1 ‹NTERNETE MERHABA 1 ‹nternetin Tarihçesi 2 ‹nternetin Altyap

Yorumlar

Transkript

1 ‹NTERNETE MERHABA 1 ‹nternetin Tarihçesi 2 ‹nternetin Altyap
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page ix
‹Ç‹NDEK‹LER
1 ‹NTERNETE MERHABA
‹nternetin Tarihçesi
‹nternetin Altyap›s›
A¤ (Network)
TCP/IP Aktarma Denetim Protokolü/‹nternet Protokolü
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
HTTP Hiper Metin Transferi Protokolü (Hyper Text Transfer Protocol)
FTP Dosya Aktarma Protokolü (File Transfer Protocol)
SMTP Basit Mesaj Aktarma Protokolü (Simple Message Protocol)
Web Sunucular› (Web Servers)
Alan Adlar› (Domain)
Taray›c›lar (Browsers)
Neden Web Tasar›m ve Programlama?
2 XHTML
XHTML Nedir?
Neden XHTML?
XHTML Belge Yap›s›
Metin Biçimlendirme
Bafll›k Etiketleri
Kal›n ve ‹talik Biçimlendirme
Alt ve Üst Simge Oluflturmak
K›saltmalar
Adres Tan›mlamak
‹çeri¤i Silmek
Listeler
S›ral› ve S›ral› Olmayan Listeler Oluflturma
‹ç ‹çe Listeler
Açıklamalı Listeler
Köprüler: Web Ba¤lant›lar›
Resimler
Resim Ekleme
Resimlere Link Verme
Resimlere Aç›klama Ekleme
1
2
3
3
4
4
4
4
4
5
5
7
9
10
11
11
15
15
16
18
18
18
19
19
19
20
21
21
24
22
23
23
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page x
x WEB TASARIM REHBER‹
Resim Haritas› (Image Map) Oluflturmak
Tablolar
Tablo Oluflturma
Tablo Boyutunu Ayarlamak
Sütun Geniflliklerini Ayarlamak
Hücreleri Birlefltirmek
Tablolarla Sayfa Tasar›m›
Bölümleme Yöntemi (div) ile Sayfa Tasar›m›
Formlar
Form Oluflturma
Metin Kutular›
Butonlar
Onay Kutular›
Radyo Dü¤meleri
Aç›l›r Seçenek Kutular›
Form Alanlar›n› Gruplamak
Çoklu Ortam (Ses & Video)
3 HTML5
HTML5 Belge Yap›s›
HTML5 ile Gelen Yeni Etiketler
<article>
<canvas>
<embed>
<figcaption>
<figure>
<footer>
<header>
<hgroup>
<mark>
<meter>
<progress>
<section>
<source>
HTML5 ile Sayfaya Ses Eklemek
HTML5 ile Sayfaya Video Eklemek
24
25
25
26
27
27
29
32
33
33
33
35
36
36
37
38
38
41
42
43
43
43
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
46
46
47
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xi
‹Ç‹NDEK‹LER xi
HTML5 ile Formlar
HTML5 ile Gelen Input Öznitelikleri
autocomplete
height & width
list
pattern
placeholder
required
type Özniteli¤ine Ait De¤erler
email
url
number
range
color
date pickers (date, month, week, time, datetime, datetime-local)
HTML5 ile Sayfa Tasar›m›
HTML5 Canvas Elementi
4 CSS
CSS’i Belgelere Ekleme
CSS’in Yap›s›
Aç›klama Sat›r›
Seçiciler
S›n›f Seçicisi (Class Selector)
Tekil Seçiciler (id Selector)
Seçici Uygulama Hiyerarflisi
Çocuk Seçicileri (Direct Child Selectors)
Torun Seçicileri (Descendant Selectors)
Bitiflik Kardefl Seçiciler (Adjacent Sibling Selector)
Evrensel Seçiciler (Universal Selector)
Öznitelik Seçicileri (Attribute Selectors)
Basit Öznitelik Seçicisi
Öznitelik De¤eri Seçicisi
K›smi Öznitelik De¤eri Seçicisi
Ayr›ml› Öznitelik De¤eri Seçicisi
Artalan (Background) Biçimlendirme
47
47
47
47
48
48
48
49
49
49
49
49
50
50
50
50
52
55
55
59
60
60
60
62
63
64
65
66
67
68
68
69
70
70
71
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xii
xii WEB TASARIM REHBER‹
Artalan Rengi (background-color)
Artalan Resmi (background-image)
Artalan Resim Yenileme (background-repeat)
Artalan Resim Sabitleme (background-attachment)
Artalan Resmini Konumland›rma (background-position)
Artalan (background)
Yaz›tipi (Font) Biçimlendirme
Yaz›tipi Ailesi (font-family)
Yaz›tipi Boyutu (font-size)
Yaz›tipi Kal›nl›¤› (font-weight)
Yaz›tipi Stili (font-style)
Yaz›tipi (font)
Metin (Text) Biçimlendirme
Renkler (colors)
Metin Hizalama (text-alignment)
Metin ‹flaretleme (text-decoration)
Metin Girintileme (text-indentation)
Sat›rlar Aras› Yükseklik (line-height)
Sözcükler Aras› Mesafe (word-spacing)
Harfler Aras› Mesafe (letter-spacing)
Harf Boyutlar› (Text Transformation)
Kutu Modeli (Box Model)
Kenarl›k Çizgisi (Border)
Kenar Çizgisi Stili (border-style)
Kenar Çizgisi Geniflli¤i (border-width)
Kenar Çizgisi Rengi (border-color)
Kenar Çizgisi (border)
D›fl-Çizgi (outline) Özellikleri
D›fl-Çizgi Stil (outline-style) Özelli¤i
D›fl-Çizgi Renk (outline-color) Özelli¤i
D›fl-Çizgi Eni (outline-width) Özelli¤i
D›fl-Çizgi (outline) Özelli¤i
Border D›fl (margin) Alan›
‹çerik D›fl (padding) Alan›
Liste (List) Biçimlendirme
Liste ‹mleme Tipi (list-style-type)
71
71
72
73
74
75
75
75
75
78
79
80
80
80
81
82
84
85
84
86
87
88
89
89
91
93
94
94
94
95
96
97
98
99
100
100
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xiii
‹Ç‹NDEK‹LER xiii
Liste ‹mleri Konum (list-style-position)
Liste ‹mleme Resmi (list-style-image)
Liste Biçimleme (list-style)
Tablo (table) Özellikleri
S›n›r ‹ndirgeme (border-collapse) Özelli¤i
S›n›r Aral›¤› (border-spacing) Özelli¤i
Bafll›k Yan› (caption-side) Özelli¤i
Bofl Hücreler (empty-cells) Özelli¤i
Tablo Yap›s› (table-layout) Özelli¤i
Boyut (dimension) Özellikleri
Yükseklik (height) ve Genifllik (width) Özelli¤i
Azami Yükseklik (max-height) ve Azami Genifllik (max-width)
Asgari Yükseklik (min-height) ve Asgari Genifllik (min-width)
S›n›fland›rma (classification) ve Konumlama (positioning) Özellikleri
Görüntüleme (display) Özelli¤i
Gezinme/Kayma (float) Özelli¤i
Silme (clear) Özelli¤i
Konum (position) Özelli¤i
Z-dizin (z-index) Özelli¤i
Görsel Sonuçlar
Taflma (overflow) Özelli¤i
K›rpma (clip) Özelli¤i
Görünülebilme (visibility) Özelli¤i
‹mleç (cursor) Özelli¤i
Sözde S›n›flar (pseudo-classes)
Linkli Sözde-s›n›flar (anchor pseudo-classes)
‹lk-çocuk (first-child) Sözde S›n›f›
Dil (lang) Sözde S›n›f›
Sözde-Ö¤eler (pseudo-elements)
‹lk Sat›r (first-line) Sözde Ö¤esi
‹lk Harf (first-letter) Sözde Ö¤esi
Before Sözde Ö¤esi
after Sözde Ö¤esi
Stillerde Öncelik Hakk›
102
103
104
104
105
106
108
108
109
111
111
112
113
113
113
114
115
116
118
119
119
121
122
124
125
126
127
128
130
130
131
132
132
132
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xiv
xiv WEB TASARIM REHBER‹
5 XML
Neden XML
Tarihçesi
HTML
XML Belge Yap›s›
XML Belgesinin Bölümleri
XML Bildirimi
‹fllem Yönergeleri
Ö¤eler (Elements)
CDATA Bölümleri
Yorumlar
Öznitelikler (Attribute)
‹yi Oluflumlu XML Belgeleri (Well-Formed)
Geçerli XML Belgesi (Valid Document)
Belge Tipi Tan›mlamas› (Document Type Definition-DTD)
DTD Genel Yap›s›
DTD Dilbilgisi
Ö¤e (Element) Bildirimi
Öznitelikler
Öznitelik Türleri
CDATA
ENTITY-ENTITIES
Enumarated (S›ral›) Öznitelikler
ID Öznitelikleri
IDREF-IDREFS Öznitelikleri
NMTOKEN-NMTOKENS Öznitelikleri
NOTATION Özniteli¤i
Varsay›lan De¤erler
#REQUIRED
#IMPLIED
#FIXED
Varl›klar
XML fiemalar› (XML Schema)
Basit Tipteki fiemalar
fiema Yap›s›
Basit Tip Tan›mlama
135
135
136
136
137
139
139
140
140
141
141
141
142
144
144
144
145
145
149
150
150
150
150
151
151
151
152
152
152
152
152
153
154
155
155
155
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xv
‹Ç‹NDEK‹LER xv
Sabit Tan›ml› Tipler
Özel Tip Oluflturma
Karmafl›k Tipteki fiemalar
XML Belgelerini Biçimlendirme (CSS-XSL)
CSS ile Biçimlendirme
XSL Kullan›m›
Verileri S›ralamak
RSS (Really Simple Syndication)
156
157
159
160
160
164
166
168
6 JAVASCRIPT
JavaScript’in Yap›s›
Nesne Yönelimli Programlama
Belirleyiciler (Identifier)
Anahtar Kelimeler (Keyword)
De¤erler (Literals)
Tamsay› De¤erler (Integer L›terals)
Kesirli De¤erler (Floating-Point Literals)
Mant›ksal Literaller (Boolean Literals)
Karakter Dizisi (String Literals)
De¤iflkenler (Variable)
Biçimlendirme
sub ()
sup ()
bold ()
italics ()
toLowerCase ()
toUpperCase ()
fontcolor ()
fontsize ()
strike ()
charat ()
concat ()
replace ()
match ()
substring ()
substr ()
173
173
175
176
176
176
177
177
177
177
177
178
178
178
179
179
179
179
179
180
180
180
180
180
181
181
181
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xvi
xvi WEB TASARIM REHBER‹
Dizi-De¤iflkenler (Array)
push ()
unshift ()
splice ()
concat ()
pop ()
shift ()
sort ()
reverse ()
join ()
Uygulama: Bilgi Girifl Penceresi
Kontrol Yap›lar›
Operatörler
Atama (Assignment) Operatörü
Artt›rma ve Azaltma Operatörleri
Mant›ksal Operatörler
String Operatörleri
Karfl›laflt›rma Operatörleri
if (e¤er) Deyimi
if ... else (e¤er ... di¤er) Deyimi
if else if
Koflullu Operatör
switch Deyimi
Döngüler
while Deyimi
do...while Deyimi
for Deyimi
Yuvalanm›fl Döngü
continue
Fonksiyonlar
Haz›r Fonksiyonlar
eval ()
isnan ()
parseint ()
parsefloat ()
Nesneler
182
182
182
182
183
184
184
184
185
185
185
187
187
187
187
188
188
189
189
189
190
190
191
191
191
192
192
193
194
195
196
196
196
197
197
197
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xvii
‹Ç‹NDEK‹LER xvii
JavaScript Haz›r Nesneleri
199
Nesnelere Ait Özellikler
200
Document Nesnesine Ait Özellikler
200
Form Nesnesine Ait Özellikler
201
Nesnelere Ait Metotlar
202
Document Nesnesine Ait Metotlar
202
Form Nesnesine Ait Metotlar
202
Date Nesnesine Ait Metotlar
202
Window Nesnesine Ait Metotlar
203
String Nesnesine Ait Metotlar
203
Math Nesnesine Ait Metotlar
204
Olay Yöneticileri (Event Handlers)
204
onLoad-onUnLoad
204
onClick Olay›
205
onSubmit Olay›
206
onReset Olay›
207
onChange Olay›
207
onFocus-onBlur
208
onError & onAbort
209
onResize Olay›
209
onKeydown & onKeyPress & onKeyUp
210
onMouseOver Olay›
210
onMouseMove & onMouseOut & onMouseOver & onMouseUp 210
Hata Denetimi
211
try & catch & finally
211
throw
213
7 PHP & MYSQL
PHP’nin Yap›s›
PHP Nas›l Çal›fl›r?
Temel Sözdizimi
De¤iflkenler
Veri Tipleri
Nesne (Objects) De¤iflkenler
Tip De¤ifltirmek
De¤iflken De¤erlerinden Boflluk Kald›rma
215
219
219
221
221
222
223
224
224
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xviii
xviii WEB TASARIM REHBER‹
Süper Global De¤iflkenler
Sabitler
Operatörler
String Operatör
Atama Operatörleri
Karfl›laflt›rma Operatörleri
Mant›ksal Operatörler
Aritmetik Operatörler
PHP’de Program Denetimi
Kontrol Yap›lar›
if Deyimi
switch Deyimi
Döngüler
while Döngüsü
do while Döngüsü
for Döngüsü
continue
Fonksiyonlar
Fonksiyon Tan›mlama
Geriye De¤er Döndüren Fonksiyonlar
Global De¤iflkenli Fonksiyonlar
Statik De¤iflkenli Fonksiyonlar
mail Fonksiyonu
Tarih-Zaman Fonksiyonlar›
getdate() Fonksiyonu
date() Fonksiyonu
time() Fonksiyonu
Diziler
foreach() Fonksiyonu
sort()-rsort() Dizileri S›ralama
asort()-ksort() ‹liflkili Dizileri S›ralama
array_push() Dizilere De¤iflken Ekleme
array_merge() Dizileri Birlefltirme
array_slice Dizinin Bir K›sm›n› Alma
array_sum() Toplama
Formlar
225
226
226
227
227
227
228
228
230
230
230
232
232
232
233
234
234
235
235
236
237
238
239
241
241
242
243
244
245
246
247
248
248
249
249
249
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xix
‹Ç‹NDEK‹LER xix
‹çerik Kontrolü
if() Komutu
isset() Komutu
empty() Komutu
strlen() Komutu
ereg()-eregi() Komutu
ereg_replace()-eregi_replace() Komutu
split() Komutu
substr() Komutu
chr() Komutu
ord() Komutu
printf()-sprintf() Komutu
Düzenli ‹fadeler (Regular Expressions)
preg_match()
Dosya ve Dizin ‹fllemleri
include-require Komutu
file_exists
is_readable
is_writable
filesize
touch
unlink
fopen()
fclose()
fwrite()
fgets()-feof()
fread()
fgetc()
flock()
opendir()-readdir()
mkdir()-rmdir()
Yönlendirme (Location ve Refresh)
Dosya ve Dizin ‹zinleri (CHMOD)
Veritaban› ‹fllemleri
mysql_connect()
mysql_select_db()
252
252
252
253
253
254
255
255
256
256
257
257
258
259
260
260
261
262
262
262
262
263
263
264
264
264
265
265
265
266
266
266
268
269
270
270
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xx
xx WEB TASARIM REHBER‹
phpMyAdmin ile Yedek Alma ve Yede¤i Geri Yükleme
Oturum Yönetimi (Session)
Oturumu Açmak
PHP ve XML
8 DREAMWEAVER
Dreamweaver Çal›flma Alan›
Menüler
File/Dosya
Edit/Düzen
View/Görünüm
Insert/Ekle
Modify/De¤ifltir
Format/Biçimle
Command/Komutlar
S›te/Site
Window/Pencere
Dreamweaver Çal›flma Alan›n› Özellefltirme
Dreamweaver Tercihleri
General (Genel Dreamweaver Tercihleri) Kategorisi
Code Coloring (Kod Renklendirme) Kategorisi
Code Format (Kod Biçimlendirme) Kategorisi
Code Hints (Kod Tamamlama) Kategorisi
Code Rewriting (Kod Yeniden Düzenleme) Kategorisi
Copy/Paste (Kopyala/Yap›flt›r) Kategorisi
File Types/Editors Kategorisi
New Document (Yeni Belge) Kategorisi
Site Kategorisi
Yeni Bir Site Oluflturmak
Yeni Bir Sayfa Oluflturmak
Varl›klar
Library/Kitapl›k
Belge Oluflturmak
Madde ‹mleri Eklemek (Listeler)
Önizleme
Link (Ba¤lant›) Eklemek
280
283
283
286
289
290
293
293
293
294
294
294
294
294
295
295
295
296
296
298
299
300
301
302
303
304
305
306
308
310
311
311
320
321
321
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xxi
‹Ç‹NDEK‹LER xxi
Dahili Link Eklemek
E-posta Linki Eklemek
Harici Sayfalara Ba¤lant› Vermek (Hyperlink)
Resim Eklemek
Sayfaya Arkaplan Eklemek
Image Map (Resim Haritas›) Oluflturmak
Rollover Image Eklemek
Tablolar
Tablo ‹çeriklerini S›ralamak
Çoklu Ortam Dosyalar›
Formlar
fiablonlar
Spry Kullan›m›
Efektler
Menüler
Dreamweaver ile Ziyaretçi Defteri
Test Sunucusu Oluflturma
MySQL Ba¤lant›s›
Formlar ile Veritaban›na Veri Girifli
Veritaban›ndaki Bilgileri Yazd›rma
Dreamweaver ile Üyelik Sistemi
Üyelik Formu
Üyelik Kontrolü
Üye Girifl (Login)
Ç›k›fl (Logout)
Canl› Görünüm (Live View & Inspect)
‹çerik Yönetim Sistemleri ve Dreamweaver
9 FIREWORKS
Neler Yap›l›r?
Bitmap ve Vektörel Grafikler
Fireworks Çal›flma Alan›
Bafllang›ç Sayfas›
Fireworks Arayüzü
Tools (Araçlar) Paneli
Properties (Özellikler) Paneli
322
322
322
323
324
324
325
326
329
329
330
331
335
336
337
338
338
340
342
345
349
350
351
351
353
354
356
357
357
358
358
358
359
360
360
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xxii
xxii WEB TASARIM REHBER‹
Panel Gruplar›
Optimize Paneli
History Paneli
Align Paneli
Pages Paneli
States Paneli
Layers Paneli
Styles Paneli
Color Palette Paneli
Swatches Paneli
Path Paneli
Image Editing Paneli
Special Characters Paneli
Document Library Paneli
Common Library
Symbol Properties Paneli
Toolbar (Araç Çubu¤u)
Belgeler ve Belge ‹fllemleri
Yeni Belge Açma ve Kaydetme
Dosya ‹thal Etme
Büyütme ve Kayd›rma ‹fllemleri
Tuval (Canvas) De¤ifliklikleri
Cetvel, K›lavuz ve Izgara Kullan›m›
Klavye K›sayollar›
Nesnelerle Çal›flmak
Nesneleri Seçme
Nesneleri Kesme-Kopyalama
Nesneleri Döndürme
Nesneleri Ölçeklendirme
Nesneleri Gruplama
Nesneleri ‹stifleme
Nesneleri Hizalama
Bitmap Grafikler
Bitmap Nesnesi Oluflturma
Bitmap Nesnesi Çizme
Boyama
361
362
362
363
363
363
364
364
365
365
366
366
367
367
368
368
368
368
369
369
369
371
372
372
374
374
377
378
379
380
380
380
381
381
381
381
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xxiii
‹Ç‹NDEK‹LER xxiii
Gradient
Renk Örnekleme
Klonlama
Bulan›kl›k ve Keskinlik Verme
Renkleri Kat›flt›rma
Ayd›nlatma ve Karartma
Renk Kaplama
K›rpma ‹fllemi
Filtreler
Levels Özelli¤i ile Renk Ayarlar›
Curves Özelli¤i ile Renk Ayarlar›
Brightness (Parlakl›k) ve Contrast (Karfl›tl›k) Ayarlar›
Renk De¤ifltirme
Renkleri Tersine Çevirme
Renkleri Bulan›klaflt›rma
Renkleri Keskinlefltirme
Vektörel Nesneler
Vektörel Nesne Çizme
Çizgiler Oluflturma
Serbest Çizimler
Rectangle ve Ellipse Araçlar› ile Geometrik fiekiller
Otomatik fiekiller
Metinlerle Çal›flmak
Text Arac›n›n Özellikleri
Özel Karakterler Kullanma
Metni Farkl› Hatlara Yerlefltirme
Metinleri Vektörel Yollara ‹lifltirme
Renkler
Color Palette Paneli
Sayfalar
Katmanlar
Maskeler
Dilimler
Rollover’lar
Resimlerle Toplu ‹fllemler
Aç›l›r Menü
381
382
382
382
382
383
383
383
383
383
384
385
385
386
386
386
386
386
387
387
388
388
391
391
392
393
393
394
395
396
397
398
399
400
401
406
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xxiv
xxiv WEB TASARIM REHBER‹
Animasyonlar
Tween Animasyon
Slideshow
Optimizasyon
Fireworks Tercihleri
General Kategorisi
Edit Kategorisi
Guides and Grids Kategorisi
Type Kategorisi
Photoshop Import/Open Kategorisi
Lunch and Edit Kategorisi
Plug-ins Kategorisi
Uygulamalar
Yaz›ya Yans›ma Efekti Verme
Küre Yap›m›
Türk Bayra¤› Yap›m›
408
410
411
418
419
419
420
422
423
424
425
426
427
427
428
428
10 PHOTOSHOP
Photoshop Çal›flma Alan›
Photoshop Araçlar› (Tools)
Haz›r Ayarlar
Görüntüyü Sürükleme ve Büyütme
Durum Çubu¤u Kullan›m›
Cetvel, Izgara ve K›lavuz Kullan›m›
Yap›lan ‹fllemleri Geri Almak
Yeni Belge Açma ve Kaydetme
Renkler
Renk Seçme
Tools Panelinden Renk Seçme
Damlal›k Arac› ile Renk Seçme
Renk Seçim Penceresi
Seçim ‹fllemleri
Marquee Araçlar› ile Seçim
Seçimi Tafl›mak
Seçimi Kaydetmek
Maskeler
Kanallar
431
431
432
432
433
433
434
434
435
437
439
439
440
440
441
441
442
443
443
444
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xxv
‹Ç‹NDEK‹LER xxv
Temel Rötufl ‹fllemleri
Content Aware Fill Özelli¤i
K›rpma ‹fllemi
Perspektif Dönüfltürme
Döndürme ‹fllemleri
K›rm›z› Göz Giderme
Renk De¤ifltirme
Lekeleme ‹fllemi
Bulan›klaflt›rma ‹fllemi
Keskinlefltirme ‹fllemi
Soldurma, Yakma ve Doygunluk ‹fllemleri
Objelerin Biçimini De¤ifltirmek (Puppet Warp)
Katmanlar
Arkaplan ve Katman Dönüfltürme
Yeni Grup-Katman Oluflturma ve Silme
Katmanlar› Ço¤altmak
Katmanlar› Ba¤lama
Katman Stilleri
Yeni Bir Katman Stili Oluflturmak
Katman Maskeleri
Görüntüyü Maskelemek
Maske Düzenleme
F›rçalar
Boyama Araç Seçenekleri
Desenlerle Boyama
Silgiler
Eraser Tool
Background Eraser Tool
Magic Eraser Tool
Brushes Paneli
Brush Tip Shape
Blend Mode
Gradient ‹fllemleri
Boya Kovas›
Desenler
Filtreler
445
447
449
449
450
450
451
451
451
451
451
452
453
454
454
455
455
455
456
457
457
458
458
458
459
459
459
460
460
460
461
462
463
466
466
467
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xxvi
xxvi WEB TASARIM REHBER‹
Filtre Galerisi
Artistic Filtre
Blur Filtre
Brush Strokes Filtre
Distort Filtre
Noise Filtre
Pixelate Filtre
Render Filtre
Sharpen Filtre
Sketch Filtre
Stylize Filtre
Texture Filtre
Çizim
Çizim Modlar›
Kalem Arac›
Metinler
Web Sayfalar›
Sayfalar› Dilimleme
Görüntüleri En ‹yilefltirme
Görüntüyü Kaydetme
PhotoShop Automate
Automate/Batch
Automate/Creat Droplet
Uygulamalar
Gölge Efekti
Resmi Karakaleme Çevirmek
Metni Resimle Doldurmak
Animasyon Uygulamas›
Metin Düzenleme
Web 2.0 Badge Yap›m›
Web Site Tasar›m›
11 FLASH
Flash Program›na Girifl
Bafllangݍ Sahnesi
Create From Template
467
468
468
469
470
470
471
471
471
472
472
472
473
473
474
475
477
477
480
481
482
482
485
486
486
488
489
490
492
495
498
507
508
508
509
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xxvii
‹Ç‹NDEK‹LER xxvii
Open a Recent Item
Create New
Çal›flma Alan›
Çal›flma Sahnesi
Cetvelleri Kullanma
K›lavuzlar› Kullanma
Izgara Kullanma
Klavye K›sayollar›
Dosya Ekleme & Yay›nlama
Flash’a Dosya Ekleme
Yay›nlama Ayarlar›
XFL ile Kaydetme
Paneller
Properties Paneli
Library Paneli
Actions Paneli
Color Paneli
Align Paneli
Info Paneli
Transform Paneli
History Paneli
Scene Paneli
Time Line
Temel Çizim Teknikleri
Pencil Tool
Rectangle Tool & Oval Tool
Pen Tool
Free Transform
Deco Tool
Seçim ‹fllemleri
Semboller
Yeni Sembol Oluflturma
fiekilleri Sembole Dönüfltürme
Sembol Özellikleri
Semboller ve Time Line
Spray Brush Tool
510
510
510
512
513
513
514
515
515
515
516
517
518
518
519
520
521
521
521
522
522
522
523
526
526
527
529
529
531
533
533
534
535
536
537
537
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xxviii
xxviii WEB TASARIM REHBER‹
Animasyonlar
Classic Tween
Test ve Ön‹zleme
Maske Uygulama
Parlakl›k Uygulamas›
fiekil (Shape) Animasyonlar›
Metinlere Maske Uygulama
Motion Tween
Motion Editor Paneli
Motion Presents Paneli
Bone Tool
3D Rotation Tool
3D Translation Tool
Metinler
Class›c Text Metin Türleri
Static Text Metin Türü
Dynamic Text Metin Türü
Input Text Metin Türü
TFL Text Metin Türü
TLF Metin Kutular›n›n Özellikleri
Advanced Character
Container and Flow
Ses & Video
Ses Dosyalar› ile Çal›flmak
Nesnelere Ses Ekleme
Videolar ile Çal›flmak
12 ‹ÇER‹K YÖNET‹M S‹STEMLER‹
CMS Nedir?
CMS Türleri ve Örnek Baz› CMS Uygulamalar›
E-Ticaret Sistemleri
Oscommerce
Zen-cart
Prestashop
Forum Sistemleri
PhpBB3
538
538
539
539
541
541
542
543
544
546
547
549
549
549
550
550
551
552
552
552
553
553
554
554
554
555
559
559
560
560
560
561
561
562
562
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xxix
‹Ç‹NDEK‹LER xxix
MyBB
SMF
Blog Sistemleri
b2evolution
Nucleus CMS
WordPress
Portal Sistemleri
Drupal
Örnek CMS ‹ncelemesi: Joomla
Tarihçe
Genel Terimler
Bileflen (Component)
Modül (Module)
Uyumlu Ek (Plug-in)
Tema-fiablon (Template)
Pozisyon-Yerleflim
cPanel’de Veritaban› Oluflturma
Uzak Sunucuda (cPanel) Joomla Kurulumu
Joomla Genel Ayarlar
Joomla 1.7.x Genel Yap›land›rma Ayarlar›
Site Ayarlar›
Meta Veri Ayarlar›
SEO Ayarlar›
Joomla 1.7.x Genel Yap›land›rma Ayarlar›
Hata Ay›klama Ayarlar›
Önbellek Ayarlar›
Oturum Ayarlar›
Joomla 1.7.x Genel Yap›land›rma Ayarlar›
Sunucu Ayarlar›
Bölge Ayarlar›
FTP Ayarlar›
Veritaban› Ayarlar›
Posta Ayarlar›
Joomla 1.7.x Genel Yap›land›rma Ayarlar›
Joomla’da ‹çerik Planlamas›
Kategori Oluflturma
(Site Sekmesi)
(Sistem Sekmesi)
(Sunucu sekmesi)
(‹zinler Sekmesi)
563
564
565
565
565
566
567
567
569
569
570
570
570
570
570
570
571
576
583
583
584
585
585
586
586
587
587
587
587
588
588
588
588
589
590
591
++WTR-icindeki
10/24/11
11:00 AM
Page xxx
xxx WEB TASARIM REHBER‹
‹çerik Oluflturma
Genel ‹çerik Ayarlar›
‹çerik Ekleme
Sayfa Bilgileri
‹çerik, Resim, Ek Sayfa, Devam›n› Oku... Tufllar› ve ‹fllevleri
‹çerik
Resim
Ek Sayfa
Devam›n› Oku
TinyMCE editör
Menüler ve Menü Yönetimi
Menüler
Menü Ö¤eleri
Menü Ö¤e Parametreleri
Düzen Seçenekleri
‹çerik Seçenekleri
Menü Ö¤e Çeflitleri
‹çerikler
Sistem Ba¤lant›lar›
Kullan›c› Yönetimi
Kullan›c› Grubu Eklemek
Yeni Eriflim Seviyesi Oluflturmak
Yeni Kullan›c› Oluflturmak
Hesap Detaylar›
Atanm›fl Kullan›c› Gruplar›
Eklentiler
Eklenti Yöneticisi
TemaYöneticisi
591
592
593
593
594
594
594
595
596
596
597
597
598
600
600
601
601
601
602
602
602
604
605
606
606
607
607
608

Benzer belgeler

+flash cs5

+flash cs5 Web 2.0 Badge Yap›m› Web Site Tasar›m› 11 FLASH Flash Program›na Girifl Bafllang›ç Sahnesi Create From Template

Detaylı