(EC) No 1907/2006 - ISO 11014-1`e göre Güvenlik Verileri Sayfası

Yorumlar

Transkript

(EC) No 1907/2006 - ISO 11014-1`e göre Güvenlik Verileri Sayfası
(EC) No 1907/2006 - ISO 11014-1’e göre Güvenlik Verileri Sayfası
Sayfa 1/7
sds no. : 226861
V003.0
Mungo MIT 600 RE
Revizyon: 30.11.2009
basım tarihi: 01.12.2009
1. Madde/preparat ve şirket/işletmenin tanımlanması
Ticari adı:
Mungo MIT 600 RE, Comp. A
Amaçlanan kullanım:
bileşim harcı
Şirket adı:
Mungo Befestigungstechnik AG
Bornfeldstrasse 2
CH-4603
Olten
Telefon:
0041 62 206 75 75
E-Posta:
Güvenlik verileri sayfası sorumlusu: [email protected]
2. Tehlike tanımı
Ürün, geçerli (AB) preparat direktifinin anlamı kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.
Xi - Tahriş edici
N - Çevre için tehlikeli
R36/38 Gözler ve cildi tahriş edici.
R43 Ciltle temasta hassaslığa neden olabilir.
R51/53 Su organizmaları için toksik, su ortamında uzun vadeli ters etkilere neden olabilir.
Epoksite alerjik reaksiyonu olan kişiler ürünle temastan kaçınmalıdır.
3. Yapı / İçerik hakkında bilgi
Genel kimyasal tanım:
Reçine
Preparatın temel maddeleri:
İnorganik dolgular
Epoksi reçine
içeriğin (EC) No 1907/2006’ya göre beyanı:
Tehlikeli parçalar
CAS-No.
Bisfenol-A epiklorhidrin reçine MW
<= 700
25068-38-6
Bisfenol-F epiklorhidrin reçine;
MW<700
9003-36-5
1,6-Bis(2,3-epoksipropoksi)heksan
16096-31-4
EINECS
içerik
500-033-5
>= 25 - < 50 %
500-006-8
>= 10 - < 20 %
240-260-4
>= 10 - < 20 %
Sınıflandırma
Xi - Tahriş edici; R36/38
R43
N - Çevre için tehlikeli, R51, R53
Xi - Tahriş edici; R36/38
Xi - Tahriş edici; R43
N - Çevre için tehlikeli, R51/R53
R52/53
Xi - Tahriş edici; R36/38, R43
Kodlarla belirtilen R-İfadeleri tam metni için bölüm 16 ‘Diğer Bilgiler’e bakınız.
Sınıflandırma olmayan maddelerde iş yeri maruziyet limitleri bulunabilir.
4. İlk yardım önlemleri
Genel bilgiler:
Ters etkiler olması durumunda tıbbi yardım alın.
Zehirlenme belirtileri, birkaç saat sonra bile meydana gelebilir, kazadan sonra en az 48 saat tıbbi gözleme devam edin.
MSDS-No.: 226861
V003.0
Mungo MIT 600 RE
Sayfa 2 / 7
Soluma:
Temiz havaya çıkarın.
Cilt teması:
Akan su ve sabunla durulayın. Cilt bakımı. Kirlenen giysileri hemen çıkarın.
Göz teması:
Bol miktar akan suyla hemen durulayın, uzmandan tıbbi yardım alın.
Yutma:
Ağzınızı çalkalayın, 1-2 bardak su için, kusmaya çalışmayın, doktora danışın.
5. Yangınla mücadele önlemleri
Uygun söndürme araçları:
karbon diyoksit, köpük, toz, su püskürtücü, ince su spreyi
Güvenlik nedenleriyle kullanılmaması gereken söndürme aracı:
Yüksek basınçlı su püskürtücü
İtfaiyeciler için özel koruma ekipmanı: Ayrı
soluma aparatı kullanın. Koruyucu donanım
kullanınız.
Tehlikeli yanma ürünleri:
Karbon diyoksit, karbon monoksit
İlave bilgiler:
Yanma kalıntıları ve kirli yangın söndürme suyunu yasal düzenlemelere gore atın.
6. Kazara serbest kalma önlemleri
Kişisel önlemler:
Cilt ve gözlerle temastan kaçının.
Ateş kaynaklarından uzak durun.
Yeterli havalandırma sağlayın.
Dökülen ürün üzerinde kayma
tehlikesi. Solvent buharlarını
solumayın.
Korumasız kişileri uzak tutun.
Çevresel önlemler:
Kanalizasyon / yer üstü suyu / yer altı suyuna boşaltmayın.
Temizleme metodları:
Mekanik olarak çıkarın.
Kirli materyali madde 13'e göre atın.
7. Kullanım ve saklama
Kullanım:
Cilt ve gözle teması önleyin.
Çalışma odalarını iyice havalandırın. Çıplak alevler, kıvılcım ve ateş kaynaklarından kaçının. Elektrikli cihazları kapatın.
Sigara içmeyin, kaynak yapmayın. Atığı atık su kanalizasyonuna boşaltmayın.
MSDS-No.: 226861
V003.0
Mungo MIT 600 RE
Sayfa 3 / 7
Saklama:
Neme karşı korumalı orijinal konteynerde saklayın.
Serin, kuru bir yerde saklayın.
5 ila 25°C’de saklanması tavsiye edilir.
Konteyneri iyi havalandıran bir yerde
muhafaza edin.
Yiyecek veya diğer tüketim maddeleriyle saklamayın (kahve, çay, tütün, vs.).
8. Maruz kalma kontrolleri / kişisel koruma
Çalışma yeri için özel kontrol parametreli parçalar:
mevcut değil
Solunum koruma:
Yetersiz havalandırma olduğunda uygun solunum maskesi.
Kombinasyon filtresi: A - P2
El koruma:
EN 374’e göre kısa süreli temas için (örneğin sıçramalara karşı koruma olarak) butil lastikten yapılmış koruyucu eldivenler
tavsiye edilmektedir.
materyal kalınlığı > 0.7 mm Perforasyon süresi> 60 dakika
Daha uzun ve tekrarlanan temas olması durumunda pratikte penetrasyon sürelerinin EN 374'e göre belirlenenlerden önemli
ölçüde daha kısa olabileceğine dikkat edin.
Koruyucu eldivenlerin belli bir çalışma yerine uygunluğu her zaman kontrol edilmelidir (örn. mekanik ve termal stres, ürün
uyumu, antistatik etkiler, vs.). Eldivenler ilk aşınma işaretlerinde hemen değiştirilmelidir. Üreticiler tarafından sağlanan ve
endüstriye güvenlik için ilgili ticari kuruluşun düzenlemelerinde verilen bilgilere her zaman uyulmalıdır. Yerel çalışma
koşullarına uygun olarak eldiven üreticisi ve ticari kuruluş ile işbirliği halinde bir el bakım planı oluşturulmasını tavsiye
ediyoruz.
Göz koruma:
Sıkıca sızdırmaz hale getirilebilen gözlükler.
Cilt koruma:
Uygun koruyucu giysi
Genel koruma ve hijyen önlemleri:
Cilde gelen kir varsa hemen bol sabun ve suyla yıkayın, cilt bakımı uygulayın.
Çalışırken yemek yemeyin, içecek ya da sigara içmeyin.
İş aralarından önce ve işi bitirdikten sonra ellerinizi yıkayın.
9. Fiziksel ve kimyasal özellikler
Genel özellikler:
Görünüm
Koku:
Macunumsu
açık bej
Özellik
Fiz./kimyasal özellikler:
Yoğunluk
(23 °C (73.4 °F))
Çözünebilirlik (niteliksel)
(20 °C (68 °F); Solvent: Su)
1,55 g/cm3
Çözünmez
MSDS-No.: 226861
V003.0
Sayfa 4 / 7
Mungo MIT 600 RE
10. Denge ve reaktivite
Önlenecek koşullar:
Özelliklere göre kullanılırsa ayrışma olmaz.
Uzak durulacak materyaller:
Güçlü oksidanlarla reaksiyona girer.
Aminlerle reaksiyon
Alkollerle reaksiyon
Güçlü bazlarla reaksiyon
Güçlü asitlerle reaksiyon
Tehlikeli ayrıştırma ürünleri:
Amaçlanan şekilde kullanılırsa yoktur.
11. Toksilojik bilgiler
Genel toksikolojik bilgiler:
Epoksite alerjik reaksiyonu olan kişiler ürünle temastan kaçınmalıdır.
Cilt tahrişi:
Birinci derece cilt tahrişi: tahriş
Göz tahrişi:
Birinci derece göz tahrişi: tahriş
Hassaslaşma:
Ciltle temasta hassaslığa neden olabilir.
12. Ekolojik bilgiler
Dayanıklılık ve
parçalanabilirlik: Esas
biyolojik bozunma:
üründe mevcut organik parçaların toplamı BOD/COD salımının %60’ı altında ve bozunma kolaylığı için testlerdeki DOC
redüksiyonunun %70'i altında. ‘Hazır bozunabilme’ eşik değerlerine (örn. OECD metodu 301’e) ulaşılmamış.
Ekotoksisite:
Tehlikeli parçalar
CAS-No.
Bisfenol-A epiklorhidrin reçine MW <=
700
25068-38-6
Türler
Alabalık familyası (Salmonid)
Maruziyet
süresi
96 sa
Değer
tipi
LC 50
Değer
3,6 mg/l
Genel ekeolojik bilgiler:
Kanalizasyon, toprak veya su yapılarına boşaltmayın.
13. İmha hususları
Ürün imhası:
Atık veya kalıntıları yerel otorite koşullarına göre atılması.
B parçasıyla tedaviden sonra :
Az miktarlarda evsel atıklara eklenebilir.
Geçerli EEC atık kodu numaraları ürünle ilgili değil, büyün oranda kaynakla ilgilidir. Bunlar üreticiden talep edilebilir.
Temizlenmemiş paketlerin atılması:
Paketleri sadece tamamen boşken geri dönüşüm için kullanın.
MSDS-No.: 226861
V003.0
Mungo MIT 600 RE
14. Taşıma bilgileri
Karayoluyla taşıma ADR:
Sınıf:
Paketleme grubu:
Sınıflandırma kodu:
Tehlike kimlik numarası:
UN no:
Etiket:
Teknik adı:
9
III
M7
90
3077
9
ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, N.O.S.
Demiryoluyla taşıma RID:
Sınıf:
Paketleme grubu:
Sınıflandırma kodu:
Tehlike kimlik numarası:
UN no:
Etiket:
Teknik adı:
9
III
M7
90
3077
9
ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, N.O.S.
Su yoluyla taşıma ADN:
Sınıf:
Paketleme grubu:
Sınıflandırma kodu:
Tehlike kimlik numarası:
UN no:
Etiket:
Teknik adı:
9
III
M7
3077
9
ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, N.O.S.
Deniz yoluyla taşıma IMDG:
Sınıf:
Paketleme grubu:
UN no.:
Etiket:
EmS:
Deniz suyu kirletici
Uygun taşıma adı:
9
III
3077
9
F-A ,S-F
ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI,
N.O.S.
Hava yoluyla taşıma IATA:
Sınıf:
Paketleme grubu:
Paketleme talimatları (yolcu)
Paketleme talimatları (kargo)
UN no:
Etiket:
Uygun taşıma adı:
9
III
911
911
3077
9
Çevreye zararlı madde, katı, n.os.
Sayfa 5 / 7
MSDS-No.: 226861
V003.0
Mungo MIT 600 RE
Sayfa 6 / 7
15. Yönetmelikler - sınıflandırma ve tanıtım
Tehlike göstergesi:
Xi - Tahriş edici
N - Çevre için
tehlikeli
İçeriği
Bisfenol-A epiklorhidrin reçine MW <= 700,
Bisfenol-F epiklorhidrin reçine; MW<700,
1,6-Bis(2,3-epoksipropoksi)heksan
Risk ifadeleri:
R36/38 Gözler ve cildi tahriş edici.
R43 Ciltle temasta hassaslığa neden olabilir.
R51/53 Su organizmaları için toksik, su ortamında uzun vadeli ters etkilere neden olabilir.
Güvenlik ifadeleri:
S26
Gözlerle temas etmesi durumunda bol suyla hemen yıkayın ve tıbbi yardım alın.
S36/37/39
Uygun koruyucu giysi, eldiven ve yüz/göz koruması
kullanın.
S51
Sadece iyi havalandırılan yerde kullanın.
S61
Çevreye salımdan kaçının. Özel talimatlar/Güvenlik verileri sayfalarına bakın.
Ek etiketlendirme:
Epoksi bileşenleri içerir. Üretici tarafından sağlanan bilgilere bakın
16. Diğer bilgiler
Ürün etiketlendirmesi Bölüm 15’te gösterilmiştir.
Bu güvenlik verileri sayfasında belirtilen R-ifadelerinin tam metni aşağıdaki gibidir:
R36/38 Gözler ve cildi tahriş edici.
R43 Ciltle temasta hassaslığa neden olabilir.
R51 Su organizmaları için toksik.
R51/53 Su organizmaları için toksik, su ortamında uzun vadeli ters etkilere neden olabilir. R52/53
Su organizmaları için zararlı, su ortamında uzun vadeli ters etkilere neden olabilir.
R53
Su ortamında uzun vadeli ters etkilere neden olabilir.
Daha fazla bilgi:
Bu bilgiler bizim mevcut bilgi seviyemize dayalıdır ve telsim edildiği durumunda ürünle ilgilidir. Güvenlik gereklilikleri
açısından ürünlerimizi tanımlaması amaçlanmıştır ve herhangi bir özelliğin garantisini amaçlamaz.
Ürün endüstriyel kullanım için amaçlanmıştır.
MSDS-No.: 226861
V003.0
Mungo MIT 600 RE
Sayfa 7 / 7
(EC) No 1907/2006 - ISO 11014-1’e göre Güvenlik Verileri Sayfası
Sayfa 1/7
sds no. : 226861
V003.0
Mungo MIT 600 RE
Revizyon: 30.11.2009
basım tarihi: 01.12.2009
1. Madde/preparat ve şirket/işletmenin tanımlanması
Ticari adı:
Mungo MIT 600 RE, Comp. B
Amaçlanan kullanım:
bileşim harcı
Şirket adı:
Mungo Befestigungstechnik AG
Bornfeldstrasse 2
CH-4603
Olten
Telefon:
0041 62 206 75 75
E-Posta:
Güvenlik verileri sayfası sorumlusu: [email protected]
2. Tehlike tanımı
Ürün, geçerli (AB) preparat direktifinin anlamı kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. C Aşındırıcı
R20/21/22 Solunduğunda, ciltle temas ettiğinde ve yutulursa zararlı.
R34 Yanıklara neden olur.
R43 Ciltle temasta hassaslığa neden olabilir.
R52/53 Su organizmaları için zararlı, su ortamında uzun vadeli ters etkilere neden olabilir. R68 Geri
dönülemez etkilerin olası riski.
Aminlere alerjik reaksiyonu olan kişiler ürünle temastan kaçınmalıdır.
3. Yapı / İçerik hakkında bilgi
Genel kimyasal tanım:
Sertleştirici
Preparatın temel maddeleri:
İnorganik dolgular
içeriğin (EC) No 1907/2006’ya göre beyanı:
Tehlikeli parçalar
CAS-No.
İzoforon diamin
2855-13-2
EINECS
içerik
220-666-8
> 10 - < 25 %
Benzil alkol
100-51-6
Dietilentriamine
111-40-0
202-859-9
> 1 - < 10 %
203-865-4
> 1 - < 10 %
2,4,6Tris(dimetilaminometill)fenol
90-72-2
m-Fenilenebis (metilamin)
1477-55-0
202-013-9
> 1 - < 10 %
216-032-5
> 1 -< 5 %
Fenol
108-95-2
203-632-7
> 1 -< 5 %
Sınıflandırma
Xn - Zararlı; R21/22
C - Aşındırıcı, R34
R43
R52, R53
Xn - Zararlı; R20/22
C - Aşındırıcı, R34
Xn - Zararlı; R21/22
R43
Xn - Zararlı; R22
Xi - Tahriş edici; R36/38
C - Aşındırıcı, R34
Xn - Zararlı; R20/22
Xi - Tahriş edici;
R43
R52/53
Mutajen kategorisi 3.; R68
T - Toksik; R23/24/25
Xn - Zararlı; R48/20/21/22
C - Aşındırıcı, R34
MSDS-No.: 225428
V003.0
Mungo MIT 600 RE
Sayfa 2 / 7
Kodlarla belirtilen R-İfadeleri tam metni için bölüm 16 ‘Diğer Bilgiler’e bakınız.
Sınıflandırma olmayan maddelerde iş yeri maruziyet limitleri bulunabilir.
4. İlk yardım önlemleri
Genel bilgiler:
Ters etkiler olması durumunda tıbbi yardım alın.
Kurbanı hemen tehlike alanından çıkarın. Kirli kıyafetleri hemen çıkarın.
Soluma:
Temiz havaya çıkarın, şikayet devam ederse doktora danışın.
Bilinç kaybı varsa hastayı taşıma için dengeli kurtarma pozisyonunda tutun (bir tarafına
yatırın). Solumadan sonra gecikmiş etkiler mümkündür.
Cilt teması:
Bol miktarda akan suyla hemen durulayın (10 dakika). Kirlenen giysileri çıkarın. Steril gazlı bezle bandaj yapın, hastaneden
tıbbi yardım alın.
Göz teması:
Bol miktar akan suyla hemen durulayın, uzmandan tıbbi yardım alın.
Yutma:
Ağzınızı çalkalayın, 1-2 bardak su için, kusmaya çalışmayın, doktora danışın.
5. Yangınla mücadele önlemleri
Uygun söndürme araçları:
karbon diyoksit, köpük, toz, su püskürtücü, ince su spreyi
Güvenlik nedenleriyle kullanılmaması gereken söndürme aracı:
Yüksek basınçlı su püskürtücü
İtfaiyeciler için özel koruma ekipmanı: Ayrı
soluma aparatı kullanın. Koruyucu donanım
kullanınız.
Tehlikeli yanma ürünleri:
Karbon diyoksit, karbon monoksit, nitrojen oksitler
İlave bilgiler:
Yangın çıkması durumunda konteynerleri su püskürterek soğuk tutun.
6. Kazara serbest kalma önlemleri
Kişisel önlemler:
Cilt ve gözlerle temastan kaçının.
Yeterli havalandırma sağlayın.
Solvent buharlarını solumayın.
Korumasız kişileri uzak tutun.
Çevresel önlemler:
Kanalizasyon / yer üstü suyu / yer altı suyuna boşaltmayın.
Temizleme metodları:
Sıvı emici materyalle çıkarın.
Kirli materyali madde 13'e göre atın.
MSDS-No.: 225428
V003.0
Mungo MIT 600 RE
Sayfa 3 / 7
7. Kullanım ve saklama
Kullanım:
Cilt ve gözle teması önleyin.
Çalışma odalarının yeterli havalandırılmasını sağlayın.
Saklama:
Neme karşı korumalı orijinal konteynerde saklayın.
Serin, kuru bir yerde saklayın.
5 ila 25°C’de saklanması tavsiye edilir.
Konteyneri iyi havalandıran bir yerde
muhafaza edin.
Yiyecek veya diğer tüketim maddeleriyle saklamayın (kahve, çay, tütün, vs.).
8. Maruz kalma kontrolleri / kişisel koruma
Çalışma yeri için özel kontrol parametreli parçalar:
Geçerlilik
İngiltere
İçerik
2,2'-IMINODI(ETİLAMİN)
111-40-0
2,2'-IMINODI(ETİLAMİN)
111-40-0
FENOL
108-95-2
FENOL
108-95-2
ppm
mg/m3
Tip
Cilt tanımı:
1
4,3
Zamana Göre Ortalama
(TWA).
Zamana Göre Ortalama
(TWA).
Cilt tanımı:
2
Kategori
Ciltten emilebilir.
Notlar
EH40 WEL
EH40 WEL
EH40 WEL
Ciltten emilebilir.
EH40 WEL
Geçerlilik
İngiltere
Temel
UK EH40 WEL
İçerik
FENOL
108-95-2
FENOL
108-95-2
2,2'-IMINODI(ETİLAMİN)
111-40-0
2,2'-IMINODI(ETİLAMİN)
111-40-0
ppm
2
1
mg/m3
4,3
Tip
Zamana Göre Ortalama
(TWA).
Cilt tanımı:
Kategori
Notlar
EH40 WEL
Ciltten emilebilir.
EH40 WEL
Cilt tanımı:
Ciltten emilebilir.
EH40 WEL
Zamana Göre Ortalama
(TWA).
EH40 WEL
Mühendislik kontrolleri:
Daha fazla bilgi için bölüm 7'ye bakın.
Solunum koruma:
Yetersiz havalandırma olduğunda uygun solunum maskesi.
Kombinasyon filtresi: A - P2
El koruma:
EN 374’e göre kısa süreli temas için (örneğin sıçramalara karşı koruma olarak) butil lastikten yapılmış koruyucu eldivenler tavsiye
edilmektedir.
materyal kalınlığı > 0.7 mm Perforasyon süresi> 60 dakika
Daha uzun ve tekrarlanan temas olması durumunda pratikte penetrasyon sürelerinin EN 374'e göre belirlenenlerden önemli
ölçüde daha kısa olabileceğine dikkat edin.
Koruyucu eldivenlerin belli bir çalışma yerine uygunluğu her zaman kontrol edilmelidir (örn. mekanik ve termal stres, ürün
uyumu, antistatik etkiler, vs.). Eldivenler ilk aşınma işaretlerinde hemen değiştirilmelidir. Üreticiler tarafından sağlanan ve
endüstriye güvenlik için ilgili ticari kuruluşun düzenlemelerinde verilen bilgilere her zaman uyulmalıdır. Yerel çalışma
koşullarına uygun olarak eldiven üreticisi ve ticari kuruluş ile işbirliği halinde bir el bakım planı oluşturulmasını tavsiye
ediyoruz.
MSDS-No.: 225428
V003.0
Mungo MIT 600 RE
Göz koruma:
Sıkıca sızdırmaz hale getirilebilen gözlükler.
Cilt koruma:
Uygun koruyucu giysi
Genel koruma ve hijyen önlemleri:
Cilde gelen kir varsa hemen bol sabun ve suyla yıkayın, cilt bakımı uygulayın.
Çalışırken yemek yemeyin, içecek ya da sigara içmeyin.
İş aralarından önce ve işi bitirdikten sonra ellerinizi
yıkayın. Ürünü kullanırken alkol tüketiminden kaçının.
9. Fiziksel ve kimyasal özellikler
Genel özellikler:
Görünüm
Macun
macunumsu
Siyah
Amin benzeri
Koku:
Fiz./kimyasal özellikler:
1,09 g/cm3
Yoğunluk
(20 °C (68 °F)) Çözünebilirlik
niteliği)
(20 °C (68 °F); Solvent: Su)
Patlama limiti
alt [hacim%]
üst [hacim%]
Kısmen karıştırılabilir
1,0 %(V)
13 %(V)
10. Denge ve reaktivite
Önlenecek koşullar:
Özelliklere göre kullanılırsa ayrışma olmaz.
Uzak durulacak materyaller:
Güçlü oksidanlarla reaksiyona girer.
Güçlü asitlerle reaksiyon
Tehlikeli ayrıştırma ürünleri:
Bilinmiyor
11. Toksilojik bilgiler
Genel toksikolojik bilgiler:
Uzun süreli maruziyete bağlı ciddi sağlık tehlikesi.
Aminlere alerjik reaksiyonu olan kişiler ürünle temastan kaçınmalıdır.
Oral toksisite:
Yutulursa zararlı.
Solunumsal toksisite:
Solunduğunda zararlı.
Dermal toksisite:
Ciltle temasta zararlı.
Sayfa 4 / 7
MSDS-No.: 225428
V003.0
Mungo MIT 600 RE
Sayfa 5 / 7
Cilt tahrişi:
Birinci derece cilt tahrişi: aşındırıcı
Göz tahrişi:
Birinci derece göz tahrişi: aşındırıcı
Hassaslaşma:
Ciltle temasta hassaslığa neden olabilir.
Diğer amin bileşimleriyle çapraz tepkimeler mümkündür.
12. Ekolojik bilgiler
Dayanıklılık ve
parçalanabilirlik: Esas
biyolojik bozunma:
üründe mevcut organik parçaların toplamı BOD/COD salımının %60’ı altında ve bozunma kolaylığı için testlerdeki DOC
redüksiyonunun %70'i altında. ‘Hazır bozunabilme’ eşik değerlerine (örn. OECD metodu 301’e) ulaşılmamış.
Ekotoksisite:
Tehlikeli parçalar
CAS-No.
m-Fenilenebis (metilamin)
1477-55-0
m-Fenilenebis (metilamin)
1477-55-0
Türler
Alabalık familyası (Salmonid)
Su piresi (Daphnia magna)
Maruziyet
süresi
96 sa
48 sa
Değer
tipi
LC 50
EC 50
Değer
> 100 mg/l
16 mg/l
Genel ekeolojik bilgiler:
Kanalizasyon, toprak veya su yapılarına boşaltmayın.
13. İmha hususları
Ürün imhası:
Atık veya kalıntıları yerel otorite koşullarına göre atılması.
A parçasıyla tedaviden sonra :
Az miktarlarda evsel atıklara eklenebilir.
Geçerli EEC atık kodu numaraları ürünle ilgili değil, büyün oranda kaynakla ilgilidir. Bunlar üreticiden talep edilebilir.
Temizlenmemiş paketlerin atılması:
Kurutulmuş veya işlemden geçirilmiş ürün kalıntıları olan ve solvent buharı içermeyen boş konteynerlerin geri dönüşümü
yapılabilir.
14. Taşıma bilgileri
Karayoluyla taşıma ADR:
Sınıf:
Paketleme grubu:
Sınıflandırma kodu:
Tehlike kimlik numarası:
UN no:
Etiket:
Teknik adı:
8
III
C8
80
3259
8
AMİNLER, KATI, AŞINDIRICI, N.O.S.
MSDS-No.: 225428
V003.0
Mungo MIT 600 RE
Demiryoluyla taşıma RID:
Sınıf:
Paketleme grubu:
Sınıflandırma kodu:
Tehlike kimlik numarası:
UN no:
Etiket:
Teknik adı:
8
III
C8
80
3259
8
AMİNLER, KATI, AŞINDIRICI, N.O.S.
Su yoluyla taşıma ADN:
Sınıf:
Paketleme grubu:
Sınıflandırma kodu:
Tehlike kimlik numarası:
UN no:
Etiket:
Teknik adı:
8
III
C8
3259
8
AMİNLER, KATI, AŞINDIRICI, N.O.S.
Deniz yoluyla taşıma IMDG:
Sınıf:
Paketleme grubu:
UN no.:
Etiket:
EmS:
Deniz suyu kirletici
Uygun taşıma adı:
8
III
3259
8
F-A ,S-B
AMİNLER, KATI, AŞINDIRICI, N.O.S.
Hava yoluyla taşıma IATA:
Sınıf:
Paketleme grubu:
Paketleme talimatları (yolcu)
Paketleme talimatları (kargo)
UN no:
Etiket:
Uygun taşıma adı:
8
III
822
823
3259
8
Aminler, katı, aşındırıcı, n.o.s.
15. Yönetmelikler - sınıflandırma ve tanıtım
Tehlike göstergesi:
C - Aşındırıcı
İçeriği
İzoforon diamin,
m-Fenilenebis (metilamin),
Dietilentriamine,
Fenol
Sayfa 6 / 7
MSDS-No.: 225428
V003.0
Mungo MIT 600 RE
Sayfa 7 / 7
Risk ifadeleri:
R20/21/22 Solunduğunda, ciltle temas ettiğinde ve yutulursa zararlı.
R34 Yanıklara neden olur.
R43 Ciltle temasta hassaslığa neden olabilir.
R52/53 Su organizmaları için zararlı, su ortamında uzun vadeli ters etkilere neden olabilir. R68 Geri
dönülemez etkilerin olası riski.
Güvenlik ifadeleri:
S23 Buharı solumayın.
S26 Gözlerle temas etmesi durumunda bol suyla hemen yıkayın ve tıbbi yardım alın. S36/37/39
Uygun koruyucu giysi, eldiven ve yüz/göz koruması kullanın.
S45 Kaza olması veya kendinizi iyi hissetmemeniz durumunda hemen tıbbi yardım alın(mümkünse etiketi
gösterin). S51
Sadece iyi havalandırılan yerde kullanın.
S61 Çevreye salımdan kaçının. Özel talimatlar/Güvenlik verileri sayfalarına bakın.
16. Diğer bilgiler
Ürün etiketlendirmesi Bölüm 15’te gösterilmiştir.
Bu güvenlik verileri sayfasında belirtilen R-ifadelerinin tam metni aşağıdaki gibidir:
R20/22
Solunursa ve yutulursa zararlıdır.
R21/22
Ciltle temas halinde ve yutulursa zararlı.
R22
Yutulursa zararlı.
R23/24/25
Solunursa, ciltle temas ederse ve yutulursa toksik.
R34
Yanıklara neden olur.
R36/38
Gözler ve cildi tahriş edici.
R43
Ciltle temasta hassaslığa neden olabilir.
R48/20/21/22 Zararlı: soluma, cilt teması ve yutulma sonucu uzun süre maruziyetle ciddi sağlık tehlikesi.
R52
Su organizmalarına zararlı:
R52/53
Su organizmaları için zararlı, su ortamında uzun vadeli ters etkilere neden olabilir.
R53
Su ortamında uzun vadeli ters etkilere neden olabilir.
R68
Geri dönülemez etkilerin olası riski.
Daha fazla bilgi:
Bu bilgiler bizim mevcut bilgi seviyemize dayalıdır ve telsim edildiği durumunda ürünle ilgilidir. Güvenlik gereklilikleri
açısından ürünlerimizi tanımlaması amaçlanmıştır ve herhangi bir özelliğin garantisini amaçlamaz.
Ürün endüstriyel kullanım için amaçlanmıştır.

Benzer belgeler

(EC) No 1907/2006 - ISO 11014-1`e göre Güvenlik Verileri Sayfası

(EC) No 1907/2006 - ISO 11014-1`e göre Güvenlik Verileri Sayfası Güvenlik nedenleriyle kullanılmaması gereken söndürme aracı: köpük Yüksek basınçlı su püskürtücü Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler: Yangın durumunda karbon monoksit (CO) ve karbon d...

Detaylı