Sunucumuzdan indir

Yorumlar

Transkript

Sunucumuzdan indir
KıLAVUZ KiTAPLAR
B
Hazırhyan
:
Nevide GÖKAYDIN
Redaksiyon
:
Ahmet AKGÜN
otM
Güzel
İstanbul
Mat baasr
-
Ankara.
ÇiNDEKILER
Bu kitap Türk-Amerikan
Teknik
iSbirliği ile hazırlanmıstır.
i.
KUMAŞ KAPlı TAHTA
NEDIR?
1.
Kumaş kaplı tahta, materyalın yapışfırıcı karekterlnden faydalanarak, görı:ne ve iıitme yolu Ile ejltlmde
kullanılan modern bir ejitim aracıdır.
Malzeme, ya doğrudan doğruya birbirine yapııır, yahut bezin veya kiğıdın arkasına yapışfırıcı bir mal•.
me konur.
Hem gençlere, hem de yetişkınlere uygun bir öğretim aracı olması bakımından bu tekniği siz mesle •
taşlarımiD tanıtmayı faydalı bulduk.
1. ALAKAYI UYARIR
Alışılmamış görünüşü, renkliliği, her seviyeye Mtap eden
yönü, hikaye edici karekteri, çalışma esnasında zamanı
ayarlamaktaki kolaylığı, dinleyicilerin ve çalışanların dlkkatlnl ve alakasını uyarır ve müspet bir etki yapar.
2.
KULLANIŞI KOLAYDıR
Çuha tahta, çeşitli renk, şekil ve ölçüde olabilir. Her tür·
lü konuya ve öğretim seviyesine uyabilir.
3. TEŞHiRE CANLıLıK VERiR
Şekiller sözden çok daha fazla şey söylerler ve bellekte
daha uzun süre kalırlar. Şekil ve renk, canlılık verir. Hayatiyeti olan gösteriler, duygu ve düşünceyi geliştirir.
Teşhir, ilgi çekici ve anlamlı olur.
4. ŞEKILLER TEKRAR KULLANıLABiLiR
Ayn,ı resim, bir konuyu işlerken, konuyu aydınlatmak
maksadiyle veya bir soruyu cevaplamak için, tekrar tekrar
kullanılabilir.
5.
KAVRAMALARı AÇıKLAR
Kavram yönünden an·latılması güç konuları kumaş taph
tahtayı kullanmak suretiyle daha kolayaçıklamak mümkündür. Çünkü, kumaş kaplı tahtada fikirler, sadeleştIriImiş şekil ve sembollerle verilir.
6. RESiMLE ANLATıM
Gazetelerden kesilmiş resimler, renkli kağıtlardan yapıl·
mış şekiller kullanarak oldukça ilgi çekici konuşmalar hazırlanabilir.
7.
ANLATıMı
KOLAYLAŞTıRıR
Bir çok konuşma
yardımı
ve ifade
ile giderilebilir.
güçlükleri,
Çünkü
kumaş
«bir
resim
kaplı
tahta
bin kelimeden
daha zengindir».
8.
ELEKTRiGiN
Elektriğin
OLMADIGI
olmadığı
me ve işitme
kit, kumaş
YERLERDE·
yerlerde,
yani filmstrip,
yolu ile eğitim
kaplı tahta,
materyali
çok kere
film gibi gör-
kullanılamadığı
diğerlerinin
va-
yerin·e kulla-
nılabilir.
9.
HAZıRLANMASı
Şekiller
düz yüzeyler
için, kesmesi
10.
VE KULLANILMASI
KOLAYDıR
ve basit çizgiler
ve kullanılması
halinde
ha2iırlandığl
zevkli ve kolaydır.
HALK EGiTiMiNDE
Halk eğitiminde
de geniş
ölçüde
kullanma
imkanları
var-
dır.
iii.
KONUYU
1.
iŞLEyişTE
DiKKAT
Kumaş kaplı tahta,
bir öğretim
nıza göre, yahut
rak tertip
konuya
2.
da konunun
edilir.
kolayca
Malzemeyi
EDiLECEK
Kumaş
aracı olarak,
gerektirdiği
kaplı
NOKTALAR
tahtanın
ya sizin plan.!uygun
ola-
en iyi özelliği
plana
her
uymasıdır.
teşhirden
a,
Malzemeyi
b.
Terfipte,
c.
Göstereceğiniz
önce şu noktalara
sıraya
dikkat
edin:
koyun.
her şeyin yerli yerinde
yerin
clmasma
ışık yönünden
dikkat
edin.
normalolmasına
önem
verin.
d.
Tahtanın
dikkat
göz seviyesinde
e.
Göze hoş gelecek
renkleri
renk kontrastları
kullanın.
f.
Bir kerede,
bir veya ikiden
Böylec:e çocuğun
lemiş olursunuz.
malıdır.
olmasına
ve biraz eğik durmasına
edin.
seçin,
görünüşü
kolaylaştıracak
fazla konu işlemeyin.
daha çok dikkat
Kullanacağını]!
sarfedip
yorulmasını
yazı da sade ve okunaklı
önol-
Kumaş kaplı tahta, halk eğitimi için çok kıymetli bir öğretim aracıdır.
Kumaş kaplı tahtanın, faydaları sayılamıyacakkadar
çok.
tur.
Kumaş kaplı tahtaya, konu sadece resimlerle de Işlenebiözellikle okuma yazma bilme·
yen kişiler için çok faydalı ve kullanışlı bir öğretim aracıdır.
llr, Bu yönden, halk eğitiminde,
~
,i ,
Kumaş
kaplı
tahtanın
L:
çevremizden
düzeninde'kuılanacağınız
teminediteblfirvBu
r
sırası
sipleri
sırası
malzeme,
;
ucuz ve kolayca
kitapçık,
: ' •
ile malzeme
'çeşitlerini,
tertipte
ve kumaş
kaplı tahtanm
faydalarını,
size
•
esas teşkiledecek
kullarııhş
prenyerlerini
ile açıklayacak;tır.
,1. Z~MiN
içiN GEREKLi
MALZEME:
Kontrpl8k
Duralit
Seldtex
Kalın mukavva.
Yukarıda
saydığımız
malzemeler
ucuzdur,
mümkündür.
2.
'"
malzeme
her
Bunlardan
hepsi d~:düz
yerde
bulunur;
her hangi
TAHTAYı
KAPLAMAK
GEREKLi
MALZEME:
yüzeyler
kolayca
verir.
Bu
sağlanması
biri seçilebilir.
içiN
Pazen
Divitin
Çuha
Süet
Kadife.
Yukarıda
kaplama
saydıklarımız,
malzemeleridir.
pazen en uygun olanıdır.
3.
Hem hafiftir,
KUMAŞ KAPLı
ilgi çekici mi?
b.
Fikirleri
c.
işlenen
d.
Cazip mi?
sorulara
dikkat
kaplamak
için en uygun
bakımından
hem de yapışıcıdır.
TAHTA:
a.
Yukardaki
kaplı tahta
tahtayı
Ucuz ve kolay sağlanması
açıkca
konuyu
ifade ediyor
mu?
tam veriyor
mu?
müsbet
v,e titizlikle
cevap
verecek
hazırlanmalıdır.
şekilde,
kumaş
, ii!
) J
i
i
ı~j ı
ı
i
a. En uyguntahtayı
b. Tahtayı
te kes.
istediğin
büyüklük·
seç.
e. Yanlardan kumaşı
arkasına kıvır.
f. Tahtanın arkasından
ŞI iple ger.
tahtanın
kuma-
g. Gerilen kumaşı, raptiye
ya çivi çakarak, tahtanın
kasına tuttur.
vear.
h. Kumaşı tahtanın arkasına
tuttururken bir çekiç ya geniş başlı çivi kullan.
5.
KUMAŞ
KAPLı
TAHTA
çEşiTLERi:
a. Her tarafı bez kaplı,
tahta.
b. Tek tarafı bez kaplı,
tahta.
c. iki yuzu çuha kaplı,
tahta.
d. Her öğrencinin elinde bulunan, küçük, kutu halinde, kumaş kaplı tahta.
1.
Şekiller
için kullanacağımız
den yapışacak
2.
Şekiller,
fon için
üzerine
koyduğumuz
ihtiyaç
3.
yapıda
olmadan
Bu bakımdan
ne yapışıcı
kağıt
kullanılan
zaman,
birbirine
üzerine
çizilir,
simler,
kumaşın
maddeye
kumaş
ararız,
sonra
üzerinde
kendiliğin-
hiç bir yapıştırıcı
yapışır
boyanır,
ğıdı yapıştırıldıktan
kum.aşa
kumaşten kesilirse,
ve öylece
fon için seçtiğimiz
bir karekter
kil kumaş
malzeme,
olmalıdır.
kaplı
kendi
kendi-
Bazen, kumaş yerine
kumaşlarda
resim.
kesltirj
arkasına
fon üzerine
düşmeden
taMa
kalır.
durabilir,
üzerinde
konur.
zımpara
ka-
Böylece,
şe-
ayrıca
bu çeşit re-
istediğimiz
zaman
ko-
layca yer değiştirebilir.
4.
Şekiller
olursa,
için seçilen
yapışamaz
Vii.
malzeme
ağırolmamalıdır.
Şayet ağır
düşebilir.
BEZ YERiNE
ZAMAN
KAGIT KULLANILDlGI
ŞEKILLERi
BOY AMA
TEKNiKLERi:
1.
~OYA çEşiTLERi:
a.
2.
Eğer
nır,
Suluboya
b.
Guvaj
c.
Renkli
d.
Kolalı toprak
kalem
e.
Mumlu
f_
Çini mürekkebi
bez yerine
arkalarına
ce kullanılmağa
ZIMPARA
kuru
KAGIDi
boya
kalem
kağıt
kullanacaksa,
zımpara
kağıdı
hazır
bir duruma
şekiller
yapıştırılır,
getirilir.
çizilir,
kesilir.
boyaBöyle-
3. BOYAMA TEKNiKLERi:
a. Püskürtme:
çini
Guvaj,
mürekkebi,
ile
inceltiimiş
boya, bu teknikte
yama
işinde
neft
yağlı·
be-
kullanı-
Iır.
b.
Fırça ile b'oyama : Bu
teknikte,
guvaj
boya
tercih edilmelidir.
c. Şablon la :
sonra,
Kalıp
boyamak
hazırlandıktan
için, kuru kalem,
guvaj tebeşir, mum kalem, çini mürekkebi
d.
Şekiller
kullanılabilir.
k,uru kalem-
le de boyanabilir.
e. Mürekkepli
uç il.
killer çizilebilir.
şe-
f. istampa tekniği kullanılabilir.
g. Ipek basJ(1 tekniği ile ilgi
çekici çalışmalar yapılabilir.
Kumaş kaplı tahtanın ölçüsü dinleyici ve çalışacak gurubun
sayısına, gösterilecek yerin büyüklüğüne göre değişir. Genel·
Iikle 8OX120 cm. normal bir ötçüdür.
Viii.
KUMAŞ KAPLı TAHTANIN KULLANILDIGI YERLER
Kumaş kaplı tahtanın sayılamıyacakkadar
vardır:
1. Aile Bilgisi derslerinde
2. Müzik öğretiminde kullanılabilir.
çok kullanış yeri
faydalı olabilir.
~
Pfb
d P
tj
d
3. Okuma - Yazma Öğretiminde çözümlemede yardımcı
bir araçtır.
1\
4.
Hayvanları siluetler halinde kesip tanıtmada, adlarını belletmede kullanılabilir.
5. Sağlık ve beslenme konu1arı
işlenebilir.
6.
Karşılaştırma yoluyla, büyüklük,
küçüklük kavramları kazandırılabilir.
7. Güzel sanatlara yer verilerek,
çocuğun zevki geliştirilebilir.
8. Sosyal Bilgilerle ilgili konular iilenebilir.
9. Trafik kuralları öğretilebilir.
10. Çocuklara, renkler balonlarla ta.
nıtılabilir.
12
11. Zaman kavramı
rılabilir.
kezandı-
@ i BALIK i
iA
i O;YI 1'\1 NANE ı
i KAZ i
12. Hece ve kelime ça·
lışmaları yapılabilir.
~NNiJ
13. Sayı kavramı kazandırıla.
bilir.
14. Bir oyunun kuralları kolaylıkla öğretilebilir.
.15.
Kesir fikri kolaylıkla verilebilir.
16. Bir tohumun çlmlenmesl,
büyümesi, gelişmesi gözlenerek, tabiatın sırları hakkında bilgi verilebilir.
17. Hatta karışık bir matematik problemi kum.aş kapı.
tahtada açıklanabilir.
ıx.
DEGERLENDIRME
1. Kumaş kaplı tahta, konuyu tam olarak açıklayabiidi mi?
2.
Çocuklarda, onu kullanma ihtiyacını duyaracak
uyandırabildi mi?
bir alaka
3. Seçilen malzeme konuya uygun mu?
4. Malzeme, gereği kadar boşluklar bırakıhp, uygu", renk:
kontrastları meydana getirerek, zevkle tertip edildi mi?
•
5.
Kumaş kaplı tahtanın gayet geniş olan kullanma imkanları •.
gereği gibi kullanılabiidi mi?
6. \ Her gösterme, yeni bir fikir verdi mi?
X.
KAY
N AKL
A R
1.
HOW TO MAKE AND USE THE FEL T BOARD (Film strip»
2.
FEL T BOARD FOR TEACHING
by Charles
3.
H. Dent, Ernest
MAKE THOSE
F. Tiemann,
IDEAS "STICK"
WITH THE
FLANNELGRAPH
4.
How to make use of
FLANNEL
5.
BOARDS
The Hand Book for Teachers
by
THOMAS ARTHUR KOSTEY
6.
Nancy M. Hollandi
FeH Boards for teaching
BRIDGES FOR IDEAS NUMBER THREE

Benzer belgeler