303

Transkript

303
32
‹çindekiler
16
YAPI 303
fiUBAT FEBRUARY 2007
AYLIK M‹MARLIK TASARIM KÜLTÜR SANAT DERG‹S‹
MONTHLY ARCHITECTURE DESIGN CULTURE AND ART MAGAZINE
Kuruluflu Founded 1973
GENEL YAYIN YÖNETMEN‹ EDITOR-IN-CHIEF
Do¤an Hasol
YAZI KURULU EDITORIAL BOARD
Do¤an Hasol
Prof. Dr. Bülent Özer
YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ MANAGING EDITOR
Banu Binat
YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ YARDIMCILARI ASSOCIATE EDITORS
Burçin Y›lmaz
Yasemin Keskin Enginöz
GRAF‹K TASARIM GRAPHIC DESIGN
Emre Ç›k›no¤lu, BEK
GRAF‹K UYGULAMA REALIZATION
Kenan Öztürk
Asl›han Abay
KAPAK COVER
Barajas Havaliman›, Madrid
Barajas Airport
KAPAK FOTO⁄RAFI COVER PHOTO
Manuel Renau
Görüfl-Tart›flma 6
•Türk mimarl›¤›nda bir kilometre tafl›
•Allianoi için kamuoyuna ve hükümet
yetkililerine aç›k mektup
Haberler 10
•Bolu Tüneli’nin bir bölümü aç›ld›
•4 yeni demiryolu projesine bafllan›yor
•Baflbakan Erdo¤an ‹stanbul’a vize
uygulanmas›n› istedi
•Maltepe Fikir Projesi yar›flmas› boykot edildi
•YEM’den yeni bir baflvuru adresi: santiyeciler.com
•“garajistanbul” aç›ld›
•Mimarl›k Müzesi’nde Aflk ve Ölüm sergisi
•‹stanbul Serbest Mimarlar Derne¤i’nde yeni
yönetim
•TC Berlin Büyükelçili¤i Kanç›larya Binas›
Proje Yar›flmas›
REKLAM YÖNET‹C‹S‹ ADVERTISEMENT MANAGER
Asl› Nayman
‹NG‹L‹ZCE DANIfiMAN ENGLISH CONSULTANCY
Dayna Tümer
BASKI PRINT
Bir Konu 24
•Sürdürülebilir Mimariye Bir Örnek:
Hypergreen
Ali R›za Baskan Güzel Sanatlar Matbaas› A.fi.
Yenibosna, De¤irmenbahçe Cad. No: 59
Bahçelievler 34530 ‹stanbul
Büyüteç 26
BASKI TAR‹H‹ PRINT DATE
•Art›k baflkentte gecekondular bile kiral›k...
RENK AYRIMI COLOR SEPERATION
Bas›ndan 30
29 Ocak 2007
OKYANUS
DA⁄ITIM DISTRIBUTION
Do¤an Da¤›t›m
YAYIN TÜRÜ TYPE OF PUBLICATION
Yayg›n
•‹stanbul vizesi
•Baflbakan’›n iki önerisi de uygulanamaz
•Haydi gençler gençlik park›na
•Muhalefetle AKP’li belediyeler iflbirli¤i
SAYISI SINGLE COPY
Ürünler-Yenilikler 32
ABONMAN ANNUAL SUBSCRIPTION RATE
•DuPont’tan göz al›c› renkli camlar
•Hem sandalye, hem masa: Seattable
•Bilbao’da Sergilenen Konsept Ev Projesi:
7 YTL (KDV Dahil)
12 say›: 77 YTL (KDV Dahil)
Ö¤rencilere: 64 YTL (KDV Dahil)
POSTA ÇEK‹ HESABI POSTAL CHEQUE ACCOUNT
33454.5
VELUX Atika
DIfi ÜLKELER ABROAD
Behiç Ak’tan 34
ABONELER VE DA⁄ITIM SERV‹S‹ SUBSCRIPTION SERVICE
Sanat 36
YAZI VE YÖNET‹M BÜROSU
EDITORIAL AND ADMINISTRATIVE OFFICE
•Filiz Tokcan’dan “Bofllu¤un Ayak Sesleri”
•‹stanbul Yolculuk Defteri
•“Magnum Foto¤raflar› ile Türkiye”
US $ 105.-
Yurdeniz Kanl›o¤lu
(0212) 230 29 19
Cumhuriyet Caddesi 333/1 Harbiye 34367 ‹stanbul
Tel: 0212 230 29 19
Faks: 0212 248 48 14
[email protected]
Yay›mlanan yaz›lardaki düflünceler yazarlar›na ait
olup YAPI dergisini ba¤lamaz.
Kaynak gösterilerek yaz›lardan al›nt› yap›labilir.
ISSN 1300-3437
Yay›nlar 38
•‹zmler Mimarl›¤› Anlamak
•The Design Studio: A Black Hole
•Tasar›m›n Özüsözü
•‹stanbul’un Son Niflan Tafllar›
•TM Tasar›m Merkezi Dergisi
62
72
82
“‹stanbul’a Giriflte Vize” yerine... 40
Barajas Havaliman› 82
Do¤an Hasol
•K›sa Süreli Çözüm Önerileri
M‹MAR‹ TASARIM
Talimhane Dönüflüm Projesi 42
Ifl›l Çoku¤rafl
“Talimhane Bölgesi Dönüflüm Projesi”nde,
yayalaflt›r›lm›fl sokak a¤› modeli benimsenmifl ve
bu sokaklar› Taksim Meydan›’yla iliflkilendirme
hedeflenmifltir.
Saat Kuleleri 46
Ömer Kokal
Bat›’da sokaklardan salonlara giren saatler,
Osmanl›’da tersine bir yol izleyerek salonlardan
sokaklara ç›kar. Bu ç›k›fl›n ilk örnekleri de saat
kuleleridir.
Türk Yap› Sektörü 50
Türk Yap› Sektörü’nün bugün hangi noktada
oldu¤unu sektörün ileri gelen birlik, dernek, oda
ve firma yetkililerine sorduk.
Yap› Sektöründe Örgüt
Kültürü 58
Heyecan Giritli, Gülfer Topçu Oraz,
Ela Öney Yaz›c›, Emrah Acar
“Türk Yap› ve Mimarl›k Sektöründe Örgüt
Kültürü”nün incelendi¤i yaz›da, firmalar›n
kültürel profiline iliflkin bulgular›n bir bölümü
sunulmaktad›r.
Dalaman Havaliman› 62
M‹MAR‹ TASARIM
EAA
Bu y›l, Yükselen Mimarl›k için Architectural
Review Dergisi Ödülleri kapsam›nda Övgüye
De¤er 7 projeden biri de Dalaman Havaliman›
D›fl Hatlar Terminal Binas› idi.
Esenbo¤a Havaliman› 72
M‹MAR‹ TASARIM
Essa Proje Dan›flmanl›k ve Teknik Hizmetler
‹fl Ortakl›¤›
Sonsuzluk: akan zaman içinde küçük bir çizgi
olmak... Havaliman›n›n tasar›m sürecinde en
etkili temalardan biri buydu.
Richard Rogers Partnership, Estudio Lamelia Ort.
Barajas Havaliman› yeni terminal binas› tasar›m›
dört temel ilkeye dayan›yor: çevreyle bütünleflme,
enerji, mekânsal alg›lanabilirlik ve esneklik.
Ben Gurion 2000 92
M‹MAR‹ TASARIM
Moshe Safdie Ass.&TRA.
‹çinde pek çok simgeyi bar›nd›ran ve farkl›
mimarlar›n projelendirdi¤i befl binadan oluflan
Ben Gurion 2000 Havaliman› Hava Taraf›
Terminal Binas›’n›n tasar›m› Moshe Safdie’ye ait.
Reklam Ajans›na Yeni Yüz 100
M‹MAR‹ TASARIM
‹. Kerem Ergino¤lu, Hasan C. Çal›fllar
Mc Cann Erickson Reklam Ajans›’n›n tasar›m›n›,
iflverenin müflterilerini rahat ortamlarda
a¤›rlamak ve yap›s› gere¤i kendi içindeki çal›flma
gruplar›n› da ay›rmak istemesi belirlemifl.
Ekolojik Bulvar 104
M‹MAR‹ TASARIM
Ecosistema Urbano Architects
“Olmayan“ kente acil müdahale: Günefl enerjili
yapay hava a¤açlar› “hasta“ banliyöye nefes
ald›rarak yeniden canl›l›k veriyor.
Taflla Giydirilmifl Mimarl›k 110
Andrea Ciotti
Son dönemde farkl› düflünce ve tasar›m perspektifine
sahip olan tasar›mc›lar, ça¤dafl mimarl›¤›n ikonu
haline gelmifl projelerindeki mermer ve tafl
kullan›mlar›yla ortak bir paydada bulufluyorlar.
Enerjik Renk Kümeleri 114
Zeynep Gülflen
Amerikal› cam sanatç›s› Dale Chihuly farkl›
ölçek, renk, bezeme ve ›fl›k kullanarak, camla
geçici müdahaleler ama kal›c› etkiler yarat›yor.
Hollanda’da Sanat 116
Özkan Ero¤lu
Barok dönemde sanatta zirve yapan Amsterdam,
insan yaflant›s›, toplum düzeni, ekonomi ve din
anlay›fl› aç›lar›ndan farkl› üsluplar›n hoflgörü
içerisinde yaflama olana¤› buldu¤u bir yer olmufltur.
92
BU SAYIDAK‹ REKLAMLAR D‹Z‹N‹
•Ak›n Nalça Tasar›m Hizmetleri 35
•Aspen Yap› Sistemleri San. ve Tic. A.fi. 8-9
•Panel Mimarl›k ‹nflaat Turizm, ‹thalat ‹hracaat
San. Tic. Ltd. fiti. 81
•Çimsa Çimento Sanayi Ticaret A.fi. 1
•Eczac›bafl› Yap› Gereçleri San. ve Tic. A.fi.
VitrA Therm 39
•Ege ‹nflaat Malzemeleri Paz. A.fi. Arka Kapak ‹çi
•Ege Profil Tic. ve San. A.fi. 21-23
•Etem S.A. 28-29
•Federal Simon Elektromekanik San. Tic. A.fi. 17
•Lafarge Aslan Çimento A.fi. Arka Kapak
•Mitsubishi Chemical Functional Products Inc. 2-3
•Saab 13
•Seramiksan Turgutlu Seramik San. ve Tic. A.fi. 27
•Schindler Türkeli Asansör San. A.fi. 19
•Tüyap Tüm Fuarc›l›k Yap›m A.fi. 91
•Viko Elektrik ve Elektronik End. San. ve Tic. A.fi.
Ön Kapak ‹çi
•Yap›-Endüstri Merkezi 71

Benzer belgeler

306

306 BASKI TAR‹H‹ PRINT DATE

Detaylı

YAPI dergi2.qxd

YAPI dergi2.qxd YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ MANAGING EDITOR

Detaylı

YAPI dergi2.qxd

YAPI dergi2.qxd AYLIK M‹MARLIK TASARIM KÜLTÜR SANAT DERG‹S‹ MONTHLY ARCHITECTURE DESIGN CULTURE AND ART MAGAZINE

Detaylı

yap› 287 Ekim 2005

yap› 287 Ekim 2005 düflünür?” • “‹stanbul Design Week 2005” tasar›m dünyas›n› buluflturdu

Detaylı

YAPI dergi2.qxd

YAPI dergi2.qxd AYLIK M‹MARLIK TASARIM KÜLTÜR SANAT DERG‹S‹ MONTHLY ARCHITECTURE DESIGN CULTURE AND ART MAGAZINE

Detaylı

İçindekiler 58 94 102 110 122 62

İçindekiler 58 94 102 110 122 62 fiair Sokak No: 4 K‛thane 34410 ‹stanbul Tel: 0212 295 86 01

Detaylı

YAPI`dan Seçki 300-349

YAPI`dan Seçki 300-349 Büyükflehir Belediye Meclisi CHP’li üyelerin itiraz›na karfl›n Selamiçeflme’de vak›flara ait arazide cami yap›lmas›n› kararlaflt›rd›. Kad›köy Belediye Baflkan› Selami Öztürk, karar› mahkemeye tafl›...

Detaylı