Turkish - Steps of Appeal Flowchart

Yorumlar

Transkript

Turkish - Steps of Appeal Flowchart
HOUSING APPEALS COMMITTEE
OfficeHOUSING
5-6 Ground Floor,
1-17 Elsie
Street,
APPEALS
COMMITTEE
Burwood
NSW
2134
Level 4, 9 Deane Street, Burwood NSW 2138
Ph: (02) 8741 2555 Fax: (02) 8741 2566
Ph: (02) 9715 7955 Fax: (02) 9715 9766
Email: [email protected]
TEMY‹Z AfiAMALARI
Konut Sa¤lay›c›’dan Hizmet almak için Baflvurun
(Konut Bakanl›¤› veya uzun süreli toplum konutlar›
sa¤lay›c›s›)
Hizmet Baflvurusu reddedildi
(‹lk karar)
‹lk karar›n Dahili Yeniden ‹ncelenmesini 3 ay içinde
isteyin
Konut Sa¤lay›c›’n›n karar›ndan hâlâ memnun de¤il
misiniz?
Bir sonraki ad›m Konut Temyiz Komitesi (HAC Housing Appeals Committee) olabilir
Temyiz için, Dahili Yeniden ‹nceleme karar›ndan
sonraki 3 ay içinde baflvurulmal›d›r
Turkish 1 - Steps of Appeal
HOUSING APPEALS COMMITTEE
HOUSING
APPEALS
COMMITTEE
Office 5-6
Ground Floor,
1-17 Elsie
Street,
Level
4,
9
Deane
Street,
Burwood
NSW 2138
Burwood NSW 2134
Ph: (02)
(02)Fax:
8741(02)
25669715 9766
Ph: 8741
(02) 2555
9715Fax:
7955
Email: [email protected]
TEMY‹Z AfiAMALARI
DEVAM ED‹YOR
Temyiz için HAC’e baflvurun
HAC size, temyiz baflvurunuzun al›nd›¤›n› ve temyiz
numaran›z› bildiren bir mektup gönderir
HAC sizin müflteri dosyan›z› Konut Sa¤lay›c›’dan ister
Dosyan›z al›n›r. HAC duruflma/görüflme tarihinizi ve
zaman›n›z› size yaz›l› olarak bildirir.
Duruflma:
Size ya telefonla veya yüz yüze görüflme önerilecektir
Duruflman›zdan 2 hafta sonra, HAC size sonucu
bildiren bir rapor gönderecektir.
Turkish 2 - Steps of Appeal

Benzer belgeler