Tarih Kurum Katılımcı Konu - Bilişim ve İnternet Araştırma

Yorumlar

Transkript

Tarih Kurum Katılımcı Konu - Bilişim ve İnternet Araştırma
BİAK çalışma takvimi içerisinde TBMM’de 35 toplantı yapan Komisyon, aşağıda isimleri yazılı kamu kurum ve kuruluş
yetkilileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve diğer ilgililerden bilgi almıştır.
Tarih
22.3.2012
Konu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu
Dr. Tayfun ACARER
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı
Fethi ġĠMġEK
Telekomünikasyon İletişim Başkanı
Osman Nihat ġEN
TİB Daire Başkanı
Fatih AKPINAR
BTK Daire Başkanı
Mustafa ÖZDEMĠR
Bilişim Uzmanı
Ömer BOZ
İletişim Uzmanı
Bilişim Sektörü, Bilgi Toplumu ve
İnternet Kullanımının Etkileri
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu
Y. Müh. Müberra SUNGUR
Sosyal İstatistiki Ar-Ge Projeleri Birimi Yöneticisi
Y. Müh. Ahmet DĠKĠCĠ
Kalite Yönetimi Birimi Yöneticisi V.
Bilişim Sektörü, Bilgi Toplumu ve
İnternet ile İlgili Kavramlar
Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı
Osman Nihat ġEN
TİB Daire Başkanı
Ömer BOZ
İletişim Uzmanı
Ġsa CANKAR
İletişim Uzmanı
5651 Sayılı Kanun Çerçevesinde
İnternet Aktörlerinin Hakları ve
Yükümlülükleri
27.3.2012
TOBB Bilgisayar ve İletişim
Teknolojileri Meclisi
28.3.2012
TOBB Bilgisayar Yazılımı
Meclisi
29.3.2012
Katılımcı
Kurum
Sayıştay Bilgi İşlem Grup
Başkanlığı
3.4.2012
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar
Osman Ruh Sağlığı ve
Sinir Hastalıkları E. A. Hastanesi
4.4.2012 Ankara Numune E. A. Hastanesi
Alkol ve Madde
Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim
Merkezi (AMATEM)
Nuray BAġAR
Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı
Ertan BARUT
Sektör Meclisi Üyesi
Ali ÖZEK
Bölüm Başkanı
Mehmet YASAK
Bilgi İşlem Grup Başkanı
Davut ÖZKUL
Uzman Denetçi
Doç. Dr. Mustafa AKGÜL
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Attila ÖZGĠT
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Öğretim Üyesi
Bilgisayar Donanım Sektörü ile
İlgili Sorunlar ve Bu Sorunlara
İlişkin Çözüm Önerileri
Bilgisayar Yazılım Sektörü ile İlgili
Sorunlar ve Bu Sorunlara İlişkin
Çözüm Önerileri
Bilişim Sistemleri Denetimi ve
Bilişim Uygulamalarının Kontrolü
İnternet, Bilgi Toplumu ve Türkiye
İnternet, Güvenlik ve Ar-Ge
Uzm. Dr. Ömer ġENORMANCI
Psikiyatrist
Doç. Dr. Ġhsan Tuncer OKAY
İnternet Bağımlılığı, İnternet
Bağımlılığı Vakaları ile Bu
Konularla İlgili Sorunlar ve Çözüm
Önerileri
Psikiyatrist
Dr.Muhlis AKAR
Başbakanlık Küçükleri Muzır
Neşriyattan Koruma Kurulu
Çocukların ve Gençlerin Zararlı
İçerikten Korunması ile İlgili
Çalışmalar ve Bu Zararlı İçeriklerin
Aile Yapısı Üzerindeki Etkileri
Başbakanlık Küçükleri Muzır
Neşriyattan Koruma Kurulu
5.4.2012
-
Kurul Üyesi
Nurettin YÜKSEL
Şube Müdürü
Fikrettin ÖZKAYA
Araştırmacı
Dr. Ramazan ALTINOK
Başbakanlık e-Devlet Danışma Grubu Bşk.
Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHĠR
TODAİE e-Devlet Müdürü
Prof. Dr. Davut DURSUN
RTÜK Başkanı
10.4.2012 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Volkan ÖZTÜRK
RTÜK Başkan Yardımcısı
11.4.2012 Polis Akademisi Başkanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Bilişim Suçlarıyla Mücadele
Dairesi Başkanlığı
12.4.2012
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÇEVĠK
Polis Akademisi Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Osman DOLU
Polis Akademisi Öğretim Üyesi
Daire Başkan Yardımcısı
Bilal ġEN
Emniyet Amiri
Özgür SAYAR
Emniyet Amiri
Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay BELEN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Metin BALTAOĞLU
Oda Başkanı
Ayhan BAYRAKÇI
İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Oda Yönetim Kurulu Üyesi
Odası
Füsun NEBĠL
Oda Gönüllü Danışmanı
Murat YAVUZKAPLAN
Oda Oyun Sektörü Danışmanı
Önder KAPLAN
Oda Başkanı
Hilal AKDOĞAN
Ankara İnternet Kafeciler Odası
Oda Genel Sekreteri
Tayfun YÜKSEL
Oda Basın Danışmanı
"Code Flu"
18.4.2012
Türkiye’de İnternetin Aile İçi
İlişkilere Etkisi
Çocukların ve Gençlerin Zararlı
İçerikten Korunması ile İlgili
Çalışmalar ve Bu Zararlı İçeriklerin
Aile Yapısı Üzerindeki Etkileri,
Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve
Çözüm Önerileri
Bilişim, Teknoloji ve Çocuk:
Sosyal Sorunlar ve Çözüm
Önerileri
Osman AYKAÇ
17.4.2012 -
-
Çocukların ve Gençlerin Zararlı
İçerikten Korunması ile İlgili
Çalışmalar ve Bu Zararlı İçeriklerin
Aile Yapısı Üzerindeki Etkileri
Bilgisayar Korsanı
Bilişim Suçları ve Bu Suçlara
Yönelik Çalışmalar
Bilgi ve İletişim Çağında Zihin
Dönüşümü
İnternet Kafe Esnafının Sorunları
ve Bu Sorunlara İlişkin Çözüm
Önerileri ile İnternet Kullanımının
Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı
Üzerindeki Etkileri
Bilgisayar Korsanlarının
Kabiliyetleri ve Müdahalelerinin
Sınırları
Dr. Zeki ÇĠFTÇĠ
Bilgi İşlem Başkan Vekili
Hakan YILDIRIM
Bilgi İşlem Başkan Yardımcısı
Ġhsan ÖZGEN
TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı
TBMM’nin Bilişim Uygulamaları
TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı
25.4.2012
TBMM İşletme ve Yapım
Başkanlığı
Türkiye Dijital Oyunlar
Federasyonu
Bilgi İşlem Başkan Yardımcısı
Tanju YAZGANARIKAN
Sistem Analisti
Ali Onur MALKOÇ
Bilgisayar Mühendisi
ġ. Banu ĠLKTAN
Elektronik Mühendisi
Ekrem BAġAR
Güvenlik Yöneticisi/Tekniker
TBMM’nin Bilişim Uygulamaları
Mevlüt DĠNÇ
Federasyon Başkanı
TBMM’nin Ek Bina Bilişim
Kapasitesi
Dijital Oyunlar ve Oyunların
Etkileri
TÜBİDER Bilişim Sektörü
Derneği
Erkin FINDIK
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı
Bilişim Sektöründe Yaşanan
Problemler ve Çözüm Önerileri
Kalkınma Bakanlığı Bilgi
Toplumu Dairesi
Cüneyd DÜZYOL
Müsteşar Yardımcısı
Emin Sadık AYDIN
Daire Başkanı
Özhan YILMAZ
Uzman
Hakan YERLĠKAYA
Uzman Yardımcısı
Fatih GÜRCAN
Uzman Yardımcısı
Abdullah YÜREKTÜRK
Uzman Yardımcısı
e-Dönüşüm Projesi ve Bilgi
Toplumu Olma Yolundaki
Çalışmalar ile İnternet
Kullanımındaki Risklerin
Azaltılması ve Fırsatların
Artırılması
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
Haberleşme Genel Müdürlüğü
Atila ÇELĠK
Haberleşme Genel Müdürü
Erol YANAR
Strateji Geliştirme Başkanlığı Genel Müdürü
Lütfi AYDIN
Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet GÜNER
Karayolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı
Nejdet GÖKKAYA
Bilgi İşlem Dairesi Şube Müdürü
Rıza YILDIRIM
Uzman
Berrin KAHRAMAN
Mühendis
Ġhsan CĠHAN
Araştırmacı
Murat Tansel DURMUġ
Mühendis
Mustafa Murat GENCER
Uzman
e-Dönüşüm Projesi ve Bilgi
Toplumu Olma Yolundaki
Çalışmalar ile İnternet
Kullanımındaki Risklerin
Azaltılması ve Fırsatların
Artırılması
-
Yücel BAĞRIAÇIK
Nil Türkiye Genel Müdürü
Günümüz Dünyasında İnternetin
Sunduğu Fırsatlar
26.4.2012
Aykan KURTTEKĠN
Ali Rıza KELEġ
2.5.2012
Alternatif Bilişim Derneği
İnternet için Tekno-Sosyal Politika
Önerisi
2.5.2012
Alternatif Bilişim Derneği
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Melih KIRLIDOĞ
Dernek Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Aslı Telli AYDEMĠR
Dernek Temsilcisi
Eser AYGÜL
Dernek Temsilcisi
İnternet için Tekno-Sosyal Politika
Önerisi
Prof. Dr. Turhan MENTEġ
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı
R. Erdem ERKUL
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi
Aslıhan BOZKURT
Dernek Basın Müşaviri
Türkiye’de ve Dünyada Bilişim
Politikaları
Teknoloji ve Tasarım Merkezi
Derneği
Taner GÖKALP
Dernek Başkan Yardımcısı
e-Biko Genel Koordinatörü
Mehmet AYDIN
Dernek Bilişim Koordinatörü
Eğitimde Bilişim Kültürü Oluşumu
(e-Biko) 8. Uluslararası Bilişim
Olimpiyatları
-
Yıldırım Mehmet RAMAZANOĞLU
Kahramanmaraş Milletvekili
Komisyon Başkanvekili
E-kitap Oluşturma ve "Farklı Bir
Bakışla Anayasa Analizi" Adlı Ekitabının Tanıtımı
3.5.2012 Türkiye Bilişim Derneği
8.5.2012
9.5.2012 Bilgi Güvenliği Derneği
Prof. Dr. Mustafa ALKAN
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi
Yıldız BARLAS
Dernek Genel Sekreteri
Siber Güvenlik ve Siber Savaşlar
Prof. Dr. ġeref SAĞIROĞLU
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Ali YAZICI
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi
Aselsan Kripto Bilgi Güvenliği Müdürü
15.5.2012 İnternet Kurulu
Serhat ÖZEREN
Kurul Başkanı
Telekomünikasyon ve Enerji Hiz.
Tüketici Hakları ve Sektörel Arş.
Derneği (TEDER) Y.K. Başkanı
AyĢegül KILIÇ
Kurul Üyesi
İnternet Kurulu ve Güvenli İnternet
Alanındaki Çalışmalar
Veysel ÖZTÜRK
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Grup Başkanı
Haktan DEMĠRCĠOĞLU
Uzman Psikolojik Danışman
7-19 Yaş Aile Eğitim Programı
Ġbrahim TAġKESTĠ
Genel Müdür Yardımcısı
Dursun AYAN
Uzman
Ġdris DENĠZ
Uzman
Aile ve İnternet
Milli Eğitim Bakanlığı Özel
Eğitim ve Rehberlik Genel
Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Aile ve Toplum
16.5.2012 Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Abdullah ÖZBAY
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
İnternetin Sosyal Etkileri
16.5.2012
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu
Çocuk Hakları Daire Başkanı
Aziz SÖĞÜTLÜ
Koruyucu Önleyici Hizmetler Daire Başkanı
Mustafa BĠLĠR
Araştırmacı-Birim Sorumlusu
Dr. Hayretdin BAHġĠ
BİLGEM UEKAE Müdür Yardımcısı
Nihat OKTAY
Genel Müdür Yardımcısı
17.5.2012
Türksat Uydu Haberleşme Kablo Mustafa Yavuz TORUN
Tv ve İşletme Anonim Şirketi
Bilişim Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Direktörü
Turulsan TURSUN
Kıdemli Uzman
22.5.2012
23.5.2012
İnternetin Sosyal Etkileri
Siber Güvenlik Çalışmaları
Türksat Bilişim Hizmetleri ve eDevlet Kapısı
Türk Pediatri Kurumu
Prof. Dr. Müjgan ALĠKAġĠFOĞLU
Kurum Yönetim Kurulu Üyesi
İnternet Kullanımı ve Çocuk-Ergen
Sağlığı
Türk Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Derneği
Prof. Dr. Tuncay ERGENE
Dernek Genel Başkanı
Hüseyin ġEN
Dernek Genel Başkan Yardımcısı
İnternet ve Çocuklar, Gençler ve
Aile Üzerindeki Etkisi
Mutlu Çocuklar Derneği
Talat KIYMAZ
Dernek Genel Sekreteri
Dr. Mehmet Akif OCAK
Dernek Danışmanı
Türkiye'de İnternet Kullanım
Trendleri
Sema HOSTA
Birleşmiş Milletler Çocuklara
UNICEF Türkiye İletişim Müdürü
Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye
Emel ÖZDORA
Temsilciliği
UNICEF Türkiye İletişim Asistanı
Türkiye Bilişim Vakfı
24.5.2012
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Bilişim ve Teknoloji Hukuku
Enstitüsü
Av. Yasin BECENĠ
Vakıf Hukuk Danışmanı
Aydın KOLAT
Vakıf Ankara Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Leyla KESER BERBER
Enstitü Direktörü
Dr. Mustafa TAġKIN
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Daire Başkanı
Müdürlüğü
Metin ÇOKMUTLU
Tetkik Hâkimi
Adalet Bakanlığı Uluslararası
29.5.2012 Hukuk ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı
Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik
Bilişim Sektörü İle İlgili Fırsatlar,
Riskler Ve Çözüm Önerileri
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Hukuku: Karşılaşılan Sorunlar ve
Çözüm Önerileri
Kişisel Verilerin Korunması Kanun
Tasarısı ile Ulusal Bilgi Güvenliği
Kanun Tasarısı çalışmaları
Dr. Nurdan OKUR
Genel Müdür
Mustafa SABĠT
Tetkik Hâkimi
Siber Suç Sözleşmesi ile ilgili
çalışmalar
Mesut ORTA
Daire Başkanı
Yüksel ÇAKIR
Tetkik Hâkimi
Uluslararası Yargı Ağı Projesi
(UYAP)’A İlişkin Çalışmalar ile
Söz Konusu Projenin Ülkemize
Katkıları, Bu Proje ile İlgili
Problemler ve Çözüm Önerileri
Doç. Dr. Ahmet KESĠK
Strateji Geliştirme Başkanı
Ġsmail ERASLAN
Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı
Bilişim Teknolojileri ile İnternetin
Maliye ve Gelir Politikaları
Üzerindeki Etkisi, İnternetin
Ekonomiye Etkisi, Elektronik
Ticaret, İnternet Aracılığıyla
Maliye Bakanlığı
30.5.2012
Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire
Başkanı
Güner DEMĠREL
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire
Başkanı
Mahmut VAROL
Muhasebat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Kemalettin KOLUTEK
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Daire
Başkanı
Atilla ÇAKIR
Strateji Geliştirme Başkanlığı Maliye Uzmanı
Ahmet Türkay VARLI
Bilgi Yönetimi Daire Başkanı
Muhammed CERĠT
Bilgi Yönetimi Dairesi Başuzman
Ömer ÖZTÜRK
Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası
Türkiye İstatistik Kurumu
31.5.2012
Yükseköğretim Kurulu
Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü
Bünyamin EMĠROSMAN
Sektörel İstatistikleri Daire Başkanı
Ayhan DOĞAN
Sektörel İstatistikleri Daire Başkanlığı
Takım Sorumlusu
Hüseyin KILIÇ
Nüfus ve Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığı
İstatistikçi
Prof. Dr. ġaban H. ÇALIġ
Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili
Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri
Fakültesi Dekanı
Bilişim Teknolojileri ile İnternetin
Maliye ve Gelir Politikaları
Üzerindeki Etkisi, İnternetin
Ekonomiye Etkisi, Elektronik
Ticaret, İnternet Aracılığıyla
İşlenen Suçlar, Bilişim
Teknolojilerinin Mali Suçlar
Üzerindeki Etkisi ve Bu Konulara
İlişkin Fırsatlar, Riskler ve Çözüm
Önerileri
BDDK’nın Bilişim ve Teknoloji
Alanındaki Çalışmaları
Bilişim Teknolojilerinin
Ekonomiye Etkileri ve Bu Konuya
İlişkin Fırsatlar, Riskler ve Çözüm
Önerileri
Bilgi Toplumu İstatistikleri
Üniversitelerde Bilişim
Teknolojileri Eğitimi, İnternet
Kullanımının Sosyal Etkilerine
İlişkin Çalışmalar ile Bu Konulara
İlişkin Fırsatlar, Riskler ve Çözüm
Önerileri
Başbakanlık
A. Ramazan ALTINOK
e-Devlet Danışma Grubu Başkanı
Mustafa AFYONLUOĞLU
e-Devlet Danışma Grubu Üyesi
Ertuğrul AKIN
e-Devlet Danışma Grubu Üyesi
E-Devlet: Kavram ve Genel
Sorunlar
Çağrı Merkezleri Derneği
Demet KOÇKAL
Dernek Operasyon Yönetmeni
Çağrı Merkezi Sektörü
Richard ALLAN
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Politika Direktörü
Av. Yasin BECENĠ
Hukuk Danışmanı
Av. Elif KAVUġTURAN
Hukuk Danışmanı
Facebook and Safety
6.6.2012
7.6.2012 Facebook Inc
Binali YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
M. Habib SOLUK
Ulaştırma, Denizcilik ve
Ulaştırma, Denizcilik ve
Ulaştırma, Denizcilik ve
12.6.2012
Haberleşme Bakanlığı
13.6.2012 -
14.6.2012 -
Müsteşar
Erol YANAR
Strateji Geliştirme Başkanı
Atila ÇELĠK
Haberleşme Genel Müdürü
Deniz YANIK
BTK Başkan Yardımcısı
Ġlktan EHĠL
Uzman
Zafer ULUĞ
Uzman
Yrd. Doç. Dr. Erdal AKDEVE
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan
Yardımcısı
Emre ÇALIġKAN
European Youth Press Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile
İlişkiler Koordinatörü
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığının Bilişim
Alanındaki Çalışmaları
Bilişim Sektörü İnovasyon
Kapasitesi ve Politika Önerileri
Sosyal Medyanın Toplumsal
Hareketler Üzerindeki Etkisi ile
Arap Baharı

Benzer belgeler