SES konu anlatım

Transkript

SES konu anlatım
SES
Ses Dalgaları : [Anahtar kelimeler : genlik, frekans]
Sesin oluşumu : Titreşen cisimler ses üretir. Kaynaktan çıkan bir ses, tıpkı bir taşın durgun
suya atıldığında oluşturduğu dalgalar gibi her yönde ve dalgalar halinde yayılır.
Ses Titreşimdir (Ders kitabı 135. Sayfadaki etkinlik )
1. Hipotez :(Denence): “Cetvelin gerilme miktarı artarsa oluşan sesin şiddeti artar.”
Bu yüzden 1. Hipotez doğrudur.
2.Hipotez (Denence) :”Cetvelin boyu azalırsa ses kalınlaşır”
Bu yüzden 2. Hipotez yanlıştır.
Frekans ve Genlik nedir? Belli zaman dilimlerinde
bir olayın tekrarlanmasına salınım hareketi denir.
Salınımın denge noktası ile ulaşabileceği uç
noktalar arası mesafeye genlik, bir saniyede
gerçekleşen salınım sayısına ise frekans denir.
1
Örnek :Bir sarkaç 10 saniye içinde 50 salınım yapıyorsa bu sarkacın
frekansı nedir?
Cevap: 10 saniyede 50 salınım
1 sanide
10 salınım demektir. Yani frekansı 10 dur.
Bir cisim aşağıdaki şekilde olduğu gibi denge konumundayken de
aşağıya doğru çekilip bırakıldığında denge konumuna gelene kadar aşağı yukarı doğru salınım
hareketi yapar.
Örnek :
Şekil-I deki cisim denge durumundan x kadar Şekil -II
deki cisim ise 2x kadar çekiliyor. Her iki cismin 1 s
içerisinde yaptığı salınımlar yan tarafında gösterilmiştir.
Buna göre cisimlerin frekansları kaç olduğunu bulunuz
ve genliklerinin büyüklerini birbiriyle karşılaştırınız.
2
Ses Titreşimdir
Bütün seslerin oluşumu ses kaynaklarının titreşimlerinden kaynaklanmaktadır.
Şekildeki gibi bir diyapozonun çatalına plastik bir
tokmakla vurulduğunda, çatal titreşir ve bir çınlama sesi
duyulur.
Titreşen diyapozon çatalı etrafındaki hava moleküllerini
de titreştirir. Böylece ses enerjisi dalgalar hâlinde etrafa
yayılarak insan kulağı tarafından işitilir.
Ses dalgaları etrafa yayılırken bazı
yerlerde hava molekülleri sıklaşır
bazı yerlerde ise seyrekleşir. Oluşan
ses dalgaları bu sıklık ve seyrekliği
ifade eder.
Bu ses dalgalarından bir saniyede
üretilen ses dalgası sayısı da ses
dalgasının frekans değerini verir.
Hava moleküllerinin sıklaştığı yerler
ses dalgasının tepe noktasına,
seyrekleştiği yerler ise çukur
noktasına karşılık gelir.
Bir dalga tepesi ile dalga çukuru
arasındaki mesafenin yarısı genlik
değerini gösterir.
(Ders kitabının 138 . sayfasındaki kendimizi değerlendirelim kısmı bilinecek )
3
Sesin özellikleri : [Anahtar kelimeler : ses şiddeti (=sesin gürlüğü ; zayıf ses, şiddetli ya da
gür ses), sesin yüksekliği (ince ya da tiz ses, kalın ya da pez ses), hertz (ses frekansının
birimi), desibel (ses düzeyi birimi)]
Sesin özellikleri, farklı ses kaynaklarından çıkan seslerin birbirinden ayırt edilmesini sağlayan
özelliklerdir. Bu özellikler sesin şiddeti , sesin yüksekliği ve sesin tınıs ı gibi özelliklerdir.
Ses şiddeti : Sesin kuvvetli ya da zayıf olma özelliğidir. Ses dalgalarının taşıdıkları enerjiye
bağlı olarak birim alana uyguladıkları kuvvetin bir ölçüsüdür. Ses şiddetinin büyüklüğü desibel
ile ifade edilir. Sesin şiddeti ses kaynağından uzaklaştıkça azalır. Yüksek şiddetli ses bir
tusunami dalgasına, şiddeti az olan bir ses ise sakin bir deniz dalgasına benzetilebilir.
Genliği fazla olan ses dalgaları şiddetli (gür) ses , az olan dalgalar ise şiddeti az ses(zayıf
ses)
özelliği gösterir.
Örnek : Bir cetvel resimdeki gibi masa kenarına tutturulup farklı şekillerde gerilip se rbest
bırakılıyor. I, II ve III numaralı şekillerin oluşturacağı ses dalgalarını ait olacağı ses dalgasıyla
eşleştiriniz.
Örnek : Aşağıda verilen araçlardan hangisinin oluşturduğu ses dal galarının genliği
diğerlerinden daha büyüktür?
4
Sesin yüksekliği (İnce ses , kalın ses ) : Yüksekliği fazla olan sese ince ses (tiz ses) ya da frekans ı
fazla ses, yüksekliği az olan sese ise kalın ses (pes ses) ya da frekans ı düşük ses denir.
Ses frekansı : Bir saniyede üretilen ses dalgası sayısına frekans denir. Birimi alman fizikçi
Henrik Hertz’in ismi olan hertz ile ifade edilir. Örneğin 512 Hertz, ses kaynağının bir saniyede
512 tane ses dalgası ürettiği anlamına gelir.
Örnek : Şekildeki diyapozonlardan en kalın ses çıkaran
diyapozon K, en ince ses çıkaran ise L diyapozonu olduğuna
göre frekanslarının büyüklüklerini birbiriyle karşılaştırınız.
5
İnsan kulağının işitebileceği ses frekans aralığı 20 -20.000 Hz aralığındadır. 20 Hz’in
altındaki seslere infrasonik sesler, 20.000 Hz üzerindeki seslere ultrasonik sesler denir.
Ultrasonik ses dalgaları üretebilen ultrasonik cihazlar iç organların incelenmesinde, balık
teknelerinde balık avlamada, börek taşlarının kırılmasında moleküler biyoloji
laboratuarlarında mikropların parçalanmasında ve bir çok alanda kullanılır.
Yunus balığı yarasa ve balina gibi bazı canlılar
ultrasonik ses üretebilirler. Yarasaların gözleri
görmediği
için yaydıkları ultrasonik ses
dalgalarının geri yansımasıyla etrafındaki cisimleri
algılar.
Ses düzeyi (şiddeti) birimi desibel
(dB): Bir ses kaynağından çıkan sesin
şiddeti ne kadar çok olursa ses düzeyi
de o kadar fazla olur. Ses düzeyinin
büyüklüğünün ölçüsü desibel ile ifade
edilir ve kısaca dB ile gösterilir. İnsan
kulağının işitebileceği en küçük ses
düzeyi 0 dB dir.
Her 10 Db lik artış 10 kat şiddetle ses
demektir. Yani 10 dB, 0 dB ses
düzeyinin 10 katı, 20 dB ses düzeyi 0
dB ses düzeyinin 10x10=100 katıdır.
Ses düzeyi desibelmetre denilen bir alet ile ölçülür. Sesi ölçmek için kullanılan birim, telefonu
icat eden Alexander Graham Bell’in soyisminden dolayı bel ile ifade edilir, ancak bel çok
büyük bir birim olduğu için bel’in onda biri olan desibel kullanılır. 120 dB den daha
yüksek şiddetteki sesler kulak sağlığı açısından zararlıdır.
6
Örnek : Aşağıdaki desibelmetrenin farklı ses kaynağı içeren ortamlarda ölçtüğü
değerler üzerinde gösterilmiştir. Bu ortamlarla ortamlara uyan değerleri birbiriyle
eşleştiriniz.
Sesin tınısı : Bazı durumlarda aynı şiddette ve aynı
frekansta
ses
üretilmesine
rağmen
ses
kaynaklarından yayılan seslerin birbirinden farklı
olduğu görülür. Ses kaynağının büyüklüğü ve
yapıldığı malzemenin cinsi gibi bazı özelliklerden
dolayı sesin farklı şekillerde algılanmasını sağlayan
sesin bu özelliğine sesin tınısı denir.
Örnek verilecek olursa bir ud, saz ya da klarnetten
çıkan sesler ses tınılarının farklı olmasından dolayı
farklı şekilde algılanır.
Müzik ve Fen : [Anahtar kelimeler : Kalın ses (Pes ses=düşük frekanslı ses), İnce ses (tiz
ses=yüksek frekanslı ses)]
Düzenli ses dalgası üretmeyi sağlayan müzik aletleri sesin kalınlığını ayarlayabilen düzenek
içerir.
Tel içeren müzik aletlerinde telin uzunluğu artırılınca ses kalınlaşır, uzunluğu azaltılınca ses
incelir. Telin bağlı bulunduğu gövde de ayrıca telin yaydığı ses titreşimini daha da artırır.
Ksilofon türü vurmalı çalgılarda da
tokmağın vurulduğu kısım uzunluğu fazla
olduğunda ses kalınlaşır, uzunluğu az
olunca ses incelir.
Fülüt, klarnet, saksafon, borozan ve zurna
gibi üflemeli çalgılarda ise ses delikleriyle
üflenen kısmın uzunluğu ayarlanır. Bütün
delikler kapalı olduğunda üflenen kısım
uzun olduğu için ses kalın, delikler açıldıkça
üflenen kısmın uzunluğu azalacağı için ses
incelir.
Müzik aletlerinde oluşturulan sesler kalından -> inceye doğru ya da pesten-> tize doğru
do,re, mi, fa, sol, la, si, do şeklinde notalarla isimlendirilir.
7
Gergin bir teli titreştirerek ses oluşturulmak istendiğinde yayılan sesin kalınlığı (pesliği),
titreşen telin boyuna, ge rginliğine , kalınlığına ve telin yapıldığı m adde nin cinsine
bağlı olarak değişir.
Örnek : Resimdeki üflemeli çalgılar aynı şiddetle üflendiğinde çıkan seslerin
frekansları hangi müzik aletine ait olur?
8
Ses dalgalarının frekansı ve şiddeti gibi özellikleri üzerine bağlanan
mikrofon bulunduran osiloskop adı verilen cihazlar ile incelenir.
Ses Bir Enerji Türüdür : [Anahtar kelimeler : Kalın ses (Pes ses=düşük frekanslı ses), İnce
ses (tiz ses=yüksek frekanslı ses)]
Ses havada hava moleküllerinin birbirine çarpıp birbirini ötelemesiyle yayılır. Sesin bu şekilde
yayılması aşağıdaki gibi bilyelerin hareketine benzetilebilir.
Sesin yayılması esnasında sesin oluşumunu sağlayan enerjinin bir kısmı hava moleküllerinin
birbiriyle çarpışması esnasında ısı enerjisine dönüşür. Bu yüzden ses kaynağından
uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Bir uçağın sesi bu yüzden yaklaştıkça daha fazla, uzaklaştıkça
daha az duyulmaya başlar.
Sesin hızı : Yağmurlu bir havada şimşek çakarken ya da yıldırım düşerken
gök gürültüsü de aynı anda oluşur ancak önce oluşan ışık görülür daha
sonra gök gürültüsü duyulur. Bunun sebebi ışığın kaynağından çıktıktan
sonra sese göre çok çok daha hızlı yayılmasıdır. Işık havada yaklaşık
300.000.000 m/s, ses ise 340 m/s hızla yayılır.
Örnek : Rabia uzaktaki bir noktaya yıldırım düştüğünü gördükten 5 saniye sonra gök
gürültüsünü duyuyor. Buna göre yıldırım Rabia’dan kaç metre uzağa düşmüştür?(sesin
havadaki yayılma hızı,340 m/s dir)
Sesin yayılma hızı nelere bağlıdır?
Ses dalgaları her ortamda aynı hızla yayılmaz. Sesin yayıldığı ortamın sıcaklığı ve
üzerinde yayıldığı ortamın yoğunluğu sesin yayılma hızını etkiler.
Katılar sıvılara göre, sıvılar da gazlara göre
daha yoğun olduğu için sesin yayılma hızı
en fazla katılarda sonra sıvılarda en yavaş
ise gazlarda yayılır. Bunun sebebi
taneciklerini birbirine daha yakın
olmasıdır. (Yoğunluğun fazla olmasıdır)
Ses sıcak ortamda soğuk ortama göre
Daha hızlı yayılır. Sıcak ortamda soğuk
ortama göre taneciklerin daha hareketli
olması sesin daha hızlı yayılmasını sağlar.
9
Örnek : Bazı maddelerin taneciklerinin yapısı
resimdeki gibidir. Buna göre, sesin bu
maddelerde yayılma hızlarını birbiriyle
karşılaştırınız.
Sesin yansıması : Sesin kaynağından çıktıktan
sonra bir engele çarpıp doğrultu değiştirmesine
sesin yansıması
denir.
Ses kaynağından çıkan sesin kaynağından çıktıktan sonra bir engele çarpıp kaynağına geri
ulaşmasına yankı denir. Yankı olayının insan kulağı tarafından hissedilebilmesi için engel ile
ses kaynağı arasında en az 17 metre mesafe olması gerekir.
Örnek : Bir kaynaktan gönderilen ses dalgaları 6
saniye sonra kaynağına geri geldiğine göre engel
ile ses kaynağı arasındaki mesafe ne kadardır?
(Sesin havadaki yayılma hızı 340m/s’ dir)
Ses hızından daha hızlı
giden uçakların sesi uçak gelmeden işitilemez, ancak ses uçak
geçtikten sonra duyulabilir.
Rezonans : Ses kaynağından yayılan ses
dalgaları çevredeki bazı ses kaynaklarını da
etkileyerek titreştirir. Frekansları aynı olan ses
kaynaklarından birinin titreşip, etki ile diğerini
de titreştirmesine rezonans denir.
Ses yalıtımı : Pamuk, yün, keçe ve lastik gibi
yumuşak maddeler sesi absorblar (yutar=sesi
yalıtır); tahta, metal ve beton gibi sert maddeler
sesi iyi yansıtır ve iletir.
Ses kaydı : Seslerin kaydedilmesi ve dinlenmesi ilk kez Thomas Edison’un yaptığı fonograf ile
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra gramofon, pikap, teyp, CD ve Mp3 çalar gibi araçlar da ses
kaydı yapmaya olanak sağlamıştır.
10

Benzer belgeler

Ses Dalgaları

Ses Dalgaları SES Ses Dalgaları : [Anahtar kelimeler : genlik, frekans] Sesin oluşumu : Titreşen cisimler ses üretir. Kaynaktan çıkan bir ses, tıpkı bir taşın durgun suya atıldığında oluşturduğu dalgalar gibi he...

Detaylı

Ses Dalgalarının Fiziksel Özellikleri

Ses Dalgalarının Fiziksel Özellikleri birimi), desibel (ses düzeyi birimi)] Sesin özellikleri, farklı ses kaynaklarından çıkan seslerin birbirinden ayırt edilmesini sağlayan özelliklerdir. Bu özellikler sesin şiddeti , sesin yüksekliği...

Detaylı

Sesin Özellikleri

Sesin Özellikleri Bir ses kaynağından çıkan saniyedeki dalga sayısına o sesin frekansı denir. Frekansı büyük olan cisimler daha ince ses çıkarır. Örneğin arı ve sivrisinek gibi bazı böcekler saniyede 600-1000 defa k...

Detaylı