batur - Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

batur - Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. MUSTAFA BATUR’UN ÖZGEÇMĠġĠ
1- GENEL
Düzenleme Tarihi
2015
Kurum Sicil No
BATUR, Mustafa
Kurum Sicil No
1354
YazıĢma adresi
Ege Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü PK: 51
Zeytinalanı, Urla, Ġzmir.
ÇalıĢtığı yer, iĢ adresi
Ege Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü PK: 51
Zeytinalanı, Urla, Ġzmir
Telefon: (0232) 766 34 96
Faks:
-
(0232) 766 34 99
2- ÖĞRENĠM
Öğrenin durumu/ Unvanı
Yer / Alan Adı
Bitirdiği/
Aldığı Yıl
Ġ. Ü. Fen Bilimleri Enst. Orman
Mühendisliği, Orman Amenajmanı
Doktora
2004
Programı, Ġstanbul
Ġ. Ü. Fen Bilimleri Enst. Orman
Yükseklisans
Mühendisliği, Orman Amenajmanı
1997
Programı, Ġstanbul
Fakülte/Yüksekokul
Ġ.Ü. Orman Fakültesi-Ġstanbul
1989
Lise
Cumhuriyet Lisesi-Burdur
1985
Ortaokul
Cumhuriyet Ortaokulu-Burdur
1983
Ġlkokul
Hüseyin Özboyacı Ġ.Ö.O.–Burdur
1979
3- MESLEKĠ DENEYĠM
Görev Dönemi
Görev Türü
Hangi KuruluĢta
1991–1992
SözleĢmeli Mühendis
Orman ĠĢletme Müdürlüğü- Burdur
1992–1994
Mühendis
Or. Ġd.. ve Pl. Da. BaĢk - Ankara
1994–
AraĢtırmacı Müh.
Ege Ormancılık AraĢtırma Md- Ġzmir
4- UZMANLIK ALANLARI
Uzmanlık Alanları
Anahtar Sözcükler
Orman Amenajmanı,
Amenajman, planlama, haritalama, orman
envanteri,
Orman Hasılatı,
Artım, büyüme, hasılat
Ekoturizm
Ekoturizm coğrafyası, korunan alanlar, planlama
5- ÜYELĠKLERĠ
Üyelik Türü
Hangi KuruluĢ
Üye
TMMO Orman Mühendisleri Odası
6- BĠLGĠSAYAR BĠLGĠSĠ
Konu
Program
MS OFFICE
Word, Excel, Power Point,
GRAFĠK
Xara X, Photoshop
Web Tasarım
Asp, Html, Php,
Diğer
Edius
8-ÖZEL UĞRAġILARI
Konu
Dalı
SĠNEMA TV
Belgesel
HOBĠLER
Müzik, halk oyunu, Ģiir, sinema, tiyatro, doğa sporları,
fotoğrafçılık…
BĠTĠRĠLEN ve YAYINLANAN ÇALIġMALAR
1- BATUR M., (1996); Muğla Yöresindeki Sığla (Liguidambar orientalis Mill.)
Ormanlarının Gördüğü Hizmet ve Fonksiyonlar ve ĠĢletme Amaçlarının Saptanması. Ġstanbul
Ün. Fen Bilimleri Enst. Yük. Lis. Tezi)
2- ÇEVĠK Ġ., BATUR M., (1999): Karaçam Ormanlarında (Pinus nigra Arnold.) aynı YaĢlı
ve Tek Tabakalılığın OluĢumu Üzerine AraĢtırmalar. Ege Ormancılık ArĢ. Müd. Teknik
Rapor No: 2. (Kurum Projesi-araĢtırmacı).
3- BATUR M., (1999); Reçine Üretiminin Orman Ağaçlarına ve ĠĢletme Gelirlerine Olası
Etkileri. Reçine Üretim Yöntemleri ve Kullanım alanlarındaki Yeni GeliĢmeler Semineri
Bildirileri, 23-24 Aralık 1999, ANKARA, s: 126-130. (Kurum Projesi-Yürütücü)
4- BATUR M.; (2005); Orman ĠĢletmelerinde Fonksiyonel Ġdare Süresi Tespitinin Teorik ve
Pratik Esasları, Ege Ormancılık ArĢ. Müd. Teknik Bülten Serisi No: 30, ISSN: 1300-9508,
ODC: 624.1 (Kurum Projesi-Yürütücü).
5- BATUR M. (2006); Küresel Isınma ve Ġklim DeğiĢikliği, Orman ve Av Dergisi, Sayı:2,
ISSN 1303-040X
6-BATUR M., BĠLGĠN F., 2006; AraĢtırma Müdürlükleri Memnuniyet Taraması Lokal
Sonuçları, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl: 43, Sayı:10, ISSN 1301-3572.
7- BATUR M., KĠRACIOLU Ö., AKKAYA M., (2008) ; Asit Pasta Metodu ile Reçine
Üretiminin Hacım Artımı ve Ürün ÇeĢitleri Dağılımına Etkisi, Ege Ormancılık ArĢ. Enst.
Teknik Bülteni, No:37, Ġzmir, ISSN 1300-9508 (Kurum Projesi-Yürütücü).
8- BATUR M., 2008; Küresel Isınma ve Ormanlar, Milli Prodüktivite Merkezi/ĠZMĠR Panel
KonuĢmaları, MPM Yayınları, Ankara.
9- BATUR M. ve Diğ., 2011; Narlıdere’de Ekoturizm, Sağlık Turizmi ve Kültür Turizmi
Sektör Analizi, Ekoturizm Bölümü, Narlıdere Kaymakamlığı (ĠZKA Projesi ).
10- BATUR M., 2012: Ormancılık AraĢtırma Enstitülerinde GeçmiĢten Geleceğe Amaç
hedef ve Stratejiler, KuruluĢunun 60. Yılında Ormancılık AraĢtırma Enstitüleri Sempozyumu,
OGM Bildiriler Kitabı S:90-105.
11- BATUR M., ve Diğ., 2013; Ġzmir Ekoturizm Rehberi, Ege Ormancılık ArĢ. Enst. ÇeĢitli
Yayınlar No: 6, ISBN: 978-605-4610-26-6 (Kitap)
12- BATUR M., 2013; Ġzmir’in Bazı Korunmaya Değer Ağaçları, Ġzmir Kent Sempozyumu
13- BATUR M., 2013; Ġzmir’in Ekoturizm Potansiyeli, Ġzmir Kent Sempozyumu
14- Kiracıoğlu Ö., BATUR M., BOZA Z., 2013; Doğa YürüyüĢü Güzergâhlarının Planlama
Ġlkelerinin Belirlenmesi (Ovacık – Sinancılar Örneği), Ege Ormancılık ArĢ. Enst. Müd.
Teknik Bülten No: 70 (Kurum Projesi-AraĢtırmacı).
15-BATUR M., 2013, Ġzmir’de Ekoturizm ve YeĢil Alanlar Üzerine bir Değerlendirme. Or.
Müh. Haber Dergisi. Sayı: 2013-5
16-Batur M., 2014, Ġzmir’de Canlı Tarih, Or. Müh. Odası Ġzmir ġubesi Haber Bülteni, Sayı:
2014-1
17-GÜL A. U, BAġAR H., ġafak Ġ., BATUR M. 2014., Kent Rekreasyonel Alanın Tamsayılı
Doğrusal Programlama ile Programlanması (Ġzmir Çiçekliköy Örneği). II. Ulusal Akdeniz
Orman ve Çevre Sempozyumu Sözlü Bildirileri
18-BATUR M., KĠRACIOĞLU Ö., 2014., Fıstık Çamında Hasılat ve Planlama, Fıstık Çamı
El Kitabı, Ege Ormancılık ArĢ. Enst. ÇeĢitli Yayınlar Serisi, ISBN: 978-605-4610-59-4
19-PARLAK S., ÖZÇANKAYA M., BATUR M., AKKAġ, M., BOZA S., TOPRAK Ö.,
2014; First Year Interim Results of Traps Developed for Catching Pine Processionary Moth
(Thaumetopoea pityocampa) Caterpillars, IUFRO Meeting, Medinsect, 09-14 April 2014.
20- BATUR M., 2015, Kozak Yöresi Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) ormanlarında fıstık verimi
ile artım ve bazı meteorolojik olaylar arasındaki iliĢkiler, Ormancılık ArĢ. Der. Sayı:1, A,
1:2)
BELGESELLER
1-Doğanın Sırları (Türkiye’nin Korunmaya Değer Tabiat Varlıkları) Belgeseli (Proje,
DanıĢman, kurgu, metin yazarlığı), TRT Belgesel-2012.
2-TIRTIL, (Proje, Senaryo, danıĢman, metin yazarlığı, uzman ropörtajları), TRT Belgesel2014.
3-Bir Kültür elçisi Hamit ÇĠNE, (Senarist, yönetmen) ÇeĢitli TV Kanalları, 2014
TANITIM FĠLMĠ
-Orman Ar-Ge (Senaryo, proje kurgu yönetmenliği, metin yazarlığı)
BĠTĠRĠLEN VE HENÜZ YAYINLANMAYAN KURUM PROJELERĠ
Ege Bölgesi Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmalarında Aralık Mesafe Denemesi,
(Kurum Projesi), 2009.
DEVAM EDEN PROJELERĠ
1-Ġzmir Ġlindeki Anıtsal Nitelikli Ağaçların Envanteri ve YaĢ Tahmin Yöntemlerinin
AraĢtırılması (Proje Yürütücüsü), 2014-2017
2-Ağaçlandırma Alanlarındaki Genç Kızılçam (Pinus brutia) MeĢcerelerinde Çam Keseböceği
(Thaumetopea vilcinsoni) Zararının ve Mücadelesinin Artım ve Büyümeye Etkisi Üzerine
AraĢtırmalar
3-Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Gövde Hacım Tablolarının Düzenlenmesi (Ġzmir Orman Bölge
Müdürlüğü) (Proje AraĢtırmacısı), 2014-2016
4-Çam Keseböcekleri (Thaumetapoea spp.) Ġle Mücadelede Tırtıl Yakalama Tuzağı (EgeTRAP) GeliĢtirilmesi ve Etkinliğinin Belirlenmesi, TÜBĠTAK 100 AraĢtırma Projesi, 20122015.
YER ALDIĞI DĠĞER ÇALIġMALAR
1-BM Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi kapsamındaki LULUCF Türkiye Ulusal
Bildiriminin hazırlanması, ÇOB, 2006.
2-Ġzmir Ġli Doğa Turizmi Master Planı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, MPGM IV. Bölge
(DanıĢman)
3-Fıstık Çamı ÇalıĢma Grubu
DEVAM EDEN DĠĞER ÇALIġMALAR
1- Kızılçam MeĢcerelerinde Artım Yüzdelerinin DeğiĢkenliği üzerine Bir AraĢtırma
2-Olağanüsü Hava KoĢulları Sonucu Meydana Gelen Kırık Ağaç GeliĢimlerinin Ġncelenmesi
DEVAM EDEN GÖREVLERĠ
1-ICP-Forest, Orman ekosistemlerinin Ġzlenmesi, Ağaç Büyümesi Grubu Ulusal Uzmanı,
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı OGM projesi, (2006-).
2-ICP-Forest, Orman ekosistemlerinin Ġzlenmesi, Ağaç Büyümesi Grubu Bölgesel Uzmanı,
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı OGM projesi, (2006-).
3-ĠKÇ Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekoturizm Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyeliği