A A

Yorumlar

Transkript

A A
KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Yarışma Sınavı
A
1
A
Sevgi avucuna aldı mı bir insanı, bir nefes şiirden 3
yoksun da olsa o insan şair kesilir. Buna
dayanarak diyebiliriz ki, her çeşit sanat alanında
sevgi, her yaratmanın yaratıcısıdır. Çünkü hiç
kimse kendinde olmayanı, kendi bilmediğini
başkasına ne verebilir, ne öğretebilir. Dahası var!
Bütün yapıtların yaratılması işinde sevginin payını
kim inkar edebilir.
Yukarıdaki parçaya en uygun başlık
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Đnsanlığın Sırrı
Sanatın Önemi
C ) Sanatın Faydası
D ) Sanatın Anlamı
E ) Sevginin Gücü
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz
edilmemiştir?
B)
2
A)
Kuşadası'nda bir han var, bunu on sekizinci
yüzyılda Öksüz Mehmet Paşa yaptırmış.
Anadolu'nun birçok hanları gibi bu da harap
durumda. Ama mimarisinin güzelliği, hele
avlusunun dört köşesindeki kemerleri, kubbeleri,
dimdik yükselen merdivenleri ile dikkati çekiyor.
Đçerisine girince birinci katın bir köşesinde
yaşayanların olduğunu gördük. Saksılarla,
çiçeklerle süslenmiş taraçada kadınlar çocuklar
vardı.
Yazar bu parçada anlattığı han ile ilgili
aşağıdakilerin hangisinden söz etmemiştir?
A)
Gezip görenlerin çok beğendiğinden
B ) Đçinde yaşayan insanlar olduğundan
C ) Đlgi çekici özellikleri bulunduğundan
D ) Đçinde yaşayanların çevrelerini güzelleştirmeye
çalıştığından
E)
Bakımsız durumda olduğundan
Dünya gittikçe monotonlaşıyor ve insanlar daha
çok birbirine benziyor. Makine ve devlet, yaşama
şartlarını ve insanlığı giderek standart bir düzene
sokmaya çalışıyor. Bugün fabrikalardan çıkan
milyonlarca eşya, hızlı araçlarla dünyanın dört bir
yanına dağılıyor. Đğneden tutunuz da eve kadar
her şey, robotun geometrik düşüncesinden hep
aynı biçimde dökülerek kıtalar, ülkeler, şehirlere
yayılıyor. Amerika'da yapılan bir filmin binlerce
kopyası, bütün dünya sinemalarını dolaşıyor ve
milyonlarca insana aynı yaşayış, duyuş, düşünüş
biçimini empoze ediyor.
Teknolojik düzeyin her geçen gün aşıldığından
B ) Kültür unsurlarının giderek evrenselleşmesinden
C ) Toplumları ayıran sınırların kalkması
gerektiğinden
D ) Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki
etkisinden
E)
4
Denizlerimizde bakımsızlıktan dolayı her yanı
kaplayan yosunlar suyun dibinin görünmesine
engel olur. Etrafı kaplayan keskin bir koku
balıkların yaşamasına da izin vermez. Biraz
ilgilenilse buralarla, güneş yansıyınca ışıl ışıl olsa
deniz, kumsallar sıcacık, yumuşacık olsa,
balıkların tadına doyum olmasa daha güzel olmaz
mı?
Bu parçada aşağıdaki duyulardan hangisine yer
verilmemiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Tarih : 12.11.2011
Saat : 09:00:00
Yeryüzündeki değişikliklerin hem maddi hem
manevi alanlarda görüldüğünden
KHK B.Đ.M.
Dokunma
Görme
Đşitme
Tatma
Koklama
1
KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Yarışma Sınavı
A
5
A
8
Başarılı, yapıtlar verebilmenin temel koşulu,
okura saygı duymaktır.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en
yakındır?
A)
Başka durum gerektirmedikçe köyde varsa, köy
kadın kursundan da sorumludur.
A)
Bir sanatçı, sanatını önemsediği oranda başarılı
yapıtlar verebilir.
B)
B)
Sanatçı, yapıtını oluştururken okuyucuyu göz
önünde bulundurmaz.
Bakanlığın mevzuat ve yönergelerinin
uygulanmasından ve gerekli yarışmaları
yapmaktan sorumludur.
C)
Okura saygı duymayan sanatçılar da başarılı
yapıtlar verebilirler.
Sorumlu öğretmenlik için kıdem kıstası geçerli
değildir.
D)
Okur ile sanatçı arasındaki ilişki, dolaylı bir
ilişkidir.
Birden fazla öğretmenli okullarda en kıdemli
olandır.
E)
Sorumluluk yaptığı sürede ek sorumluluk ödeneği
alır.
C)
D)
E)
Okura saygı duymayan bir sanatçı, herkesin
beğenisini kazanan yapıtlar ortaya koymaz.
9
6
Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir amaçla yurt
dışına çıkacak öğretmenlere izin vermeye
yetkilidir?
A)
B)
C)
D)
E)
7
Sorumlu öğretmenlik için aşağıdaki seçeneklerden
hangisi doğru değildir?
Okul müdürü
Đlgili daire müdürü
Bakanlık
Sorumlu öğretmen
Müsteşar
Öğretmenlerin " ücretsiz tedavi hakkı" aşağıdaki
aile üyelerinden hangisini kapsamaz?
Aşağıdakilerden hangisi ilkokul öğretmeni olarak
atanacaklarda aranan özel niteliklerden biri
değildir?
A)
Kamu haklarından yasaklı bulunmamak
B ) Öğretmen Akademisi mezunu olmak
C ) Đlkokullar için öğretmen yetiştiren ve Öğretmen
Akademisi'ne denkliği Bakanlar Kurulu tarafından
onaylanan bir öğretim kurumundan mezun olmak
D)
Özel ders öğretmeni olarak atanacaklarda
Öğretmen Akademisi'nin ilgili bölümünden veya
Öğretmen Akademisi'nin ilgili bölümüne denkliği
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan bir öğretim
kurumundan mezun olmak
E)
Hiçbiri
A)
Bakmakla yükümlü olunan baba ve anne
Evli olmayan 18 yaşını doldurmamış kız çocuklar
C ) 18 yaşını doldurmamış çocuklar
D ) Eş
E ) Evli olmayan 18 yaşını doldurmuş askerlik ödevini
yerine getirmiş erkek çocuklar
B)
Sınav : KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Tarih : 12.11.2011
Saat : 09:00:00
KHK B.Đ.M.
2
KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Yarışma Sınavı
A
10
A
14
Orta, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile
pratik sanat okullarındaki müdürler aşağıdaki
hangi yöneticiye karşı sorumludur?
Aşağıdakilerden hangisi bitki örücülüğünde
kullanılmaz?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
Daire başkanı
Kıdemli müdür
Bakan
Đlgili daire müdürü
Müsteşar
B)
C)
D)
E)
15
11
Ahşap boyanın erken kurumasını önleyen
maddenin adı nedir?
Aşağıdakilerden hangisi bitkisel örülücülükte
kullanılan gereçlerdendir?
A)
A)
B)
B)
C)
Glaze
Lambasuyu
C ) One strong
D ) Nişasta
E ) Antiguin
D)
E)
16
12
Yan keski
Makas
Bıçaklar
Keski
Yukarıdakilerin hepsi
Ahşap oymada yaban enginar motifinin adı nedir?
Aşağıdakilerden hangisi el ütüleme aletlerinden
değildir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
13
Kamış
Rafya
Söğüt
Şerit
Saplar
Svastika
Güneş çiçeği
Kenger yaprağı
Cinara
Margarit
B)
C)
D)
E)
Kırkyama yapımında kullanılacak kumaşlarda
hangi özellikler aranmaz?
17
Aşağıdakilerden hangisi çiçekde kalıp çıkarma
yöntemlerinden biri değildir?
A)
A)
B)
B)
Yüksek ısıya dayanıklı olmalıdır.
Dayanıklı olmalıdır.
C ) Yıkamaya ve ütülemeye uygun olmalıdır.
D ) Kolay katlanır olmalıdır.
E ) Pamuklu kumaşlar tercih edilmemelidir.
Sınav : KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Tarih : 12.11.2011
Saat : 09:00:00
Havuç ütüsü
Keçi ayağı ütüsü
Çekiç ütüsü
Top ütüleri
Hepsi
C)
D)
E)
KHK B.Đ.M.
Bakarak kalıp çıkarma
Ölçerek kalıp çıkarma
Yapıştırarak kalıp çıkarma
Çizerek kalıp çıkarma
Şaplon kullanarak kalıp çıkarma
3
KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Yarışma Sınavı
A
18
A
21
Kırkyama için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A)
Çabuk kırışan kumaşlar kırk yama için uygun
değildir
A)
Koyu renk ve boya akıtan kumaşlar günlük
kullanıma uygundur
B)
Kumaş kesimden önce yıkanıp ütülenmeli
D ) Simli kumaşlar tersinden ütülenmeli
E ) Kumaşlar arasındaki renk uyumu önemlidir
D)
B)
C)
C)
E)
22
19
Kıbrıs sandıklarında güneş neyin sembolüdür?
A)
B)
C)
D)
E)
20
Bitkisel örücülükte her bitkinin kullanabileceği
bir gerçektir. Bunun yanında hammadde aranan
en önemli özellik nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
El - bel - kalça - göğüs
Sırt - ayak - kalça - el
Baş - el - göğüs - ayak
Göğüs - baş - ayak - sırt
Baş - sırt - ayak - el
Sınav : KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Tarih : 12.11.2011
Saat : 09:00:00
Ahşap boyamada hazırlık işleminin en önemlisi
hangisidir?
A)
Eskitme
Fırça
C ) Astar boya
D ) Çatlatma
E ) Temizlik
Sonsuzluk
Hayat
Yücelik
Tanrı
Doğa
Folklorik bebeklerde kullanılan astar tutkal
nerelerde kullanılır?
Renginin uygun olması
Kırılmadan istenilen yöne bükülmesi
Sert ve dayanıklı olması
Az bulunan değerli bitkilerden olması
Yukarıdakilerin hepsi
B)
23
Aşağıdakilerden hangisi Endüstriyel Seramik
kavramını doğru şekilde açıklayan seçenektir?
A)
Seramiğin tarihsel gelişimini açıklayan kavramdır.
B ) Üzerine geometrik şekiller çizilen seramik
ürünlerine verilen addır.
C)
Gündelik ihtiyaca dönük, işlevlere hizmet eden,
seri üretime yönelik, gerçekleşen bir alandır.
D ) Sanatsal amaçlı seramik üretimine verilen isimdir.
E ) Đlkel seramik çalışmalarına verilen addır.
KHK B.Đ.M.
4
KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Yarışma Sınavı
A
24
A
Aşağıdakilerden hangisi seramik teknikleri
uygulamak için gereken temel malzemelerden biri
değildir?
28
Sestada kullanılan temel renkler nelerdir?
A)
Yeşil - mor - turuncu
Kırmızı - pembe - mor
C ) Yeşil - kırmızı - mor
D ) Yeşil - pembe - turuncu
E ) Kırmızı - mor - turuncu
B)
A)
B)
C)
D)
E)
Çalışma tezgahı
Kil
Cetvel
Bıçak
Makas
29
25
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel kıbrıs sandık
motiflerinden değildir?
Aşağıdakilerin hangisi şerit örücülüğünde
kullanılan tekniklerdendir?
A)
A)
C)
B)
C)
D)
E)
B)
Kafes örme
Kasnaklama
Tekleme örme
Đkileme örme
Zigzag yassı örme
D)
E)
30
Derin oymada derinlik ne karar olmalıdır?
A)
26
Aşağıdaki etkenlerden hangisi kilin dayanıklılığını
en fazla artırır?
B)
A)
D)
B)
C)
D)
E)
Islatma
Sırlama
Kurutma
Pişirme
Yoğurma
C)
E)
31
Svastika
Güvercin
Papatya
Kenger yaprağı
Salyangoz
15 mm.den fazla
3 mm.den fazla
10 mm.den fazla
5 mm.den fazla
20 mm. den fazla
Maraş işi hangi kumaşın üzerine işlenir?
A)
Kadife kumaşın
Keten kumaşın
C ) Ödemiş ipeğinin
D ) Saten kumaşın
E ) Hepsi
B)
27
Sandıklarda kuş motifinin ana motif olarak
kullanıldığı bölge hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Lisi
Lefke
Lefkoşa
Karpaz
Lapta
Sınav : KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Tarih : 12.11.2011
Saat : 09:00:00
KHK B.Đ.M.
5
KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Yarışma Sınavı
A
32
36
Güneş dantelinin diğer adı nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
33
A
A)
Temroz danteli
Arçoz danteli
Yorgoz danteli
Ovgoroz danteli
Çatoz danteli
5
3
C) 7
D) 4
E) 6
B)
37
Lapta işinin orjinali nasıldır?
A)
B)
C)
D)
E)
Çin iğnesi kaç şekilde uygulanır?
Hem iç hem dışının dolu olmasıdır.
Desenin içinin boş olmasıdır.
4 telden çalışılmasıdır.
Desenin içinin dolu olmasıdır.
Hepsi
Tel kırma tekniğinde hangi teknikler yardımcı
iğne olarak kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)
34
Makinemizin iplik atlatma nedeni ne olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
35
Hesap işi - çin iğnesi
Antep işi - muşabak
Çin iğnesi - türk işi
Türk işi - hesap işi
Hesap işi - astragan
38
Makine iğnesinin kumaşa uymaması
Đğne ucunun kırık olması
Đpimizin mekik masurasına düzgün sarılmaması
Đğne milinin kısa veya uzun olması
Tümü atlatma nedenidir
Aşağıdakilerden hangisi güneş dantelinde
kullanılan malzemelerdendir?
A)
Yastık veya keten
Toplu iğne
C ) Đğne
D ) Kağıt kalıp
E ) Yukarıdakilerin hepsi
B)
Bartın işinin temelinde çalışılan kumaş
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Etamin
Keten
Şifon
Petekli tül
Hiçbiri
39
Lefkara işinde kulanılan kenar temizleme
tekniğinin ismi nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Tarih : 12.11.2011
Saat : 09:00:00
KHK B.Đ.M.
Gofti
Dere
Gaco
Kordon tuyturma
Yıldız
6
KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Yarışma Sınavı
A
40
Ciğer deldi, kolber yapımı, ingiliz işi çalışmaları
hangi nakışa aittir?
A)
B)
C)
D)
E)
41
A
B)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
E)
44
4
6
C) 3
D) 7
E) 5
Đğne kumaşa alttan üste doğru batılır.
Đğne kumaşa yatık olarak batılır.
Đğne kumaşa çapraz batılır.
Đğne kumaşa baş kısmından batılır.
Đğne kumaşa dik olarak batılır.
B)
C)
D)
E)
Lefkara
Çin iğnesi
Lapta
Antep işi
Hesap işi
Koza işleminde kesme şekilleri kaça ayrılır?
B)
Tezgahta dokunan ipek, bürümcük ve keten
üzerine üç tel sayılarak renkli ipek veya merserize
ipliklerle işlenen nakış türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Keten kumaş
Đğne
Merserize iplik
Kasnak
Tarak
A)
45
42
Aşağıdakilerden hangisi Lapta işinde kullanılan
malzemelerden biri değildir?
A)
Lefkara
Türk işi
Çin iğnesi
Beyaz iş
Suzeni
Çin iğnesinde kumaşta iğne izi olmaması için, iğne
nasıl batılır?
A)
43
Aşağıdakilerden hangisi üzerine kumaş gerilerek
nakış işlemeye yarayan dört köşe kasnakdır?
A)
B)
C)
D)
E)
46
Çağ
Gergef
Möhlüke
Çivili kasnak
Karton ile germe
Lapta işine başlarken kullanılan ilk teknik
hangisidir?
A)
Ajur
Düz pesent
C ) Rişliyö
D ) Kapalı antika
E ) Gözeme
B)
Sınav : KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Tarih : 12.11.2011
Saat : 09:00:00
KHK B.Đ.M.
7
KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Yarışma Sınavı
A
47
51
Orjinal Lapta işi kaç tel üzerinden çalışılır?
A)
B)
C)
D)
E)
48
A
A)
4
2
3
5
1
Yaka pervazı
Ön ortası
C ) Kol ağzı
D ) Etek ucu
E ) Biye kıvırmaları
B)
52
Dantel Anglez kumaşa nasıl tutturulur?
A)
B)
C)
D)
E)
Baskı, giyimlerin nerelerine uygulanır?
Yanlarındaki kulakçıklardan tutturulur.
Ortasından tutturulur.
Başından ve sonundan tutturulur.
Makine ile tutturulur.
Çapraz tutturulur.
Etek kalıbı çıkartırken hangi ölçüye ihtiyaç
duyulmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
49
Günümüzde keten üzerine sayılarak, çekilerek ve
kesilerek işlenen değişik renklerde iplikler
kullanılan nakış türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kanaviçe
Lefkara
C ) Hardanger
D ) Antep işi
E ) Bartın işi
B)
53
Bel ölçüsü
Kalça düşüklüğü
Model boyu
Kalça
Beden
Kaygan ipliklerle bir yüzey dokusu oluşturan bir
dokuma türüdür. Yumuşak bir dokuya sahiptir.
Đpek, suni ipek ya da polyester gibi ipliklerin
birleşimiyle dokunduğunda, suyun kumaşta leke
yapma durumu ortaya çıkar. Bu yüzden,
ütülerken kumaşı ütü beziyle korumalı ve kuru
bir ütü kullanılmalıdır.
Yukarıdaki özellikleri anlatılan kumaş
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
50
Stamwork'ü bitirdikten sonra niye suya batırırız?
A)
B)
C)
D)
E)
Temizlenmesi için
Renklerinin birbirinden ayrılması için
Renklerinin birbirine kaynaşması için
Telasının erimesi için
Yumuşaması için
Sınav : KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Tarih : 12.11.2011
Saat : 09:00:00
Saten
Jarse
C ) Krep
D ) Brokar
E ) Opal
B)
KHK B.Đ.M.
8
KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Yarışma Sınavı
A
54
Aşağıda verilen beden ölçüsü eşlemelerinin hangisi 57 Aşağıdakilerden hangisi pens ucunu işaretlemede
doğrudur?
kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)
55
A)
36 - S
34 - L
38 - XL
40 - XS
42 - M
B)
C)
D)
E)
Yuvarlak kuplarda, yaka oyuntularında,
yuvarlak veya köşeli yaka kenarlarında, kol
oyuntularında oluşan çekmeyi önlemek için hangi
işlemi yapmanız en uygun olur?
A)
B)
C)
D)
E)
56
A
B)
C)
D)
E)
Geçmişe ait, sanat değeri olan bir konunun biçim
ve karakterini bozmadan, çağdaş anlayışa ve
gereksinime uygun biçimde yeniden düzenlemeye
ne denir?
A)
Buharlı ütü ile iyice esnetilerek ütülenir.
Dikiş payları olabildiğince azaltılır.
Dikiş payları azaltılarak belli aralıklarla çıtlatılır.
Dikiş payları azaltılır ve kademeli kesilir.
Hepsi
Giysilerde beden hattı ile omuz arasındaki enine
kesiklere ne denir?
A)
58
Hazır giyim
Kreasyon
C ) Moda
D ) Modernizasyon
E ) Lüper
B)
59
Cep boyu belirlerken nelere dikkat edilmez?
A)
B)
Patlet
Rover
Büzgü
Lişet
Roba
C)
D)
E)
60
Kumaş çeşidine
Model özelliğine
Beden numarasına
Kumaş özelliğine
Duruş özelliğine
Aşağıdakilerden hangisi kalıp itibarıyle
diğerlerinden farklıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Tarih : 12.11.2011
Saat : 09:00:00
Delgi
Meto
Büzgü
Çıt
Hiçbiri
KHK B.Đ.M.
Çan
Verev
Daire
Kloş
Pilikaşe
9
KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Yarışma Sınavı
A
61
A
Yaka kenarlarındaki, manşetlerdeki, bel
kemerindeki kalınlığı önlemek için nasıl bir işlem
yaparız?
65
Röver hattı neye denir?
A)
Üstüste binme payına
Roba dikişine
C ) Ütü izine
D ) Arka yaka ortasına
E ) Yakanın dönüş noktasına
B)
A)
B)
C)
D)
E)
Đyi bir buharlı ütüye tabi tutarız
Üst makine çekeriz
Paylarını iyice azaltarak keseriz
Paylarını kademeli keseriz
Paylarını eşit keseriz
66
62
Aşağıdakilerden hangisi kalıp çıkartma
tekniklerinden birisi değildir?
A)
A)
Kol takılırken dirsekten aşağıya bol olması
B ) Kol takılırken kol boyunun başparmağın ucuna
kadar gelmesi
B)
C)
Giysi üzerinden
Drapaj
C ) Temel beden kalıpları
D ) Hazır kalıplarla
E ) Röver
Takılan kolun rahat ve düzgün olması
Kol takarken omuzun düşük olması
E ) Takılacak kolun kol oyuğundan daha küçük olması
D)
67
63
Kol takarken dikkat edilmesi gereken temel nokta
nedir?
Lişet nerelerde kullanılmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Kumaşı biçkiye hazırlarken nasıl ütülenmelidir?
A)
Pantolonların kemer yerlerinde
Bluzların omuzlarında askılık olarak
Ceket ve mantolarda askıya asmak için
Etek bellerinde
Elbiselerin askılık yerlerinde
B)
Buharlı ütüyle sağa sola doğru ütüyü sürerek
C ) Buharlı ütüyle tersten düz boy iplik yönünde
D ) Buharlı ütüyle kumaşın yüzünden en iplik yönüne
doğru
E)
64
Kuru ütüyle önce kumaş enine doğru daha sonra
dokuma boyuna doğru
Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi teyel yapma çeşitlerinden
değildir?
A)
Hiristo teyeli
Düz teyel
C ) Verev teyel
D ) Orta teyel
E ) Kenar teyel
B)
Sınav : KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Tarih : 12.11.2011
Saat : 09:00:00
KHK B.Đ.M.
10
KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Yarışma Sınavı
A
A
68
"Giyimi süslemek, hataları kapatmak, yıpranmayı 71 Aşağıdakilerin hangisi dizayn unsurlarındandır?
önlemek amacı ile kumaştan veya başka
A ) Renk
malzemelerden kumaş üzerine monte edilen
B ) Çizgi
parça."
C ) Yüzey
Yukarıdaki ifade neyin tanımıdır?
D ) Boşluk
A ) Fleto
E ) Yukarıdakilerin hepsi
B ) Körük
C ) Aplike
D ) Peto
72 Siyah ve bayaz renkler ............ renklerdir?
E ) Yama
A ) Sıcak
B ) Karışık
C ) Zıt
69 Hazırlanan bir kalıbı kumaş üzerine yerleştirirken
D ) Yumuşak
nelere dikkat ederiz?
E ) Yukarıdakilerden hiçbiri
A ) Gelişigüzel yerleşebilir
B ) Verev çizgisine dikkat ederiz
C ) En çizgisine dikkat ederiz
73 Aşağıdaki renk gruplarından hangisi nötr renkleri
D ) Düz boy çizgisi kalıp boy çizgisine gelmesine
temsil eder?
dikkat ederiz
E)
A)
Gri - Beyaz - Turuncu
Kırmızı - Mavi - Sarı
C ) Siyah - Beyaz - Gri
D ) Beyaz - Mavi - Gri
E ) Siyah - Mavi - Turuncu
Kumaşımızın sığma şekline göre yerleştiririz
B)
70
Üç boyutlu cisimleri, iki boyutlu bir düzlem
üzerinde göstermek sanatına ne denir?
A)
Perspektif
Doku
C ) Üç boyut
D ) Resim
E ) Sistem
B)
74
Merkezde bulunan desenin her iki yanına farklı
büyüklükte desen konarak elde edilen dengeye ne
ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Tarih : 12.11.2011
Saat : 09:00:00
KHK B.Đ.M.
Geometrik denge
Radyal denge
Simetrik denge
Asimetrik denge
Üçgen denge
11
KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Yarışma Sınavı
A
75
A
79
Aşağıdaki renk gruplarından hangisi ana renk
grubudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Yeşil - Turuncu - Mor
Kırmızı - Sarı - Mavi
Siyah - Kırmızı - Mavi
Sarı - Yeşil - Mor
Sarı - Mavi - Yeşil
Işığın nesneler, objeler ve cisimler üzerinde
yayılırken oluşturduğu açık orta-koyu ton
(degrade) değerlerine ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
76
Kırmızı rengin insanlar üzerinde bıraktığı
psikolojik etki nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
77
80
Hüzün
Huzur
Canlılık
Rahatlık
Sessizlik
B)
C)
D)
E)
Kumaş boyamada yeşil renk elde etmek için
aşağıda verilen hangi renkler karıştırılmalıdır?
A)
Mor - Beyaz
Kırmızı - Mavi
C ) Sarı - mavi
D ) Sarı - Kırmızı
E ) Mavi - Kırmızı
B)
Aşağıdaki renk gruplarından hangisi sıcak renk
grubudur?
A)
Siyah - Yeşil - Kırmızı
Kırmızı - Mavi - Beyaz
Mavi - Sarı - Kırmızı
Kırmızı - Sarı - Turuncu
Mavi - Gri - Turuncu
81
Farklılıklar gösteren kavramsal ve görsel
elemanların bir bütün içerisinde estetik bir
ilişkiyle denge oluşturmasına ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
78
Ton
Açık - koyu
Işık - gölge
Valör
Form
Kompozisyon
Etüt
Form
Obje
Perspektif
Herhangi bir rengin en açık tonuyla, en koyu tonu
arasındaki bütün ton değerlerini kapsayan ton
çubuğuna verilen ad hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Valör
Kompozisyon
Açık - koyu
Form
Işık - gölge
Sınav : KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Tarih : 12.11.2011
Saat : 09:00:00
KHK B.Đ.M.
12
KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Yarışma Sınavı
A
82
Üzerinde iki boyutlu çalışmaya olanak veren her
türlü alana ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
83
A
86
Aşağıdakilerden hangisi çay şekerinin diğer
adıdır?
A)
Form
Biçim
Çizgi
Yüzey
Etüt
B)
C)
D)
E)
87
Renkler arasındaki ahenk ve uyuma ne denir?
A)
Kontrast
Ton
C ) Armoni
D ) Skala
E ) Kromatik
B)
Protein ihtiyacı, ekonomik olarak, hangi
besinlerden sağlanabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
84
Et, sakatat, balık
Yumurta, kuru baklagiller, balık
Et, av hayvanları, et ürünleri
Et, et ürünleri, sakatat
Hepsi
Bitkilerin hangi kısımları nişasta ihtiva eder?
A)
B)
C)
D)
E)
88
Kökler
Soğanlar
Tohumlar
Yapraklar
Hepsi
Aşağıdaki şıklardan hangisi yapısında sadece
amino asit bulunduran bileşiklerdir?
A)
B)
C)
D)
E)
85
Laktoz
Maltoz
Galaktoz
Sakkaroz
Deksroz
Basit proteinler
Basit karbonhidratlar
Basit yağlar
Basit vitaminler
Yukarıdakilerin hepsi
Meyveler hangi durumda iken daha çok nişasta
ihtiva eder?
A)
B)
C)
D)
E)
Erimek üzere iken
Olgunlaşmamış durumda iken
Renkleri kızardığı zaman
Kaynatıldıktan sona
Ağaçtan düşen olgun meyvelerde
89
Aşağıdakilerin hangisi sütün bileşiminde
diğerlerine oranla azdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Tarih : 12.11.2011
Saat : 09:00:00
KHK B.Đ.M.
Karbonhidrat
Demir
Yağ
Protein
Hiçbiri
13
KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Yarışma Sınavı
A
90
A
93
Selülozun vücuttaki görevi hangisidir?
A)
Böbrekteki taşların erimesine yarar.
Midede ve barsaktaki gazların çıkmasına yarar.
C ) Dalaktaki kılcal damarların güçlenmesine yarar.
D ) Sindirimin kolaylaşmasına ve atıkların dışarıya
atılmasına yarar.
B)
E)
91
B)
C)
D)
E)
92
A)
B)
C)
D)
E)
Kalbin ritmini düzenler.
Aşağıdakilereden hangisi gıda hijyeni hakkında
uluslararası mevzuatlardan değildir?
A)
94
B)
C)
D)
E)
95
Isıl işlemlerle gıdaların muhafazasındaki amaç
hangisi değildir?
A)
Bozulmaya neden olan tüm mikroorganizmaları
yok etmek
B)
Mikrobiyolojik açıdan gıdaları dayanıklı hâle
getirmek
X Işınları
Ultraviyole ışınlar
Mikrodalgalar
Radyo dalgaları
Gama ışınları
Gıda işletmelerinde duvarların taşıması gereken
özellikler aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Su geçirmemeli, yıkanabilir olmalı
B ) Zararlı canlıların yerleşmesine izin veren çatlaklar
olmamalı
C)
Enzimlerin faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak
D ) Tüm patojen mikroorganizmaları öldürmek
E ) Gıdanın kalitesinde ve beslenme değerinde en az
olumsuzluğa neden olmak
Sınav : KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Tarih : 12.11.2011
Saat : 09:00:00
Hububat
Alkollü içecekler
Meyve ve meyve suyu
Asitli gıdalar
Sıvı yumurta
Gıdaların ışınlanmasında hangi ışınlar
kullanılmaz?
A)
FAO
Kodeks Alimentarius
WHO
Avrupa Birliği Gıda Mevzuatı
ILO
C)
Pastörizasyon aşağıdaki gıdalardan hangisine
uygulanmaz?
Pürüzsüz ve açık renkli malzemeden yapılmalı
D ) Kolay temizlenip dezenfekte edilmeli
E ) Hepsi
KHK B.Đ.M.
14
KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Yarışma Sınavı
A
96
A
Aşağıdakilerden hangisi gıdalarda hijyen ve
sanitasyon uygulamalarını dikkate almayan
işletmelerin karşılaşacağı olumsuzluklardan biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
99
Hint kamışı veya bambu adıyla bilinen bitkiye ne
denir?
A)
B)
Tüketici güvensizliği ve kaybı
Firmanın itibarını kaybetmesi
Yasal uygulamalar
Reklam
Satışlarda azalma
C)
D)
E)
Hedera
Helezon
Hezaren
Hazel
Hiçbiri
100 Tığa
çok sayıda ilmek dolayıp hepsini bir ilmekte
toplama işlemine ne denir?
97
Gıdaların uygun yöntem ve tekniklerde
işlenmemesi durumlarında aşağıdakilerden
hangisi oluşmaz?
A)
A)
C)
B)
Üretim kapasitesi etkilenmez.
B ) Besin değeri kaybolur.
C ) Gıda zehirlenmesi olabilir.
D ) Lezzet, renk, kıvam ve görünüm yönünden
istenmeyen özellikler oluşur.
E)
98
D)
E)
Fıstık
Ciger deldi
Rokoko
Düğümcük
Badem
TEST BĐTTĐ
Đşletme imajı zedelenir.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDĐNĐZ
Çiçek yapımında kullanılan tokmağın derisi hangi
hayvan derisinden yapılmıştır?
A)
Geyik
Domuz
C ) Keçi
D ) Öküz
E ) Deve
B)
Sınav : KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENĐ
Tarih : 12.11.2011
Saat : 09:00:00
KHK B.Đ.M.
15

Benzer belgeler

A A

A     A çok birbirine benziyor. Makine ve devlet, yaşama şartlarını ve insanlığı giderek standart bir düzene

Detaylı