygulama, staj ve benzerlerinin tümünü
başarı ile tamamlaması ve bitirme tezi varsa onu da hazırlaması ve tezin kabul edilmesi gerekir.
(2) Mezuniyet tarihi, sınavların bitimini izleyen iş günüdür. Öğrenci stajını son sınıfı takiben yapmışsa, mezuniyet
tarihi staj bitimini izleyen iş günüdür.
(3) Disiplin cezası almamak ve öğrenimini normal süresinde tamamlamak şartı ile;
a) Mezuniyet başarı ortalaması en az seksenbeş ile seksendokuz aralığında olan öğrenciler üstün başarılı öğrenci,
b) Mezuniyet başarı ortalaması doksan ile yüz aralığında olan öğrenciler onur öğrencisi
olarak değerlendirilir.
Diplomalar
MADDE 29- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Yüksekokul tarafından verilecek diplomalar,
özel işaretler ve renkler konulmak koşuluyla Üniversitenin bütün birimlerinde lisans düzeyinde tek tip düzenlenir.
(2) Diplomanın ön yüzünde; öğrencinin adı ve soyadı, diploma tarihi ve numarası; önlisans ve lisans düzeyi, bölümü,
lisans dalı ve derecesi; Yüksekokul Müdürü ve Rektörün imzaları bulunur.
(3) Diplomanın arka yüzünde öğrencinin doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, Yüksekokul numarası gibi
öğrenci kimliği ile ilgili bilgiler yer alır.
(4) Diplomalar, öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde bir defa düzenlenir.
(5) Diploması henüz düzenlenmemiş öğrencilere, yazılı isteği üzerine iki yıl süre ile geçerli olmak üzere bir defaya
mahsus geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma, geçici mezuniyet belgesi geri alınmak suretiyle verilir.
(6) Diploma/geçici mezuniyet belgesi, mezun olan öğrencinin kendisine ya da noter onaylı vekalet verdiği kişiye verilir.
(7) Geçici mezuniyet belgesini kaybedenlere, ilgili birime gazete ilanı ve dilekçeyle başvurmaları halinde diplomaları
teslim edilir. Diplomasını kaybedenlere, gazete ilanı ve dilekçeyle başvurmaları halinde ikinci nüsha olduğu belirtilen yeni bir
diploma düzenlenir. Diplomanın ikinci nüshasını kaybedenlere ise, diplomasını kaybedenler için düzenlenen belge verilir.
(8) Mezunlara diploma ile birlikte üstün başarılı veya onur öğrencisi olduklarını gösterir tek tip belge verilir.
(9) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya
Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik uyarınca önlisans diploması verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İntibak
MADDE 30- (1) Yüksekokulda öğrenimine devam eden öğrencilerin bu yeni Yönergeye ve buna bağlı olarak değişen
ders programına intibakları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 31- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Adnan Menderes Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 32- (1) Senatonun 24/7/2001 tarih ve 2001/11 sayılı kararıyla kabul edilen Adnan Menderes Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 33- (1) Bu Yönerge, 2008-2009 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34- (1) Bu Yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Müdürü yürütür.
* Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 22/06/2011 tarih ve 2011/09 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.
468
ADNAN MENDERS ÜNİVERSİTESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
STAJ YÖNERGESİ
Dayanak
Madde 1- Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda uygulanan Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği, Adnan Menderes Üniversitesi Staj Yönetmeliği ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu EğitimÖğretim ve Sınav Yönergesinin 14. maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Amaç
Madde 2- Staj’ın/Uygulama Gezisi’nin amacı, öğrencilere turizm işletmelerindeki uygulama ve yenilikleri tanıma, bilgi
ve becerilerini geliştirme ve turizm sektöründe kendilerine kolay bir istihdam fırsatı yaratma olanağı sağlamak ya da yardımcı
olmaktır.
Kapsam
Madde 3- Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin turizm
işletmelerindeki Staj’ı/ Uygulama Gezisi’ni düzenler.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen
Üniversite : Adnan Menderes Üniversitesi’ni (ADÜ),
Yüksekokul : ADÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nu,
Yönetim Kurulu: Yüksekokul Yönetim Kurulu’nu,
Müdür: Yüksekokul Müdürü’nü,
Bölüm Başkanı: (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/07 sayılı Üniv.Sen.)Seyahat İşletmeciliği ve Turizm
Rehberliği ile Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölüm Başkanlarını,
Bölüm: Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği ile Yiyecek İçecek İşletmeciliği bölümlerini,
Staj Yeri: Öğrencinin staj yaptığı yurt içi ve yurt dışı kamu/özel kurum ve kuruluşunu,
Staj Kurulu: (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/07 sayılı Üniv.Sen.)Yüksekokul Müdürü ya da görevlendireceği bir
Müdür Yardımcısı başkanlığında ve her bölümün staj koordinatörünün katılımından oluşan, staj tarihini belirleyen, staj
çalışmalarını düzenleyen ve değerlendiren kurulu,
Sınav Komisyonu: (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/07 sayılı Üniv.Sen.)Yüksekokulda görevli öğretim
elemanları arasından Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı’nca görevlendirilen ve Uygulama Gezisi ile ilgili
yazılı ve sözlü sınavların hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu ve yetkili olan komisyonu,
Staj Koordinatörü: (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/07 sayılı Üniv.Sen.)Yüksekokulda görevli öğretim
elemanları arasından Yüksekokul Müdürü'nce görevlendirilen ve görevlendirildiği bölümdeki, kendisine sorumluluğu verilen
öğrencilerin Staj/Uygulama Gezisi ile ilgili her türlü işin koordinesinden ve değerlendirilmesinden sorumlu ve yetkili olan kişi ya
da kişileri,
Staj Denetçisi: Staj yerini, staj yapan öğrenciyi denetleyen, değerlendiren Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcısı, Staj
Koordinatörü ya da Yüksekokul Müdürünün görevlendireceği kişi ya da kişileri,
Staj Dönemi: Yüksekokul’un belirleyeceği tarihte başlayıp kesintisiz 75 takvim gününden oluşan dönemi,
Uygulama Gezisi: Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerinin, Uygulama Stajı yerine 40 gün
yapmak zorunda oldukları Türkiye Turu’nu,
Rehber Öğretim Elemanı: Yüksekokul Müdürü’nce Rehberlik belgesine sahip ve en az 8 yıl meslek tecrübesi olanlar
arasından görevlendirilen, Uygulama Gezisi’nde gezi yerleri hakkında bilgi veren, öğrencilere rehberlik uygulaması yaptıran ve
değerlendiren kişiyi,
ifade eder.
Staj Süresi ve Aşamaları
Madde 5- Yüksekokuldaki staj, “Tanıma Stajı” ve “Uygulama Stajı/Uygulama Gezisi” olmak üzere iki aşamadan oluşur.
Tanıma Stajı: Öğrencilerin, staj yerinin her bölüm ve kademesinde iş disiplinini ve çalışma düzenini öğrenmelerine
yardımcı olmaya yöneliktir. Tanıma stajı Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümünde ikinci yarıyılın sonunda, Seyahat İşletmeciliği
Bölümünde dördüncü yarıyılın sonunda başlar. Bu staja katılmayan, tamamlayamayan veya başarısız sayılan öğrenci, Uygulama
Stajına katılamaz.
Uygulama Stajı/Uygulama Gezisi: Öğrencilerin, seçtikleri programla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, bunları
uygulamalarına ve yenilikleri öğrenmelerine yöneliktir. Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü Uygulama Stajı dördüncü yarıyılın
sonunda, Seyahat İşletmeciliği Bölümü Uygulama Stajı altıncı yarıyılın sonunda, Turizm Rehberliği Bölümü Uygulama Gezisi ise
altıncı yarıyılın sonunda başlar. Uygulama Gezisi’ne ilk altı yarıyıldaki mesleki dersleri alıp devam zorunluluğunu yerine getiren
öğrenciler katılır. Mesleki derslerin kapsamı Turizm Rehberliği Bölüm Kurulu tarafından belirlenir. Uygulama Gezisinin (turunun)
giderleri öğrenci tarafından karşılanır.
469
Staj Yeri
Madde 6- (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/07 sayılı Üniv.Sen.) Öğrenciler stajlarını, Yüksekokul Staj Kurulu’nun
belirleyeceği ve mesleklerinin uygulandığı yurt içi veya yurt dışı kamu/özel kurum ve kuruluşlarında yaparlar. Stajın
başlamasından en az iki hafta önce staj yerleri duyurulur. Ancak, Staj Kurulu aşağıda belirtilen özelliklere uygun olmak koşuluyla
öğrencilerin kendi bulduğu işyerlerinde de staj yapmasına izin verebilir.
Staj yeri, aşağıdaki özellikleri taşımak zorundadır :
a) A grubu belgeli, geçici A ve B grubu belgeli seyahat acenteleri ile rehberlik servisleri,
b) Kapalı ve açık müzeler ve ören yerleri,
c) Üniversite ve Yüksekokulun birim ve tesisleri,
d) Turistik işletme belgeli yiyecek-içecek işletmeleri ile eğlence yerleri vb. işletmeler,
e) Staj Kurulu’nun belirleyeceği diğer yerler.
Staj Kurulu’nun belirlediği yerlerden olmak ve yukarıdaki özelliklere sahip bulunmak koşulu ile öğrencinin hangi
işyerinde staj yapacağına Staj Kurulu adına Staj Koordinatörü karar verebilir. Staj Koordinatörü’nün olurunu almadan öğrenci staj
yerine karar veremez ve staj yerini değiştiremez. Olur almadan yapılan staj hiç yapılmamış sayılır.
Uygulama Gezisi, Yüksekokul Staj Kurulu’nun belirleyeceği yerlere, belirleyeceği tarihlerde, güzergahında ve
programda Staj Koordinatörü’nün yönetiminde yapılır.
Staj Süresi
Madde 7- Stajın başlangıç ve bitiş tarihleri Yüksekokul Staj Kurulu’nca belirlenir ve staj kesintisiz devam eder.
Seyahat İşletmeciliği ve Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümünde Tanıma ve Uygulama Stajı, her bir staj aşaması için
kesintisiz 75 takvim günüdür.
Turizm Rehberliği Bölümünde Uygulama Gezisi (Türkiye Turu), Mayıs ve/veya Haziran aylarında birinci etap, Ağustos
ve/veya Eylül aylarında ikinci etap şeklinde en az 40 (kırk) gün olarak yapılır
Devam Zorunluluğu
Madde 8- Staj’a/Uygulama Gezisi’ne devam zorunludur. Geçerli özürler nedeniyle devam edilemeyen günler, telafi
edilmek koşuluyla, staj süresinin %10’unu geçemez. Her ne sebeple olursa olsun devam zorunluluğunu yerine getirmeyen veya
başarısız sayılan öğrenci Stajını/Uygulama Gezisi’ni, takip eden Staj/Uygulama Gezisi dönemlerinde tekrar eder.
Madde 9- ADÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 19. maddesinde belirtilen özürlerin gerçekleşmesi durumunda
Staj/Uygulama Gezisi bir sonraki döneme ertelenebilir.
Stajın/Uygulama Gezisinin Uygulanması
Madde 10- Öğrenciler Staj’a/Uygulama Gezisi’ne başlamadan önce Staj/Uygulama Gezisi belgelerini almak, uygun
şekilde ve zamanında düzenleyerek ilgili makam veya kurumlara teslim etmek zorundadır.
Staj/Uygulama Gezisi belgeleri şunlardır :
Staj Yeri Uygunluk Formu : Öğrencinin staj yapacağı işyerinin Staj Koordinatörü’nce uygun olduğunu bildiren
belgedir. Öğrenci staj yapacağı işyerinin uygun olup olmadığını onaylatmak üzere bu formun da içinde bulunduğu staj dosyası ile
Staj Koordinatörü’ne başvurur. Staj yeri, Staj Koordinatörü’nce uygun görüldüğünde form onaylanarak Staj Koordinatörü
tarafından staj bitimine kadar saklanır. Staj yeri uygun görülmediği takdirde öğrenci uygun başka bir staj yeri bulur. Staj Yeri
Uygunluk Formu örneği bu Yönerge ekinde verilmiştir.
Uygulama Gezisi Başvuru Formu : Öğrenci, Uygulama Gezisi'ne katılmasının uygun olup olmadığını onaylatmak
üzere bu formun da içinde bulunduğu staj dosyası ile Staj Koordinatörü’ne başvurur. Öğrencinin Uygulama Gezisi'ne katılımı Staj
Koordinatörü’nce uygun görüldüğünde form onaylanarak Staj Koordinatörü tarafından staj bitimine kadar saklanır. Uygulama
Gezisi Başvuru Formu bu Yönerge ekinde verilmiştir.
Staj Öneri Yazısı : Staj yeri, Staj Koordinatörü tarafından onaylandıktan sonra Yüksekokul Müdürlüğü'nce veya
Yüksekokul Müdürü'nün görevlendireceği Staj Koordinatörü tarafından öğrencinin staj yapacağı işyerine staj önerisi için yazılan
yazıdır. Bu yazı iki örnek olarak düzenlenir ve bir örneği öğrenci aracılığı veya posta ile staj yeri yetkilisine gönderilir. Bir örneği
Staj Koordinatörü tarafından staj bitimine kadar saklanır. Staj Öneri Yazısı örneği bu Yönerge ekinde verilmiştir.
Öğrencilerin Uyacakları Kurallar
Madde 11- Öğrenci Staj/Uygulama Gezisi süresince staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, gezi ilkelerine ve Yüksek
Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadır. Aksine hareket eden öğrenciler hakkında adı
geçen disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Stajın/Uygulama Gezisi’nin Denetlenmesi ve Değerlendirilmesi
Madde 12- Yüksekokul, stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli denetimleri yapar. Öğrenciler Staj
süresince Yüksekokul’un uygun gördüğü sıklıkta Staj Denetçisi tarafından denetlenir.
Stajlar ve uygulama gezisinin değerlendirme işlemleri, bölüm kurulları tarafından oluşturulan değerlendirme esaslarına
göre yapılır.
Öğrencinin Staj/Uygulama Gezisinde başarılı sayılması için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması zorunludur.
470
Başarısız olan öğrenciler Uygulama Gezisini tekrar eder.
Yatay ve Dikey Geçişlerde Staj/Uygulama Gezisi
Madde 13- (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/07 sayılı Üniv.Sen.) Yatay ve Dikey geçiş yoluyla Yüksekokula
kaydını yaptıran öğrencilerin staj/uygulama gezisi yaptıklarını belgelendirmeleri halinde stajın/uygulama gezisinin kabulü ile ilgili
kararı Staj Kurulu verir.
Yürürlük
Madde 14- Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.*
Madde 15- Bu Yönerge hükümlerini, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Müdürü yürütür.
* Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 22/06/2011 tarih ve 2011/09 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.
471
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
NUMARASI
SINIFI VE BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM YILI
STAJ YAPTIĞI YER
STAJ KOORDİNATÖRÜ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Candan Tarhan Bulvarı No: 6 - 09400 KUŞADASI
Telefon: +90 256 6125503-6143198 Fax: +90 256 6129842
E-Mail : [email protected]
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
STAJ YERİ UYGUNLUK FORMU
(Öğrenci Tarafından Doldurulacak)
..../..../20.…
472
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü
…………………………………. Bölümü Staj Koordinatörlüğü’ne
KUŞADASI
TANIMA/UYGULAMA STAJ’ımı uygun görülmesi halinde aşağıdaki işyerinde yapmama
müsaadelerinizi arz ederim.
Öğrencinin İmzası
ÖĞRENCİNİN
Adı, Soyadı
:........................................................................................
Numarası
:........................................................................................
Bölümü ve sınıfı
:........................................................................................
:........................................................................................
Adresi
Önceki yıllarda veya TANIMA STAJ’ında çalıştığım işyerlerinin adı ve adresi
Adı
Adresi
1.
2.
3.
4.
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................
TANIMA/UYGULAMA STAJ’ımı yapmak istediğim işyerinin
Adı veya Unvanı
Niteliği
Adresi
Telefonu
:.....................................................................................................
:.....................................................................................................
:.....................................................................................................
:.....................................................................................................
Öğrencinin yukarıdaki işyerinde STAJ’ını yapması uygundur.
...../...../20....
Staj Koordinatörü
Adı-Soyadı
İmza
473
T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü
Candan Tarhan Bulvarı No:6 Kuşadası
Tel: 0-256-6125503-6143198 Fax: 0-256-6129842
Sayı : B.30.2.ADÜ.0.Y4.00.00/524..../..../20…
Konu :
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
.......................................................
Yüksekokulumuzun ................... sınıfı ............................................... bölümü ...............................
no.lu öğrencisi................................................................................ ...../...../20..… - ...../...../20..… tarihleri
arasında yapmak zorunda olduğu 75 gün süreli Tanıma/Uygulama Stajı’nı işyerinizde yapmak
istemektedir.
Öğrencimizin Staj’ını işyerinizde yapmasını uygun görmeniz halinde staj bitiminde “Staj
Değerlendirme Formu”nu doldurup imzalayarak GİZLİDİR kaydıyla taahhütlü olarak posta ile ya da kapalı
zarf içinde ağzı mühürlü olarak öğrenci ile Yüksekokul Müdürlüğü’ne göndermenizi rica ederim.
Yüksekokul Müdürü
EK: Staj Değerlendirme Formu
474
Fotoğraf
ve
Mühür
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
STAJ DEĞERLENDİRME FORMU
....../....../20..… - ...../..../20..…
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
SINIF VE ŞUBESİ
NUMARASI
STAJ TARİHİ
STAJ TÜRÜ
:..........................................................................................
:..........................................................................................
:...........................................................................................
:...........................................................................................
:...........................................................................................
: ( ) Tanıma
( ) Uygulama
BİRİNCİ BÖLÜM
(İŞYERİ YETKİLİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAK)
Sayın İşyeri Yetkilisi
Kurumunuzda 75 takvim günü çalışarak stajını tamamlayan öğrencimizin bilgi ve beceri düzeyini, gözlem ve
görüşlerinizi dikkate alarak aşağıdaki tabloda size ayrılan bölümdeki “Aldığı Puan” hanesine 100 (Yüz) üzerinden uygun
gördüğünüz notu rakam ve yazı ile yazarak, kaşenizi vurup imzalayınız. Daha sonra bu formu GİZLİDİR kaydıyla taahhütlü
olarak posta ile veya kapalı zarf içinde ağzı mühürlü olarak öğrenci ile Staj Koordinatörü’ne gönderiniz.
ALDIĞI PUAN
RAKAMLA
YAZIYLA
AĞIRLIK
AĞIRLIKLI
PUAN
İŞYERİ YETKİLİSİNİN
DEĞERLENDİRMESİ
İŞYERİ YETKİLİSİ
ADI SOYADI – KAŞE
İMZA
...../...../20..…
%50
İKİNCİ BÖLÜM
(STAJ DENETÇİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAK)
ALDIĞI PUAN
RAKAMLA
YAZIYLA
AĞIRLIK
AĞIRLIKLI
PUAN
STAJ DENETÇİSİNİN
DEĞERLENDİRMESİ
İŞYERİ YETKİLİSİ
ADI SOYADI – KAŞE
İMZA
...../...../20..…
%50
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
(STAJ KOORDİNATÖRÜ TARAFINDAN DOLDURULACAK)
ÖĞRENCİNİN STAJ BAŞARI DURUMU
(ÖĞRENCİNİN BAŞARI NOTU)
SONUÇ
BAŞARILI / BAŞARISIZ
...../...../20..…
Staj Koordinatörü
Adı Soyadı- İmza
* Staj 75 takvim günü olup, başarı için en az 60 puan gereklidir.
475
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI
(TÜRKİYE TURU UYGULAMA GEZİSİ)
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
NUMARASI
SINIFI VE BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM YILI
STAJ KOORDİNATÖRÜ
476
TURİZMİŞLETMECİLİĞİVEOTELCİLİKYÜKSEKOKULU
Candan Tarhan Bulvarı No: 6 - 09400 KUŞADASI
Tel: +90.256. 612 55 03 – 614 31 98 Fax: +90.256. 612 98 42
E-Mail: [email protected]
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
UYGULAMA GEZİSİ BAŞVURU FORMU
(Öğrenci Tarafından Doldurulacak)
…../..../20....
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü'ne
KUŞADASI
UYGULAMA STAJ’ımı uygun görülmesi halinde …../…./20.… ve …./…./20.… tarihleri arasında
gerçekleştirilecek olan Türkiye Turu Uygulama Gezisine katılarak yapmama müsaadelerinizi arz ederim.
Öğrencinin İmzası
ÖĞRENCİNİN
Adı, Soyadı
:..........................................................................................
Numarası
:..........................................................................................
Bölümü ve sınıfı
:..........................................................................................
Adresi
:..........................................................................................
...........................................................................................
Önceki yıllarda veya TANIMA STAJ'ında çalıştığım işyerlerinin adı ve adresi
Adı
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................
Adresi
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Öğrencinin Türkiye Turu Uygulama Gezisine katılarak STAJ’ını yapması uygundur.
...../ ..... /20....
Staj Koordinatörü
Adı-Soyadı
İmza
477
Öğrencinin Adı-Soyadı :
T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü
20......-20...... Eğitim Öğretim Yılı
STAJ (Türkiye Turu Uygulama Gezisi)
DEĞERLENDİRME FORMU
Numarası :
I. Etap Değerlendirme Tarihleri
Yazılı
Sözlü
Uygulama
Fotoğraf
ve
Mühür
II. Etap Değerlendirme Tarihleri
Yazılı
Sözlü
Uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
Aldığı Puan (Rakamla)
I. Etap
II. Etap
Aldığı Puan (Yazıyla)
I. Etap
I. ve II. Etap Ortalaması
Ağırlığı
Ağırlıklı Puan
II. Etap
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Uygulama
% 30
% 20
% 50
Toplam Başarı Puanı
ÖĞRENCİNİN STAJ BAŞARI NOTU
SONUÇ
BAŞARILI
BAŞARISIZ
DEĞERLENDİRMEYİ YAPANLAR
Ünvan/Adı-Soyadı
Tarih
İmza
Staj Komisyonu Başkanı
Bölüm Başkanı
Staj Koordinatörü
Staj Komisyonu Üyesi
Staj Komisyonu Üyesi
Staj Komisyonu Üyesi
Staj Komisyonu Üyesi
Staj Komisyonu Üyesi
Öğrencinin “Rehberlik Uygulaması” ile ilgili performansını aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirerek ilgili bölümleri doldurunuz. Öğrenci hakkında düşünce, gözlem ve yorumlarınızı 5. sayfada belirtiniz.
478
UYGULAMA DEĞERLENDİRMESİ
Kriterler
Çok Yetersiz (1)
Yetersiz (2)
Grupla İlişkileri: Öğrencinin
grup içi farklılıklarla olan
uyumunu ve grup
çalışmalarındaki konumunu
dikkate alınız.
Görevlilerle İlişkileri:
Öğrencinin görevlilerle olan
ilişkilerinin kalitesini göz önüne
alınız.
İletişim kurmaya isteksizdir.
Başkalarının fikirlerine
değer vermeyip, baskıcı ve
kırıcı bir tutum
izleyebilmektedir.
Görevlilerle işbirliği
yapamamaktadır.
Kişilerin düşüncelerini
söylemelerine fırsat
vermekte ancak karşıt
fikirlere hoşgörüyle
yaklaşamamaktadır.
Görevlilerle daha iyi ve
daha etkin işbirliğine
gitmesi gerekmektedir.
Sorun çözme kapasitesi (İş
bitiricilik): Öğrencinin sorunlar
karşısındaki tutumlarını dikkate
alınız.
Sorumluluk duygusu:
Öğrencinin işine ve
çevresindeki insanlara karşı
sorumluluk duygusunu göz
önüne alınız.
Herhangi bir sorun
karşısında çaresiz
kalmaktadır.
Sorun ortaya çıktığında
paniklemekte ve sorunu
çözmesi zaman almaktadır.
Vasat (3)
İyi (4)
Çok İyi (5)
Kişilerin bakış açılarına
saygılıdır onlarla iletişim
kurmaya çalışmaktadır.
İnsan ilişkilerinde ölçülü ve Güvenilir, yapıcı kişiliği ve
başarılıdır.
iyi ilişkileri sayesinde takdir
edilen ve örnek alınan bir
kişidir.
Genelde görevlilerle iyi
ilişkiler içinde
çalışmaktadır. Nadiren de
olsa işbirliğini aksatmaması
gerekmektedir.
Sorunlarla baş etmesini
bilmektedir.
Genelde iyi işbirliği
göstermekte ve uyumlu
çalışmaktadır.
Görevlilerle çok iyi işbirliği
yapmaktadır. İlişkilerinde
çok başarılıdır.
Herhangi bir sorun
çıktığında kısa zamanda
sorunu çözebilmektedir.
Sorunlara en kısa sürede
en ideal çözümleri
bulmakta başarılıdır.
Kendinden bekleneni ancak Genelde bekleneni,
denetim altında ortaya
yapmakla birlikte, seyrekte
koyabilmektedir.
olsa görevlerinin
hatırlatılması ve yaptığı işin
kontrol edilmesi
gerekmektedir.
Öğrenme isteği ve kabiliyeti: Sürekli tekrar yapılmazsa Yavaş öğrenmekte,
Oldukça çabuk
Öğrencinin yeni yöntemleri
öğrenme kabiliyetinin zayıf öğrendiklerini akılda
öğrenmektedir. Seyrek
öğrenme yeteneği, talimatlara olduğu gözlenmektedir.
tutabilmekte fakat
hatırlatma kaydıyla
uyma ve yeni öğrendiklerini
uygulamakta güçlük
öğrendiklerini akılda
hatırlama ve uygulama
çekebilmektedir.
tutabilmektedir.
becerisini göz önüne alınız.
İş disiplini: İş ve işletme
İş disiplinine uymamaktadır. İş disiplinine uyması için
İş disiplini ile ilgili problemi
kurallarına uyumunu dikkate
uyarılması gerekmektedir. yoktur.
alınız.
Her türlü şartlarda iyi
çalışmaktadır. İşi
zamanında
tamamlayabilmektedir.
Sorumluluk duygusunun ne
olduğunu çok iyi bilmektedir
ve her işe çok dikkat
göstermektedir.
Hızlı öğrenmektedir ve
öğrendiklerini aklında
tutabilmektedir.
Çok hızlı öğrenmektedir ve
tam olarak öğrendiklerini
uygulayabilmektedir.
İş disiplinine bağlıdır.
İş disiplini konusunda çok
titizdir.
Sorumluluk almaya istekli
değildir. Unutkan ve
dikkatsiz. Verilen görevi
zamanında
yapamamaktadır.
479
Etap
I
II
Kriterler
Bilgi kapasitesi: Öğrencinin işini,
kendinden bekleneni anlama
derecesini ve işiyle ilgili malzeme,
araç-gereç kullanma yeteneğini
göz önüne alınız.
İletişim becerisi: Kendini
ulaşmak istediği kişilerin yerine
koyup, fikir ve düşüncelerini sözlü,
yazılı ve bedensel olarak ifade
edebilme; iletişim araçlarını etkin
bir şekilde kullanabilme ve
etkileşim kurabilme yeteneklerini
göz önüne alınız.
İnisiyatif kullanma kapasitesi:
Öğrencinin olağandışı ve/veya zor
durumlarda üstlerine danışmadan
kendi başına karar verebilme
yeteneğini dikkate alınız.
Çok Yetersiz (1)
Yetersiz (2)
Vasat (3)
İşin gerekleri hakkında yeterli İşin gerektirdiği bilgiler
İşini gerekli ölçüde yapacak
bilgiye sahip değildir.
konusunda kendini biraz daha bilgiye sahiptir.
geliştirmesi gereklidir.
İyi (4)
Mesleki bilgisini iyi kullanma
becerisine sahiptir.
Dinlemeye ve geribildirime
özen göstermemektedir.
Düşüncelerini ve duygularını
açık bir biçimde ifade
edememektedir.
Dinlemeye ve etkili iletişim
İletişim kurmaya özen
İletişimde başarılıdır ve iyi bir
kurmaya özen göstermektedir. göstermekte ancak ayrıntılara dinleyicidir.
Bununla beraber,
inmemektedir.
düşüncelerini açık ve etkin bir
şekilde ifade etmekte güçlük
çekmektedir.
Üstlerine sormadan önemli
kararlar almakta
zorlanmaktadır.
Olağan işler dışındaki işleri
yürütmede zorluk
çekmektedir. Sık sık takip
edilmesi gerekmektedir.
Olağan işleri
gerçekleştirebilmektedir, fakat
beklenmedik durumlarda
üstlerinin önerilerine ihtiyaç
duymaktadır.
Etkileme ve müşteri tatmin
yeteneği: Öğrencinin yaptığı
işle karşısındakileri
etkileyebilme yeteneğini ve işini
yaparken müşterilerin
beklentilerini önemseyip
önemsemediğini dikkate alınız.
Oldukça pasif bir tutum
sergilemektedir. Müşteri
memnuniyetinin önemini
kavrayamamıştır.
İnsanları etkileme
konusunda başarılı değildir.
Müşterilerin önemini
bilmektedir ancak gerekli
özeni gösterememektedir.
İşin gerektirdiklerini
yaparken etkileyici olmaya
özen göstermektedir.
Müşteri memnuniyetinin
şirketin rekabet gücünü
arttırmadaki önemini
bilmekte ve bunu dikkate
almaktadır.
Kılık-kıyafet (prezentabl
görünüm): Dış görünüşünün
işine uygunluğunu ve sunum
yeteneğini birlikte dikkate alınız.
Dış görünümüne hiç önem
vermemektedir.
Dış görünümü konusunda
tavsiye alması
gerekmektedir.
İşine uygun giyinmektedir.
480
Beklenmedik durumlar
karşısında işin yürümesini
sağlayacak kararları tek
başına alabilmektedir.
Çok İyi (5)
İşinin nasıl yapılması gerektiği
konusunda üstün bilgi ve
beceriye sahiptir.
Sözlü, yazılı ve bedensel
iletişimde başarılıdır.
Karşısındaki kişiyi tam ve
doğru olarak
algılayabilmektedir.
Yetki alanındaki beklenmedik
konularda sorumluluk alarak
harekete geçmekle
kalmamakta, ani gelişen
olayları yararlı hale
dönüştürerek fırsatları da
değerlendirebilmektedir.
Karşısındaki kişileri etkileme Gerek sözlerinde gerek
yeteneğine sahiptir.
davranışlarında oldukça
Müşterileri memnun etmek
etkileyicidir. Müşteri
için kaliteli ve istikrarlı
beklentilerini çok iyi
hizmet vermektedir.
saptayıp çok iyi hizmet
vermektedir. Gelecekteki
müşteri beklentilerini de
dikkate alıp kendini sürekli
geliştirmektedir.
Dış görünümü düzenli ve
İş bilgisi dışında, dış
bakımlıdır.
görünümüyle de insanları
etkileyebilmektedir.
Etap
I
II
Kriterler
Çok Yetersiz (1)
Yetersiz (2)
Vasat (3)
Liderlik ve organizasyon
yeteneği: Öğrencinin
başkalarını yönlendirebilme ve
onları ortak amaçlar
doğrultusunda örgütleyebilme
yeteneğini dikkate alınız.
Genel kültür: Öğrencinin
mesleği ve eğitim yaşamı
dışındaki farklı alanlarda
(edebiyat, sanat, hobiler, vs.)
kendini geliştirme kapasitesini
dikkate alınız.
Dürüstlük samimiyet:
Öğrencinin ne kadar dürüst
olduğunu ve samimiyetinin
doğallığını dikkate alınız.
Olaylara ve/veya insanlara
hakim olmakta başarısızdır.
Bazı durumlarda kontrolünü
kaybedebilmektedir.
İşinin gerektirdiği ölçüde
olaylara ve insanlara
hakimdir.
Olayların ve insanların
kontrolünü ele almakta
başarılıdır.
Karizmatik bir kişiliğe
sahiptir ve lider ruhludur.
Güncel olaylardan tamamen
habersizdir.
Güncel olayları takip
etmekte zorlanmaktadır.
Ortalama bir genel kültür
seviyesine sahiptir.
Her konuda az çok bilgiye
sahiptir.
Tarihi ve kültürel konularda
kendini geliştirmiştir ve
güncel olayları sürekli takip
edebilmektedir.
İnandırıcı ve güven veren
bir yapıya sahip değildir.
Bazı konularda her zaman
dürüst olmayı
başaramamaktadır.
Dürüst ve güvenilir biri
olmaya çok özen
göstermektedir.
Her koşulda dürüstlük ve
samimiyetten ödün
vermemeye çalışmaktadır.
Saygı: Öğrencinin genel olarak
çevresine (üstleri, arkadaşları,
doğa) olan saygısını dikkate
alınız.
Sabır: Öğrencinin, zaman,
olaylar ve insanlar karşısındaki
sabrını dikkate alınız.
Başkalarına karşı saygısız
tavırlarda bulunmaktadır.
Saygılı olma konusunda
ayrımcılık yapmaktadır.
Saygı kurallarına dikkat
etmektedir.
Çevresindeki herkese karşı
saygılıdır.
Dürüstlüğü ve içten
samimiyeti çevresindeki
herkes tarafından
onaylanmıştır ve asla şüphe
duyulmayan birisidir.
Hem çevresindeki herkese
saygılıdır hem de herkesçe
saygı duyulan bir insandır.
Oldukça sabırsızdır.
Bazı konularda sabretmeyi
öğrenmesi gerekmektedir.
Olaylar karşısında sabrını
muhafaza edebilmektedir.
Hiçbir zaman sabrından
ödün vermemeyi ilke
edinmiştir.
Espiri yeteneği: Öğrencinin
espiri yapabilme yeteneği ve
mizah duygusunu dikkate alınız.
Espiri yeteneği hiç
gelişmemiştir.
Yerinde ve uygun espiriler
yapmakta başarısızdır.
Fazla abartılı olmayan, işine
uygun bir espiri yeteneğine
sahiptir.
Zor koşullarda ortamı
yumuşatacak espiriler
yapmakta ustadır.
481
İyi (4)
Çok İyi (5)
Her koşulda, hem olaylara
hem de insanlara karşı
sabrını ve soğukkanlılığını
koruyabilmektedir.
Her koşulda, çevresindeki
insanlara hoş zaman
geçirtebilmektedir.
Etap
I
II
Kriterler
Yaratıcılık: Öğrencinin
olaylara ve fikirlere
yaklaşımının geleneksel mi
yoksa yoksa yenilikçi mi
olduğunu dikkate alınız.
Ahlaki davranış: Öğrencinin
ahlaki değerlere olan
saygısını ve davranışlarında
bunları gözetip gözetmediğini
dikkate alınız.
Çok Yetersiz (1)
Mevcut yöntemlere ve
kurallara pek katkıda
bulunamamaktadır.
Yetersiz (2)
Mevcut yöntemlere ve
kurallara seyrek olarak
katkıda
bulunabilmektedir.
Vasat (3)
Görevini daha iyi
yapmasını sağlayacak
yollar bulmaya
çalışmaktadır.
İyi (4)
Problemlere yeni ve
değişik çözüm yolları
bulabilmektedir. Problem
çözümünde başarılıdır.
Toplumsal ve ahlaki
kurallarla arası iyi değildir.
Toplumsal ve ahlaki
kuralları kendi çıkarları
doğrultusunda
çiğneyebilmektedir.
Ortalama ahlaki değerlere
sahiptir.
Hem kendi hem de
çevresindeki kişilerin
ahlaki davranışlarına
dikkat etmektedir.
Girişkenlik: Öğrencinin
olaylara karşı olan
tutumunun aktif veya pasif
olup olmamasını dikkate
alınız.
Olaylar karşısında pasif
bir durum sergilemektedir.
Olaylara karşı fikir
yürütebilmekte fakat
harekete geçmekte
yetersiz kalmaktadır.
Olaylar karşısında gerekli
müdahaleleri
yapabilmektedir.
Her koşulda fikirlerini
söylemekten
kaçınmamaktadır.
Çevresini harekete
geçirme konusunda
yeteneklidir.
Çok İyi (5)
Karşılaştığı her sorunda
pratik zekasını ve
yaratıcılığını son derece
iyi kullanarak çözüme
ulaşabilmektedir.
Toplumsal ve ahlaki
kurallara oldukça bağlıdır.
Olumsuz davranışlara
müdahale eden ve
çevresi tarafından örnek
gösterilen bir kişidir.
Her türlü durumu lehine
çevirmekte son derece
başarılıdır.
Toplam
GENEL GÖRÜŞLER
Öğrencinin Kuvvetli Yönleri
Öğrencinin Zayıf Yönleri
Öğrencinin Geliştirilebilecek Yönleri Nelerdir?
Hangi Düzeyde Rehberlik Yapabilir? (Ulusal-Bölgesel-Yerel)
482
Etap
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM)
EK-2
D. KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
D.KODU
T
U
K
AKTS
2
3
HOM 101
Turizme Giriş
2
0
2
3
HOM 102
Türkiye Turizm Coğrafyası
2
0
HOM 103
İşletme
3
0
3
3
HOM 104
Konaklama İşletmeleri
3
0
HOM 105
Araştırma Yöntemleri
3
0
3
3
HOM 106
Muhasebe I
2
0
2
3
HOM 107
İngilizce I
3
0
3
3
HOM 108
İngilizce II
3
0
3
3
HOM 109
İletişim
3
0
3
3
ENF 100
Temel Bilgi Teknolojileri
2
2
3
3
HOM 111
Turizm Davranışı
3
0
3
3
TD 102
Türk Dili II
2
0
2
2
TD 101
Türk Dili I
2
0
2
2
Aİ 102
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
2
0
2
2
AI 101
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
2
0
2
2
Seçmeli İkinci Yabancı Dil ll
4
0
4
6
Seçmeli Ders l
2
0
2
3
2
2
22
2
25
30
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Konaklama İşletmeleri Uygulaması
6
24
18
30
6
24
18
30
Program Seçmeli Dersleri
4
0
4
6
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
3
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
2
2
25
0
27
30
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
HOM 201
Önbüro Kat Hizmetleri
4
0
4
4
HOM 203
Yiyecek İçecek Servisi
3
0
3
3
HOM 205
Konaklama İşletmeleri Paket Program
2
2
3
4
HOM 207
Muhasebe lI
2
0
2
3
HOM 209
İngilizce III
3
0
3
3
HOM 211
Mutfak Bilgisi
2
0
2
2
Seçmeli İkinci Yabancı Dil lll
4
0
4
6
Seçmeli Ders ll
2
0
2
3
2
2
25
30
TOPLAM
D. KODU
3
Program Seçmeli Dersleri
Seçmeli İkinci Yabancı Dil l
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
D.KODU
Zorunlu Dersler
Zorunlu Dersler
HOM 202
IV. YARIYIL
III. YARIYIL
DERSİN ADI
Zorunlu Dersler
II. YARIYIL
I. YARIYIL
Zorunlu Dersler
Program Seçmeli Dersleri
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
Program Seçmeli Dersleri
22
2
TOPLAM
483
D. KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
HOM 301
Ekonomi
3
0
3
4
HOM 303
Pazarlama
3
0
3
4
HOM 305
Yönetim Organizasyon
3
0
3
HOM 307
İlk Yardım
2
0
HOM 309
Mesleki İngilizce I
2
HOM 311
Turizm Hukuku
2
D.KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
HOM 302
Turizm Ekonomisi
3
0
3
3
HOM 304
Turizm Pazarlaması
3
0
3
3
4
HOM 306
İnsan Kaynakları Yönetimi
3
0
3
3
2
2
HOM 308
Konaklama İşletmeleri Maliyet Analizi
3
0
3
3
2
3
3
HOM 310
Mesleki İngilizce ll
2
2
3
3
0
2
3
HOM 312
Yiyecek İçecek Yönetimi
3
0
3
4
Zorunlu Dersler
VI. YARIYIL
V. YARIYIL
Zorunlu Dersler
Program Seçmeli Dersleri
Seçmeli İkinci Yabancı Dil lV
2
2
3
5
Seçmeli İkinci Yabancı Dil V
2
2
3
5
Seçmeli Ders lll
2
0
2
3
Seçmeli Ders IV
2
0
2
3
Seçmeli Ders V
2
0
2
3
23
4
25
30
T
U
K
AKTS
6
24
18
30
6
24
18
30
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
2
2
19
4
23
30
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
HOM 401
Finansal Yönetim
3
0
3
3
HOM 403
Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim
3
0
3
3
HOM 405
Örgütsel Davranış
2
0
2
3
HOM 407
Turizm Planlaması
3
0
3
3
HOM 409
İş Hayatı için Yabancı Dil
2
2
3
3
Seçmeli İkinci Yabancı Dil Vl
4
2
5
6
Seçmeli Ders Vl
2
0
2
3
Seçmeli Ders Vll
2
0
2
3
Seçmeli Ders Vlll
2
0
2
3
23
4
25
30
TOPLAM
D. KODU
TOPLAM
D.KODU
DERSİN ADI
Zorunlu Dersler
VIII. YARIYIL
Zorunlu Dersler
VII. YARIYIL
Program Seçmeli Dersleri
Program Seçmeli Dersleri
TOPLAM
Program Seçmeli Dersleri
Seçmeli Ders lX
TOPLAM
484
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
Dersin
Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
Dersin
Kodu
T
U
K
AKTS
Seçmeli İkinci Yabancı Dil lI
ALM 117
Almanca I
4
0
4
6
ALM 118
Almanca II
4
0
4
6
FRA 117
Fransızca I
4
0
4
6
FRA 118
Fransızca II
4
0
4
6
JAP 117
Japonca I
4
0
4
6
JAP 118
Japonca II
4
0
4
6
RUS 117
Rusça I
4
0
4
6
RUS 118
Rusça II
4
0
4
6
II YARIYIL
I. YARIYIL
Seçmeli İkinci Yabancı Dil l
Dersin Adı
Seçmeli Ders l
Dersin
Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
SHO 132
Ofis Yazılımları
2
0
2
3
SHO 134
Seyahat Acentacılığı
2
0
2
3
SHO 136
Hijyen ve Sanitasyon
2
0
2
3
Dersin
Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
Dersin
Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
ALM 217
Almanca III
4
0
4
6
FRA 217
Fransızca III
4
0
4
6
JAP 217
Japonca III
4
0
4
6
RUS 217
Rusça III
4
0
4
6
SHO 231
İnternet Tabanlı Pazarlama
2
0
2
3
SHO 233
Ziyafet Hizmetleri (Catering)
2
0
2
3
SHO 235
Sunum Teknikleri I
2
0
2
3
Dersin
Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
ALM 317
Almanca IV
2
2
3
5
ALM 318
Almanca V
2
2
3
5
FRA 317
Fransızca IV
2
2
3
5
FRA 318
Fransızca V
2
2
3
5
JAP 317
Japonca IV
2
2
3
5
JAP 318
Japonca V
2
2
3
5
RUS 317
Rusça IV
2
2
3
5
RUS 318
Rusça V
2
2
3
5
IV YARIYIL
III YARIYIL
Seçmeli İkinci Yabancı Dil lII
Seçmeli Ders ll
Seçmeli İkinci Yabancı Dil V
VI YARIYIL
V YARIYIL
Seçmeli İkinci Yabancı Dil lV
Seçmeli Ders lII
Seçmeli Ders lV- Seçmeli Ders V
SHO 331
Kruvaziyer Turizmi
2
0
2
3
SHO 332
İş Etiği
2
0
2
3
SHO 333
Beden Dili Konuşma Becerileri
2
0
2
3
SHO 334
Web Uygulamaları ve Tasarımı
2
0
2
3
SHO 335
Turizmde Markalaşma
2
0
2
3
SHO 336
Avrupa Birliği ve Turizm
2
0
2
3
SHO 338
Sürdürülebilir Turizm
2
0
2
3
SHO 340
Müşteri Bağlılığı
2
0
2
3
SHO 342
Satış Teknikleri ve Yönetimi
2
0
2
3
485
Dersin
Kodu
Dersin Adı
ALM 417
Dersin
Kodu
Dersin Adı
6
SHO 432
5
6
2
5
2
5
T
U
K
AKTS
T
U
K
AKTS
Almanca VI
4
2
5
Önbüro Uygulaması
FRA 417
Fransızca VI
4
2
6
24
18
30
SHO 434
Kat Hizmetleri Uygulaması
6
24
18
30
JAP 417
Japonca VI
4
RUS 417
Rusça VI
4
6
SHO 436
Muhasebe Uygulaması
6
24
18
30
6
SHO 438
Servis&Bar Hizmetleri
6
24
18
30
SHO 440
Mutfak Hizmetleri
6
24
18
30
SHO 442
İnsan Kaynakları
6
24
18
30
SHO 444
Satış Pazarlama Uygulaması
6
24
18
30
Seçmeli Ders lX
VIII YARIYIL
VII YARIYIL
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VI
Seçmeli Ders Vl- Seçmeli DersVIl- Seçmeli DersVIIl
SHO 431
Özel İlgi Turizmi
2
0
2
3
SHO 433
Yatırım Projeleri Analizi
2
0
2
3
SHO 435
Animasyon
2
0
2
3
SHO 437
Uluslararası Otel İşletmeciliği
2
0
2
3
SHO 439
Turizm Sektöründe Grişimcilik
2
0
2
3
SHO 441
Türk Mutfağı
2
0
2
3
SHO 443
Dünya Mutfağı
2
0
2
3
SHO 445
Sunum Teknikleri II
2
0
2
3
SHO 447
Ülkeler ve Kültürleri
2
0
2
3
486
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM)
D. KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
AGE 101
Turizme Giriş
2
0
2
3
AGE 103
İşletme
3
0
3
3
AGE 105
Araştırma Yöntemleri
3
0
3
AGE 107
İngilizce I
3
0
AGE 109
İletişim
3
ENF 100
Temel Bilgi Teknolojileri
2
TD 101
Türk Dili I
Aİ 101
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
D.KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
AGE 102
Türkiye Turizm Coğrafyası
2
0
2
3
AGE 104
Seyahat Acentacılığı
3
0
3
3
3
AGE 106
Muhasebe I
2
0
2
3
3
3
AGE 108
İngilizce II
3
0
3
3
0
3
3
2
3
3
2
0
2
2
2
0
2
2
4
0
4
6
Zorunlu Dersler
II. YARIYIL
I. YARIYIL
Zorunlu Dersler
Program Seçmeli Dersleri
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
3
0
3
3
Türk Dili II
2
0
2
2
Aİ 102
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
2
0
2
2
Seçmeli İkinci Yabancı Dil II
4
0
4
6
Seçmeli Ders I
2
0
2
3
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
DERSİN ADI
2
0
2
2
26
2
27
30
T
U
K
AKTS
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
2
0
2
2
25
0
25
30
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
TOPLAM
D.KODU
Zorunlu Dersler
Zorunlu Dersler
AGE 201
Dünya Coğrafyası ve Seyahat Destinasyon
2
0
2
3
AGE 202
Tanıma Stajı
0
16
8
8
AGE 203
Ulaştırma Sistemleri
2
0
2
3
AGE 204
Mesleki İngilizce I
2
2
3
3
AGE 205
Seyahat ve Biletleme Terminolojisi
3
0
3
3
AGE 206
Hukuk
2
0
2
3
AGE 207
Muhasebe II
2
0
2
2
AGE 208
Uluslararası Havayolu Biletleme
2
0
2
2
AGE 209
İngilizce III
3
0
3
3
AGE 210
Tur Yönetimi
3
0
3
3
AGE 211
Tur Operatörlüğü
2
0
2
3
AGE 213
Toplantı ve Kongre Yönetimi
2
0
2
2
Seçmeli İkinci Yabancı Dil III
4
0
4
6
Seçmeli İkinci Yabancı Dil IV
4
0
4
6
Seçmeli Ders II
2
0
2
3
Seçmeli Ders III
2
0
2
3
2
0
2
2
24
0
24
30
IV. YARIYIL
III. YARIYIL
Turizm Davranışı
Program Seçmeli Dersleri
Seçmeli İkinci Yabancı Dil I
D. KODU
AGE 110
TD 102
Program Seçmeli Dersleri
Program Seçmeli Dersleri
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
487
2
0
2
2
17
18
26
30
D. KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
D.KODU
T
U
K
AKTS
AGE 301
Ekonomi
3
0
3
4
AGE 302
Turizm Ekonomisi
3
0
3
3
AGE 303
Pazarlama
3
0
3
4
AGE 304
Turizm Pazarlaması
3
0
3
3
AGE 305
Yönetim Organizasyon
3
0
3
4
AGE 306
Kruvaziyer İşletmeciliği
2
0
2
3
AGE 307
Turist Rehberliği
3
0
3
4
AGE 308
İş Hayatı İçin Yabancı Dil
2
2
3
3
AGE 309
Mesleki İngilizce II
2
2
3
3
AGE 310
Uygulama Stajı
0
16
8
8
AGE 311
Turizm Hukuku
2
0
2
3
AGE 312
Yer Hizmetleri Yönetimi
2
0
2
2
Seçmeli İkinci Yabancı Dil V
2
2
3
5
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VI
2
2
3
5
Seçmeli Ders IV
2
0
2
3
Seçmeli Ders V
2
0
2
3
TOPLAM
20
4
22
30
TOPLAM
16
20
26
30
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
AGE 401
Finansal Yönetim
3
0
3
3
AGE 402
İnsan Kaynakları Yönetimi
3
0
3
4
AGE 403
İleri İngilizce I
4
0
4
5
AGE 404
İleri İngilizce II
4
0
4
5
AGE 405
Örgütsel Davranış
3
0
3
3
AGE 406
Turizmde Tanıtma
2
0
2
3
AGE 407
Uluslararası Turizm Hareketleri
3
0
3
4
AGE 408
Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim
3
0
3
4
AGE 409
Küresel Dağıtım Sistemleri I
3
0
3
4
AGE 410
Küresel Dağıtım Sistemleri II
3
0
3
3
AGE 411
Özel İlgi Turizmi
2
0
2
3
AGE 412
Satış Teknikleri ve Yönetimi
2
0
2
3
Program Seçmeli Dersleri
D. KODU
Program Seçmeli Dersleri
D.KODU
Zorunlu Dersler
VIII. YARIYIL
Zorunlu Dersler
VII. YARIYIL
DERSİN ADI
Zorunlu Dersler
VI. YARIYIL
V. YARIYIL
Zorunlu Dersler
Program Seçmeli Dersleri
Program Seçmeli Dersleri
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VII
2
2
3
5
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VIII
2
2
3
5
Seçmeli Ders VI
2
0
2
3
Seçmeli Ders VII
2
0
2
3
TOPLAM
22
2
23
30
TOPLAM
21
2
22
30
488
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
Dersin
Kodu
Dersin Adı
T
U
K
Dersin
Kodu
AKTS
U
K
AKTS
ALM 117
Almanca I
4
0
4
6
ALM 118
Almanca II
4
0
4
6
FRA 117
Fransızca I
4
0
4
6
FRA 118
Fransızca II
4
0
4
6
JAP 117
Japonca I
4
0
4
6
JAP 118
Japonca II
4
0
4
6
RUS 117
Rusça I
4
0
4
6
RUS 118
Rusça II
4
0
4
6
SAG 132
Ofis Yazılımları
2
0
2
3
SAG 134
Mitoloji I
2
0
2
3
SAG 136
Ağırlama Endüstrisi Terminolojisi
2
0
2
3
SAG 138
Arkeoloji I
2
0
2
3
Dersin
Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
Dersin
Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
Seçmeli İkinci Yabancı Dil lII
Seçmeli Ders l
Seçmeli İkinci Yabancı Dil IV
ALM 217
Almanca III
4
0
4
6
ALM 218
Almanca IV
4
0
4
6
FRA 217
Fransızca III
4
0
4
6
FRA 218
Fransızca IV
4
0
4
6
JAP 217
Japonca III
4
0
4
6
JAP 218
Japonca IV
4
0
4
6
RUS 217
Rusça III
4
0
4
6
RUS 218
Rusça IV
4
0
4
6
IV YARIYIL
III YARIYIL
T
Seçmeli İkinci Yabancı Dil lI
II YARIYIL
I. YARIYIL
Seçmeli İkinci Yabancı Dil l
Dersin Adı
Seçmeli Ders ll
Seçmeli Ders III
SAG 231
Hijyen ve Sanitasyon
2
0
2
3
SAG 232
Liderlik ve Takım Çalışması
2
0
2
3
SAG 233
Mitoloji II
2
0
2
3
SAG 234
Ülkeler ve Kültürleri
2
0
2
3
SAG 235
Amatör Denizcilik
2
0
2
3
SAG 236
Marina Yönetimi
2
0
2
3
SAG 237
Arkeoloji II
2
0
2
3
SAG 238
Lojistik
2
0
2
3
SAG 240
Turizm Sosyolojisi
2
0
2
3
489
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
Dersin
Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
Dersin
Kodu
U
K
AKTS
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VI
Almanca V
2
2
3
5
ALM 318
Almanca VI
2
2
3
5
FRA 317
Fransızca V
2
2
3
5
FRA 318
Fransızca VI
2
2
3
5
JAP 317
Japonca V
2
2
3
5
JAP 318
Japonca VI
2
2
3
5
RUS 317
Rusça V
2
2
3
5
RUS 318
Rusça VI
2
2
3
5
Seçmeli Ders IV
Seçmeli Ders V
SAG 331
Yat İşletmeciliği
2
0
2
3
SAG 332
İş Etiği
2
0
2
3
SAG 333
Beden Dili ve Konuşma Becerileri
2
0
2
3
SAG 334
Web Uygulamaları ve Tasarımı
2
0
2
3
SAG 335
Turizmde Markalaşma
2
0
2
3
SAG 336
Sanat Eserleri ve Müzecilik
2
0
2
3
SAG 337
İnternet Tabanlı Pazarlama
2
0
2
3
SAG 338
Önbüro
2
0
2
3
SAG 340
Seyahat Endüstrisinde Örnek Olaylar
2
0
2
3
SAG 342
Yeşil Pazarlama
2
0
2
3
Dersin
Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
Dersin
Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VII
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VIII
ALM 417
Almanca VII
2
2
3
5
ALM 418
Almanca VIII
2
2
3
5
FRA 417
Fransızca VII
2
2
3
5
FRA 418
Fransızca VIII
2
2
3
5
JAP 417
Japonca VII
2
2
3
5
JAP 418
Japonca VIII
2
2
3
5
RUS 417
Rusça VII
2
2
3
5
RUS 418
Rusça VIII
2
2
3
5
SAG 432
Sunum Teknikleri II
2
0
2
3
VIII YARIYIL
VII YARIYIL
T
ALM 317
VI YARIYIL
V YARIYIL
Seçmeli İkinci Yabancı Dil V
Dersin Adı
Seçmeli Ders VI
Seçmeli Ders VII
SAG 431
Pazarlama İletişimi (Medya İletişimi)
2
0
2
3
SAG 433
Yatırım Projeleri Analizi
2
0
2
3
SAG 434
Turizm ve Çevre
2
0
2
3
SAG 437
Uluslar arası Otel İşletmeciliği
2
0
2
3
SAG 436
Avrupa Birliği ve Turizm
2
0
2
3
SAG 439
Turizm Sektöründe Girişimcilik
2
0
2
3
SAG 438
Sürdürülebilir Turizm
2
0
2
3
SAG 441
Türk Mutfağı
2
0
2
3
SAG 440
Müşteri Bağlılığı
2
0
2
3
SAG 443
Dünya Mutfağı
2
0
2
3
SAG 445
Sunum Teknikleri I
2
0
2
3
490
TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI
D. KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
GUD 101
Turizme Giriş
2
0
2
3
GUD 103
İşletme
3
0
3
3
GUD 105
Araştırma Yöntemleri
3
0
3
GUD 107
İngilizce I
3
0
GUD 109
İletişim
3
GUD 111
Turizm Davranışı
3
TD 101
Türk Dili I
AI 101
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
D.KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
GUD 102
Türkiye Turizm Coğrafyası
2
0
2
3
GUD 104
Seyahat Acentacılığı
2
0
2
3
3
GUD 106
Arkeoloji I
3
0
3
3
3
3
GUD 108
İngilizce II
3
0
3
3
0
3
3
GUD 110
Mitoloji I
2
0
2
3
0
3
3
ENF 100
Temel Bilgi Teknolojileri
2
2
3
3
2
0
2
2
TD 102
Türk Dili II
2
0
2
2
2
0
2
2
AI 102
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
2
0
2
2
4
0
4
6
4
0
4
6
Zorunlu Dersler
II. YARIYIL
I. YARIYIL
Zorunlu Dersler
Program Seçmeli Dersleri
Program Seçmeli Dersleri
Seçmeli İkinci Yabancı Dil I
Seçmeli İkinci Yabancı Dil II
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
D. KODU
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
2
0
2
2
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
2
0
2
2
TOPLAM
27
0
27
30
TOPLAM
24
2
25
30
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
D.KODU
Zorunlu Dersler
GUD 201
Mitoloji II
2
0
2
4
GUD 202
Turist Rehberliği
3
0
3
4
GUD 203
Arkeoloji II
3
0
3
4
GUD 204
Mesleki İngilizce I
2
2
3
3
GUD 205
İlk Yardım
2
0
2
2
GUD 206
Hukuk
2
0
2
3
GUD 207
Tur Yönetimi
3
0
3
3
GUD 208
Bizans Sanatı
3
0
3
3
GUD 209
İngilizce III
3
0
3
3
GUD 210
Türk Tarihi
2
0
2
3
GUD 211
Dinler Tarihi
3
0
3
3
GUD 212
Düşünce Tarihi
2
0
2
3
Seçmeli İkinci Yabancı Dil III
4
0
4
6
Seçmeli İkinci Yabancı Dil IV
4
0
4
6
Seçmeli Ders I
2
0
2
3
Seçmeli Ders II
2
0
2
3
2
0
2
2
22
2
23
30
IV. YARIYIL
III. YARIYIL
Zorunlu Dersler
Program Seçmeli Dersleri
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Program Seçmeli Dersleri
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
2
0
2
2
24
0
24
30
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
491
D. KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
D.KODU
T
U
K
AKTS
GUD 301
Ekonomi
3
0
3
4
GUD 302
Turizm Ekonomisi
3
0
3
3
GUD 303
Pazarlama
3
0
3
4
GUD 304
Turizm Pazarlaması
3
0
3
3
GUD 305
Yönetim Organizasyon
3
0
3
4
GUD 306
Osmanlı Sanatı
3
0
3
3
GUD 307
Selçuklu Sanatı
3
0
3
4
GUD 308
İş Hayatı İçin Yabancı Dil
2
2
3
3
GUD 309
Mesleki İngilizce II
2
2
3
3
GUD 310
Türkiye Turu
0
10
5
10
GUD 311
Turizm Hukuku
2
0
2
3
Seçmeli İkinci Yabancı Dil V
2
2
3
5
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VI
2
2
3
5
Seçmeli Ders III
2
0
2
3
Seçmeli Ders IV
2
0
2
3
20
4
22
30
15
14
22
30
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
GUD 401
Ülkeler ve Kültürleri
3
0
3
4
GUD 402
İnsan Kaynakları Yönetimi
3
0
3
4
GUD 403
İleri İngilizce I
4
0
4
5
GUD 404
İleri İngilizce II
4
0
4
5
GUD 405
Örgütsel Davranış
3
0
3
3
GUD 406
Turizmde Tanıtma
2
0
2
3
GUD 407
Dünya Coğrafyası ve Seyahat Destinasyonu
3
0
3
4
GUD 408
Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim
3
0
3
4
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VII
2
2
3
5
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VIII
2
2
3
5
Seçmeli Ders V
2
0
2
3
Seçmeli Ders VIII
2
0
2
3
Seçmeli Ders VI
2
0
2
3
Seçmeli Ders IX
2
0
2
3
Seçmeli Ders VII
2
0
2
3
Seçmeli Ders X
2
0
2
3
21
2
22
30
20
2
21
30
Program Seçmeli Dersleri
Program Seçmeli Dersleri
TOPLAM
D. KODU
TOPLAM
D.KODU
Zorunlu Dersler
VIII. YARIYIL
Zorunlu Dersler
VII. YARIYIL
DERSİN ADI
Zorunlu Dersler
VI. YARIYIL
V. YARIYIL
Zorunlu Dersler
Program Seçmeli Dersleri
TOPLAM
Program Seçmeli Dersleri
TOPLAM
492
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
Dersin Adı
T
U
K
ECTS
Seçmeli İkinci Yabancı Dil l
ALM 117
Almanca I
4
0
4
6
FRA 117
Fransızca I
4
0
4
6
JAP 117
Japonca I
4
0
4
RUS 117
Rusça I
Dersin Adı
Dersin Kodu
Dersin
Kodu
II YARIYIL
I. YARIYIL
Dersin
Kodu
U
K
ECTS
Seçmeli İkinci Yabancı Dil lI
Almanca II
4
0
4
6
FRA 118
Fransızca II
4
0
4
6
6
JAP 118
Japonca II
4
0
4
6
RUS 118
Rusça II
4
0
4
6
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
U
K
ECTS
4
0
4
6
T
U
K
ECTS
Seçmeli İkinci Yabancı Dil IV
ALM 217
Almanca III
4
0
4
6
ALM 218
Almanca IV
4
0
4
6
FRA 217
Fransızca III
4
0
4
6
FRA 218
Fransızca IV
4
0
4
6
JAP 217
Japonca III
4
0
4
6
JAP 218
Japonca IV
4
0
4
6
RUS 217
Rusça III
4
0
4
6
RUS 218
Rusça IV
4
0
4
6
IV YARIYIL
III YARIYIL
T
ALM 118
Seçmeli İkinci Yabancı Dil lII
Seçmeli Ders l
Seçmeli Ders II
SGU 231
Hijyen ve Sanitasyon
2
0
2
3
SGU 232
Liderlik ve Takım Çalışması
2
0
2
3
SGU 233
Beslenme
2
0
2
3
SGU 234
Türk Folklorü
2
0
2
3
SGU 235
Tur Operatörlüğü
2
0
2
3
SGU 236
Sanat Tarihi
2
0
2
3
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
U
K
ECTS
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
U
K
ECTS
Seçmeli İkinci Yabancı Dil V
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VI
ALM 317
Almanca V
2
2
3
5
ALM 318
Almanca VI
2
2
3
5
FRA 317
Fransızca V
2
2
3
5
FRA 318
Fransızca VI
2
2
3
5
JAP 317
Japonca V
2
2
3
5
JAP 318
Japonca VI
2
2
3
5
RUS 317
Rusça V
2
2
3
5
RUS 318
Rusça VI
2
2
3
5
VI YARIYIL
V YARIYIL
Dersin Adı
Seçmeli Ders lII
Seçmeli Ders lV
SGU 331
İkonografi
2
0
2
3
SGU 332
İş Etiği
2
0
2
3
SGU 333
Beden Dili ve Konuşma Becerileri
2
0
2
3
SGU 334
Uygarlık Tarihi
2
0
2
3
SGU 335
Sunum Teknikleri I
2
0
2
3
SGU 336
Sanat Eserleri ve Müzecilik
2
0
2
3
493
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
U
K
ECTS
Dersin Kodu
T
U
K
ECTS
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VIII
ALM 417
Almanca VII
2
2
3
5
ALM 418
Almanca VIII
2
2
3
5
FRA 417
Fransızca VII
2
2
3
5
FRA 418
Fransızca VIII
2
2
3
5
JAP 417
Japonca VII
2
2
3
5
JAP 418
Japonca VIII
2
2
3
5
RUS 417
Rusça VII
2
2
3
5
RUS 418
Rusça VIII
2
2
3
5
V Seçmeli Ders V -Seçmeli Ders VI -Seçmeli Ders VII
SGU 431
Özel İlgi Turizmi
2
0
2
3
SGU 433
Türkiye Florası
2
0
2
3
SGU 435
Turizmde Markalaşma
2
0
2
3
SGU 437
Uluslararası Otel İşletmeciliği
2
0
2
SGU 439
Turizm Sektöründe Girişimcilik
2
0
SGU 441
Türk Mutfağı
2
SGU 443
Dünya Mutfağı
SGU 445
Sunum Teknikleri II
SGU 447
Uluslararası Turizm Hareketleri
VIII YARIYIL
VII YARIYIL
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VII
Dersin Adı
Seçmeli Ders VIII- Seçmeli Ders IX- Seçmeli Ders X
SGU 432
Sunum Teknikleri III
2
0
2
3
SGU 434
Turizm ve Çevre
2
0
2
3
SGU 436
Avrupa Birliği ve Turizm
2
0
2
3
3
SGU 438
Sürdürülebilir Turizm
2
0
2
3
2
3
SGU 440
Müşteri Bağlılığı
2
0
2
3
0
2
3
SGU 442
Satış Teknikleri ve Yönetimi
2
0
2
3
2
0
2
3
SGU 444
Animasyon
2
0
2
3
2
0
2
3
SGU 446
Türkiye Faunası
2
0
2
3
2
0
2
3
SGU 448
Anadolu El Sanatları
2
0
2
3
494
YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM)
D. KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
D.KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Zorunlu Dersler
FBM 101
Turizme Giriş
2
0
2
3
FBM 102
Ekonomi
3
0
3
4
FBM 103
İşletme
3
0
3
3
FBM 104
Yiyecek İçecek İşletmeciliği
3
0
3
2
FBM 105
İlk Yardım
2
0
2
2
FBM 106
Muhasebe
3
0
3
3
FBM 107
İngilizce I
3
0
3
3
FBM 108
İngilizce II
3
0
3
3
FBM 109
Mutfak ve Servis Malzeme Bilgisi
2
0
2
3
TD 102
Türk Dili II
2
0
2
2
ENF 100
Temel Bilgi Teknolojileri
2
2
3
3
AI 102
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
2
0
2
2
TD 101
Türk Dili I
2
0
2
2
Aİ 101
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
2
0
2
2
Seçmeli İkinci Yabancı Dil I
4
0
4
6
Seçmeli İkinci Yabancı Dil II
4
0
4
6
Seçmeli Ders I
2
0
2
3
Seçmeli Ders II
2
0
2
3
Seçmeli Ders III
2
0
2
3
2
2
II. YARIYIL
I. YARIYIL
Zorunlu Dersler
Program Seçmeli Dersleri
Program Seçmeli Dersleri
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
24
2
25
30
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
FBM 201
Araştırma Yöntemleri
3
0
3
3
FBM 203
Yiyecek ve İçecek Servisi
2
2
3
3
FBM 205
Mutfak Bilgisi ve Yiyecek İçecek Üretimi I
2
4
4
FBM 207
Gıda Teknolojisi
2
0
FBM 209
İngilizce III (Okuma ve Yazma)
4
FBM 211
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Paket Program
Kullanımı
D. KODU
TOPLAM
24
0
26
30
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
FBM 202
Sektör Stajı I
4
8
8
8
FBM 204
Mesleki İngilizce I
2
2
3
4
4
FBM 206
Hukuk
2
0
2
3
2
2
FBM 208
Mutfak Bilgisi ve Yiyecek İçecek Üretimi II
2
4
4
4
0
4
4
FBM 210
Beslenme ve Diyet
3
0
3
3
2
2
3
3
FBM 212
Menü ile Yönetim
2
0
2
2
Seçmeli İkinci Yabancı Dil III
4
0
4
6
4
0
4
6
Seçmeli Ders IV
2
0
2
3
2
2
27
30
19
14
26
30
D.KODU
Zorunlu Dersler
IV. YARIYIL
III. YARIYIL
Zorunlu Dersler
Program Seçmeli Dersleri
Program Seçmeli Dersleri
Seçmeli İkinci Yabancı Dil IV
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
21
8
TOPLAM
495
D. KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
D.KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Zorunlu Dersler
FBM 301
Servis Teknikleri
3
0
3
3
FBM 302
Bar Hizmetleri Yönetimi
2
2
3
3
FBM 303
Turizm Ekonomisi
3
0
3
3
FBM 304
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Pazarlama
3
0
3
3
FBM 305
Hijyen ve Sanitasyon
2
0
2
2
FBM 306
İnsan Kaynakları Yönetimi
3
0
3
3
FBM 307
Yiyecek ve İçecek Yönetimi
3
0
3
4
FBM 308
İş Hayatı İçin Yabancı Dil
2
2
3
3
FBM 309
Mesleki İngilizce II
2
2
3
3
FBM 310
Sektör Stajı II
4
8
8
8
FBM 311
Türk Mutfağı
2
2
3
4
FBM 313
İçecek Kültürü
2
0
2
3
VI. YARIYIL
V. YARIYIL
Zorunlu Dersler
Program Seçmeli Dersleri
Program Seçmeli Dersleri
Seçmeli İkinci Yabancı Dil V
2
2
3
5
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VI
2
2
3
5
Seçmeli Ders V
2
0
2
3
Seçmeli Ders VI
2
0
2
3
2
2
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
21
6
24
30
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
FBM 401
Finansal Yönetim
3
0
3
3
FBM 403
İleri İngilizce I
2
0
2
FBM 405
Restoran Yönetimi
3
0
3
FBM 407
Turizm Hukuku
2
0
FBM 409
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Örnek Olaylar
3
FBM 411
Dünya Mutfağı
2
D. KODU
TOPLAM
18
14
27
30
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
FBM 402
Yiyecek İçecek Maliyet Analizi ve Kontrolü
3
0
3
3
3
FBM 404
İleri İngilizce II
2
0
2
3
3
FBM 406
"Fast Food" Hizmetleri ve "Franchising”
2
0
2
3
2
3
FBM 408
Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler
3
0
3
3
0
3
4
FBM 410
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Tüketici Davranışı
3
0
3
3
2
3
3
FBM 412
Ziyafet ve İkram Hizmetleri Yönetimi
3
0
3
3
D.KODU
Zorunlu Dersler
VIII. YARIYIL
VII. YARIYIL
Zorunlu Dersler
Program Seçmeli Dersleri
Program Seçmeli Dersleri
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VII
4
0
4
6
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VIII
4
0
4
6
Seçmeli Ders VII
2
0
2
3
Seçmeli Ders VIII
2
0
2
3
Seçmeli Ders IX
2
0
2
3
24
0
24
30
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
21
2
2
2
24
30
TOPLAM
496
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
U
K
ECTS
Dersin Kodu
T
U
K
ECTS
ALM 117
Almanca I
4
0
4
6
ALM 118
Almanca II
4
0
4
6
FRA 117
Fransızca I
4
0
4
6
FRA 118
Fransızca II
4
0
4
6
JAP 117
Japonca I
4
0
4
6
JAP 118
Japonca II
4
0
4
6
RUS 117
Rusça I
4
0
4
6
RUS 118
Rusça II
4
0
4
6
Seçmeli Ders I
Seçmeli Ders II- Seçmeli Ders III
SFB 131
Beden Dili ve Konuşma Becerileri
2
0
2
3
SFB 132
Ofis Yazılımları
2
0
2
3
SFB 133
Sunum Teknikleri I
2
0
2
3
SFB 134
Seyahat Acentacılığı
2
0
2
3
SFB 135
Mutfak Kültürleri
2
0
2
3
SFB 136
Ağırlama Endüstrisi Terminolojisi
2
0
2
3
SFB 138
Turizm Sosyolojisi
2
0
2
3
SFB 140
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mekan Tasarımı
2
0
2
3
SFB 142
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Satınalma
2
0
2
3
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
U
K
ECTS
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
U
K
ECTS
Seçmeli İkinci Yabancı Dil III
Seçmeli İkinci Yabancı Dil IV
ALM 217
Almanca III
4
0
4
6
ALM 218
Almanca IV
4
0
4
6
FRA 217
Fransızca III
4
0
4
6
FRA 218
Fransızca IV
4
0
4
6
JAP 217
Japonca III
4
0
4
6
JAP 218
Japonca IV
4
0
4
6
RUS 217
Rusça III
4
0
4
6
RUS 218
Rusça IV
4
0
4
6
SFB 231
İnternet Tabanlı Pazarlama
2
0
2
3
SFB 233
Ülkeler ve Kültürleri
2
0
2
3
SFB 235
Amatör Denizcilik
2
0
2
3
IV YARIYIL
III YARIYIL
Dersin Adı
Seçmeli İkinci Yabancı Dil II
II YARIYIL
I. YARIYIL
Seçmeli İkinci Yabancı Dil I
Seçmeli Ders IV
497
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
U
K
ECTS
Dersin Kodu
U
K
ECTS
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VI
Almanca V
2
2
3
5
ALM 318
Almanca VI
2
2
3
5
FRA 317
Fransızca V
2
2
3
5
FRA 318
Fransızca VI
2
2
3
5
JAP 317
Japonca V
2
2
3
5
JAP 318
Japonca VI
2
2
3
5
RUS 317
Rusça V
2
2
3
5
RUS 318
Rusça VI
2
2
3
5
Seçmeli Ders V
Seçmeli Ders VI
SFB 331
Yat İşletmeciliği
2
0
2
3
SFB 332
İş Etiği
2
0
2
3
SFB 333
Gıda Kimyası
2
0
2
3
SFB 334
Uluslararası Otel İşletmeciliği
2
0
2
3
SFB 335
Turizm Sektöründe Girişimcilik
2
0
2
3
SFB 336
Avrupa Birliği ve Turizm
2
0
2
3
SFB 338
Sürdürülebilir Turizm
2
0
2
3
SFB 340
Müşteri Bağlılığı
2
0
2
3
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
U
K
ECTS
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
U
K
ECTS
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VII
Seçmeli İkinci Yabancı Dil VIII
ALM 417
Almanca VII
4
0
4
6
ALM 418
Almanca VIII
4
0
4
6
FRA 417
Fransızca VII
4
0
4
6
FRA 418
Fransızca VIII
4
0
4
6
JAP 417
Japonca VII
4
0
4
6
JAP 418
Japonca VIII
4
0
4
6
RUS 417
Rusça VII
4
0
4
6
RUS 418
Rusça VIII
4
0
4
6
VIII YARIYIL
VII YARIYIL
T
ALM 317
VI YARIYIL
V YARIYIL
Seçmeli İkinci Yabancı Dil V
Dersin Adı
Seçmeli Ders VII
Seçmeli Ders VIII - Seçmeli Ders IX
SFB 431
Özel İlgi Turizmi
2
0
2
3
SFB 432
Sunum Teknikleri II
2
0
2
3
SFB 433
Yatırım Projeleri Analizi
2
0
2
3
SFB 434
Turizm ve Çevre
2
0
2
3
SFB 435
Turizmde Markalaşma
2
0
2
3
SFB 436
Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetim Sistemleri
2
0
2
3
SFB 438
Oneloji (Şarap Bilimi)
2
0
2
3
SFB 442
Satış Teknikleri ve Yönetimi
2
0
2
3
SFB 444
Animasyon
2
0
2
3
498

Benzer belgeler