kayıt için gerekli belgeler

Transkript

kayıt için gerekli belgeler
TÜRK SAHİPLİ OLUP, YABANCI BAYRAKTA BULUNAN VE ÖZEL KULLANIMA MAHSUS
GEMİ DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARININ BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDI
SIRA
NO
1
İSTENECEK BELGELER
Kayıt talep dilekçesi
Adına kayıt yapılacak;
2
Gerçek kişinin; T.C. Kimlik belgesinin sureti (kimlik numarasını içeren)
3
Vekaleten işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. kimlik belgesinin sureti (kimlik numarasını içeren)
4
30.06.2009 tarihinden önce iktisap edildiğini gösteren sahiplik belgesinin (fatura, noter devir belgesi,
mahkeme kararı, sicil kayıt belgesi, resim, harç veya benzeri ödeme yapıldığına ilişkin belgeler) aslı veya onaylı
sureti
5
Bayrak ülkesinin Terkin Belgesi aslı veya onaylı örneği. Bayrak ülkesinin siciline kayıtlı değil ise, sicil
kaydının bulunmadığına dair o ülkenin konsolosluğundan alınacak onaylı yazının ibrazı
6
Rehinli gemi, deniz ve iç su araçları için rehin mukavelesi aslı ve Türkçe tercümesi (Konsolosluk veya Noter
tasdikli) ile Rehni koyduranın muvafakatı.
7
Tekneye ait ölçüm belgesi (tonilato v.b).
(Yurtdışında bulunan tekneler için ölçüm bilgilerini gösteren geçerli bir belge)
Not:
a) Teknelerden harca tabi olanlara, ruhsatname düzenlenmeden önce ruhsatname harcının ödenmiş olması gerekmektedir.
b) Tekneyi Bağlama Kütüğüne kayıt eden başkanlık, tekne ve malikine ait bilgileri kayıt tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
en yakın gümrük İdaresine bildirmek zorundadır.
c) Bu uygulama 30.11.2009 tarihine kadar geçerlidir.