kamp \366zel say\375s2\375.FH11 - ÇEVSAD

Yorumlar

Transkript

kamp \366zel say\375s2\375.FH11 - ÇEVSAD
YAZ KAMPI ÖZEL
ÇEVSAD GELENEÐÝ BOZMADI
Her yýl büyük katýlýmlarla gerçekleþen
geleneksel ÇEVSAD Yaz Ýzci kampý bu sene de
adýndan söz ettirecek güzelliklerle Yukarý Kalabak
Köyü mevkiinde gerçekleþtirildi.
Kampýmýza 12 lider, 15 lider yardýmcýsý,150
izci, 30 izci gönüllüsü, olmak üzere toplam 207 kiþi
katýldý.
Kamp Müdürü Oymakbaþý Celal Öztürk
yaptýðý açýklamada “Bu kampýmýza çok yüksek bir
katýlým oldu. Gün geçtikçe sayýmýz artýyor. Takdir
edersiniz ki yaklaþýk 200 kiþilik bir kampý yapmak ve
sponsor temin etmek oldukça zor bir iþ. Yukarý
Kalabak köyündeki bize verilen bölgeyi kamp
yapýlabilecek hale getiren su ve elektrik tesisatýný
ayarlayan tüm oymakbaþý, lider, lider yardýmcýsý ve
izci gönüllüsü arkadaþlarýma teþekkür ediyorum.Bu
kamp sayesinde kampýmýza katýlan SHÇEK’teki
izcilerimizle diðer izciler arasýnda sýký bir bað oluþtu”
diye konuþtu.
ESKÝÞEHÝR ÇEVRE SAÐLIK ÝZCÝLÝK GENÇLÝK VE SPOR KULÜBÜ
Adres
: Hacý Ali Bey Mah. Kýrým Cad. No:43/A
Tel
: 0 222 233 20 89
GSM
: 0 505 250 94 40
WEB
: www.cevsad.org
E-POSTA : [email protected]
“ÇOCUKLARIMIZIN ÖZGÜVEN KAZANMASINI HEDEFLÝYORUZ”
ÇEVSAD Yaz Kampý ile ilgili Kulüp Önderi
Yrd.Doç.Dr. Atýf ÇAY ile konuþtuk.
—ÇEVSAD olarak kaçýncý kampýnýzý yapýyorsunuz?
A. Ç. :Bu yýl dördüncü kampýmýzý yapýyoruz. Yaz
kamplarýmýz geleneksel hale gelmiþtir. Ýnþallah bundan
sonraki senelerde devam edecek. Ýzci sayýmýz her geçen
gün artýyor
—Ýzci kamplarýný yapmanýzdaki amacýnýz nedir?
.
A. Ç. : Amacýmýz sene boyunca okulda zihinsel olarak
yorulmuþ olan çocuklarýmýzýn böyle bir açýk
hava ortamýnda deþarj olmalarýna saðlamak, iyi insan, iyi vatandaþ olma yolunda kendilerine bir takým
eðitimler vermek ve zamanlarýný güzel deðerlendirmelerini saðlamaktýr. Sosyalleþmeleri yönünde
katkýlarýmýz olsun istiyoruz. Çocuklarýmýzýn kendilerine güvenlerinin gelmesini istiyoruz. Bu çerçeve
içerisinde burada bu çalýþmalar yapýlýyor.
— Bu kampý bize deðerlendirir misiniz?
A. Ç. : Kampýmýzdan 2 gün önce öncü birliðimiz kamp alanýna gelerek kamp alanýný hazýrladý. Tüm
izcilerimiz 25 Haziran Pazartesi Günü kamp alanýna intikal etmeye baþladý. Pazartesi akþamý itibariyle
yerleþmeler tamamlandý. Küçük aksaklýklar olmakla beraber kampýmýz çok güzel bir biçimde baþladý.
Ýzcilikte çok önemli unsurlardan biri olan “Kamp Ateþi” programlarýyla bu kampta da izciler arasýnda
kardeþlik ve dostluk bilincinin gerçekleþmesi saðlanýyor. Ýstasyon çalýþmalarýyla izcilerin sosyal, kültürel,
sanatsal ve benzeri konularda geliþmeleri yönünde çalýþmalar yapýlýyor. Bu kampýn izcilerimiz tarafýndan
yýllar sonra çok güzel bir hatýra olarak hatýrda kalmasýný diliyorum.
—Teþekkür Ederiz.
ÝZCÝLER EÐLENEREK ÖÐRENDÝLER
Çevsad Ýzcileri kamp süresince çeþitli istasyon çalýþmalarýna katýldýlar. Yapýlan istasyon
çalýþmalarý arasýnda ilk yardým eðitimi, þarký, marþ ve izci oyunlarý eðitimi, teknik iz iþaretleri eðitimi,
balta ve býçak kullanýmý eðitimi ve resim eðitimi izcilerin en çok ilgisini çeken faaliyetlerdi. Ayrýca
gece yürüyüþü, kamp ateþi programlarýndaki skeçler, coþkuyla söylenen izci marþlarý izcilerin heyecanýný
ve mutluluðunu arttýrdý.
BASINDA ÇEVSAD
DESTEK VERENLERE TEÞEKKÜR EDERÝZ. . .
4. Geleneksel Çevsad Yaz Ýzci Kampýna destek veren Eskiþehir Orman Bölge Müdürlüðüne,
Eskiþehir Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna, Eskiþehir Büyükþehir Belediyesi’ne,
Odunpazarý Belediyesi’ne, Tepebaþý Belediyesine, Eldem Ticaret’e, Peyman Kuruyemiþ’e, Lüks
Ekmek Fýrýnýna, Ekin Ekmek Fýrýnýna, Nar Susam Ekmek Fýrýnýna teþekkür ederiz.
YANSIN ALEV ÝÇÝMÝZDE
Kamp Ateþi programý izci kamplarýnýn
vazgeçilmezidir. Ýzciler bu programda o gün içinder
belirlenen konularda oyunlar hazýrlayarak sunuyorlar.
Bu önümüzdeki ateþ nasýl hepimizi ýsýtýyorsa, izcilik
ve insanlýk ateþi de kalplerimizi öyle ýsýtsýn.
Bu parýldayan kývýlcýmlar nasýl sönüyorsa, içimizdeki
kötü düþünceler ve bencillik duygularý böyle sönüp yok
olsun.
Bu ateþin dumanlarý nasýl etrafa yayýlýyorsa, izcilik
ve insanlýk ideali ayný þekilde yayýlsýn.
ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ
ÝÇÝMÝZDEN
BÝRÝ
Kamp
kimine
göre macera,
heyecan,
KAMP
DEMEK
NE DEMEK
? eðlence kimine göre çýlgýnlýk. Ama
ilk kampýnýzý gerçekleþtirdikten sonra kampýn anlatýlanlarýn daha fazlasý olduðunu
KAMP
DEMEK
NE
DEMEK
?içintamamen
Kamp Aslýnda
kimine göre
macera,
heyecan,
eðlence
kimine
göre çýlgýnlýk.
Ama
anlatýlmaz
yaþanýr
deyimi
kamp
tamamen
geçerlidir.
anlarsýnýz.
anlatýlmaz
yaþanýr
deyimi
kamp
için
geçerlidir.
ilk kampýnýzý gerçekleþtirdikten sonra kampýn anlatýlanlarýn daha fazlasý olduðunu
anlarsýnýz.BirAslýnda
anlatýlmazoyaþanýr
kamp
içinkýsýlana
tamamen
geçerlidir.
izcinin gözündeki
pýrýltýyý deyimi
görmeden,
sesiniz
kadar
izcilerle
marþ söylemeden bunu anlamak pek de mümkün olmayabilir.
Bir izcinin gözündeki o pýrýltýyý görmeden, sesiniz kýsýlana kadar izcilerle
marþ söylemeden
anlamak
pek
de mümkün
olmayabilir.
Bu kamplarýn bunu
nedenine
ve sonucuna
bakarak
da yapýlanlarýn
hem millet,
hem fertler için ne kadar önemli olduðunu görebiliriz.
Bu kamplarýn nedenine ve sonucuna bakarak da yapýlanlarýn hem millet,
hem fertlerBayrak
için netöreni
kadarmilli
önemli
olduðunu
görebiliriz.
bilincin
küçük
yaþta oturmasýný saðlarken yapýlan
istasyon çalýþmalarý izcilerin sosyal yönden geliþmelerini saðlamakta izcilerin
Bayrakgösteriler
töreni milli
bilincintoplum
küçük içinde
yaþta oturmasýný
saðlarken yapýlan
istasyon
çalýþmalarý
hazýrladýðý
de onlarýn
cesaretlendirmektedir.
Böylece
izci andýndan
da
izcilerin
sosyal
yönden
geliþmelerine
yardýmcý
olmakta.
Ayrýca izcilerin
ateþiyetiþtirmektir.
programýnda
söylendiði
gibi
“bedence
saðlam, fikirce
uyanýk
ve ahlakça
dürüst “kamp
bireyler
hazýrladýðý gösteriler de onlarý toplum içinde cesaretlendirmektedir. Böylece izci andýnda da söylendiði
gibi “bedence
saðlam,
fikirce
ve ahlakça
bireyler
yetiþmektedir.
Belki abartýlý
bir iddia
olacakuyanýk
ama izciliðin
ülkemizdedürüst”
ve dünyada
yayýlmasýnýn
yaþanabilir
mutlu ve huzurlu ortamlar oluþturacaðýna inancým sonsuz.
Belki abartýlý bir iddia olacak ama izciliðin ülkemizde ve dünyada yayýlmasýnýn yaþanabilir
mutlu ve huzurlu
ortamlar
inancým
sonsuz.
Kamp demek
ne oluþturacaðýna
demek sorusuna
gelince.
. . Ýzciler bu sorunun cevabýný kamp marþýnda
veriyor. “kamp dostluk ve kardeþlik demek”
Kamp demek ne demek sorusuna gelince. . . Ýzciler bu sorunun cevabýný kamp marþýnda veriyor.
“kamp dostluk
ve kardeþlik
Saðlýcakla
kalýn, endemek”
iyi izcilik dileklerimizle. . .
Saðlýcakla kalýn, en iyi izcilik dileklerimizle. . .
Oymakbaþý Ahmet SÖZBÝLÝR
Oymakbaþý Ahmet SÖZBÝLÝR

Benzer belgeler

Sakarya İzcilik Dergisi Sayı:4-5

Sakarya İzcilik Dergisi Sayı:4-5 göstermek de bizleri ayrý mutlu etti. Kamptan bize kalan bir diðer güzel aný da þarký yarýþmasýndandý. 'Zor Kadýn' ve 'Alles Nur Geklaut' (her þey araklama) adlý þarkýlarla yarýþmaya katýldýk, dere...

Detaylı