matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanımına yönelik

Transkript

matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanımına yönelik
MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİNDE GRAFİK TABLET
KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Timur KOPARAN1* Bülent GÜVEN2
Karadeniz Teknik Üniversitesi
ÖZ: Alışılagelen matematik ve geometri sınıf ortamı tahta, tebeşir ve silgiden oluşan bir ortamdır. Ancak günümüzde bu
ortamlar oldukça farklılaşmıştır. Matematiğin öğretilmesinde ve öğrenilmesinde teknoloji önemli bir rol oynamakta,
öğretilen matematiği etkilemekte ve öğrencilerin öğrenmesini ilerletmektedir. Bu yüzden öğretmenlerin teknolojik
araçları, öğrencilerin ilgilerini artırmak ve matematiği anlamalarını kolaylaştırmak için kullanmaları gerekmektedir. Bu
çalışma ile matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanımına yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla uzman görüşleri doğrultusunda 24 maddeden oluşan 5‟li Likert tipi ölçek geliştirilmiştir.
Çalışma araştırmacının matematik ve geometri derslerini bir yıl boyunca grafik tablet kullanarak yürüttüğü 8 sınıf
üzerinde uygulanmıştır. Uygulama sonunda toplam 150 öğrenciden elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı ile
analiz edilmiştir. Her maddeden elde edilen ortalamalar yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin
matematik ve geometri derslerini zenginleştirmede grafik tablet kullanımına yönelik pozitif düşüncelere sahip olduğu
sonucuna varılmıştır.
Anahtar sözcükler: Teknoloji Kullanımı, Grafik Tablet, Tutum Ölçeği, Matematik Eğitimi.
GİRİŞ
Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler eğitim dünyasının her alanını olduğu gibi matematik
öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını da derinden etkilemektedir (Ersoy, 2003). Öğretim yöntemleri
ve ders araç ve gereçleri, çağın ve toplumun gereksinimlerine göre yeniden ele alınmaktadır.
Teknolojideki hızlı gelişme sayesinde eğitim öğretim süreçlerinde kullanılabilecek araç gereçlere
her gün yenileri eklenmektedir.
Teknolojinin matematik sınıflarında kullanımı üzerine yapılan araştırmalar; elektronik
tabloların (Işıksal ve Askar, 2005); dinamik geometri yazılımlarının (Olkun S., Altun, A., Smith,
G., 2005); bilgisayar cebir sistemlerinin (Sinclair, 2004) öğrencilerin öğrenmeleri üzerindeki
etkisini incelemiştir. Çalışmalardan elde edilen bulgular matematik öğretim ve öğreniminde
bilgisayar kullanımını destekler niteliktedir. Matematik dersi içeriğinin ve teknolojinin öğrencilerin
eğlenceli matematik keşifleri yapmalarına olanak sağlayacak şekilde bütünleştirilmesinin daha
etkili sonuçlar vereceği düşünülmektedir (Olkun ve diğ., 2005). Geometri çizim programı
aktivitelerinin yapılmasının öğrencilerin geometrik detayları fark etmelerine, ilişkileri
keşfetmelerine ve geometrik uygulamayla ilgili akıl yürütme becerileri geliştirmelerine katkıda
bulunmaktadır (Sinclair, 2004). Eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler,
öğrencilerin derse olan ilgisini artırmakta, öğrenmelerini kolaylaştırmakta ve motivasyonlarını
arttırmaktadır. Bilgisayar ve teknoloji aracılığı ile soyut olan içeriğin somutlaştırılıp, görsel ve
işitsel hale getirilerek eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi zorunluluk haline gelmiştir.
Bilgisayarlar, ilköğretimin birinci kademesinde matematik dersi için somut, ikinci kademesinde ise
soyut kavramlar arasındaki ilişkileri anlatmada kullanılabilir. Geleneksel ortamlarda kâğıt, kalem
ve cetvel gibi araçlar kullanılarak gerçekleştirilebilen etkinlikler bilgisayarlarla daha etkin bir
şekilde gerçekleştirilebilmektedir (Baki, 2006). Matematik öğretiminde teknolojiden yararlanmak
matematik derslerine karşı duyulan endişe ve korkuyu azaltma ve daha da önemlisi analitik ve
kritik düşünme gibi etkili düşünme alışkanlıkları geliştirme açılarından önemli görülmektedir
(Peker, 1985). Heddens ve Speer‟e (1997) göre, gelişen teknoloji matematikle ilgili öğretim ve
öğrenme süreçlerini de değiştirmeye başlamıştır. Artık öğretmenlerin teknolojik araçları,
öğrencilerin ilgilerini artırmak ve matematiği anlamalarını kolaylaştırmak için kullanmaları
gerektiği kabul edilmektedir. Yeni teknolojilerin matematik eğitiminde kullanılmasının matematiğe
karşı olumlu tutum geliştirme, ilgiyi arttırma, matematik derslerine karşı duyulan endişe ve
*1
Doktora Öğrencisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, KTÜ. Mat. Öğretmeni MEB. [email protected]
Doç.Dr., Ortaöğretim Matematik Eğitimi. Karadeniz Teknik Üniversitesi [email protected]
2
korkuyu azaltma ve daha da önemlisi analitik ve kritik düşünme gibi etkili düşünme alışkanlıkları
geliştirme açılarından önemli görülmektedir (Peker, 1985). Birçok araştırmada (Baki ve Güveli,
2008; Işıksal ve Aşkar, 2005; Lin, 2008; Mistretta, 2005; NCTM, 2000; Olkun, Altun ve Smith,
2005) matematik öğretiminde bilgisayarın kullanılmasının önemli rol oynadığı, öğrencilerin
motivasyonunu ve matematik başarılarını etkilediği rapor edilmiştir.
Matematik eğitimiyle ilgili araştırma sonuçları da dikkate alınarak yapılan öğretim
programları (MEB, 2005a, 2005b, 2005c; NCTM, 2000) matematik derslerinde bilgisayar ve
teknolojinin kullanılmasının önemini vurgulamış ve derslerde teknolojinin ve bilgisayarın
kullanılmasını tavsiye etmiştir. Geleneksel ortamlarda kâğıt, kalem ve cetvel gibi araçlar
kullanılarak gerçekleştirilebilen etkinlikler bilgisayarlarla daha etkin bir şekilde
gerçekleştirilebilmektedir (Baki, 2006). Matematiğin öğretilmesinde ve öğrenilmesinde teknoloji
önemli bir rol oynamakta, öğretilen matematiği etkilemekte ve öğrencilerin öğrenmesini
ilerletmektedir (NCTM, 2000). Alışılagelen matematik sınıf ortamı tahta, tebeşir ve silgiden
oluşan bir ortamdır. Ancak teknoloji sınıflarının devreye girmesiyle bu ortamlar farklılaşmıştır.
Bazen bilgisayar laboratuarları ve internet kullanılabilirken bazen bir bilgisayar ve projeksiyon
cihazı ilave edilerek akıllı tahta veya grafik tabletler kullanılarak dersin islenişi
zenginleşebilmektedir. Öğretmen merkezli klasik bir sınıf ortamında anlatım zaman dilimlerine
bölünmüştür. Öğretmen konuyu anlatmakta sonra yazmakta ve öğrenciler not tutmaktadır. Bu
durum zaman kaybına neden olmaktadır. Teknolojik ortamda anlatım hızlı bir şekilde
desteklenebilir. Jinich‟e (1986) göre, teknoloji destekli matematik öğretiminde en önemli faktör
yazılımdır. Birçok program yeterli pedagojik desteği almadığından öğrenciyi ekran karşısında pasif
hale getirmektedir. Bilgisayarların ses, grafik ve görüntü özellikleri kullanılarak öğrencinin dikkati
çekilmeli ve içerik farklı öğrenme stillerine, çok sayıda duyu organına hitap edebilmelidir.
Bilgisayarların matematik eğitiminde kullanılmaya başlamasıyla matematik öğretiminde
değişimler olacağı, yeni boyutlar oluşacağı şeklinde düşünceler ortaya atılmıştır (Baki, 2006).
Bilgisayarın sunduğu kolaylıklar ve görsellikler kullanılarak öğrencilerin matematiği keşfetmeleri
ve ders içinde not tutma şekillerinin değişeceği düşünülmüştür. Ancak bu düşüncelerin birçoğunun
henüz gerçekleşmediği görülmektedir. Yapılan çalışmalar, bilgisayarlı eğitim adına öğretmenlere
verilen eğitimin, bilgisayarın nasıl kullanılacağı ile sınırlı kaldığı, bilgisayarın eğitimde nasıl
kullanılacağını içermediğini ortaya koymuştur (Cox, M., Preston, C., Cox, K., 1999).
Bilgisayarların matematik dersindeki kullanımlarına ilişkin yapılan araştırmalarda alıştırmauygulama yaptırılması ve eğitim temelli oyunların oynatılması en çok göze çarpan uygulama
alanlarıdır. Öğretmenler bilgisayar teknolojilerini sınıfta/okulda kullanırken bütün etkinlik türleri
arasında en az simülasyon veya deney yapma, en çok ise internet üzerinden haber takibi, yazı veya
rapor yazma ve e-posta yoluyla haberleşme etkinliğini kullanmaktadır (Gür B. S., Özoğlu M.,
Başer T., 2010). Yani bilgisayarın doğrudan eğitime dönük ve daha yaratıcı yönlerini pek
kullanmamaktadırlar. Öğretmenler teknik donanım ve destek eksikliği, ulusal sınavlar, müfredatı
yetiştirme telaşı, derslerinde kullanabilecekleri materyal eksikliği nedeniyle bilgisayarları
kullanmama eğilimindedir (Çağıltay vd., 2001; Waite, 2004; Gür vd., 2010).
Farklı yaklaşımlar kullanarak, matematik derslerinin sunumunda daha çeşitli eğitim araç ve
gereçlerine ihtiyaç hissedilmektedir. Yeni teknolojilerin, eski öğretim yaklaşımlarını sürdürmek
amacına yönlenmemesi ve öğretmenlerin teknolojiyi ciddi anlamda dersleriyle
bütünleştirebilmeleri için, bugünkü okul sistemi, ders saatleri ve öğretmenlerin mesleklerine
hazırlanış biçimlerinde değişikliğe gerek vardır (Cuban, Kirkpatrick ve Peck, 2001). Öğrencilerin
belirlenen kazanımlara ulaşmaları için teknolojinin öğretimde nasıl ve ne şekilde kullanılacağı
önemli bir soru olarak durmaktadır (NCTM, 2000).
Matematik dersleri geleneksel olarak karatahtada işlenmektedir. Son yıllarda karatahtalar
sıklıkla yerini projeksiyonlu sınıflara bırakmaktadır. Projeksiyon ve bilgisayar ortamında
kullanılabilecek ders araçlarından biri de grafik tabletlerdir. Grafik Tablet genelde bir imaj
programı vasıtasıyla el ile yapılan çizimleri direkt bilgisayara aktarmayı sağlayan bir cihazdır.
Çizim kalemi ve üzerine çizilebilecek düz bir zeminden oluşur. Yapılan çizim bilgisayar ekranında
görüntülenir. Çeşitli boyutlarda grafik tabletler mevcuttur. Grafik tabletin boyutunun büyük olması
daha iyi olması demek değildir. Kol hareketini minimize etmek için kullanıcılar daha küçük
boyuttaki grafik tabletleri tercih etmektedirler. Tabletler genellikle USB bağlantı ile bilgisayara
bağlıdırlar ve bilgisayardan güç alırlar. Şekil 1 „de grafik tablet kullanımında gerekli donanımlar
görülmektedir.
Şekil 1. Bilgisayar, grafik tablet ve projeksiyon
Grafik tabletler projeksiyon ve bilgisayar yardımıyla derslerin aynen tahtada anlatıyormuş
gibi etkili bir şekilde anlatılmasına imkan tanır. Öğretenin yüzünün öğrencilere dönük olması
öğretmenin öğrencileri daha iyi gözlemlenmesini sağlar. Konu ile ilgili ses, video, dinamik
yazılımlar, resim veya pdf dosyalarına geçiş imkanı dersin daha etkili işlenmesine katkı sağlar.
Öğretmen çizilmesi zor ve zaman alıcı şekil veya sorular üzerinde kolayca açıklamalar yapıp,
anında geri bildirim alabilmektedir. Bu uygulama için öğretenin konu ile ilgili hazırlıklarının
bilgisayarda olması gerekir. Bu şekildeki çalışmanın en önemli ve güzel tarafı ise ders akış
sırasının hiçbir şekilde bozulmamasıdır. Anlatılmak istenen konu belli bir düzende
anlatılabilmektedir. Öğretmen gerekli olması durumunda önceki açıklamalara geri dönebilme
şansına her zaman sahip olabilmektedir. Ayrıca işlemler yansı üzerinde değil, grafik tablet üzerinde
yapıldığı için hem öğretmen hem de öğrenci açısından kolaylıklar sağlamaktadır. Öğretmenin
tahtaya bağımlılığı ortadan kalkmakta, öğretmen ders sunumunu yaparken tahtada değil
öğrencilerin arasında bulunabilmektedir. Öğretmen tahtanın görülmesinde engel teşkil
etmemektedir. Öğretmen ve öğrenci arasında iletişim hiç kopmadan daha aktif bir öğretim ortamı
sağlanmaktadır. Aynı zamanda seslerle birlikte kayıt yapabilme özelliğinden dolayı, kaydedilen
ders, dersin sonunda öğrencilere verilebilmekte, internet üzerinden yayınlanabilmekte, dersin
tekrarı ve hatırlanması mümkün olabilmektedir.
Profesyonel dizayn ve sanat çalışmaları (photoshop, illustrator, flash, painter, dijital imza
tanıma ve doğrulama, dökümanlara imza ekleme, el yazısı tanıma, el yazısı ile e-posta gönderme,
word dosyaları üzerinde yuvarlak içine alma, altını çizme, karalama vb. her türlü değişiklik, pdf
dosyalarına yazı yazma, powerpoint yazılımı ile sunum hazırlama, her türlü doküman üzerinde
değişiklik yapıp, ekran görüntüsünü e-posta olarak gönderebilme, kalem ve simgeler ile bilgisayar
yönetimi, dijital beyaz tahta sunumları, internet‟ten eğitim kablosuz fare ve dijital kalem ile
kusursuz imleç yönetimi grafik tabletlerin uygulama alanlarından bazılarıdır.
Bu araştırma ile matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanılan bir ortaöğretim
kurumundaki öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Bu araştırma tarama türünden bir araştırmadır. Tarama modellerinde geçmişte veya halen var
olan bir durumun var olan şekliyle betimlenmesi amaçlanmakta ve araştırmaya konu olan birey
yada nesne, kendi koşulları içerisine ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılmaktadır (Karasar,2008).
Çalışma Grubu
Bu çalışma 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında Trabzon ilinde bir Anadolu lisesinde
uygulanmıştır. Araştırmacı matematik ve geometri derslerinde bir yıl boyunca 8 sınıfta grafik tablet
kullanmıştır. Uygulamanın yapıldığı sınıflardan öğrenim gören toplam 150 öğrenci çalışmanın
örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma grubu ile ayrıntılar Tablo 1‟de verilmiştir.
Tablo 1. Çalışma Grubu
Sınıf
9
10
11
Kız
28
27
22
77
Erkek
24
33
16
73
Toplam
52
60
38
150
Yüzde
%34,7
%40
%25,3
%100
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada grafik tablet kullanımı ile ilgili sorulardan oluşan 24 sorudan anket
geliştirilmiştir. Anket sorularının hazırlamasında derslerinde grafik tablet kullanan öğretmenlerin
görüşleri ve uzman görüşü dikkate alınmıştır. Anket formundaki soruların 18‟i olumlu, 6‟sı
olumsuzdur. Ölçeğin başında ölçeğin uygulanma amacının belirtildiği yönergeye yer verilmiştir.
Ölçek 5‟li Likert tipindedir. Ölçekteki maddeler “Tamamen katılıyorum”-5, “Kısmen
Katılıyorum”-4, “Kararsızım”-3, “Kısmen Katılmıyorum”-2, “Hiç katılmıyorum”-1 şeklinde
derecelendirilmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman
görüşleri doğrultusunda gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra çalışmanın uygulanmasına
geçilmiştir.
Veri Analizi
Anketle elde edilen verilerin analizinde SPSS 15.0 programı kullanılmıştır. Her madde için
ağırlıklı ortalamalar elde edilmiştir. Ortalama değer için aralık hesaplanması için (5–1)/5= formülü
kullanılmış ve 0.80 değeri bulunmuştur. Buna göre araştırma amacı doğrultusunda verilen
bulgularda hesaplanan ortalama değerler,
 5.00-4.20 arasında ise ankette ifade edilen görüşlere kesinlikle katıldıklarını,
 4.19-3.40 arasında ise ankette ifade edilen görüşlere katıldıkları,
 3.39-2.60 arasında ise ankette ifade edilen görüşlere kararsız kaldıkları,
 2.59-1.80 arasında ise ankette ifade edilen görüşlere katılmadıkları,
 1.79-1.00 arasında ise ankette ifade edilen görüşlere kesinlikle katılmadıkları, şeklinde
ifade edilmiştir.
BULGULAR
Öğrencilere uygulanan anket soruları gruplandırılarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda
matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanıldığında öğrencilerin anlamaya yönelik
görüşleri, teknik avantajlara yönelik görüşleri, derslerin grafik tabletle işlenmesine yönelik
görüşleri, öğrencilerin grafik tablet kullanması ile ilgili görüşleri, motivasyona ilişkin görüşleri ve
öğretmenin ders planlaması ile ilgili görüşleri ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Tablo 2. Anlamaya Yönelik Görüşler
Maddeler
1
3
5
Grafik tablet kullanılarak işlenen matematik ve geometri derslerini daha
fazla öğreniyorum.
Grafik tablet kullanarak işlediğimiz matematik ve geometri derslerinde
anlamak daha kolaylaşıyor.
Matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanılması dersteki
başarımı etkilemiyor.
5.00-4.20 Kesinlikle Katılıyorum, 4.19-3.40 Katılıyorum, 3.39-2.60 Fikrim yok,
2.59-1.80 Katılmıyorum, 1.79-1.00 Kesinlikle Katılmıyorum.
Ortalama
3,72
3,74
2,42
Tablo 2‟de derslerde grafik tablet kullanıldığında, öğrencilerin anlamaya yönelik görüşleri ile
ilgili bulgular görülmektedir. Tablo 2‟ye göre öğrenciler daha kolay ve fazla öğrendiği düşüncesine
katıldığını ve grafik tablet kullanılmasının dersteki başarımı etkilemiyor düşüncesine de
katılmadığını göstermektedir.
Tablo 3. Geleneksel Ortama Göre Avantajlar
Maddeler
18
11
20
4
16
Grafik tablet sayesinde matematik ve geometri derslerinde şekiller ve
grafikler daha kolay çizilip anlaşılıyor.
Grafik tablet kullanımı ile görsel ve işitsel materyaller konuyu daha iyi
anlamamı sağlıyor.
Grafik tablet sayesinde matematik ve geometri dersinde bir konuyu daha
fazla ve değişik kaynaktan öğrenme imkânı buluyorum
Grafik tablet ile işlenen dersten sonra ya da derslere girilemediği
zamanlarda ertesi gün etkinlikleri bellek yardımıyla öğretmenden alabilme
imkanı var.
Grafik tablet ile ders işlenirken öğretmenin tahtayı kapatma veya önde
oturan öğrenciden dolayı tahtayı görememe gibi sıkıntılar yaşanmıyor.
5.00-4.20 Kesinlikle Katılıyorum, 4.19-3.40 Katılıyorum, 3.39-2.60 Fikrim yok,
2.59-1.80 Katılmıyorum, 1.79-1.00 Kesinlikle Katılmıyorum.
Ortalama
4,34
3,90
3,88
3,90
3,99
Grafik tablet kullanımı, matematik ve geometri derslerinde bazı kolaylıklar sağlamaktadır.
Teknolojik olarak grafik tablet kullanmanın kendilerine sağladığı avantajları Tablo 3‟de belirtilen
ifadeler üzerinden değerlendiren öğrenciler tüm ifadelerde yüksek bir oranda kesinlikle
katıldıklarını veya katıldıklarını belirtmişlerdir. Derslerde grafik tablet kullanımının çizimleri daha
anlaşılır yapması, öğrencilere konuyu daha görsel veya işitsel olarak aktarmayı sağlaması, çoklu
ortam özellikleri gibi avantajları sayesinde, sunumlarda kaynak çeşitliliği oluşturması konusunda
öğrencilerin büyük çoğunluğunun olumlu görüş bildirdiği görülmektedir. Bu bağlamda öğrencilere
zaman kazandırdığı, görsellikle anlaşılırlığı arttırdığı, farklı materyaller ile öğrenmeyi sağladığı,
dersin etkili ve verimli işlendiği, konuların tekrarlarını kolaylaştırdığı ve teknolojik altyapısı
yardımıyla derslerin kolaylıkla kaydedilip saklanabildiği konusunda grafik tablet kullanmanın
oldukça avantajlı olduğunu düşündükleri söylenebilir.
Tablo 4. Öğrenme Ortamına Yönelik Görüşler
Maddeler
Ortalama
2
Grafik tabletin kullanıldığı matematik ve geometri derslerini tercih ederim.
3,69
22
Bana göre normal tahta ile grafik tablet arasında çok büyük bir fark yok.
2,12
19
Grafik tablette ile ders işlerken öğretmenin yazısını okuyamıyorum.
1,93
14
Keşke tüm derslerde grafik tablet kullanılsa.
3,04
15
21
Matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanımının gereksiz
olduğunu düşünüyorum.
Bundan sonraki eğitim öğretim yıllarında da matematik ve geometri
derslerinde de grafik tablet kullanılmasını isterim.
2,06
3,58
5.00-4.20 Kesinlikle Katılıyorum, 4.19-3.40 Katılıyorum, 3.39-2.60 Fikrim yok,
2.59-1.80 Katılmıyorum, 1.79-1.00 Kesinlikle Katılmıyorum.
Matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanmanın ders ortamına etkilerinin
değerlendirildiği anket ifadeleri Tablo 4‟de verilmektedir. Buna göre genel olarak öğrencilerin
derslerde grafik tabletin bir ders aracı olarak kullanılmasını desteklediği söylenebilir.
Tablo 5. Grafik Tablet Kullanımı ile İlgili Tutumlar
Maddeler
Ortalama
8
Sınıfın önüne çıkıp grafik tableti kullanmayı seviyorum.
3,47
23
Grafik tableti kullanmak bana zor geliyor
2,47
24
Benim çalışmamın ya da ödevimin tüm sınıfa grafik tablet ile
gösterilmesi beni rahatsız ediyor.
5.00-4.20 Kesinlikle Katılıyorum, 4.19-3.40 Katılıyorum, 3.39-2.60 Fikrim yok,
2.59-1.80 Katılmıyorum, 1.79-1.00 Kesinlikle Katılmıyorum.
1,78
Öğrencilerin sınıfta grafik tablet kullanmakla ilgili becerileri ve tutumlarını sorgulayan
ifadelerde yine büyük çoğunluğun bu konuda bir sıkıntı yaşamadığı görülmektedir. Tablo 5‟de bu
doğrultudaki tutumları değerlendiren 8. 23 ve 24. ifadelere verilen yanıtlar, sınıf önünde grafik
tablet kullanma konusunda öğrencilerin görüşlerini bize yansıtmaktadır.
Grafik tablet kullanımı ile ilgili ifadelere bazı öğrencilerin fikrim yok veya katılmıyorum
seçeneklerini tercih ettiği görülmüştür. Derslerin işlenmesi sırasında çözüm veya etkinlik için
tahtaya kalkan öğrenciler grafik tablet kullanması için zorlanmamış, az da olsa bazı öğrenciler
tahtayı kullanmayı tercih etmiştir. Bu öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrenciler yazılarının kötü
olduğunu ve düzgün yazamadıklarını ifade etmişlerdir.
Tablo 6. Motivasyon ile İlgili Görüşler
Maddeler
7
17
12
9
10
Grafik tablet ile ders anlatıldığında derse daha fazla konsantre oluyorum.
Öğretmenimiz grafik tablet kullandığında matematik ve geometri dersine
daha fazla katılıyorum.
Grafik tablet matematik ve geometri öğrenmeyi daha zevkli ve ilginç hale
getiriyor.
getiriyor.
Grafik tablet kullanılırken dikkatimi daha kolayca toplayabiliyor ve
daha uzun süre koruyabiliyorum.
Grafik tablet kullanımı matematik ve geometri dersine karşı
motivasyonumu arttırıyor.
5.00-4.20 Kesinlikle Katılıyorum, 4.19-3.40 Katılıyorum, 3.39-2.60 Fikrim yok,
2.59-1.80 Katılmıyorum, 1.79-1.00 Kesinlikle Katılmıyorum.
Ortalama
3,42
3,41
3,89
3,41
3,51
Matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanmanın öğrenci motivasyonuna
etkilerinin değerlendirildiği anket ifadeleri Tablo 6‟da verilmektedir. Buna göre öğrenciler, daha
fazla konsantre olma, derse daha çok katılma, dersin daha zevkli ve ilginç hale gelmesi, dikkatini
daha çabuk toplayabilme ve motivasyonu arttırmada grafik tablet kullanmanın oldukça faydalı
olduğu konusunda olumlu bir düşünceye sahiptir.
Tablo 7. Dersin Akışına Yönelik Görüşler
Maddeler
6
13
Grafik tablet kullanımı ile matematik ve geometri dersleri daha planlı ve
organize hale geliyor.
Grafik tablet zaman kazandırıyor ve matematik ve geometri dersinin daha
hızlı
ilerlemesini
sağlıyor.Katılıyorum, 4.19-3.40 Katılıyorum, 3.39-2.60 Fikrim yok,
5.00-4.20
Kesinlikle
2.59-1.80 Katılmıyorum, 1.79-1.00 Kesinlikle Katılmıyorum.
Ortalama
3,78
4,20
Grafik tablet kullanılacak derslerde öğretmenin derste yapacağı etkinlikleri ve soracağı
soruları varsa ilişkilendirmeleri önceden hazırlaması ve belli bir sıra ile öğrencilere sunması
gerekmektedir. Dolayısıyla hazırlık aşaması dersin daha planlı ve akıcı işlenmesine imkan
tanımaktadır. Öğrencilerden elde edilen bulguları bunu destekler niteliktedir.
SONUÇ VE ÖNERILER
Teknolojinin hızla gelişmesi, yaygınlaşması ve ucuzlaması sonucu yaşadığımız çağda eğitim
alanında teknoloji kullanımı artık bir zaruret haline gelmiştir. Özellikle matematik ve geometri,
ilgilendiği alanlar ve kapsamı açısından bilgisayar destekli öğretimin sunduğu fırsatlarından
yararlanmaya en müsait eğitim dallarından birisidir.
Matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanımını değerlendirmeyi amaçlayan bu
çalışmada, grafik tabletin sınırlı ders sürelerinde konuların çok daha hızlı ve verimli bir şekilde
işlenmesine olanak sağladığı, öğretmenlerin iyi bir sunum için zamanı ve işlenecek konuları daha
organize bir şekilde yönlendirebildiği söylenebilir. Kayıt etme özelliği sayesinde öğrenilenlerin
hızlıca özetlenebilmesi, taşınabilir belleklerle başka bilgisayarlara da kolaylıkla taşınabilmesi
öğrenci ve öğretmenlere sağladığı diğer kolaylıklardır. Matematik ve geometri dersleri açısından
öğretmenlerin karşılaştıkları en büyük problem öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonlarının
yetersiz olmasıdır. Ancak fotoğraf, video, power point sunumları, pdf dosyaları üzerinde grafik
tablet sayesinde işlem yapabilme özelliği öğrencilerin derse karşı ilgilerini doğrudan
etkileyebilmektedir. Bu durum öğretmenin sınıf kontrolünü kolaylaştırmasının yanında farklı zeka
alanlarına kolaylıkla ulaşabilmesini de sağlamaktadır. Öğretmenin öğrencilere sırtını dönerek değil
öğrencilerle göz teması kurarak sunum yapmasını ve tahtayı görememe gibi sorunların ortadan
kalkmasını sağlar. Grafik tablet kullanılırken öğretmenin aktarıcıdan çok rehber ve düzenleyici
olduğu unutmamalıdırlar. Grafik tablet sadece yazı yazma aracı olarak değil, öğrenciyi derse
motive edecek yaklaşımları desteklemede araç olarak kullanılmalıdır.
Gelişmiş ülkelerde matematik ve geometri eğitimi üzerine yapılan çalışmalar bu ülkelerde
okulların birçok sınıfında ya da bazı sınıflarında grafik tabletlerin ders aracı olarak kullanıldığını
belirtmektedir. Teknolojik gelişmelere oldukça hızlı uyum sağlayan ülkemizde eğitim alanında bu
teknolojiden faydalanılması üzerinde özellikle internet sitelerinde uzaktan eğitim ve video dersler
şeklinde kullanımı görülmektedir. Ancak okullarda bu ders aracının kullanımının yetersiz olduğu
söylenebilir.
Sonuç olarak eğitimin her seviyesinde öğretmenler öğrencilerin ilgisini çekmek için
teknolojiyi kullanma yollarını araştırmalıdır. Öğrencilerin farklı öğrenme yapılarına yani görsel,
işitsel ve duygusal yapılarına hitap etmek adına ortaya çıkan ürünler iyi değerlendirilmeli ve
kullanılmalıdır. Bu çalışmada grafik tabletin bir ders aracı olarak matematik ve geometri
derslerindeki potansiyeli ortaya konulmaya çalışılmıştır. Grafik tabletin ders kitapları ile birlikte
derslerde öğrenme ortamını zenginleştirmede sağlıklı sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Bu
çalışmada ortaya konan öğrenme ortamı, teknolojiyi sınıflara entegre etmek, dersleri daha organize
hale getirmek, dinamik yazılımları öğrenme sürecine aktif olarak katmak, öğrenmeyi zevkli, ilginç
ve hızlı hale getirmek isteyen öğretmenler tarafından kullanılabilir. Son yıllarda ülkemizde eğitim
alanında yapılan çalışmalar teknolojik donanımların sınıflara girmesi yönündedir. Öğretmenlerin de
bu doğrultuda eğitim teknolojilerini takip etmesi, sürekli gelişen ve değişen ders araç ve gereçlerini
kullanması, etkilerinin diğer öğretmenlerle ve araştırmacılarla paylaşılması faydalı eğitim öğretim
kalitesinin artması açısından yararlı olacaktır.
KAYNAKLAR
Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi.
Baki, A. ve Güveli E. (2008). Evaluation of a web based mathematics teaching material on the
subject of functions. Computers & Education, 51, 854–863.
Çağıltay K, Çakıroğlu, J., Çağıltay N. & Çakıroğlu E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına
ilişkin öğretmen görüşleri, Hacettepe Eğitim Dergisi, 21 (1). 19-28.
Cox, M., Preston, C., Cox, K. (1999). What Factors Support or Prevent Teachers from Using ICT
in their Classrooms? Paper presented at the British Educational Research Association Annual
Conference, University of Sussex at Brighton.
Cuban, L., Kirkpatrick, H. & Peck, C. (2001). High access and low use of technologies in high
school classrooms: Explaining an apparent paradox. American Educational Research Journal,
38(4), 813–834. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Ersoy, Y. (2003). Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi-1 Gelişmeler, Politikalar, Stratejiler
İlköğretim Online Dergisi, 2(1), 18-27.
Gür S. B., Özoğlu M., Başer T. (2010). “Okullarda Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı Ve
Karşılaşılan Sorunlar”, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20- 22 Mayıs
2010), Elazığ, 2010, s. 929-934
Heddens, J,W.; Speer, R.W. (1997). Today‟s Mathematics, (9.Edition), New Jersey: Merrill an
Imprint of Prentice-Hall., 336.
Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2005) The Effect Of Spreadsheet and Dynamic Geometry Software On
The Achievement And Self-Efficacy Of 7 th-grade Students, Educational Research. 47 (3),
333-350.
Jinich, E. (1986). The Use Of Computers in Teaching Mathematics, EURIT‟86, NewYork:
Pergamon Press, 181.
Karasar, N. ( 2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi (18.Baskı), Ankara: Nobel Yayınları
Lin, C. Y. (2008). Preservice teachers' beliefs about using technology in the mathematics
classroom. The Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 27(3), 341-360.
MEB, (2005a). İlköğretim okulu matematik dersi (1-5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEBTalim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yay.
MEB, (2005b). İlköğretim okulu matematik dersi (6-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEBTalim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yay.
MEB, (2005c). Lise matematik dersi (9-12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Talim
Terbiye Kurulu Başkanlığı Yay.
Mistretta, R. M. (2005). Integrating technology into the mathematics classroom: the role of teacher
preparation programs. The Mathematics Educator, 15(1), 18–24.
National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school
mathematics, Reston, VA: Author.
Olkun, S., Altun, A. And Smith, G.(2005) Computers and 2D Geometric Learning of Turkish
Fourth And Fifth Graders, British Journal Of Educational Technology, 36(2), 317-326
Peker, Ö. (1985). Ortaöğretim Kurumlarında Matematik Öğretiminin Sorunları, Matematik
Öğretimi ve Sorunları, Ankara : TED Yayınları, 52.
Sinclair M.(2004) Working With Accurate Representations: The Case Of Pre-Constructed
Dynamic Geometry Sketches. Journal Of Computers in Mathematics And Science Taching.
23(2), 191-208
Waite, S. (2004). Tools for the job: A report of two surveys of information and communications
technology training and use for literacy in primary schools in the West of England. Journal of
Computer Assisted Learning, 20 (1), 11-20.