psikolog - E

Yorumlar

Transkript

psikolog - E
PSİKOLOG
________________________________________________________
TANIM
İnsan ve hayvan davranışlarını, zihinsel süreçlerini, yapı ve süreçlerini, gözlem ve
deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve
gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişidir.
________________________________________________________
A- GÖREVLER
-
-
-
-
-
-
İSTANBUL
Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuklukta, gençlikte, yetişkinlik ve
yaşlılıkta zihinsel ve fiziksel gelişim süreçlerini inceler. Yaşa bağlı davranış
değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenir,
Organik süreçlerin davranış, düşünce ve duygular üzerindeki etkisini inceler.
Biyolojik sistemler ile zihnin işlevi ve davranış arasındaki ilişkiyi inceler.
Beynin biyokimyasal mekanizmaları, beyin mekanizmalarının fonksiyonları,
kimyasal ve fiziksel değişikliklerin davranışlara ve duygulara etkisini araştırır,
Öğrenme, bellek, duyum, algı, biliş, güdü, duygular gibi süreçleri inceler.
Bilişsel psikofizyoloji ve nöropsikoloji alanlarında laboratuar veya alan
deneyleri ve değerlendirme yapar,
Etkili öğrenmenin gerçekleştirilmesi için programların geliştirilmesi, her
yaştaki insanın eğitimi için gerekli araç, gereç, ve yöntemleri geliştirir,
Kaygı, sosyallik, başarı gereksinimi, saldırganlık vb kişilerarası farklılıkları
inceler,
Zihinsel, davranışsal ve ruhsal bozuklukların değerlendirilmesi, nedenlerinin
araştırılması ve iyileştirilmesiyle ilgilenir,
İnsanların birbirleri ile nasıl etkileşime girdiklerini ve sosyal çevrelerden nasıl
etkilendiklerini, önyargı ve tutumların nasıl geliştiğini inceler,
Psikolojik etkenler ile fiziksel sağlık ve hastalık arasındaki ilişkiyi inceler.
Hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülebilmesi için araştırmacı ve
uygulamacı olarak çalışır. Sağlığı ve hastalığı etkileyen biyolojik, psikolojik
ve sosyal etmenlerle ilgilenir,
İyileştirme ve üretimi arttırma amacıyla psikolojik ilkeleri iş yaşamına
uygular. Örgütsel yapı, iş verimi, iş doyumu, tüketici davranışı, personel
seçimi, personelin geliştirilmesi vb konularda çalışır,
Psikolojik ilkelerin trafik ve yol güvenliği alanına uygulanmasını sağlar.
Sürücü yeteneklerinin psikoteknik değerlendirmesini yapar,
Psikolojinin ilkelerinin hukuk alanında uygulanmasına katkıda bulunur,
Psikolojinin ilkelerinin spor ortamına uygulanmasını sağlar,
A 1.1 2014/I
PSİKOLOG
________________________________________________________
A- GÖREVLER
-
-
-
Psikolojik bilginin elde edilmesi ve uygulanması sırasında kullanılacak teknik
ve yöntemler üzerinde çalışır. Test geliştirir. Araştırma desenleri, veri analizi
ve verilerin yorumlanması konularında çalışır,
Etik ve bilimsel ilkeler doğrultusunda araştırma yapar ve bu araştırma
sonuçlarının uygun alanlarda kullanımını sağlar,
İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme,
duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler,
İnsan ve hayvan davranışlarının fizyolojik nedenleri konusunda araştırmalar
yapar,
İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik
çalışmalarda (psikoterapi) bulunur. Hafif uyum sorunlarının çözümlenmesine
yönelik danışmanlık yapar,
Genel olarak psikolojik gereksinimleri ve sorunları saptar. Çözüm yollarını
araştırır,
Bireylerin mesleki uyumlarının, kişiler arası iletişim becerilerinin
geliştirilmesine çalışır.
KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN
-
-
İSTANBUL
Objektif ve projektif testler (zeka testleri, nöropsikolojik testler, kişilik
testleri, yetenek testleri, tutum testleri, tutum ölçekleri, ilgi envanterleri,
anketler gibi), gözlem ve görüşme kayıtları, istatistiksel veriler.
Çalışma masası, büro malzemeleri, teyp, kaset, televizyon, video ve
bilgisayar.
A 1.2 2014/I
PSİKOLOG
________________________________________________________
B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
Psikolog olmak isteyenlerin;
- Sözel yeteneğe sahip,
- Sosyal bilimlere, özellikle psikolojiye ilgili ve bu konuda başarılı,
- İnsanlarla iletişimde bulunmaktan ve onlara yardım etmekten hoşlanan,
- Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Başkalarını etkileyebilen,
- Kendisi ile barışık, sabırlı, hoşgörülü ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.
C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Psikologlar genellikle kapalı ortamlarda, oturarak çalışırlar. Görevlerini
yaparlarken hizmet verdikleri bireylerle, çalıştıkları kurumdaki yönetici ve diğer
personelle ve meslektaşları ile iletişim halindedirler.
İSTANBUL
B-C 1.1 2014/I
PSİKOLOG
________________________________________________________
D- MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi; üniversitelerin edebiyat, fen-edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesinin “Psikoloji” bölümünde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen
şartları taşımak.
EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıl süreli olup; eğitimleri süresince öğrenciler meslek
dersleri ağırlıklı almaktadırlar.
Eğitimleri sırasında öğrencilerin staj yapmaktadırlar.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Psikoloji" lisans diploması verilir.
İSTANBUL
D 1.1 2014/I
PSİKOLOG
________________________________________________________
E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ayrıca, “Psikoloji Bölümü” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği
Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim
Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını
başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Öğretmenlik Meslek Bilgisi
Dersleri, Psikoloji ve Rehber Öğretmen alanlarında görev alabilirler.
Bugün ülkemizde psikologlar Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve
sinir hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde,
huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde psikolog; rehberlik araştırma
merkezlerinde okul psikologu olarak görev almaktadırlar. Halen psikologlar için
özel ya da resmi endüstri kuruluşlarında çalışma olanağı sınırlıdır. Ancak endüstri
geliştikçe ve iyi eleman yetiştikçe bu alanlarda da psikologların iş bulma
olanaklarının artacağı söylenebilir.
Psikoloji bölümünü bitiren bir kimse, eğitimi sırasında felsefe, sosyoloji gibi
alanlarda yeterli düzeyde eğitim görmüş olmak ve öğretmenlik sertifikası almak
koşulu ile orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilirler.
Okullarda rehber öğretmen olarak görev alanlar da bulunmaktadır. Halen
rehberlik araştırma merkezlerinde okul psikologlarına ve kliniklerde psikologlara
gereksinme duyulmaktadır. Mevcut ve açılmakta olan
üniversitelerin
de
psikoloji alanında öğretim elemanlarına gereksinmeleri artmaktadır. Bir psikoloji
mezununun doyurucu bir iş bulabilmesi için psikolojinin belli bir dalında
lisansüstü eğitim görmesi gereklidir.
F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca ve çeşitli kurum ve
kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına
sahiptirler.
EĞİTİM SONRASI
Psikologlar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları durumunda 8. derecenin 1
kademesinden işe başlarlar.
Özel sektörde ise ücretler kişinin tecrübesine, işteki başarısına, çalıştığı kurumun
yapısına göre belirlenmektedir.
İSTANBUL
E-F 1.1 2014/I
PSİKOLOG
________________________________________________________
G- MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
“Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi
olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
Psikologlar, gelişim dönemlerine özgü davranışlar ve zihinsel özellikler, sosyal
çevrenin psikolojik olaylara etkisi, işçi-işveren ve iş ilişkileri, psikolojik
nedenlere dayalı uyum ve davranış bozuklukları, psikolojik davranış ve süreçlerin
ölçülmesi ve istatistiksel analizi, davranış nedenlerinin araştırılması ve benzeri
konulardaki çalışmalara ağırlık vererek klinik, deneysel, danışmanlık, eğitimsel,
endüstriyel ve personel, okul, sosyal, gelişimsel, kişilik ve psikometrik psikoloji
alanlarından birinde uzmanlaşabilirler.
Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları, tecrübeleri, kurum ve
kuruluşların hizmet içerikleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer
alabilirler.
BENZER MESLEKLER
-
İSTANBU.
Psikiyatr (Ruh Hastalıklar Uzmanı),
Psikolojik Danışman.
G 1.1 2014/I
PSİKOLOG
_______________________________________________________
H- EK BİLGİLER
Psikoloji, kuramsal ve uygulamalı psikoloji adı altında iki dala ayrılır.
Kuramsal Psikoloji: Bu dal, öğrenme, düşünme, güdüleme gibi psikolojik
süreçlerle ilgilidir. İnsan ve hayvanlar üzerinde laboratuarda deneyler yaparak
psikolojik olayları inceleyen "Deneysel Psikoloji"; davranışların fizyolojik
temellerini araştıran "Fizyolojik Psikoloji"; toplum tarafından etkilenen insan
davranışlarını inceleyen "Sosyal Psikoloji"; insanda düşünme, öğrenme, duygu ve
heyecan gibi psikolojik süreçlerin gelişimini inceleyen "Gelişim Psikolojisi" ve
normal dışı davranışları inceleyen Anormaller Psikolojisi" kuramsal psikoloji
grubuna girer.
Uygulamalı Psikoloji: Kuramsal psikolojinin verileri günlük yaşamda insan
davranışları ile ilgili sorunları gidermede kullanılır. İleri derecede uyum
bozukluğu gösteren kimselerin davranışlarının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini
inceleyen "Klinik Psikoloji"; endüstride üretimi artırmak için en uygun
elemanların seçimini ve çalışma ortamında olumlu ilişkiler kurulmasını sağlayan,
tüketicinin isteklerini saptayan "Endüstri Psikolojisi"; hafif uyum sorunları olan
kimselere yardım yollarını araştıran "Danışma Psikolojisi"; okulda öğrenme
sürecini ve öğrencilerin başarısızlık sorunlarını inceleyen "Okul Psikolojisi"
uygulamalı psikolojinin başlıca alanlarıdır.
GÖREV
-
İş organizasyonu yapar,
Çevre koruma önlemleri alır,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
-
Meslek elemanları,
ÖSYM Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi –
2000 (ÖSYM) Prof. Dr. Y. KUZGUN,
Meslek Danışma komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
9 sayılı T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı Şubat/2014
I- KAYNAKÇA
-
İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
- Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
- T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” http://osym.gov.tr/
- Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
-
Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup,
meslek mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi
alınarak oluşturulmuştur.
İSTANBUL
H-I-İ 1.1 2014/1

Benzer belgeler

PSİKOLOJİNİN ALANI Psikolojinin Tanımı: Psikoloji "Psyche" ve

PSİKOLOJİNİN ALANI Psikolojinin Tanımı: Psikoloji "Psyche" ve Kuramsal Psikoloji: Bu dal, öğrenme, düşünme, güdüleme gibi psikolojik süreçlerle ilgilidir. İnsan ve hayvanlar üzerinde laboratuarda deneyler yaparak psikolojik olayları inceleyen "Deneysel Psikol...

Detaylı