2014 yılı idare faaliyet raporu - Türk

Yorumlar

Transkript

2014 yılı idare faaliyet raporu - Türk
2014 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ŞUBAT 2015
İÇİNDEKİLER
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
İÇİNDEKİLER
I-GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve Vizyon
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C-İdare İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapı
2-Teşkilat Şeması
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4-İnsan Kaynakları
5-Sunulan Hizmetler
6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Sayfa
4
5
11
14
15
20
25
77
II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri
B-Temel Politikalar ve Öncelikler
78
78
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3-Mali Denetim Sonuçları
B-Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
2-Performans Sonuçları Tablosu
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
5-Diğer Hususlar
80
81
83
83
83
83
83
83
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler
B-Zayıflıklar
C-Değerlendirme
105
106
107
V-EKLER
A-Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
B-Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
108
109
Grafikler ve Tablolar Listesi
1-Birimler ve Programlar
110
2-2014 Mali Yılı Ekonomik/Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri 112
3-2014 Bilanço Tablosu
113
4-2014 Faaliyet Sonuçları Tablosu
115
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ
Üniversitemiz "Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerini eğitim ve araştırma
alanlarında birleştirmek" misyonu ile 1 Nisan 2010 tarihinde 5979 sayılı kanunla kurulmuştur.
Türk-Alman Üniversitesi, üstün nitelikli Türk ve Alman personeli ile temelde bir
araştırma üniversitesi olmayı ve aynı zamanda her iki ülkeden kabiliyetli ve çalışkan gençler
için ideal bir yükseköğretim merkezi ve araştırma platformu oluşturmayı hedeflemiştir.
Türk-Alman Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporumuzda, Üniversitemizin 2014
yılı faaliyet sonuçları tüm yönleriyle ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Raporda, mali saydamlık ve
hesap verme sorumluluğunu sağlamak amacıyla doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız bilgiler
ile veriler esas alınmış, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere
açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılmıştır.
“5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile “Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” uyarınca hazırlanan Üniversitemiz
2014 Yılı İdare Faaliyet Raporunu, kamuoyunun, ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine
sunarım.
Prof.Dr. Halil AKKANAT
Rektör
I- GENEL BİLGİLER
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti arasında tarihten gelen kültürel
ilişkilerin ve karşılıklı anlayışın daha da güçlendirilmesi için akademik alanda yapılacak
işbirliğinin uygun bir zemin olacağı düşüncesiyle, 30/05/2008 tarihinde Berlin’de imzalanan
bir anlaşmayla İstanbul’da “Türk-Alman Üniversitesi” kurulması kararlaştırılmıştır. Yapılan
bu anlaşmanın 01/04/2009 tarihli ve 5849 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunması
üzerine, 29/06/2009 tarihli ve 2009/15184 sayılı Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmıştır.
Anılan Anlaşma, ülkemizde Alman dilinde eğitim verecek bir üniversitenin kurulması
ve işleyişiyle ilgili hükümler içermektedir.
KURULUŞ KANUNU
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti
arasında, 30 Mayıs 2008 tarihinde Berlin’de imzalanan bir anlaşmayla İstanbul’da “TürkAlman Üniversitesi” kurulması kararlaştırılmıştır. 1 Nisan 2010 tarihinde kabul edilen 5979
sayılı kanunla Türk-Alman Üniversitesi kurulmuştur. Kurulan üniversite ile yükseköğretim ve
akademik araştırmalar alanında her iki ülke arasında işbirliğini geliştirmek, Türkiye ve
Almanya’nın yükseköğretim sistemini karşılıklı olarak zenginleştirmek amaçlanmaktadır.
Kuruluş kanununa göre; Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğe bağlı olarak,
Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere beş fakülte, bir yüksekokul ve iki enstitüden
oluşmaktadır.
UZUN VADELİ KARİYER İMKÂNI
Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) Türk ve Alman üniversite geleneklerinin en iyi
yönlerini bir araya getirmektedir. Ders programları da bu formasyona uygun olarak iki
ülkenin değerli bilim adamları tarafından hazırlanmaktadır. TAÜ, eğitim programlarında
temel akademik ve mesleki bilgileri vermenin ötesinde yüksek eğitim seviyesi sayesinde
öğrencilerinin kariyer seçeneklerini zenginleştirir.
ÖZEL BİR MEKÂN
İstanbul’un en güzel semtlerinden biri olan Beykoz’da bulunan Türk-Alman
Üniversitesi öğrencilerine hareketli, uluslararası ve çok dilli bir ortamda eğitim imkânı
sunmaktadır. Bir devlet üniversitesi olan TAÜ, Türkiye’deki lise mezunlarına ücretsiz,
yurtdışından gelen öğrencilere ise düşük öğrenim harcı karşılığında hizmet vermektedir.
1
GELİŞİM İÇİN İDEAL ŞARTLAR
Türkiye ile Almanya arasında yapılan karşılıklı anlaşma gereğince TAÜ, çok sayıda
Alman üniversitesi ve Alman firmaları ile sahip olduğu sıkı partnerlik ve yoğun işbirliğinden
istifade etmektedir.
BAŞARI ORTAKLARI
TAÜ’nün konsorsiyumu (K-TDU e.V.) Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ve
otuz Alman üniversiteden oluşmaktadır. TAÜ ve KTDU e.V. ortak araştırma ve eğitim
faaliyetlerinde nitelik ve başarının yakalanması için birlikte faaliyet göstermektedirler. Aynı
zamanda bilim, siyaset, toplum ve ekonomi dünyasından gelen farklı kişilerden oluşan
konsorsiyum danışma kurulu da TAÜ’nün gelişimine katkı sunmaktadır. Alman partner
üniversiteleri ile yürütülmekte olan işbirliği, araştırma ve eğitimde TAÜ’yü yüksek
standartlara taşımaktadır.
ULUSLARARASI TANINIRLIK
TAÜ, Alman Eyalet Eğitim Bakanları Konferansı (KMK) düzenlemesine göre
Almanya’da denkliği tanınan üniversiteler arasında bulunduğu için TAÜ’den alınan lisans
diploması, denklik sorunu yaşamadan Almanya’daki yüksek lisans programlarına başvurma
olanağı sağlamaktadır. Ayrıca Alman partner üniversiteler ile yapılan işbirliği çerçevesinde
TAÜ üniversite diploması yanında Alman partner üniversite diploması (“double degree” veya
“joint degree” şeklinde) verilmesi de planlanmaktadır.
PARTNERLERİMİZ
1. ASH Berlin
2. BTU Cottbus
3. FH Aachen
4. FH Bielefeld
5. FH Südwestfalen
6. Frankfurt School of Finance& Management
7. FU Berlin
8. HBK Braunschweig
9. HSBonnRheinSieg
10. HSBremen
11. SRH Berlin
12. Berlin Teknik Üniversitesi
13. Braunschweig Teknik Üniversitesi
14. Dortmund Teknik Üniversitesi
15. Augsburg Üniversitesi
16. Bamberg Üniversitesi
17. Bayreuth Üniversitesi
18. Bielefeld Üniversitesi
19. DuisburgEssen Üniversitesi
20. Erfurt Üniversitesi
21. Göttingen Üniversitesi
22. Heidelberg Üniversitesi
2
23. Konstanz Üniversitesi
24. Paderborn Üniversitesi
25. Passau Üniversitesi
26. Potsdam Üniversitesi
27. Siegen Üniversitesi
28. Stuttgart Üniversitesi
29. Köln Üniversitesi
30. WWU Münster
31. DAAD (Bonn)
MESLEKİ GELİŞİM
TAÜ’nün Türkiye ve Almanya’daki üniversiteler ve ekonomi dünyasıyla
gerçekleştirdiği sıkı işbirliği bir yandan teori ve pratiğin çift taraflı olarak aktarılmasını
sağlarken, diğer yandan öğrencilerine meslek hayatını tanıma imkânı sağlamaktadır.
Almanya’da öğrencilere sağlanan öğrenim ve staj fırsatı TAÜ’nün eğitim ve araştırma
faaliyetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmaktadır.
PROFİLİMİZ
Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından İstanbul’da
kurulmuş bir devlet üniversitesi olan Türk-Alman Üniversitesi, yurtiçinde ve yurtdışında
tanınırlığa sahip, Almanya’nın en iyi üniversiteleriyle işbirliği içerisinde çalışan bir araştırma
üniversitesidir. TAÜ’de eğitim, mühendislik ve fen bilimleri ağırlıklıdır. Hukuk, Kültür ve
Sosyal Bilimler ve İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri ise Alman partner üniversiteleri ile
işbirliği çerçevesinde üniversitemizin eğitim-öğretim planını zenginleştirir. TAÜ’nün eğitim
planını özel kılan taraf teori ile pratiğin bir araya getirilmesidir. Yaratıcı eğitim-öğretim planı
Almanya’daki pratiğe yönelik uygulamanın TAÜ’de de gerçekleştirilmesini öngörür. Eğitim
dili ağırlıklı olarak Almancadır, yeterli düzeyde Almanca bilmeyen öğrencilerimiz için
üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Almanca hazırlık eğitimi vermektedir.
ÖZEL BİR TOPLULUK
Öğrencilere doğru bir rehberlik yapılabilmesi ve interaktif eğitimin desteklenmesi
amacıyla sınıf mevcutları küçük tutulmaktadır. Bu sayede öğretim üyesi ve öğrencilerin birbirleri ile ilişki kurmaları sağlanmaktadır. TAÜ’nün eğitim felsefesi, gruplar arasında bireysel
paylaşım sayesinde sıcak bir çalışma ortamı yaratmaktır.
ÜNİVERSİTEMİZİN YAPISI
TAÜ 2013 yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Her fakülte, bir Alman
partner üniversite ile ortak çalışmakta ve koordinasyon birlikte sağlanmaktadır. TAÜ
bünyesindeki yüksek lisans programları da yine bir Alman üniversitesi ile partnerlik ilişkisi
içerisinde iki farklı enstitü tarafından düzenlenmektedir.
3
TAÜ'YÜ TERCİH ETMEK İÇİN 10 NEDEN;
1. Devlet üniversitesi avantajı: Türkiye’den mezun olan öğrencilere harç ödemeden,
uluslararası öğrencilere de uygun maddi koşullar sağlanarak eğitim görme imkânı.
2. Akademik bağlantılar: TAÜ ile ortak olan 30 Alman üniversitesinin desteğinden
faydalanın
3. Türk-Alman işbirliği: İki ülke üniversite geleneklerinin en yüksek başarıları üzerine
kurulmuş eğitim programlarından yararlanın.
4. Seçkin akademik kadro: İki ülkenin tanınmış akademisyenleri tarafından hazırlanan ve
yürütülen derslere katılın.
5. Çok dillilik: İleri düzeyde Almanca ve İngilizce eğitim fırsatlarından yararlanın.
6. Uluslararası deneyim: Alman ortaklarımızın düzenlediği ve TAÜ’nün desteklediği
Almanya’daki yaz kurslarına burslu olarak katılın.
7. Özel fırsatlar: Almanca dilinde eğitim veren liselerin mezunlarına ayrılmış özel
kontenjanları tercih edin.
8. Staj avantajları: Türk-Alman kuruluşlarında staj yaparak iş hayatı için eşsiz
deneyimler kazanın.
9. Uluslararası perspektif: Almanya’daki eğitim kuruluşlarınca tanınmış bir üniversitede
eğitim görün.
10. Yeşil kampüs: Beykoz’da doğa ile bütünleşmiş; öğrenci ve akademisyenlerin yakın
iletişim içerisinde olduğu bir kampüs hayatı yaşayın.
A.MİSYON VE VİZYON
Misyon
Yükseköğretim ve akademik araştırmalar alanında, Almanya yükseköğretim
kurumlarıyla işbirliği yaparak yükseköğretim sisteminin gelişimine katkı sunmak, Türkiye ile
Almanya arasındaki bilimsel, kültürel ve teknolojik işbirliğini geliştirmektir.
Vizyon
Bünyesine kazandıracağı nitelikli Türk-Alman öğretim elemanları ile ideal bir
yükseköğretim merkezi, Türk-Alman sanayi/iktisat kuruluşları ve işletmeleri için yüksek
düzeyde teknolojik, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütüleceği mükemmel
bir araştırma üniversitesi olmak.
4
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Anayasanın 130 uncu maddesinde; yükseköğretim kurumları, çağdaş eğitim öğretim
esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü
yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel
araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli
birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip kurumlar olarak
tanımlanmıştır.
Yükseköğretimde amaç ve ilkeleri belirleyen ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve
üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim,
araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları
düzenleyen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda üniversitelerin görevleri aşağıdaki
şekilde belirlenmiş bulunmaktadır.
ÜNİVERSİTE
Görevleri
 Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun
ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı
çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
 Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde
kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile
Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin
ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
 Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini
söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
 Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve
tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
 Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini
ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına
önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını
toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları
sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,
 Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini
üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
 Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek
elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım
ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak
çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili
kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
 Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
 Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek,
döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin
geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
5
REKTÖR (ÜST YÖNETİCİ)
Yetki ve Görevleri
 Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını
uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve
üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
 Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim,
bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi
vermek,
 Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak,
 Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim
elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni
görevler vermek,
 İdarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara,
stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak
hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ile kullanımını
sağlamak,
 Mali istatistiklerin hazırlanmasında uygun kurumsal çevrenin oluşturulması için
gerekli önlemleri almak,
 Stratejik planları onaylamak, (Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik)
 Bütçe tekliflerini ve idare performans programlarını bağlı, ilgili veya ilişkili bulunan
Bakan ile birlikte imzalamak, (Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik)
 Kaynakların kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesi, mali yönetim ve kontrol
sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesi ile 5018 sayılı Kanunda belirtilen görev
ve sorumlulukları yerine getirmek, (5018/md:11)
 Strateji Geliştirme Birimleri tarafından hazırlanan ayrıntılı harcama ve finansman
programlarını onaylamak, (Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik)
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu uyarınca bütçeleri içinde yapacakları aktarmaları onaylamak, (İç Kontrol ve
Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar)
 Ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilmesine onay vermek, (5018/ md:27)
 Gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişmeye onay vermek, (5018/md:28)
 Harcama birimlerinin harcama yetkisini kısmen veya tamamen, merkezi yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine bir üst
yönetim kademesinde birleştirmek, (1 Seri No’lu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel
Tebliğ)
 Genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerinde açılmış akreditiflere ilişkin ertesi
yıla devredilen kredi artıklarının karşılığını bütçenin ilgili tertibine ödenek kaydetmek,
(5018/md:35)
 Özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelikte belirlenen oranın üzerinde avans verilmesini zorunlu kılan durumlarda,
aşan kısım için TC Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz
uygulanmak ve yüklenme tutarının yüzde 30’unu aşmamak şartıyla belirlenecek
oranda bütçe dışı avans verilmesine karar vermek, (Ön Ödeme Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik)
6














Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımların
dış finansman kaynağından sağlananlarda 4749 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak
kaydıyla- bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere
açılacak bir tertibe ödenek kaydedilmesini uygun bulmak, (5018/md:40)
Genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerinde, şartlı bağış ve yardımlar karşılığı
kaydedilmiş ödeneklerden tahsis amacı gerçekleştirilmiş olanlardan kalan tutarlar,
tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanlar ile yılı bütçesinde
belirlenen tutarı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan ödenekleri iptal
etmek, (5018/md:40)
İdare faaliyet raporunu düzenlemek ve kamuoyuna açıklamak. (5018 /md:41)
Kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarının Türkiye Büyük Millet
Meclisinde görüşülmesine, ilgili Bakanla birlikte katılmak veya görevlendireceği
yardımcısının katılmasını sağlamak, (5018/md:41)
İdaresinin bütçe kesin hesabını bağlı bulunulan Bakan ile birlikte onaylamak, (Strateji
Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)
Mali istatistiklerin hazırlanmasında uygun kurumsal çevrenin oluşturulması için
gerekli önlemleri almak, (5018/md:52)
Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve
dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve
yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının
sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı
ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından görev, yetki ve
sorumlulukları göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almak, (5018 /md:57)
İş ve işlemlerin, amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve
mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını her
yıl düzenlemek ve idare faaliyet raporuna eklemek, (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole
İlişkin Usul ve Esaslar)
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda belirlenen mali karar ve
işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin de mali hizmetler birimince ön mali
kontrole tabi tutulmasına yönelik olarak yapılacak düzenlemeleri onaylamak,(İç
Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Strateji Geliştirme Birimlerinin
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)
5018 sayılı Kanuna ve Maliye Bakanlığınca belirlenen standartlara aykırı olmamak
şartıyla strateji geliştirme birimi tarafından her türlü yöntem, süreç ve özellikli
işlemlere ilişkin olarak hazırlanan standartları onaylamak, (Strateji Geliştirme
Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)
Harcama yetkililerinin talebi üzerine harcama birimlerinin bazı mali işlemlerinin
destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yerine getirilmesine onay vermek, (2 Seri
No’lu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ)
İç denetçiler tarafından sunulan denetim raporlarını değerlendirmek suretiyle gereği
için ilgili birimler ile mali hizmetler birimine vermek, iç denetim raporları ile bunlar
üzerine yapılan işlemleri en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna
göndermek, (5018/md:64)
İç denetçiler tarafından hazırlanan yıllık iç denetim programını onaylamak,
(5018/md:64)
Sertifikalı adaylar arasından iç denetçi atamak, (5018/md:65)
7


İdaresindeki iç denetçi sayısının beşten fazla olması halinde, iç denetçiler arasından
birini koordinasyonu sağlamakla görevlendirmek, (İç Denetçilerin Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik)
İç denetim birimi tarafından İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik dikkate alınarak hazırlanan yönerge ve değişikliklerini onaylamaktır. (İç
Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)
Sorumlulukları
Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde
kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında,
gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve
yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp
yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt
birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci
derecede yetkili ve sorumludur.
5018 sayılı Kanunda öngörülen mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulması,
işletilmesi ve gözetilmesinden sorumludur.
Stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun
stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve
uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde
elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kaynakların kötüye kullanımının önlenmesinden,
malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesinden, izlenmesinden ve bu Kanunda
belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumludur.
Merkezi uyumlaştırma birimi tarafından belirlenen iç kontrol standartlarının idarede
uygulanmasının sağlanmasından sorumludur.
2547 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre rektör, çalışmalarında kendisine
yardımcı olmak üzere üniversitesinin aylıklı profesörleri arasında en çok üç kişiyi rektör
yardımcısı seçebilmektedir. Üniversitemizde bir rektör yardımcısı görev yapmaktadır.
DEKAN (HARCAMA YETKİLİSİ)
Yetki ve Görevleri
 Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve
fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamaktır.
 Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında
rektöre rapor vermek,
 Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek,
fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra
rektörlüğe sunmak,
 Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak,
 2547 Sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Sorumlulukları
Fakültenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin, rasyonel bir şekilde
kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında,
öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve
yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve
denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre
karşı birinci derece sorumludur.
8
Harcama yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük
ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve
verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer
işlemlerden sorumludur.
İdari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur
Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri
arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçebilmektedir.
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ (HARCAMA YETKİLİSİ)
Yetki ve Görevleri
 Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve
enstitü birimleri arasındaki düzenli çalışmayı sağlamak.
 Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini sürdürmektir.
 Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında
rektörlüğe rapor vermek,
 Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek,
enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra
rektörlüğe sunmak,
 Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Sorumlulukları
Enstitü müdürü, enstitünün ve bağlı birimlerin kapasitesinin rasyonel bir şekilde
kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında,
bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün
faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve
sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Harcama yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük
ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve
verimli kullanılmasından ve 5018 Sayılı Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer
işlemlerden sorumludur.
İdari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur.
Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte
yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirmekle görevlidirler.
YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ (HARCAMA YETKİLİSİ)
Yetki, görev ve sorumlulukları
 2547 Sayılı Kanuna göre dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından
yerine getirmektir.
 Harcama yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük
ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik
ve verimli kullanılmasından ve 5018 Sayılı Kanun çerçevesinde yapmaları gereken
diğer işlemlerden sorumludur.
 İdari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur.
 Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu
ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine
getirmekle görevlidirler.
9
GENEL SEKRETER (HARCAMA YETKİLİSİ)
Yetki ve Görevleri
 Bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, faaliyetlerin sağlıklı
yürütülmesini sağlamaktır.
 Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli uyumlu şekilde
çalışmasını sağlamak,
 Üniversite senatosu ile üniversite yönetim kurulunda oya katılmaksızın raportörlük
görevini yapmak ve bu kurullarda alınan kararların yazılmasını, korunmasını ve
saklanmasını sağlamak,
 Üniversite senatosu ile üniversite yönetim kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı
birimlere iletmek,
 Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride
bulunmak,
 Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
 Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
 Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
 Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yönetim kurulu, senato ve rektörün
vereceği diğer görevleri yapmak.
Sorumlulukları
Genel sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından
rektöre karşı sorumludur.
İdari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur.
Harcama yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük
ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve
verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer
işlemlerden sorumludur.
SENATO
Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte
kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul
müdürlerinden oluşur.
Yetki ve Görevleri
 Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurumlarının bu
konudaki önerilerini karara bağlamak.
 Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına
yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
 Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek.
 Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları
hakkında karar almak.
 Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya
görüş bildirmek
 Rektörün onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek olan
üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak
 Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara
bağlamak
 2547 Sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
10
YÖNETİM KURULU
Rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve
alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.
Yetki ve Görevleri
 Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak
 Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları
inceleyerek kesin karara bağlamak.
 Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan
ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek.
 Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin
önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve
kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak
 2547 Sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1. Fiziksel Yapı
Üniversitemizin Taşınmazlarının Dağılımı (Binalar)
Yerleşke Adı
Mülkiyet Durumuna Göre
Taşınmaz Alanı (m2)
Toplam
(m2)
Açıklama
Üniversite
Diğer
Rektörlük ve İdari Bina
x
-
890
-
Fakülteler Binası
x
-
1.137
-
Derslikler Binası
x
-
2.080
-
Kafe- Kütüphane Binası
x
-
458
-
Diğer Alanlar ( Bilgi İşl.
Mer., Trafo, Telefon
Dağ. Mer., Güvenlik
Kulübesi, Depolar)
x
-
127
-
Laboratuvar Binası
x
-
147,50
-
Spor Alanları
x
-
1.658
TOPLAM
-
-
6.497,50
-
11
Üniversitemizi Taşınmazlarının Dağılımı (Arsalar)
Yerleşke Adı
Mülkiyet Durumuna Göre
Taşınmaz Alanı (m2)
Üniversite
Toplam
(m2)
Diğer
Beykoz I (Arazi)
x
120.000
Beykoz II (Arazi)
x
28.960
-
148.960
TOPLAM
-
1.1Eğitim Alanları Derslikler
Eğitim Alanları
Derslik
Kütüphane
Laboratuvar
Toplam
Alan (m2) 2013
431 ada ve 1
nolu parsel
Alan (m2) 2014
Alan (m2) 2013
1047
156
350,50
1553,50
Alan (m2) 2014
329
20
349
1.3- Hizmet Alanları
Akademik-İdari Personel Hizmet
Alanları
329
20
349
2013
Kapalı
Alan (m2)
716,40
591,70
1308,10
1.4- Toplantı ve Konferans Salonları
Salonlar
Toplantı Salonları
Konferans Salonları
TOPLAM
353 ada ve 1
nolu parsel
1047
73
120
1240
1.2- Sosyal Alanlar
Sosyal Alanlar
Yemekhane
Kantin
Toplam
Akademik Personel Çalışma Ofisi
İdari Personel Çalışma Ofisi
TOPLAM
Açıklama
2014
Kullanan
Sayısı
50
54
104
Kapalı
Kullanan Sayısı
Alan (m2)
660
81
778
56
1438
137
2013
Sayı
Alan (m2)
2
46,50
1
145
3
191,50
2014
Alan (m2)
2
46,50
1
145
3
191,50
Sayı
12
VAZİYET PLAN
13
2.Teşkilat Şeması
REKTÖR
SENATO
YÖNETİM
KURULU
REKTÖR
YARDIMCISI
REKTÖR
YARDIMCISI
İÇ DENETİM
BİRİMİ
GENEL
SEKRETERLİK
BİLGİ İŞLEM DAİRE
BAŞKANLIĞI
FAKÜLTELER
YÜKSEKOKUL
DÖNER SERMAYE İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU
FEN FALÜLTESİ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
ENSTİTÜLER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAK.
KÜLTÜR VE SOSYAL
BİLİMLER FAK.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KÜTÜPHANE ve DÖK. DAİRE
BAŞKANLIĞI
SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
PERSONEL DAİRE
BAŞKANLIĞI
SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR
DAİRE BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK
DAİRE BAŞKANLIĞI
14
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Durum Analizi 
 Lisanslar ve Güvenlik Sistemleri
Başta ücretli işletim sistemleri olmak üzere, üniversitenin genel kullanımı için üretici
firmalarla yazılım lisans anlaşmalarının yapılmıştır. Süresi dolan lisanslı yazılımların
lisansları yenilenmiştir.
5651 sayılı yasanın gereklerini sağlamak amacıyla log kaydı, uzak bağlantı, firewall
hizmetlerinin sürdürülebilirliği için gerekli bakım ve destek hizmetleri verilmiştir.

EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
EBYS, üniversitemizin kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmalarının ve bu yazışma
süreçlerinin bilgisayar ortamında yapıldığı bir yazılımdır. Bu yazılımla; kırtasiye, zaman
ve emek maliyetlerinden tasarruf, tüm yazışmaların belli standartlarda olması, yazışma
süreçlerinin kısalması ile arşivin daha sağlıklı olması sağlanacaktır.
2013 yılından itibaren Türkiye’ deki EBYS yazılımı geliştiren önemli firmaların
çoğuyla yöneticilerimizin de katıldığı toplantılar yapılmıştır. İlgili çalışmalar hala devam
etmektedir.

Öğrenci İşleri Otomasyonu
İlgili otomasyon için araştırma ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir.


Kütüphane Otomasyonu
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın gereksinimi olan otomasyon
sisteminin bakım ve desteği sağlanarak kütüphanemiz envanterinin doğru yönetilmesi,
dokümanların sisteme aktarılması ve uzak bağlantı hizmetleri verimli bir şekilde devam
ettirilmesi sağlanmıştır.

Maaş Otomasyonu
Personel Daire Başkanlığı’nın maaş işlemlerini doğru ve güvenilir bir şekilde
sürdürmesi için temin edilen Prodma maaş otomasyonunun bakım ve destek işlemleri
yapılmıştır.
15


Wireless
Üniversitemiz kampüsünde geniş alanda ve yüksek hızda, yönetilebilir bir wireless
mimarisinin desteği devam etmektedir.


Web Portalı
2013 yılında geliştirilen web sitemizle ilgili tüm güncellemeler, bakım, destek işlemleri
gerçekleştirilmiştir.


Mail Sistemi
Üniversitemiz 2011 yılından beri Google-Gmail sistemi üzerinden ……[email protected]
domaininde mail hizmetini vermektedir. Aynı sistem üzerinden öğrencilere de
eöğ[email protected] mail adresleri verilmiştir.
16

SSL VPN
Kütüphanemize uzaktan erişim sağlanması için SSL VPN bağlantısı alt yapı çalışmaları
tamamlanmıştır.

Sistem Odası
Haziran 2012’ de kurulan sistem odamızın ve tüm cihazlarımızın işlevselliğinin devamı
için ilgili bakım ve destek işlemleri yapılmıştır.

Sunucu ve Diğer Network Sistemleri
Üniversitemizin büyümesi göz önüne alınarak ihtiyacımızı karşılayacak sunucular
temin edildi ve sanallaştırma hizmeti ile birlikte sisteme alındı.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TAÜ’de Kullanılan Yazılım Listesi
Microsoft Windows ve Microsoft Office
Microsoft SQL Server
Microsoft Windows Server
AutoCAD
Milas-Kütüphane Otomasyonu
Prodma-Personel Sistemi
AMP-Hakediş ve Yaklaşık Maliyet
Matlab
Solid Works
Ansys Maxwell
17
Bilişim Cihazları
Cihaz
Masaüstü Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar
Yazıcı
Çok Fonksiyonlu Yazıcı
Tarayıcı
Projeksiyon Cihazı
Faks
Kablosuz Erişim Cihazı
Modem
Yönetilebilir Switch
Firewall
Barkod Okuyucu
Adet
171
79
23
10
1
23
2
8
2
10
8
1
Cihaz
Ortam Denetleme Sistemi
UPS
Parmak İzli Kapı Geçiş Sistemi
Veri Depolama Sistemi
Depolama Cihazı
Nem Alma Cihazı
Raf Sunucu
Switch Anahtar
Yangın Söndürme Sistemi
Server
Omurga Switch
Akıllı Kart Baskı Cihazı
Adet
1
5
1
1
1
1
3
4
1
3
1
1
31.12.2014 Tarihi İtibarıyla KBS-TKYS Kayıtlı Bulunan
Üniversitemiz Envanteri
Makineler ve Aletler Grubu
CİNSİ
Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri
İnşaat Makineleri ve Aletleri
Atölye Makineleri ve Aletleri
Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri
Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri
Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler
TOPLAM
SAYISI
2
3
8
21
1
2
37
TOPLAM
SAYISI
2
14
71
10
1
98
TOPLAM
SAYISI
1
2
3
TOPLAM
SAYISI
62
2
64
Cihazlar ve Aletler Grubu
CİNSİ
Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları
Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletler
Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler
Karayolu Taşıtları Grubu
CİNSİ
Otomobiller
Yolcu Taşıma Araçları
Döşeme ve Mefruşat Grubu
CİNSİ
Temsil ve Tören Demirbaşları
Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş
18
Büro Makineleri Grubu
CİNSİ
TOPLAM
SAYISI
419
27
10
161
34
149
800
TOPLAM
SAYISI
1819
100
1
21
1941
TOPLAM
SAYISI
3964
3964
TOPLAM
SAYISI
546
2
548
TOPLAM
SAYISI
1
1
Bilgisayar ve Sunucular
Bilgisayar Çevre Birimleri
Teksir ve Çoğaltma Makineleri
Haberleşme Cihazları
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları
Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu
Mobilyalar Grubu
CİNSİ
Büro Mobilyaları
Misafir, Konaklama ve Barınma Amaçlı
Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları
Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler
Kütüphane Demirbaşları Grubu
CİNSİ
Basılı Yayınlar
Eğitim Demirbaşları Grubu
CİNSİ
Eğitim Mobilyaları ve Donanımları
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar
Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu
CİNSİ
Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaş Grubu
CİNSİ
Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları
TOPLAM
SAYISI
13
13
TOPLAM
SAYISI
2
2
TOPLAM
SAYISI
6
6
Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları
CİNSİ
Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları
Diğer Demirbaş Grubu
CİNSİ
Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler
19
4. İnsan Kaynakları
Akademik ve İdari Personel Dağılımı
İdari Personel (Erkek)
İdari Personel (Kadın)
Akademik Personel (Erkek)
Akademik Personel (Kadın)
TOPLAM
21
35
34
24
114
Akademik ve İdari Personel Dağılımı
21%
18%
İdari Personel (Erkek)
İdari Personel (Kadın)
31%
30%
Akademik Personel (Erkek)
Akademik Personel (Kadın)
Akademik Kadrolar
Unvan
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim-Öğretim Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman
TOPLAM
Dolu
4
1
19
0
8
0
0
26
0
58
Boş
56
89
81
140
37
1
1
84
18
507
Toplam
60
90
100
140
45
1
1
110
18
565
Akademik Kadroların Doluluk Oranları
7% 1%
45%
Profesör
33%
Doçent
Yardımcı Doçent
14%
Okutman
Araştırma Görevlisi
20
Birimler İtibarıyla Akademik Personel Sayısı
Fen Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Rektörlük
Toplam
2
23
12
2
11
7
1
58
Birimler İtibarıyla Akademik Personel Sayısı
Fen Fakültesi
2%
12%
3%
Hukuk Fakültesi
40%
19%
3%
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Kültür ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
21%
Mühendislik Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Rektörlük
Akademik Personel Atamaları
Profesör Doçent
Açıktan
2
Naklen
2
Toplam
4
1
1
Yardımcı
Doçent Okutman
Araştırma
Görevlisi
TOPLAM
12
7
23
45
8
1
2
13
20
8
25
58
2014 Yılında Üniversitemizden Ayrılan Öğretim Elemanları
Ünvan
Profesör
Yardımcı Doçent
Araştırma Görevlisi
Toplam
2
2
1
5
21
Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen
Akademik Personel
Ünvan
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
10
2
1
Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel
Ünvan
Bağlı Olduğu Bölüm
3(Hukuk Fak.)
1(İ.İ.B.F)
Profesör
Doçent
1(İ.İ.B.F)
3 (İ.İ.B.F)
2 (Hukuk Fak.)
Yardımcı Doçent
Görevlendirildiği
Üniversite
Akdeniz Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Akademik Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı
Yaş
Kişi Sayısı
21-30 31-40 41-50
22
26
8
51- üzeri
2
TOPLAM
58
Akademik Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı
14% 3%
45%
21-30
38%
31-40
41-50
51-üzeri
22
Akademik Personelin Cinsiyet İtibarıyla Dağılımı
Kadın
Sayı
1
6
7
10
24
Ünvan
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Okutman
Araştırma Görevlisi
TOPLAM
Erkek
Sayı
4
13
1
16
34
Akademik Personelin Cinsiyet İtibarıyla Dağılımı
41%
Erkek
59%
Kadın
İdari Personel Hizmet Sınıflandırması
Kadroların Oranına Göre
Genel İdari Hizmetler Sınıfı
Sağlık Hizmetler Sınıfı
Teknik Hizmetler Sınıfı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
TOPLAM
Boş
183
11
43
1
41
279
Dolu
40
1
15
0
0
56
Toplam
223
12
58
1
41
335
İdari Personel Hizmet Sınıflandırması
Genel İdari Hizmetler
27%
2%
Sağlık Hizmetleri
71%
Teknik Hizmetler
İdari Personel Atamaları
Açıktan
Naklen
TOPLAM
GİHS
2
3
5
THS
1
1
TOPLAM
2
4
6
23
İdari Personel Eğitim Durumları
Eğitim
Kişi Sayısı
Önlisans
6
Lise
1
Lisans
46
Y.Lisans-Doktora
3
TOPLAM
56
İdari Personel Eğitim Durumları
Lise
5% 2% 11%
Önlisans
82%
Lisans
Y.Lisans-Doktora
İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı
Yaş
Kişi Sayısı
21-30
25
31-40
19
41-50
9
51- üzeri
3
TOPLAM
56
İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı
16%
5%
45%
21-30
31-40
34%
41-50
51-üzeri
İdari Personelin Cinsiyet İtibarıyla Dağılımı
Kadın
Sayı
26
1
8
35
Hizmet Sınıfları
Genel İdari Hizmetler
Sağlık Hizmetleri
Teknik Hizmetler
TOPLAM
Erkek
Sayı
14
0
7
21
İdari Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı
37%
63%
Erkek
Kadın
24
5. Sunulan Hizmetler
1-Eğitim Hizmetleri
TAÜ öğrencilerine başta Almanca olmak üzere çok dilli bir eğitim imkanı
sunmaktadır. Üniversite faaliyetleri, Almanya'daki 30 Üniversitenin oluşturduğu özel bir
konsorsiyum işbirliğiyle sürdürülmektedir. TAÜ bünyesinde açılan her bölüm için
konsorsiyum içerisinden bir ''sorumlu" belirlenmekte ve bilimsel işbirliği seçilen bu
üniversite üzerinden yürütülmektedir. Bu işbirliğinin bir gereği olarak TAÜ öğretim
üyelerinin en az 1/3’ü Alman öğretim üyelerinden oluşturulmaktadır. Üniversite
bünyesinde açılacak bütün programlar, Türk ve Alman bilim insanlarının yoğun işbirliği ile
hazırlanmıştır. Bu nedenle, her program kendi alanında özgün bir değer taşımaktadır.
TAÜ bünyesinde, Almanca eğitim veren veya Almanca ders program uygulayan
liselerden mezun olan üniversite adayları için özel bir kontenjan ayrılmıştır.
Başarılı olan bütün öğrencilere, lisans eğitimi süresi içerisinde en az iki defa
Almanya'da burslu yaz okulu imkanı sunulacaktır. Burslar, Alman Akademik Değişim
Servisi (DAAD) ve Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından
sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilere Almanya’da staj imkanları da oluşturulacaktır. Eğitim
faaliyetleri hali hazırda geçici binalarda yürütülmekte olup; Üniversite kampüsü
İstanbul’un güzide mekanlarından Beykoz'da inşa edilmektedir.
HUKUK FAKÜLTESİ
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuku ve uygulamasını Türk, Alman
ve uluslararası boyutuyla öğretmekte ve araştırmaktadır. Bu aşamada yürürlükte olan
hukuk kurallarının araştırılması ve öğretilmesi temel bir öncelik olarak belirlenmiştir. Aynı
zamanda hukukun tarihsel, kültürel ve ekonomik yönü ile de ele alınmakta, hukuk
hayatının pratik ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılmakta, özellikle hem Türk-Alman
ilişkileri için hem de ulusal ve bölgesel hukuk gelişimi için anlamlı olan önemli hukukî
konular sorgulanmaktadır. Lisans diplomasının verildiği Hukuk BA/Lisans programı
klasik Türk hukuk öğrenimini bir yenilik olarak Alman, Avrupa ve Uluslararası öğrenim
programı ile bağdaştırmayı hedeflemektedir. Bu durum hem hukuk öğreniminin içeriğinde
hem Türk Alman öğretim üyelerinin öğretim usullerinde hem de başlangıçtan itibaren
ağırlık verilerek uygulanacak pratik hukuk çalışmalarında kendisini göstermektedir.
Öğrenim süresi kural olarak dört yıldır.
25
Bugüne kadarki Türk hukuk öğrenimi dikkate alındığına hukuk programı, çok dilli
yapısıyla da yenilikçidir. Derslerin bir kısmı (toplamda 1/3’ü), hukuki mesleki yabancı dil
öğrenim programı desteği ile berabere başlangıçtan itibaren Almanca olarak verilecektir.
Bir başka yenilik de seçimlik ders grupları anlayışıdır: Öğrenciler, zorunlu derslerin
yanında üçüncü eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenimleri boyunca bilgilerini
pekiştirerek tamamlayabilecekleri seçimlik dersler alabilecekleridir. Avrupa Ekonomi
Hukuku, Ekonomi Hukuku ve Etik veya Uluslararası Hukuk ya da İleri Alman Hukuku
seçimlik ders gruplarına örnek olarak verilebilir. Bu şekilde öğrencilerin kişisel ilgi
alanlarına yönelme ve takip eden lisansüstü öğrenimde bilgilerini derinleştirme imkânı
verilmektedir. Bu aşamada Almanya’da denkliği kabul edilen derslerin alınması
sağlanmakta ve böylece diplomalara erişim kolaylaştırılmaktadır.
Öğrencilerin öğrenimlerinin bir kısmını Almanya’daki ortak üniversitelerde
tamamlamalarına imkân sağlanacaktır. Bunun için öğrencilere burs verilmesi
planlanmaktadır.
TAÜ-Hukuk Fakültesi Lisans programı hem Türkçeye hem de Almancaya hâkim
olan öğrenciler ile bu alandaki mesleki yabancı dil kazanımını derinleştirmeye hazır olan
öğrencileri hedef kitle olarak görmektedir. Hukuk programı, hâkimlik, savcılık, avukatlık,
idari ve sosyal meslek faaliyet alanlarında mesleki yetenek kazandıran, özellikle TürkAlman ve Avrupa hukuk hayatı için nitelikli hukukçular yetiştiren bir kaynak, bu alanda
bir referans kaynağı olma vizyonuna sahiptir.
Hukuk Fakültesi 2014/2015 Eğitim Öğretim Yılında 91 öğrenci ile eğitime
başlamıştır.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, küreselleşme süreci
ile birlikte artan uluslararası eğitim ve araştırma işbirliği felsefesinden hareketle akademik
ve kültürlerarası etkileşim ve bilgi/tecrübe paylaşımının kazanç olduğuna inanılarak TürkAlman akademik işbirliğinin bir sonucu olarak hayat bulmuştur. Fakültede açılacak
bölümler bu anlayışı yansıtmaktadır ve müfredatlar bu işbirliği ile hazırlanmaktadır.
Bologna sürecine uygun olarak öğrenci merkezli bir eğitimin verileceği, Türk ve Alman
bilim insanlarının görev alacağı fakültede verilecek eğitimle ülkesini ve dünyayı tanıyan
uzmanlar yetiştirilecek, bilimsel araştırmalar yapılacaktır.
Fakülteden mezun olan öğrenciler, Üniversitenin kuruluş felsefesine ve konzeptine
bağlı olarak bilimsel bakış açısıyla yeni durumları tanımlama, analiz etme, değerlendirme
ve çözüm üretme kabiliyetini sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinlikte yetiştirilecektir. Bu
26
anlayışından hareketle programların amacı, alanla ilgili ulusal ve küresel konuları ve
sorunları tanıyan, gerektiğinde çözüm önerebilen, alanında uzman, en az bir yabancı dili
iyi bilen, eleştirel ve analitik düşünme becerisi gelişmiş, bağımsız değerlendirme
yeteneğine sahip, kendisini geliştirmeye açık gençleri topluma kazandırmak; böylece ülke
kalkınmasına katkı sağlamaktır.
Fakülteden mezun olan öğrenciler, alanlarına göre hem kamu sektörü hem de özel
sektör tarafından tercih edilen elemanlar olacaklar; başarılı bir kariyerin temelleri
atılacaktır. Mezunlar, Merkez Bankası, DPT, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı v.b.
devlet kurumlarında ve özel sektörde sorumluluk üstlenebilecek yetkinlikte, Almanca
bilgileri sayesinde ülke dışına açılma imkanına sahip olacak şekilde eğitilecektir.
Fakülte, aynı zamanda bünyesinde yer alacak bölümlerde görev alan bilim
insanlarının yapacağı özgün araştırmalarla bilimsel araştırmalara katkı sağlanan bir kurum
olacaktır.
Fakültede eğitim dili Türkçe ve Almancadır ve eğitim süresi 4 yıldır. Almanca
bilmeyen veya Almancası yeterli olmayanlar için hazırlık sınıfı açılacaktır. Her bölümde
Türk öğretim üyeleri yanı sıra Alman öğretim üyeleri de görev alacak, ders verecek ve
akademik etkinliklere katılacaktır.
İŞLETME BÖLÜMÜ
2013-2014 öğretim yılından beri öğretim veren Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü şu özellikleri ile öne çıkmaktadır:







Uluslararası olma
Çok dilli olma
Uygulama ve araştırmaya yönelik olma
Niceliğe ve niteliğe yönelik olma
İşbirliğine yönelik olma
Bağımsız çalışmaya yönelik olma
Yeteneğe yönelik olma
İşletme lisans programı, sağlam temellere dayalı, genel bir eğitim vermeye
yoğunlaşmış dört yıllık bir programdır. Amacı, analitik ve stratejik düşünme becerileri
gelişmiş ve bu becerilerini kullanarak işletmelerle ilgili ilişkileri ve problemleri
anlayabilen
ve
çözüm
üretebilen
mezunlar
yetiştirmektir.
Müfredat modüler olarak yapılandırılmış olup üç modülden oluşmaktadır:



İşletme: Bu modül İşletmenin finans, pazarlama, vergi, bilanço, organizasyon gibi
alanlarını içermektedir.
İktisat: Program, İşletme için gereken temel bilgileri kapsayacak şekilde düzenlenmiş
İktisat alanında verilecek derslerle zenginleştirilmiştir.
Yöntem ve Temel Beceriler: Hukuk, dil dersleri ve diğer tamamlayıcı beceri ve
yöntemleri konu alan dersler İşletme mezunları için son derece önemlidir. Bu nedenle
bu konular zorunlu dersler arasında yer almaktadır
Program ağırlıklı olarak Almanca ve Türkçe olmakla birlikte İngilizce dersleri de
programda yer almaktadır. Bu nedenle üç dilli bir program olan İşletme lisans programı,
Almanya bağlantısı arzu edenler için çekicidir. Almanca bilmeyenler veya Almancası
yeterli olmayanlar için zorunlu dil hazırlık eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin Almanca
deneyimi kazanmaları için Almanya'da yaz okulları veya staj planlanmaktadır.
27
İşletme lisans programıyla öğrencilerin gerek akademik hayatta gerekse mesleki
kariyerlerinde ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceri ile donatılmaları amaçlanmaktadır.
Programdan mezun olanlar bilimsel düzeyde araştırma yapabilecek, arzu ederlerse
akademik kariyer yapabilecek seviyede olacaklardır. İş ve meslek hayatına atılmak isteyen
mezunlar, iş hayatında yükselmek için gereken donanım ve perspektife sahip olarak
programı tamamlamış olacaklardır. Bu program, mezunlarına hem Türkiye'de hem de
Almanya'da kariyerlerine devam edebilmek için gerekli alt yapıyı, bilgiyi ve beceriyi
sağlamaktadır.
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı üst düzey akademik ve uygulamaya
yönelik bir eğitim hedeflemektedir. Aşağıdaki özellikler bölümü ayrıcalıklı bir eğitim dalı
kılmaktadır.
·
Uluslararası ve Almanya Bağlantısı
·
Çok dillilik
·
Disiplinlerarası metodik eğitim
·
İnteraktif eğitim yöntemleri
·
Uygulamalı eğitim
TAÜ’nün uluslararası profili ve Almanya ve Avrupa bağlantısı, bölümün en önemli
ayırt edici özelliklerindendir. Öğrenciler, yenilikçi ve interaktif eğitim yöntemlerinin yanı
sıra alanında uzman uluslararası akademisyenlerden istifade edeceklerdir.
Disiplinlerarası olan bölümde siyaset bilimi ve kamu yönetimi bilgileri yanında
hukuk ve işletme gibi komşu disiplinlere ilişkin eğitim de sunularak, uygulama odaklı
mükemmel bir sosyal bilimler eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Bölüm aynı zamanda
farklı seçimlik modüllerle öğrencilere çeşitli alanlarda uzmanlaşma imkânı sağlamaktadır.
Uluslararası yönetim ve buna bağlı ders içeriklerini tamamlama ve öğrencilerin
kültürlerarası yeteneklerini teşvik etmek amacıyla, Almanya’da staj ve eğitim imkânları en
iyi şekilde desteklenecektir. Bölüm mezunlarına Türkiye ve uluslararası alanda yönetim,
piyasa ve politika araştırmaları, medya, halkla ilişkiler ya da idari organizasyonlar ve sivil
toplum kuruluşlarında iş imkânı sunmaktadır.
Sadece uluslararası ve Avrupa’ya ait organizasyon ve yönetimlerde değil aynı
zamanda ulusal bir idarede de, Avrupa ve uluslararası siyaset süreçlerini analiz yeteneği ve
böylece bunları etki edebilme gittikçe önem kazanmaktadır. Bu yüzden, özellikle İngilizce
seçimlik modüllerde uluslararası boyut eğitim içeriğinin merkezinde yer almaktadır.
Lisans mezuniyeti, öğrencilere devamında yüksek lisans eğitimi imkânı
sunmaktadır. Mezunlar, TAÜ Avrupa birliği ve Uluslararası ilişkiler programı veya
Türkiye, Avrupa ve Amerika’nın seçkin üniversitelerin yüksek lisans programlarına
başvurabilirler. Uzun vadede öğrenciler böylece akademik bir kariyer ve doktora için de
hazırlanmış olacaklardır.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014/2015 Eğitim Öğretim Yılında 96 öğrenci
ile eğitime başlamıştır.
28
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora
kategorilerinde sunacağı özgün bölüm ve programlarla, öğrencilerine modern teknolojileri
öğrenme, uygulama ve araştırma yapma imkanlarını veren önemli bir birimdir.
Başarısı yüksek olan öğrencilerin, programın paydaşı olan Alman üniversitelerinde
bir süre öğrenim görmesi, programın yapıtaşlarından birisidir. Mali imkanlar ölçüsünde bu
öğrencilere burs verilmesi düşünülmektedir.
TAÜ öğrencilerine daha öğrenim esnasında Türk ve Alman firmalarında teknik
projelere katılma ve staj yapma ve bu sayede hem pratik bilgilerini arttırma hem de 'softskill' tabir edilen ve salt bilgi birikiminin dışındaki sosyal ve sorumlu davranış becerilerini
elde etmelerinin yolu açılmaktadır.
Yüksek Lisans ve Doktora programlarında araştırmalarını High-Tech konularında
çalışan Türk ve Alman sanayi firmalarında ve araştırma kuruluşlarında yapabilme
fırsatları, TAÜ öğrencilerinin önemli avantajları arasında olacaktır.
MEKATRONİK SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Mekatronik Sistemler Mühendisliği; gelişen teknolojinin ve değişen endüstriyel
ihtiyaçların sonucunda Makina, Elektronik ve Bilgisayar dallarının karşılıklı
etkileşimlerinden hareketle kurulmuş uygulamaya dönük, çok disiplinli yeni bir
mühendislik dalıdır.
Mekatronik Sistemler Mühendisliği’nin çok disiplinli ve endüstriyel uygulamalara
ağırlık veren yapısı; mezunlarının farklı teknolojik ve yönetsel konularda bilgi ve tecrübe
sahibi mühendisler olarak yetişmelerine ve bu sayede otomotiv, havacılık, malzeme,
üretim, otomasyon, enerji, tüketici elektroniği, savunma sistemleri ve tıp elektroniği gibi
29
çok farklı sektörlerde araştırmadan proje yönetimine kadar geniş bir spektrumda kariyer
olanaklarına sahip olmalarına imkan vermektedir.
Mekatronik Sistemler Mühendisliği programı, Türkiye’de eğitim veren diğer
mekatronik mühendisliği programlarından farklı olarak güçlü laboratuvar altyapısı ile
teorik ve uygulamalı eğitimi ideal bir biçimde harmanlayan ve bunu güçlü sanayi bağları
sayesinde verimli stajlar aracılığıyla destekleyen bir eğitim felsefesiyle hayata
geçirilmiştir. Bu sayede öğrenciler, mezun olduklarında sadece sağlam bir teorik ve pratik
bilgi ve tecrübeye sahip olmakla kalmayıp mezuniyet öncesinde tamamlayacakları stajları
sayesinde iş dünyası ile henüz mezun olmadan tanışma imkanı bulacaklardır.
Mekatronik Sistemler Mühendisliği programı, teknoloji ve sanayinin değişen ve
gelişen ihtiyaçlarına uygun olarak Y-Modeli bir eğitim sistemi esas alarak oluşturulmuştur.
Buna göre öğrenciler, 4 yıllık eğitimin ilk 2 yılını kapsayan ilk yarısında makina,
elektronik, ve bilgisayar ve kontrol mühendisliğinin temel konularında ortak dersler
alacaklardır. Programın 3. ve 4. yılını kapsayan ikinci yarısında ise öğrenciler, kendi ilgi
alanları ve yetkinlikleri doğrultusunda Makina ve Elektronik ağırlıklı iki farklı branştan
birini seçerek eğitimlerine devam edeceklerdir. Böylelikle mezun olan öğrenciler makina,
elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin temellerine hakim olacak, seçtikleri branşta daha
derinlikli ve uygulamaya dönük bir eğitim alma imkanına sahip olacaklardır.
Türk-Alman Üniversitesi
ayrıcalıkları nelerdir?
Mekatronik
Sistemler
Mühendisliği
bölümünün
Alman Üniversiteleri Konsorsiyumu:
Türk-Alman Üniversitesi, Almanya’daki 30 Üniversite tarafından söz konusu üniversite
için oluşturulmuş özel bir konsorsiyum ile akademik danışmanlığın ötesinde bir model ile
çalışmaktadır. Bu konsorsiyumda mühendislik disiplininin temsilcisi Berlin Teknik
Üniversitesidir. Uygulanan model içerisinde Alman Üniversiteler Konsorsiyumu fakülte
içerisinde bir koordinatör ile temsil edilmektedir. Bu model üniversitenin uluslararası
niteliğini dikkate alan ve akademik kararların ortak alındığı bir modeldir.
Almanya’da bir aylık burslu dil okulu:
Hazırlık sınıfını bitirip B2/C1 seviyesine ulaşan başarılı tüm öğrenciler burslu olarak yaz
aylarında Almanya’ya bir aylık dil okuluna gönderilecektir.
Değişim olanakları ve yaz okulu:
Mekatronik Sistemler Mühendisliğinde tüm öğrenciler Almanya’da bir dönem değişim
veya bir ay yaz okulu seçenekli olarak eğitim göreceklerdir. Finansman Almanya Federal
Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.
30
Lisans öğreniminde öğretim üyelerinin üçte biri Almanya’dan gelmektedir:
Üniversitenin iki ülke arasında imzalanan kuruluş protokolüne göre Alman hükümeti
öğretim üyelerinin üçte birini Almanya‘dan göndermeyi taahhüt etmiştir.
Diploma Eşdeğerliği:
Mekatronik Sistemler Mühendisliği mezunlarının Almanya’daki partner üniversitelerde
Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine kabul edilme anlamında önemli avantajları vardır.
İkinci Yabancı Dil:
Mekatronik Sistemler Mühendisliği ders programında 3. dönemden itibaren İngilizce dil
dersi mevcuttur. Dolayısıyla öğrenciler iki yabancı dil bilerek mezun olacaklardır.
Sanayi Kuruluşları ile ilişkiler:
Mühendislik Fakültesi özellikle Türk-Alman sanayi kuruluşları ile yakın ilişki içerisinde
olmayı planlamaktadır. Mezunların eğitim gördükleri alanda dünyanın tüm ülkelerinde iş
bulma avantajları olacaktır.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Türk-Alman Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği Lisans programına 2014-2015
güz döneminde ilk öğrenciler alındı. Bir senelik Almanca Hazırlık Sınıfının ardından lisans
eğitimi 2015-2016 güz döneminde başlayacaktır.
Endüstri Mühendisliği disiplini, mühendislik ve işletme bilimlerinin öğretim
içeriklerinin birleşimini, özellikle inovasyon ve sürdürülebilirlik kapsamında ortaya koyar.
Bölümün Disiplinlerarası Karakteri:
Endüstri Mühendislerinin eğitimi, Teknoloji ve Yönetim alanlarında bilgi aktarımı
ile şekillenmektedir. Bölümün disiplinler arası karakteri, öğretim planı içerisinde, çeşitli
bilim alanlarının paralel öğretilmesini gerektirir. Matematik ve metodik temeller yanında
sosyal ve fen bilimleri alanlarından, mühendislik bilimleri, işletme yönetimi, ekonomi,
hukukla birlikte, enformatik, örgütsel bilimler, tedarik zinciri yönetimi veya yöneylem
araştırması gibi farklı dersler, öğretim planında yer alır.
Sürdürülebilir Üretim Odaklı:
Türk-Alman Üniversitesi öğrencileri, öğrenimleri sırasında „sürdürülebilir üretim“
alanında uzmanlaşabileceklerdir. Araştırma ağırlıklı eğitim, teknoloji ve yönetimin
kesiştiği yerde, sosyo-teknik sistemlerin araştırılması ile ekonomik, ekolojik ve sosyal
sürdürülebilirlikle birlikte pratik uygulanabilirliğe yönelmiş bir noktada bulunmaktadır.
31
Mühendislik ve işletme bilimlerinden gelen bilgi birleşimi sadece hedeflenen yeni
teknolojileri belirleme ve onların potansiyelini değerlendirmeyi olanaklı kılmaz, buna ek
olarak ürün yaşam döngüsü ve değer zinciri sürdürülebilir şekilde tasarlanır. Diğer konular
yanında, öğrencilere, ürün ve servis sistemlerinin, planlama, geliştirme, teslimat, kullanım
ve değerlemesinde karar desteği için yeni bilgi teknolojisi araçları da tanıtılır.
Enerji teknolojisi, tıp teknolojisi, bilgi ve iletişim sistemleri gibi daha geleceğe
yönelik öncelikler de önümüzdeki yıllarda genişletilecektir.
Proje Odaklı Eğitim İçerikleri ile Sanayi Bağlantıları:
Öğrenilen teorik bilgiler, Türkiye, Almanya ve gloabl ölçekte çalışan sanayi
şirketleri ile yapılan işbirlikleri ile gerçek süreçlerde uygulamaya alınabilmelidir. Proje
odaklı derslerde öğrenciler, teknoloji ve yönetimin kesişme noktasında, sosyo-teknik
sistemlerin planlama, üretim, uygulama, idare ve iyileştirme süreçlerini öğrenecekler.
Alman Ortak Üniversitelerin Katkıları:
Berlin Teknik Üniversitesi (TU Berlin, www.tu-berlin.de), endüstri mühendisliği
alanında öncü üniversitedir. İş Makinaları ve Fabrika Yönetimi enstitüsü (IWF,
www.iwf.tu-berlin.de) Montaj Tekniği ve Fabrika Yönetimi anabilim dalı (www.mf.tuberlin.de) 1998 yılından beri „Global Production Engineering“ (www.gpe.tu-berlin.de)
uluslararası yüksek lisans bölümünü koordine ediyor. Bölümün iki uzmanlaşma alanı
„GPE Manufacturing“ ve „GPE Solar“. GPE bölümünün amacı, öğrencileri 21.ci yüzyılın
sürdürülebilirlik problemleri hakkında bilgi sahibi, çözüm odaklı ve küresel düşünebilen
teknoloji yöneticileri olarka eğitmek. Şimdi de Türk-Alman Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nün idaresini üstlenen TU Berlin, Lojistik anabilim dalıyla
(www.logistik.tu-berlin.de) ve diğer anabilim dalları ve üniversiteler ile işbirliğini
koordine ederken, potansiyel sanayi ortakları ve uzmanlarla işbirliği ile de ilgilenecek.
Yurtdışı Dönemler:
Endüstri Mühendisliği, uluslararasıcılığı yüksek bir bölüm. Bu sebeple tüm
öğrencilere, TU Berlin ve ortakları, ve sanayi irtibatlarını kullanma imkanı sunuyoruz.
Öğrencilerimiz proje, staj veya eğitimdönemi olarak bir alman üniversitesi rehberliğinde
yurtdışında bulunabilecekler. Bizden alacakları diplomaya ek olarak eğitim gördükleri
evsahibi üniversiteden de çift diploma alma imkanı olan öğrenciler, isterlerse eğitime
paralel olarak almanca veya ingilizce dil kursları da ziyaret edebilirler. TAÜ, TU Berlin
veya diğer ortak alman üniversitelerinde uluslararası bir yüksek lisans eğitimine de devam
edebilirler.
Mezunlar İçin İş İmkanları:
Endüstri mühendisleri, neredeyse tüm işletme alanlarında karşımıza çıkmakla
beraber, en çok üretim, yönetim ve danışmanlık pozisyonlarında bulunuyorlar. Bu bölüm,
güncel problemleri kapsamlı olarak incelemek ve uygun stratejiler geliştirmek için gerekli
temel bilgileri aktarıyor.Türk-Alman Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümü mezunları,
bir yandan teknolojik gelişmeleri, ekonomik büyümeleri ve sosyal değişimleri, diğer
yandan sürdürülebilirliğin üç ayağı arasındaki etkileşimleri görebilen, açık düşünebilen ve
çok yönlü bir muhakeme ile uluslararası şirketlerde bu unsurları bir araya getirebilecekler.
Bu sayede hem Almanya-Türkiye pazarlarında faaliyet gösteren, hem de uluslararası
çalışan sanayi ve araştırma şirketlerinde çalışabilecek güçlü bir profil oluşturulmuş oluyor.
32
Mühendislik Fakültesi 2014/2015 Eğitim Öğretim Yılında 93 öğrenci ile eğitime
başlamıştır.
Elektronik Laboratuvarı
HAMEG HMP 2030 Programlanabilir Güç Kaynağı (20 Adet)






3 tane programlanabilir kanal
Kanal başına 0-32V aralığında çıkış gerilimi
Kanal başına 0A-6A aralığında çıkış akımı
Kanal başına 80W çıkış gücü
188W toplam güç
Gerçek zamanlı gerilim, akım ve güç ölçümü
HAMEG HMF 2525 25 MHz Dilemsel (Arbitrary) Sinyal Üreteci (20 Adet)






10 μHz…25 MHz Frekans aralığı
5 mVSS…10 VSS (an 50 Ω) DC Offset }5 mV…5 V Çıkış gerilimi
250 MSa/s, 14 Bit, 256 kPts Dilemsel sinyal üretebilme
Sinüs, dikdörtgen, darbe, üçgen, rampa ve dilemsel sinyal üretebilme
Total Harmonik Distorsiyon 0,04 % (f <100 kHz)
AM, FM, PM, PWM, FSK Modülasyon seçenekleri
HAMEG HMO 1024 Dijital Osiloskop (20 Adet)






4 Analog kanal
100 MHz Bant genişliği
2 GSa /s Gerçek zamanlı A /D Dönüştürücü
2 MPts Hafıza
8 Lojik kanal
1 mV/Div Dikey hassasiyet
HAMEG HM 8112-3







6½- Basamak çözünürlük (1.200.000 Nokta)
100 nV, 100 pA, 100 μΩ, 0,01 oC/F Çözünürlük
0,003 % DC Temel doğruluk
2-telli ve 4-telli ölçüm
0,1…60 s arasında ayarlanabilir ölçüm aralığı
Saniyede 100 ölçüme kadar PC'ye aktarım hızı
AC ve DC+AC için gerçek effektif değer ölçümü
33
Teknik Çizim Laboratuvarı
LENOVO C560 All-In-One (24 Adet)




23" Dokunmatik LED Ekran
İntel i5, 4x 2.5 Ghz İşlemci
4GB DDR3 bellek
1GB bellekli paylaşımsız Ekran Kartı
Mekatronik Laboratuvarı
Laboratuvarımızda BOSCH-Rexroth firmasının türkiyede ürettiği hidrolik, pnömatik ve
modüler mekatronik eğitim setlerimiz mevcuttur. Öğrencilerimiz laboratuvarımızda
bulunan gerçek dünyadakine çok benzer eğitim setleri ile çalışarak endüstride kullanılan
ürünlere aşinalık kazanmış olacak ve kendilerini geliştirecekler. Mekatronik, kontrol ve
otomasyon sektörlerinde kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz Mekatronik
Laboratuvarında çalışmaktan mutluluk duyacaklar.
Laboratuvar İçeriği
BOSCH-Rexroth DS4 Hidrolik Eğitim Seti:
40 litre tank kapasiteli, 1.5 kW motor gücüne haiz Hidrolik Güç Ünitesi
NG6 standartında Hidrolik Valfler
200 mm strok boyuna sahip Hidrolik Silindirler
4 farklı açıda deney yapılabilen 15kg ağırlıka sahip Yük Simülatörü
34
BOSCH-Rexroth DS3 Pnömatik Eğitim Seti:
6-8 Bar arası çalışma basıncına sahip, 50 litre/dk hava kapasiteli kompresör
25 mm çağlı tek etkili ve çift etkili silindirler
G1/8 standardında pnömatik uyartılı kontrol valfleri
3.5 kg ağırlıklı Yük simülatörü
BOSCH-Rexroth mMs Modüler Mekatronik Eğitim Seti:
Depo ve Magazin İstasyonu: Programlanabilir lojik kontrolör, Hava Hazırlama ünitesi,
Profibus balantı yeri, Ana şalter, Transfer modülünü kapama düğmesi, Güç kaynağı,
Emniyet kapama düğmesi, Sensörik Test ünitesi, Uzun konveyör hattı, Ayırıcı Depo /
Magazin 1, Ayırıcı Depo / Magazin 2, Kontrol Paneli
Pnömatik Hidrolik Proses İstasyonu: Programlanabilir Lojik Kontrolör, Transfer
modulü kapama düğmesi, Hava Hazırlama ünitesi, Profibus bağlantısı, Ana şalter, Transfer
modulü kapama düğmesi, Güç Kaynağı, Acil Durdurma rölesi, Pnömatik Pres (veya
Hidrolik pres), Portal, Handling cihazı, Döndürme ünitesi, Pinleme Ünitesi, Kontrol Paneli,
Kısa konveyör hattı
İstifleme ve Depolama İstasyonu: 1. Programlanabilir Lojik Kontrolör, Transfer modulü
kapama düğmesi, Hava Hazırlama ünitesi, Profibus bağlantısı, Ana şalter, Güç Kaynağı,
Acil Durdurma rölesi, Yüksek bölümlü raflar, Kartezyen robot, Handling cihazı, Kontrol
Paneli
35
FEN FAKÜLTESİ
Fen Fakültesi temel bilimler ve teknoloji alanlarındaki araştırmalarına ek olarak
Mühendislik ve Sosyal Bilimler Fakültelerindeki araştırmacılarla birlikte geliştireceği,
disiplinlerarası ve özgün araştırma projeleri sayesinde yerel-küresel sektörün ihtiyaç ve
sorunlarına yanıt veren, insan ve çevre odaklı, yenilikçi çözümlerin adresi olmayı
hedeflemektedir. Temel bilimler ve teknoloji alanında evrensel standart ve rekabet
ölçülerinde bilim üretmenin genç beyinlerle mümkün olduğunun farkında olan Fakültemiz,
genç araştırmacıların nitelikli olanaklarla donatıldığı, yurt dışındaki saygın üniversiteler ve
araştırma-geliştirme merkezleri ile ortaklaşa çalışmaların yürütüldüğü, özgün bilimsel
yayınların teşvik edildiği, dinamik, yenilikçi bir araştırma ve teknoloji geliştirme kurumu
haline gelme vizyonuna sahip olup; bu hedeflerini başarılı Türk ve yabancı bilim
insanlarını kadrolarına dahil etmek, diğer fakültelerle birlikte güçlü bir laboratuvar alt
yapısı oluşturmak ve seçkin öğrencilerine sorgulayıcı bir perspektif aşılamak suretiyle
gerçekleştirecektir.
Fakültemiz bünyesinde Moleküler Biyoteknoloji, Malzeme Bilimi ve
Teknolojileri, Enerji Bilimi ve Teknolojileri olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır.
Fakültemiz bu bölümlerde lisans, yüksek lisans ve doktora kategorilerinde sunacağı özgün
programlarla, öğrencilerine modern teknolojileri öğrenme, uygulama ve araştırma yapma
imkanları sağlayacaktır. Fakültemizdeki tüm bölümlerde eğitim dili Almancadır.
Her bölümde Türk öğretim üyelerin yanı sıra Alman öğretim üyeleri de görev
alacak, ders verecek ve akademik etkinliklere katılacaktır. Başarılı öğrenciler, programın
paydaşı olan Alman Üniversitelerinde bir süre öğrenim görme imkanına sahip olacaktır.
Fakültemizin anlaşmalı olduğu üniversiteler Potsdam Üniversitesi, Darmstadt Teknik
Üniversitesi, Siegen Üniversitesi, Berlin Teknik Üniversitesi, Braunschweig Teknik
Üniversitesi ve Berlin Helmholtz Araştırma Merkezi’dir.
Anlaşmalı olduğumuz üniversiteler ve araştırma merkezleri; bölüm içeriklerinin
hazırlanmasına ek olarak eğitim-öğretim planlarının oluşturulması, yabancı öğretim
üyelerinin gönderilmesi, yaz okulları, öğrenci değişim programları, çift diploma olanakları,
sanayi işbirliği, ortak projeler ve dil kursları gibi konularda Fakültemizi
desteklemektedirler.
Bielefeld Üniversitesi, Dortmund Teknik Üniversitesi, Heidelberg Üniversitesi,
Konstanz Üniversitesi ve Stuttgart Üniversitesi de, Üniversitemiz ve Fen Fakültesi
bünyesinde oluşturulacak yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrenci değişim
etkinliklerine destek vermektedirler.
36
Fakültemiz 2016/2017 döneminde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamayı
planlamış olup; Fakültemizin araştırma görevlisi ve öğretim üyesi kadrolarına akademik
personel alımı devam etmektedir.
KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi, bünyesinde yer alacak bölümlerde disiplinler
arası bakış açısıyla toplum ve kültürü ilgilendiren konularda eğitim vermek ve araştırma
yapmak üzere kurulmuştur. Programlar, Bologna sürecine uygun biçimde öğrenci merkezli
olarak uluslararası standartlara göre Türk ve Alman bilim insanları tarafından ortak olarak
hazırlanmaktadır. Programlarda Türk ve Alman deneyimlerinden yararlanmaya özen
gösterilmektedir.
Bu fakülteden mezun olan öğrenciler, konuları ve meseleleri bilimsel bakış açısıyla
ele alma, yeni durumlara çözüm üretme, verileri ve olguları değerlendirme kabiliyetini
sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinlikte yetiştirilecektir. Bu anlayışından hareketle
programların temel amacı, ulusal ve küresel konuları ve sorunları tanıyan, gerektiğinde
çözüm önerebilen, alanında uzman, en az bir yabancı dili iyi bilen, araştıran, eleştirel ve
analitik düşünme becerisi gelişmiş, bağımsız değerlendirme yeteneğine sahip, kendisini
geliştirmeye açık gençleri topluma kazandırmaktır. Fakülte, aynı zamanda toplum ve kültür
konularında özgün araştırmalarla bilimsel araştırmalara katkı sağlanan bir merkez
olacaktır.
Fakültede eğitim dili Türkçe ve Almancadır ve eğitim süresi 4 yıldır. Almanca
bilmeyen veya Almancası yeterli olmayanlar için hazırlık sınıfı açılacaktır. Her bölümde
Türk öğretim üyeleri yanı sıra Alman öğretim üyeleri de görev alacak, ders verecek ve
akademik etkinliklere katılacaktır.
37
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Avrupa ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Kültürler Arası Yönetim
(Almanca) olmak üzere iki adet yüksek lisans programı yürütülmektedir. 2014 yılında
Yükseköğretim Kurulu’ndan izni alınmış olan Özel Hukuk yüksek lisans programına
2015/2016 güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.
AVRUPA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Yüksek lisans programı öğrencilere iki yıllık
eşsiz bir eğitim imkanı sunmaktadır. Öğrencilere disiplinler arası bir bakış açısını
kazandırmak amacıyla Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler alanı siyasi, ekonomik,
hukuki ve tarihi boyutlar göz önünde bulundurularak incelenecektir. Avrupa Birliği'nin
spesifik meseleleri kompleks küresel meseleler ile beraber incelenecektir. Bu bağlamda
Türkiye'nin ve Almanya'nın Avrupa Birliğinde ve Uluslararası Sistemde oynadıkları roller
da araştırma konusu olacaktır. Yüksek Lisans programı iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci
kısım Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkileri teorik düzeyde incelerken, ikinci kısım ise
pratiğe yönelmektedir. Bu kısımda Yüksek Lisans programına katılan öğrenciler Paris,
Brüksel ve Berlin'de Avrupa Birliği'nin ve Uluslararası İlişkilerin ana kurumlarını ve
aktörlerini yerinde görme fırsatı yakalayacaktır. Bu bağlamda her öğrenci daha önceden
öğrendiği teorik bilgileri sahadaki pratik ile karşılaştırılarak ampirik çalışmalar yapacaktır.
Ayrıca bölüm bünyesinde bulunan uluslararası akademisyenler öğrencilerin kültürlerarası
bir bakış açısına sahip olmalarına yardımcı olacaktır. Önerilen Yüksek Lisans programı
Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk bilim dallarının katkılarından oluşmaktadır.
Bu nedenle program disiplinlerarası ve araştırma yönelimlidir.
''Avrupa ve Uluslararası İlişkiler'' Yüksek Lisans Programı’na kayıt yaptırmak için,
şu bölümlerden birinden mezun olma şartı aranmaktadır: İdari Bilimler/Halkla İlişkiler,
Siyasal Bilimler, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Araştırmaları, Sosyoloji, İktisat, Hukuk ve
benzeri bölümler.
Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler Avrupa Birliğinin
Entegrasyonu ve Uluslararası ilişkiler alanında bağımsız ve mükemmel bir bilimsel
çalışma yapabile becerisi kazanacaklardır. Bu bağlamda mezunlar ulusal ya da uluslararası
akademik bir kariyer yapma imkanına sahip olacaklardır. Avrupa Birliği ve Uluslararası
İlişkiler Yüksek Lisans programı muhtemel bir doktora için ön hazırlık olarak
görülebileceği gibi, kamu, uluslararası kurumlar, araştırma kurumları, medya, ulusal veya
uluslararası şirketlerde kariyer yapmak isteyenlere de geniş iş imkanları sağlamaktadır. Bu
bağlamda öğrencilerin Avrupa Birliğinin temel kurumlarını tanıması için programa dahil
38
edilen bilimsel gezi, öğrencileri teorik bilginin fildişi kulesine hapsolma tehlikesinden
kurtararak pratik alanda bilgi sahibi olmalarını sağlayacak ve daha hızlı ve rahat iş
bulmalarına imkan sağlayacaktır.
KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Kültürlerarası bilgi ve beceriye sahip olmak, günümüz dünyasının ekonomi, siyaset,
medya gibi birçok alanında uluslararası çapta başarılı olabilmenin vazgeçilmez bir şartı
haline gelmiştir. Birçok disiplini içinde bulunduran "Kültürlerarası Yönetim" isimli
disiplinlerarası yüksek lisans programımız, kültürlerarası iletişim, kültür, dil ve edebiyat,
mekan ilişkili kültür araştırmaları ve tarih bölümlerini iktisadi bilimler ile
birleştirmektedir. İçerik açısından uluslararası alana dair temel bilgilerden öte Türk ve
Alman perspektiflerine değinilecektir. Bütün Yüksek Lisans tezleri, sözü geçen bölümler
çerçevesinde araştırmaya ya da uygulamaya yönelik olarak yapılacaktır. Almanya´da
öngörülen dört haftalık tez hazırlık semineri, öğrencilerin kültürlerarası bilgi ve beceri
kazanmasını sağlayacaktır.
Türk-Alman Üniversitesi nezdinde sunulacak olan "Kültürlerarası Yönetim"
programı,
amaç
ve
temel
hatları
açısından
Passau
Üniversitesi'nin
"Kulturwirtschaft/International Cultural and Business Studies“ programına tekabül
etmektedir. 1989 senesinde lisans programı olarak sunulan bu program, özellikle
uluslararası alanda beceri ve bilgi sahibi çalışan arayan Alman şirketlerinin teşviki
sayesinde açılmıştır. Bu suretle TAÜ mezunlarına da birçok Türk ve Alman şirket ve
kurumlarında, ticaret sektörü, bankalar ve sigorta şirketlerinde, akademik hayatta, turizm
sektörü, siyaset ve medya alanlarında, kültürel kurumlar, ulusal ve uluslararası
organizasyonlarda iş imkanları doğacaktır. Bunların dışında kendilerini bekleyen görevler
olarak, pazarlama, müşteri ilişkileri, insan kaynakları, organizasyon, eğitim, araştırma,
basın, halkla ilişkiler alanları sayılabilir.
Gerek öğrenciler, gerek mezunların geleceği açısından uluslararası bağlantı ve
iletişimin büyük bir önem taşımasından dolayı bu programın öğrencilerine, Passau
Üniversitesi bünyesinde bulunan kuwi netzwerk international e.V. ' ya üyelik imkanı
tanınmaktadır. Söz konusu dernek, 3500 üyesi ile uluslararası üniversite eğitimi alanında
en büyük kariyer ağını teşkil etmektedir.
Çift diploma için Türk-Alman Üniversitesi’nde tamamlanan ilk öğrenim yılından
sonra iki dönem Passau Üniversitesi’ne devam edilmesi gerekmektedir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan iki programda 37 öğrenci eğitim
görmektedir.
39
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Fen Bilimleri Enstitüsü alanında sahip olduğu öğretim ve araştırma imkanlarını
toplumla paylaşan, temel ve uygulamalı bilim dallarındaki lisansüstü eğitim-öğretimi
düzenleyen, yürüten ve denetleyen bir yapıda oluşturulmuştur. Bu disiplinlerde ulusal ve
uluslararası düzeyde hizmet verecek ve katkı sağlayacak, yüksek donanıma sahip önder
nitelikte, alanlarında Türkiye'de ve dünyada yetkinliği kabul edilen, çevreye ve topluma
saygılı, etik değerleri gözeten, araştırmacı ruhlu, yeniliklere açık bilim insanları
yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Türk-Alman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü fen ve mühendislik alanlarındaki
bilimsel faaliyetlerde öncü bir kurum olmak ve bu çerçevede, ulusal ve uluslararası
üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile işbirliği yapmak; özellikle İstanbul'da TürkiyeAlmanya arasındaki bilimsel işbirlikleri için bir köprü görevi görmek üzere kurulan, en
ileri araştırma ortamının ve imkanlarının oluşturulması için çalışan, özgün ve nitelikli
bilimsel araştırma ve yayın yapılmasına katkıda bulunan, eğitim verdiği alanlarda bilimin
evrenselliği, kalite ve yeniliğe odaklı eğitim ve araştırma imkanları sunan bir enstitüdür.
TAU Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, 2011 yılında eğitime başlanılan,
Dortmund Üniversitesi ile işbirliğine odaklı ve burslu İmalat Teknolojileri yüksek lisans
programı ve eğitimin başlatılması için çalışmaların sürdüğü Moleküler Biyoloji ve Genetik
yüksek lisans programı bulunmaktadır. Mevcut programlara ek olarak ülkemizde ve
dünyada kabul gören ve ihtiyaç duyulan dallarda da lisansüstü eğitim programlarının
açılması amaçlanmaktadır.
İMALAT TEKNOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İmalat Teknolojisi Yüksek Lisans programı, Dortmund Teknik Üniversitesi
(Almanya) ile birlikte yürütülen ortak bir programdır. Program 4 yarıyıldan oluşmakta ve
bu sürenin ilk 3 yarıyılında eğitim Dortmund Teknik Üniversitesi'nde, 4. yarıyılda ise
Türk-Alman Üniversitesi’nde verilmektedir. Programa kabul edilen öğrencilere DAAD
(Alman Akademik Mübadele Servisi) tarafından, Dortmund Teknik Üniversitesi'nde
geçirecekleri üç dönem için aylık 750 Euro tutarında burs ödenmektedir. Ayrıca programa
kabul edilen öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere seyahat masrafları katkı payı
ödenecektir. Dördüncü yarıyıl için burs verilmemektedir; öğrencinin bu dönemi Türkiye'de
bir sanayi kuruluşunda bitirme tezini hazırlamak amacıyla değerlendirmesi öngörülmüştür.
Yüksek lisans programının eğitim dili tümüyle İngilizce’dir. Bu nedenle, adaylarda
eğitimi takip edecek ve bitirme tezini yazacak düzeyde İngilizce biliyor olma koşulu
aranmaktadır. Programa kabul edilecek olan adayların tümü burslu olarak alınacaktır. Burs
alacak öğrenci sayısı en çok 10 kişi ile sınırlıdır (adayların niteliklerine göre bu sayı daha
40
az da olabilir). Program, YÖK tarafından ilan edilen Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Çerçeve Yönetmeliği'ne göre yürütülmektedir. Programa katılacak ve burs alacak adaylar
Türk-Alman Üniversitesi ve Dortmund Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa
belirlenmektedir.
Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 8 öğrenci eğitim görmektedir.
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
Yabancı dil, globalleşen dünyamızda iletişimin temel taşlarından olup, bilhassa
mesleki kariyer planlamasında vazgeçilmezdir. Günlük konuşma dilinin yanında uzmanlık
dili de iş hayatında büyük önem taşımaktadır.
Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencileri yabancı dilde
eğitime hazırlamaktadır. Yüksekokulumuzun amacı, öğrencileri Avrupa Ortak Çerçeve
Programı kapsamında belli bir seviyeye getirerek yabancı dilde eğitimini ve kariyerini
yapabilecek düzeyde öğrenciler yetiştirmektir.
Çok dilli bir üniversite olan Türk-Alman Üniversitesinde lisans düzeyinde eğitim
dili ağırlıklı olarak Almancadır. Üniversitemizde, akademik başarı için yabancı dil
Almanca hazırlık sınıfı bir temel oluşturmaktadır. Bu çerçevede hazırlık birimimiz
dinleme-konuşma-okuma-yazma gibi dört temel dil becerisini geliştirmek suretiyle yabancı
dil öğretmenin yanında, alanlarına göre uzmanlık dilini ve terminolojisini de öğretmeyi
hedeflemektedir. Uzmanlık alanlarına göre yabancı dil Almanca dersleri, lisans eğitimi
süresince de devam etmektedir. Bunun yanında öğrenciye ikinci yabancı dil dersi
(İngilizce) de verilmektedir.
Hazırlık sınıfı yabancı dil Almanca eğitimi, ders saatleri ile sınırlı değildir. Dersin
dışında bireysel öğrenme de teşvik edilmekte ve internet destekli eğitim olanağı
sunulmaktadır. Ayrıca, Almanya'daki üniversitelerle işbirliği çerçevesinde, hazırlık
eğitiminde başarılı olan öğrencilerimize, yazın Almanya'daki üniversitelerin dil
merkezlerinde kısa süreliğine eğitim görme imkânı da verilmektedir.
Yüksekokulumuz, Almanca uzmanlık diline hâkim, günlük konuşmada ihtiyaçlarını
karşılayacak seviyede ikinci yabancı dil olarak İngilizce bilen, yabancı dil bilgisi ve
becerisinin yanı sıra kültürlerarası iletişim becerisine sahip, uluslararası düzeyde rekabet
edebilecek mezunlar vermeyi kendine şiar edinmiştir.
41
Türk-Alman Üniversitesi Öğrenci Sayısı
Lisans Öğrenci
Yüksek Lisans Öğrenci
TOPLAM
2013/2014
2014/2015
TOPLAM
111
16
127
169
29
198
280
45
325
Türk-Alman Üniversitesi Öğrenci Sayısı
14%
Lisans Öğrenci
86%
Yüksek Lisans Öğrenci
Türk-Alman Üniversitesi Yurtiçi-Yurtdışı Öğrenci Sayısı
Yurtiçi Lisans Öğrenci
Yurtiçi Yüksek Lisans Öğrenci
Yurtdışı Lisans Öğrenci
Yurtdışı Yüksek Lisans Öğrenci
Yurtdışı Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans
TOPLAM
2013/2014
2014/2015
TOPLAM
99
13
12
2
1
127
156
16
13
5
8
198
255
29
25
7
9
325
Türk-Alman Üniversitesi Yurtiçi-Yurtdışı Öğrenci Sayısı
8%
2% 3%
Yurtiçi Lisans Öğrenci
9%
Yurtiçi Yüksek Lisans Öğrenci
78%
Yurtdışı Lisans Öğrenci
Yurtdışı Yüksek Lisans Öğrenci
Yurtdışı Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans
42
Türk-Alman Üniversitesi Fakültelerinde Okuyan Öğrenci Sayısı
2013/2014
2014/2015
TOPLAM
46
34
31
111
45
62
62
169
91
96
93
280
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
TOPLAM
Türk-Alman Üniversitesi Fakültelerinde Okuyan Öğrenci Sayısı
33%
33%
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
34%
Türk-Alman Üniversitesi Enstitülerinde Okuyan Öğrenci Sayısı
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
TOPLAM
2013/2014
2014/2015
TOPLAM
10
6
16
27
2
29
37
8
45
Türk-Alman Üniversitesi Enstitülerinde Okuyan Öğrenci Sayısı
18%
Sosyal Bilimler Enstitüsü
82%
Fen Bilimleri Enstitüsü
43
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayısı
Toplam Öğrenci Sayısı
111
169
280
2013/2014
2014/2015
TOPLAM
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayısı
94
116
210
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
TOPLAM
2013/2014
5
5
2
12
2014/2015
4
4
5
13
Mezun Olan Öğrenci Sayısı
Fen Bilimleri Enstitüsü
1
Türk-Alman Üniversitesi’ne Yatay Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı
Hukuk Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
TOPLAM
1
1
1
3
Türk-Alman Üniversitesi’nden Ayrılan Öğrenci Sayısı
Kendi İsteğiyle
Yatay Geçişle
Diğer Nedenlerle
TOPLAM
2
8
2
12
Öğrenci Değişim Programları ile Giden Öğrenci Sayısı
Bölüm Adı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Hukuk Fakültesi
TOPLAM
2013/2014
1
1
2
2014/2015
1
1
44
2-Bilimsel Araştırma
FEN FAKÜLTESİ BİLİMSEL YAYIN BİLGİLERİ
1
U. Kürüm, H.G. Yaglıoglu, B. Küçüköz, R.M. Oksüzoğlu, M.Yıldırım,
A.M. Yağcı, C.Yavru, S.Özgün, T.Tıraş ve A.Elmalı. (2014) Modifying
ultrafast optical response of sputtered VOx nanaostructutures in a broad
spectral range by altering post annealing atmosphere Journal of Optics 17
(2015)10 pp doi:10.1088/2040-8978/17/1/015503
Ünal, C. and Steinert, M. (2014) Microbial peptidyl-prolyl cis/trans
2
isomerases (PPIase)-virulence factors and potential alternative drug targets.
Microbiology and Molecular Biology Reviews, Microbiol Sep;78(3):54471.doi: 10.1128/MMBR.00015-14 (derleme)
Shevchuk, O., Pägelow, D., Rasch, J., Döhrmann, S., Günther, G., Hoppe J., Ünal,
3
C., Bronietzki, M., Gutierrez, M.G., and Steinert, M. (2014) Polyketide synthase
(PKS) reduces fusion of Legionella pneumophila-containing vacuoles with
lysosomes and contributes to bacterial competitiveness during infection.
International Journal of Medical Microbiology, 2014 Aug 23 [Epub ahead of
print] (makale)
Rasch, J., Ünal, C., Steinert, M. (2014) Peptidyl Prolyl cis/trans
4
Isomerases of Legionella pneumophila: Virulence, Moonlighting and Novel
Therapeutic Targets. Transactions of the Biochemical Society, 2014 Dec
1;42(6):1728-33. doi: 10.1042/BST20140202.
5
Ünal, C. and Steinert, M. FKBPs in bacterial infections. In "Prolinedirected Foldases: Cell Signaling Catalysts and Drug Targets" BBA
General
Subjects
S0304-4165(14)00426-7.
doi:
10.1016/j.bbagen.2014.12.018. [Epub ahead of print] (derleme)
6
Xiong, Q., Ünal, C., Steinert, M., Eichinger, L. (2014) The autophagy
protein ATG16 is important for Dictyostelium growth, development,
pinocytosis, phagocytosis and proteasomal activity. Joural of Cell Biology,
hakem aşamasında (makale)
7
Rasch, J., Theuerkorn, M., Ünal, C., Heinsohn, N., Tran, S., Fischer,
G., Weiwad, M., Steinert, M. (2014) Novel cycloheximide derivatives
targeting the moonlighting protein Mip exhibit specific antimicrobial
activity against Legionella pneumophila. Frontiers in Bioengeneering and
Biotechnology, hakem aşamasında (makale)
8
J. Rasch, J., Heinsohn, N., Klages, A., Tran, S., Hoppe, J., Ünal, C.,
Fuchs, S., Zühlke, D., Bonn, F., Riedel, K., Steinert, M. Influence of the
virulence factor Mip on the secretome profile of Legionella
pneumophila. Alman Hijyen ve Tıbbi Mikrobiyioloji Derneği’nin yıllık
toplantısı (2014) (sözlü katkı)
45
HUKUK FAKÜLTESİ
ÇEVİRİ
1
Atladı, Ramazan Barış, Federal Polisin Tıbbi Tedavi ve Bakım
Hizmetlerine Dair Düzenlemenin Anayasaya Uygunluğu (Alman Anayasa
Mahkemesi Kararı Çevirisi), Rechtsbrücke Dergisi, 2014, ss. 219-239.
2
Heinrich, Bernd, Strafrecht Allgemeiner Teil I (=Ceza Hukuku Genel
Hükümler C. I). Çev. Ramazan Barış Atladı, Adalet Yayınevi, 2014.
3
Haering, Daniel, Olah, Mirjam, “Teletıp ve Ceza Hukuku Uzaktan “Rahat”
Tedavi ile Hekimin Özen Yükümlülüğü Arasındaki Çatışmanın Telefon
konsültasyonu Uygulaması Özelinde Değerlendirilmesi”. (Çev. Ramazan
Barış Atladı), Tıp/ Sağlık Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku
Serisi 14, Seçkin Yayınları, 2014, ss.243-283.
4
Wacks, Raymond, Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş. Çev. Engin Arıkan,
Tekin Yayınları, Kasım 2014 (3.Basım).
KİTAP BÖLÜMÜ
1
Akın, İrfan, Şirketler Topluluğu Sorumluluk Hukuku, Seçkin Yayıncılık
İstanbul, 2014.
2
Özenç, Berke, Hukuk Devleti: Kökenleri ve Küreselleşme Çağındaki İşlevi,
İletişim Yayınları, 2014.
3
Candan, Tolga, ‘Bakanlar Konseyi’, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler,
Kurumlar ve Politikalar, (Editor: Prof. Dr. Belgin Akçay/Yrd. Doç. Dr. İlke
Göçmen), 2. Baskı, Şubat 2014.
4
Özenç, Berke, “The Religion Box on Identity Cards as a Means to
Understand the Turkish Type of Secularism”, Freedom of Religion and
Belief in Turkey, Edited by Özgür Heval Ҫınar and Mine Yıldırım,
Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 89-116.
Ulusal Dergi Hakemliği
Uluslararası Dergi Hakemliği
DERGİ HAKEMLİĞİ
Candan, Tolga; 29.10.2014 Anadolu
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Hakemliği.
Candan, Tolga; 18.05.2014 Ankara Bar
Review Dergisi Hakemliği.
46
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2014 Yılında Yapılan Akademik Faaliyetlerin Tür ve Sayıları
Faaliyet
Adet
Uluslararası Hakemli Yayınlar
4
Ulusal Hakemli Yayınlar
4
Bildiriler
6
Projeler
8
Toplantı, Kurs
11
Akademik Yükselme
0
İl Dışı Öğretim Üyesi
0
2014 Yılında Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı
Öğretim Üyesi Başına Düşen YayınYayın Faaliyet Türü
Faaliyet Sayısı
Uluslararası Hakemli Yayınlar
0.57
Ulusal Hakemli Yayınlar
0.57
Bildiri
0.86
Proje
1.14
Uluslararası Hakemli Yayınların Bölümlere Göre Dağılımı (Ortak Yayınlar Dahil)
Bölüm
Adet
Mekatronik Sistemler Mühendisliği Bölümü
1
Endüstri Mühendisliği Bölümü
3
47
2014 Uluslararası Hakemli Yayınların Listesi
Mekatronik Sistemler
Mühendisliği Bölümü
Bölüm
Sıra
No
Yazarlar
Başlık
Dergi Adı
Sayı, Sayfa,
Basım Yılı
1
M. Çetin, I.
Stojanovic, N. Ö.
Önhon, K. R.
Varshney, S.
Samadi, W. C.
Karl, A. S.
Willsky
Sparsity-Driven
Synthetic Aperture
Radar Imaging:
Reconstruction,
Autofocusing,
Moving Targets, And
Compressed Sensing
IEEE Signal
Processing
Magazine
31(4): 27-40,
Temmuz,
2014
Herand Deniz
Analyse Of ServıceOriented Architecture
Maturity Model
Integration (Soammi)
Journal Of
Management,
1(3), 191-207,
Marketing
2014
And
Logistics
Küçükaltan Berk,
Herand Deniz
Qr Code Usage For
Marketing Activities
Of Logistics
Companies
Management
4(3(A)), 2733, 2014
Herand Deniz,
Küçükaltan Berk
Increasing The
Discoverability And
Sales Potential Of Soa
Based Services
Through Qr Codes
Management
4(3(A)), 2126, 2014
Endüstri Mühendisliği Bölümü
2
3
4
2014 Uluslararası Hakemli Bildiriler Listesi
Bölümü
Mühendisliği
Endüstri
Mekatronik
Sistemler
Mühendisliği
Bölümü
Bölüm
Sıra
No
Yazarlar
Başlık
Konferans
Adı
Tarih / Yer
1
Çonka Nurdan,
T., Nurdan, K.,
Brill, A.B.,
Walenta, A.H
High Sensitivity
Molecular Imaging
for Targeted
Cancer Therapy
IWORID
2014
Haziran 2014,
Triste, İtalya
2
Ahmet Yıldız,
Şebnem
Düzgün
Juridical
Challenges of
Autonomous
Driving Vehicles
EuroCrim
2014
Eylül 2014,
Prag, Çek
Cumhuriyeti
48
2014 Ulusal Hakemli Yayınların Listesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm
Sıra
No
Yazarlar
Başlık
Dergi Adı
Sayı, Sayfa,
Basım Yılı
1
Herand Deniz,
Hatipoğlu Zeynep
Azize
Uzaktan Eğitim ve
Uzaktan Eğitim
Platformlarının
Karşılaştırılması
Ç.Ü. İİBF Dergisi
18(1), 65-75,
2014
2
Herand Deniz, Bübek
Fatih
Rattle Data Miner
Program Analizi ve
Bir Kümeleme
Uygulaması
Informa Yönetim
Bilişim Sistemleri
1(1), 29-49, 2014
3
Herand Deniz, Coşkun
Ahmet Cüneyt
Tedarik Zinciri
İçindeki Bir
İşletmede Bilgi
Yönetiminin
Kullanılması
Leges Sosyal
Bilimler Dergisi
1(1), 213-223,
2014
4
Herand Deniz,
Doğruel Seda
Süreç Kontrol
Yöntemlerinin
Analizi
KSÜ İİBF Dergisi
4(1), 55-64, 2014
2014 Ulusal Hakemli Bildiriler Listesi
Mekatronik Sistemler
Mühendisliği Bölümü
Bölüm
Sıra
No
1
Endüstri Mühendisliği Bölümü
2
3
4
Yazarlar
Başlık
Konferans Adı
Tarih / Yer
Çonka Nurdan T.
Activities of
Turkish German
University
Workshop on
Nuclear Structure,
Astrophysics and
Reactions
14-16 Mayıs
2014, Yıldız
Teknik
Üniversitesi,
İstanbul
Herand Deniz,
Bübek Fatih
Açık Kaynak
Kodlu Veri
Madenciliği
Yazılımlarının
Karşılaştırılması
Yönetim Bilişim
Sistemleri
Kongresi
2014, BÜ,
İstanbul
Öztunç Selin,
Herand Deniz
Sigorta Sektöründe
Müşteri İlişkileri
Yönetimi’nin
Uygulanması ve
Yazılım Seçimi
Yönetim Bilişim
Sistemleri
Kongresi
2014, BÜ,
İstanbul
Erikçi Esma Dizem,
Herand Deniz
Proje Yönetiminde
Kullanilan Şebeke
Analizi
Tekniklerinin
Karşılaştırılması
Yönetim Bilişim
Sistemleri
Kongresi
2014, BÜ,
İstanbul
49
Mühendislik Fakültesi Projelerin Dağılımı
Kurum
Sayı
TÜBİTAK
5
BMBF
1
TAEK
1
TOPLAM
7
Mühendislik Fakültesi 2014 Proje Listesi
Sıra
no.
Destekleyen
Kurum/
Görevli Akademik
Personel
Proje Başlığı
Proje Durumu
TÜBİTAK
2223D
Yrd. Doç. Dr. rer. nat.
Tuba ÇONKA
NURDAN
Workshop on Nuclear Structure,
Astrophysics and Reactions
Tamamlandı
BMBF
Yrd. Doç. Dr. rer. nat.
Tuba ÇONKA
NURDAN
Anwendungen von 3D Detektoren
in der Proteinkristallographie und
für polykristalline Proben im harten
Röntgenbereich
Devam Ediyor
Yrd. Doç. Dr. rer. nat.
Tuba ÇONKA
NURDAN
Kozmik Muonların Kullanımı
İlkesine Dayalı Görüntüleme
Sistemi Prototipini
(MUTOMOPRO) Geliştirme
Projesi
Devam Ediyor
LHC-CMS deneyinde Faz II
yenileme çalışmaları ve Standart
Model ötesi yeni parçacıkların
aranması
Devam Ediyor
TÜBİTAK 1505
Yrd. Doç. Dr. rern.nat.
Tuba ÇONKA
NURDAN, Yrd.Doç.Dr.
Techn. Ahmet YILDIZ
IMRT, Brakiterapi ve Dıs Alan
Ölçümlerinde, Gerçek Zamanlı,
Hassas, 3-D Doz Profili için
Inovatif Radyasyon Dedektörleri
Gelistirilmesi(GZH3Doz)
Desteklenmek
üzere onaylandı
6
-
Yrd. Doç. Dr. rer. nat.
Tuba ÇONKA
NURDAN
Detectors for NuStar Collaboration
Ön görüşme
yapıldı/imzalandı
7
TÜBİTAK 2232
Yrd. Doç. Dr. Techn.
Ahmet YILDIZ
Trafik Güvenliği Araştırmalarında
Bilgisayar Teknolojilerinin Etkin ve
Yaygın Kullanılması
Devam Ediyor
TÜBİTAK 2218
Yrd. Doç. Dr. rer. nat.
Eray GENÇAY
Otomotiv Ürün
Konfigurasyonlarının Çözüm
Kümesi Programlamayla
Denetlenmesi ve Optimizasyonu
Devam Ediyor
Bütçe
1
2
3
4
TÜBİTAK
SanTez
TAEK
Yrd. Doç. Dr. rer. nat.
Tuba ÇONKA
NURDAN,
Yrd. Doç. Dr. Techn.
Ahmet YILDIZ
5
8
50
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MAKALE BİLGİLERİ
1
Prof.Dr. Mehmet Efe ÇAMAN’ın Prof.Dr. Kenan DAĞCI ile hazırladığı
“Özbekistan’da İslam, Siyasi Sistem ve Radikalizm” başlıklı makale Yalova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanmıştır.
2
Doç.Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Müge KLEİN ve
Prof.Dr. Ahmet Mete ÇİLİNGİRTÜRK “Impacts of QR Codes on Buying Decision
Process of Turkish Consumers” makalesi ile uluslararası hakemli bir dergi olan
International Journal of Technology Marketing’den kabul almıştır.
3
Doç.Dr. Elif NUROĞLU tarafından Robert M.Kunst ile birlikte hazırlanan
“Competing specifications of the gravity equation: a three-way model, bilateral
interaction effects, or a dynamic gravity model with time varying country effects?
İsimli makale Empirical Economics dergisinde yayınlanmıştır.
4
Doç.Dr. Elif NUROĞLU tarafından yazılan Estimating and Forecasting Trade
Flows by Panel Data Analysis and Neural Networks başlıklı makale İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası’nda yayınlanmıştır.
BİLDİRİ BİLGİLERİ
1
Doç.Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU 30-31 Ekim 2014 tarihlerinde
İstanbul’da yapılan LM-SCM 2014 XII International Logistics and Supply Chain
Congress’te “The Role of Smart Products in Supply Chains” isimli bildiri
sunulmuştur.
2
Doç.Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU 9-10 Nisan’da Roma’da yapılan 3rd
World Conference on Business, Economics and Management’ta “Benefits of Mobile
CRM” isimli bildiri sunulmuştur.
3
Araş.Gör. Sevgin BATUK TURAN tarafından 15.10.2014-17.10.2014 tarihleri
arasında “Quo Vadis Social Sciences: Artvin Çoruh University International
Congress on Social Sciences”da “The Effects of Knowledge Transfer Capacity and
Transaction Costs on Network Organizations” başlıklı tebliğ sunulmuştur.
4
Araş.Gör. Çiydem ÇATAK tarafından 15.10.2014-17.10.2014 tarihleri arasında
“Quo Vadis Social Sciences: Artvin Çoruh University International Congress on
Social Sciences”da “Woman on Board, Agency Cost and Firm Financial
Performance: Evidence from Turkey” başlıklı tebliğ sunulmuştur.
5
Araş.Gör. Selcen ALTINBAŞ tarafından 15.10.2014-17.10.2014 tarihleri arasında
“Quo Vadis Social Sciences: Artvin Çoruh University International Congress on
Social Sciences”da “Küreselleşmenin Demokrasiye Etkisi: Post-Demokrasi Üzerine
Bir Değerlendirme” başlıklı tebliğ sunulmuştur.
51
KİTAP BÖLÜMÜ
1
Yrd.Doç.Dr. Enes BAYRAKLI SETA Yayınları tarafından basılan 2014-Türk Dış
Politikası Yıllığı’na “Türkiye’nin Kıbrıs Politikası” başlıklı bölüm ile katkı
sunmuştur.
2
Yrd.Doç.Dr. Enes BAYRAKLI SETA Yayınları tarafından basılan 2013-Türk Dış
Politikası Yıllığı’na “Türk Dış Politikasında Yeni Osmanlıcılık Tartışmaları”
başlıklı bölüm ile katkı sunmuştur.
3
Yrd.Doç.Dr. Enes BAYRAKLI AÇILIM KİTAP tarafından basılan Ortadoğu Yıllığı
2013’e “Kuzey Irak-İsrail İlişkileri” başlıklı bölüm ile katkı sunmuştur.
1
BİLİM KURULU ÜYELİĞİ VE HAKEMLİĞİ
Doç.Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU 16-17 Ekim 2014’te Boğaziçi
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi’nde Bilim
Kurulu Üyeliği ve Hakemlik yapmıştır.
DİĞER FAALİYETLER
1
2
3
Yrd.Doç.Dr. Enes BAYRAKLI tarafından Avrupa Birliğinin Ukrayna Kriziyle
İmtihanı, İskoçya’nın Bağımsızlık Referandumu: Avrupa’da yeni bir devlet mi
doğuyor?, NATO’nun Galler Zirvesi: Yeni bir Soğuk Savaş mı, Rusya ile İşbirliği
mi? başlıklı analizler yapılmış ve ilgili sitelerde yayınlanmıştır.
Yrd.Doç.Dr. Enes BAYRAKLI Kuzey Irak İsrail İlişkileri, Ortadoğu Araştırmaları
Merkezi, Sakarya Üniversitesi, Eylül 2014 tarihli sempozyuma konuşmacı olarak
katılmıştır. Ayrıca II. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya
Üniversitesi, Ekim 2014’de moderatörlük görevi almıştır.
Yrd.Doç.Dr. Enes BAYRAKLI Dışişleri Bakanlığı görevlendirmesiyle 2014
Ukrayna Genel Seçimlerinde ulusal gözlemci statüsünde görev yapmıştır.
3- İdari Hizmetler
Genel Sekreterlik: 2547 sayılı kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde merkez yönetim
örgütünün başında genel sekreterlik yer almaktadır. Yapılan faaliyetlere ilişkin rektöre karşı
sorumlu olup, asıl olarak kendisine bağlı birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde
çalışmasını sağlamakla görevlidir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı: Üniversitenin bilişim hizmetlerini yürüten idari faaliyet
birimidir. En güncel teknoloji ile öğrenci ve personelimize eğitim ve akademik
çalışmalarında en iyi ve verimli hizmetleri sunmakla yükümlüdür. Hazırlanan ve
yayınlanan İnternet ve web hizmetleri ile üniversitenin yurt içi ve dışında tanıtımı en
mükemmel şekliyle yapılmaktadır. Yazılım, bakım ve teknik servis hizmetleri ile
üniversitenin akademisyen, idareci ve öğrencilerine önemli bir hizmet sunulmaktadır.
52
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı: Üniversite faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir
şekilde yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun
ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, ihale ve satın alma işlemlerini yaparak
alınan malzemelerin taşınır mal kayıtları ile depo giriş ve çıkış işlemlerini
gerçekleştirmekle görevlidir.
2014 yılı içerisinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile 2’si mal alımı, 2’si
hizmet alımı ve 1’i yapım işi olmak üzere 5 adet ihale ilana çıkılmış sonuçlandırılarak
sözleşmeye bağlanmıştır.
2014 Mali Yılında Yapılan İhaleler
Üniversitemiz Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Temizlik Hizmeti Alımı İşi
Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Yapılması İşi
Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Laboratuvarı için Cihaz
Alımı İşi
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Paralel Hesaplama Laboratuvarında Kullanılmak
Üzere Cihaz Alımı İşi
2013 Mali Yılında İhalesi Yapılıp, 2014 Mali Yılında Yürütülen İhaleler
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünün Resmi Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla 3
Adet Sürücülü Binek Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Taşımacılığı Hizmet Alımı İşi
Türk-Alman Üniversitesi Öğrenci ve Personeli için 2014 Yılında Pişirme, Servis ve
Dağıtım Hizmetleri ile Malzeme Dahil 4 Kap Öğle Yemeği Hizmeti Satın Alınması İşi
2014 mali yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde Rektörlüğümüz
bağlı birimleri ile akademik birimlerin ihtiyacı olan tüm mal, malzeme, hizmet alımları
ile bakım ve onarım giderleri için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin
d bendi uyarınca yapılan harcama dökümleri aşağıda belirtilmiştir.
53
İhale Usulü
İle Harcama
Doğrudan Temin
Usulü İle Harcama
03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
299.501,04.-
03.4. Görev Giderleri
03.5. Hizmet Alımları
375,31.946.206,10.-
301.076,95.-
03.7. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
03.8. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
05.3. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
06.1. Mamul Mal Alımları
TOPLAM
220.260,79.18.403,81.97.227,22.340.500,80.-
521.465,17.-
1.383.934,12.-
1.361.083,07.-
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı: Geleneksel kütüphane hizmetlerini en
son teknolojik gelişmeler ile destekleyen, kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını ( basılı veya
elektronik ortamda yayın alımları) kısa sürede ve maksimum düzeyde karşılayıp, eğitimöğretim faaliyetlerinin ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarının alt yapısını
oluşturmakla görevlidir.
Kütüphane hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi ve hizmet sürekliliği
çerçevesinde Kütüphane ve Ödünç Yayın Yönergesi 09.12.2014 tarih ve 10 sayılı Senato
Kararıyla onaylanmıştır.
Kütüphane Kaynakları
Basılı Kaynaklar : Kütüphanemize gelen kaynaklar bağış ve satın alma yöntemi ile
sağlanmaktadır. Kütüphanemizde 2014 yılı sonu itibariyle 5153 kitabın kataloglaması,
sınıflaması ve teknik işlemleri tamamlanıp kullanıma sunulmuştur.
Elektronik Kaynaklar : Basılı bilgi kaynaklarının yanı sıra ulusal ve uluslararası
elektronik bilgi kaynaklarının aboneliklerini de gerçekleştirerek koleksiyonuna eklemeyi
hedefleyen kütüphanemiz “Açık Erişim Kaynakları” ve “TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL”
projesi kapsamında üyeliğini gerçekleştirerek e-kaynakları kullanıcıların hizmetine
açmıştır.
E-Kitap sayısı :2573
E-Dergi sayısı :15722
Veri Tabanı :11
KÜTÜPHANENİN SAYISAL BİLGİLERİ
Kütüphane Kaynakları
2014 Yıl Sonu Kitap Sayısı
Tam Metin Veri Tabanı
Bibliyografik Veri Tabanı
Elektronik Kitap
Sayısı
5153
8
2
1
54
Kitap Konuları
Genel
Felsefe, Psikoloji,
Din
Tarihe yardımcı
bilimler
Tarih
Tarih : ABD Genel
Coğrafya,
Antropoloji
Sosyal Bilimler
Siyasal Bilimler
Hukuk
Eğitim
Müzik
Güzel Sanatlar
Dil ve Edebiyat
Bilim
Tıp
Tarım
Teknoloji
Askerlik
Kütüphanecilik
Toplam
KONULARINA GÖRE KİTAP SAYISI
2013 Yıl Sonu
2014 Yılında
Kitap Sayısı
Kütüphane Giren
Kitap Sayısı
0
1
9
75
2014 Yıl Sonu
Kitap Sayısı
1
84
0
8
8
13
0
6
209
3
48
222
3
54
39
71
1276
2
3
1
9
4
4
0
8
2
1
1448
427
268
1997
20
5
33
343
67
55
1
138
7
0
3705
466
339
3273
22
8
34
352
71
59
1
146
9
1
5153
DİLLERİNE GÖRE KİTAP SAYISI
Almanca
İngilizce
Türkçe
Diğer
1418
287
3447
1
2014 YILINDA KÜTÜPHANEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Ödünç Verilen Yayın Sayısı
266
Koleksiyona Eklenen ve Kataloglanan Kitap Sayısı
3705
Koleksiyona Eklenen Tez Sayısı
1
Abone Olunan Online Veritabanı
11
Elektronik Dergi
15722
Elektronik Kitap
2573
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Üniversitede eğitim-öğretim hizmetlerinden yararlanan
tüm öğrencilere çok geniş bir yelpazede hizmet verecektir. Bu kapsamda öğrencilerin kayıt
işlemleri, sınav sonuçlarının takibi, ders programları, diploma, öğrenci belgesi, transkript
(not döküm belgesi) gibi çeşitli evrak ve dokümanların hazırlanması başkanlığın en önemli
hizmetleri içinde yer alacaktır. Ayrıca başkanlık bünyesinde öğrenci işlerine ilişkin Kredi
ve Yurtlar Kurumu, Başbakanlık ve diğer burs veren kurumlarla ilişkilerde
bulunulmaktadır.
55
Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programı uygulayan liselerden mezunlar
için özel kontenjan ayrılmaktadır. Bu kapsamda Almanca eğitim veren ya da Almanca ders
programı uygulayan liselerin belirlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmaları yapılarak okul adları ve kodları tespit
edilmiş ve ÖSYS Kılavuzunda yayınlanmıştır.
2014 yılında Üniversitemize tanıtım amacıyla gelen liselere ve öğrencilerine
tanıtımla ilgili organizasyonlar yapılmış ve tanıtım günleri düzenlenmiştir.
Personel Daire Başkanlığı: Üniversite bünyesinde çalışan personelin memuriyete
girişinden itibaren emekliye sevk edilene kadar geçen süre içinde gerek kademe ve derece
ilerlemesi yoluyla gerekse terfi yoluyla gerçekleşen yükselme, intibak, nakil, maaş, ek
ders, yolluk vb. işlerin yürütülmesinden sorumludur. Ayrıca akademik ve idari personelin
izin, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri, yabancı uyruklu ve sözleşmeli personel işlemleri
bu birimin görevleri arasındadır.
2014 YILI AKADEMİK PERSONEL GÖREVLENDİRMELERİ
Sıra
No
Adı Soyadı
Baş./Bitiş
Tarihi
1
Araş.Gör.
Anıl KÖROĞLU
04.08.2013
31.01.2014
Almanya
2
Araş.Gör.
Adil Selim SAYIN
04.08.2013
31.01.2014
Almanya
3
Prof.Dr.
Aziz TAŞDELEN
04.08.2013
31.01.2014
Almanya
Araş.Gör.
04.08.2013
Ömer Emrullah EGELİĞİ 31.01.2014
Almanya
4
Ülke/Şehir
5
Araş.Gör.
Süheyla Ahsen
TÜRKMEN
04.08.2013
31.01.2014
Almanya
6
Araş.Gör.
Yusuf Sidar ŞAHİN
04.08.2013
31.01.2014
Almanya
7
Araş.Gör.
Faruk POLAT
04.08.2013
31.01.2014
Almanya
Yrd.Doç.Dr.
Can Murat ÜNAL
Prof.Dr.
Zafer ZEYTİN
15.10.2013
15.10.2014
26.12.2013
10.02.2014
8
9
Almanya
Almanya
Gitme Amacı
Biefeld Üniversitesinde
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Biefeld Üniversitesinde
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Biefeld Üniversitesinde
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Biefeld Üniversitesinde
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Biefeld Üniversitesinde
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Biefeld Üniversitesinde
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Biefeld Üniversitesinde
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Bilimsel Çalışmaların
Devamını Sağlamak
Heidelberg Üniversitesinde
Araştırma ve Bilimsel Çalışma
56
10
Araş.Gör.
Sevgin BATUK TURAN
01.02.2014
01.08.2014
Almanya
11
Araş.Gör.
Doğukan DAĞ
01.02.2014
01.08.2014
Almanya
12
Araş.Gör.
Özgür IŞIK
01.02.2014
01.08.2014
Almanya
13
Araş.Gör.
Ahmet YÜKSELTÜRK
01.02.2014
01.08.2014
Almanya
25.02.2014
01.03.2014
Avusturya
07.04.2014
07.04.2014
Ankara
07.04.2014
13.04.2014
Roma
14
15
16
Araş.Gör.
Hüseyin Hayri
NUROĞLU
Yrd.Doç.Dr.
Tolga CANDAN
Doç.Dr.
Ela Sibel BAYRAK
MEYDANOĞLU
17
Araş.Gör.
Yusuf TEKİN
01.05.2014
30.07.2014
Almanya
18
Araş.Gör.
M.Tolga ÖZER
01.05.2014
30.07.2014
Almanya
19
Araş.Gör.
Murat SARIKAYA
01.05.2014
30.07.2014
Almanya
20
Araş.Gör.
Zeynep KURTOĞLU
01.05.2014
30.07.2014
Almanya
21
Yrd.Doç.Dr.
Özgür KULAK
01.05.2014
30.07.2014
Almanya
22
Araş.Gör.
Selcen ALTINBAŞ
01.05.2014
30.07.2014
Almanya
23
Araş.Gör.
Çiydem ÇATAK
01.05.2014
30.07.2014
Yrd.Doç.Dr.
Deniz HERAND
Prof.Dr.
Zafer ZEYTİN
08.05.2014
10.05.2014
09.06.2014
14.08.2014
26
Yrd.Doç.Dr.
Ramazan Barış ATLADI
27
Yrd.Doç.Dr.
Tuba ÇONKA NURDAN
24
25
Almanya
Biefeld Üniversitesinde
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Biefeld Üniversitesinde
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Biefeld Üniversitesinde
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Biefeld Üniversitesinde
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Viyana Üniversitesi
Kütüphanesinde Araştırma
Bilgilendirme Toplantısı
Makale Sunmak Üzere
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Antalya
Kongrede Bildiri Sunmak
Üzere
Almanya
Araştırma Çalışmaları
15.06.2014
15.09.2014
Almanya
Misafir Araştırmacı olarak
Araştırma Faliyetinde
bulunmak
22.06.2014
27.06.2014
İtalya
Çalışma Sunmak Üzere
57
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Araş.Gör.
Nida MALBELEĞİ
Yrd.Doç.Dr.
Tuba ÇONKA NURDAN
23.06.2014
01.09.2014
07.07.2014
11.07.2014
Yrd.Doç.Dr.
14.07.2014
Tuba ÇONKA NURDAN 19.07.2014
Okutman
Sevtap ÖZSEYHAN
AKKÖSE
Okutman
Ulviye KARACA
Okutman
Selahaddin SOYUDOĞRU
Araş.Gör.
Anıl KÖROĞLU
Yrd.Doç.Dr.
Enes BAYRAKLI
Yrd.Doç.Dr.
Osman Nuri ÖZALP
Yrd.Doç.Dr.
Tolga CANDAN
Yrd.Doç.Dr.
Berke ÖZENÇ
Yrd.Doç.Dr.
Esra YİĞİT
Araş.Gör.
Selcen ALTINBAŞ
Araş.Gör.
Çiydem ÇATAK
Araş.Gör.
Sevgin BATUK TURAN
Yrd.Doç.Dr.
Enes BAYRAKLI
Yrd.Doç.Dr.
Tolga CANDAN
Yrd.Doç.Dr.
Tuba ÇONKA NURDAN
Araş.Gör.
Engin ARIKAN
20.07.2014
16.08.2014
20.07.2014
16.08.2014
20.07.2014
16.08.2014
26.07.2014
09.08.2014
27.07.2014
09.08.2014
04.08.2014
15.09.2014
25.08.2014
05.09.2014
01.09.2014
01.09.2015
15.09.2014
31.01.2015
Almanya
Almanca Kursu
Almanya
Toplantı
Bodrum
Yaz Okulunda Düzenleme
Kurulu Üyesi olacağından
Eğitim
Almanya
Hizmet İçi Eğitim
Almanya
Hizmet İçi Eğitim
Almanya
Hizmet İçi Eğitim
Almanya
Akademik Çalışmalar
Almanya
Seminer Programına
Katılmak
Almanya
Misafir Araştırmacı
Almanya
Almanya
Almanya
Araştırma Çalışmalarında
Bulunmak
Doçentlik Çalışmalarını
Yürütebilmek için
Bilimsel Araştırma Yapmak
ve Üniversitenin Dil Kursuna
katılım
Çoruh Üniversitesi Konferans
15.10.2014
Artvin
17.10.2014
15.10.2014
Çoruh Üniversitesi Konferans
Artvin
17.10.2014
15.10.2014
Artvin
Çoruh Üniversitesi Konferans
17.10.2014
24.10.2014 DIŞİŞLERİ
Seçim Gözlemcisi
28.10.2014
BAK.
14.11.2014
Almanya Araştırma Yapmak
15.11.2014
10.12.2014
Almanya Toplantı
13.12.2014
20.12.2014
Dünya Üniversiteler
Malezya
01.01.2015
Münazara Şampiyonası
2014 YILI İDARİ PERSONEL GÖREVLENDİRMELERİ
Sıra
No
Adı Soyadı
Baş./Bitiş
Tarihi
Ülke/Şehir
1
Receb ŞİMŞEK
10.01.2014
Ankara
2
Ayşegül ASTAN ÖZCAN
10.01.2014
Ankara
3
Salih TURAN
22.01.2014
Ankara
Gitme Amacı
YÖKSİS Veri Toplama
Değerlendirme Toplantısı
YÖKSİS Veri Toplama
Değerlendirme Toplantısı
TOKİ Proje Teslimi ve Kadro
Değişiklikleri ile ilgili işlem
yapmak
58
4
Receb ŞİMŞEK
05.02.2014
07.02.2014
Mersin
5
A.Tamer TEKGÜL
03.03.2014
Ankara
6
7
8
19.03.2014
22.03.2014
19.03.2014
Üzeyir KÖÇER
22.03.2014
20.03.2014
Yrd.Doç.Dr.Ahmet YILDIZ
21.03.2014
A.Tamer TEKGÜL
Bilgi teknolojileri Altyapısı ve
Kullanımı Toplantısı
Ulusal Akademik Arşiv
Projesi Açık Erişim Semineri
Antalya
Ankaref-Mikrobilgi Eğitimi
Antalya
Ankaref-Mikrobilgi Eğitimi
Ankara
Elektronik Belge Yönetimi ve
Arşiv Uygulamaları Toplantısı
2013 Yılı Kesin Hesaplarını
MEB ve Maliye Bakanlığı’na
teslim
Marmara Bölgesi Devlet
Üniversiteleri İyi
Uygulamalar konulu toplantı
Mevzuat-UygulamaBirliktelik toplantısı
Mevzuat-UygulamaBirliktelik toplantısı
Anadolu Üniversite
Kütüphaneleri Konsorsiyumu
toplantısı
VI.Yükseköğretim Kurumları
Strateji Geliştirme Daire
Başkanları toplantısı
Kurumsal Açık Erişim
Sistemlerine Veri Giriş
Eğitimi
Üniversite Kütüphanelerini
Yeniden Düşünmek toplantısı
2014 yılı Kadro Çalışmaları
9
Yavuz VURAL
14.04.2014
15.04.2014
Ankara
10
Özgür Ali ŞİRİN
02.05.2014
03.05.2014
Çanakkale
11
Receb ŞİMŞEK
12
Emine ÖZDEMİR
09.05.2014
10.05.2014
09.05.2014
10.05.2014
13
A.Tamer TEKGÜL
10.05.2014
Bursa
14
M.Fatih YILMAZ
21.05.2014
25.05.2014
Antalya
15
Üzeyir KÖÇER
30.05.2014
Ankara
16
A.Tamer TEKGÜL
17
Serpil KARAGÖZ
18
Özgür Ali ŞİRİN
19
20
Doğan YAZGAN
Eser ATALAY
09.06.2014
10.06.2014
06.06.2014
16.06.2014
17.06.2014
22.03.2014
22.03.2014
Çanakkale
Çanakkale
21
Şükrü GÖKCEK
09.07.2014
Ankara
22
Özgür Ali ŞİRİN
09.07.2014
Ankara
Çanakkale Gezisine Rehberlik
Çanakkale Gezisine Rehberlik
Maliye Bakanlığı-Bütçe
Görüşmeleri
Maliye Bakanlığı-Bütçe
Görüşmeleri
23
M.Fatih YILMAZ
09.07.2014
Ankara
Maliye Bakanlığı-Bütçe
Görüşmeleri
24
Doğan YAZGAN
09.07.2014
Ankara
25
Şükrü GÖKCEK
08.08.2014
Ankara
26
Kurtuluş KAYA
08.08.2014
Ankara
27
Özgür Ali ŞİRİN
08.08.2014
Ankara
28
Arzu KARAMURAT
29
Emine ŞAHİN
19.10.2014
24.10.2014
19.10.2014
24.10.2014
Bitlis
Bitlis
Ankara
Ankara
Düzce
Antalya
Antalya
Eğitim Programı
Maliye Bakanlığı-Bütçe
Görüşmeleri
Kalkınma Bak.-Üniversitemiz
2015 yılı Yat.Büt.Gör.
Kalkınma Bak.-Üniversitemiz
2015 yılı Yat.Büt.Gör.
Kalkınma Bak.-Üniversitemiz
2015 yılı Yat.Büt.Gör.
Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi
konulu eğitim
Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi
konulu eğitim
59
30
31
32
33
34
35
19.10.2014
24.10.2014
19.10.2014
Sema AKYÜREK
24.10.2014
13.10.2014
M.Fatih YILMAZ
16.10.2014
13.10.2014
Doğan YAZGAN
16.10.2014
13.10.2014
Özgür Ali ŞİRİN
16.10.2014
08.11.2014
Yrd.Doç.Dr.Ahmet YILDIZ
10.11.2014
Nisa KARABULUT
Antalya
Antalya
Ankara
Ankara
Ankara
İzmir
36
Nurdane ALTUN
07.11.2014
Ankara
37
Doğan YAZGAN
17.11.2014
21.11.2014
Tekirdağ
38
Ayşegül ASTAN ÖZCAN
17.11.2014
21.11.2014
Tekirdağ
39
Nurdane ALTUN
17.11.2014
21.11.2014
Tekirdağ
40
Mehmet Ali AKÇAY
17.11.2014
21.11.2014
Tekirdağ
41
Şükrü GÖKCEK
17.11.2014
21.11.2014
Tekirdağ
42
Kurtuluş KAYA
11.11.2014
Ankara
43
Özge TAŞKIN
11.11.2014
Ankara
44
Bihter ARABACIGİL
11.11.2014
Ankara
45
Emine ÖZDEMİR
17.11.2014
Ankara
46
Arzu KARAMURAT
28.11.2014
Ankara
47
Kurtuluş KAYA
48
Özge TAŞKIN
49
50
Kurtuluş KAYA
Özge TAŞKIN
04.12.2014
05.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi
konulu eğitim
Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi
konulu eğitim
Maliye Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı toplantı
Maliye Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı toplantı
Maliye Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı toplantı
Üniversite Bilgi Yönetim
Sistemi Sempozyumu
Dil Asistanlarının kimliklerini
almak üzere YÖK’e gidecek
Kamuda Yönetici
Yetkinliklerinin Arttırılması
Eğitimi
Kamuda Yönetici
Yetkinliklerinin Arttırılması
Eğitimi
Kamuda Yönetici
Yetkinliklerinin Arttırılması
Eğitimi
Kamuda Yönetici
Yetkinliklerinin Arttırılması
Eğitimi
Kamuda Yönetici
Yetkinliklerinin Arttırılması
Eğitimi
ODTÜ-ASELSAN Merkez
Laboratuvarlar
ODTÜ-ASELSAN Merkez
Laboratuvarlar
ODTÜ-ASELSAN Merkez
Laboratuvarlar
I.Uluslararası Öğrenci İşleri
Kongresi
Devlet Malzeme Ofisi-Satın
Alınan Araç
ASELSAN Merkez
Laboratuvarlar
ASELSAN Merkez
Laboratuvarlar
Kampüs Projeleri
Kampüs Projeleri
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı: Bütçe imkanları dahilinde, öğrencilerin beden
ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, beslenme, çalışma,
dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları
kazanmalarına imkan sağlamaktadır. Öğrencilerin gerek sağlık ve gerekse sosyal
durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine
imkan verecek hizmetler sunulmaktadır.
60
a)Beslenme Hizmetleri
Üniversitemiz Yemekhanesinde; mensuplarımıza 4 kap menülerden oluşan öğle
yemeği hizmeti sunulmaktadır. Taşımalı usul ile sunulan yemek hizmeti Ocak ayının
başından itibaren gerekli alt yapı oluşturularak Üniversitemizde yerinde üretim şeklinde
verilmeye başlanmıştır.
Üniversitemizde sağlıklı beslenmeye yönelik hizmetin her aşamasında besin,
personel, fiziksel alan ve araç-gereçlerin temizlik ve hijyeni, yiyecek maddelerinin
hazırlama, pişirme ve servisi ilkeleri doğrultusunda tüketime sunulması, besin güvenliğinin
sağlanması ve kalite sistemlerinin kurulması amacıyla başkanlığımız bünyesine Ocak
ayının başından itibaren diyetisyen dâhil edilmiştir.
Üniversitemiz öğrenci ve personeli için pişirme, servis ve dağıtım hizmetleri ile
malzeme dâhil 4 kap öğle yemeği, 4734 sayılı kamu İhale mevzuatına uygun şekilde
hizmeti satın alımı şeklinde karşılanmıştır. 2014 mali yılında yemek yiyenlerin sayıları ve
yemek fiyatları aşağıda verilmiştir.
2014 Yılı Yemek Fiyatları
Öğrenci
Ek Göstergesi 3000 (3000 hariç)' e kadar olan personel
Ek Göstergesi 3000 ve 3600' e kadar olan personel
Ek göstergesi 3601 üzeri olan personel
Misafir, Harici Kurum ve Şirket Çalışanları
Fiyat
2,50.-TL
2,50.-TL
3,00.-TL
4,00.-TL
7,00.-TL
TOPLAM
Miktar(adet)
20556
11386
2055
873
396
35266
b) Barınma Hizmetleri
Üniversitemize ait bir yurt bulunmamakta olup öğrencilerimiz barınma
ihtiyaçlarını, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları veya diğer özel yurtlarda kalarak ya da
kendi imkanlarını kullanarak karşılamaktadırlar.
Yerleşkemize yakın Kavacık ve Çavuşbaşı bölgelerinde yurt binası olabilecek
binalar araştırılarak, bunlardan kiralanarak yurda dönüştürülmesi imkânı olanların
değerlendirilmesi için T.C. Gençlik Ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu yetkilerine durumları ve konumları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından mülkiyeti
hazineye ait İstanbul İli, Beykoz İlçesi Merkez Mahallesinde bulunan 431 ada 1 parsel
numaralı 28.960,00 m2 arazi üzerine öğrenci yurdu ve sosyal tesis yapılmak üzere
Üniversitemize tahsis edilmiştir. Bu arazi üzerine yurt ve sosyal tesis yapılması için gerekli
izinlerin alınması için çalışmalar başlatılmıştır.
61
c) Sağlık Hizmetleri
Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin sağlıkla ilgili küçük müdahalelerini,
tansiyon, şeker, ateş ölçümü yapabilmek için sarf malzemeler ile tansiyon aleti, şeker
ölçüm cihazı, ateş ölçer gibi tıbbi malzemeler alınmıştır. Rektörlük, fakülteler ve
yemekhane binalarına ilk yardım çantaları konuşlandırılmıştır.
Başkanlığımız bünyesinde yer alan 1 başkan ve 2 bilgisayar işletmeninin İstanbul
Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Temek İlk Yardım Kursuna katılmaları sağlanmıştır.
Böylece başkanlığımızdaki personelin %75’inin sertifikalı temel ilk yardımcı olmaları
sağlanmıştır.
d) Spor Hizmetleri
Üniversitemiz girişinde 608 m2 öğrencilerimizin basketbol, voleybol, tenis gibi
sportif faaliyetleri için kullanılmak üzere çok amaçlı spor sahası ile bir adet 800 m2 toprak
futbol sahası bu sene hizmete alınmıştır. Derslikler binasına masa tenisi kurularak bu
branşta spor yapma imkanları sunulmuştur.
Futbol Sahamız
Basketbol Sahamız
Üniversitelerarası Spor Federasyonun düzenlediği kayak yarışmalarında
üniversitemizi sportif alanda başarıyla temsil eden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
lisanslı kayakçısı Hukuk Fakültesi öğrencimiz İrem KORKMAZ, 28 Şubat 2014 tarihinde
Bursa Uludağ’da düzenlenen Snowist Üniversiteler Türkiye Şampiyonası, Snowist 2.
Etabında (Büyük Slalom Lisanslı Bayan Kayak) üçüncü olmuştur.
2014-2015 eğitim öğretim dönemi güz dönemi birimler arası halı saha turnuvası
7 takımın katılımıyla başlatılmış olup, müsabakaların yarısından fazlası tamamlanmıştır.
62
e) Kültür Hizmetleri
Başkanlığımızca öğrencilerimizin mesleki, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve
sosyal niteliklerinin geliştirilmesi amaçlarıyla etkinlik düzenleyecek ve faaliyet yürütecek
öğrenci kulüplerinin kuruluş ve işleyişini düzenleyen bir yönerge taslağı hazırlanarak
senatoya sunulmuştur. Türk-Alman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Öğrenci Kulüpleri Yönergesi 30.05.2014 tarih ve 2014/26 karar sayısı ile Üniversite
Senatosunda kabul edilmiştir.
Üniversitemiz öğrencilerinin kültürel ve sosyal gelişmelerine katkı sağlamak üzere
21-22 Mart 2014 tarihinde Çanakkale İli Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkına bir gezi
düzenlenmiştir.
Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle, Çanakkale Zaferi’nin 99. Yılı ve 18
Mart Şehitleri Anma Günü’nde Üniversitemiz yemekhanesinde 'Çanakkale Menüsü'
dağıtıldı. Buğday çorbası, hoşaf ve ekmekten oluşan menü öğle yemeğinde ücretsiz
sunulmuştur. Türk-Alman Üniversitesi mensupları ‘Çanakkale Menüsü ’ne yoğun ilgi
göstermiştir.
Öğrencilerimizce, 08 Mart’ta Dünya Kadınlar günü etkinliği düzenlenmiştir.
Derslikler yanındaki çimenlik alanda bu etkinlik müzik eşliğinde coşkulu bir şekilde
kutlanmıştır.
30 Mayıs 2014 tarihinde tüm mensuplarımızın katılımına açık İstanbul Boğazı gemi
gezisi Üniversitemiz Rektörlüğünce düzenlenmiştir.
f) Diğer Hizmetler
Üniversitemiz öğrencilerin ulaşım sorunlarının çözümü için İETT İşletmeleri Genel
Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmıştır. Aynı zamanda İETT’nin saha amirleri ile bire bir
görüşmeler yapılarak öğrencilerimizin sabah giriş ve akşam çıkış saatleri için otobüs
tahsisleri sağlanmıştır. İETT’nin 15F numaralı Beykoz-Kadıköy hattının kalkış ve varış
durakları Şahinkaya Garajına uzatılmıştır. Günde 16 araç ile ortalama 10 dakikada
aralıklarla 64 sefer yapan tüm 15F hattının bütün otobüslerinin Üniversitemizin durağından
geçmesi sağlanarak ulaşım sorunu büyük ölçüde çözülmüştür.
2014-2015 eğitim öğretim dönemi başında öğrencilerimizin faydalanması için
deneme amaçlı ring servis hizmeti başlatılmış ancak yeterli talep olmaması nedeniyle
devam ettirilmemiştir.
63
Öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatları sırasında Üniversitemizin çeşitli
birimlerinde kısmi zamanlı işlerde görev almaları sağlanarak iş hayatına dair tecrübeler
elde etme olanağı sunulmaktadır. Bu şekilde çalışmalarına karşılık elde ettikleri gelir ile bir
nebze de olsa eğitim öğretim harcamalarına katkı elde etmeleri sağlanmaktadır. İlgili
çalışmalar karşılığında öğrencilerimize 6.564,60.- TL ödeme gerçekleştirilmiştir.
Üniversitemiz bünyesinde Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci
Çalıştırma Usul ve Esasları uyarınca aşağıdaki birimlerimizde asistan öğrenci olarak iş
imkânları sunulmuştur.
ÇALIŞTIRILAN BİRİM
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
Personel Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Toplam
ÇALIŞAN
SAAT
563
165
157
98
75
120
90
52
1320
ÇALIŞTIRILAN
ÖĞRENCİ SAYISI
7
2
1
1
1
1
1
1
15
Üniversitemiz tarafından kiraya verilen kantinin, işletmecisinin fiyatlarının
komisyonca tespiti, elektrik, su, kira bedellerin tahsili gibi faaliyetlerinin takibi, denetim ve
kontrolü başkanlığımız tarafından yürütülmüştür. Kantinde 211 adet ürünün satışı
yapılmaktadır.
Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının
karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı
olmalarını sağlamak, Üniversite yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim
kurmak suretiyle beklenti ve isteklerini yönetim organlarına ileterek eğitim-öğretim
konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla bir öğrenci konseyi yönerge taslağı
hazırlanarak Senatoya sunulmuştur.
Bu amaçla hazırlanan; “Türk-Alman Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçimleri ve
Öğrenci Konseyi Seçim Kurullarının Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge” 09.12.2014 tarih
ve 2014/45 karar sayısı ile Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.
Türk-Alman Üniversitesi Tanıtım Günlerinde stand açılarak aday öğrencilere ve
ailelerine Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı tanıtma faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Konrol Kanunu
ve "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te
belirlenen stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütlerini geliştirme,
yönetim bilgi sistemi ve mali hizmetler fonksiyonlarını yürütmektedir.
Daire Başkanlığımız, bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha etkin, verimli ve kaliteli
kamu hizmeti sunmak için bu alandaki gelişmeleri takip etmektedir. İlgili yıl içerisindeki
faaliyetleri (faaliyet raporu, performans programı, kurumsal mali durum ve beklentiler
64
raporu, Üniversitemizin aylık gelir-gider durumunu içeren grafikler ve diğer eğitim
dokümanları) Başkanlığımız web adresinden Harcama birimlerine ve kamuoyuna
duyurulması sağlanmaktadır.
Başkanlığımız ayrıca bütçe ödenek teklif aşamasından, harcama aşamasına kadar ve
yıl içerisinde yapılan bütçe işlemleri (aktarma, ekleme, revize vb.) Maliye Bakanlığı Bütçe
ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş e-bütçe sistemi üzerinden
yapmaktadır.
Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinde Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan say2000i sistemi ve harcama birimleri ile ödemeyi gerçekleştiren muhasebe
birimimiz arasında güvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlanmasını
hedefleyen ve say2000i sisteminin fonksiyonları ile birlikte Kamu Mali Yönetimine katkı
sağlayan Harcama Yönetim Sistemi ve Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.
Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün kurumsal ağı üzerinden uygulama hizmeti alan
Başkanlığımız, kurumsal ağdan çıkartılarak, güvenli sanal ağ ile internet üzerinden
uygulamalara (say2000i) erişmesi için gerekli çalışmaları yaparak, say2000i siteminin ilgili
modüllerini Harcama birimlerimizin kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmıştır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9’uncu maddesi ile Devlet
Planlama Müsteşarlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulan Kamu İdarelerinde Stratejik
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu İdareleri için Stratejik
planlama Kılavuzu paralelinde Üniversitemiz 2014-2019 Stratejik Planı hazırlanması
kapsamında alt çalışma komisyonları kurulmuş, mevcut durum analizi yapılmış, stratejik
amaç-hedeflerin tespiti için çalışmalar ve dış paydaşlarla görüşmeler yapılmıştır.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41’inci maddesi ile Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince
Üniversitemizin 2013 yılı faaliyet raporu hazırlanmıştır. İdare Faaliyet Raporu
Üniversitemiz ve Dairemiz web sayfasında yayımlanmış; Sayıştay Başkanlığına
verilmiştir.
Başkanlığımız web sitesinden (www.tau.edu.tr/sgdb) Üniversitemizin harcama
birimlerinin mali iş ve işlemleri için ihtiyaç duyacakları bilgilerin yayınlanmasına devam
edilmekte ve Mali konularda düzenleme ve kararların uygulanması noktasında
uygulamalara açıklık getirici ve yönlendirici bilgilendirmeler yapılarak Harcama
birimlerine danışmanlık desteği verilmiştir.
Yükseköğretim Kurumu Denetim ve Değerlendirme Rehberi kapsamında harcama
birimlerinden gelen veriler konsolide edilerek tasniflenmiştir.
1 Sıra Nolu 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde belirtilen usul
ve esaslara göre ve harcama birimlerinden alınan teklifler doğrultusunda Ayrıntılı
Finansman Programı icmali hazırlanarak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne
gönderilmiştir.
AFP’ ye uygun olarak üçer aylık dönemler halinde ve öz gelir gerçekleşmeleri
paralelinde ödeneklerin serbest bırakılması işlemleri yapılmıştır. 2014 yılı içerisinde 136
ödenek gönderme, 49 tenkis işlemi yapılmıştır.
65
Harcama birimlerinin talebi üzerine, 5018 sayılı Kanun, 2014 yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu ve diğer mevzuatlar çerçevesinde % 20 oranın altında kalan ve üst
yöneticinin yetkisinde bulunan 4 adet, % 20 oranının üstünde olan ve Maliye Bakanlığı
yetkisinde olan 1 adet kurum düzeyinde aktarma yapılmıştır. Yıl içerisinde tertiplere göre
yedekten aktarmalar ;
01-Personel Giderleri
02-SGK Devlet Primi Gid.
03-Mal ve Hizmet Alımları
06-Sermaya Giderleri
TOPLAM
905.000,00
162.000,00
1.067.000,00
2014 yılı içerisinde harcama birimleri ihtiyaçları için likit karşılığı 7 ödenek kaydı,
gelir fazlası karşılığı 4 ödenek kaydı işlemleri yapılmıştır.
2014 yılında kurumumuzun elde ettiği, örgün öğretim, lojman, kantin ve kafeterya
kira gelirleri gibi öz gelirlerin gerçekleşmeleri takip edilerek mevzuat doğrultusunda ilgili
tertiplere ödenek kaydı yapılmıştır.
5018 sayılı Kanunun 30’uncu maddesine göre Üniversitemiz 2014 yılı bütçesinin ilk
altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aylık döneme ilişkin beklenti ve hedefleri içeren
2014 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak dairemiz web
sayfasında kamuoyuna açıklanmıştır.
2015-2017 dönemi Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberlerinde belirtilen
ilke ve esaslara göre harcama birimlerinin bütçe tekliflerini hazırlamaları konusunda
gerekli işlemler yapılmıştır. Harcama birimlerinin cari bütçe teklifleri alınmış ve
Üniversitemiz cari bütçe teklifi oluşturulmuştur.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığınca harcama birimlerinden alınan yatırım bütçe teklifleri ile ilgili toplantı
yapılarak yatırım bütçe teklifi oluşturulmuş. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve
Kalkınma Bakanlığında cari bütçe ve yatırım bütçesi ile ilgili görüşmeler yapılmıştır.
2014 yılına ilişkin toplu projelerin detay programı yapılmıştır.
2014 yılı Üniversitemiz Yatırım gerçekleşmelerine ilişkin olarak 3’er aylık
dönemlerde yatırım gerçekleşme raporu hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına ve İlimiz
Valiliğine gönderilmiştir.
2014 yılında gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi,
emanet işlemlerinin yapılması ve diğer mali işlemlerin kayıt altına alınması ve
raporlanması gibi muhasebe hizmetleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği, Muhasebe Yetkilisi adaylarının Eğitimi, Sertifika verilmesi ile Muhasebe
Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu Zararlarının
Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Ön Ödeme Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Taşınır Mal
Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür.
66
Üniversitemizin 2013 yılı Kesin Hesabı, 5018 sayılı Kanunun 42’inci maddesine
dayanılarak hazırlanan ve 26.04.2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bütçe uygulamasına esas muhasebe kayıtları dikkate
alınarak hazırlanmış ve Maliye Bakanlığı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğince çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri
ve 5018 sayılı Kanunun 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 18.01.2007 tarihli
ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde 3’ er aylık dönemlerde gelen Tüketim malzemeleri çıkışları, Bağış, devir gibi
taşınır hareketlerine ilişkin muhasebe kayıtları yapılmış, yıl sonunda harcama birimleri
taşınır yönetim hesap cetvelleri ile muhasebe kayıtlarının karşılaştırılması yapılmıştır.
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde 2014 yılında 2973 adet
yevmiyenin kayıt ve kontrol işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler neticesinde
Üniversitemiz harcama birimlerince tahakkuk ettirilen Personel giderleri, Sosyal Güvenlik
Primleri, Mal ve Hizmet Alımları, Transferler, Sermaye Giderlerine ilişkin ödemeler
yapılmış, bu ödemeler neticesinde yapılan vergi, sosyal güvenlik, icra gibi kesintilerde
süresinde ilgili yerlerine gönderilmiştir. Ödeme emri belgesi ve eki belgeler, 5018 sayılı
Kanunun 61’inci maddesinde belirtilen yetki çerçevesinde ve yasal süresi içinde kontrol
edilmiştir. Ödemeler nakit mevcuduna, ödemede öncelik durumuna ve muhasebe
kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmıştır.
Daire Başkanlığımız yılı içerisinde yapılan tahsilat, Parasal Sınırlar Tebliğinde
belirtilen limiti aşan kasa fazlasının bankaya hesabına yatırılması, Üniversitemizce yapılan
ihalelerde Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine
getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan
istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanarak alınan teminat mektubu işlemleri ve iadeleri
işlemleri vezne tarafından yapılmaktadır.
2014 yılında Harcama birimlerinden gelen ihale kapsamındaki satın alma ve hakediş
evrakları, doğrudan temin kapsamındaki ön ödeme ve satın alma evrakları, elektrik, su,
telefon gibi giderlere ait evraklar Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Ön Ödeme usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve diğer
mevzuatlarda belirtilen hükümlere istinaden yasal süresi içerisinde kontroller yapılarak,
tespit edilen hata ve noksanlıklar düzeltilmek üzere ilgili birime iade edilmiş, hatası
olmayan ve düzeltilenler Say2000i sisteminde onaylanarak ilgili hesaplara ödenmiştir.
Bilimsel Araştırma Projelerine ait kayıtlar tutulmuş, evrakların Say2000i sistemine
girişi yapılarak ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
Üniversitemizin vergi sorumlusu sıfatıyla kestiği G.Stopaj, KDV Tevkifat, Sözleşme
Damga ve diğer vergiler ilgili aylarda Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğüne beyan edilmiş
ve ödemesi yapılmıştır.
Harcama birimlerinden gelen tahakkuk fişleri muhasebe kayıtlarımızla
karşılaştırılarak Sosyal Güvenlik Kurumunun, Muhasebe emanet hesaplarında bulunan
Sendika aidatları, Kefalet aidatları ilgili hesap numaralarına gönderilmiştir.
Üniversitemiz akademik ve idari personeline ait maaş verileri her ay harcama
birimlerinin verileri doğrultusunda güncellendikten sonra Daire Başkanlığımıza gelen
maaş, ek ders, sınav ücreti gibi tahakkuk fişlerinin gerekli kontrolleri yapılıp, Say2000i
67
sisteminden onay aşaması ve muhasebeleştirme işlemi yapılarak ilgililerin banka
hesaplarına aktarılmak üzere gönderme emri ile anlaşmalı bankaya gönderilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71’inci Maddesi, Kamu
Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 16 sıra Nolu
Muhasebat Tebliğindeki hükümlerden hareketle mevzuata aykırı işlem, ihmal sonucunda
Kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olan durumlar, Üniversitemiz
personelinden aylıksız izne ayrılma istifa gibi durumlarda yapılan yersiz ödemeler ilgili
borç tahakkukları yapılarak tebliğ ve tahsilat süreci takip edilerek ilgili borç dosyaları
kapatılmıştır.
Muhasebe servisimiz ayrıca Üniversitemiz personeline ait Emekli Sandığı
keseneklerine ait emanet hesapları ile Harcama birimlerinden gelen bildirgeler ve yine
sigorta primlerine ait tahakkuk fişleri ile ilgili emanet hesabını karşılaştırarak Emekli
Sandığı ve SGK’nın hesabına gönderilmek üzere gönderme emri ile anlaşmalı bankaya
göndermiştir.
2014 yılında Ön mali kontrol faaliyetleri, 5018 sayılı Kanun ve İç Kontrol ve Ön
Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile Üniversitemizin Ön Mali Kontrol İşlemleri
Yönergesi uyarınca, Harcama birimlerimizden gelen 1 adet (Yabancı Diller Yüksekokulu
İnşaatı) taahhüt ve sözleşme tasarısı Ön mali kontrole tabi tutulmuş ve kontrol edilen
taahhüt ve sözleşme tasarılarına uygun görüş verilmiştir.
Üniversitemiz Merkez, Taşra ve Döner Sermaye teşkilatında görevli personele 2014
yılında ödenecek yan ödeme, özel hizmet ve diğer tazminatları gösteren cetveller ön mali
kontrole tabi tutulmuş ve buna bağlı hazırlanan Yük ve Kadro Formları hazırlanarak
Maliye Bakanlığına süresinde gönderilmiştir.
2547 sayılı Kanunun 34’üncü maddesi gereğince sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim
elemanı olarak Üniversitemizde çalışmaları uygun görülen öğretim elemanlarının 2014 yılı
sözleşmeleri kontrole tabi tutulmuştur.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı: Üniversitenin fiziki yapılanmasına ilişkin
planlama ve uygulama faaliyetleri ile teknik ihtiyacının karşılanmasına dönük sorumluluk
üstlenen, bina yapım, bakım ve onarım işlerini yapan birimdir. Genel olarak planlama ve
uygulama sürecinin etkinliğinin arttırılması ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda
bulunmak amacı hedeflenmiştir.
Üniversitemize öğrenci yurdu ve sosyal tesis yapılmak üzere tahsis edilmiş 28.960
m2 yüzölçümlü taşınmazla ilgili olarak çalışmalar başlatılmış, tarım dışı amaçlı kullanım
için gerekli evraklar tamamlanarak İl Toprak Koruma Kuruluna değerlendirme yapması
amacıyla ulaştırılmıştır. Yurt Binası ile ilgili olarak ön tasarım çalışmaları Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanlığınca yapılmaktadır.
Üniversitemize bağışlanan laboratuvar binamız 160 m2 olup, yıl içinde kullanılmaya
başlanmıştır.
Laboratuvar Binamız
68
2014 YILI YATIRIM UYGULAMALARI:
Üniversitemiz 2014 yılı yatırım programında yer alan projelerimiz, eğitim sektöründe
(5) adet projeden oluşmaktadır. Toplam proje tutarı 157.250.000,00.- TL.’dir.
Üniversitemiz yatırımları için, 2014 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam
20.500.000,00.- TL. ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneğin yıl sonu itibarıyla 1.614.298,64.TL.’si kullanılmıştır.
Eğitim Sektörü:
1) 2014H030530 Çeşitli İşlerin Etüd Projesi
Projenin 2014 yılı ödeneği: 750.000,00 TL.
Projenin 2014 yılı kesin harcaması: 111.510,00 TL.
Eğitim faaliyetleri devam eden Üniversitemize önümüzdeki yıl yeni katılması planlanan
akademik ve idari personel ile öğrenciler dikkate alındığında mevcut Geçici Kampüs
Binalarımızın yeterli olmayacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle Başkanlığımız 2.Etapta
yapılması planlanan Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası ile ilgili çalışmalara hızla
başlayarak, uygulama proje çalışmalarını tamamlamıştır. 01.12.2014 tarihinde ihalesi
yapılan Yabancı Diller Yüksek Okulu Binasının Mimari ve Statik uygulama projeleri ile
Mekanik ve Elektrik Tesisatı uygulama projeleri hazırlatılmıştır.
2) 2011H037020 Kampüs Altyapısı Projesi
Projenin 2014 yılı ödeneği: 1.000.000,00 TL.
Projenin 2014 yılı kesin harcaması: 85.105,75 TL.
Üniversitemiz ana kampüs projesi 2. Etabında bulunan binaların Zemin Etüdü
harcamalarıyla, mevcut kampüs binalarında depolama alanlarının yetersizliği dolayısıyla
depo ve arşiv ihtiyacının karşılanması için konteyner alımları gerçekleştirilmiştir.
Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin keyifli zaman geçirebileceği kameriye yapımı yıl
içerisinde tamamlanmıştır.
Geçici Depo ve Arşiv Binamız
69
Kameriye
3) 2014H050230 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Projenin 2014 yılı ödeneği: 500.000,00 TL.
Projenin 2014 yılı kesin harcaması: 104.028,80 TL.
Üniversitemiz öğrencilerinin sportif faaliyetlerini gerçekleştirmesi amacıyla toplam 1658 m2 alana
sahip futbol ve basketbol sahamız yıl içinde hizmete girmiştir.
Futbol Sahamız
Basketbol Sahamız
70
4) 2011H037030 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Projenin 2014 yılı ödeneği: 13.500.000,00 TL.
Projenin 2014 yılı kesin harcaması: 34.220,00 TL.
Toki I. Etap İnşaatı (54.838 m2)
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü arasında
21/11/2013 tarihinde imzalanan protokolün 5. maddesi gereğince, 26/12/2013 tarihinde
TOKİ’ye 11.700.000,00.- TL. avans ödemesi yapılmıştır. Protokol kapsamında TOKİ
tarafından Hilmi Güner Mim. Müh. Müş. Ltd.Şti ye ihale edilen uygulama projeleri ile
ilgili olarak yıl içerisinde gerek Beykoz yerleşkemizde gerek Ankara’da yapılan
toplantılara aktif katılım sağlanmış, projelendirilen binaların daha etkin ve verimli
kullanımı amacına yönelik müellif firma tarafından yapılan çalışmalara destek
sağlanmıştır. Ayrıca resmi kurumlar nezdinde yapılan girişim ve çalışmalar sayesinde tüm
projelerimiz Beykoz Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul 6 Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan onay alarak Çevre Koruma Kuruluna
gönderilmiştir. Söz konusu proje çalışmaları devam etmekte olup, TOKİ tarafından müellif
firma ile yapılan sözleşme kapsamında 2015 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir.
I. Etap Projemizin proje çalışmaları TOKİ kontrolünde devam etmekte olup, projemize ait
görsellerimiz;
71
Yabancı Diller Yüksek Okulu İnşaatı (9.306 m2)
Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası ile ilgili zemin etüdü, alt yapı ve uygulama proje
çalışmalarını 2014 yılında tamamlanmış olup, 01.12.2014 tarihinde ihalesi yapılmıştır.
Yabancı Diller Yüksek Okulu Binasının 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında hizmete
alınması hedeflenmektedir.
Yabancı Diller Yüksek Okuluna ait görsellerimiz;
5) 2014H030540 Muhtelif İşler
Projenin 2014 yılı ödeneği: 4.750.000,00 TL.
Projenin 2014 yılı kesin harcaması: 1.279.434,09 TL.
Bilgi Teknolojileri









Üniversitemiz bilgi işlem merkezinde, Mühendislik ve Fen Fakültesi
Laboratuvarlarındaki eğitim-öğretim için gerekli olan SolidWorks yazılım lisansı
alımı,
Üniversitemiz bilgi işlem merkezinde, Mühendislik ve Fen Fakültesi
Laboratuvarlarındaki eğitim-öğretim için gerekli olan Matlab yazılım lisansı alımı,
Akademik ve idari personelin kullanımı için 15 adet dizüstü bilgisayar alımı,
Akademik ve idari personelin kullanımı için 20 adet masaüstü bilgisayar alımı,
Mühendislik fakültesi çizim laboratuvarında kullanılmak üzere 24 adet tümleşik
bilgisayar alımı,
Akademik ve idari personelin kullanımı için 15 adet dizüstü bilgisayar alımı,
Akademik ve idari personelin kullanımı için 10 adet masaüstü bilgisayar alımı,
Üniversitemiz dayanıklı taşınırların kayıt altına alınması işlemlerinde kullanılmak
üzere Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi alınması,
Rektörlük Makamında kullanılmak üzere 1 adet dizüstü bilgisayar alınması,
72





Personel Daire Başkanlığında kullanılan personel maaş takip programı
güncellenmesi,
Üniversitemiz bilgi işlem merkezinde, Mühendislik ve Fen Fakültesi
Laboratuvarlarındaki eğitim-öğretim için gerekli olan LabVIEW yazılım lisansı
alımı,
Üniversitemiz birimlerinde kullanılan Microsoft ürünlerinin yıllık lisansının
yenilenmesi,
Rektör Yardımcısı Makamında kullanılmak üzere 1 adet masaüstü ve 1 adet dizüstü
bilgisayar alınması,
Rektörlük Makamında kullanılmak üzere 1 adet dizüstü bilgisayar alınması,
Makine Teçhizat Alımı














Mühendislik Fakültesi Malzeme, İmalat ve Ölçüm Lab. Kullanılmak üzere
cihaz alınması,
Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere mobilya alınması,
Mühendislik Fakültesinde kullanılmak üzere Hidrolik ve Pnömatik eğitim seti
alınması,
Üniversitemiz resmi hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet araç alımı,
Mühendislik Fakültesi Malzeme, İmalat ve Ölçüm Lab. Kullanılmak üzere saf
su depolama tankı, saf su cihazı ve ultra saf su cihazı alınması,
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında kullanılmak üzere mobilya
alınması,
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Bölümü Elektronik Lab. Tezgah sistemi
alınması,
YDYO hazırlık sınıflarında kullanılmak üzere 60 adet masa ve 90 adet sandalye
alınması,
Üniversitemiz Mühendislik, Hukuk ve İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin
dersliklerinde kullanılmak üzere amfi sıra ile öğretmen masası alınması,
Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere mobilya alınması,
Konferans Salonunda kullanılmak üzere 2 adet salon tipi, 1 adet duvar tipi
klima alınması,
Hazırlık ve lisans dersliklerinde kullanılmak üzere 5 adet projeksiyon cihazı
alınması,
Mühendislik Fakültesi Elektronik Laboratuvarı için 20'şer adet Güç Kaynağı,
Masa Tipi Multimetre, Sinyal Üreteci, Osiloskop alınması,
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Paralel Hesaplama Laboratuvarında
Kullanılmak Üzere Cihaz alınması,
Basılı Yayın Alımı




Hukuk fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin ihtiyacı olan 22 adet kitap
alınması,
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında kullanılmak üzere BeckOnline elektronik yayın alınması,
Üniversitemiz kütüphanesine 73 adet kitap alınması,
Üniversitemiz kütüphanesine 423 adet kitap alınması,
73




Üniversitemiz kütüphanesinde kataloglama ve sınıflama sisteminde kullanılmak
üzere “Library of Congress Classification Web Online” elektronik yayın
alınması,
Üniversitemiz kütüphanesinde eğitim-öğretim amacıyla öğretim üyeleri ve
öğrenciler tarafından kullanılmak üzere “Kazancı Bilgi Bankası” elektronik
yayın alınması,
YDYO hazırlık sınıflarında kullanılmak üzere 66 adet kitap alınması,
Üniversitemiz kütüphanesine 1261 adet kitap alınması,
Bakım Onarım

Derslikler Binası çatı tadilatı yaptırılması,
işleri yaptırılmıştır.
Özel Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler:
Özel sektör/sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen projeler henüz yoktur.
Tamamlanan Projeler:
Prefabrik Derslik ve Ofis İnş. (3500 m2)
74
2. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI
2.1. DEVAM EDEN PROJELER
2.1.1. KAMU YATIRIM PROJELERİ
Üniversitemizin 2014 Yatırım Programı aşağıdaki tabloda verilmektedir.
PROJE NO
PROJE ADI
YER
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA
BİTİŞ YILI
PROJE
TUTARI
TOPLAMI
2013 SONUNA
KADAR TAHMİNİ
KÜMÜLATİF
HARCAMA
2014
YATIRIMI
TOPLAMI
SEKTÖRÜ: Eğitim-Yüksek Öğretim
A-ETÜD PROJE İŞLERİ TOPLAMI
b)2014 yılından sonraya kalanlar
İSTANBUL
Etüd-Proje ve Müş.
2014-2016
2.000
---
750
2011H037030
Çeşitli İşlerin Etüd Projesi
B- DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
b)2014 yılından sonraya kalanlar
Derslik ve Merkezi Birimler
İSTANBUL
2011-2017
140.000
364
13.500
2011H037020
Kampüs Altyapısı
İSTANBUL
İnş.+Don. TOKİ I. Etap
(75306 m2)
Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz,Y
ol,Isı Mrk.,Art., Trf,Tlf.
2011-2016
10.000
51
1.000
2014H030540
C-YENİ PROJELER TOPLAMI
a)2014 yılında bitenler
Muhtelif işler
İSTANBUL
B.On.-Tad.,Mak.
Teç.,Bil.Don.Yaz.Alt.
Bak.On.,İd.Yen.,Küt.Yay.
Al.,Taşıt
2014-2014
4.750
---
4.750
2014H050230
SEKTÖRÜ:Eğitim-Beden Eğ. Ve Spor
C-YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2014 yılında bitenler
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
İSTANBUL
İnş. (1 Bas.Vol.Sh., 1 Tenis
K., 1 Mini Fut.Sh.)
2014-2014
500
---
500
157.250
415
20.500
2014H030530
TOPLAM
75
2014 YILI PROGRAM REVİZYONU
SETÖRÜ
PROJE SAHİBİ
PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ
: YÜKSEKÖĞRETİM
: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
(BİN TL.)
2014 YILI REVİZE PROGRAMI
2014 YILI PROGRAMI
PROJE NO
2011H037030
PROJE ADI
Derslik ve Merkezi
Birimler
BAŞLAMA
BİTİŞ
YILI
2011-2017
KARAKTER.
PROJE
TUTARI
2013 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
2014 YILI
YATIRIMI
BİTİŞ
YILI
KARAKTER.
PROJE
TUTARI
2014 YILI
YATIRIMI
İnş.+Don.
TOKİ I. Etap (75306 m2)
140.000
17.624
13.500
2017
İnş.+Don.
TOKİ I. Etap (54838 m2)
Yabancı Diller YO
(9306 m2)
129.891
13.500
(1)Yabancı Diller YO işinin maliyeti, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 6. Maddesi gereğince ödenekleştirilmeyen finansman karşılığı olarak 2014 yılına devreden
likit karşılığı ödenekten karşılanacaktır.
76
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Üniversitemize bağlı harcama birimlerinin ön mali kontrole tabi mali karar ve
işlemleri ve üst yönetici tarafından verilen ilave mali karar ve işlemleri kapsar.
Bu doğrultuda uygulanacak olan ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar 30.05.2014
tarihli senato kararıyla kabul edilmiştir.
Üniversitemizin tüm harcama birimlerinde ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı iç
kontrol alt biriminde yapılan kontroller ile ön mali kontrol görevi etkin bir şekilde yerine
getirilmektedir.
Harcama Birimlerinin işlemleri gereği ortaya çıkan gelir, gider, varlık ve
yükümlülüklerine ilişkin mali Karar ve işlemler idarenin bütçesi, bütçe tertibi kullanılabilir
ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve
diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde kullanılması yönlerinden birimimize gönderilen belgeler üzerinde incelenir ve
neticesi yönetmeliklerle tespit edilmiş süreler içerisinde bildirilir. Uygulamada zorunlu
görüş yazısı düzenlememiz gerekenlerin dışında olumlu bulunulanlar; “Kontrol Edilmiş ve
Uygun Görülmüştür” şerhi düşülerek harcama birimine gönderilir. Olumsuz bulunulanlar ile
eksiklikleri olanlar gerekçeli yazılı görüş bildirilmek suretiyle belgelerle birlikte harcama
birimine gönderilir. Uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından
gerçekleştirilen işlemlerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca kayıtları tutulur ve iç - dış
denetime sunulmak üzere saklanır.
2013 yılında üç adet iç denetçi
yapılmamıştır.
kadrosu
ihdas edilmiş olup, henüz atama
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.12.2013 tarihli ve
10775 sayılı yazısı ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çalışmaları
hazırlıklarına başlanılmıştır.
77
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlama Tebliğinde Üniversitemizin Stratejik
Plan çalışmalarının kapsayacağı dönem “2014 – 2018” olarak belirtilmektedir. Bu kapsamda
Üniversitemiz Stratejik Planı hazırlık aşamasında olup, belirlenmiş amaç ve hedefler
bulunmamaktadır.
B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Türk-Alman Üniversitesi, Türkiye ve Almanya arasında 100 yıllık bir akademik
işbirliğinin en son geldiği aşamayı ifade etmektedir. İşbirliğinin, 20. yüzyılın başlarında
Alman öğretim üyelerinin Darülfünün'da ders vermesiyle başlamış, Almanya'da yaşanan
olumsuz siyasi gelişmeler dolayısıyla Türkiye'ye iltica etmesiyle başka bir boyut kazanmış,
Türk-Alman Üniversitesi'nin kurulmasıyla iki ülke arasındaki işbirliği tam bir ortaklığa
dönüşmüştür.
Üniversitenin temel misyonu "Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerini eğitim
ve araştırma alanlarında birleştirmek" olarak tanımlabilir.
Üniversitenin üstün nitelikli Türk ve Alman personeli ile temelde bir araştırma
üniversitesi olmayı ve aynı zamanda her iki ülkeden kabiliyetli ve çalışkan gençler için ideal
bir yükseköğretim merkezi ve araştırma platformu oluşturmayı hedeflemektedir.
2 yıl boyunca sarf edilen önemli çaba çerçevesinde, geçici kampüs binaları
oluşturuldu. İlk taşı koyma töreninden sonra bütün faaliyetler hız kazandı. Bu yıla kadar
eğitim-öğretime açtığımız 3 bölüm söz konusu. Bunlar, hukuk, işletme ve mekatronik
mühendisliği bölümleri. Üniversitemizde eğitim dili Almanca olarak belirlenmiştir.
Öğrencilerin önemli bir kısmı, yüzde 90'ı halihazırda hazırlık sınıfında Almanca
öğrenmektedirler. 3 lisans bölümüne ilave olarak 2 bölüm açılması planlanıyor. Bunlar
endüstri mühendisliği, siyaset bilimi ve kamu yönetimi olacak. Bununla birlikte lisans
düzeyinde eğitim yapılacak bölüm sayısı 5'e ulaşacak. Bu durum, 2016-2017 eğitim-öğretim
dönemine kadar devam edecek. Bu döneme kadar yeni bölüm açmamız kapasite sorunu
nedeniyle mümkün olmayacak. 2016 ortasına kadar her şey planlandı, mimari projeler
hazırlanıp TOKİ'ye teslim edildi. 2014 Ağustos ayında yeni binaların inşa edilmesi
planlandı. İnşaat aşamasının 24 ay sürmesi öngörülüyor. Bu sebeple 2016'nın ortasında söz
konusu inşaatımızın 70 bin metrekareden oluşan ilk kısmı, ilk binalarımız teslim edilecek.
Böylece üniversitemiz, asıl hedeflediği teknik alanları ağırlıklı olarak belirlenmiş olan
bölümlerin açılması imkanına kavuşacaktır.
78
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ’NİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Ulusal üniversiteler, araştırma ve teknoloji merkezleri ve ile kurulacak olan kurumsal
işbirliklerinin yanında uluslar arası üniversite, araştırma ve teknoloji merkezleri ile
işbirliğinin yapılması,

Hukuk ve sosyal bilimler alanında uluslar arası camia ile kurulacak diyaloglarda etkin bir rol
alınması,

Öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslar arası alanda araştırma ve eğitim faaliyetlerinin
geliştirilmesi,

Yurt dışı bilim adamlarının Türk-Alman Üniversitesi ile bağlantılarının ve faaliyetlerinin
geliştirilmesi,

Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve bu konuda, kamu kurumları, özel sektör, yerel
yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının istek ve beklentilerine göre çözümler üretilmesi,

İleri teknoloji çalışmaları ve bu yönde uygulanacak eğitim sonucunda ülke içerisinde öncü
bir üniversite oluşturulması hedeflenmiştir.

Eğitim, araştırma, yayın ve ilişkilerde önemli bir araç olarak, dil öğretiminin ve yabancı
dilde eğitimin yeni bir yorumla uygulanması,

Eğitimde yeniden yapılanmaya yönelinmesi ve eğitimde yönetimin etkinleştirilmesi; bu
amaçla milli özellikleri temel alan, küresel eğilimler ile birleştirilmiş bir sürekli gelişim ve
değerlendirme modelinin temel alınması,

Öğrencilerimizin, özgür düşünebilen, toplumunun kültür değerlerini üzerinde taşıyan, ulusal
ve uluslararası rekabete hazır, topluma örnek, girişimci ve yeniliklere açık bireyler olması,

Öğrenci, öğretim üyesi ve diğer çalışanların yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi,

Bilim ile toplumu yakınlaştıran, doğa ve toplumla bütünleşik yerleşkeler oluşturulması,

İyi ve donanımlı bireyler yetiştirme anlayışı içerisinde, odaklandığı mühendislik ve
teknoloji, sosyal ve idari bilim, hukuk ve fen bilimlerini geliştirme amacından taviz
vermeden, kültür, sanat ve spor ile bütünleşmiş bir kurumsal yapıyı gerçekleştirmek
hedeflenmiştir.
79
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. MALİ BİLGİLER
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
1.1-BÜTÇE GİDERLERİ
Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin başlangıç ödeneği, yılsonu ödeneği ve
gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo (1.1) 2014 Mali Yılı Ekonomik Kodlara Göre Bütçe Giderleri
Bütçe Başlangınç
Ödeneği
(TL)
GİDER TÜRÜ
Harcama
(TL)
Gerçekleşme
Oranı
(%)
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
3.169.000
499.000
4.070.025
639.745
128
128
5.086.000
344.000
20.500.000
2.177.998
256.288
1.614.299
42
75
8
BÜTÇE GİDERLER TOPLAMI
29.598.000
8.758.355
28
2014 Mali Yılı Ekonomik Kodlara Göre Bütçe Giderleri
Personel Giderleri
18%
3%
47%
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
25%
7%
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
1.2-BÜTÇE GELİRLERİ
Tablo (1.2) 2014 Mali Yılı Ekonomik Kodlara Göre Bütçe Gelirleri
GELİR TÜRÜ
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04. Alınan Bağış ve Yardımlar
05. Diğer Gelirler
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
Gelir Tahmini
(TL)
13.000
29.525.000
60.000
29.598.000
Gerçekleştirme
Toplamı
(TL)
115.000
18.886.000
1.719.000
20.720.000
Gerçekleşme
Oranı
(%)
881
64
2866
70
80
2014 Mali Yılı Ekonomik Kodlara Göre Bütçe Gelirleri
1%
8%
Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar
91%
Diğer Gelirler
2.TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
2.1-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri
2.1.1-Personel Giderleri
27 Aralık 2013 tarihli ve 28864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6512
sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile personel giderleri için 3.169.000,00.TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde; personel sayısı ile maaş ödemesine esas katsayıların
artması sonucu yedek ödenek ve likit karşılığı ödenek ile 918.000,00.- TL. ödenek eklenerek
toplam ödenek 4.087.000,00.- TL. olmuştur. Harcanmayacağı anlaşılan 16.974,38.-TL.
ödenek iptal edilmiştir. Yılsonu itibariyle toplam 4.070.025,62.- TL. harcanmıştır.
Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 99,60 olarak gerçekleşmiştir.
2.1.2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet
primi giderleri için 499.000,00.- TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde; personel sayısı ile
maaş ödemesine esas katsayıların artması sonucu yedek ödenek ve likit karşılığı ödenek ile
162.000,00.-TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 661.000,00.-TL. olmuştur.
Harcanmayacağı anlaşılan 21.255,36,00,-TL. ödenek iptal edilmiştir. Yılsonu itibariyle
639.744,64.- TL. harcanmıştır.
Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 97 olarak gerçekleşmiştir.
2.1.3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile mal ve hizmet alım
giderleri için 5.086.000,00.-TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde likit karşılığı ve gelir
fazlası karşılığı 131.000,00.-TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 5.217.000,00.-TL.
olmuştur. Harcanmayacağı anlaşılan 3.039.002,12.-TL. ödenek iptal edilmiştir. Yılsonu
itibariyle toplam 2.177.997,88.-TL. harcanmıştır.
Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 41 olarak gerçekleşmiştir.
81
2.1.4-Cari Transferler
6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile cari transferler giderleri
için 344.000,00.-TL. ödenek tahsis edilmiştir. Harcanmayacağı anlaşılan 87.711,09.- TL.
ödenek iptal edilmiştir. Yılsonu itibariyle toplam 256.288,91.-TL. harcanmıştır.
Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 75 olarak gerçekleşmiştir.
2.1.5-Sermaye Giderleri
6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile sermaye giderleri için
20.500.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Harcanmayacağı anlaşılan 18.885.701,36.- TL.
ödenek iptal edilmiştir. Yılsonu itibariyle toplam 1.614.298,64.-TL. harcanmıştır.
Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 8 olarak gerçekleşmiştir.
2.2-Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Bütçe Giderleri
Fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinde 5.138.162,62.-TL. ile eğitim
hizmetlerinin en büyük paya sahip olduğu görülmektedir.
2.3-Bütçe gelirleri
2.3.1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında 13.000,00.- TL.
gelir tahmini yapılmıştır. Yıl içerisinde toplam 117.962,54.-TL. tahakkuk ettirilmiş ve
114.562,54.-TL. gelir tahsil edilmiştir. Kantin kirası olarak tahakkuk ettirilen 3.400,00.-TL.
ertesi yıla devrettirilmiştir.
Tahsilatın başlangıç gelir tahminine oranı % 881,25 olarak gerçekleşmiştir.
2.3.2- Alınan Bağış ve Yardımlar
6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında 29.525.000,00.TL. gelir tahmini yapılmıştır. Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden alınan bağış ve
yardımlardan yıl içerisinde 30.592.000,00.-TL. tahakkuk ettirilmiş olup, 2013 yılından
devreden 12.666.990,28.-TL. tahakkuk artığı ile beraber toplam tahakkuk miktarı
43.258.990,28.-TL. olmuştur. Tahakkuk eden tutarın 18.885.990,28.-TL.’si tahsil edilmiştir.
2015 yılına devreden tahakkuk artığı miktarı 24.373.000,00.-TL.’dir.
Net tahsilatın tahakkuk eden tutara oranı% 63,97 olarak gerçekleşmiştir.
2.3.3-Diğer Gelirler
6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında 60.000,00.-TL.
gelir tahmini yapılmıştır. Ancak yıl içerisinde faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan
paylar, para cezaları ile diğer çeşitli gelirlerden toplam 1.996.281,09.-TL. tahakkuk ettirilmiş
olup, 276.842,29.-TL. gelir vergisi tevkifatından sonra kalan 1.719.438,80.-TL. tahsil
edilmiştir.
Tahsilatın başlangıç gelir tahmini ödeneğine oranı % 2865,73 olarak gerçekleşmiştir.
82
3.MALİ DENETİM SONUÇLARI
2014 yılında Sayıştay Başkanlığı denetçisi tarafından üniversitemiz denetlenmiş,
denetimle ilgili henüz rapor hazırlanmamıştır.
B. PERFORMANS BİLGİLERİ
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlama Tebliğinde Üniversitemizin Stratejik
Plan çalışmalarının kapsayacağı dönem “2014 – 2018” olarak belirtilmektedir. Bu kapsamda
Üniversitemiz Stratejik Planı 2014 - 2018 dönemini kapsayacağından Üniversitemize ait
performans programı hazırlanmadığından doldurulmamaktadır.
2. Performans Sonuçları Tablosu
Üniversitemiz ait performans programı hazırlanmadığından doldurulmamaktadır.
3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Üniversitemiz ait performans programı hazırlanmadığından doldurulmamaktadır.
4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Üniversitemiz ait performans programı hazırlanmadığından doldurulmamaktadır.
5. Diğer Hususlar
Türk-Alman Bilim Yılı Açılış Töreni: “Bilim Milletleri Birleştirir”
Bilim, araştırma ve yenilik alanında Türkiye ile Almanya arasında işbirliğini
geliştirmeyi amaçlayan Türk-Alman Bilim Araştırma ve İnovasyon Yılı'nın açılışı, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Prof. Dr.
Johanna Wanka'nın katılımıyla yapıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de 23 Ocak 2014
tarihinde düzenlenen törene ve açılış etkinliklerine üniversitemiz adına Rektör Prof. Dr.
Halil Akkanat ve Rektör Yrd. Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş katıldı.
Törende Bakan Işık ile Alman Bakan Wanka, iki ülke arasında işbirliğinin teşvik
edilmesi amacını taşıyan ortak niyet beyanına imza attı. Bu çerçevede kurumlar arasında
işbirliklerinin artırılarak geliştirmesi amacıyla Alman Araştırma Kurumu Başkanı Peter
Strohschneider ile TÜBİTAK Başkanı Yücel Altınbaş ve Alman Akademik Değişim Servisi
(DAAD) Başkanı Margret Wintermantel ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya
tarafından ayrı ayrı sözleşmelere imzalar atıldı.
83
İki ülke akademisyenleri, üniversiteleri ve araştırma merkezleri arasındaki işbirliğini
geliştirmeyi amaçladıklarını, Türk-Alman Üniversitesi’nin resmi açılışının bu yıl
yapılacağını; Türkiye ve Almanya arasında sürdürülen güçlü diplomatik ilişkililer yanında,
diğer alanlardaki ilişkiler ile bilim ve teknoloji alanındaki ilişkileri daha da yukarıya taşımak
istediklerini vurgulayan Işık, Türkiye olarak Bilim Ataşesi atayacakları ilk ülkelerden
birisinin Almanya olacağını, böylelikle Almanya ile Türkiye arasında bilim ve teknoloji
alanında ilişkilerin çok daha güçlü ve sağlıklı olmasının sağlanacağını kaydetti.
Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Wanka da üniversiteler, bilim kuruluşları ve
aracı kuruluşlar ile birlikte Türk-Alman Bilim Yılı'nı hayata geçirdiklerini vurgulayarak,
"Almanya ve Türkiye arasında uzun yıllardır bu alanda önemli ilişkiler sürüyor.
Hatırlatmak istiyorum ki, nasyonal sosyalizm döneminde, özellikle Almanya'dan kaçmak
zorunda kalmış olan Alman bilim adamları Türkiye'ye sığınabilmişlerdi" ifadelerini
kullandı.
Türk-Alman Bilim Yılı kapsamında bu yıl çok sayıda etkinliğin düzenleneceğini
hatırlatan Wanka, etkinliğin kapanışının 2015'in ocak ayında Türkiye'de gerçekleşeceğini
bildirdi. Bu yıl İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi’nin resmi açılış töreninin yapılacağını
da işaret eden Wanka, üniversiteye Alman Cumhurbaşkanı'nın büyük önem verdiğini
kaydetti. Açılış etkinlikleri kapsamında Türk-Alman Üniversitesi’nin tanıtıldığı bir stant
açıldı. Türk-Alman Üniversitesi standı, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.
Avrupa Hukuk Tarihi Dersi Kapsamında Roma Döneminden Kalma Tarihi Mekanlar
Gezildi
18.03.2014 Salı günü, Alman konsolusluğu ve bünyesindeki Alman Arkeoloji
Enstitüsü ziyaret edilerek geziye başlandı. Daha sonra Prof. Dr. Fatih Selami
Mahmutoğlu'nun hukuk bürosuna geçildi ve ardından Sultan Ahmet Camii'sinin yanındaki
Alman çeşmesinden gezintiye başlandı.
Geziyi planlayan ve rehberlik yapan Hukuk Tarihi Profesörü Bayan Viola Heutger,
Dikilitaşlar, Hipodrom ve Ayasofya gibi önemli Roma eserleri hakkında tarihi bilgiler verdi.
Çemberlitaş Sütununda akşam çayı içerek gezi bitirildi. Prof. Dr. Detlef Leenen de geziye
katıldı ve aşağıdaki resimleri bizimle paylaştı.
84
2013/2014 Kış Dönemi Değerlendirme Toplantısı
Türk-Alman Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen ortak panele,
Üniversitenin çeşitli bölümlerinde görev yapmakta olan Türk ve Alman akademisyenler
konuşmacı olarak katıldı.
Toplantı, panel konuşmaşı şeklinde gerçekleştirildi. Panele Kültürlerarası Yönetim
Master Programı Koordinatörü Prof. Dr. Ernst Struck, Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Zeytin, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Aysel Uzuntaş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı Doç.
Dr. Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu, Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Master Programı
Koordinatörü Prof. Dr. Wolfgang Wessels ve Yabancı Diller Yüksekokulu okutmanı Ursula
85
Marie Graser konuşmacı olarak katıldı. Panelin möderatörlüğü Alman Akademik Değişim
Servisi’nde (DAAD) görev yapan Dr. Roman Luckscheiter tarafından yapıldı.
Öğretim üyeleri öncelikle, Türk Alman Üniversitesi’nde olmanın, öğrencilerin
gösterdikleri gayretin ve özellikle Almanya’da uygulanan standartları Türkiye’de, Türk
Alman Üniversitesi’nde de uygulayabilmenin mutluluk verici olduğunu dile getirdiler.
Yabancı dil eğitimi hususunda öğrencilerin başarılı olduklarını belirten Doç. Dr.
Aysel Uzuntaş ve Ursula Marie Graser, öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla
fakültelerle işbirliği içinde çalışıldığını dile getirdiler. Ayrıca öğrencilere, DSH sınavına
hazırlamak amacıyla normal eğitime destek olarak haftada toplam 8 saat ders verildiği
belirtildi.
Öğrencilerin Almanca dilini tercih etmelerinin sebepleri arasında özellikle Alman
firmalarında iş imkânları, Almanya’nın mühendislik ve hukuk alanındaki konumu öne
çıkmaktadır. Dil eğitimi çerçevesinde öğrencilere, dil dersine hazırlamak amacıyla sunum,
yazılı ve sözlü kompozisyonların hazırlatıldığı dile getirildi.
Günlük Almanca ile alana mahsus Almanca eğitiminin dengeli bir şekilde verilmesi
programın temel amaçları arasında yer almaktadır.
İnternet üzerinden Almanca Dil Programlarının
beklenildiği kadar rağbet görmediği, bunun sebebinin ise
başlarına çalışma disiplininin henüz gelişmemiş olması;
bakımından ise evlerinde internet bağlantısı ve/veya
gösterilmiştir.
(DUO), öğrenciler tarafından
muhtemelen öğrencilerin kendi
öğrencilerin önemli bir kısmı
bilgisayarın olmaması olarak
Alana yönelik Almanca eğitimi hususunda Yabancı Diller Yüksek Okulu ile
Fakülteler arasında işbirliği yapıldığı ve alana yönelik dil eğitiminin bu şekilde daha nitelikli
hale getirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.
Prof. Dr. Zafer Zeytin, hukuk alanında amaçlananın, iki hukuk sistemini de bir araya
getiren bir ders planı oluşturmak olduğunu dile getirdi. Elbette bu durumun, öğrenciler
açısından kolay olmadığı, öğretim üyesi kadrosunun iki hukuk alanı arasında bir uyum ve
denge oluşturma bilinciyle hareket ettiğini vurguladı. İki hukuk sistemini bir araya getirmeyi
amaçlayan bu yapının Türkiye’de bir ilk olduğunu; dolayısıyla alınan eğitimin her iki
ülkenin beklentilerini karşılayacak nitelikte olmasına özen gösterildiğini; bu durumun da
öğrencilerin yükünün olağanüstü bir şekilde ağırlaşmasına yol açtığını belirtti. Bu eğitimi
başarıyla tamamlayabilen bir öğrencinin “donanımlı” bir hukukçu olabileceğini vurguladı.
Doç Dr. Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu ve Prof. Dr. Zafer Zeytin, Üniversitemizde
sunulan ve Alman öğretim görevlileri tarafından verilen blok derslerin öğrenciler açısından
bazen zorluk oluşturduğuna ve en kısa zamanda uzun süreli/sürekli Üniversitemizde eğitim
verecek olan Alman öğretim görevlilerinin gelmesinin isabetli olacağına dikkat çektiler.
Öte yandan Alman meslektaşları Prof. Dr. Ernst Struck ve Prof. Dr. Wolfgang
Wessels, “Flying Faculty” uygulamasının tamamıyla olmasa da, kısmen muhafaza
edilmesinin, dolayısıyla Flying Faculty ile sürekli kalacak doçentlerin uyumlu şekilde
çalıştığı bir sistemin oluşturulmasının isabetli olacağını dile getirdiler.
Prof. Dr. Ernst Struck ve Prof. Dr. Wolfgang Wessels, Almanya’da yüksek lisans
programlarının, lisans eğitimini tamamlamış öğrenciler arasında yoğun bir talep gördüğünü;
bunda Almanya’da çalışırken eş zamanlı olarak master eğitimi almanın yaygın bir uygulama
86
olması ve dolayısıyla işverenlerin bu uygulamayı desteklemesinden kaynaklandığını;
Türkiye’de ise çalışan öğrencilerin işverenlerinden bu şekilde müsamaha görmemeleri
sebebiyle sıkıntı yaşandığını belirttiler.
Türk meslektaşları ile koordinasyon hususunda sorun yaşamadıklarını belirten
Alman öğretim görevlileri, öğrencilerin özellikle ezbere dayalı konularda başarılı oldukları,
kompozisyona dayalı sorularda ise, aynı başarıyı sergileyemediklerini ifade ettiler.
Doç. Dr. Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu ve Prof. Dr. Zafer Zeytin, yeterince iyi
Almanca bilen idari personel olmadığından, idari işlerle meşgul olduklarını dile getirirken,
Alman öğretim görevlileri ise, Türkiye’deki notlandırma sistemine başlangıçta tamamıyla
vakıf olamadıklarını, ancak zamanla söz konusu problemin aşıldığını dile getirdiler.
Türk Alman Üniversitesi’nin devlet üniversitesi olması sebebiyle personel seçiminde
ilgili mevzuata bağlı olduğu, ancak Alman tarafın desteğiyle farklı konseptlerin mümkün
olup olmadığı sorusu ortaya atıldı.
Katılımcılar, ders içeriği açısından öğrencilerin aktif olarak derse katılımını
sağlayacak konseptlerin daha isabetli olacağı noktasında birleştiler.
Kampüste sosyal aktiviteler ve geziler, öğrenciler tarafından gelen talepler olarak dile
getirildi.
Panelin sonunda Rektör Prof. Halil Akkanat, Türk Alman Üniversitesi’nin güncel
durumu hakkında katılımcılara bilgi verdi ve dile getirilen sorunların, iki tarafın da
gösterdiği iyi niyet ve gayret sayesinde aşılabileceğini vurguladı.
87
Alman Hukuk Sistemine Giriş Konulu Sunum Yapıldı
20 Mart 2014 Cuma günü 14.30-16.00 Saatleri arasında Kültür Üniversitesi Hukuk
Fakültesi ve DAAD Hukuk Öğretim Görevlisi Martin MANZEL “Alman Hukuk Sistemine
Giriş” konulu sunum yapmıştır.
Cumhurbaşkanı Gül, Almanya Cumhurbaşkanı Gauck ile Türk-Alman
Üniversitesi’nin Açılış Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Almanya Federal Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Bayan Schadt ile birlikte Türk-Alman Üniversitesi’nin
resmî açılış törenine katıldılar.
Cumhurbaşkanı Gül, yaptığı konuşmada, Türk-Alman Üniversitesi’nin açılışını canı
gönülden arzu ettiğini dile getirdi. Kendisinin Alman sisteminde eğitim almadığını ve
Alman ekolünden olmadığını, ancak Türkiye’de bir Türk-Alman Üniversitesi’nin
noksanlığını çok erkenden hissettiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, sözlerine şöyle devam
etti: “Türkiye’de Almanca eğitim veren liseler epeyce eski. İstanbul Alman Lisesi 1868
yılında, İstanbul Erkek Lisesi ise 1917 yılında açıldı. O zamandan bu yana Türk gençlerine
çok güzel eğitim veriyorlar. Yine Avusturya Lisesi ve bunun gibi diğer liseler Almanca
eğitim veriyorlar. Ayrıca Türkiye’nin Alman Anadolu liseleri var: Ankara’da, İstanbul’da,
Türkiye’nin başka şehirlerinde, Almanca eğitim veriyorlar. Almanya’da 3 milyona yakın
Türk’ün olduğunu, her sene 5 milyona yakın Alman turistin Türkiye’ye geldiğini,
Almanya’nın Türkiye’de 5 binin üzerinde şirketinin olduğunu ve özellikle de Türk-Alman
ilişkilerinin insani tarafını düşündüğümüzde, orada doğan, büyüyen yeni jenerasyon, Alman
vatandaşı olan Türkler var; bütün bunları yan yana getirdiğimizde Türkiye’de bir TürkAlman Üniversitesi’nin olmayışı gerçekten büyük bir noksanlıktı.”
Üniversitenin Kuruluş Süreci
2006 yılında Dışişleri Bakanlığı döneminde, o zamanki Dışişleri Bakanı Steinmeir
ile birlikte ‘Ernst-Reuter Girişimi’ çerçevesinde üniversitenin kurulma sürecini
başlattıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, dönemin Cumhurbaşkanı Wulf’un 2010
yılındaki Türkiye ziyaretinde de üniversitenin temelini attıklarını anımsattı ve şimdi
Cumhurbaşkanı Gauck ile birlikte açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade
etti.
88
”İNANIYORUM Kİ, KISA SÜREDE KAMPÜS EN GÜZEL ŞEKİLDE
YAPILACAK”
Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: “2. Dünya Savaşı’nın acılı
dönemlerinde Türkiye’ye sığınan Almanlar o zaman ‘Boğaz’a sığınanlar’ diye biliniyordu.
Onların içerisinde çok değerli ilim adamları, kültür adamları vardı. Üniversitelerimizdeki
kürsülerde pek çok ders verdiler. Ben biliyorum, benim hocalarımın hocaları oldu bazıları.
Bugün de yine Boğaz’da bu üniversiteyi açıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Gauck ile İstanbul
Boğazı’nı biraz sonra diğer taraftan göreceğiz. Bu araziler çok değerli araziler gerçekten. Bu
araziyi tahsis ettik. Dün de bu araziye yeni bir arazi daha ekledik. Rektör Ankara’ya geldi,
bu arzusunu söyledi. Yan tarafta Tarım Bakanlığı’na ait olan bir arazi vardı. Onun da bir
kısmını üniversiteye verdik. Bütün bütçesi, her şeyi Kalkınma Bakanlığı, Devlet Planlama
Teşkilatı ile Millî Eğitim Bakanlığımızın ve Yükseköğretim teşkilatının yönlendirmesi ve
gözlemi altında gerçekleştirildi. İstanbul Vilayetimiz, başta İstanbul Valisi, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı, Beykoz ilçesi yöneticileri, belediye başkanları, hepsi bunu
sahiplendiler. İnanıyorum ki, kısa süre içerisinde kampüs en güzel şekilde yapılacak ve
burada Türk ve Alman bilim adamları ortak bir şekilde Almanca eğitim verecekler.”
“ÜNİVERSİTENİN TEKNOLOJİ AĞIRLIKLI OLMASINI ARZU EDİYORUM”
Türk-Alman Üniversitesi’nin teknoloji ağırlıklı bir üniversite olmasını çok
arzuladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, “Tabii ki, diğer bütün dalların da sosyal bilim
dallarının da var olması bir üniversite için şart. Onun için burada, hukuk, ileride muhakkak
ki arkeoloji de dâhil olmak üzere birçok dal kurulacaktır. Ama bu üniversitenin teknoloji
ağırlıklı olmasının Türkiye’ye çok büyük katkısı olacağına inanıyorum” dedi.
Alman teknolojisinin disiplininden faydalanmayı istediklerini, bu nedenle üniversite
kurulurken Almanya’da öğretim üyeliği yapan bir Türk’ü, Prof. Dr. Ziya Şanal’ı ilk rektör
olarak getirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, şimdi ise üniversitenin, Rektör Prof.
Dr. Halil Akkanat liderliğinde giderek büyüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Almanya’da bu kadar Türk ve yeni jenerasyon olduğuna göre, gerek Türk
asıllı, gerekse diğer Almanların Türkiye ile olan ilişkilerinde bu üniversitenin çok önemli bir
rolü olacağına inanıyorum. Ayrıca Türkiye’deki büyük Alman sermayesi, şirketleri, bütün
bunlar için de en iyi, -mühendislik başta olmak üzere diğer alanlarda- yöneticilerin hepsinin
bir Türk-Alman ekolünden eğitim alarak gelen insanları istihdam ediyor olması da
muhakkak ki çok önemli olacaktır.”
“EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM”
Cumhurbaşkanı Gül, geçen hafta, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası yöneticilerini
kabul ettiğini, onlardan üniversiteyi sahiplenmelerini istediğini belirterek, üniversiteyi
desteklemek amacıyla bir vakıf kurulduğunun altını çizdi. Türkiye’nin her şehrinde,
neredeyse her ilçede, her köyde Almanya ile ilişkisi olan bir kişi varken, böyle bir
üniversitenin noksanlığının gerçekten hissedildiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, “Bugün bu
da bitmiş oldu. Emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum. Bu bir ortaklık şeklindedir ve
her iki tarafın da samimi sahiplenmesiyle başarılı olacak bir projedir. Onun için de Alman
tarafının çok yakın ilgilerinin olduğunu çok iyi biliyorum; akademik çevreler, Millî Eğitim
Bakanlığı, Sayın Hanımefendi, ayrıca orada bu konuyu takip eden bir konsey var.
Türkiye’de de herkes bu işi sahiplenmiş vaziyette. İnanıyorum ki, çok kısa süre içerisinde
sadece Türkiye’de değil, bütün Avrupa’da örnek olacak, çok başarılı bir üniversitenin ortaya
çıktığını göreceğiz” dedi.
89
“TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ’NİN GELECEĞİNİ AYDINLIK GÖRÜYORUM”
Bu üniversitenin herhangi bir üniversite olmasını istemediğini vurgulayan
Cumhurbaşkanı Gül, “Türkiye’nin 170’e yakın üniversitesi var, 171. üniversite olarak
görmek istemiyorum. Ben bunun da ötesinde herkesin arayarak, yarışarak, en yüksek puanlı
öğrencilerin koşarak girmek istediği, Almanya’dan yine öğrencilerin geldiği bir üniversite
olmasını istiyorum. Onun için daima takip ediyorum, görüşlerimi ve tavsiyelerimi de
paylaşıyorum” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, sözlerinin sonunda, öğretim
üyelerine, öğrencilere başarılar dilerken, üniversitenin geleceğinin aydınlık olmasını temenni
etti.
Konuşmaların ardından Türk-Alman Üniversitesi’nin resmî açılışı anısına, her iki
cumhurbaşkanının isminin yazılı bulunduğu plaketin örtüsü Cumhurbaşkanı Gül ve
Cumhurbaşkanı Gauck tarafından kaldırıldı.
Törenin ardından, Cumhurbaşkanı Gül ve Bayan Gül ile Cumhurbaşkanı Gauck ve
Bayan Schadt üniversitenin maketini inceledi ve Rektör Akkanat’tan bilgi aldılar.
90
Basında Türk-Alman Üniversitesi
30.04.2014 tarihinde Açılış Töreni ile ilgili medyada çıkan haberler;
GÜNEŞ
HABER TÜRK
HÜRRİYET
MİLLİYET
POSTA
SABAH
91
STAR
VATAN
TARAF
YENİ ŞAFAK
“Wendepunkte der deutschen Geschichte – das Beispiel des Nationalsozialismus”
Konulu Söyleşi
Bielefeld Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Uwe KOREIK, 2 Mayıs 2014 Cuma
günü 10.00-10.45 saatlerinde “Wendepunkte der deutschen Geschichte – das Beispiel des
Nationalsozialismus” konulu söyleşi yapmıştır.
“Berlin’de Türk Tiyatrosu” Konulu Konferans
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasibe KALKAN KOCABAY, 7
Mayıs 2014 Çarşamba günü 15.30-17.00 saatlerinde “Berlin’de Türk Tiyatrosu” konulu
konferans vermiştir.
92
“Das deutsche Parteiensystem und der Wandel gesellschaftlicher Konflikte in Europa.
Eine politikwissenschaftliche Einführung” Konulu Konferans
Bilgi Üniversitesi DAAD Siyasal Bilimler Öğretim Görevlisi Dr. Peter WIDMAN, 9
Mayıs 2014 Cuma günü 14.30-15.30 saatlerinde “Das deutsche Parteiensystem und der
Wandel gesellschaftlicher Konflikte in Europa. Eine politikwissenschaftliche Einführung”
konulu konferans vermiştir.
“Sprache als Form zeichenbasierter Kommunikation-In Bezug auf interkulturelle
Kommunikation in Werbungen-“ Konulu Konferans
Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu ER, 16 Mayıs 2014 Cuma
günü 13.20-14.20 saatlerinde “Sprache als Form zeichenbasierter Kommunikation-In Bezug
auf interkulturelle Kommunikation in Werbungen-“ konulu konferans vermiştir.
“Neue politische Herausforderungen für Deutschland, Türkei und EU” Konferans
29-30 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul’da Türk-Alman Üniversitesi, Köln
Üniversitesi ve Köln Monnet Avrupa Çalışmaları Topluluğu (COMOS) iş birliği ile “Neue
politische Herausforderungen für Deutschland, Türkei und EU” başlıklı konferans
gerçekleştirilmiştir. Konferansta Yrd.Doç.Dr. Osman Nuri ÖZALP ve Yrd.Doç.Dr. Enes
BAYRAKLI oturum başkanlığı görevini üstlenmiştir.
“Avrupa Nasıl İşliyor” Bilimsel Gezisi Düzenlendi
Avrupa Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Çerçevesinde 6 Haziran-5
Temmuz 2014 tarihleri arasında “Avrupa Nasıl İşliyor” bilimsel gezisi gerçekleştirilmiştir.
Yrd.Doç.Dr. Enes BAYRAKLI bu gezide öğrencilere eşlik etmiştir.
İmalat Teknolojisi Yüksek Lisans Programı Mezuniyeti
12 Eylül 2014 Cuma günü Türk-Alman Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen
Diploma Töreni’nde, Üniversitemiz ve Dortmund Teknik Üniversitesi ortaklığında
yürütülen ortak diplomalı İmalat Teknolojisi Yüksek Lisans programı’nı başarıyla
tamamlayan ve Üniversitemiz’in ilk mezunu olan öğrencimiz Beyhan Mutlu diplomasını
93
aldı. Saat 10:30’da başlayan törende ilk olarak Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Halil Akkanat,
yürütülen yüksek lisans programından, Üniversitemizin kısa sürede kat ettiği gelişimden ve
Türk-Alman Üniversitesi’nin yakın dönem planlarından bahsetti ve ardından öğrencimize
diplomasını vermek üzere sözü Kurucu Rektörümüz ve Beyhan Mutlu’nun yüksek lisans tez
danışmanı Sayın Prof. Dr. Ziya Şanal’a devretti. Yüksek Lisans Programı’nın oluşturulması
ve detayları hakkında kısa bir konuşmanın ardından Prof. Dr. Ziya Şanal, öğrencimize
diplomasını ve Üniversitemizin mezuniyet hediyesi olan bir kalem setini verdi. Son olarak
söz alan öğrencimiz Beyhan Mutlu, mezun olduğu yüksek lisans programının kendi mesleki
gelişimine katkılarından bahsetti ve gelecekte bu programda öğrenim görecek öğrencilerin
de kendisine benzer biçimde büyük kazanımları olacağına inandığını belirtti. Hocalarımızın,
mezun olan öğrencimizi tebrik etmeleri ve birlikte fotoğraf çektirmelerinin ardından tören
sona erdi.
Prof. Dr.-Ing. Jörg Krüger Mekatronik Sistemler Mühendisliği Öğrencileri ile
FESTO'ya Firma Gezisi Düzenledi
Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümü öğrencileri ile FESTO Didactic Türkiye
firmasına bir ziyaret gerçekleştirildi. Firma yetkileleri tarafından tesiste gezdirilen ve derste
öğrendikleri bir çok konuyu canlı olarak görme imkanı bulan öğrenciler, ardından Prof. Dr.
Krüger ile Bilişim Teknolojileri ve Programlamaya Giriş dersini FESTO'nun seminer
odalarından birinde gerçekleştirdiler.
94
XI. Türk - Alman Tıp Hukuku Sempozyumu
XI. Türk - Alman Tıp Hukuku Sempozyumu 10 Ekim tarihinde, Şahinkaya Cad. 86 - 34820
Beykoz / İstanbul adresinde yer alan üniversitemiz kampüsünde gerçekleştirildi.
95
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Hukuk Fakültesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi
14.10.2014 tarihinde, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Hukuk Fakültesi Açılış Toplantısı,
Hukuk Fakültesi öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Halil AKKANAT ve üniversitemizin öğretim
elemanlarının katılımlarıyla yapıldı.
96
Kültürlerarası Diyalogda Bilim ve Ekonominin Buluşması
Sempozyumun Açılış (soldan.): Prof. Struck, Dr. Geifes (DAAD), Stephen Young
(Bosch Group), Rainer Genes (Mercedes-Benz), Prof. Barmeyer, Prof. Reutner (Univ.
Passau), Rektor Prof. Akkanat (TDU), Prof. Süssmuth (K-TDU), Prof. Jungwirth, Prof.
Furgaç, Dr. Audebert.
Aralarında şirket temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin bulunduğu 235 kişilik
grubun sempozyuma gösterdiği ilgi oldukça yoğundu. Yapılan bilimsel sunumlar sonrasında
Siemens ve Mercedes Benz’in CEOları ile görüşmeler yapıldı – kapanış paneli partnerimiz
Bosch’ta gerçekleşti.
Alman partner üniversitemiz Passau’un akademisyenleri, giderek globalleşen
dünyada kültürlerarası diyaloğu desteklemenin, kültürün önemini anlayabilmenin ve kültürel
farklılıkları gösterebilmenin söz konusu olduğunu göstermiştir.
Passau Üniversitesi Akademisyenleri, kamu kuruluşları, sanayi ve şirketler; politika
ve medya alanlarında başarılı uluslararası, Avrupa, Türk ve Alman işbirliğini yürütebilmek
için kültürlerarası bilgi ve birikimin kaçınılmaz olduğunu vurgulamışlardır. İstanbul’daki
büyük Türk-Alman şirketlerinin bakış açısından CEO Rainer Genes (Mercedes-Benz) Türk
şirketindeki yenilikler hakkında ve CEO Steven Young (Bosch) “Çeşitlilik Yöntemi”
hakkında konuşma yapmışlardır.
Sempozyum katılımcıları, İstanbul’da Siemens ve Mercedes-Benz şirketlerinde
uzmanlarla kültürlerarası konular hakkında fikir alışverişi için uygulama günlerine katıldılar.
Kapanış panelinde edinilen deneyimler paylaşıldı, Türk-Alman işbirliği görevleri ve
olası hedefleri belirlendi.
CEO Rainer Genes (Mercedes-Benz Turkey).
97
Siemens, Kartal
Sempozyum Partneri Bosch’ta Kapanış Paneli (soldan): Prof. Struck, Dr. Audebert,
Prof. Jungwirth, Prof. Barmeyer (ve tercüman).
Alman Büyükelçiliğin Tarabya’daki Yazlık Rezidansında Açılış (soldan):
Nermin Bastuğ, Emre Can, Dr. Geifes, Prof. Furgaç, Prof. Süssmuth,
Dr. Fuchs, Rektor Prof. Akkanat ve Dr. Nejat Aday
98
Boğaz’da Türk-Alman Kültür Gezisi (soldan):
Gabriele Gün Tank, Prof. Furgaç, Prof. Süssmuth,
Çiğdem Akkaya, Prof. Struck.
Boğaz’da Türk-Alman Kültür Gezisi.
Passau Üniversitesi'nin Basın Bildirisi
99
Mekatronik Sistemler Mühendisliği Öğrencileri ile Siemens ve Mercedes Benz
Firmalarına Gezisi Düzenledi
Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümü öğrencileri ile Siemens ve Mercedes Benz
firmalarına ziyaret gerçekleştirildi.
Türk-Alman Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı ve Fen Fakültesi Dekanı’nın HZB
(Helmholtz Zentrum Berlin) Ziyareti
2014 yılından bu yana HZB (Helmholtz Zentrum Berlin), Potsdam Üniversitesi ile
birlikte İstanbul’da bulunan Türk-Alman Üniversitesi’nde, Malzeme ve Enerji Bilimleri ve
Teknolojileri Anabilim Dallarında iki lisans programının oluşturulması ve geliştirilmesinde
yer almakta, bilgi birikimi ile laboratuvar dizaynı ve alt yapısının şekillendirilmesinde de
destek vermektedir.
2014’te bu amaca yönelik görev alan kişilerin ve kurumların birbiriyle tanışması için,
yaz aylarında İstanbul’da ve Ekim’de Potsdam’da olmak üzere iki çalıştay yapıldı. Potsdam
Üniversitesi’nin önderliğinde, Siegen, Bochum ve TU Berlin üniversitelerinden, ayrıca
Koloit ve Sınır Yüzeyleri alanında araştırmaları ile ün yapan MPI‘den (Max Planck
Enstitüsü‘nden) temsilcilerin de katılımıyla Enerji Bilimleri ve Teknolojileri ile Malzeme
Bilimleri ve Teknolojileri lisans eğitim programları için ilk sonuçlar elde edilmiş, sorumlu
olacak kişiler belirlenmiştir. Kasım sonuna kadar lisans derslerinin içeriklerinin hazırlanmış
olmasına ve 2015 yılının ilkbaharına kadar ise karşılıklı görüşülerek, ders içeriklerinin
birbiri ile uyumlu ve lisans program amaçlarına uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.
TAÜ’nün Fen Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Öksüzoğlu,
Ekim ayı içerisinde HZB’yi ziyaret ederek, çok yönlü incelemelerde bulundu ve birçok
konunun yanı sıra Türk doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırma yapan bilim
insanlarıyla da görüştü. Kristalografi bölümünde Sayın Prof. Schorr’un yürüttüğü
çalışmaları inceledi, Sayın Dr. Lu Yan ve Sayın Dr. S. Risse’nin nano parçacık
araştırmalarını gördü, Sayın Dr. Abou-Ras ve Sayın Dr. Wollgarten tarafından HZB’deki
elektron mikroskopisiyle tanıştırıldı ve PVComB‘da (Institute Competence Centre
Photovoltaics Berlin‘de) Sayın Prof. Schlatmann tarafından kabul edildi. Sayın Dr. Lörgen
ve Sayın Prof. Rader kendisine BESSY II’nin kontrol odasını tanıttı ve BESSY II’yi,
modelini ele alarak anlattılar. Sayın Dr. Habicht ve Sayın Prof. Schorr BER II’nin deney
salonlarını gezdirdiler. Bu ziyaretin sonucu olarak yeni işbirliği projeleri oluşmuş ve bunlara
100
yönelik bir Memorandum of Understanding in imzalanması beklenmektedir. TAÜ ile
yapılacak ortak projeler için, HZB’de Sayın Dr. Antje Niemann, Potsdam Üniversitesi’nden
ise Sayın Anselm Geiger koordinatör görevini üstlenmişlerdir.
Uzun vadede TAÜ’nün yapılanmasında görev alacak yeni nesil bilim insanlarının
karşılıklı değişim yapma şansı doğacaktır, misafir profesörlerin ziyaretleri olacak, araştırma
çalışmaları teşvik edilecek, özgün bilgiye sahip Türk kökenli yüksek lisans ve doktora
öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar HZB’ye ve TAÜ ye kazandırılacak,
Türkiye’deki bilim kültürü daha iyi tanıtabilecektir.
Türk-Alman Hukukçular Birliği Sonbahar Sempozyumu
101
TAÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda Yazar Selim Özdoğan ile Okuma Etkinliği
Gerçekleştirildi
17 Kasım 2014 tarihinde Türk asıllı Alman yazar Selim Özdoğan TAÜ Yabancı
Diller Yüksekokuluna konuk oldu ve konferans salonunda en yeni, henüz yayınlanmamış
romanından bölümler okudu. 2014 yılının sonuna kadar Köln Belediyesinin bir sanatçı
bursuyla İstanbul’da bulunan Selim Özdoğan, 2016’da yayınlanacak olan bu eserinde mizah
konusunu ele almaktadır.
Kitabın kahramanı Türkiye’de doğan ve Almanya’da büyüyen, uzun yıllar sonra
İstanbul’da yaşayan Türk babasını ziyarete gelen bir gençtir. Onun Türk ve Alman
kültürlerinin etkisi altında gerçekleşen yaşantılarının detaylarıyla İstanbul’un çok yönlü bir
portresi ortaya çıkıyor. Yazar, annesi babası iki uyruklu, yani Türk ve Alman olan bu gencin
gözüyle farklı algılama biçimlerini ve çağrışımları açığa çıkarıyor. Günlük hayatta kültürel
nedenlerden dolayı gösterilen davranış biçimlerini mizahi, zaman zaman trajikomik bir
şekilde okuyucunun dikkatine sunuyor. Selim Özdoğan, kitabından değişik bölümler
okurken Almanca ve Türkçe açıklamalarda bulundu. Daha sonra canlı bir sohbet ortamında
kendisine TAÜ hazırlık öğrencileri tarafından çok sayıda sorular yöneltildi.
Alternatif Enerji Uzmanı Dr. Kayhan İNCE TAÜ’de Konferans Verdi
Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kayhan İnce, Türk-Alman Üniversitesi’nin davetlisi olarak
geldiği İstanbul’da Türkiye’nin alternatif enerji kaynakları hakkında önemli açıklamalarda
bulundu. Ağırlıklı olarak TAÜ Fen ve Mühendislik Fakültelerinde görevli öğretim
elemanlarının katıldığı toplantıda güneş panellerinde kullanılan mikro evirici sistemler
hakkında bir sunum yapan İnce, konferansın ardından TAÜ Basın Merkezi’nin sorularını
yanıtladı.
102
TAÜ Basın: Güneş panellerinde kullanılan evirici sistemler kapsamında yapmış olduğunuz
projelerden elde edilen bulgular sektörel düzeyde ne gibi yeni uygulama alanları
oluşturacak?
Kayhan İNCE: Güneş, rüzgâr, dalga, biokütle, jeotermal, hidrolik ve hidrojen enerjisi gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı fosil kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesiyle
büyük bir önem kazanmaya başlamış ve (bu) toplum tarafından da kabul görmektedir. Güneş
enerjisi kullanarak enerji üretilmesi yenilenebilir enerji kaynağı uygulamalarından en
popüler olanıdır. Güneş paneli modülleri uygulamaya bağlı olarak, akümülatör, evirici
(invertörler), akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli elektronik destek devreleri ile birlikte
kullanılarak bir fotovoltaik sistem oluşturur. Çeşitli projeler kapsamında evirici sistemler
üzerine çalışmalarımız devam etmektedir.
Akıllı şebekelerin de alt yapısını oluşturacak olan dağıtılmış enerji kaynakları, uygun
bir enerji yönetim sistemi ile enerji üretimi ve iletiminden nihai tüketime kadarki bütün
aşamalarda enerji verimliliğinin geliştirilmesi, bilinçsiz kullanımın ve israfın önlenmesi,
enerji yoğunluğunun gerek sektörler bazında gerekse makro düzeyde azaltılmasına yardımcı
olacaktır. Yıllık elektrik tüketimimizin 255 milyar 337 milyon kilovatsaat (kWh) olduğu ve
her yıl %8 (oranında) tüketimin artması, kaçak elektriğin önünü kesme anlamında da
alternatif enerji kaynaklarına yönelmemiz aşikardır.
TAÜ Basın: Güneş alternatif bir enerji kaynağı olarak ülkemizde yeteri kadar
değerlendirilebiliyor mu?
K. İNCE: Şu an için bunu söylemek zor. Fakat 1 MW kurulu güce sahip tesisler için
lisanssız üretim şartının bu sene yürürlüğe konması, 2015 yılından itibaren ülkemizde ciddi
yatırımların doğmasına sebebiyet verecektir. Güneş paneli modülü üretiminde de yerli
firmalarımız faaliyet göstermeye başlamış olup; güneş, rüzgâr, dalga, biokütle, jeotermal,
hidrolik ve hidrojen enerjisi potansiyeline sahip ülkemizin bu alanlarda istihdam edilecek
kalifiye elemana ihtiyacı vardır.
TAÜ Basın: Yasal çerçeve ve bürokratik yaklaşım alternatif enerji kaynaklarının önünü
açan bir niteliğe sahip mi?
K. İNCE: 2006 yılında rüzgar alanında yatırım planlaması yapılmış ve bir çok şirket faaliyet
göstermek için lisans alma yoluna gitmiştir. Fakat amaç dışı faaliyet göstermek isteyen
firmaların lisans hakkı elde etmesi ve bunu yatırım anlamında kullanmaması, yenilenebilir
enerji yönetmeliğinin sağlam temellere oturtulmasını elzem kılmıştır.
TAÜ Basın: Türkiye'de ki üniversitelerin ve bilimsel kuruluşların alternatif enerji
kaynaklarından istifade etme anlamında uluslararası rekabet düzeyinde çalışmalar
yaptığına inanıyor musunuz?
K. İNCE: 2014-15 eğitim yılı itibariyle 15’i devlet üniversiteleri bünyesinde olmak üzere
toplam 24 adet ‚Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde aktif olarak eğitim verilmekte
olup; birçok üniversitemizde de bölüm kurulmuş olmasına rağmen öğretim elemanı ve/veya
fiziki alt yapı eksikliği söz konusudur. Maalesef bu alanda hem akademisyenlerimizin hem
de mezuniyetini yaşamış öğrencilerimizin sayısı yeterli değildir.
TAÜ Basın: Alternatif enerji kaynakları önümüzdeki 20 yıllık dönemde Türkiye'nin ihtiyaç
duyduğu enerjinin ne kadarını reel olarak karşılayabilir?
103
K. İNCE: Sadece rüzgar enerji potansiyelinin OECD ülkeleri ile karşılaştırılması
neticesinde, (Türkiye’nin) 83000 MW ile bu ülkeler içerisinde en yüksek teknik potansiyele
sahip ülke olduğu görülüyor. Doğalgazda dışa bağımlılığımız ve cari açığımızın %70’inin
enerji kalemi olduğu göz önüne alınırsa önümüzdeki 20 yıllık süreçte yenilenebilir enerji
kaynaklarına yönelmemiz elzemdir.
TAÜ Basın: Devlet ve yetkili kurumlar sizin ürettiğiniz çözümlerin farkında mı? Yerel
sektör mezun ettiğiniz öğrencilerin farkında mı?
K. İNCE: Son yıllarda özel teşebbüs ve akademisyenlere verilen destekler ile (Tübitak,
Kosgeb, Teknogirişim, San-Tez v.d.) bu alanda kaleme alınan yazılar, makaleler ve projeler
ile bir bilgi birikimi söz konusu. Çeşitli forumlar üzerinden bu alanda ülkemizde neler
yapıldığını izlemek de mümkündür.
Yönetmelik ve tebliğlerde yer alan hükümler gereğince mezunlarımız birçok
problemle karşılaşmaktadırlar. Mesleğin tanıtılması ve sektörce kabul görmesi, kamu kurum
ve kuruluşlarında istihdamlarının sağlanması, mezunların imza yetkilerinin ve haklarının
savunulması gibi birçok hususta Makine Mühendisleri Odası veya Elektrik Mühendisleri
Odası gibi enerji sistemleri mühendisliği alanında faaliyet gösteren bir mesleki kuruluşa
ihtiyaç vardır.
Türk-Alman Üniversitesi Öğrencileri Dışişleri ve AB Bakanlıklarını Gezdi
Üniversitemiz Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans
öğrencileri, bilimsel bir gezi kapsamında başta T.C. Dışişleri Bakanlığı ve AB Bakanlığı
olmak üzere Ankara’da bulunan çeşitli kurumları gezdi.
TAÜ Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Enes Bayraklı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve TAÜ AB Uluslararası
İlişkiler Yüksek Lisans Programı konuk öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Eralp’in organize
ettiği iki günlük gezi kapsamında Dışişleri Bakanlığı ve AB Bakanlığı’nı gezme olanağı
bulan öğrenciler; Federal Almanya Büyükelçiliği ile AB-Türkiye Delegasyonu’nu da
ziyaret etti. Gezi kapsamında ayrıca Ortadoğu Teknik Üniversitesi Avrupa Araştırmaları
Merkezi ile Türk kültürünün ve Türkçenin dünyada tanıtılması için faaliyet gösteren Yunus
Emre Enstitüsü’nü ve bir düşünce kuruluşu olan SETA’yı ziyaret eden heyet son olarak
Anıtkabir’e gitti.
Eğitim alanları ile ilgili kurumları yakından tanıma ve yetkililerden ilk elden bilgi
alma fırsatı bulan öğrenciler gezinin oldukça faydalı geçtiğini söylerken; Yrd. Doç. Dr. Enes
Bayraklı ders kapsamındaki gezinin öğrencilerin kariyer ve araştırma perspektiflerine
önemli bir katkı yaptığını ifade etti.
104
Brown Bag Seminars’ İsimli Seminer Dizisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde akademik personelimizin güncel
akademik araştırma alanları hakkında sunumlar yapacağı ‘Brown Bag Seminars’ isimli
seminer dizisi 03.12.2014 tarihinde Fakülteler Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
IV.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A.Üstünlükler
 Eğitim ve akademik gelişmeyi ön planda tutan bir yönetimin mevcut olması,
 Üst yönetimin yeniliklere açık olması ve toplam kalite yönetimine önem vermesi,
 Çalışanların paylaşımcı ve özverili olması,
 İdari ve akademik birimlerin uyumlu çalışması,
 Toplum içindeki imajımız,
 Uluslararası standartlara uygun eğitim,
 Oldukça genç ve dinamik bir akademik kadro,
 Ulusal ve uluslarası bilimsel faaliyetlere katılım,
 Medeniyetlerin beşiği olan İstanbul’da kurulması ,
 Öğretim üyesi seçiminde objektif kriterlerin uygulanması
 İstanbul ilinin imkan ve güzellikleri (bulunduğu konum)
 Yeni kurulmuş olması ve yeni kurulacak fakültelerin ülke ihtiyaçları ile uyumlu kurulmuş
olması,
 Uluslararası çevre, sanayi ve sivil otorite ile işbirliği,
 Sanayi ve AR-GE projelerine ulusal desteklerin artması,
 Türkiye’nin ve dünyanın nitelikli işgücü ihtiyacı,
 Genç nüfus ve buna paralel olarak yükseköğretime olan talep.
105
B. Zayıflıklar
 Kurumsallaşmanın henüz tam olarak sağlanamamış olması
 Kampüs ortamındaki sosyal imkanların yetersizliği,
 Akademik ve idari personel yetersizliği,
 Fiziki altyapının ve sosyal mekanların yetersizliği,
 Finansal kaynakların yetersizliği,
 Kampusun şehir merkezinden uzak olması,
 Tecrübe ekslikliği,
 Yetersiz sosyal mekanlar,
 Teknokentimizin olmaması,
 Döner sermaye gelirlerinin olmaması,
 Öğrenci barınma olanaklarının sayısal yetersizliği,
 Araştırmayı teşvik edici ödül sisteminin uygulanmasındaki aksaklıklar,
 İstanbul’da artan yoğun üniversite rekabeti,
 Devlet üniversitesi olması nedeniyle bazı alanlarda hareket kabiliyetinin az olması
 Yabancı dillerde eğitim verecek kadro yetersizliği,
 Yeni açılan üniversiteler nedeniyle üniversiteye tahsis edilecek finansal kaynakların
kısıtlanması,
 Üniversitemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinin, özellikle de yatırımların yetersiz
olması,
 Üniversite çalışanlarının ücret yetersizliği nedeniyle akademik ve idari personelin
daha iyi yaşam koşullarına doğru yönelmesi,
 İstanbul ilinde önceden kurulmuş bulunan güçlü ve köklü üniversiteler,
 Bütçe kaynaklarının kısıtlı olması,
106
 Tanıtım yetersizliği,
 Çok sayıda üniversite kuruluyor olması,
 Motivasyonun bozulması,
 Özel üniversite algısı
 Akademik,idari ve teknik personel temininde karşılaşılan güçlükler
 Öğretim elemanlarının düşük maaşları ve çalışma koşulları
C. Değerlendirme
- İstanbul’da yeni kurulan bir devlet üniversitesi olmamızın avantajları olduğu gibi
dezavantajları da bulunmaktadır.
-Misyonumuz "Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerini eğitim ve araştırma alanlarında
birleştirmek" olduğu gözönüne alındığında üniversitemizin kurulması ile Türkiye ve
Almanya arasındaki akademik işbirliği tam bir ortaklığa dönüşmüştür.2014 yılının “TürkAlman Bilim Yılı” ilan edilmesi ile bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesinin
hedeflenmesi üniversitemizi öncelikli hale getirmekte ve bu hedefimizin somut
göstergesidir.
- Araştırma üniversitesi olarak hedef belirlemiş olmamız, öğretim üyesi istihdamı
konusunda belli kriterler koymamız ve araştırıcı nitelikte öğretim üyesi temininde seçici
davranmamız üniversitemizin geleceği konusunda iyimser düşünmemizi sağlamaktadır.
Eğitim konusunda lisansüstü ağırlıklı bir eğitim hedeflemiş olmamız, üniversitemizi
araştırma üniversitesi olma hedefine ulaştıracak en önemli unsur olarak görmekteyiz.
- Eğitim dilimizi belli alanlarda tamamen Almanca veya İngilizce olarak belirlememiz,
diğer alanlarda ise en az %30 Almanca eğitim yapılmasını planlamamız,Almanca eğitim
veren lise mezunlarına kontenjan ayırmamız hem yurt dışı tecrübesi olan öğretim üyesi
temininde hem de yerli- yabancı öğrenci tercihinde üniversitemiz için avantaj sağlamaktadır.
Bu da Bologna sürecindeki ülkemiz yüksek öğretiminde, üniversitemizi avantajlı konuma
getirmektedir. Ayrıca üniversite okumak isteyen öğrencilerin, öncelikle tercih etmesi,
kaliteli öğrenci tercihi konusunda da bizi ayrıcalıklı konuma getirmektedir. Bütün bunlar
hem eğitim kalitesini hem de uluslararası üniversite olma konusundaki hedeflerimize bizi
yaklaştıracak pozitif unsurlardır.
107
V-EKLER
Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç
kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını
bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.
İstanbul-28.02.2015
Prof.Dr.Halil AKKANAT
Rektör
108
Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını
temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin
alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan
ederim.
İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. İstanbul-28.02.2015
Mehmet Fatih YILMAZ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
109
BİRİMLER VE PROGRAMLAR
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İMALAT TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI (YL)
FEN FAKÜLTESİ
ENERJİ BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
ISI VE YANMA TEKNİĞİ ANABİLİM DALI
KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI
YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ ANABİLİM DALI
MALZEME BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK MALZEMELER ANABİLİM DALI
FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI
POLİMER ANABİLİM DALI
MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
BİYOENFORMATİK ANABİLİM DALI
ENZİM VE MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
HUKUK FAKÜLTESİ
KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI
CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI
GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
HUKUK TARİHİ ANABİLİM DALI
MALİ HUKUK ANABİLİM DALI
MİLLETLERARASI HUKUK ANABİLİM DALI
İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
MEDENİ USÜL VE İCRA İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI
KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
KÜLTÜR VE İLETİŞİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
KÜLTÜR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
İLETİŞİM ANABİLİM DALI
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DONANIMI ANABİLİM DALI
BİLGİSAYAR YAZILIMI ANABİLİM DALI
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ ANABİLİM DALI
ELEKTRONİK ANABİLİM DALI
TELEKOMÜNİKASYON ANABİLİM DALI
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
YÖNEYLEM ARAŞTIRMA ANABİLİM DALI
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
HİDROMEKANİK VE HİDROLİK MAKİNELER ANABİLİM DALI
KONSTRÜKSİYON ANABİLİM DALI
110
MAKİNE MALZEMESİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI
TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI
MEKATRONİK SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK ANABİLİM DALI
MAKİNE ANABİLİM DALI
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GEOTEKNİK ANABİLİM DALI
MEKANİK ANABİLİM DALI
YAPI ANABİLİM DALI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
AVRUPA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)
KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM ANABİLİM DALI (YL) (ALMANCA) (TEZLİ)
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
SİYASAL VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI
İKTİSAT BÖLÜMÜ
ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI
İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI
İKTİSAT TEORİSİ VE POLİTİKASI ANABİLİM DALI
İŞLETME BÖLÜMÜ
MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI
YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI
111
2014 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ
GİDER TÜRLERİ
BÜTÇE ÖDENEĞİ EKLENEN DÜŞÜLEN
PERSONEL GİDERLERİ
TOPLAM
ÖDENEK
HARCAMA
3.169.000
1.236.000
318.000
4.087.000
4.070.025
499.000
267.000
105.000
661.000
639.745
5.086.000
131.000
0
5.217.000
2.177.998
344.000
0
0
344.000
256.288
SERMAYE GİD.
20.500.000
0
0
20.500.000
1.614.299
TOPLAM
29.598.000
1.634.000
423.000
30.809.000
8.758.355
SOSYAL GÜV. KUR.
DEV. PRİMİ GİD.
MAL VE HİZM. ALIMI
GİD.
CARİ TRANSFERLER
2014 MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ
GİDER TÜRLERİ
GENEL KAMU HİZ.
KBÖ
EKLENEN
DÜŞÜLEN
TOPLAM
ÖDENEK
HARCAMA
4.190.000,00
173.000,00
116.000,00
4.247.000,00
3.022.808,00
32.000,00
0,00
0,00
32.000,00
909,00
KAMU DÜZENİ VE
GÜVENLİK HİZ.
573.000,00
0,00
0,00
573.000,00
384.602,00
DİNLENME,KÜLTÜR
VE DİN HİZ.
953.000,00
14.000,00
12.000,00
955.000,00
211.874,00
23.850.000,00
1.447.000,00
295.000,00
25.002.000,00
5.138.162,00
29.598.000,00
1.634.000,00
423.000,00
30.809.000,00
8.758.355,00
SAVUNMA HİZ.
EĞİTİM HİZ.
TOPLAM
112
TABLO 1.12 BİLANÇO TABLOSU
Kurum Kodu : 38.96
Adı :
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ
AKTİF HESAPLAR
Yıl :
N Yılı 2014
PASİF HESAPLAR
1 DÖNEN VARLIKLAR
50.566.561,19
10 HAZIR DEĞERLER
25.832.439,54
100 KASA HESABI
102 BANKA HESABI
5.970,61
25.826.468,93
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )
0,00
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI
0,00
12 FAALİYET ALACAKLARI
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
14 DİĞER ALACAKLAR
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI
15 STOKLAR
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI
16 ÖN ÖDEMELER
24.376.400,00
24.376.400,00
0,00
0,00
131.688,29
131.688,29
226.033,36
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI
0,00
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI
0,00
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI
2 DURAN VARLIKLAR
22 FAALİYET ALACAKLARI
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI
252 BİNALAR HESABI
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI
254 TAŞITLAR HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260 HAKLAR HESABI
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
AKTİF TOPLAMI
226.033,36
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
32 FAALİYET BORÇLARI
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR
2014
N Yılı 2014
465.363,18
187.211,57
187.211,57
205.346,83
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
333 EMANETLER HESABI
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
22.151,92
183.194,91
72.804,78
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
68.010,11
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
4.262,00
532,67
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES
5 ÖZ KAYNAKLAR
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI
67.212.567,75
43.159.953,20
43.159.953,20
24.052.614,55
24.052.614,55
17.111.369,74
0,00
0,00
17.111.369,74
524.368,70
4.335.747,72
370.184,97
305.089,41
2.219.516,40
-2.343.537,46
0,00
11.700.000,00
0,00
450.270,05
-450.270,05
67.677.930,93
PASİF TOPLAMI
67.677.930,93
Bilanço Dipnotları :
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
0,00
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
0,00
902 BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI
0,00
903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI
0,00
113
TABLO 1.12 BİLANÇO TABLOSU
Kurum Kodu : 38.96
Adı :
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ
904 ÖDENEKLER HESABI
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI
Yıl :
2014
0,00
0,00
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI
914.829,00
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI
914.829,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI
169.780,62
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI
169.780,62
962 BİLİMSEL PROJELER HESABI
183.120,85
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI
183.120,85
114
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.96
Ekonomik Kodlar
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
630
01
630
01
01
630
01
01
01
630
01
01
01
630
01
01
02
630
630
01
01
02
01
01
03
630
01
01
03
630
01
01
04
630
630
01
01
04
01
01
01
01
01
01
05
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
8.647.365,72
600
GELİRLER HESABI
PERSONEL GİDERLERİ
4.070.025,62
600 03
MEMURLAR
3.935.439,42
600 03
01
Temel Maaşlar
1.765.112,67
600 03
01
Temel Maaşlar
1.765.112,67
600 03
01
01
Zamlar ve Tazminatlar
1.470.659,12
600 03
01
02
Zamlar ve Tazminatlar
1.470.659,12
600 03
600 03
01
02
01
02
600 03
06
Ödenekler
629.148,35
Ödenekler
629.148,35
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
01
Mal Satış Gelirleri
01
630
01
630
01
02
630
01
02
01
630
01
02
01
630
01
04
630
01
04
01
630
01
04
01
05
630
01
04
01
90
630
02
630
02
01
630
02
01
05
01
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
10.583,34
99
Diğer hizmet gelirleri
51.405,00
Kira Gelirleri
01
Sosyal Haklar
47.189,87
600 03
600 03
06
01
01
06
01
99
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
04
600 04
02
Ücretler
126.774,20
600 04
02
01
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Ücretleri
GEÇİCİ PERSONEL
126.774,20
600 04
02
01
7.812,00
Ücretler
7.812,00
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin
Ücretleri
Diğer Geçici Personele Yapılacak
Ödemeler
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
6.564,60
Memurlar
06
126.774,20
Sosyal Güvenlik Kurumuna
600 04
02
02
600 04
600 04
02
02
04
600 04
04
02
600 04
04
02
30.225,00
34
06
Ek Çalışma Karşılıkları
92.213,34
30.225,00
600 03
23.329,41
110.952,54
61.988,34
Taşınmaz Kiraları
600 04
01
32.699.980,27
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
47.189,87
23.329,41
Cari Yıl (N)
Hizmet Gelirleri
Sosyal Haklar
Ek Çalışma Karşılıkları
GELİRİN TÜRÜ
Lojman Kira Gelirleri
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
01
18.739,20
2.089,20
16.650,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
30.592.746,29
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil
İdarelerden Alınan Bağış ve
30.592.000,00
Cari
01
18.739,20
10.092.000,00
Hazine yardımı
10.092.000,00
Sermaye
20.500.000,00
Hazine yardımı
20.500.000,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım
ve Bağışlar
746,29
Sermaye
746,29
Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
746,29
1.247,40
639.744,64
610.835,92
610.835,92
600 05
600 05
01
600 05
01
09
01
Diğer Gelirler
1.996.281,44
Faiz Gelirleri
1.845.623,07
Diğer Faizler
1.845.623,07
115
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Kurum Kodu : 38.96
Ekonomik Kodlar
02
01
06
01
02
01
06
02
630
02
02
02
02
04
02
02
04
02
02
06
630
02
02
06
630
02
04
630
630
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
630
630
630
Adı :
01
01
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
368.503,13
Sağlık Primi Ödemeleri
242.332,79
Sözleşmeli Personel
28.524,20
İşsizlik Sigortası Fonuna
2.535,48
İşsizlik Sigortası Fonuna
2.535,48
Sosyal Güvenlik Kurumuna
25.988,72
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
25.988,72
Geçici Personel
384,52
Sosyal Güvenlik Kurumuna
384,52
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
371,29
02
Sağlık Primi Ödemeleri
630
02
04
06
630
630
02
04
06
02
04
06
630
03
630
03
02
630
03
02
01
630
03
02
01
01
Kırtasiye Alımları
630
630
03
02
01
05
Baskı ve Cilt Giderleri
17.663,42
03
02
02
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
30.147,00
630
03
02
02
630
03
02
03
630
630
03
02
03
01
Yakacak Alımları
50.697,00
03
02
03
02
Akaryakıt ve Yağ Alımları
27.139,68
630
630
03
02
03
03
Elektrik Alımları
03
02
04
630
03
02
04
630
03
02
09
630
03
02
09
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
01
Su Alımları
Enerji Alımları
01
01
01
09
03
GELİRİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
1.845.623,07
600 05
600 05
03
600 05
03
02
600 05
03
02
600 05
09
600 05
09
01
600 05
600 05
09
01
06
Kişilerden Alacaklar
11.961,40
09
01
19
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
66.895,00
600 05
09
01
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
68.789,44
Mevduat Faizleri
Para Cezaları
3.012,53
İdari Para Cezaları
99
Diğer İdari Para Cezaları
3.012,53
3.012,53
Diğer Çeşitli Gelirler
147.645,84
Diğer Çeşitli Gelirler
147.645,84
NET GELİR TOPLAMI :
32.699.980,27
13,23
1.926.223,59
341.786,25
17.808,42
145,00
30.147,00
144.983,88
67.147,20
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
135.866,95
Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)
135.866,95
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
12.980,00
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve
Bakım Giderleri
12.980,00
116
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Kurum Kodu : 38.96
Adı :
Ekonomik Kodlar
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
630
03
03
630
03
03
630
630
03
03
01
03
03
02
630
03
03
02
630
03
03
03
630
630
03
03
03
03
04
630
03
04
630
03
04
02
630
03
04
03
630
03
04
03
630
03
05
630
03
05
01
630
03
05
01
02
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
63.000,00
630
03
05
01
03
25.960,00
630
03
05
01
08
Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve
Donanım Hariç)
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
286.149,28
630
630
03
05
01
09
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
384.602,04
03
05
01
90
630
03
05
02
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere
Ödemeler
Haberleşme Giderleri
630
630
03
05
02
01
Posta ve Telgraf Giderleri
03
05
02
02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
630
03
05
02
03
630
03
05
03
Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet
abonelik ücretleri dahi
Taşıma Giderleri
2.284,78
630
03
05
03
04
Geçiş Ücretleri
1.900,00
630
03
05
03
90
Diğer Taşıma Giderleri
Yolluklar
01
01
01
01
02
22.781,16
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
22.781,16
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
7.987,83
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
7.987,83
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
81.511,63
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
81.511,63
Yasal Giderler
04
02
Mahkeme Harç ve Giderleri
375,31
88,31
88,31
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve
Benzeri Giderler
287,00
işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri
Giderler
Hizmet Alımları
287,00
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Cari Yıl (N)
112.280,62
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Görev Giderleri
GELİRİN TÜRÜ
1.363.714,18
760.950,32
1.239,00
18.489,30
3.190,60
14.571,50
727,20
384,78
117
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.96
Ekonomik Kodlar
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
Tarifeye Bağlı Ödemeler
24.410,25
01
İlan Giderleri
21.677,07
02
Sigorta Giderleri
630
03
05
04
630
630
03
05
04
03
05
04
630
03
05
05
630
630
03
05
05
03
05
630
630
03
05
03
05
09
630
03
05
09
630
03
06
630
03
06
01
630
03
06
01
630
03
06
02
630
03
06
02
630
03
07
630
03
07
01
630
03
07
01
02
630
03
07
01
04
630
03
07
01
90
630
03
07
03
630
03
07
03
02
630
03
07
03
03
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım
Giderleri
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
630
630
03
07
03
90
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
03
08
630
03
08
557.409,53
02
Taşıt Kiralaması Giderleri
224.920,88
05
06
Lojman Kiralama Giderleri
05
12
Personel Servisi Kiralama Giderleri
01
01
170,00
Kurslara Katılma Giderleri
170,00
52.533,59
Temsil Giderleri
50.763,59
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri
Tanıtma Giderleri
50.763,59
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
Menkul Mal Alım Giderleri
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat
Alımları
Yangından Korunma Malzemeleri
Alımları
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme
Alımları
Bakım ve Onarım Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
Giderleri
01
27.438,00
305.050,65
Diğer Hizmet Alımları
Temsil ve Tanıtma Giderleri
Hizmet Binası Bakım ve Onarım
Giderleri
Cari Yıl (N)
2.733,18
Kiralar
03
GELİRİN TÜRÜ
1.770,00
1.770,00
37.129,83
2.144,06
649,00
313,88
1.181,18
34.985,77
33.223,39
1.431,98
330,40
18.403,81
18.403,81
118
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Kurum Kodu : 38.96
Ekonomik Kodlar
Adı :
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
630
630
03
08
01
01
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
10.089,00
03
08
01
02
Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
8.314,81
630
05
630
05
01
630
05
01
02
630
05
01
02
630
05
03
630
05
03
01
630
630
05
03
01
630
12
05
630
12
05
01
630
630
12
05
01
630
13
01
630
13
01
03
630
13
01
03
630
13
01
04
630
13
01
04
05
05
12
09
13
630
13
01
05
630
630
13
01
05
13
02
630
13
02
01
630
13
02
01
00
00
00
Cari Transferler
256.288,91
Görev Zararları
159.061,69
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
159.061,69
Sosyal Güvenlik Kurumu'na
159.061,69
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yapılan Transferler
97.227,22
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
97.227,22
Memurların Öğle Yemeğine Yardım
97.227,22
Gelirlerin Ret ve İadesinden
Kaynaklanan Giderler
276.842,29
Diğer Gelirler
276.842,29
Faiz Gelirleri
276.842,29
Diğer Faizler
276.842,29
Amortisman Giderleri
1.114.706,45
Maddi Duran Varlıklar Amortisman
Giderleri
1.001.776,30
Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman
Giderleri
348.153,03
Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman
Giderleri
Taşıtların Amortisman Giderleri
348.153,03
Taşıtların Amortisman Giderleri
00
Cari Yıl (N)
13.102,11
13.102,11
Demirbaşların Amortisman Giderleri
640.521,16
Demirbaşların Amortisman Giderleri
640.521,16
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Amortisman Giderleri
GELİRİN TÜRÜ
112.930,15
Hakların Amortisman Giderleri
112.930,15
Hakların Amortisman Giderleri
112.930,15
119
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.96
Ekonomik Kodlar
630
14
630
14
01
630
14
01
00
630
14
01
00
630
14
05
630
14
05
00
630
630
14
05
00
14
06
630
14
06
00
630
14
06
00
630
14
10
630
14
10
00
630
630
14
10
00
14
12
630
14
12
00
630
14
12
00
630
14
13
630
14
13
00
630
630
14
13
00
630
30
06
630
30
06
30
05
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
00
00
00
00
00
00
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
17.117,23
Kırtasiye Malzemeleri
13.538,44
Kırtasiye Malzemeleri
13.538,44
Kırtasiye Malzemeleri
13.538,44
Temizleme Ekipmanları
144,02
Temizleme Ekipmanları
144,02
Temizleme Ekipmanları
144,02
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
151,04
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
151,04
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
Zirai Maddeler
151,04
1.339,92
Zirai Maddeler
1.339,92
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
976,21
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
976,21
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
976,21
Yedek Parçalar
967,60
Yedek Parçalar
967,60
967,60
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
346.416,75
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
346.416,75
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
23/02/2015 16:05
Cari Yıl (N)
1.339,92
Zirai Maddeler
Yedek Parçalar
GELİRİN TÜRÜ
294.496,75
120
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.96
Ekonomik Kodlar
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
Ekonomik Kodlar
630
630
30
06
05
01
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
30
06
05
09
Diğer Giderler
60.030,75
630
30
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
51.920,00
630
630
30
06
07
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
51.920,00
630
99
99
630
99
99
00
630
99
99
00
01
99
00
Cari Yıl (N)
234.466,00
Diğer Giderler
0,24
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
0,24
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
0,24
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
0,24
8.647.365,72
GİDERLER TOPLAMI :
GİDERLER TOPLAMI( A)
8.647.365,72
GELİRLER TOPLAMI( B)
32.699.980,27
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)
GELİRİN TÜRÜ
0,00
NET GELİR ( D= B- C)
32.699.980,27
FAALİYET SONUCU D - A
24.052.614,55
121

Benzer belgeler