EGY Bahar 2016 Ara Sınav PDF

Transkript

EGY Bahar 2016 Ara Sınav PDF
EKONOMİK
GÖSTERGELER ve
YORUMLANMASI
GSYH
MİLLİ GELİR
İSTİHDAM
HSBC
2050 ‘de en üstteki ülkeler listesi (2010 sıralamasına
göre değişim)
1) ÇİN (+2)
2) ABD (-1)
3) Hindistan (+5)
4) Japonya (-2)
5) Almanya (-1)
6) İngiltere (-1)
7) Brezilya (+2)
8) Meksika (+5)
9) Fransa (-3)
10) Kanada (aynı)
11) İtalya (-4)
12) TÜRKİYE (+6)
13) G. Kore (-2)
IMF ve PwC
GSYH’de İlk 20 Ülke (2009 Değerlerine Göre SGP, milyar ABD Doları)
PwC
IMF
•
•
•
•
•
GSYH nedir?
GSMH nedir?
Nihai mal?
GSYH hesaplama yöntemleri
GSYH Deflatörü
• NMG=GSMH-Amortismanlar
• MG=NMG-Dolaylı Vergiler+Sübvansiyonlar
• KG=MG-şirket karları-sosyal güvenlik primlerinet faiz ödemeleri+kar payları+transfer
ödemeleri+kişisel faiz gelirleri
• KHG (Kişisel harcanabilir gelir)=KG-Doğrudan
vergiler-Vergi olmayan ödemeler
• Reel GSYH ve Büyüme Hızı
• Net büyüme oranı (Ng )= Reel GSYH Büyüme
Oranı-Nüfus Artış Oranı
Ne zaman açıklanır?
• TÜİK
• 3 ayda bir, üçer aylık dönemlerin bitişinden
sonraki üçüncü ayın sonucunda
GELİR DAĞILIMI
• TÜİK
• Yıllık
İŞGÜCÜ PİYASASININ ANALİZİ
• İşgücü=İstihdam Edilenlerin Sayısı+İşsiz Sayısı
• İşsizlik Oranı=(İşsiz Sayısı/İşgücü) x 100
• İşgücüne Katılım Oranı=
(İşgücü/Çalışabilir Yetişkin Nüfus) x 100
• TÜİK, Hanehalkı işgücü anketi, Her ayın ikinciüçüncü haftası açıklanır (hareketli üçer aylık
dönemler??)
• Okun Yasası=?
• İşsizlik Türleri?
İşteki Durum ve Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam Edilenler, Temmuz 2012
INDEX
- 2013
Employment by Employment Status and Economic Activities, July 2012 - 2013
(Bin kişi, 15+ yaş)
TÜRKİYE - TURKEY
(In thousands, 15+ age)
Toplam - Total
2012 Temmuz-July
İşteki durum
Employment status
Ücretli veya yevmiyeli
Regular or casual employee
İşveren
Employer
Kendi hesabına
Self employed
Ücretsiz aile işçisi
Unpaid family worker
Ekonomik faaliyetler
Economic activities
Tarım
Agriculture
Sanayi
Industry
İnşaat
Construction
Hizmetler
Services
Kadın - Female
Erkek - Male
2013 Temmuz-July
2012 Temmuz-July
2013 Temmuz-July
2012 Temmuz-July
2013Temmuz-July
Sayı
Number
%
Sayı
Number
%
Sayı
Number
%
Sayı
Number
%
Sayı
Number
%
Sayı
Number
%
25 498
100,0
26 099
100,0
17 928
100,0
18 216
100,0
7 571
100,0
7 882
100,0
15 898
62,3
16 498
63,2
11 953
66,7
12 172
66,8
3 945
52,1
4 326
54,9
1 278
5,0
1 198
4,6
1 181
6,6
1 103
6,1
97
1,3
95
1,2
4 662
18,3
4 848
18,6
3 871
21,6
3 984
21,9
791
10,4
864
11,0
3 660
14,4
3 556
13,6
923
5,1
958
5,3
2 737
36,2
2 598
33,0
25 498
100,0
26 099
100,0
17 928
100,0
18 216
100,0
7 571
100,0
7 882
100,0
6 638
26,0
6 557
25,1
3 412
19,0
3 422
18,8
3 226
42,6
3 135
39,8
4 777
18,7
4 991
19,1
3 766
21,0
3 917
21,5
1 011
13,4
1 074
13,6
1 882
7,4
1 843
7,1
1 831
10,2
1 786
9,8
51
0,7
57
0,7
12 201
47,9
12 708
48,7
8 918
49,7
9 091
49,9
3 282
43,3
3 617
45,9
Eğitim Durumuna Göre İşgücü Durumu, Temmuz 2012 - 2013
Labour Force Status by Educational Attainment, July 2012 - 2013
(15+ yaş)
(15+ age)
İKO. İşgücüne katılma oranı - LFPR. Labour force participation rate İO. İşsizlik oranı - UR. Unemploymen
Toplam - Total
2012 Temmuz-July
2013 Temmuz-July
İKO
LFPR
(%)
İO
UR
(%)
İKO
LFPR
(%)
İO
UR
(%)
50,8
8,4
51,7
9,3
Okur-yazar olmayanlar
Illiterate
21,0
3,2
21,2
4,3
Lise altı eğitimliler
Less than high school
48,8
7,4
49,0
8,6
Lise
High school
52,5
10,9
54,5
12,2
Mesleki veya teknik lise
Vocational high school
64,7
9,2
66,1
9,9
Yükseköğretim
Higher education
77,2
10,8
79,6
10,8
Toplam - Total
TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırm ası, Tem m uz 2013
İşgücüne Dahil Olmayanların Nedene Göre Dağılımı, Temmuz 2012 - 2013
Population Not in Labour Force by Reason, July 2012 - 2013
(Bin kişi, 15+ yaş)
(In thous ands , 15+ age)
Toplam - Total
2012 Temmuz-July
2013 Temmuz-July
Sayı
Num ber
%
Sayı
Num ber
%
26 937
100,0
26 856
100,0
1 900
7,1
2 169
8,1
607
2,3
585
2,2
1 293
4,8
1 584
5,9
50
0,2
39
0,1
12 024
44,6
11 355
42,3
Eğitim/öğretim
Education/Training
4 085
15,2
4 002
14,9
Emekli
Retired
3 900
14,5
3 825
14,2
Çalışamaz halde
Dis abled, old or ill
3 366
12,5
3 642
13,6
Diğer
Other
1 613
6,0
1 825
6,8
İşgücüne dahil olmayan nüfus
Population not in labor force
İş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar
Not s eeking a job but available to s tart
İş bulma ümidi olmayanlar
Dis couraged
Diğer
Other
Mevsimlik çalışanlar
Seas onal worker
Ev işleriyle meşgul
Hous ehold chores
TÜİK, Hane halk ı İş gücü Araş tırm as ı, Te m m uz 2013
ENFLASYON
•
•
•
•
Nedir?
Türleri?
Zararları?
Bekleyişler?
Endeks?
TÜFE: İzleyen ayın 3’ünde saat
10.00’da (Cts-Pz??)
•
•
•
•
•
Bir önceki aya göre değişim (%)
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%)
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%)
On iki aylık ortalamalara göre değişim (%)
! Sepet Aralık ayında güncellenir
Sepet Nasıl Belirlenir?
Mal ve Hizmet Seçiminde Neye Bakılır?
Kaç İşyeri?
• 23.000 işyeri, her ay
• 330.000 fiyat derlenir
• 3826 kiracı
Yıllık Enflasyon İçin Gösterge Ne
Olmalı?
Çekirdek Enflasyon
Çekirdek Enflasyon Nasıl Hesaplanır?
Tüketici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranları (2003=100), 2005 - 2013
Index Numbers and Rate of Changes in the General Consumer Price Index (2003=100), 2005 - 2013
Endeks
Index
Bir önceki aya göre değişim (%)
Monthly rate of change (%)
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%)
Rate of change on December of the previous year
Yıl
Year
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ocak
January
114,49
123,57
135,84
146,94
160,90
174,07
182,60
201,98
216,74
0,55
0,75
1,00
0,80
0,29
1,85
0,41
0,56
1,65
0,55
0,75
1,00
0,80
0,29
1,85
0,41
0,56
1,65
Şubat
February
114,51
123,84
136,42
148,84
160,35
176,59
183,93
203,12
217,39
0,02
0,22
0,43
1,29
-0,34
1,45
0,73
0,56
0,30
0,57
0,97
1,44
2,11
-0,06
3,32
1,14
1,13
1,95
Mart
March
114,81
124,18
137,67
150,27
162,12
177,62
184,70
203,96
218,83
0,26
0,27
0,92
0,96
1,10
0,58
0,42
0,41
0,66
0,83
1,25
2,36
3,09
1,05
3,93
1,57
1,55
2,63
Nisan
April
115,63
125,84
139,33
152,79
162,15
178,68
186,30
207,05
219,75
0,71
1,34
1,21
1,68
0,02
0,60
0,87
1,52
0,42
1,55
2,60
3,60
4,82
1,07
4,55
2,45
3,09
3,06
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%)
Annual rate of change (%)
On iki aylık ortalamalara göre değişim (%)
Rate of change in 12 months moving averages (%)
TÜİK, Tüketici Fiyatları Endeksi, Eylül 2013
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
9,23
7,93
9,93
8,17
9,50
8,19
4,90
10,61
7,31
8,50
8,07
9,76
8,61
10,54
6,16
8,28
6,95
8,62
8,69
8,15
10,16
9,10
7,73
10,13
4,16
10,43
7,03
8,44
8,03
9,92
8,53
10,41
6,38
7,76
7,48
8,33
7,94
8,16
10,86
9,15
7,89
9,56
3,99
10,43
7,29
8,40
8,05
10,15
8,40
10,29
6,53
7,29
8,02
8,08
8,18
8,83
10,72
9,66
6,13
10,19
4,26
11,14
6,13
8,42
8,11
10,30
8,33
9,98
6,87
6,79
8,59
7,66
Ana Ha rca ma Grupla rına göre Tüke tici Fiya tla rı Ende ksi ve
Rate of Changes in the Cons umer Pric e Index and Indic es by M
Ana Harcama Grupları
Main Expenditure Groups
TÜRKİYE
Gıda ve alkolsüz içecekler
Food and non-alcoholic beverages
Harcama
Grubu
Ağırlıkları
Weights of
m ain
expenditure
groups
100,00
24,09
Alkollü içecekler ve tütün
Alcoholic beverages and tobacco
5,07
Giyim ve ayakkabı
Clothing and footwear
6,83
Konut
Hous ing, water, electricity, gas and other
fuels
Ev eşyası
Furnis hings , hous ehold equipm ent, routine
m aintenance of the hous e
Sağlık
Health
Ulaştırma
Trans portation
16,68
7,28
2,22
17,99
Haberleşme
Com m unications
4,64
Eğlence ve kültür
Recreation and culture
2,95
Eğitim
Education
1,91
Lokanta ve oteller
Hotels , cafes and res taurants
6,18
Çeşitli mal ve hizmetler
Mis cellaneous goods and s ervices
4,16
TÜFE'de Aylık Ola ra k En Az Artış ve ya En Fa zla Düşüş Göste re n Se çilmiş Ma dde le r ve
De ğişim Ora nla rı, Eylül 2013
Selected Items Indicating the Highest Decrease or Lowest Increase on a Monthly Basis and
Rates of Change in CPI, September 2013
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler
Selected item s indicating the highes t decreas e or
lowes t increas e
Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
Monthly rate of change (%)
Ça y
Tea
0,77
Çe lik Mutfa k Eşya la rı
Other Steel Kitchen Utentils
0,68
Kombi
Combi Boiler
0,67
Öze l Lise Ücre ti
Private School Fees (Secondary)
0,67
Ta ksi Ücre ti
Taxi Fare
0,66
Soba
Stove
0,65
Ze ytinya ğı
Olive Oil
0,62
Ta hin
Sesame Oil
0,59
Pirinç
Rice
0,55
Be nzin
Petrol
0,36
Buğda y Unu
W heat Flour
0,36
Nohut
Chickpea
-1,53
Mısırözü Ya ğı
Corn Oil
-1,88
Doma te s
Tomato
-4,29
Tişört (Erke k için)
Men's T-shirt
-5,98
Ta vuk Eti
Poultry
-6,13
Pa ta te s
Potato
-9,44
Limon
Lemon
Yurtiçi Bir Ha fta ve Da ha Fa zla Süre li Turla r
Package Holidays for One W eek and More
Kuru Soğa n
-10,42
-17,38
TÜFE'de Aylık Olarak En Yüksek Artış Gösteren Seçilmiş Maddeler ve
Değişim Oranları, Eylül 2013
Selected Items Indicating the Highest Increase on a Monthly Basis and Rates of
Change in CPI, September 2013
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler
Selected items indicating the highest increase
Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
Monthly rate of change (%)
Çarliston Biber
Sweet Green Pepper
32,91
Patlıcan
Eggplant
31,64
Salatalık
Cucumber
23,25
Antep Fıstığı
Pistachio
19,28
Özel Üniversite Ücreti
Private University Fee
8,51
Sweatshirt (Çocuk için)
Children's Sweatshirt
7,06
Yumurta
Egg
6,78
Badem İçi
Almond
6,51
LPG Dolum Ücreti
Liquid Petroleum Gas (LPG)
5,97
Okul Çantası
School Bag
5,92
Servis Ücreti
Transportation Service
5,75
Beyaz Peynir
White Cheese
5,30
Tüpgaz
Tube Gas
4,75
Ana Harcama Gruplarına göre Tüketici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranları (2003=100), Eylül 2013
Rate of Changes in the Consumer Price Index and Indices by Main Expenditure Groups (2003=100), September 2013
Ana Harcama Grupları
Main Expenditure Groups
TÜRKİYE
Harcama
Grubu
Ağırlıkları
Weights of
main
expenditure
groups
Oniki aylık
ortalamalara
göre değişim
oranı (%)
Endeks
Rate of change in
Annual rate of
12 months
change (%) moving averages
(%)
Index
Bir önceki aya
Bir önceki yılın
Bir önceki yılın
göre değişim Aralık ayına göre aynı ayına göre
oranı (%) değişim oranı (%) değişim oranı (%)
Rate of change
Monthly rate of on December of
change (%) the previous year
(%)
100,00
0,77
5,01
7,88
7,32
223,91
24,09
0,74
5,44
8,73
7,90
232,52
Alkollü içecekler ve tütün
Alcoholic beverages and tobacco
5,07
0,02
15,12
15,69
12,59
399,92
Giyim ve ayakkabı
Clothing and footwear
6,83
-2,28
-4,86
6,39
6,60
146,43
16,68
0,69
3,09
7,35
8,97
265,05
7,28
0,77
3,56
4,52
4,97
176,08
2,22
0,16
3,04
3,07
2,08
134,39
17,99
1,99
8,30
9,16
6,20
223,36
4,64
0,08
1,75
4,45
5,97
123,08
Gıda ve alkolsüz içecekler
Food and non-alcoholic beverages
Konut
Housing, water, electricity, gas and other
fuels
Ev eşyası
Furnishings, household equipment, routine
maintenance of the house
Sağlık
Health
Ulaştırma
Transportation
Haberleşme
Communications
Eğlence ve kültür
Recreation and culture
2,95
0,35
3,66
2,94
2,08
162,46
Eğitim
Education
1,91
2,52
9,74
10,14
5,77
232,10
Lokanta ve oteller
Hotels, cafes and restaurants
6,18
1,48
7,27
9,13
9,21
301,48
Çeşitli mal ve hizmetler
Miscellaneous goods and services
4,16
0,94
2,46
3,40
6,72
258,72
TÜİK, Tüketici Fiyatları Endeksi, Eylül 2013
ÜFE: İzleyen ayın 3’ünde saat 10.00’da
(Cts-Pz??)
•
•
•
•
Bir önceki aya göre değişim (%)
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%)
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%)
On iki aylık ortalamalara göre değişim (%)
Üretici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%) (2003=100), Eylül 2013
Index Numbers And Rate Of Changes In The Producer Price Index (%) (2003=100), September 2013
Eylül
Sep.
Ekim
Oct.
121,73
122,68
123,52
122,35
122,30
137,76
136,73
136,41
137,03
136,63
136,46
140,53
140,62
141,82
143,26
143,07
144,35
144,57
163,93
164,46
166,51
162,62
161,16
162,08
162,03
156,29
159,97
159,89
161,40
160,26
160,93
161,92
162,38
164,48
165,56
172,58
176,64
174,61
173,73
173,46
175,46
176,35
178,48
177,92
180,25
187,69
189,98
191,14
191,43
191,44
191,39
194,76
197,77
200,94
202,24
204,27
205,05
204,86
205,60
205,77
206,86
203,77
203,13
203,65
205,75
206,11
209,53
209,28
2013
208,90
208,63
210,33
209,26
211,35
214,43
216,56
216,65
218,56
2005
-0,41
0,11
1,26
1,21
0,20
-0,48
-0,74
1,04
0,78
0,68
-0,95
-0,04
2006
1,96
0,26
0,25
1,94
2,77
4,02
0,86
-0,75
-0,23
0,45
-0,29
-0,12
2007
Bir önceki aya
göre değişim
2008
oranı (%)
2009
Monthly change
2010
(%)
2011
-0,05
0,95
0,97
0,80
0,39
-0,11
0,06
0,85
1,02
-0,13
0,89
0,15
0,42
2,56
3,17
4,50
2,12
0,32
1,25
-2,34
-0,90
0,57
-0,03
-3,54
0,23
1,17
0,29
0,65
-0,05
0,94
-0,71
0,42
0,62
0,28
1,29
0,66
0,58
1,66
1,94
2,35
-1,15
-0,50
-0,16
1,15
0,51
1,21
-0,31
1,31
2,36
1,72
1,22
0,61
0,15
0,01
-0,03
1,76
1,55
1,60
0,65
1,00
2012
0,38
-0,09
0,36
0,08
0,53
-1,49
-0,31
0,26
1,03
0,17
1,66
-0,12
2013
-0,18
-0,13
0,81
-0,51
1,00
1,46
0,99
0,04
0,88
Endeks
Index
Yıl
Year
Ocak
Jan.
Şubat
Feb.
2005
118,64
118,77
120,27
121,72
121,96
121,38
120,48
2006
124,70
125,02
125,33
127,76
131,30
136,58
2007
136,39
137,68
139,02
140,13
140,68
2008
145,18
148,90
153,62
160,53
2009
156,65
158,48
158,94
2010
166,52
169,29
2011
184,51
2012
Mart
March
Nisan
April
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
May
June
July
August
Kasım
Nov.
Aralık
Dec.
Sektörlere Göre Üretici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%) (2003=100), Eylül 2013
Rate of Changes and Indices by NACE Sections of Producer Price Index (%) (2003=100), September 2013
Sektörler ve alt sektörler
Sınıf.
Ağırlık Bir önceki aya
Kodları (%)
göre değişim
oranı (%)
Sections and divisions
Class.
Codes
Weight Monthly change (%) Rate of change on
(%)
December of the
previous year (%)
Gen.
100,00
0,88
4,43
6,23
3,58
218,56
A+B
16,34
-2,78
-0,36
-3,66
-2,17
213,17
A
16,01
-2,30
-0,79
-4,36
-2,40
210,70
01
15,63
-2,45
-0,80
-4,29
-2,35
210,06
02
0,38
4,46
-0,38
-7,68
-6,09
211,07
B
0,33
-18,76
20,79
32,69
9,88
335,97
83,66
1,58
5,37
8,26
4,77
218,66
C
3,06
1,78
10,99
11,12
7,87
326,74
10
1,18
0,50
6,10
6,25
9,93
317,05
11
0,29
3,38
9,71
7,48
1,40
554,80
13
0,53
2,56
-4,26
-7,72
-5,31
500,18
14
1,06
2,34
24,45
27,12
13,39
222,77
D
72,14
1,48
6,85
6,66
2,98
212,23
15
17,15
0,24
5,68
5,43
5,77
223,33
16
0,45
0,00
6,67
5,27
7,29
159,92
Genel
General
Tarım
Agriculture
Tarım, avcılık, ormancılık
Agriculture, hunting and forestry
Tarım, avcılık
Agriculture and hunting
Ormancılık, tomrukculuk
Forestry
Balıkçılık
Fishing
Sanayi
Industry
Madencilik ve taşocakçılığı
Mining and stone quarrying
Maden kömürü ve linyit
Coal and lignite
Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı
Crude petroleum and natural gas prod.
Metal cevheri
Metallic minerals
Taşocakçılığı ve diğer madencilik ür.
Stone quarrying and other mining
İmalat sanayi
Manufacturing industry
Gıda ürünleri ve içecek imalatı
Food products and beverages
Tütün ürünleri imalatı
Tobacco products
C+D+E
Bir önceki yılın
Aralık ayına göre
değişim oranı (%)
Bir önceki yılın
On iki aylık
aynı ayına göre ortalamalara
değişim oranı (%) göre değişim
oranı (%)
Annual change (%)
Rate of change in
12 months moving
averages (%)
Endeks
Index
Tekstil ürünleri imalatı
Textile products
Giyim eşyası imalatı
Wearing apparel
Deri ürünleri imalatı
Dressing of leather
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı
Wood products, except furniture
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
Paper and paper products
Basım ve yayım
Publishing and printing
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol
ürünleri
Coke and refined petroleum
Kimyasal ürünlerin imalatı
Chemicals
Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı
Plastics and rubber products
Metalik olmayan diğer mineral ürünler
Non-metalic products
Ana metal sanayi
Basic metal industry
Metal eşya sanayi (makine ve teç.hariç)
Metal products, except machinery
Makine ve teçhizat imalatı, b.y.s.
Machinery and equipment, n.e.c.
Büro makineleri imalatı
Office accounting computing machinery
Elektrikli makine ve cihazları im., b.y.s.
Elect. machinery and apparatus, n.e.c.
İletişim teçhizatı imalatı
Communication equipment and apparatus
Tıbbi, hassas ve optik aletler imalatı
Medical, precision,optical instruments
Motorlu kara taşıtı, römork,yarı röm.im.
Motor vehicles, trailers and half trailers
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
Other transport equipment
Mobilya ve b.y.s. ürünlerin imalatı
Furniture and products n.e.c.
17
5,35
2,06
8,12
8,88
2,00
201,50
18
2,11
1,07
7,97
16,23
9,23
157,49
19
0,74
0,52
3,95
2,87
2,72
180,77
20
2,03
-0,71
0,76
0,57
3,91
175,74
21
1,49
2,36
4,11
5,30
1,04
160,33
22
1,01
-0,81
5,89
9,13
4,85
202,78
23
2,61
6,10
16,85
6,28
-1,78
484,11
24
4,98
1,77
5,13
5,03
1,47
157,32
25
3,09
2,06
7,98
8,23
3,67
201,68
26
3,27
0,91
7,47
9,56
5,56
221,15
27
6,72
1,99
8,21
4,87
-4,84
286,78
28
2,91
1,17
5,12
4,78
-0,92
210,20
29
5,14
1,91
9,13
9,36
3,74
175,05
30
0,07
3,49
11,19
21,15
7,87
124,71
31
3,21
2,62
7,81
8,80
4,04
220,54
32
0,43
2,04
6,58
3,88
-2,27
108,25
33
0,22
-1,45
3,18
1,79
1,27
120,66
34
4,42
1,57
11,16
12,44
5,27
158,85
35
0,90
1,65
2,44
10,47
8,83
75,86
36
3,85
2,30
-0,02
-2,38
-0,48
171,14
ÜFE>TÜFE ????
TÜFE>ÜFE ????

Benzer belgeler