Bu dosyayı indir - Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama

Yorumlar

Transkript

Bu dosyayı indir - Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama
T.C.
Harran 0niversitesi Aratttrma ve Uygulama Hastanesi
Sira No:01360
Konu:TeklifMck■ bu
l,in Adi:YENiDOCAN― VOCUT KESESi
Fi,Kodu:
Fiyalar KDV Han9 olarak vcrumclidlr Malzcmclcrin Markasl vcya O“
dir
I‖
UBB sorgulaFnaSina gorc cn da,lk 3 tcklifbaz alinacaktir SGK Odcni″ Odcnmcz
=i mudaka
bclitilmc‖
tcklinc
bclirtilcccktir
SUT kodu bclinilmcycn tcklincr dcttCrlcndinnc dl,l birakllacattir Pakctc dahil olup olmadlEl tcklinc bclirtilcccktir
SU「 ,yatin[咎 an tcklincr dttcnCndinnc d埒 l blrakllacaktir Odcmclcr mu″ cnc kabul sonrasl l‐ 3∼ araslndadr
SGK Taraflndan UBB'dcn k。 ン
naklanan kcsintilcr dummundaン ●klcniciyc odcmc yapllmayacak vc yllklcnici hi9bir hak talcbindc
bulunmayacaktin
Tcklifvcrcn istcklilcr yukandaki tim maddclcn,artsiz kabul ctmi,sayllacaktlr
Son TettrTanbi tし
S.No
、
oも _2olι
Mai/HiZmet Adi
Sut
Kodu
1
t2鯉
轟
Miktari
Birlmi
BARIYER ONLEMu VUCtrr
Binm
Toplam
Taninl:av:c:F:rma ve
Fivat
Fivat
UBB
PAKET
KESESI
Genel
Toplam(KDV
Halc):
'Tanlmlaylcl nrma bilgisi olmali vc tcklif‖ c birliktc SGK sottulalna sistcminin 91ktisl tcklif‖
idare No:6376038320001330
idare Adl:Haran Onivcsitesi Arastlillla ve Uygulalna Hastanesi
Ekap Kaydli9in XML dosyaslich gerekliidari bilg■ er yukarlda bildi● lmi,ti
Adrc,Ar● umave Uyg“ ma Hastanc● Osmanbcy Kamp● s● sANLiURFA
Irtibat tcicfon:Tcl:0(4:4)344 41 65 Faks :0(414)3444169
c birliktc vcrilmclidir
`
・
`
`
ヽ ′
BARiyER KREMTi pERiNE pEDi TEKNiK SARTNAMEsi
1-)Banyer krem‖ pe‖ ne pedi kese sekilde olmali bir pakette en az 10 adet olmalldlr
2-)Banyer etkin olma!ldlr
3-)inkOntlnans kaynakh egzema olu5umunu Onlemeye yard!mcl oimal!ve k‖ nik 9all,malar ile
kanitlanrnalld!r
4-)Barive"Kremli penne pedi;idrar kaynakll enfekJyon nskini 6n!emeye yOnelik olmalldir
5-)Banyer Kremli penne pedi;Sakral/kalca baslnc l!se‖
enni onlemeye yOnelik olma!idir
Ve k‖ nik cal15malari!e kanitlanrna!ld:r
6-)に ensinde
bulunan%3 dimethicone ve phospoliplt sayesinde cildin dotta!barlyer
sisteminin ge‖ 5tirilmesine ve korunmaslna vardlmc:oimal!d!r
7-)Ph 5,5-6 olmalldlr
8-)Duru!ama ve kurulama gerekurmeme!idir eldiven yapis!ndan kaynak1l olarak gerektttinde
anirna uygun olmal:dir
g5rOlduttJnde
mikroda:gada lslt:labilmendir
9-)Gerek‖
cift tarafll ku‖
10-)[V■ amint b vtaminし aloe vera icermelidir
ll― )AI,m
asamas:nda en a2 2 paket numune′
sunu!mahdir
klinik cal嗜
ma ve test rapo‖ am komisyona

Benzer belgeler

Bu dosyayı indir

Bu dosyayı indir idare Adl:Harran Un市 ersied Arasuma ve Uygulatna Hastallesi

Detaylı