Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.

Yorumlar

Transkript

Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
70430465-TİM.OAİB.GSK.UYG.2016/3072-13756
Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.
Ankara, 11/07/2016
SİRKÜLER (G/2016)
Sayın Üyemiz,
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen;
Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 16 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan ve 16 Mart 2016
tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2016/43 sayılı Karar ile Mısır’a ithal edilen bazı ürünler için diğer
ülke üreticilerinin veya ticari marka sahibi firmaların, Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi’ne
(GOEIC) kayıt yaptırmaları zorunluluğu getirildiği bildirilmiştir.
Anılan yazıda devamla, Mısır’ın söz konusu Kararının ülkemiz tarafından 14-16 Haziran 2016
tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE)
Komitesi toplantısında, “Belirli Ticari Sorunlar” başlığı altında, DTÖ platformuna taşındığı
belirtilmiştir. Bu çerçevede, TTE Komitesi toplantısı bağlamında kaydedilen son gelişmeleri
değerlendirmek üzere 23 Haziran 2016 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’nda bir toplantı düzenlenmiş
olup, bu kapsamda hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.
Bilgileri rica olunur.
Esra ARPINAR
Genel Sekreter V.
EK: Bilgi Notu ( 1 Sayfa )
Ayrıntılı bilgi için: Gülsün Polat - Uzman Yardımcısı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Esra
Arpınar (11.07.2016 10:42:45)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:425817632201671194852
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:425817632201671194852. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
012135367898
172827608701
8680663
!"#$"%&'()%*+,-.$'/0,-%1+"2(!",-%/0,-
%1%3("44(4)"5"/0,-678(9(":%1("+("3;44("<+)"4('"
4"%$("!"%$2'13*2(=>1$%!">%1(%9?%?(>+":"@A.BCDE
'%F%2(;?G(G(G)G5"%(2 H%I&G<"<"!"+"=G5G(244(4)"52"("3('%"
J%"2"'%(*3'(+4"%(2"2H!"%"2"'%(%$2'13*2(+%1(
K+(2"2H44("<F52"";!"(2"LKMNKOPQRS
T"2(31<F;2;?(:1$%2;+?)G+"%'("2""+"("4"%$S'%
%"23H+%3"&'()2;$'+%'F"+(2H=%"2"(H'+?)G3PUVPSNKLPWS
"+(""'4"%$!"1$%<(2;(F(H(2H%I:G5G(22"HG32$1;2"%
KNLK+)=5""'%)+"*;(%$"%'%(+)S!":1$%2;X4+"%$"%%"%"''"5"(
?(GH%G+G)G+")"("+(2"'%"+IY?((=Z[VZU\L\[\SOKQ]\USJ^WS_KQPULKJPWPSNKLPWKWS̀Y4
#$"%T54%[email protected]#TEaU\Nb^Q2G+'G(((2'G"%("";++"5""'(5H2("+"3G(GG(2GH=
$G5G(2+"%'(""+)"X"2(4('"("("H3()!"3(5'H+)(2H%IS
&G(+44%4("<(H2("%$"+"'?G,7c,-d;/0,-%1("+"5"<"'("H%("
Y#T#$"%%"#"''B5"(("9?2%"%?F(%e&"((#$?G(f3H()(%+4('"2;$"
Y#TF(%*?2G%H2H%I&1"'?G%?F(%+4('"2;("3('%">!<"=g&=g&Y=A4"g*'
DG21G"%=g!G%(=9+=hd('DG21G"%=i?!"<=j'!"k(+"'%%"2
1''+'5(+("5"%2H("+IY?((G5G(24('"2;"X;"(?(2+)(H(2'%+IS
g$\S̀F('(5X4H2"("!"4('"2;?G2PUKS'5(!"+)$"!F(O\SS̀
4('"("5X4H!"HPM\[KNUKQ4;""Se%$"%'?((H%$fS3;X("2("(+)SX4+"
3(5("+2"+"3G(G2GH%GRS&GX("2("S+l9G5G(252"+"X$"5X+"("!"
:G(H44("l9G5G(252"+"X$"]KJ\aS<("!'%(l?G<(+(=
((H%(!"G%+H+'9??(?(G'($%+'"+("X;("H2"("=,(+WSb\mU\S
Z[VG(22''?HG(G(=944(4)"52"+"X$"+")"n,0:GG%*""+(2"
OZQZ2G+'F2+H+%G%G(2S"(2'%+IS
&1"+("X("2(""X"2(^U\Q\MoS/00p6qq0(>1$%!">%1(%9GGj5G(2
rX"%2"():s7I2++"G$A.BCD:"et1%"u%f'F2+'%F%2H*2(=
vwxy678(9'F2+'%H("2("%22('+2";'zS95""'(('("
""5"%2H(2XF(<'2'%+RS:"!'X$"$"("2"G5G(2'F2+=
"%'("+("5X;"%2H'"%("+""!'X$"$"("2"3"(5"(22'<F"'<?'*22;3
+)"S"<""'S?('eAX"(Y""%[email protected]{G(CF"$%?EG5G(2'F2+A.BCD:"'%
?(+G'(3(2"'%"+I&GG5G(2\Se|]PNKS}PJNfS?('+3(2"'%"?(GF='%PJ%"2+"*'(3
G5G(2+IS
%*+(3GX("2S̀e|]PNKS}PJNfS'F2+A.BCD:"1(1;+'%F%2H
?(*2(G5G(2+H+'('%(;(%(2!":P]Q\~\N(+G22
<+X"2(+I&GG(3('%"=3GX("2 WKSM\O\QS4"<S5"<"(?($)M^WZJZWO\SWKNSPQS
3(5?(22"+"("=4"%$!"1$%<(2;'%H("2("%22(2'<5""'(
3H!GG(3X$"F2(++*+5X4(2"'%"+IS4"%$S'%%"2"(H'VKQKMUPS
PUVPUKQKS€‚ƒ„SPWNKQWKNSJPNKJPWOKWS…†††RV^KP~RV^_RKVEG(H(3(LKMNKOPQRSS
Y)"%*%=:X;'?GGG5G(2\S(H'S5""''(=5""'"Y#TF(%*?2G+
J^QZWZWS<X;424X4+"4('"2;5H2("PW"&'()2;$+"!2"+("$"'%IS
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:425817632201671194852. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

Benzer belgeler

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Bilgilerini ve sözkonusu festival organizasyonuna katılımlarını rica ederim.

Detaylı

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Dokümanı indirmek için tıklayınız. -......u c>gut.mcJan sonra oglum 4 ay boyunca hi~ tepki vcrmcdi vc ardmdan bir "P'''"'"· 2 ya~ma kndar hi~ yua·umedi a nenk bu ya~tan sonra aglan '-. l~n~ladlo. 6 ya~mn kadnr silrckli bastanclcrdc ...

Detaylı