maltepe unıversıty school of foreıgn languages

Yorumlar

Transkript

maltepe unıversıty school of foreıgn languages
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI
İNGİLİZCE DERS PROGRAMI
Dersin adı: İngilizce
AKTS Kredisi: 2
14h/ 30s
2.yıl - 1.yarıyıl Lisans
Teorik: 14h/30s
Dersin kodu: ENG 251
Seçmeli
Dersin dili: İngilizce
Dersi veren eleman, iletişim bilgileri, ve çalışma saatleri
Faika TUNÇTEKİN, Okutman, Maltepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Tıp Fakültesi
[email protected], Tel: 444 0 620 iç hat: 2721
Ofis saatleri:
Salı: 15:50-16:30
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin
amacı, öğrencilerin İngilizce temel
tıbbı terim ve kalıplarını bağlam içinde, dinleme
anlama, konuşma, okuma anlama, ve yazma gibi dört dil becerisi kapsamında kazanıp, bunları gerçek
hayatta kullanmalarını sağlamaktır.
Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 Tıp ile ilgili okuma parçalarını takip etme ve anlama becerilerini geliştirebilecek,
 Tıp’la ilgili İngilizce sözcükleri bağlam içinde tanıyabilecek ve kullanabilecek,
 Konuşma becerilerini ders notlarındaki ön konu hazırlığı sorularını yanıtlayarak
geliştirebilecek,
 Tıbbi metinler hakkında açıklamalar yaparak grup tartışmalarına katılabilecek,
 Çeşitli akademik düzeyde yazıları ve konferansları takip edebilecekler,
 Bu ders kapsamında temel kavramları, bilgi ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade
edebilecektirler.
 Belili bir düzeyde kısa sunumlar yapabileceklerdir.
Genel Yeterlilikler:
1. Eleştirel düşünebilen
2. Akılcı
3. Sorgulayan
4. Zamanı etkin biçimde kullanabilen
5. Yaratıcı
6. Hedef dili etkin bir biçimde kullanabilen
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Anlatım, soru-yanıt, tartışma ve sunum
Dersin veriliş şekli:
Yüz yüze
Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer:
Yok
Önkoşul
Eş dönemli koşul:
Yok.
Yok.
Önerilen ilave dersler:
Yok.
Dersin İçeriği:
DERS ANA HATLARI
HAFTA
Amaç
1
Dersin amacını tartışma
2
Bilimsel yazımlarda usul ve
yöntemleri tanımlarken
‘passive=edilgen’ yapıyı
kullanmak ve ‘passive’ yapıda
soru sormayı öğretmek.
3
Okuma-Anlama soruları,
bağlamdan yeni sözcüklerin
anlamını tahmin etmek.
4
5
Belirli bir amaçla okumak:
Diagram ve yer bildiren sıfatları
kullanarak bilgi aktarımı yapmak.
Belirli bir gramer bilgisine ve
sözcük grubuna dayalı okuma
metni çalışılması.
.
İçerik (Üniteler) ve (varsa) Ekstra Materyaller
Öğrenciler kendilerini hem sözlü hem de yazılı ifade
ederler.
Dersi veren eleman tarafından hazırlanmış ders notları.
‘’ Jelatin’’ Bilimsel yazılar gibi uygulayıcıdan ziyade
kişisiz eylem gerektiren usul ve yöntemlerin kullanıldığı
okuma parçası
‘’Proteins’’
Konuşma becerisini geliştirirken, okunma taktiklerini
uygulama. Verilen sözcüklerin parçadaki anlamını
bulma.
Kısaltılmış aktif ve pasif sıfat yan cümleleri.
‘’Kemikler’’ başlıklı okuma parçası.
Kısa sınav.
Kısa sunumlar.
‘’Kötü Beslenme’’.
Yeni sözcüklerle hazırlanmış çalışma kağıtları .
Tıbbi terimler içeren bilmece ve bulmacalar.
6
Dinleme –anlama becerilerini
geliştirmek,
Duyduklarını kendi cümleleriyle
anlatmaları
Dinleme-Anlama parçası: passage: “Cilt Kanseri ’’
Konu ile ilgili çoktan seçmeli sorular ve duyduklarını
ifade etmeleri
7
Okuma parçası ve şekillerle
konum bildiren sıfatların
kazanılması.
‘’Anatomik Pozisyon’’
“Infra-, supra- gibi kökler ve ön/son ekleri içeren okuma
parçası.
Kısa sınav.
Sunum.
8
Genel tekrar
ARA SINAV
9
Beyin fırtınası nasıl yapılır?
Cümle ve paragraf yapımı,
Yazma yetisini geliştirme
’’Stresle Nasıl Baş Edilir? Beyin fırtınası ve paragraf
yazımı.
10
Beyin fırtınası nasıl yapılır?
Cümle ve paragraf yapımı,
Yazma yetisini geliştirme
’’Stresle Nasıl Baş Edilir? Beyin fırtınası ve paragraf
yazımı.
11
12
Tabloya, şemaya bakarak
cümleleri tamamlama,
‘’Önce, sonra, ilk olarak, ve daha
sonra gibi zaman sırası ve
konuşma açış ifadelerini
kullanarak cümleleri bağlamayı
öğrenmek.,
Bağlam içi gönderme
Anladığını kendi cümleleri ile
ifade etme,
‘’Kan Akışının Yönü’’ başlıklı okuma parçası
‘’Yüksek Tansiyon’’ başlıklı okuma parçası
Bağlam içinde yan cümle ve esas cümle bağlaçları/
kısaltılmış sıfat yan cümlecikleri
13
Cümlelerin mantıksal bir dizinde
nasıl bağlanacağı pekiştirmek,
Gelecekte yazacakları bilimsel
yazıların temelini atmak
İlave, zıtlık, sonuç, ve neden gösteren bağlaçların
bağlam içinde kullanımı.
Hastalık adlarının ve tanımlarının eşleştirilmesi.
Kendi kendilerini değerlendirebilecekleri sınav.
14
Genel tekrar
FİNAL
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Beklenmedik küçük sınavlar (Quiz)
4
10
Ara Sınavlar
1
35
Final
1
55
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
Toplam
100
Toplam
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
AKTS Öğrenci İşyükü Tablosu
Süresi
Toplam
(Saat)
İş Yükü
2
32
10
10
Ödevler
3
6
Ara sınavlar
2
8
Yarıyıl Sonu Sınavı
2
10
Toplam İş Yükü
50
66
Etkinlikler
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x haftalık ders saati)
Sayısı
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme,
vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Dersin Öğrenim Çıktılarının Tıp Fakültesi Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
No
Program Yeterlilikleri/Çıktıları
Ka
tkı Düzeyi*
1
1
Organizmanın normal yapı ve fonksiyonlarını anlatabilmek.
2
Hastalıkların patogenezini, klinik ve tanısal özelliklerini açıklayabilmek.
X
Hastanın hikayesini alabilmek ve genel-sistem bazlı fizik muayeneleri
yapabilmek
Hayatı tehdit eden acil hastalıkları tedavi edebilmek ve gerektiğinde hasta
X
3
4
5
6
7
8
9
10
3
4
5
X
X
transportunu sağlayabilmek.
Hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli temel tıbbi girişimleri
X
uygulayabilmek.
Koruyucu hekimlik ve adli tıp uygulamalarını yerine getirebilmek.
X
Ulusal Sağlık Sistemi’nin yapılanması ve işleyişi hakkında genel bilgilere
X
sahip olmak.
Yasal sorumluluklarını bilmek ve etik prensipleri tanımlayabilmek.
Toplumda sık görülen temel hastalıkların birinci basamak tedavilerini
X
X
bilimsel verilere dayalı etkinliği yüksek yöntemlerle yapabilmek.
Bilimsel toplantılar ve projeler düzenlemek ve yürütmek.
Tıpla ilgili bilgilerini güncellemek için literatür izleyecek kadar yabancı dil
11
2
bilmek, bilimsel çalışmaları değerlendirebilecek ölçüde istatistik ve
bilgisayar yöntemlerini kullanabilmek.
1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek
X
X

Benzer belgeler

sipariş formu 2010 sezonu

sipariş formu   2010 sezonu LÜTFEN DEPONUN BULUNDUĞU YERDEN FAKSLAYINIZ. 2010 müşteri dosyasındaki dokumanları aldım. Satış Koşulları (Rohm and Haas ve AgroFresh tarından belirlenmiş), SmartFresh kullanım önerileri, 2010 fiyat...

Detaylı