Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yorumlar

Transkript

Ara Dönem Faaliyet Raporu
SunuĢ
Ana ortaklık bankanın, 2011 yılı II. üç aylık dönem itibarıyla finansal durumu ve
performansı ile bunları etkileyen önemli olaylar ve iĢlemlere, bankanın konsolide
olmayan ara dönem faaliyet raporunda yer verilmiĢtir.
Bankamızın bağlı ortaklıklarından Ziraat Hayat ve Emeklilik A.ġ., Ziraat Sigorta A.ġ.,
Ziraat Finansal Kiralama A.ġ., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.ġ., Ziraat Portföy
Yönetimi A.ġ., Ziraat Bank International A.G., Turkish Ziraat Bank Bosnia dd, Ziraat
Bank (Moscow) CJSC, Kazakhstan Ziraat Int. Bank ve Ziraat Banka Ad Skopje tam
konsolidasyon yöntemine göre, iĢtiraklerden Azer Türk Bank ASC, Turkmen Turkish
Joint Stock Comm. Bank, Uzbekistan- Turkish Bank ve Arap Türk Bankası A.ġ. ise
özsermaye yöntemine göre konsolide finansal tablolara dahil edilmiĢlerdir. Konsolide
Ara Dönem Faaliyet Raporunda, yukarıda belirtilen 14 ortaklığın konsolidasyon
iĢlemlerine ve faaliyet sonuçlarına yer verilmiĢtir.
Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı
T.C. Ziraat Bankası‟nın ödenmiĢ sermayesi 2.500.000.000. TL olup, tamamı T.C.
BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı‟na aittir. Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri, Denetim
Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları, Banka‟da hisse sahibi değildir.
Ana Ortaklık Bankanın Kurumsal Profili
T.C. Ziraat Bankası A.ġ. 1863 yılında Mithat PaĢa tarafından Pirot Ģehrinde çiftçiye
kredi vermek amacı ile kurulmuĢ, 1863-1888 yıllarında mahalli istikraz sandıkları olarak
hizmet vermiĢtir. 1888'de çıkarılan bir nizamname ile Ziraat Bankası haline
dönüĢtürülmüĢtür. 1937'de çıkarılan 3202 sayılı Kanun ile Ġktisadi Devlet TeĢekkülü
statüsü kazanmıĢ ve "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası" unvanını almıĢtır.
15 Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4603 sayılı Kanunla kamu hukuku
statüsünden çıkarılan Ziraat Bankası, özel hukuk hükümlerine tabi bir "Anonim ġirket"
statüsü kazanmıĢ ve yeniden yapılanma sürecine girmiĢtir. 4684 sayılı Kanun ile 4603
sayılı Kanuna eklenen hüküm gereğince, Türkiye Emlak Bankası A.ġ.'nin her türlü
bankacılık hizmetleri ile bankacılık iĢ ve iĢlemlerinden ve bankalara olan
yükümlülüklerinden doğan taahhütleri ile bir kısım aktifleri, 6 Temmuz 2001 tarihinde,
T.C. Ziraat Bankası A.ġ.'ye devredilmiĢtir.
T.C. Ziraat Bankası‟nın toplam konsolide aktifleri Haziran 2011 itibarıyla 171,5 milyar
TL‟ye ulaĢmıĢtır.
2
Ana Ortaklık Bankanın Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri,
Denetim Komitesi Üyeleri, Denetçileri ve Üst Yönetimi
30.06.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA;
T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. YÖNETĠM KURULU ve DENETÇĠLER / ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLERĠ
Ġsmi
Görevi
Göreve BaĢlama Tarihi
Muharrem KARSLI
Yönetim Kurulu BaĢkanı
24.05.2010
Mehmet MUMCUOĞLU
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili
06.07.2005
Can Akın ÇAĞLAR
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
28.03.2003
Oğuz KAYHAN
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
19.06.2007
Halil ÇELĠK
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
24.05.2010
Burhanettin AKTAġ
Yönetim Kurulu Üyesi
28.03.2003
Hikmet Aydın SĠMĠT
Yönetim Kurulu Üyesi
05.06.2007
Dr. Ümran DEMĠRÖRS
Yönetim Kurulu Üyesi
09.04.2008
Abdullah YALÇIN
Mahmut GÜRSES
Denetçi
Denetçi
28.03.2003
24.05.2010
T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI
Ġsmi
Can Akın ÇAĞLAR *
Görevi
Göreve BaĢlama Tarihi
28.03.2003
Ercüment GÜLER
Ali Rıza AKBAġ
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür BaĢ Yardımcıları
Bankacılık
Strateji ve Operasyon
Genel Müdür Yardımcıları
Kaynak Yönetimi
Ticari Bankacılık
Hüsamettin GÜLHAN
Alpaslan ÇAKAR
Ertuğrul ĠSPAHA
Tarımsal Bankacılık
Bireysel Bankacılık
Kredi Ġzleme ve Takip
03.08.2009
14.07.2010
09.12.2009
Ġsmail Erdal MAZLUM
Muhasebe ve Mali Yönetim
01.09.2008
Celal REYHAN *
Numan BEK
Elif Zeynep ERÜL
Fon Yönetimi
DıĢ ĠliĢkiler ve ĠĢtirakler
Kurumsal ĠletiĢim
21.07.2010
01.11.2010
01.09.2008
Seyfettin SAĞLAM
Mustafa ġAHĠN
Ġnsan Kaynakları
Destek Hizmetleri
TeftiĢ Kurulu BaĢkanı
TeftiĢ Kurulu BaĢkanı
Grup BaĢkanları
Ġç Kontrol
Risk Yönetimi
10.09.2008
01.09.2008
Selim Güray ÇELĠK
Senih BOYACIGĠL
Ali ARAS
Bülent YALIM
Mehmet Ayhan ALTINTAġ
18.08.2008
18.08.2008
01.09.2008
14.08.2007
01.09.2008
05.07.2010
20.08.2007
1) Bankamız Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Can Akın ÇAĞLAR 15.07.2011 tarihi itibarıyla Bankamızdan ayrılmıĢ
olup, aynı tarihte Sayın Hüseyin AYDIN, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve baĢlamıĢtır.
2) Bankamız Fon Yönetimi‟nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Celal REYHAN 15.07.2011 tarihi itibarıyla bu
görevinden ayrılmıĢ olup, 20.07.2011 tarihinde Sayın Bilgehan KURU aynı göreve baĢlamıĢtır.
3) 28.07.2011 tarihinde Sayın Mustafa ÇETĠN Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve baĢlamıĢtır.
3
BAġLICA KONSOLĠDE FĠNANSAL GÖSTERGELER
AKTĠFLER (Milyon TL)
Haz.11
Mar.11
Değ. (%)
Likit Aktifler ve Bankalar
23.445
14.153
65,7
Menkul Değerler
75.548
75.618
-0,1
Krediler
69.694
60.923
14,4
2.812
2.569
9,5
PASĠFLER (Milyon TL)
171.499
Haz.11
153.263
Mar.11
11,9
Değ. (%)
Mevduat
134.224
127.292
5,4
19.498
9.172
112,6
Diğer Pasifler
4.778
4.116
16,1
Özkaynaklar
12.999
12.683
2,5
171.499
Haz.11
153.263
Haz.10*
11,9
Diğer Aktifler
Toplam Aktifler
Mevduat DıĢı Kaynaklar
Toplam Pasifler
SEÇĠLMĠġ GELĠR-GĠDERLER (Bin TL)
Faiz Gelirleri
6.484.786
Faiz Giderleri
3.948.935
Net Faiz Geliri
2.535.851
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
285.727
Diğer Faaliyet Gelirleri
755.688
Diğer Faaliyet Giderleri
Kredi ve Diğer Alacaklar KarĢılığı
Vergi KarĢılığı Öncesi Kar/Zarar
1.753.792
375.173
1.404.626
Vergi KarĢılığı
331.361
Net Kar/Zarar
1.073.265
Haz.11
Mar.11
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
16,5
17,4
Özkaynak / Toplam Aktifler
7,6
8,3
40,6
39,8
1,3
1,4
91,0
87,5
13,7
Haz.11
9,2
Haz.10*
RASYOLAR (%)
Toplam Krediler / Toplam Aktifler
Takipteki Krediler (Brüt) / Toplam Krediler
YP Aktifler / YP Pasifler
Likit Aktifler / Toplam Aktifler
Net Kar (Zarar) / Ort. Toplam Aktifler
(ROA)
Net Kar (Zarar) / Ort. Özkaynaklar (ROE)
Faiz Gelirleri / Faiz Giderleri
1,4
16,4
164,2
(*) İlgili dönemde konsolidasyon yapılmamıştır.
4
Konsolide Edilen Bağlı Ortaklıklar, ĠĢtirakler ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklara ĠliĢkin Bilgiler:
ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ.
11 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Ziraat Hayat ve Emeklilik A.ġ., 1 Ocak 2010 tarihi
itibarıyla hayat branĢında prim üretimine baĢlamıĢtır.
Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği verilerine göre; Ziraat Hayat ve Emeklilik
A.ġ., 2011 Yılı Haziran ayı sonu itibarıyla Hayat Sigortaları branĢında 559 Milyon TL‟lik
prim üretimi ve % 36„lık pazar payı ile sektör lideri olmuĢtur.
ORTAKLAR
HĠSSE ORANI (%)
T.C. Ziraat Bankası A.ġ.
NOMĠNAL SERMAYE (TL)
99,96
19.992.000,00
Ziraat Finansal Kiralama A.ġ.
0,01
2.000,00
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
0,01
2.000,00
BileĢim A.ġ.
0,01
2.000,00
Fintek A.ġ.
0,01
2.000,00
100,00
20.000.000,00
TOPLAM
ÖZET BĠLANÇO BĠLGĠLERĠ
TL
Haz.11
Mar.11
Aktif Toplamı
808.073.969
621.456.321
30
Cari Varlıklar
804.538.437
618.728.871
30
3.535.532
2.727.450
30
Kısa Vadeli Yükümlülükler
178.185.748
186.381.938
-4
Uzun Vadeli Yükümlülükler
537.259.875
363.448.990
48
92.628.345
71.625.393
29
Cari Olmayan Varlıklar
Özsermaye
DeğiĢim(%)
5
ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ.
11 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Ziraat Sigorta, hayat dıĢı sigorta branĢlarında faaliyet
göstermektedir.
ORTAKLAR
HĠSSE ORANI (%)
T.C. Ziraat Bankası A.ġ.
NOMĠNAL SERMAYE (TL)
99,96
19.992.000,00
Ziraat Finansal Kiralama A.ġ.
0,01
2.000,00
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
0,01
2.000,00
BileĢim A.ġ.
0,01
2.000,00
Fintek A.ġ.
0,01
2.000,00
100,00
20.000.000,00
TOPLAM
ÖZET BĠLANÇO BĠLGĠLERĠ
TL
Haz.11
Mar.11
Aktif Toplamı
187.107.086
157.564.757
19
Cari Varlıklar
185.292.545
155.892.444
19
1.814.541
1.672.313
9
138.315.835
115.858.656
19
180.890
189.380
-4
48.610.361
41.516.720
17
Cari Olmayan Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
DeğiĢim(%)
6
ZĠRAAT FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ.
“Yatırımcıların ve çalıĢanların ilk tercih ettiği finansal kiralama Ģirketi olma” vizyonu ile
1991 yılında kurulan Ziraat Finansal Kiralama, sektörünün istikrarlı, köklü ve güçlü
kurumlarından biridir.
Ziraat Leasing, 2010 yılında olduğu gibi 2011 yılı FĠDER (Finansal Kiralama Derneği)
verilerine göre, Ziraat Leasing Tarım Sektöründeki liderliğini sürdürmüĢtür.
ORTAKLAR
T.C. Ziraat Bankası A.ġ.
HĠSSE ORANI (%)
NOMĠNAL SERMAYE (TL)
50,009995
50.009.995,00
T.C.Z.B. Personel Vakfı
39,75
39.750.000,00
Groupama Sigorta A.ġ.
10,00
10.000.000,00
0,24
240.000,00
0,000005
5,00
100,00
100.000.000,00
BaĢak Sig. ve BaĢak Emekl. A.ġ.
Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri
TOPLAM
ÖZET BĠLANÇO BĠLGĠLERĠ
TL
Aktif Toplamı
Haz.11
527.703.807
Mar.11
447.445.112
DeğiĢim(%)
18
Dönen Varlıklar
189.268.367
164.092.154
15
Duran Varlıklar
338.435.440
283.352.958
19
Kısa Vadeli Yükümlülükler
224.527.175
155.362.692
45
Uzun Vadeli Yükümlülükler
184.267.616
177.903.512
4
Özkaynaklar
118.909.016
114.178.908
4
7
ZĠRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler 1997 yılında faaliyete geçmiĢtir. 5 ġube ve 20 Yatırım
Merkezinin yanı sıra internet Ģube ve 44 44 979 (ZRY) MüĢteri Hizmetleri Merkezi ile
hizmet vermektedir. Ayrıca Ziraat Bankası'nın yurt sathına yayılmıĢ tüm Ģubeleri Ziraat
Yatırım Menkul Değerler'in acentesi konumundadır.
ORTAKLAR
HĠSSE ORANI (%)
NOMĠNAL SERMAYE (TL)
T.C. Ziraat Bankası A.ġ. (A Grubu)
50,00
18.000.000,00
Groupama Sigorta A.ġ. (B Grubu)
24,60
8.856.000,00
Ziraat Finansal Kiralama A.ġ. (B Grubu)
24,00
8.640.000,00
T.C.Z.B. Personel Vakfı (B Grubu)
1,00
360.000,00
Ġdris Demirel (B Grubu)
0,40
144.000,00
100,00
36.000.000,00
TOPLAM
ÖZET BĠLANÇO BĠLGĠLERĠ
TL
Aktif Toplamı
Haz.11
566.951.677
Mar.11
558.571.507
DeğiĢim(%)
2
Dönen Varlıklar
560.273.237
552.400.269
1
6.678.440
6.171.238
8
495.863.270
491.621.612
1
1.140.989
1.050.817
9
69.947.418
65.899.077
6
Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
8
ZĠRAAT PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.
Ziraat Portföy Yönetimi A.ġ 13.02.2002 yılında kurulmuĢ, 26.11.2002 tarihinde Sermaye
Piyasası Kurulu'ndan portföy yöneticiliği belgesini almıĢtır. ġirketin amacı sermaye
piyasası araçlarından oluĢan portföyleri yönetmektir.
ORTAKLAR
HĠSSE ORANI (%)
NOMĠNAL SERMAYE (TL)
T.C. Ziraat Bankası A.ġ.
50,00
750.000,00
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
24,90
373.500,00
Groupama Emeklilik A.ġ.
24,90
373.500,00
Armağan Yücel SAMANCI
0,10
1.500,00
Halk Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
0,10
1.500,00
100,00
1.500.000,00
TOPLAM
ÖZET BĠLANÇO BĠLGĠLERĠ
TL
Aktif Toplamı
Haz.11
9.407.949
Mar.11
8.913.699
9.341.346
8.844.640
6
66.603
69.059
-4
Kısa Vadeli Yükümlülükler
287.137
149.414
92
Uzun Vadeli Yükümlülükler
134.973
129.124
5
8.985.839
8.635.161
4
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Özkaynaklar
DeğiĢim(%)
6
9
ZĠRAAT BANK INTERNATIONAL AG
T.C. Ziraat Bankası‟nın yurt dıĢındaki en büyük iĢtiraki olan Ziraat Bank International
AG, Avrupa Birliği‟nde faaliyet gösteren en büyük sermayeli Türk bankalarından
biridir.
T.C. Ziraat Bankası 1988'de Frankfurt'ta, Alman yasalarına göre tam bankacılık
lisansına sahip bir banka Ģubesi kurmuĢ ve Almanya'daki diğer temsilciliklerini buna
bağlı yerel Ģubelere dönüĢtürmüĢtür. 2001'de T.C. Ziraat Bankası A.ġ., o tarihe kadarki
Almanya Ģubesini aktif ve pasif varlıklarıyla devralmak ve eski ortaklığı olan Deutsch
Türkische Bank AG'yi kendi bünyesine katmak suretiyle %100 iĢtiraki olan Ziraat Bank
International AG'yi kurmuĢtur.
Banka‟nın, Frankfurt, Hamburg, Köln, Hannover, Berlin, Duisburg, Stuttgart, Münih,
Nürnberg ve Essen Ģehirlerinde faaliyet gösteren toplam 10 Ģubesi bulunmaktadır.
ORTAKLAR
HĠSSE ORANI (%)
NOMĠNAL SERMAYE (EUR)
T.C. Ziraat Bankası A.ġ.
100
108.000.000
TOPLAM
100
108.000.000
TL
Aktif Toplamı
ÖZET BĠLANÇO BĠLGĠLERĠ
Mar.11
Haz.11
DeğiĢim(%)
1.768.814.807
1.591.156.667
11
Likit Aktifler
182.478.785
206.457.718
-12
Menkul Kıymetler
149.798.950
117.290.693
28
Krediler
1.403.628.320
1.235.019.426
14
Mevduat
1.382.277.168
1.234.875.524
12
362.244.097
336.202.138
8
Özkaynaklar
Dönem Karı
Haz.11
3.708.121
Haz.10
1.766.800
110
10
TURKISH ZĠRAAT BANK BOSNIA d.d.
Bosna Hersek‟in tamamı yabancı sermayeli ilk bankası olan Turkish Ziraat Bank Bosnia
d.d. 1997 yılında faaliyete geçmiĢtir. Banka, Federasyon genelinde 21 hizmet
birimiyle kurumsal, ticari ve bireysel müĢterilerine tüm bankacılık ürün ve hizmetlerini
sunmaktadır.
ORTAKLAR
HĠSSE ORANI (%)
NOMĠNAL SERMAYE (KM)
T.C. Ziraat Bankası A.ġ.
68
40.800.000
Ziraat Bank Internatıonal AG
32
19.200.000
100
60.000.000
TOPLAM
ÖZET BĠLANÇO BĠLGĠLERĠ
TL
Aktif Toplamı
Likit Aktifler
Menkul Kıymetler
Krediler
Mevduat
Özkaynaklar
Dönem Karı
Haz.11
200.477.602
Mar.11
192.525.629
DeğiĢim(%)
92.675.583
92.545.946
0
6.226.876
5.840.093
7
78.698.452
72.535.240
8
112.451.927
111.352.919
1
82.482.608
76.346.724
8
Haz.11
741.897
Haz.10
520.714
42
4
11
ZĠRAAT BANK (MOSCOW) CJSC
Rus ve Türk vatandaĢlarının her türlü bankacılık ihtiyacını karĢılama hedefi ve müĢteri
odaklı hizmet anlayıĢı ile çalıĢmalarına devam eden Ziraat Bank (Moscow) CJSC,
1993 yılında Moskova‟da faaliyete geçmiĢtir.
ORTAKLAR
HĠSSE ORANI (%)
NOMĠNAL SERMAYE (RUR)
T.C. Ziraat Bankası A.ġ.
99,913
674.225.500
Groupama Sigorta A.ġ.
0,087
585.000,00
100,00
674.810.500
TOPLAM
ÖZET BĠLANÇO BĠLGĠLERĠ
TL
Aktif Toplamı
Haz.11
86.826.805
Mar.11
80.421.708
11.038.492
15.702.254
-30
1.776.435
1.626.582
9
Krediler
68.385.711
57.859.985
18
Mevduat
16.619.453
15.064.405
10
Özkaynaklar
50.842.133
47.259.205
8
Haz.11
1.108.066
Haz.10
714.717
55
Likit Aktifler
Menkul Kıymetler
Dönem Karı
DeğiĢim(%)
8
12
KAZAKHSTAN-ZĠRAAT INTERNATIONAL BANK
Genel Merkezi Almatı‟da bulunan ve 1993 yılında Kazakistan‟ın ilk yabancı sermayeli
bankası olarak kurulan Kazakhstan-Ziraat International Bank; Almatı, Astana ve
Çimkent Ģehirlerinde bulunan 3 Ģubesi ile hizmet sunmaktadır.
2011 yılı ikinci çeyreğinde Kazakhstan Ziraat International Bank'ın sermayesinin
nakit olarak 4.990 milyon KZT artırılarak 10 milyar KZT'ye yükseltilmesi sonucunda
Bankamızca artıĢa konu nakit sermaye tutarı 34,1 milyon USD iĢtirak bankamıza
transfer edilerek Bankamız kayıtlarına alınmıĢtır.
ORTAKLAR
HĠSSE ORANI (%)
NOMĠNAL SERMAYE (KZT)
T.C. Ziraat Bankası A.ġ.
98,81
9.880.661.000
Groupama Sigorta A.ġ.
0,44
44.475.000
Emlak Pazarlama A.ġ.
0,37
37.064.000
Emlak Bank.Munzam Vakfı
0,26
26.460.000
Licorne Gestion
0,11
11.340.000
100,00
10.000.000.000
TOPLAM (KZT)
TL
Aktif Toplamı
ÖZET BĠLANÇO BĠLGĠLERĠ
Mar.11
Haz.11
DeğiĢim(%)
163.661.102
100.499.155
63
Likit Aktifler
78.666.809
21.849.752
260
Menkul Kıymetler
35.029.062
30.726.678
14
Krediler
33.114.674
32.019.398
3
Mevduat
40.136.470
35.683.671
12
120.939.090
63.056.171
92
Özkaynaklar
Dönem Karı
Haz.11
308.981
Haz.10
-1.551.496
-
13
AZER-TÜRK BANK ASC
T.C. Ziraat Bankası ve Agrarkredit QSC (Azerbaycan Cumhuriyeti) ortaklığı ile kurulan
Banka 1995 yılında faaliyete baĢlamıĢtır. Halen, Bakü Merkez, Bakü, Gence,
Nahçıvan Ģubeleri ve Genel Müdürlük bünyesindeki MüĢteri Hizmetleri Departmanı ile
5 ayrı birim olarak hizmet sunmaktadır.
ORTAKLAR
HĠSSE ORANI (%)
NOMĠNAL SERMAYE (AZN)
T.C. Ziraat Bankası A.ġ.
46
5.347.077,00
ACJS Non Banking CO
46
5.347.077,00
Ziraat Ġnt. A.G.
4
464.963,00
Turan Bank ASC
4
464.963,00
100
11.624.080,00
TOPLAM (AZN)
ÖZET BĠLANÇO BĠLGĠLERĠ
TL
Aktif Toplamı
Haz.11
117.918.191
Mar.11
98.392.070
DeğiĢim(%)
20
29.829.850
25.054.894
19
7.189.200
6.780.248
6
Krediler
75.103.805
62.051.379
21
Mevduat
78.309.988
62.320.641
26
Özkaynaklar
24.735.819
21.697.361
14
Haz.11
799.109
Haz.10
1.367.021
-42
Likit Aktifler
Menkul Kıymetler
Dönem Karı
14
TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (TTJSC BANK)
1993 yılından bu yana T.C. Ziraat Bankası‟nın iĢtiraki olarak Türkmenistan‟da
faaliyetini sürdürmektedir.
ORTAKLAR
HĠSSE ORANI (%)
NOMĠNAL SERMAYE (MANAT)
T.C. Ziraat Bankası A.ġ.
50
7.125.000
Türkmenistan Dayhan
bank.Bir.Mer.Bank.
50
7.125.000
100
14.250.000
TOPLAM
ÖZET BĠLANÇO BĠLGĠLERĠ
TL
Aktif Toplamı
Likit Aktifler
Menkul Kıymetler
Krediler
Mevduat
Özkaynaklar
Dönem Karı
Haz.11
87.298.460
Mar.11
88.314.554
DeğiĢim(%)
-1
35.930.274
41.144.469
-13
232.045
220.774
5
5.336.240
3.619.429
47
36.745.187
49.973.703
-26
9.978.134
10.463.492
-5
Haz.11
1.378.496
Haz.10
371.921
271
15
UZBEKISTAN-TURKISH BANK (UTBANK)
T.C. Ziraat Bankası ve Agrobank (Özbekistan)‟ın eĢit paylarda katılımı ile 1993 yılında
TaĢkent‟te kurulmuĢtur.
ORTAKLAR
HĠSSE ORANI (%)
NOMĠNAL SERMAYE (SUM)
T.C. Ziraat Bankası A.ġ.
49,98
12.008.360.000
Agrobank
50,00
12.012.000.000
Ziraatbank Internatıonal AG
0,02
3.640.000
TOPLAM (SUM)
100
24.024.000.000
ÖZET BĠLANÇO BĠLGĠLERĠ
TL
Aktif Toplamı
Haz.11
163.107.833
Mar.11
129.941.342
DeğiĢim(%)
26
Likit Aktifler
156.097.366
124.075.008
26
680
658
3
2.974.630
2.713.423
10
Mevduat
19.807.873
18.161.994
9
Özkaynaklar
36.529.213
34.354.689
6
Haz.11
1.310.957
Haz.10
1.033.379
27
Menkul Kıymetler
Krediler
Dönem Karı
16
ZĠRAAT BANKA AD SKOPJE
T.C. Ziraat Bankası, 1999 yılında hizmete açtığı Üsküp ġubesi‟ni, 2008 yılı Mart ayında
Ziraat Banka AD Skopje unvanı altında faaliyet gösteren bir iĢtirak bankaya
dönüĢtürmüĢtür. Halen 5 Ģubesi ile faaliyetini sürdürmektedir.
ORTAKLAR
HĠSSE ORANI (%)
NOMĠNAL SERMAYE (MKD)
T.C. Ziraat Bankası A.ġ.
100,00
1.009.543.000
TOPLAM (MKD)
100,00
1.009.543.000
ÖZET BĠLANÇO BĠLGĠLERĠ
TL
Aktif Toplamı
Haz.11
118.354.525
100.482.915
18
Likit Aktifler
26.400.872
23.489.324
12
Menkul Kıymetler
53.092.864
41.649.245
27
Krediler
32.066.220
29.218.028
10
Mevduat
73.757.739
59.015.180
25
Özkaynaklar
42.894.841
39.747.582
8
Haz.11
320.990
Haz.10
909.131
-65
Dönem Karı
Mar.11
DeğiĢim(%)
17
ARAP TÜRK BANKASI A.ġ.
Arap Türk Bankası, 1977 yılında Arap ve Türk finans kuruluĢlarının ortak bir giriĢimi
olarak kurulmuĢtur. MüĢterilerine bankacılığın tüm ürün ve hizmetlerini sunan Arap
Türk Bankası‟nın 6 Ģubesi bulunmaktadır.
ORTAKLAR
HĠSSE ORANI (%)
NOMĠNAL SERMAYE
T.C. Ziraat Bankası A.ġ.
15,43
37.036.554,38
T.M.S.F. (Libyan Foreign Bank)
62,37
149.686.617,52
T. ĠĢ Bankası A.ġ
20,58
49.382.069,13
Kuwait Invesment Co.
1,62
3.894.755,59
Emek ĠnĢaat A.ġ.
0,00
3,38
100,00
240.000.000,00
TOPLAM
ÖZET BĠLANÇO BĠLGĠLERĠ
Bin TL
Aktif Toplamı
Haz.11
2.291.206
Mar.11
2.317.519
Likit Aktifler
1.227.604
1.322.182
-7
Menkul Kıymetler
411.110
426.870
-4
Krediler
574.708
496.429
16
1.518.392
1.640.293
-7
324.284
312.435
4
Haz.11
18.402
Haz.10
13.065
41
Mevduat
Özkaynaklar
Dönem Karı
DeğiĢim(%)
-1
18

Benzer belgeler

Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ara Dönem Faaliyet Raporu Türkische Bank AG'yi kendi bünyesine katmak suretiyle %100 iĢtiraki olan Ziraat Bank International AG'yi kurmuĢtur. Banka‟nın, Frankfurt, Hamburg, Köln, Hannover, Berlin, Duisburg, Stuttgart, Münih...

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ara Dönem Faaliyet Raporu pasif varlıklarıyla devralmak ve eski ortaklığı olan Deutsch Türkische Bank AG'yi kendi bünyesine katmak suretiyle %100 iştiraki olan Ziraat Bank International AG'yi kurmuştur. Banka’nın, Frankfurt...

Detaylı

Konsolide Faaliyet Raporu

Konsolide Faaliyet Raporu Almanya şubesini aktif ve pasif varlıklarıyla devralmak ve eski ortaklığı olan Deutsch Türkische Bank AG'yi kendi bünyesine katmak suretiyle %100 iştiraki olan Ziraat Bank International AG'yi kurmu...

Detaylı

II. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu

II. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Türkische Bank AG'yi kendi bünyesine katmak suretiyle %100 iştiraki olan Ziraat Bank International AG'yi kurmuştur. Banka’nın, Frankfurt, Hamburg, Köln, Hannover, Berlin, Duisburg, Stuttgart, Münih...

Detaylı