Fen İşleri Müdürlüğü Günlük Çalışma Programı

Yorumlar

Transkript

Fen İşleri Müdürlüğü Günlük Çalışma Programı
E
RDEıvl ı-i
srlr olyrsi
FE
N iş LERI
ıvı ü
oü nı_üĞü
pARKE-BoyA-AHşAp-DEMin vg oiĞEn işıçn cüııııüK çALışMA pRoGRAMı
13.04.2016
pınrı pxisi-ı
cALlŞMA YERi
vaııı-nrı iş
PERsoNEL sAYlsl
ARAç
KöY}
pnR«r-aonDüR yAplMl
9
JcB KAzlcl YüKLEYici
(BEYTULLAH EKiNci)
cAL|ŞMA YERi
YAPlLAN lŞ
PERsoNEL sAYlsl
ARAç
üÜoıııu verıııırsi
MuHTELiF yoı-ı_an (rsri
pnnxt rxiai_z
0
peRxE
ÇALlŞMA YERl
MERKEz rvex. saĞı-ı«
MERKEz ıv,ıax.
rxiei-ı
YAPILAN lŞ
PERsoNEL sAYlsl
PARKE TAMlRAT|
5
ARAç
sora« vürrüt-ür vaNı-
ranıııriL soKAK
PETRoL oFiSi
ARKASl
rRarrön-ıı
PARKE TAMlRAT EKlBl-ı
ceı-ısvın yıni
YAPlLAN lŞ
KARGlcAK, BARBARos, ADNAN MENDEREs,
rnnexeşı-i VE KoyUNcu rvıaHnııEıERiııoE
yENiLENEN DuRAKLARıN zEMiNLERi
Hrı sgs
PERsoNEL sAYlsl
ARAç
3
TRAKTöR-33 VBP 74
PERsoNEL sAYlsl
ARAç
paRrE, aonoün
TAMiRATl/YAPlMl
oiĞen Exipı-rn
çnı-ışıvn yeni
YAP|LAN iŞ
ceıısrvıe vrRi
BoYA EKlBl
vaRıı-erı iş
0
PERSoNEL SAY|sl
ARAç
MERKEZ MAH. MANAVLAR çARŞlSl
oEıviR arsaıvıN BoyANMAsı
çALlŞMA YERl
yepıı-aı.ı iŞ
PERsoNEL sAYlsl
KAMELYA YAPlMl
4
DEMlR EKlB1_1
YAP|LAN lŞ
oEriıınrön yApıMı-GARAJDA
PERsoNEL sAYlsl
ARAç
z
KAMYON-33 FZ 110
YAP|LAN lŞ
PERsoNEL sAYlSl
ARAç
MANAvLAR çARşısı zEMlN
lzGARALARl KAPLAMA
7
ıvrnrrz ırıaH. srvci
çAY BAHçES| YANl
aHşaı rxiai
çocuK
soreĞı
çnı_ışrvın
vrni
MERKEz ven. rüı-rün MERKEzi-BELEDiyE
GARAJı DEMiR aröıyrsi
vuHrrı-ir işı-rn
oEvıin rxigi-z
çeı-ışrue yrni
gçı-roivr cnnnıı oEıviR ATöLYESi-MANAVLAR
ÇARŞlSl
oe
PERsoNEL sAYlsl
KAMELYA AYAKLARl lçlN
oEıvıin eıı rnn.ı HAZI RLAMA-
gıı-roiyE Gana.ıı oEıvin nröıvrsi
ARAç
vıin ıröı-yE ıxiai
YAPıLAN lŞ
çaı-ışrvın veni
3
BANK YAPIMl
pıRxE rripırRi roplevı
goya rriai TopLAM
axşeı rriai TopLAM
oEıvıin rxipı-rRi ıopı-nru
oiĞe R r«ipı-ın TopLAM
pERsoNEL
pERsoNEL
pERsoNEL
pERsoNEL
pERSoNEL
1
sAylsl
sAyısl
sAyısı
sAylsl
sAyısı
17
3
4
5
0
ARAÇ
ERDEMLi BELEDiYEsi FEN işLERi MÜDüRtÜĞÜ
YoL YAP|M işLERi GÜNLÜK çALl5MA PRoGRAMl
13.04.2016
5TA8lllzE Yo[ YAP|M çAtlşMAsl
cAL|sMAYERi
AYolNLAR MH.
PERsoNEtsAYl5l
AMç
3
3TR
FiLLER5ToK
ALiBEYL|MH,
sTABiLizE(3000M)
TAPllRELLIMH
sTA8itjzE(2000M)
GREYDER-4 (AMYoN LoDER
6
JcB_5 KAMYoN
BOz YAPlM çALlşMAsl
PER5oNELsAYlsl
çALlşMA YERi
ARAç
(ARGlcAK MH.
Baz
]cB 1KAMYoN
çiRis MH.
Büz
]cB_lKAMYoN
çALl§MAYERl
YAP|LAN is
PtRsoNEL sAYl5l
ARAç
MoLoz
3
JcB_2KAMYoN
Moloz çAtIşMAsl
cEsMELiMH.
AsEAlT YAMA YAP|M cALlsMAsl
c4LlsMA YERi
YAP|LAN iş
PERsoNElsAYlst
ÇiRi§ MH.
ARAç
AsFALT YAMA RoBoTU,siLiNDiR
5
AsaALT YAMA RosoTU,siLiNDiR
YolAclM cAtlsMAsI
cjLlsMA
YERi
çAML|MH.
foPtAM
AH!
ToPtAM İlR
ToPLAM 8El(
ToPLAM PAt
ToPLAM lAs
ToPIAM
ToPLAM
ToP|.AM
ToPLAM
?
1
1
q
1
YAP|LAN ls
PERsoNELsAYlsl
ARAç
YoL
1
PALETLlEKSKAVATOR
ERDEMtl BELEDlYEsi FEN lŞtERl MÜDÜRtÜĞü
EtEKrRiK ExiBi GÜNLÜK çAtlşMA PRoGRAMl
13.04.2016
EtEKTRiK EKiBi
çAllşMAYERl
YAP|LAN iş
PERsoNEI sAYlsl
ARAç
ERDEMLi MERKEZ VE DiĞER
MAHALLELERi
GüN içERisıNDE çlKAN ELEKTRiK
ARlzALARlNA MÜDAHALE EDiLMEsi
1
KoVALlARAç
I
KoVALlARAÇ
ERDEMLi MERKEZ MAHAtLEsi
YÖRÜK MÜZESiVE UZAY GÖZLEM
EVlNiN ENERJi iHTiYAclNlN GüNEş
ENEfu ısl sisTEMiYLE BEsLENlVEsj
KoNU5UNDA ARAŞTlRMA YAPlLMASl
1
oToMo8it
ERDEMÜ TÖMÜK MAHALLESi
GüVEN5iz AsANsöRtERiN KULLANlMA
KAPATlLMAsl
7
oToMoBiL
ERDEMLi MERKEZ VE DiĞER
MAHALLEtERi
ERoEMLi BELEDiYEsi ABoN ELERiN iN
KoMPANzAsYoN sisTEMtERiNiN
TA(i8iNiN YAPlLMAsl